Procedūra : 2006/2150(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0334/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0334/2006

Debates :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Balsojumi :

PV 26/10/2006 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0459

ZIŅOJUMS     
PDF 157kWORD 95k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses

(2006/2150 (INI))

Ārlietu komiteja

Referente: Véronique De Keyser

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS B6‑0373/2006
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses

(2006/2150 (INI))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Véronique De Keyser PSE grupas vārdā iesniegto rezolūcijas priekšlikumu par sarunām ar mērķi noslēgt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses (B6-0373/2006),

ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas un Vidusjūras asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses (COM(2004)0808)(1),

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju, jo īpaši 2005. gada 8. septembra rezolūciju par politiski ieslodzītajiem Sīrijā(2) un 2006. gada 15. jūnija rezolūciju par Sīriju(3),

 ņemot vērā septīto Eiropas Parlamenta un Sīrijas parlamenta tikšanos, kas norisinājās 2005. gada 11.–18. jūnijā Sīrijā,

 ņemot vērā 1995. gada 28. novembra deklarāciju par Barselonas procesu un 2005. gada 27. oktobra rezolūciju par atskatu uz Barselonas procesu(4),

 ņemot vēra ANO rezolūcijas par attiecībām ar Sīriju un Libānu, jo īpaši Drošības padomes 2004. gada 2. septembra rezolūciju Nr. 1559 (2004) un 2006. gada 11. augusta rezolūciju Nr. 1701 (2006), kā arī un Starptautiskās neatkarīgās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāja Serge Brammertz jaunāko 2006. gada 25. septembra ziņojumu (S/2006/760),

–   ņemot vērā Reglamenta 83.  panta 5.  punktu un 45.  pantu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A6‑0334/2006),

A. tā kā Sīrijai ir stratēģiski nozīmīga atrašanās vieta Tuvo un Vidējo Austrumu reģionā, un jo īpaši tā varētu darboties kā saikne starp pusēm miera procesa stabilizācijā un kā reģionālā konflikta atrisināšanas veicinātāja; tā kā attīstot dialogu ar šo valsti, tās lomu varētu pilnveidot;

B. tā kā pašlaik nepieciešamie priekšnoteikumi ES un Sīrijas asociācijas nolīguma parakstīšanai vēl nav izpildīti, tomēr Eiropas Parlaments ir pārliecināts, ka Sīrijai ir iespēja to izdarīt;

C. tā kā Irākas karš, Sīrijas stratēģiskās attiecības ar Irānu un tās līdzdalība Libānas lietās ir ietekmējušas Sīrijas attiecības ar kaimiņvalstīm un starptautisko sabiedrību tās plašākā nozīmē;

D. tā kā šā Eiropas Kopienas un Sīrijas nolīguma mērķis ir veicināt un atbalstīt pāreju uz demokrātisku politisko režīmu, ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības, atvērtu un tirgus ekonomiku , nepārtraukti īstenojot efektīvu dialogu un reālu partnerību;

E.  tā kā Sīrija jau ir ieviesusi vairākus ekonomikas pasākumus, kuri paredzēti gaidāmajā asociācijas nolīgumā;

F.  tā kā spēcīgas un neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības pamatā ir pamatbrīvību aizsardzība un tā kā valdības nostāja šo gadu laikā ir bijusi divdomīga, tomēr devusi cerības uz lielāku Sīrijas politiskās sistēmas atvērtību;

G. tā kā, neskatoties uz Sīrijas aktīvo un konstruktīvo dalību Barselonas procesā, tā ir vienīgā valsts, ar kuru ES vēl nav parakstījusi asociācijas nolīgumu, tādējādi traucējot Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerattiecībām pilnībā attīstīties;

H.  tā kā joprojām ir spēkā 1963. gada martā pieņemtais dekrēts par ārkārtēju stāvokli un citi ar to saistītie tiesību akti, lai gan pēc desmitā Bātas partijas kongresa (kas norisinājās 2005. gada 6.–9. jūnijā) pieņemtajos ieteikumos tos bija paredzēts pārskatīt;

I.   tā kā saskaņā ar Drošības padomes rezolūcijām Starptautiskās neatkarīgās izmeklēšanas komisijas secinājumi par nāvējošo atentātu pret bijušo Libānas premjerministru Rafik Hariri ir būtisks elements, lai parakstītu topošo asociācijas nolīgumu;

J.   tā kā kopš pēdējās Eiropas Parlamenta 2006. gada 15. jūnija rezolūcijas par cilvēktiesībām Sīrijā cilvēktiesību stāvoklis valstī ir pasliktinājies un tā kā visi aktīvisti, kurus aizturēja 2006. gada maijā par lūgumraksta parakstīšanu, lai tiktu uzlabotas Sīrijas un Libānas attiecības, nav atbrīvoti;

1.  ir pārliecināts, ka asociācijas nolīgums varētu sniegt izšķirošu impulsu politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām reformām, kas nepieciešamas valsts stāvokļa uzlabošanai;

2.   tomēr vēlreiz apstiprina, ka demokrātisko vērtību, cilvēktiesību un pilsonisko brīvību ievērošana ir nepieciešamie priekšnoteikumi nolīguma parakstīšanai un ka tādēļ ir jāpārliecinās, ka nolīguma klauzulā “cilvēktiesības” tiek iekļauts efektīvas kontroles mehānisms; jo īpaši prasa pastiprināti ievērot mazākumtautību tiesības un vēlreiz apstiprina nepieciešamību saglabāt reliģiskās pārliecības brīvību;

3.  uzskata, ka Sīrijas cieša iesaistīšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerībā pastiprinās Sīrijas attiecības ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un partneriem Vidusjūras reģiona dienvidu daļā un sekmēs Tuvo Austrumu miera procesu;

4.  jautā Padomei un Komisijai par turpmāko rīcību, lai parakstītu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu, kas tika parafēts jau 2004. gada 19. oktobrī;

5.  aicina Padomi papildināt iniciatīvas, lai nostiprinātu ES un Sīrijas sadarbību un beidzot parakstītu šo nolīgumu, ievērojot šādus ieteikumus:

· veicināt un atbalstīt Sīrijas valdības rīcību demokrātiskas sistēmas ieviešanai;

· pieprasīt Sīrijai ievērot Libānas suverenitāti un atturēties no iejaukšanās tās iekšējās lietās, jo īpaši attiecībā uz ieroču piegādes pārtraukšanu un Hezbollah kaujinieku grupu politisko un militāro vadītāju atturēšanas no apgādes ar jaunu apbruņojumu ciešā sadarbībā ar UNIFIL (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu spēki Libānā), un pielikt visas pūles, lai šajā reģionā atsāktu ticamu miera procesu, kas novestu pie visaptverošu risinājuma un Golānas augstienes restitūcijas Damaskai;

· ņemt vērā no desmitā Bātas partijas reģionālā kongresa saņemtos politiskos signālus, no kuriem pamanāmākais ir pārvaldes nomaiņa, amatos ieceļot jaunākas un prezidentam Al-Assad tuvāk stāvošas personas, kā to pierādīja Abdallah Dardari iecelšana premjerministra vietnieka amatā;

· īpašu uzmanību pievērst tam, lai tiktu piemērotas nolīgumam pievienotās klauzulas, kas paredz padarīt pārredzamāku valsts pasūtījumu tirgu; aicina Komisiju raudzīties, lai šī pieeja tiktu īstenota arī citos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos;

· pieprasīt Sīrijas valdībai ieviest pasākumus demokrātijas un cilvēktiesību jomā, lai ievērotu starptautisko cilvēktiesību likumu attiecībā uz vārda brīvības ievērošanu, cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību, spīdzināšanas novēršanu un cīņu pret to, kā arī nāves soda atcelšanu, jo īpaši pievērst uzmanību nepieciešamajām Sīrijas organizāciju likuma reformām, lai atceltu visus ierobežojumus cilvēktiesību organizāciju darbībai;

· joprojām uzdot jautājumus Sīrijas valdībai par izaugsmes trūkumu tādās jomās kā daudzpartiju sistēmas atzīšana un cilvēktiesību un pilsonisko brīvību ievērošana; norādīt, ka cilvēktiesību ievērošana ir galvenais šā asociācijas nolīguma komponents, un pieprasīt, lai Sīrija ievēro Barselonas procesa saistības, kā arī Eiropas kaimiņattiecību politiku; šajā sakarā aicināt Sīriju darīt visu nepieciešamo, lai nekavējoties atceltu ārkārtas stāvokli;

· pieprasīt Sīrijas valdībai pārskatīt politisko ieslodzīto lietas un atbrīvot personas, kas ieslodzītas savas politiskās pārliecības dēļ, un mierīgos demonstrantus, atļaut tādu apvienību pastāvēšanu kā, piemēram, 2005. gada 16. oktobra Damaskas Deklarācijas parakstītāju grupa, kurā apvienojās piecas aizliegtās politiskās partijas un atsevišķas personas, kā arī 2006. gada 14. maija “Beiruta – Damaska, Damaska – Beiruta” deklarācijas parakstītāji; aicināt, lai Sīrija nodrošina to, ka pret visiem aizturētajiem vai apcietinātajiem izturas labi, ka viņus nespīdzina un operatīvi, regulāri un neierobežoti ļauj tikties ar advokātiem, ārstiem un ģimenes locekļiem;

· nosodīt Sīrijas valdību – kā to izdarīja Eiropas Parlaments iepriekš minētajā 2006. gada 15. jūnija rezolūcijā – par daudzajiem arestiem pēc “Beiruta – Damaska, Damaska – Beiruta” deklarācijas , kas bija pirmā vienotā Sīrijas un Libānas inteliģences pārstāvju un cilvēktiesību pārstāvju iniciatīva, un pieprasīt viņu tūlītēju atbrīvošanu;

· uzdot Eiropas Savienību uztraucošus jautājumus par reliģisko un citu mazākumtautību, jo īpaši kurdu, tiesību ievērošanu; prasīt Sīrijas valdību informēt par šo jautājumu attīstību;

· atsākt reālu dialogu ar Sīriju, lai to iesaistītu miera uzturēšanas centienos ar mērķi panākt Tuvo Austrumu konflikta vispārēju atrisinājumu;

· nekavējoties mudināt Sīriju uzņemties konstruktīvu lomu ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1559 un 1701 īstenošanā, un jo īpaši pieprasīt, lai tā no savas puses pastiprinātu kontroli uz robežas ar Libānu ar mērķi novērst ieroču piegādi valsts neatzītām organizācijām;

· uzsvērt, ka Sīrijas iestāžu sadarbība ar ANO Starptautiskās neatkarīgās izmeklēšanas komisiju, kuru vada tiesnesis Serge Brammertz, ir uzlabojusies, tomēr uzstāt, ka tai ir jākļūst vēl intensīvākai un ka pēc izmeklēšanas atbilstīgi tās rezultātiem ir jāseko konkrētai rīcībai;

· uzstāt, lai Sīrija pilnībā ievērotu ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1559, 1562, 1680 un 1701 un Eiropas Padomes 2006. gada 16. un 17. jūnija deklarāciju par Libānu, kas aicina Sīriju un Libānu vienoties par kopīgām robežām, lai veicinātu reģionālo stabilitāti; aicināt Sīriju, lai tā saskaņā ar ANO ģenerālsekretāra 2006. gada 12. septembra ieteikumiem un starptautiskajiem tiesību aktiem palīdz precizēt Šebas zemnieku saimniecību reģiona galīgo statusu;

· šajā sakarā atzinīgi vērtēt Sīrijas karaspēka izvešanu no Libānas teritorijām; stingri pieprasīt Sīrijas valdībai nodibināt oficiālas diplomātiskas attiecības ar Libānu, ko tā līdz šim ir atteikusies darīt, un pārstāt sniegt atbalstu Hezbollah;

· pieprasīt Sīrijas valdībai, lai tā informētu par konkrētām darbībām cīņā ar ieroču izplatīšanu, terorismu un grupējumu Al Quaida, kā arī par tās robežkontroli ar mērķi nepieļaut ieroču kontrabandu un teroristu pārvietošanos uz kaimiņvalstīm;

· šajā sakarā nosodīt militāro vienošanos, kas tika noslēgta 2006. gada 15. jūnijā ar Irānu par ciešāku savstarpējo sadarbību pret Amerikas un Izraēlas radītajiem draudiem;

· likt Sīrijai apzināties, cik nozīmīga ir tās iespējamā loma Tuvo un Vidējo Austrumu reģiona konfliktu mierīgā atrisināšanā; paust satraukumu par Sīrijas sniegto atbalstu Damaskā bāzētajām Hamas palestīniešu kaujinieku grupām un Islāma džihādam, tā vietā, lai atbalstītu palestīniešu mērenos spēkus, kas vēlas panākt līdzāspastāvēšanu un mieru ar Izraēlu;

· pieprasīt Sīrijas valdībai uzlabot dzīves un vides apstākļus palestīniešu bēgļu nometnēs Sīrijā saskaņā ar vispārējām cilvēktiesību normām;

· pieprasīt Sīrijas valdībai tuvākajā laikā atbrīvot asīriešu kristieti Yacoub Hanna Shamoun, kas bez tiesas sprieduma atrodas ieslodzījumā jau vairāk nekā divdesmit gadu, vai noteikt viņa atbrīvošanas datumu tuvākajā nākotnē;

· kamēr turpinās represijas, būt piesardzīgai saistībā ar imigrantu un bēgļu, kuri pieder pie reliģiskām minoritātēm, repatriāciju uz Sīriju un jebkurā gadījumā vairāk harmonizēt dalībvalstu pieeju šajā jomā;

· pieprasīt, lai tiktu uzturēts Sīrijas un Eiropas Parlamenta dialogs par dažādiem jautājumiem ar mērķi uzlabot ES un Sīrijas sadarbību cerībā īstenot asociācijas nolīgumu;

6.  lūgt Padomi apsvērt papildu motivāciju un priekšrocības Sīrijai, kuras pārsniegtu asociācijas nolīgumā piešķirto motivāciju un priekšrocības, lai veicinātu Sīriju pārskatīt tās pašreizējo ārpolitiku un reģionālo saskaņošanos, tādējādi palīdzot sekmēt reģionālo mieru, stabilitāti un labklājību, un jo īpaši Izraēlas Valsts atzīšanu un atbalsta sniegšanu Tuvo Austrumu miera procesam;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju kopā ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai, Sīrijas Arābu Republikas valdībai un Tautas Asamblejai (Majlis al-Sha'ab).

(1)

OV…

(2)

Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0340.

(3)

Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0279.

(4)

Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0412.


IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS B6‑0373/2006 (19.6.2006)

Ievērojot Reglamenta 114. panta 1. punktu,

iesniedza Véronique De Keyser

PSE grupas vārdā

par sarunām ar mērķi noslēgt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses

B6‑0373/2006

Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par sarunām ar mērķi noslēgt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma priekšlikumu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses (COM(2004)0808)(1), par kuru pašlaik notiek sarunas,

–   ņemot vērā iepriekš sniegtās rezolūcijas par Sīriju, bet īpaši 2005. gada 8. septembra rezolūciju par politiski ieslodzītajiem Sīrijā(2), kā arī 2006. gada 15. jūnija rezolūciju(3),

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūciju par attiecībām starp Sīriju un Libānu, bet īpaši 2006. gada 17. maija Drošības padomes rezolūciju 1680 (2006), un neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas vadītāja Serge Brammertz beidzamo ziņojumu, kurš sniegts 2006. gada 14. jūnijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A. tā kā Sīrijā pašlaik ir pārejas periods, kura rezultātā var izveidoties gan sociāla tirgus ekonomika, gan demokrātiskāka politiskā iekārta, kā arī var palielināties cilvēktiesību ievērošana;

B.  tā kā topošais asociācijas nolīgums un attiecību nostiprināšanās starp Eiropas Savienību un Sīriju, balstoties uz pastāvīgu savstarpēju cieņu, var veicināt šādu attīstību;

C. tā kā neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas galīgie secinājumi par atentātu, kurā gāja bojā bijušais Libānas premjerministrs Rafic Hariri, ir noteicoši asociācijas līguma parakstīšanai un ratifikācijai;

1.  aicina Padomi uzņemties aktīvāku iniciatīvu ar mērķi noslēgt šo līgumu un ievērot šādus ieteikumus:

     a)  ņemt vērā to, ka, lai gan nolīguma projekts starp Eiropas Savienību un Sīriju ir veidots pēc citu spēkā esošu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu parauga, tajā ir iekļautas arī jaunas normas, kuras attiecas galvenokārt uz ieroču neizplatīšanu, terorisma apkarošanu, muitas tarifu pazemināšanu un uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, un tādēļ šīs sarunas ir kļuvušas sarežģītākas;

     b)  ņemt vērā Baas partijas 10. reģionālā kongresa politiskos signālus, no kuriem pats zīmīgākais ir vadošās komandas atjaunošana, kas turklāt arī notiek izvirzot vadībā gados jaunākos biedrus;

     c)  ietekmēt Sīrijas valdību tā, lai tā, ievērojot nolīguma 2. pantu, atceļ ārkārtas stāvokli, jo tas veicinātu tiesiskuma attīstību;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei, kā arī informācijai Komisijai un Sīrijas parlamentam un valdībai.

(1)

OV C 55, 4.3.2005., 7. lpp.

(2)

Šajā datumā pieņemtie teksti P6_TA(2005)0340.

(3)

Šajā datumā pieņemtie teksti P6_TA(2006)0279.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses

Procedūras numurs

2006/2150(INI)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad plenārsēdē paziņoja par atļaujas saņemšanu

AFET
6.7.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) lūdza sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Pieņemšanas datums

5.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

34

1
2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Viktória Mohácsi

Iesniegšanas datums

10.10.2006

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

Juridisks paziņojums - Privātuma politika