Förfarande : 2003/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0345/2006

Ingivna texter :

A6-0345/2006

Debatter :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0553

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 142kWORD 63k
11.10.2006
PE 374.491v02-00 A6-0345/2006

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr .../2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

(7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Guido Sacconi

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr .../2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

(7525/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (7525/3/2006 – C6‑0268/2006),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003)0644)(2),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0345/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)

Antagna texter från sammanträdet 17.11.2005, P6_TA(2005)0435.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr .../2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

Referensnummer

7525/3/2006 – C6‑0268/2006 – 2003/0257(COD)

Parlamentets första behandling – 
P-nummer

17.11.2005

P6_TA(2005)0435

Kommissionens förslag

KOM(2003)0644 – C5-0531/2003

Kommissionens ändrade förslag

 

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

7.9.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ENVI
7.9.2006

Föredragande
  Utnämning

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Antagande

10.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Fausto Correia

Ingivande

11.10.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy