Procedūra : 2003/0257(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0345/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0345/2006

Debates :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Balsojumi :

PV 13/12/2006 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0553

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 153kWORD 64k
11.10.2006
PE 374.491v02-00 A6-0345/2006

par Padomes kopējo nostāju par to, ka tiek pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to piemērotu Regulai (EK) Nr. …/2006 attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 –2003/0257 (COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Guido Sacconi

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju par to, ka tiek pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to piemērotu Regulai (EK) Nr. …/2006 attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 –2003/0257 (COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (7525/3/2006 – C6‑0268/2006),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2003)0644)(2),

–   ņemot vērā EK līguma 251.  panta 2.  punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67.  pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0345/2006),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254.  panta 1.  punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai ir ievērotas visas procedūras, un, vienojoties ar ģenerālsekretāru, nodrošināt, lai to publicētu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

17.11.2005. pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0435.

(2)

OV vēl nav publicēts.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes kopējā nostāja par to, ka tiek pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to piemērotu Regulai (EK) Nr. …/2006 attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru

Atsauces

7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

17.11.2005

P6_TA(2005)0435

Komisijas priekšlikums

COM(2003)0644 – C5-0531/2003

Komisijas grozītais priekšlikums

 

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

7.9.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
7.9.2006

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Izskatīšana komitejā

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:
–:

0:

50

3

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Fausto Correia

Iesniegšanas datums

11.10.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika