ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

11. 10. 2006 - (KOM(2006)0274 – C6‑0255/2006 – 2006/0096(CNS)) - *

Výbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodajka: Marie-Hélène Descamps

Postup : 2006/0096(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0338/2006
Předložené texty :
A6-0338/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

(KOM(2006)0274 – C6‑0255/2006 – 2006/0096(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0274)[1],

–   s ohledem na čl. 300 odst. 2 první pododstavec a na články 149 a 150 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0255/2006),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6‑0338/2006),

1.  schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládě Kanady.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Evropskou unií a Kanadou má dlouholetou tradici.

Tato dohoda stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na období 2006–2013. Obnovuje tak dohodu o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy z roku 2000 uzavřenou na základě dohody z roku 1995, kterou se stanoví program spolupráce mezi Evropským společenstvím a Kanadou v těchto oblastech.

Tato nová dohoda mezi Evropským společenstvím a Kanadou tvoří součást lisabonské strategie, podle níž se systémy vzdělávání v Evropské unii mají do roku 2010 stát celosvětovým příkladem.

Tato nová dohoda byla specificky vytvořena za účelem dosažení cílů dvoustranné spolupráce mezi Evropskou unií a Kanadou a vhodně doplňuje programy stanovené dalšími nástroji Společenství, které jsou zaměřeny na vzdělávání a odbornou přípravu, a dvoustranné programy existující mezi členskými státy a Kanadou.

S ohledem na provedená hodnocení a získanou zkušenost si tato dohoda klade za cíl obnovit, posílit a rozšířit působnost předcházející dohody a poskytnout nový rámec pro spolupráci v oblasti mládeže.

Dohoda, která má na období osmi let k dispozici prostředky ve výši 17,4 milionů EUR, si klade za cíl podporovat vzájemné porozumění mezi občany Evropské unie a Kanady, včetně širší znalosti jejich jazyků, kultur a institucí, na jedné straně, a zlepšovat kvalitu lidských zdrojů v EU i v Kanadě na straně druhé.

K dosažení těchto cílů jsou plánovány různé činnosti. Tyto činnosti budou zaměřeny na vysokoškolské vzdělávání a odbornou přípravu a zejména na projekty konsorcií za účelem realizace společných projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a také na kvalitní projekty zaměřené na mobilitu nejnadanějších studentů.

Co se týče mládeže, tyto akce jsou zaměřeny zejména na struktury a organizace mládeže a kladou si za cíl především usnadnění dialogu a výměny osvědčených postupů a vytváření nových udržitelných mnohostranných partnerství a sdružení.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Referenční údaje

KOM(2006)0274 – C6‑0255/2006 – 2006/0096(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

25.7.2006

Příslušný výbor  

Datum oznámení na zasedání

CULT
5.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

EMPL
5.9.2006

BUDG
5.9.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko         

Datum rozhodnutí

BUDG
5.7.2006

EMPL

21.6.2006

 

 

 

Užší spolupráce  

Datum oznámení na zasedání


 

 

 

 

Zpravodajka         

Datum jmenování

Marie-Hélène Descamps
20.6.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace

Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem –datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů –

datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

11.9.2006

9.10.2006

 

 

 

Datum přijetí

9.10.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Sérgio Sousa Pinto, Grażyna Staniszewska

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Harald Ettl

Datum předložení

11.10.2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...