PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. .../2006 o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

11.10.2006 - (7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD)) - ***II

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Guido Sacconi

Postopek : 2003/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0345/2006
Predložena besedila :
A6-0345/2006
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. .../2006 o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (7525/3/2006 – C6‑0268/2006),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2003)0644)[2],

–   ob upoštevanju člena 251(2) pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6‑0345/2006)

1.  sprejme skupno stališče;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 254(1) pogodbe ES;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

POSTOPEK

Naslov

Skupno stališče Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

Referenčni dokumenti

7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

17.11.2005

P6_TA(2005)0435

Predlog Komisije

KOM(2003)0644 – C5-0531/2003

Spremenjeni predlog Komisije

 

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

7.9.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
7.9.2006

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Obravnava v odboru

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Datum sprejetja

10.10.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fausto Correia

Datum predložitve

11.10.2006

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)