Ziņojums - A6-0344/2006Ziņojums
A6-0344/2006

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 24. jūlijā, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā

11.10.2006 - (6237/3/2006 – C6‑0274/2006 – 2004/0153(COD)) - ***II

Kultūras un izglītības komiteja
Referente: Doris Pack

Procedūra : 2004/0153(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0344/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0344/2006
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 24. jūlijā, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā

(6237/3/2006 – C6‑0274/2006 – 2004/0153(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (6237/3/2006 – C6‑0274/2006),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0474)[2],

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (KOM(2006)0236)[3],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0344/2006),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 24. jūlijā, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā

Atsauces

6237/3/2006 – C6-0274/2006 – 2004/0153(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

25.10.2005

P6_TA(2005)0395

Komisijas priekšlikums

COM(2004)0474 - C6-0095/2004

Komisijas grozītais priekšlikums

COM(2006)0236

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

7.9.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT
7.9.2006

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Doris Pack
4.9.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Izskatīšana komitejā

11.9.2006

9.10.2006

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:
–:

0:

20

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Reino Paasilinna

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

11.10.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...