Förfarande : 2006/2150(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0334/2006

Ingivna texter :

A6-0334/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0459

BETÄNKANDE     
PDF 139kWORD 85k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

med Europaparlamentets rekommendation till rådet om ingåendet av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan

(2006/2150(INI))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Véronique De Keyser

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION B6‑0373/2006
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med Europaparlamentets rekommendation till rådet om ingåendet av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan

(2006/2150(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Véronique De Keyser för PSE-gruppen om förhandlingarna om ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan (B6‑0373/2006),

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan (KOM(2004)0808),(1)

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, särskilt resolutionen av den 8 september 2005 om politiska fångar i Syrien(2) och resolutionen av den 15 juni 2006 om Syrien(3),

–   med beaktande av det sjunde interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Syrien den 11–18 juni 2005 i Syrien,

–   med beaktande av förklaringen om Barcelonaprocessen av den 28 november 1995 och Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2005 om den omgestaltade Barcelonaprocessen(4),

–   med beaktande av FN:s resolutioner om förbindelserna mellan Syrien och Libanon, i synnerhet säkerhetsrådets resolutioner 1559 (2004) av den 2 september 2004 och 1701 (2006) av den 11 augusti 2006 och rapporten av Serge Brammertz, chef för den internationella oberoende utredningskommissionen, (S/2006/760) av den 25 september 2006,

–   med beaktande av artikel 83.5 och artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6‑0334/2006), och av följande skäl:

A. Syriens geostrategiska läge är av stor betydelse i denna region i Mellanöstern, och landet har framför allt möjlighet att spela en stabiliserande roll som länk mellan parterna i fredsprocessen och medlare för att finna en lösning på den regionala konflikten. Denna roll kan utökas genom att dialogen med landet intensifieras.

B.  Nödvändiga villkor för att underteckna ett associeringsavtal mellan EU och Syrien har för närvarande inte uppfyllts, men Europaparlamentet är övertygat om att Syrien kan uppfylla dessa villkor.

C. Kriget i Irak, Syriens strategiska förbindelser med Iran och landets involvering i händelserna i Libanon, har inverkat på Syriens förbindelser med grannländerna och världssamfundet.

D. Syftet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Syrien är att uppmuntra och stödja övergången till en demokratisk politisk regim som respekterar de mänskliga rättigheterna, medborgerliga friheterna och en öppen och marknadsbaserad ekonomi, hela tiden inom ramen för en effektiv dialog och ett verkligt partnerskap.

E.  Syrien har redan vidtagit ett visst antal av de ekonomiska åtgärder som rekommenderas i det framtida associeringsavtalet.

F.  Skyddet av de grundläggande friheterna ligger till grund för all utveckling av ett starkt och oberoende civilt samhälle. Regeringens hållning har under de senaste åren varit tvetydig, men vissa förhoppningar har fötts om en ökad öppenhet inom det syriska politiska systemet.

G. Trots sitt aktiva och konstruktiva deltagande i Barcelonaprocessen är Syrien det enda land med vilket EU inte har undertecknat ett associeringsavtal, vilket hindrar en full utveckling av partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet.

H. Dekretet om undantagstillstånd från mars 1963 och alla därtill hörande rättsakter är än idag fortfarande i kraft, även om de rekommendationer som utfärdades efter Bath-partiets tionde regionala kongress (som hölls den 6–9 juni 2005) innehöll formuleringar om att lagarna borde ses över.

I.   Slutsatserna från den oberoende internationella kommission som i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner utredde mordet på den förre libanesiske premiärministern Rafiq Hariri är av grundläggande betydelse för undertecknandet av ett framtida associeringsavtal.

J.   Situationen för de mänskliga rättigheterna i landet har försämrats sedan Europaparlamentets senaste resolution om Syrien från den 15 juni 2006. De aktivister som fängslades i maj 2006 för att ha undertecknat en petition om bättre förbindelser mellan Syrien och Libanon har inte alla frigetts.

1.  Europaparlamentet är övertygat om att ett associeringsavtalet skulle kunna vara av avgörande betydelse för genomförandet av de sociala, ekonomiska och politiska reformer som behövs för att förbättra situationen i landet.

2.  Europaparlamentet vidhåller dock att respekten för de demokratiska värdena, de mänskliga rättigheterna och de medborgerliga friheterna utgör en grundläggande förutsättning, och att det därför är lämpligt att se till att en effektiv kontrollmekanism införs i avtalets människorättsklausul. Parlamentet efterlyser en större respekt för de etniska minoriteterna och bekräftar behovet av att slå vakt om religionsfriheten.

3.  Europaparlamentet anser att en fast förankring av Syrien inom partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet skulle förstärka Syriens förbindelser med Europeiska unionens medlemsstater och dess partner i södra Medelhavsområdet och underlätta fredsprocessen i Mellanöstern.

4.  Europaparlamentet ber rådet och kommissionen informera om de kommande etapperna för undertecknandet av Europa-Medelhavsavtalet om associering som paraferats redan den 19 oktober 2004.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att förstärka sina initiativ för att fördjupa samarbetet mellan EU och Syrien i syfte att slutligen underteckna detta avtal, och riktar följande rekommendationer till rådet:

· Rådet uppmanas att främja och stödja åtgärder från den syriska regeringens sida för att inrätta ett demokratiskt system.

· Rådet uppmanas att be Syrien respektera Libanons suveränitet och inte blanda sig i landets interna angelägenheter, särskilt genom att i fullt samarbete med Unifil sätta stopp för vapenleveranserna och hindra Hizbollahmilisen från att återupprusta, samt att vidta ytterligare åtgärder för att inleda en trovärdig fredsprocess i regionen med målet att nå en övergripande lösning och säkra återlämnandet av Golanhöjderna till Damaskus.

· Rådet uppmanas att beakta de politiska signalerna från Bath-partiets tionde regionala kongress, varav de tydligaste är förändringen när det gäller de styrande ledarna som ersätts av yngre ansvariga som står nära president Al-Assad, vilket visas av Abdullah Dardaris utnämning till premiärminister.

· Rådet uppmanas att ägna särskild uppmärksamhet åt tillämpningen av de avtalsklausuler som syftar till ökad insyn i offentliga upphandlingar. Kommissionen uppmanas att se till att den strategin följs i andra bi- eller multilaterala avtal.

· Rådet uppmanas att be Syriens regering vidta åtgärder på området för demokrati och mänskliga rättigheter i syfte att uppfylla internationell människorättslagstiftning när det gäller respekt för yttrandefriheten, skydd av människorättsaktivister, förebyggande och bekämpning av tortyr och avskaffande av dödsstraffet. Uppmärksamhet måste fästas vid den reform av Syriens föreningslagstiftning som är nödvändig för att häva alla allvarliga restriktioner gentemot människorättsorganisationernas verksamhet.

· Rådet uppmanas ändå att delge den syriska regeringen sin starka oro över bristen på utveckling i frågor avseende till exempel en öppning för flerpartisystem och respekten för de mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna. Rådet uppmanas att understryka att respekten för de mänskliga rättigheterna utgör en väsentlig del i detta associeringsavtal, att begära att Syrien uppfyller sina åtaganden inom ramen för Barcelonaprocessen och i enlighet med den europeiska grannskapspolitiken, och att uppmana Syrien att i det sammanhanget göra vad som behövs för att omedelbart häva undantagstillståndet.

· Rådet uppmanas att begära av den syriska regeringen att den skall ompröva de politiska fångarnas fall och befria alla samvetsfångar och fredsaktivister, och samtidigt tillåta grupperingar liknande dem som skrivit under Damaskusförklaringen, som undertecknades den 16 oktober 2005 av fem förbjudna partier och av oberoende personligheter samt av undertecknarna av förklaringen ”Beirut-Damaskus, Damaskus-Beirut” av den 14 maj 2006. Rådet uppmanas att begära att Syrien garanterar att kvarhållna eller fängslade personer behandlas på ett korrekt sätt, att de inte utsätts för tortyr och att de får omgående, regelbunden och obegränsad tillgång till sina advokater, läkare och familjer.

· Rådet uppmanas att, i likhet med vad Europaparlamentet gjort i sin tidigare nämnda resolution av den 15 juni 2006, framföra kritik till den syriska regeringen mot den arresteringsvåg som följde på förklaringen ”Beirut-Damaskus, Damaskus-Beirut”, som var det första gemensamma initiativet från syriska och libanesiska intellektuella och människorättsaktivister, och kräva deras omedelbara frisläppande.

· Rådet uppmanas att framföra Europeiska unionens oro när det gäller religiösa och andra minoriteters rättigheter, i synnerhet kurdernas, och att be den syriska regeringen att redogöra för vilka framsteg som görs i dessa frågor.

· Rådet uppmanas att återuppta en verklig dialog med Syrien för att involvera landet i fredsinsatserna i syfte att nå en övergripande lösning på konflikten i Mellanöstern.

· Rådet uppmanas att med kraft be Syrien spela en konstruktiv roll i genomförandet av resolutionerna 1559 och 1701 från FN:s säkerhetsråd, och att särskilt uppmana landet att förstärka kontrollerna på sin sida av gränsen mellan Libanon och Syrien för att förhindra vapenleveranser till icke-statliga grupper.

· Rådet uppmanas att betona att de syriska myndigheternas samarbete med FN:s internationella oberoende utredningskommission under ledning av domare Brammertz förbättrats men insistera på att det ytterligare måste intensifieras och att konkreta åtgärder måste vidtas för att följa upp utredningen och dess resultat.

· Rådet uppmanas att insistera på att Syrien utan förbehåll skall följa resolutionerna 1559, 1562, 1680 och 1701 från FN:s säkerhetsråd och Europeiska rådets förklaring från den 16–17 juni 2006 om Libanon, i vilken Syrien och Libanon uppmanas att fastställa sin gemensamma gräns för att förstärka den regionala stabiliteten, och begära att Syrien ger ett positivt bidrag till klargörandet och den slutliga statusen för Shebaagårdarna i överensstämmelse med folkrätten och rekommendationerna av den 12 september 2006 från FN:s generalsekreterare.

· Rådet uppmanas att i detta sammanhang notera som positivt att de syriska trupperna dragits tillbaka från libanesiskt territorium, men samtidigt med kraft begära av den syriska regeringen att den skall upprätta formella diplomatiska förbindelser med Libanon, vilket den hittills vägrat, och avbryta stödet till Hizbollah.

· Rådet uppmanas att be den syriska regeringen förklara sig om de konkreta åtgärder som vidtagits i kampen mot vapenspridning och mot terrorismen, al-Qaida, och när det gäller kontrollerna vid gränserna för att förhindra att vapen smugglas och att terrorister tar sig in i grannländerna.

· Rådet uppmanas att i detta sammanhang beklaga att ett militärt avtal ingicks den 15 juni 2006 med Iran om en förstärkning av det ömsesidiga samarbetet inför det amerikanska och israeliska ”hotet”.

· Rådet uppmanas att för Syrien hävda betydelsen av landets potentiella roll i Mellanöstern för att nå en fredlig lösning på konflikten i regionen, och att framföra farhågor beträffande Syriens stöd till de Damaskusbaserade palestinska milisgrupperna Hamas och Jihad på bekostnad av mer moderata palestinska styrkor som söker leva i fred med Israel.

· Rådet uppmanas att be den syriska regeringen att förbättra levnadsvillkoren och boendemiljön i de palestinska flyktinglägren i Syrien i enlighet med internationella människorättsnormer.

· Rådet uppmanas att be den syriska regeringen frige Yacoub Hanna Shamoun, en assyrisk kristen man som varit fängslad i över tjugo år utan rättegång och utan att ett frigivningsdatum inom en nära framtid fastställts.

· Rådet manas till försiktighet i samband med repatrieringen till Syrien av invandrare och flyktingar som tillhör religiösa minoriteter så länge förtrycket pågår, och att under alla omständigheter förbättra samordningen av medlemsstaternas nationella strategier i denna fråga.

· Rådet uppmanas att begära stöd för en dialog mellan Syrien och parlamentet om de olika punkterna för att få fart på samarbetet mellan EU och Syrien inför undertecknandet av associeringsavtalet.

6.  Rådet uppmanas att beakta ytterligare incitament och fördelar för Syrien, utöver de som beviljas genom associeringsavtalet, för att uppmuntra Syrien att se över sin nuvarande utrikespolitik och sina regionala förbindelser på ett sätt som främjar regional fred och stabilitet, regionalt välstånd och framför allt ett erkännande av staten Israels existensberättigande samt landets stöd till fredsprocessen i Mellanöstern.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och till Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

(1)

EUT ...

(2)

Antagna texter, P6_TA(2005)0340.

(3)

Antagna texter, P6_TA(2006)0279.

(4)

Antagna texter, P6_TA(2005)0412.


FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION B6‑0373/2006 (19.6.2006)

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen

från Véronique De Keyser

för PSE-gruppen

om förhandlingarna om ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan (KOM(2004)0808)(1), ett förslag som för närvarande är under förhandling,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, i synnerhet resolutionen av den 8 september 2005 om politiska fångars situation i Syrien(2) och resolutionen av den 15 juni 2006(3),

–   med beaktande av FN:s resolutioner om förbindelserna mellan Syrien och Libanon, i synnerhet FN:s säkerhetsråds resolution 1680 (2006) av den 17 maj 2006 och den senaste rapporten av chefen för den oberoende internationella undersökningskommittén, Serge Brammertz, av den 14 juni 2006,

–   med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Syrien befinner sig för närvarande i en övergångsperiod som kan leda landet in i en social marknadsekonomi samt bidra till en mer demokratisk politisk regim och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

B.  Det framtida associeringsavtalet och stärkningen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Syrien, i en anda av ömsesidig respekt, kan bidra till att främja denna utveckling.

C. Den internationella undersökningskommitténs slutsatser om mordattentatet på förre premiärministern Rafiq Hariri är av avgörande betydelse för undertecknandet och ratificeringen av associeringsavtalet.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet att öka sina förberedelser för att underteckna detta avtal och att beakta följande rekommendationer:

a)  Rådet uppmanas att ta hänsyn till att förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Syrien visserligen har utarbetats på basis av andra gällande Europa-Medelhavsavtal om associering, men att det även innehåller nya bestämmelser, framför allt på området för icke-spridning av vapen, bekämpning av terrorism, minskade tullsatser och etableringsrätt, något som gjort förhandlingarna mer komplicerade.

b)  Rådet uppmanas att ta hänsyn till de politiska signalerna från Bath-partiets tionde regionala kongress, av vilka den mest synliga signalen gäller en förnyelse och föryngring av partiledningen.

c)  Rådet uppmanas att verka för att Syriens regering skall upphäva undantagstillståndet, vilket skulle kunna bidra till rättsstatens utveckling, samtidigt som bestämmelserna i artikel 2 i avtalet uppfylls.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och till Syriens parlament och regering.

(1)

EUT C 55, 4.3.2005, s. 7.

(2)

Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0340.

(3)

Antagna texter från detta datum, P6_TA(2006)0279.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europaparlamentets rekommendation till rådet om ingåendet av det Europa-Medelhavsavtal som är under förhandling om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan

Förfarandenummer

2006/2150(INI)

Ansvarigt utskott
  Tillstånd: tillkännagivande
i kammaren

AFET
6.7.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Antagande

5.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Viktória Mohácsi

Ingivande

10.10.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy