VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

11.10.2006 - (COM(2006)0180 – C6‑0174/2006 – 2006/0061(CNS)) - *

Commissie cultuur en onderwijs
Rapporteur: Marie-Hélène Descamps

Procedure : 2006/0061(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0339/2006
Ingediende teksten :
A6-0339/2006
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

(COM(2006)0180 – C6‑0174/2006 – 2006/0061(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0180)[1],

–   gelet op artikel 300, lid 2, eerste alinea, en de artikelen 149 en 150 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0174/2006),

–   gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6‑0339/2006),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

  • [1]  Nog niet gepubliceerd in het PB.

TOELICHTING

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sinds 1995 een gezamenlijk programma lopen voor samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding.

De huidige overeenkomst vernieuwt aldus voor de periode 2006-2013 het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding dat in 2000 werd overeengekomen en dat oorspronkelijk middels de overeenkomst van 1995 was opgezet.

Deze nieuwe overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten, ondertekend tijdens de bilaterale top in Wenen op 21 juni 2006, ligt in de lijn van de Lissabon-strategie die ernaar streeft van het onderwijs in de Europese Unie vóór 2010 een mondiaal referentiepunt te maken.

Dit nieuwe programma, speciaal ontworpen om de doelstellingen van bilaterale samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te verwezenlijken, vormt een perfecte aanvulling op de programma’s van andere communautaire instrumenten (zoals ‘Socrates’, ‘Leonardo da Vinci’ en ‘Erasmus Mundus’) en de bilaterale programma’s tussen de lidstaten en de Verenigde Staten.

Rekening houdend met de uitgevoerde evaluaties en de opgedane ervaring, beoogt het het wederzijds begrip tussen de volken van de Europese Unie en de Verenigde Staten te bevorderen, door onder andere de kennis van elkaars taal, cultuur en instellingen te vergroten. Dit programma beoogt tevens de openstelling en het concurrerend vermogen van onze systemen van hoger onderwijs te verbeteren, en te komen tot een optimale benutting van het menselijk potentieel aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

In het kader van deze overeenkomst, waarvoor een budget beschikbaar is van EUR 46 miljoen voor een periode van acht jaar, zullen vernieuwende programma’s worden opgezet voor de invoering van transatlantische diploma’s (gemeenschappelijke of dubbele diploma’s), zullen de uitwisseling en de mobiliteit van studenten, docenten en andere professionals toenemen, zal het Schuman-Fulbright-programma dat op professionals is gericht worden versterkt, en zal een nauwere samenwerking tussen instellingen van hoger onderwijs worden aangemoedigd.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken en een nieuwe impuls te geven aan de samenwerking in de onderwijssector, is onder de verzamelnaam Atlantis voorzien in een aantal activiteiten, met name gemeenschappelijke consortiaprojecten op terreinen die voor de samenwerking essentieel worden geacht, mobiliteitsprojecten waarbij uitnemendheid bovenaan staat en maatregelen die op beleidsvormen zijn gericht.

Dit programma maakt het mogelijk circa 274 projecten te ondersteunen, waarvan 6000 Europeanen en Amerikanen gebruik zouden kunnen maken.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

Document- en procedurenummers

COM(2006)0180 – C6 0174/2006 – 2006/0061(CNS)

Datum raadpleging EP

9.6.2006

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

CULT
15.6.2006

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

EMPL
15.6.2006

BUDG
15.6.2006

AFET
15.6.2006

 

 

Geen advies
  Datum besluit

EMPL
3.5.2006

BUDG
5.7.2006

AFET
30.5.2006

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Marie-Hélène Descamps
29.5.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

Behandeling in de commissie

11.9.2006

9.10.2006

 

 

Datum goedkeuring

9.10.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

26
1
0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Sérgio Sousa Pinto, Grażyna Staniszewska

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

Harald Ettl

Datum indiening

11.10.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...