Postup : 2006/2150(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0334/2006

Predkladané texty :

A6-0334/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Hlasovanie :

PV 26/10/2006 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0459

SPRÁVA     
PDF 154kWORD 95k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

obsahujúcej odporúčanie Európskeho parlamentu Rade týkajúce sa uzatvorenia Európsko-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na druhej strane, o ktorej prebiehajú rokovania

(2006/2150(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Véronique De Keyser

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

obsahujúceho odporúčanie Európskeho parlamentu Rade týkajúce sa uzatvorenia Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na druhej strane

(2006/2150(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh uznesenia o rokovaniach týkajúcich sa Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na druhej strane, ktorý predložila Véronique De Keyser v mene skupiny PSE, (B6-0373/2006),

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na druhej strane (COM(2004)0808)(1),

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä uznesenie z 8. septembra 2005 o situácii politických väzňov v Sýrii(2) a z 15. júna 2006 o Sýrii(3),

 so zreteľom na siedme medziparlamentné stretnutie Európsky parlament – Sýria, ktoré sa konalo 11. až 18. júna 2005 v Sýrii,

 so zreteľom na Barcelonskú deklaráciu z 28. novembra 2005 a na svoje uznesenie o prehodnotení barcelonského procesu z 27. októbra 2005(4),

 so zreteľom na rezolúcie OSN o vzťahoch medzi Sýriou a Libanonom, najmä na rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 1559 (2004) z 2. septembra 2004 a č. 1701(2006) z 11. augusta 2006, a na poslednú správu pána Serga Brammertza, vedúceho nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie (S/2006/760) z 25. septembra 2006,

–   so zreteľom na článok 83 ods. 5 a článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0334/2006),

A. keďže Sýria má v tomto regióne Blízkeho a Stredného východu geostrategický význam, predovšetkým jej potenciálna úloha spojnice medzi stranami mierového procesu a sprostredkovateľa riešenia konfliktu v oblasti; keďže táto úloha by mala posilniť zintenzívnením dialógu s touto krajinou,

B.  keďže v súčasnosti nie sú splnené podmienky potrebné na podpis dohody o pridružení medzi EÚ a Sýriou, ale Európsky parlament je presvedčený, že Sýria má potenciál splniť potrebné podmienky,

C.  keďže vojna v Iraku, strategické vzťahy Sýrie s Iránom a jej zapojenie do záležitostí Libanonu mali vplyv na vzťahy Sýrie s jej susedmi a širším medzinárodným spoločenstvom,

D. keďže cieľom tejto dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sýriou je poskytnúť podporu a pomoc pri prechode k demokratickému politickému režimu rešpektujúcemu ľudské práva a občianske slobody, otvorenému trhovému hospodárstvu a to stále v rámci účinného dialógu a skutočného partnerstva,

E.  keďže Sýria už prijala niekoľko hospodárskych opatrení, ktoré presadzuje pripravovaná dohoda o pridružení,

F.  keďže ochrana základných slobôd tvorí základ každého rozvoja silnej a nezávislej občianskej spoločnosti, a keďže pozícia vlády bola v priebehu posledných rokov nejednoznačná, ale predsa priniesla istú nádej pre väčšie otvorenie sa sýrskeho politického systému,

G. keďže napriek svojej aktívnej a konštruktívnej účasti na barcelonskom procese je Sýria jedinou krajinou, s ktorou ešte EÚ nepodpísala dohodu o pridružení, čo bráni plnému rozvoju európsko-stredomorského partnerstva,

H.  keďže dekrét o výnimočnom stave z marca 1963, ako aj všetky s ním spojené legislatívne akty, sú k dnešnému dňu stále v platnosti, hoci odporúčania z desiateho regionálneho zjazdu strany Baas (ktorý sa konal od 6. do 9. júna 2005) predpokladali ich revíziu,

I.   keďže závery nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie, ktorá v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady vyšetruje vražedný atentát na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího, sú základným predpokladom na podpis budúcej dohody o pridružení,

J.   keďže situácia v oblasti ľudských práv v tejto krajine sa od posledného uvedeného uznesenia Európskeho parlamentu o Sýrii z 15. júna 2006 zhoršila, a keďže aktivisti zadržaní v máji 2006 po podpise petície za zlepšenie vzťahov medzi Sýriou a Libanonom ešte neboli všetci prepustení,

1.  je presvedčený, že dohoda o pridružení by poskytla politickým, ekonomickým a sociálnym reformám potrebným na zlepšenie situácie krajiny rozhodujúci impulz;

2.  opakovane potvrdzuje, že dodržiavanie demokratických hodnôt, ľudských práv a občianskych slobôd sú nevyhnutným predpokladom a že za týmto účelom je potrebné zabezpečiť, aby do klauzuly o ľudských právach v dohode bol zahrnutý účinný kontrolný mechanizmus; požaduje najmä väčšie rešpektovanie etnických menšín a opakovane potvrdzuje, že je potrebné zachovať slobodu náboženského vyznania;

3.  domnieva sa, že pevné ukotvenie Sýrie v euro-stredomorskom partnerstve posilní vzťahy Sýrie s členskými štátmi Európskej únie a partnermi z južného Stredomoria, a uľahčí mierový proces na Strednom východe;

4.  sa pýta Rady a Komisie na ďalšie etapy smerujúce k podpisu Euro-stredomorskej dohody o pridružení, ktorá bola parafovaná už 19. októbra 2004;

5.  vyzýva Radu, aby zosilnila svoje iniciatívy týkajúce sa prehĺbenia spolupráce medzi EÚ a Sýriou a záverečného podpisu dohody zohľadňujúc tieto odporúčania:

· povzbudzovať a podporovať kroky sýrskej vlády smerujúce k vytvoreniu demokratického systému;

· vyzvať Sýriu, aby rešpektovala suverenitu Libanonu a zdržala sa zasahovania do jeho vnútorných záležitostí, a najmä aby zastavila dodávky zbraní a zabránila opätovnému ozbrojeniu vojenských zložiek Hizballáhu v spolupráci s mierovými jednotkami UNIFIL, a aby sa znovu pokúsila o opätovné spustenie dôveryhodného mierového procesu v regióne, ktorý by viedol ku komplexnému riešeniu a vráteniu Golanských výšin Damasku;

· zohľadniť politické signály, ktoré vyslal desiaty regionálny zjazd strany Baas, z ktorých najviditeľnejšia je zmena vedúcej skupiny smerom k mladším funkcionárom blízkym prezidentovi B. Assadovi, ako to ukázalo menovanie Abdalláha Dardarího za podpredsedu vlády;

· venovať zvláštnu pozornosť uplatňovaniu ustanovení dohody, ktoré smerujú k sprehľadneniu verejných trhov; vyzývať Komisiu, aby dohliadla na to, aby i iné bilaterálne či multilaterálne dohody nasledovali tento postup;

· vyzvať sýrsku vládu, aby prijala opatrenia v oblasti demokracie a ľudských práv na splnenie medzinárodných právnych predpisov o ľudských právach z hľadiska rešpektovania slobody prejavu, ochrany obhajcov ľudských práv, predchádzania mučeniu a boja proti nemu a zákazu trestu smrti; upozorňuje najmä na potrebu reformy sýrskych právnych predpisov o združovaní, aby sa odstránili všetky hlavné prekážky v činnostiach organizácií venujúcich sa ľudským právam;

· napriek tomu adresovať sýrskej vláde svoje znepokojenia nad nedostatkom vývoja v záležitostiach, ako napríklad otvorenie sa systému viacerých strán a rešpektovanie ľudských práv a občianskych slobôd; pripomenúť, že rešpektovanie ľudských práv je životne dôležitou súčasťou tejto asociačnej dohody a vyzvať Sýriu, aby rešpektovala svoje záväzky v rámci barcelonského procesu a v súlade s európskou politikou susedstva; vyzvať v tomto ohľade Sýriu, aby spravila všetko potrebné na okamžité zrušenie výnimočného stavu;

· žiadať od sýrskej vlády, aby prehodnotila prípady politických väzňov a aby prepustila na slobodu všetkých väzňov svedomia a mierových aktivistov, aby povolila činnosť zoskupeniam, ako sú napríklad signatári „Damaskej deklarácie“ podpísanej 16. októbra 2005 piatimi zakázanými stranami ako aj nezávislými osobnosťami a signatári deklarácie „Bejrút - Damask, Damask – Bejrút“ zo 14. mája 2006; vyzvať Sýriu, aby zaručila, že so zadržiavanými alebo väznenými osobami sa zaobchádza dobre, nie sú mučené a majú rýchly, pravidelný a neobmedzený prístup k svojim obhajcom, lekárom a rodinám;

· odsúdiť u sýrskej vlády – ako to spravil Parlament vo svojom vyššie citovanom uznesení z 15. júna 2006 – vlnu zatýkania v reakcii na deklaráciu „Bejrút – Damask, Damask–Bejrút“, prvú spoločnú iniciatívu sýrskych a libanonských intelektuálov a obhajcov ľudských práv, a žiadať ich okamžité prepustenie;

· venovať sa znepokojeniam Európskej únie, ktoré sa týkajú rešpektovania menšinových, náboženských a iných práv, najmä pokiaľ ide o Kurdov; žiadať sýrsku vládu, aby sa vyjadrila k stavu riešenia týchto otázok;

· znovu otvoriť skutočný dialóg so Sýriou s cieľom zapojiť ju do mierových snáh o celkové riešenie konfliktu na Strednom východe;

· žiadať Sýriu, aby zohrala konštruktívnu úlohu pri implementácii rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1559 a 1701 a osobitne ju vyzvať, aby zintenzívnila kontrolu na svojej strane sýrsko-libanonskej hranice s cieľom zabrániť dodávkam zbraní pre neštátne subjekty;

· zdôrazniť, že spolupráca sýrskych úradov s medzinárodnou nezávislou vyšetrovacou komisiou OSN pod vedením sudcu Brammertza sa zlepšila, ale trvať na tom, aby sa viac zintenzívnila a aby na vyšetrovanie nadviazali konkrétne kroky v súlade s jej výsledkami;

· trvať na tom, aby sa Sýria úplne podriadila rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN č. 1559, 1562, 1680 a 1701 a deklarácii Európskej rady o Libanone zo 16. a 17. júna 2006, ktoré Sýriu a Libanon vyzývajú, aby za účelom posilnenia regionálnej stability vytýčili ich spoločnú hranicu; vyzýva Sýriu, aby pozitívne prispela k vyjasneniu konečného štatútu oblasti Sheba'a Farms, v súlade s odporúčaniami vydanými 12. septembra 2006 generálnym tajomníkom OSN ako aj v súlade s medzinárodným právom;

· v tejto súvislosti vziať kladne na vedomie stiahnutie sýrskych jednotiek z libanonského územia; naopak pevne žiadať od sýrskej vlády, aby s Libanonom vytvorila formálne diplomatické vzťahy, čo bolo doteraz odmietané a aby prestala podporovať Hizballáh;

· žiadať sýrsku vládu, aby vysvetlila konkrétne kroky podniknuté v boji proti šíreniu zbraní i proti terorizmu, Al Kájde, informovala o kontrole svojich hraníc na zabránenie pašovania zbraní a prekračovaniu hraníc teroristami do susedných krajín;

· odsúdiť v tejto súvislosti podpis vojenskej dohody uzatvorenej 15. júna 2006 s Iránom o posilnení vzájomnej spolupráce proti americkým a izraelským „hrozbám“;

· ukázať Sýrii význam jej potenciálnej úlohy na Blízkom a Strednom východe, najmä s Iránom a Palestínou, pre mierové riešenie konfliktov v oblasti; vyjadriť znepokojenie nad sýrskou podporou v Damasku sídliacich palestínskych skupín Hamas a Islamský džihád na úkor umiernených palestínskych síl, ktoré chcú koexistenciu a mier s Izraelom;

· vyzvať sýrsku vládu, aby zlepšila životné a environmentálne podmienky v palestínskych utečeneckých táboroch v Sýrii v súlade so svetovými štandardmi ľudských práv;

· žiadať sýrsku vládu, aby prepustila Jakuba Hanna Shamouna, asýrskeho kresťana, ktorý bol odsúdený na vyše dvadsať rokov väzenia bez spravodlivého procesu a bez možnosti prepustenia v blízkej budúcnosti;

· postupovať pri repatriácii imigrantov a utečencov patriacich k náboženským menšinám do Sýrie opatrne, keďže pokračuje represia; a v každom prípade zlepšiť koordináciu národných prístupov k tejto záležitosti;

· žiadať o podporu dialógu medzi Sýriou a Parlamentom o týchto jednotlivých bodoch s cieľom posunúť dopredu spoluprácu medzi EÚ a Sýriou s očakávaním podpisu dohody o pridružení;

6.   žiada Radu, aby zvážila ďalšie stimuly a výhody pre Sýriu, ktoré by prekračovali tie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom dohody o pridružení, s cieľom motivovať Sýriu k revízii svojej súčasnej zahraničnej politiky a postavenia v oblasti spôsobom, ktorý podporí mier, stabilitu a prosperitu v oblasti, a najmä k uznaniu práva na existenciu štátu Izrael a podpore pokroku v mierovom procese na Strednom východe zo strany Sýrie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii ako aj vláde a Majlis al-Sha'ab Sýrskej arabskej republiky.

19.6.2006  

NÁVRH ODPORÚČANIA B6‑0373/2006

ktorý v súlade s článkom 114 odsekom 1 rokovacieho poriadku

predkladá Véronique De Keyser

v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente

o rokovaniach o euro-stredomorskej asociačnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení prerokovávanej Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na druhej strane (KOM(2004)0808)(5),

–   so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä z 8. septembra 2005 o situácii politických väzňov v Sýrii(6) a z 15. júna 2006(7),

–   so zreteľom na rezolúcie Spojených národov týkajúcich sa vzťahov medzi Sýriou a Libanonom a najmä rezolúciu Bezpečnostnej rady č.1680 (2006) zo 17. mája 2006 a poslednú správu p. Serga Brammertza, vedúceho nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie zo 14. júna 2006,

–   so zreteľom na článok 114 odsek 1 rokovacieho poriadku,

A. keďže Sýria sa momentálne nachádza v prechodnom období, ktoré ju môže viesť k sociálnej trhovej ekonomike, k demokratickejšiemu politickému režimu a k väčšiemu rešpektovaniu ľudských práv,

B.  keďže budúca asociačná dohoda a posilnenie vzťahov medzi Európskou úniou a Sýriou pri neustálom vzájomnom rešpektovaní môžu umožniť podporu tohto rozvoja,

C. keďže definitívne závery nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie atentátu, pri ktorom zomrel bývalý libanonský premiér Rafic Hariri, sú určujúcim prvkom na podpísanie a ratifikáciu asociačnej dohody,

1.  vyzýva Radu, aby zintenzívnila svoje iniciatívy zamerané na podpis tejto dohody a vzala do úvahy nasledovné odporúčania:

     a)  rešpektovať skutočnosť, že ak návrh dohody medzi Európskou úniou a Sýriou je založený na iných platných euro-stredomorských dohodách, obsahuje tiež nové ustanovenia zamerané na oblasti nešírenia zbraní, boja proti terorizmu, zníženia ciel a práva usadiť sa, čím sa rokovania stali komplexnejšími;

     b)  brať do úvahy politické signály, ktoré vyšli z 10. regionálneho kongresu strany Baas, z ktorých najviditeľnejšie je obnovenie a omladenie riadiacej skupiny;

     c)  pôsobiť na sýrsku vládu, aby zrušila výnimočný stav, čo by umožnilo prispieť k rozvoju právneho štátu a pritom rešpektovať čl. 2 dohody;

2.  poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, a na vedomie Komisii, sýrskemu parlamentu a sýrskej vláde.

(1)

Ú. v. ...

(2)

Prijaté texty z tohto dňa, P6_TA(2005)0340.

(3)

Prijaté texty z tohto dňa, P6_TA(2006)0279.

(4)

Prijaté texty z tohto dňa, P6_TA(2005)0412.

(5)

Ú.v. EÚ C 55, 4.3.2005, s. 7.

(6)

Texty prijaté od tohto dátumu, P6_TA(2005)0340.

(7)

Texty prijaté od tohto dátumu, P6_TA(2006)0279.


POSTUP

Názov

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade týkajúce sa uzatvorenia Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na druhej strane, o ktorej prebiehajú rokovania

Číslo postupu

2006/2150(INI)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

AFET
6.7.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Dátum prijatia

5.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1
2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Viktória Mohácsi

Dátum predloženia

10.10.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia