Procedure : 2003/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0345/2006

Ingediende teksten :

A6-0345/2006

Debatten :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Stemmingen :

PV 13/12/2006 - 8.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0553

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 142kWORD 65k
11.10.2006
PE 374.491v02-00 A6-0345/2006

betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

(7525/3/06 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Guido Sacconi

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Ve4rordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

(7525/2006 – C6‑0000/2006 – 2003/0257(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (7525/3/06 – C6‑0268/2006),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0644)(2),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6‑0345/2006),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PROCEDURE (1)

Titel

gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

Document- en procedurenummers

(7525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD))

Datum eerste lezing EP – P-nummer

17.11.2005

P6_TA(2005)0435

Voorstel van de Commissie

COM(2003)0644 – C5-0531/2003

Gewijzigd voorstel van de Commissie

COM[(2000)0153]

Datum bekendmaking ontvangst gemeenschappelijk standpunt

7.9.2006

Commissie ten principale
Datum bekendmaking

ENVI
27.7.2004

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Guido Sacconi
27.7.2004

Vervangen rapporteur(s)

 

Behandeling in de commissie

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Datum goedkeuring

10.10.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

50

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Hoger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Boguslaw Sonik, Maria Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Mariá del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

Fausto Correia

Datum indiening

11.10.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

(1)

Aangenomen teksten van 17.11.2005, P6_TA(2005)0435.

(2)

Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid