Ziņojums - A6-0336/2006Ziņojums
A6-0336/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā nolemj apstiprināt grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

11.10.2006 - (COM(2006)0338 – C6‑0276/2006 – 2006/0113(CNS)) - *

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Eija-Riitta Korhola

Procedūra : 2006/0113(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0336/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0336/2006
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā nolemj apstiprināt grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

(COM(2006)0338 – C6‑0276/2006 – 2006/0113(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2006)0338)[1],

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 175.  panta 1. punktu un 300. panta 2. punkta pirmo apakšpunktu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0276/2006),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 12. maija rezolūciju par ES stratēģiju Almati Konferencei par Orhūsas Konvenciju[2],

–    ņemot vērā Orhūsas Konvencijas pušu otro sanāksmi (KPS–2), kura notika no 25. maija līdz 27. maijam Kazahstānas pilsētā Almati,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas komitejas atzinumu(A6‑0336/2006),

1.  apstiprina grozījuma pabeigšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un valdībām un parlamentiem.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.
  • [2]  OV C 092 E, 20.4.2006, 383. lpp.

PASKAIDROJUMS

Kopiena un tās dalībvalstis 1998. gada 25. jūnijā parakstīja ANO/EEK konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un pieeju tiesu varai vides jautājumos (Orhūsas konvenciju). Šī konvencija stājās spēkā 2001. gada 30. oktobrī, un Kopiena to ratificēja 2005. gada 17. februārī. Konvencijas mērķis ir nodrošināt sabiedrības tiesības, kā arī pusēm un valsts iestādēm noteikt saistības attiecībā uz trim minētajām pamatjomām, kas ir konvenciju veidojošie pīlāri.

Pirmās pušu sanāksmes laikā 2002. gada oktobrī konvencijas parakstītājvalstis pieprasīja turpināt izstrādāt Konvencijas piemērošanas jomas, lai tajās iekļautu ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) apzinātu izplatīšanu. Vēlāk parakstītāju pušu pirmajā sanāksmē izveidoja ĢMO darba grupu, kuras mērķis ir noteikt un attīstīt tās potenciālās iespējas, kuras varētu pastiprināt Orhūsas Konvencijas noteikumu šajā jomā.

Parakstītāju pušu otrajā sanāksmē 2005. gada maijā panāca vienošanos par Orhūsas Konvencijas grozījumu. Jo īpaši tā mērķis ir pušu saistību konkretizācija saistībā ar sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā par ĢMO. Lēmumu par konvencijas grozīšanu pieņēma laikus un tas bija neatliekams, ņemot vērā šī jautājuma jutīgo raksturu un nacionālās likumdošanas trūkumu dažās parakstītājvalstīs. Sanāksmes laikā tika iesniegts kompromisa teksts, konvencijā svītrojot sākotnējo paragrāfu par ĢMO, un tā vietā iekļaujot jaunu pantu un jaunu pielikumu par ĢMO.

Šā grozījuma mērķis ir konsekvences panākšana ar spēkā esošiem Kopienas tiesību aktiem, proti, Direktīvu 2001/18/EK un Regulu (EK) Nr. 1829/2003, kuros iekļauti noteikumi par sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā par ĢMO. Tā bija Eiropas Kopienas galvenā prioritāte. Konvencijas grozījumiem nevajadzētu radīt nepieciešamību grozīt spēkā esošos ES tiesību aktus, bet gan vairāk pievērsties, piemēram, Vidusāzijas un Austrumeiropas valstīs pastāvošajām bažām.

Referents ierosina pieņemt šo grozījumu, jo tas atbilst Orhūsas Konvencijas garam, attiecīgajiem ES tiesību aktiem, un pušu otrajā sanāksmē neradās grūtības grozījuma priekšlikuma pieņemšanā. Ar šo grozījumu ir padarīti skaidrāki noteikumi saistībā ar sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā par ĢMO, uzsvērta pārredzamības nozīme lēmumu pieņemšanas kārtībā un nodrošināta piekļuve attiecīgajai informācijai. Grozījumam ir liela nozīme, īpaši konvencijas dalībvalstīm, kurām trūka attiecīgo tiesību aktu šajā jomā. Tādēļ tiek ierosināts apstiprināt šo Orhūsas Konvencijas grozījumu un pieņemt Padomes lēmumu.

(CNS)

ATZINUMS Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (5.10.2006)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā nolemj apstiprināt grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem
(COM(2006)0338 – C6‑0276/2006 –2006/0113 (CNS))

Atzinumu sagatavoja: Fausto Correia

am

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas 2006. gada 26. jūnija paziņojumam (COM(2006)0338) ir šaura nozīme, jo tā mērķis ir apstiprināt grozījumu Konvencijai par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem – Eiropas Kopiena šo konvenciju ir apstiprinājusi saskaņā ar Padomes 2005. gada 17. februāra lēmumu 2005/370/EK.

Tomēr šis grozījums nav nenozīmīgs – patiesībā ar to tiek precizētas un nostiprinātas normas, kas jāpiemēro, apzināti izplatot vidē ģenētiski modificētus organismus (turpmāk ĢMO) un laižot tos tirgū – šie organismi ir ļoti aktuāls un juridiskā ziņā problemātisks jautājums.

ĢMO regulējoša mehānisma nozīmi vēl vairāk pastiprina šīs jomas acquis communautaire. Ir jāraugās, lai nodrošinātu saskaņu starp šī grozījuma prasībām un Kopienas saistībām attiecībā uz pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, bet īpaši saistībā ar ĢMO.

Referents uzsver arī nepieciešamību nodrošināt to, lai šī iniciatīva būtu saskaņota ar diviem citiem tiesību aktu projektiem, kas tiek izskatīti – Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par to, kā EK iestādēm un struktūrām piemēro Orhūsas konvencijas normas attiecībā uz pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikumu attiecībā uz iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.

Referents prasa, lai, pieņemot grozījumu attiecībā uz Orhūsas konvenciju, tiktu ņemti vērā attiecīgie Kopienas tiesību akti, un lai izņēmumi, kas paredzēti I.bis pielikuma (6.bis pantā minētie nosacījumi) 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļā, tiktu saskaņoti attiecībā uz piemērojamajiem kritērijiem ar direktīvas 2001/18/EK 7. panta 1. punktu, kurā paredzēts, ka kompetenta iestāde var iesniegt Komisijai motivētu priekšlikumu par diferencētu procedūru piemērošanu dažu tipu ĢMO, ja šo ĢMO izplatīšanā dažās ekosistēmās ir iegūta pietiekama pieredze.

Nobeigumā referents, apzinoties to, cik liela nozīme ĢMO jomā ir Kopienas likumdošanai, kuras mērķis ir aptvert visas ar šiem organismiem saistītās jomas un kas ir nepārtraukti jāuzlabo, aicina dalībvalstis pēc iespējas ātrāk valsts tiesību aktos iekļaut izskatāmo Orhūsas konvencijas grozījumu, lai nodrošinātu labāku vides aizsardzību Kopienas teritorijā.

***

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājuma izskatīšanu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ierosināt atbalstīt Komisijas priekšlikumu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā nolemj apstiprināt grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

Atsauces

COM(2006)0338 – C6‑0276/2006 – 2006/0113(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ENVI

Atzinumu sniedza
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

5.9.2006

Ciešāka sadarbība – datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Atzinumu sagatavoja
  Iecelšanas datums

Fausto Correia

13.9.2006

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

 

Izskatīšana komitejā

4.10.2006

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

Vienbalsīgi

 

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Frieda Brepoels, Roland Gewalt, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Javier Moreno Sánchez, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Roberto Musacchio

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

 

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā nolemj apstiprināt grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

Atsauces

COM(2006)0338 - C6-0276/2006 - 2006/0113(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

31.8.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
5.9.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
5.9.2006

JURI
5.9.2006

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

 

JURI

11.9.2006

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Eija-Riitta Korhola
13.7.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra lēmuma datums

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

 

/

 

Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

 

/

 

EP apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju plenārsēdes lēmuma datumsEP apspriešanās ar Reģionu komiteju plenārsēdes lēmuma datums


Izskatīšana komitejā

10.10.2006

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

35

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González, Hélène Goudin, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Fausto Correia

 

Iesniegšanas datums

11.10.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...