ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007-2013 ustanovuje program „Európa pre občanov“ na podporu aktívneho európskeho občianstva

11.10.2006 - (9575/1/2006 – C6‑0316/2006 – 2005/0041(COD)) - ***II

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajca: Hannu Takkula

Postup : 2005/0041(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0342/2006
Predkladané texty :
A6-0342/2006
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007-2013 ustanovuje program „Európa pre občanov“ na podporu aktívneho európskeho občianstva

(9575/1/2006 – C6‑0316/2006 – 2005/0041(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9575/1/2006 – C6‑0316),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0116)[2],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre kultúru a vzdelávanie do druhého čítania (A6‑0342/2006),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 1 odsek 2 písmeno d)

d) zvýšiť vzájomné porozumenie medzi občanmi Európy, ktorí rešpektujú a uznávajú kultúrnu a jazykovú diverzitu a prispievajú tak k medzikultúrnemu dialógu.

d) zvýšiť toleranciu a vzájomné porozumenie medzi občanmi Európy, ktorí rešpektujú a uznávajú kultúrnu a jazykovú diverzitu a prispievajú tak k medzikultúrnemu dialógu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 16 odsek 1

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Príloha činnosť 1 odsek 6

Na túto akciu sa použije najmenej 47 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

Na túto akciu sa orientačne použije najmenej 45 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Príloha činnosť 2 odsek 6

Na túto akciu sa orientačne použije približne 29 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

Na túto akciu sa orientačne použije približne 31 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament prijal uznesenie k tomuto programu v prvom čítaní dňa 5. apríla 2006. Rada prijala spoločnú pozíciu v septembri 2006. Parlament a Rada zdieľajú v mnohých aspektoch podobné myšlienky . Ukázalo sa však, že by sa malo predložiť zopár pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, a tým obnoviť niekoľko dodatočných prvkov z prvého čítania v Parlamente. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladá spravodajca v tomto odporúčaní, sú prerokované s fínskym predsedníctvom Rady a dosiahla sa o nich dohoda. Preto bude možné rýchle uzatvorenie postupu v druhom čítaní. Umožní to Komisii, aby načas začala s realizáciou programu.

Rozpočet

Vychádzajúc z dohody o finančných výhľadoch na roky 2007-2013 sa celkový rozpočet programu stanovil vo výške 190 miliónov eur (údaje z roku 2004). Spravodajca odporúča upraviť rozčlenenie rozpočtu navrhnuté v spoločnej pozícii. Chcel by znížiť sumu pre akciu 1 zo 47 % na 45 %, aby dosiahol o niečo lepšie financovanie akcie 2, ktorá by mohla dostať 31 % miesto 29 %. V prvom čítaní Parlament navrhol 40 % pre akciu 1 a 38% pre akciu 2.

Vzdelávacie projekty a projekty v amatérskych športoch

Pretože akcia 2 je zvlášť vhodná na financovanie vzdelávacích projektov o Európe, jej hodnotách a jej kultúre, považuje spravodajca za dôležité zvýšiť rozpočet na túto akciu. Začlenenie takýchto vzdelávacích projektov, ktorých cieľovou skupinou môžu byť zariadenia poskytujúce neformálne vzdelávanie a neakademické vzdelávanie, je novým prvkom programu a posilní jeho účinnosť, pretože tieto projekty sú zamerané na ženy a mužov z ulice, ktorí sa nezúčastňujú na formálnom vzdelávaní a ktorí sa nezaujímajú o formálnejšie činnosti, ktoré tento program financuje.

Rovnako aj zaradenie amatérskych športových organizácií pomôže rozšíriť pôsobnosť programu a dosiahnuť na ľudí, ktorí by sa nemuseli zaujímať o iné súčasti programu. Amatérsky šport spája ľudí v EÚ prostredníctvom športových činností. Takéto príležitosti nepredstavujú len športové prvky, ľudia, ktorí sa zapoja, sa naučia veľa o sebe, o kultúrnych rozdieloch a spoločných hodnotách, ktoré zdieľajú. Podobné akcie sprostredkúvajú osobitný emocionálny zážitok spoločného života v Európe.

Parlament podporoval v prvom čítaní oba prvky.

Ciele programu a dostupnosť

Pokiaľ ide o cieľ programu, spravodajca sa vložením posilnenia tolerancie snaží zabezpečiť, aby projekty financované prostredníctvom tohto programu prispievali k aktívnemu občianstvu, ktoré podporuje vzájomný rešpekt a medzikultúrny dialóg a ktoré potláča rasizmus, xenofóbiu a diskrimináciu.

Rada odôvodnením 7 súhlasila s požiadavkou Parlamentu z prvého čítania, aby bol tento program otvorený pre všetkých občanov zúčastnených krajín a tiež pre občanov tretích krajín žijúcich legálne v zúčastnených krajinách. Podpora integrácie a vzájomného porozumenia predstavuje dôležitý prvok.

Pamätníky

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že začlenenie novej akcie 4 do programu, ktorú zaradil Parlament v prvom čítaní a ktorej úlohou je udržiavať spomienky na zločiny spáchané nacistickým a stalinským režimom, Rada podporila. Z pohľadu spravodajcu vytvára táto akcia dôležité prepojenie so základnými hodnotami tolerancie a demokracie, na ktorých je postavená EÚ.

Oprávnené organizácie

Rada vo svojej spoločnej pozícii zaviedla postupné ukončovanie financovania poskytovaného deviatim organizáciám, ktoré mali dosiaľ nárok na stálu štrukturálnu podporu. Po troch rokoch budú musieť tieto organizácie súťažiť prostredníctvom výziev na podávanie návrhov s ďalšími kandidátmi, ktorí žiadajú zdroje pre svoje organizácie a projekty. Spravodajca podporuje tento prístup, keďže vedie k väčšej transparentnosti výberového konania a väčšej rovnosti príležitostí pre všetkých. V budúcnosti bude výber viac než predtým spočívať na zásluhovosti. Postupné ukončenie financovania poskytne organizáciám zároveň dostatok času, aby si našli alternatívne projekty s finančnými zdrojmi.

POSTUP

Názov

Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007-2013 ustanovuje program „Európa pre občanov“ na podporu aktívneho európskeho občianstva

Referenčné čísla

9575/1/2006 – C6-0316/2006 – 2006/0041(COD)

Dátum prvého čítania v EP– P5
P číslo

5.4.2006

P6_TA(2006)0127

Návrh Komisie

KOM(2005)0116 – C6-0101/2005

Pozmenený a doplnený návrh Komisie

 

Dátum prijatia spoločnej pozície oznámenej v pléne

28.9.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

CULT
28.9.2006

Spravodajca
  dátum menovania

Hannu Takkula
20.9.2006

 

Predchádzajúci spravodajca(-ovia)

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:
–:

0:

22

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reino Paasilinna

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

11.10.2006

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...