ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství

11. 10. 2006 - (KOM(2006)0338 – C6‑0276/2006 – 2006/0113(CNS)) - *

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Eija-Riitta Korhola

Postup : 2006/0113(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0336/2006
Předložené texty :
A6-0336/2006
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství

(KOM(2006)0338 – C6‑0276/2006 – 2006/0113(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0338)[1],

–   s ohledem na čl. 175 odst. 1 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0276/2006),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o strategii EU pro konferenci o Aarhuské úmluvě v Almaty[2],

–   s ohledem na druhé zasedání smluvních stran (MOP2) Aarhuské úmluvy, které proběhlo ve dnech 25. až 27. května 2005 v Almaty v Kazachstánu,

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0336/2006),

1.  schvaluje uzavření změny;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 383.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úmluva OSN/EHK o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) byla Společenstvím a jeho členskými státy podepsána dne 25. června 1998. Úmluva vstoupila v platnost dne 30. října 2001 a dne 17. února 2005 byla schválena Společenstvím. Úmluva usiluje o ochranu veřejných práv a smluvním stranám a veřejným orgánům ukládá povinnosti ve třech klíčových oblastech, které představují pilíře úmluvy.

Na prvním zasedání smluvních stran v říjnu 2002 signatáři úmluvy požadovali rozšíření jejího uplatňování tak, aby se vztahovala na záměrné vypouštění geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí. V návaznosti na tento požadavek byla na prvním zasedání smluvních stran ustavena pracovní skupina pro GMO a pověřena určit a rozvíjet případné alternativy, jejichž cílem by bylo posílit platná ustanovení Aarhuské úmluvy v této oblasti.

Na druhém zasedání v květnu 2005 se smluvní strany rozhodly Aarhuskou úmluvu revidovat. Účelem této změny je především upřesnit povinnosti smluvních stran, pokud jde o účast veřejnosti na rozhodování o GMO. Vzhledem k citlivé povaze této problematiky a neexistenci vnitrostátních předpisů v některých signatářských zemích bylo rozhodnutí revidovat úmluvu vskutku naléhavé. Na zasedání byl předložen kompromisní text, v němž byl vypuštěn původní odstavec úmluvy týkající se GMO a nahrazen novým odstavcem a novou přílohou o GMO.

Úpravou se usiluje o dosažení souladu s platnými právními předpisy Společenství, jmenovitě se směrnicí 2001/18/ES a nařízením (ES) č. 1829/2003, které obsahují ustanovení o účasti veřejnosti na rozhodování o GMO. Tento soulad bylo prioritou Evropského společenství. Změny v textu úmluvy by neměly vyžadovat revizi stávajících právních předpisů EU, ale více se soustředit např. na problémy ve středoasijských a východoevropských zemích.

Zpravodajka doporučuje tuto úpravu schválit, protože odpovídá duchu Aarhuské úmluvy, je v souladu s příslušným právem ES a protože na druhém zasedání smluvních stran byl pozměňovací návrh bez problémů přijat. Upravený text vyjasňuje ustanovení týkající se účasti veřejnosti na rozhodování o GMO, zdůrazňuje význam transparentnosti rozhodovacích postupů a umožňuje přístup k příslušným informacím. Tato úprava je důležitá i pro země, které jsou smluvními stranami úmluvy, ale v této oblasti nemají vypracovány vnitrostátní právní předpisy. Zpravodajka tedy navrhuje, aby byla tato úprava Aarhuské úmluvy schválena a aby bylo přijato rozhodnutí Rady.

(CNS)

5. 10. 2006

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství

(KOM(2006)0338 – C6‑0276/2006 – 2006/0113(CNS))

Navrhovatel: Fausto Correia

am

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Sdělení Komise ze dne 26. června 2006 (KOM(2006)0338) má omezený dosah, protože jeho účelem má být schválení změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí uzavřené jménem Evropského společenství v souladu z rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005.

Tato změna však má svůj význam. Upřesňuje a posiluje totiž platná ustanovení o uvolňování geneticky modifikovaných organismů (dále jen „GMO“) do životního prostředí a jejich uvádění na trh. Tyto organismy představují velmi aktuální problém, jehož právní řešení není snadné.

Stávající acquis communautaire v této oblasti zdůrazňuje význam vhodného rámcového nástroje pro GMO. Je důležité zajistit soulad mezi požadavky vyplývajícími z navrhované změny a povinnostmi Společenství v oblasti přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, zejména pokud jde o GMO.

Zpravodajka proto naléhá, aby se posuzovaný podnět sjednotil s dvěma návrhy právních předpisů, které jsou nyní projednávány, a to s nařízením Evropského parlamentu a Rady o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a instituce ES a s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Zpravodajka tedy žádá, aby změna Aarhuské úmluvy, jež má být přijata, zohlednila příslušné právní předpisy Společenství, a to zejména tím, že změna navrhovaná v příloze Ia (podmínky uvedené v článku 6a), odst. 2 písm. a) bod ii) bude v oblasti platných kritérií uvedena v soulad s ustanoveními čl. 7 odst. 1 směrnice 2001/18/ES, která stanoví, že pokud příslušný orgán získal dostatečné zkušenosti s uvolňováním určitých GMO do životního prostředí, může Komisi předložit odůvodněný návrh na uplatnění odlišného postupu pro tento typ GMO.

Zpravodajka si je rovněž vědoma významu nařízení Společenství o GMO, které usiluje o to, aby zahrnovalo všechny oblasti spojené s těmito organismy, a které musí být neustále zlepšováno. Vyzývá proto členské státy, aby do svých vnitrostátních právních předpisů co nejrychleji začlenily projednávanou změnu Aarhuské úmluvy a tak zajistily zvýšenou ochranu životního prostředí ve Společenství.

***

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství

Referenční údaje

KOM(2006)0338 – C6‑0276/2006 – 2006/0113(CNS)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

LIBE

5.9.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
Datum jmenování

Fausto Correia

13.9.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

4.10.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

4.10.2006

Výsledek závěrečného hlasování

Jednomyslně

 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Frieda Brepoels, Roland Gewalt, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Javier Moreno Sánchez, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Roberto Musacchio

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství

Referenční údaje

KOM(2006)0338 - C6-0276/2006 - 2006/0113(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

31.8.2006

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

ENVI
5.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

        Datum oznámení na zasedání

LIBE
5.9.2006

JURI
5.9.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

JURI

11.9.2006

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodajka         
  Datum jmenování

Eija-Riitta Korhola
13.7.2006

 

Předchozí zpravodajka

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí  Datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu

        Datum, kdy výbor JURI zaujal   stanovisko

 

/

 

Změna finanční dotace

        Datum, kdy výbor BUDG zaujal   stanovisko

 

/

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem –datum rozhodnutí na zasedáníKonzultace EP s Výborem regionů –

datum rozhodnutí na zasedání


Projednání ve výboru

10.10.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

María del Pilar Ayuso González, Hélène Goudin, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Fausto Correia

 

Datum předložení

11.10.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...