POROČILO o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

11.10.2006 - (KOM(2006)0274 – C6‑0255/2006 – 2006/0096(CNS)) - *

Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalka: Marie-Hélène Descamps

Postopek : 2006/0096(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0338/2006
Predložena besedila :
A6-0338/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

(KOM(2006)0274 – C6‑0255/2006 – 2006/0096(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepa Sveta (KOM(2006)0274)[1],

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(2) ter členov 149 in 150 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0255/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 in člena 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6–0338/2006),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladi Kanade.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

V sektorju izobraževanja obstaja med Evropsko unijo in Kanado dolga tradicija sodelovanja.

Ta sporazum opredeljuje okvir sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine za obdobje 2006–2013. Z njim je obnovljen sporazum o sodelovanju na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja iz leta 2000, ki je bil prvotno oblikovan v skladu s sporazumom iz leta 1995 o uvedbi programa sodelovanja na tem področju med Evropsko skupnostjo in Kanado.

Novi sporazum med Evropsko skupnostjo in Kanado je del lizbonske strategije, katere cilj je, da postane izobraževanje v Evropski uniji do leta 2010 svetovna referenca.

Novi sporazum je posebej oblikovan za dosego ciljev dvostranskega sodelovanja med Evropsko unijo in Kanado ter povsem dopolnjuje programe v okviru drugih instrumentov Skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter dvostranske programe med državami članicami in Kanado.

Namen tega sporazuma je obnovitev, okrepitev in razširitev obsega prejšnjega sporazuma z vključitvijo novega okvira sodelovanja na področju mladine ob upoštevanju opravljenih ocen in pridobljenih izkušenj.

Sporazum, ki so mu za obdobje osmih let dodeljena sredstva v višini največ 17,4 milijonov EUR, po eni strani stremi k spodbujanju medsebojnega razumevanja med državljani Evropske unije in Kanade z boljšim poznavanjem jezikov, kultur ter ustanov in po drugi strani k izboljšanju kakovosti njunih človeških virov.

Za dosego teh ciljev so predvideni različni ukrepi: ukrepi na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, predvsem konzorcijski projekti za izvedbo skupnih študijskih in izobraževalnih programov ter projekti mobilnosti, ki spodbujajo odličnost.

V zvezi z mladino se ti ukrepi še posebej nanašajo na mladinske strukture in organizacije. Njihov cilj je zlasti olajšanje dialoga in izmenjave dobrih praks ter oblikovanje trajnih novih večstranskih partnerstev in povezav.

POSTOPEK

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0274 – C6‑0255/2006 – 2006/0096(CNS)

Datum posvetovanja z EP

25.7.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

CULT
5.9.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

EMPL
5.9.2006

BUDG
5.9.2006

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

BUDG
5.7.2006

EMPL

21.6.2006

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Marie-Hélène Descamps
20.6.2006

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje EP z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

11.9.2006

9.10.2006

 

 

 

Datum sprejetja

9.10.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Sérgio Sousa Pinto, Grażyna Staniszewska

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Harald Ettl

Datum predložitve

11.10.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...