Proċedura : 2006/2150(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0334/2006

Testi mressqa :

A6-0334/2006

Dibattiti :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Votazzjonijiet :

PV 26/10/2006 - 6.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2006)0459

ABBOZZ TA' RAPPORT     
PDF 152kWORD 102k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehima ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranja li qiegħda tiġi negużjata bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u r-Repubblika Għarbija tas-Sirja fuq in-naħa l-oħra

(2006/2150(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Véronique De Keyser
PROPOSTA TA' RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROPOSTA GĦAL RAKKOMMANDAZZJONI B6‑0373/2006
 PROĊEDURA

PROPOSTA TA' RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehima ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranja li qiegħda tiġi negużjata bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u r-Repubblika Għarbija tas-Sirja fuq in-naħa l-oħra

(2006/2150(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta għal riżoluzzjoni mressqa minn Véronique De Keyser f'isem il-Grupp PSE dwarin-neguzjati għal ftehima ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranja bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u r-Repubblika Għarbija tas-Sirja fuq in-naħa l-oħra (B6-0373/2006),

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehima ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranja bejn fuq naħa l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u fuq in-naħa l-oħra r-Repubblika Għarbija tas-Sirja (COM(2004)0808)(1)

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti dwar is-Sirja, b'mod partikulari dawk tat-8 ta' Settembru 2005 dwar il-qagħda ta' priġunieri politiċi fis-Sirja u tal-15 ta' Ġunju 2006 dwar is-Sirja(2),

 wara li kkunsidra s-seba' laqgħa interparlamentari, il-Parlament Ewropew/is-Sirja, li saret mill-11 sat-18 ta' Ġunju 2005 fis-Sirja,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-proċess ta' Barċellona tat-28 ta' Novembru 1995 u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Ottubru 2005 dwar il-proċess ta' Barċellona rivedut

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tan-NU dwar ir-relazzjonijiet bejn is-Sirja u l-Libanu, b'mod partikolari r-riżoluzzjonijiet 1559 (2004) tat-2 ta' Settembru 2004 u 1701 (2006) tal-11 ta' Awissu 2006 tal-Kunsill tas-Sigurtà u l-aktar rapport reċenti ta' Serge Brammertz, Kap tal-Kummissjoni ta' Stħarriġ Indipendenti (S/2006/760) tal-25 ta' Settembru 2006,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 83, paragrafu 5 u l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat ta' l-Affarijiet Barranin (A6-0334/2006),

A. billi kkunsidra l-importanza ġeostrateġika tas-Sirja f'dak ir-reġjun tal-Lvant Qarib u tal-Lvant Nofsani, speċjalmentt l-irwol potenzjali tiegħu bħala rabta bejn il-partijiet fil-process għall-paċi, kif ukoll katalist fis-soluzzjoni tal-kunflitt reġjonali; billi dan l-irwol jista' jitjieb sabiex jiżviluppa djalogu ma' dan il-pajjiż,

B.  billi bħalissa l-kundizzjonijiet neċessarji għall-iffirmar ta' ftehima ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u s-Sirja għadhom ma ġewx sodisfati, għalkemm il-Parlament Ewropew huwa konvint li s-Sirja għandha l-potenzjal li tissodisfa l-kundizzjonijiet neċessarji,

C. billi l-gwerra fl-Iraq, ir-relazzjonijiet strateġiċi tas-Sirja ma' l-Iran u l-involviment tagħha fil-kwistjonijiet tal-Libanu kellhom impatt fuq ir-relazzjonijiet bejn is-Sirja u l-ġirien tagħha u l-komunita internazzjonali f'sens wiesa',

D. billi l-iskop ta' dan il-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u s-Sirja huwa li jinkoraġġixxi u jgħin fit-tranżizzjoni għal sistema politika demokratika, li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili, u ekonomija miftuħa u bbażata fuq is-suq, u dan dejjem fi ħdan qafas ta' djalogu effikaċi u ta' sħubija tabilħaqq,

E.  billi s-Sirja diġa adottat numru ta' miżuri ekonomiċi preskritti għal ftehima ta' assoċjazzjoni fil-ġejjieni,

F.  billi l-ħarsien tal-libertajiet fundamentali jikkostitwixxi l-pedament ta' l-iżvilupp kollu ta' socjetà ċivili b'saħħitha u indipendenti, u billi l-pożizzjoni tal-gvern matul dawn l-aħħar snin kienet ambigwa, imma xorta nisslet xi ftit tama li s-sistema politika tas-Sirja tista' tinfetaħ xi ftit,

G. billi minkejja l-parteċipazzjoni attiva u kostruttiva tagħha fil-proċess ta' Barċellona, is-Sirja hija l-uniku pajjiż li l-UE għadha ma ffirmatx ftehima ta' assoċjazzjoni miegħu, u dan jimpedixxi ż-żvilupp sħiħ ta' sħubija Ewro Mediterranja,

H. billi d-dikjarazzjoni ta' stat ta' emerġenza ta' Marzu 1963, flimkien ma' l-atti leġiżlattivi kollha relati magħha għadhom fis-seħħ sa llum, minkejja li fir-rakkomandazzjonjiet ta' wara l-għaxar kungress reġjunali tal-Partit tal-Baath (li sar mis-6 sad-9 ta' Ġunju 2005) kienet ġiet prevista li ssir reviżjoni tagħhom,

I.   billi l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni internazzjonali indipendenti ta' stħarriġ dwar il-qtil ta' l-ex Prim Ministru Libaniż Rafik Hariri, kif jitolbu r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà, huma element fundamentali għall-iffirmar tal-ftehim ta' assoċjażżjoni fil-ġejjieni,

J.   billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ħżienet mill-aħħar riżoluzzjoni, hawn fuq imsemmija, tal-Parlament Ewropew dwar is-Sirja, tal-15 ta' Ġunju 2006, u billi mhux l-attivisti kollha li tpoġġew il-ħabs f'Mejju 2006 talli ffirmaw petizzjoni sabiex jitjiebu r-relazzjonijiet bejn is-Sirja u l-Libanu ġew meħlusa,

1.  Huwa konvint li l-ftehima ta' assoċjazzjoni tagħti nifs deċiżiv lir-riformi politiċi, ekonomiċi u soċjali li huma meħtieġa għat-titjib tas-sitwazzjoni fil-pajjiż,

2.   Jinsisti madanakollu li r-rispett għall-valuri demokratiċi, għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet ċivili huma prerekwiżiti neċessarji u jkun xieraq li f'dan ir-rigward ikun żgurat li hemm inkluż mekkaniżmu għall-kontroll effikaċi fil-klawżola tad-"drittijiet tal-bniedem" tal-ftehima; jitlob b'mod partikolari rispett akbar għall-minoritajiet etniċi u jinsisti fuq il-bżonn li tkun priżervata l-libertà tat-twemmin;

3.  Iqis li r-rabta qawwija tas-Sirja fis-sħubija Euro-Mediterranea se ssaħħaħ ir-relazzjonijiet ma' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea u sħabha tan-Nofsinhar tal-Mediterran u se tiffaċilita l-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani;

4.  Jistaqsi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-passi li jmiss rigward l-iffirmar tal-ftehima ta' assoċjazzjoni Euro-Mediterranja li diġà kienet inbdiet fid-19 ta' Ottubru 2004;

5.  Jistieden lill-Kunsill jintensifika l-inizjattivi tiegħu bil-għan li tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-UE u s-Sirja u sabiex finalment tiġi ffirmata l-ftehima filwaqt li jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin li:

· jiġu inkoraġġiti u appoġġjati l-azzjonijiet tal-Gvern Sirjan bil-ħsieb li titwaqqaf sistema demokratika;

· s-Sirja tiġi mistiedna tirrispetta s-sovranità tal-Libanu u sabiex tastjeni milli tintervjeni fil-kwistjonijiet interni tiegħu b'mod partikolari milli timblokka l-provvista ta' l-armi u milli żżomm ir-riarmament tal-milizja tal-Hezbollah b'koperazzjoni sħiħa mal-FINUL, u milli ġġedded l-isforzi tagħha sabiex terġa tibda proċess kredibbli ta' paċi fir-reġjun li jwassal għal soluzzjoni komprensiva u għar-restituzzjoni ta' l-Għoljiet tal-Golan lil Damasku;

· jiġu kkunsidrati s-sinjali politiċi li joħorġu mill-għaxar kungress reġjonali tal-Partit tal-Baath, li prominenti fosthom hemm il-bidla tal-grupp ta' tmexxija ma' mexxejja aktar żgħażagħ li huma qrib il-President Al-Assad, kif turi n-nominazzjoni ta' Abdallah Dardari għal kariga ta' viċi Prim Ministru;

· tingħata attenzjoni partikulari għall-implimentazzjoni tal-klawsoli tal-ftehima maħsubin biex jagħmlu aktar trasparenti s-swieq pubbliċi; l-Kummissjoni tkun mistiedna tiżgura li ftehimiet bilaterali jew multilaterali oħra jimxu fuq din il-linja;

· l-Gvern Sirjan jiġi mistieden jadotta miżuri fl-oqsma tad-Demokrazija u tad-Drittijiet tal-Bniedem bil-ħsieb li jiġi rrispettat id-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem rigward il-libertà ta' l-espressjoni, għall-ħarsien tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u għall-prevenzjoni u għall-ġlieda kontra t-torturi u t-tneħħija tal-piena tal-mewt; tinġibed l-attenzjoni partikolarment għar-riforma meħtieġa fil-liġi ta' assoċjazzjoni Sirjana sabiex jintemmu r-restrizzjonijiet maġġuri dwar l-attivitajiet ta' l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;

· madanakollu jiġi indirizzat lill-Gvern Sirjan it-tħassib serju tiegħu dwar in-nuqqas ta' żviluppi fuq kwistjonijiet bħall-p.eż, il-ftuħ għal sistema politika b'aktar minn partit wieħed u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet ċivili; jiġi enfasizzat ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem jikkostitwixxi element essenzjali ta' din il-ftehima ta' assoċjazzjoni u jappella lis-Sirja tirrispetta l-impenji tagħha fil-qafas tal-proċess ta' Barċellona u rigward il-politika Ewropea għall-Viċinanza; s-Sirja tiġi mistiedna f'dan il-kuntest sabiex tagħmel dak li hu meħtieg biex immedjatament tneħħi l-istat ta' emergenza;

· l-Gvern Sirjan jiġi mitlub jeżamina mill-ġdid il-każ tal-priġunierui politiċi u jeħles lill-priġunieri ta' kuxjenza u lill-attivisti paċifiċi, jippermetti l-eżistenza ta' gruppi bħal per eżempju il-firmatarji tad-Dikjarazzjoni ta' Damasku, iffirmata fis-16 ta' Ottubru 2005 minn ħames partijiet projbiti kif ukoll minn persuni indipendenti, kif ukoll mill-firmatarji tad-Dikjarazzjoni ta' Bejrut-Damasku, Damasku-Bejrut ta' l-14 ta' Mejju 2006; s-Sirja tiġi mistiedna tiggarantixxi li l-persuni detenuti jew il-ħabsin ikunu trattati tajjeb, ma jiġux ittorturati u jibbenefikaw minn aċċess mgħaġġel, regolari u mingħajr limitu għall-avukati, t-tobba u l-familji tagħhom;

· l-Gvern Sirjan, jikkundanna kif għamel il-Parlament fir-riżoluzzjoni diġà msemmija tal-15 ta' Ġunju 2006, għall-mewġa ta' arresti li saru b'reazzjoni għad-Dikjarazzjoni "Damasku-Bejrut, Bejrut-Damasku", l-ewwel inizjattiva konġunta ta' intellettwali u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem Sirjani u Libaniżi, u jitlob il-ħelsien immedjat tagħhom;

· jiġi indirizzat it-tħassib ta' l-Unjoni Ewropea dwar ir-rispett għad-drittijiet tal-minoritajiet, reliġjużi jew oħrajn, speċjalment dawk tal-Kurdi; l-Gvern Sirjan jintalab jagħmel evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ta' l-iżviluppi ta' dawn il-kwistjonijiet;

· jkun hemm impenn li jinbeda djalogu ġenwin mas-Sirja li jinvolvi lil dan il-pajjiż fl-isforzi għall-paċi bil-għan li tintlaħaq soluzzjoni komprensiva għall-kunflitt fil-Lvant Nofsani;

· jintalab immedjatament lis-Sirja li tassumi rwol kostruttiv fl-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet 1559 u 1701 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, u tiġi mistiedna speċifikament biex min-naħa tagħha jsaħħaħ il-kontrolli fuq il-fruntiera bejn il-Lebanon u s-Sirja sabiex ma tippermettix il-forniment ta' armamenti lil entitajiet mhux statali;

· jiġi enfasizzat li l-kollaborazzjoni min-naħa ta' l-awtoritajiet Sirjani mal-Kummissjoni ta' stħarriġ internazzjonali indipendenti tan-NU mmexxija mill-imħallef Brammertz tjiebet, imma għandha ssir insistenza li din għandha tiġi aktar intensifikata u li rigward riżultati jeħtieġ li jkun hemm segwitu konkret għall-inkjesta;

· issir insistenza biex is-Sirja tikkonforma kompletament mar-riżoluzzjonijiet 1559, 1562, 1680 u 1701 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u rigward id-dikjarazzjoni dwar il-Libanu tal-Kunsill Ewropew tas-16 u tas-17 ta' Ġunju li jappellaw lis-Sirja u lil-Libanu biex jiddefinixxu l-fruntiera komuni tagħhom sabiex tissaħħaħ l-istabbilità reġjunali; is-Sirja tiġi mistiedna biex tikkontribwixxi b'mod pożittiv biex tiġi ppreċiżata s-sitwazzjoni finali tar-reġjun ta' l-irziezet ta' Shebaa, kif jitolbu r-rakkomandazzjonijiet tat-12 ta' Settembru 2006 tas-Segretarju Ġenerali tan-NU u kif titlob ukoll il-liġi internazzjonali;

· jingħaraf b'mod pożittiv f'din il-perspettiva l-irtirar tat-truppi Sirjani mit-territorji tal-Libanu; min-naħa l-oħra, jintalab bil-qawwa li l-Gvern Sirjan jistabbilixxi relazzjonijiet diplomatici formali mal-Libanu, li dan sa llum irrifjuta li jagħmel, u li jtemm l-appoġġ tiegħu għall-Hezbollah;

· jintalab lill-Gvern Sirjan biex jispjega x'azzjonijiet konkreti qed jittieħdu fil-ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' l-armamenti, kif ukoll kontra t-terroriżmu u Al Quaida u rigward kontrolli fuq il-fruntieri tiegħu bl-iskop li jiġi pprojbit il-kuntrabandu ta' l-armamenti u d-dħul ta' terroristi fil-pajjiżi ġirien;

· jiġi ddeplorat f'dan il-kuntest l-iffirmar ta' ftehima militari li sar ma' l-Iran fil-15 ta' Ġunju 2006 dwar it-tisħiħ ta' koperazzjoni reċiproka kontra t-"theddid" mill-Amerika u l-Iżrael;

· jiġi muri lis-Sirja s-siwi ta' l-irwol potenzjali tagħha bħala stabbilizzatur fil-Lvant Qarib u l-Lvant Nofsani bl-iskop li tinsab riżoluzzjoni paċifika għall-kunflitti tar-reġjun; tingħata attenzjoni għat-tħassib rigward l-appoġġ tas-Sirja għall-gruppi militanti Palestinjani tal-Hamas u tal-Jihad Iżlamika bbażati f'Damas għad-detriment tal-forzi moderati Palestinjani li jixtiequ l-koeżistenza u l-paċi ma' Iżrael;

· jistieden lill-Gvern Sirjan biex itejjeb il-kundizzjonijiet ta' l-għajxien u ambjentali tal-kampijiet tar-refuġjati Palestinjani fis-Sirja biex jiġu rrispettati l-istandards dinjija rigward id-drittijiet tal-bniedem;

· jistieden lill-Gvern Sirjan biex jeħles lil Yacoub Hanna Shamoun, Nisrani Assirjan li ilu miżmum il-ħabs għal aktar minn għoxrin sena mingħajr proċess legali, jew biex jiffissa data biex dan jinħeles fi żmien qasir;

· jimxi bi prudenza rigward ripatriazzjoni lejn is-Sirja ta' immigranti u refuġjati minn minoritajiet reliġjużi sakemm ittul ir-ripressjoni; u, fil-każ in kwistjoni, jarmonizza aħjar l-approċċ nazzjonali ta' diversi Stati Membri f'dan il-qasam;

· jintalab li jingħata appoġġ għal djalogu bejn is-Sirja u l-Parlament dwar dawn il-punti differenti sabiex ikun jista' jsir progress fil-koperazzjoni bejn l-UE u s-Sirja u bit-tama li tiġi ffirmata l-ftehima ta' assoċjazzjoni;

6.  Jitlob lill-Kunsill li jitfasslu inċentivi u allokazzjonijiet addizzjonali għas-Sirja li jmorru 'lhinn minn dawk mogħtijin bħala parti minn ftehima ta' assoċjazzjoni sabiex jingħata inkoraġġiment lis-Sirja biex tirrevedi l-politika barranija attwali tagħha u l-allinjament reġjunali tagħha sabiex dan iservi bħala għajnuna għall-promozzjoni tal-paċi, l-istabbilità u l-prosperità reġjunali, u b'mod partikolari, għall-għarfien tad-dritt li għandu l-Istat ta' Iżrael għall-eżistenza tiegħu, kif ukoll l-appoġġ tiegħu għall-progress fil-proċess tal-paci fil-Lvant Nofsani.

7.  Jitlob lill-President tiegħu biex jgħaddi r-riżoluzzjoni preżenti bir-rakkomandazzjoni li fiha tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, kif ukoll lill-Kummissjoni u lill-Gvern u lill-Majlis al-Sha'ab tar-Repubblika Għarbija tas-Sirja.

19.6.2006

(1)

ĠU...

(2)

Testi adottati minn din id-data, P6_TA(2005)0340.


PROPOSTA GĦAL RAKKOMMANDAZZJONI B6‑0373/2006

imressqa skond l-Artikolu 114, paragrafu 1 tar-Regolament

minn Véronique De Keyser

f'isem il-Grupp PSE

dwar ftehima ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranja li qiegħda tiġi negużjata bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u r-Repubblika Għarbija tas-Sirja fuq in-naħa l-oħra

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill dwar in-neguzjati li għadhom għaddejin għal konklużjoni ta' ftehima ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranja bejn fuq naħa l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u fuq in-naħa l-oħra r-Repubblika Għarbija tas-Sirja (COM(2004)0808)(1)

–   

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet ta' qabel tiegħu dwar is-Sirja, b'mod partikulari dawk tat-8 ta' Settembru 2005 dwar il-qagħda ta' priġunieri politiċi fis-Sirja(2) u tal-15 ta' Ġunju 2006 dwar is-Sirja(3)

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tan-NU dwar ir-relazzjonijiet bejn is-Sirja u l-Libanu, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni 1680 (2006) tas-17 ta' Mejju 2006 tal-Kunsill tas-Sigurtà u l-aktar rapport reċenti ta' Serge Brammertz, Kap tal-Kummissjoni ta' stħarriġ internazzjonali indipendenti ta' l-14 ta' Ġunju 2006,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 114, paragrafu 1 u l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi s-Sirja tinsab attwalment f'perjodu ta' tranżizzjoni li jista' jwassalha għal ekonomija tas-suq soċjali, għal sistema politika aktar demokratika u għal aktar rispett għad-drittijiet tal-bniedem,

B. billi l-ftehima futura għal assoċjazzjoni u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Sirja b'rispett reċiproku permanenti jistgħu jippermettu l-appoġġ għal dan l-iżvilupp,F. billi l-konklużjonijiet definittivi tal-Kummissjoni internazzjonali indipendenti ta' stħarriġ dwar l-attentat li wassal għall-mewt ta' l-ex Prim Ministru Libaniż Rafik Hariri, huma element determinanti sabiex tiġi ffirmata u rratifikata l-ftehima ta' assoċjazzjoni,

1.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jintensifikaw l-inizjattivi tagħhom rigward l-iffirmar ta' din il-ftehima, filwaqt li jżommu f'moħħhom ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

     a)  jiġi rrispettat il-fatt li filwaqt li l-abbozz tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u s-Sirja huwa bbażat fuq ftehimiet ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranji oħrajn li qegħdin fis-seħħ, huwa għandu madankollu dispożizzjonijiet ġodda li jolqtu b'mod partikolari l-qasam tan-nuqqas ta' proliferazzjoni ta' l-armi, il-gwerra kontra t-terroriżmu, it-tnaqqis ta' tariffi doganali u d-dritt għall-istabbiliment, li jagħmlu dawn in-neguzjati aktar komplikati;

     b)  jitqiesu s-sinjali politiċi li ħarġu mill-10 kungress reġjunali tal-Partit tal-Baas li fost l-aktar viżibbli huma t-tiġdid u t-tnaqqis fl-etàjiet fost il-grupp tat-tmexxija;

     c)  issir insistenza mal-Gvern Sirjan sabiex ineħħi l-istat ta' e li jkun jista' jippermetti li dan jgħin għall-iżvilupp ta' l-istat tad-Dritt, b'rispett għall-ispirtu ta' l-Artikolu 2 tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi r-rakkomandazzjoni preżenti lill-Kunsill u, bħala informazzjoni, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Parlament u lill-Gvern tas-Sirja.

(1)

ĠU C 55 ta' 4.3.2005, p. 7.

(2)

Testi adottati minn din id-data, P6_TA(2005)0279

(3)

Testi adottati minn din id-data, P6_TA(2005)0340


PROĊEDURA

Titlu

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehima ta' assoċjazzjoni Ewro-Mediterranja li qiegħda tiġi negużjata bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u r-Repubblika Għarbija tas-Sirja fuq in-naħa l-oħra

Numru tal-Proċedura

2006/2150(INI)

Kumitat risponsabbli - Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET
6.7.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Opinjonijiet mhux mogħtija
  Data tal-ħatra

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Koperazzjoni aktar mill-qrib
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

 

 

 

 

Rapporteur:
  Data tal-ħatra

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

Eżami fil-kumitat

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Data ta' l-adozzjoni

5.10.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

34

1
2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Viktória Mohácsi

Data tat-tressiq

10.10.2006

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

...

Avviż legali - Politika tal-privatezza