ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia uznesenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program „Mládež v akcii“ na obdobie 2007 – 2013

11.10.2006 - (6236/3/2006 – C6‑0273/2006 – 2004/0152(COD)) - ***II

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajkyňa: Lissy Gröner

Postup : 2004/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0341/2006
Predkladané texty :
A6-0341/2006
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia uznesenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program „Mládež v akcii“ na obdobie 2007 – 2013

(6236/3/2006 – C6‑0273/2006 – 2004/0152(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (6236/3/2006 – C6‑0273/2006),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0471)[2],

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2006)228)[3],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6‑0341/2006),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Prijaté texty, 25.10.2005, P6_TA(2005)0396.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku EÚ.
  • [3]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku EÚ.

POSTUP

Názov

Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia uznesenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program „Mládež v akcii“ na obdobie 2007 – 2013

Referenčné čísla

6236/3/2006 – C6-0273/2006 – 2004/0152(COD)

Dátum prvého čítania v EP
Číslo P

25.10.2005

P6_TA(2005)0396

Návrh Komisie

KOM(2004)0471 – C6-0096/2004

Pozmenený a doplnený návrh Komisie

 

Dátum prijatia spoločnej pozície oznámenej na schôdzi

4.9.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

CULT
7.9.2006

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Lissy Gröner
4.9.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.9.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+ : 21

–: 1

0 : 0

 

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reino Paasilinna

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

11.10.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...