Procedure : 2003/0257(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0345/2006

Indgivne tekster :

A6-0345/2006

Forhandlinger :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Afstemninger :

PV 13/12/2006 - 8.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0553

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 141kWORD 55k
11.10.2006
PE 374.491v02-00 A6-0345/2006

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Guido Sacconi

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets fælles holdning (7525/3/2006 – C6‑0268/2006),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0644)(2),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0345/2006),

1.      godkender den fælles holdning;

2.      konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.      pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.      pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, 17.11.2005, P6_TA(2005)0435.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


PROCEDURE

Titel

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

Referencer

7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD)

Dato for EP's førstebehandling
- P-nr.

17.11.2005

P6_TA(2005)0435

Kommissionens forslag

KOM(2003)0644 – C5-0531/2003

Kommissionens ændrede forslag

 

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

7.9.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
7.9.2006

Ordfører(e)
  Dato for valg

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:
–:

0:

50

3

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,
til stede ved den endelige afstemning

Fausto Correia

Dato for indgivelse

11.10.2006

 

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik