ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

12.10.2006 - (COM(2005)0676 – C6‑0442/2005 – 2005/0258(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Μαρία Ματσούκα

Διαδικασία : 2005/0258(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0346/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0346/2006
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

(COM(2005)0676 – C6‑0442/2005 – 2005/0258(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0676)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0442/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0346/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΤΙΤΛΟΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον κανονισμό 574/72 δεν χρειάζεται, εφόσον η πρόταση αφορά μόνο την τροποποίηση του κανονισμού 1408/71.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σημείο 2 και το σημείο 6 στοιχείο β) του παραρτήματος που αφορούν τις Κάτω Χώρες εφαρμόζονται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Το σημείο 2 και το σημείο 6 στοιχείο β) του παραρτήματος που αφορούν τις Κάτω Χώρες εφαρμόζονται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006 με εξαίρεση το τμήμα "ΙΖ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ", σημείο 1, στοιχείο (στ), περίπτωση 6α του Παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, όπως τροποποιήθηκε από το σημείο 6, στοιχείο (β) του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, που εφαρμόζεται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 ημερομηνία.

Τροπολογία 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 1

Παράρτημα Ι, μέρος Ι, τμήμα ΚΔ (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

Τα πρόσωπα που απασχολούνται σε επικερδή απασχόληση και καταβάλλουν τις εισφορές τους επί του εισοδήματος αυτού σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του νόμου περί των εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης (2000:980) θεωρούνται μη μισθωτοί.»

Τα πρόσωπα που απασχολούνται σε επικερδή δραστηριότητα και καταβάλλουν τις εισφορές τους επί του εισοδήματος αυτού σύμφωνα με το κεφάλαιο 3, παράγραφος 3, του νόμου περί των εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης (2000:980) θεωρούνται μη μισθωτοί.»

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία, αλλά και λεπτομερέστερη αναφορά σε ό,τι αφορά τον εθνικό νόμο.

Τροπολογία 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 2Α (ΝΕΟ)

Παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙΙ, τμήμα ΙΗ (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

 

2α. Στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙΙ, το τμήμα «ΙΗ. Αυστρία» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΙΗ. Αυστρία

Ουδέν»

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-286/03.

Τροπολογία 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Παράρτημα ΙV, μέρος Β, τμήμα Ζ (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

Καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους στη ναυτιλία, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο βασιλικό διάταγμα αριθ. 2930/2004 της 30ης Δεκεμβρίου 2004.»

Καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους στη ναυτιλία, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο βασιλικό διάταγμα αριθ. 2390/2004 της 30ης Δεκεμβρίου 2004.»

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος που αφορά τον εθνικό νόμο.

Τροπολογία 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ), ΣΗΜΕΙΟ ii)

Παράρτημα ΙV, μέρος Γ, τμήμα ΚΔ (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

Συντάξεις γήρατος που συνδέονται με τις αποδοχές (νόμος 1998:674) και εγγυημένες συντάξεις με τη μορφή συντάξεων γήρατος (νόμος 1998:702).

Συντάξεις γήρατος που βασίζονται στο εισόδημα (νόμος 1998:674) και εγγυημένες συντάξεις με τη μορφή συντάξεων γήρατος (νόμος 1998:702).

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία.

Τροπολογία 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ i)

Παράρτημα ΙV, μέρος Δ, σημείο 1, στοιχείο θ) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

θ) Η σουηδική εγγυημένη σύνταξη και το εγγυημένο συμπλήρωμα που αντικατέστησαν τις πλήρεις κρατικές σουηδικές συντάξεις, οι οποίες προβλέπονταν από τη νομοθεσία περί κρατικών συντάξεων που ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, και η πλήρης κρατική σύνταξη που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της νομοθεσίας που ίσχυε από την ημερομηνία εκείνη κι έπειτα και το σουηδικό επίδομα ασθένειας που συνδέεται με το εισόδημα και το επίδομα δραστηριότητας.

θ) Η σουηδική εγγυημένη σύνταξη και η εγγυημένη αποζημίωση που αντικατέστησαν τις πλήρεις κρατικές σουηδικές συντάξεις, οι οποίες προβλέπονταν από τη νομοθεσία περί κρατικών συντάξεων που ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, η πλήρης κρατική σύνταξη που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της νομοθεσίας που ίσχυε από την ημερομηνία εκείνη κι έπειτα, καθώς και η σουηδική αποζημίωση ασθένειας που συνδέεται με το εισόδημα και η αποζημίωση δραστηριότητας.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία.

Τροπολογία 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ ii)

Παράρτημα ΙV, μέρος Δ, σημείο 2, στοιχείο θ) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

θ) Το επίδομα ασθένειας και το επίδομα δραστηριότητας με τη μορφή εγγυημένου επιδόματος (νόμος 1962:381, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 2001:489), η σύνταξη επιζώντος, όπως υπολογίζεται βάσει των περιόδων ασφάλισης (νόμος 2000:461 και νόμος 2000:462), και η σύνταξη γήρατος με τη μορφή εγγυημένης σύνταξης, που υπολογίζεται βάσει των προηγούμενων πλασματικών περιόδων (νόμος 1998:702).»

θ) η σουηδική αποζημίωση ασθένειας και η αποζημίωση δραστηριότητας με τη μορφή εγγυημένης αποζημίωσης (νόμος 1962:381, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 2001:489), η σύνταξη επιζώντος, όπως υπολογίζεται βάσει των δυνάμενων να εκτιμηθούν περιόδων (νόμος 2000:461 και νόμος 2000:462), και η σουηδική σύνταξη γήρατος με τη μορφή εγγυημένης σύνταξης, που υπολογίζεται βάσει των προηγούμενων πλασματικών περιόδων (νόμος 1998:702).»

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία.

Τροπολογία 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΙΖ, σημείο 1, στοιχείο α) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

α) Όσον αφορά το δικαίωμα σε παροχές σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών, ως πρόσωπα που δικαιούνται παροχές σε είδος για τους σκοπούς της εφαρμογής των κεφαλαίων 1 και ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού νοούνται:

α) Όσον αφορά το δικαίωμα σε παροχές σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών, ως πρόσωπα που δικαιούνται παροχές σε είδος για τους σκοπούς της εφαρμογής των κεφαλαίων 1 και 4 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού νοούνται:

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος που αφορά τον εθνικό νόμο.

Τροπολογία 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΙΖ, σημείο 1, στοιχείο στ), εισαγωγικό μέρος (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

στ) Για τους σκοπούς των άρθρων 27 έως 34 του παρόντος κανονισμού, οι ακόλουθες παροχές εξομοιώνονται προς τις συντάξεις που οφείλονται δυνάμει της ολλανδικής νομοθεσίας:

στ) Για τους σκοπούς των άρθρων 27 έως 34 του παρόντος κανονισμού, οι συντάξεις εξομοιώνονται προς τις συντάξεις που καταβάλλονται δυνάμει των νομικών διατάξεων που μνημονεύονται στα στοιχεία β) (αναπηρία) και γ) (γήρας) της δήλωσης του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού:

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται το πρωτότυπο κείμενο που αντιστοιχεί στο παράρτημα VI.

Τροπολογία 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΙΖ, σημείο 1, στοιχείο στ), τρίτη περίπτωση (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

– οι παροχές ανικανότητας προς εργασία που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το νόμο της 7ης Ιουνίου 1972 σχετικά με τις παροχές ανικανότητας προς εργασία του στρατιωτικού προσωπικού (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (νόμος περί ανικανότητας προς εργασία στρατιωτικού προσωπικού)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη παράγραφος έχει ήδη μνημονευθεί στη Δήλωση των Κάτω Χωρών που βασίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού. Υπό αυτή την έννοια, δε θεωρείται απαραίτητο να αναφερθεί εκ νέου.

Τροπολογία 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΙΖ, σημείο 1, στοιχείο στ), τέταρτη περίπτωση (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

– οι συντάξεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το νόμο της 15ης Φεβρουαρίου 1967 σχετικά με τις συντάξεις των υπαλλήλων των NV Nederlandse Spoorwegen (ολλανδικών σιδηροδρόμων) και των στενών συγγενών τους (Spoorwegpensioenwet) (νόμος για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών)·

– οι συντάξεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το νόμο της 15ης Φεβρουαρίου 1967 σχετικά με τις συντάξεις των υπαλλήλων των Ολλανδικών Σιδηροδρόμων και των στενών συγγενών τους (Spoorwegpensioenwet) (νόμος για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών)·

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία.

Τροπολογία 13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΙΖ, σημείο 1, στοιχείο στ), έκτη περίπτωση (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

– οι παροχές που χορηγήθηκαν σε συνταξιούχους πριν φτάσουν τη συντάξιμη ηλικία των 65 ετών δυνάμει ενός συνταξιοδοτικού συστήματος που έχει ως στόχο την παροχή εισοδήματος σε πρώην εργαζομένους κατά το γήρας τους ή οι παροχές που χορηγήθηκαν σε περίπτωση πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας βάσει ρύθμισης που ορίζεται από το κράτος ή από συλλογική σύμβαση εργασίας για πρόσωπα ηλικίας 55 ετών και άνω όπου το ποσοστό της παροχής ορίζεται στο 70% τουλάχιστον του τελευταίου μισθού.

– οι παροχές που χορηγήθηκαν σε συνταξιούχους πριν φτάσουν τη συντάξιμη ηλικία των 65 ετών δυνάμει ενός συνταξιοδοτικού συστήματος που έχει ως στόχο την παροχή εισοδήματος σε πρώην εργαζομένους κατά το γήρας τους ή οι παροχές που χορηγήθηκαν σε περίπτωση πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας βάσει ρύθμισης που ορίζεται από το κράτος ή από συλλογική σύμβαση εργασίας για πρόσωπα ηλικίας 55 ετών και άνω.

Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο τμήμα της παραγράφου μπορεί να διαγραφεί, στο βαθμό που ο εν λόγω περιορισμός συνδεόταν με το ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος που απαιτείτο για μια ασφάλεια υπό το καθεστώς του προηγούμενου Ασφαλιστικού Νόμου για την Υγεία.

Τροπολογία 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (B)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΙΖ, σημείο 1, στοιχείο (στ), περίπτωση 6α) (νέο) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

 

- επιδόματα τα οποία χορηγούνται σε στρατιωτικούς και υπαλλήλους λόγω νομοθετικής ρύθμισης σε περίπτωση πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού, απολύσεων λόγω ηλικίας για λειτουργικούς σκοπούς και πρόωρης συνταξιοδότησης·

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη του επιδόματος καθίσταται δυνατό στρατιωτικοί με επίδομα UΚW και υπάλληλοι με επίδομα ανεργίας να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Vο 1408/71, έτσι ώστε και η ομάδα αυτή να εμπίπτει σε συμβατική ασφάλιση. Κάτι τέτοιο δεν είναι τώρα η περίπτωση.

Τροπολογία 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ i)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΚΔ, σημείο 1 (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

i) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

i) διαγράφεται το σημείο 1.

«1. Για τον καθορισμό του εισοδήματος γονιού κατά το διάστημα των 240 ημερών που προηγούνται της γέννησης παιδιού σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 τμήμα 6 του Lag (1962:381) om allmän försäkring (εθνικού νόμου περί ασφαλίσεων):

 

α) όταν κατά τη διάρκεια μέρους της περιόδου αυτής ο γονιός είχε εισόδημα στη Σουηδία και κατά τη διάρκεια άλλου μέρους της περιόδου αυτής είχε εισόδημα σε άλλο κράτος μέλος, το ετήσιο εισόδημα του γονιού στο άλλο κράτος μέλος θεωρείται ίσο με το ετήσιο εισόδημα του γονιού στη Σουηδία·

 

β) όταν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ένας γονιός δεν είχε εισόδημα στη Σουηδία αλλά είχε εισόδημα σε άλλο κράτος μέλος, το εισόδημα αυτό θεωρείται υψηλότερο από το ελάχιστο εγγυημένο (lägsta nivå) με την προϋπόθεση ότι ο γονιός ήταν οικονομικά ενεργός σε αυτό το άλλο κράτος μέλος στο βαθμό που η δραστηριότητα θα είχε αποφέρει εισόδημα υψηλότερο του απαιτούμενου ελάχιστου εγγυημένου (lägsta nivå) εάν είχε ασκηθεί στη Σουηδία

 

Αιτιολόγηση

Το σημείο 1 του κανονισμού θεωρείται ξεπερασμένο, στο βαθμό που αναφέρεται σε συνθήκες που προβλέπονται σε σουηδικό νόμο, ο οποίος έχει τροποποιηθεί και εφαρμόζεται εδώ και λίγο καιρό υπό την καινούρια του μορφή.

Τροπολογία 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ ii)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΚΔ, σημείο 2 (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης δεν εφαρμόζονται στις μεταβατικές διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας περί του δικαιώματος στην εγγυημένη σύνταξη για τα άτομα που γεννήθηκαν το 1937 ή πριν από το έτος αυτό, τα οποία κατοικούν στη Σουηδία για μια ορισμένη περίοδο πριν από την υποβολή της αίτησης σύνταξης (νόμος: 2000:798).

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης ή παραμονής δεν εφαρμόζονται στις μεταβατικές διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας περί του δικαιώματος στην εγγυημένη σύνταξη για τα άτομα που γεννήθηκαν το 1937 ή πριν από το έτος αυτό, τα οποία κατοικούν στη Σουηδία για μια ορισμένη περίοδο πριν από την υποβολή της αίτησης σύνταξης (νόμος: 2000:798).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά το πρωτότυπο κείμενο που αντιστοιχεί στο παράρτημα VI. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν οι περίοδοι παραμονής από τις διατάξεις συνυπολογισμού. Εξάλλου και ο Σουηδικός νόμος τις λαμβάνει υπόψιν του.

Τροπολογία 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ iii)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΚΔ, σημείο 3, εισαγωγικό μέρος (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

3. Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος σχετικά με το επίδομα ασθένειας που συνδέεται με το εισόδημα και το επίδομα δραστηριότητας που συνδέεται με το εισόδημα σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 του Lag (1962:381) om allmän försäkrings (εθνικού νόμου περί ασφαλίσεων), ισχύουν τα ακόλουθα:

3. Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος σχετικά με την αποζημίωση ασθένειας που συνδέεται με το εισόδημα και την αποζημίωση δραστηριότητας που συνδέεται με το εισόδημα σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 του Lag (1962:381) om allmän försäkrings (εθνικού νόμου περί ασφαλίσεων), ισχύουν τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία.

Τροπολογία 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ iii)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΚΔ, σημείο 3, στοιχείο α) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

α) εάν ο ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, υπαγόταν και στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών λόγω της δραστηριότητάς του ως μισθωτού ή μη μισθωτού, το εισόδημα που απέκτησε στα κράτη μέλη αυτά θεωρείται ισοδύναμο με το μέσο ακαθάριστο εισόδημα του ασφαλισμένου στη Σουηδία κατά τη διάρκεια του μέρους της περιόδου αναφοράς στη Σουηδία, το οποίο υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των αποδοχών στη Σουηδία διά του αριθμού των μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτήθηκαν οι αποδοχές αυτές·

α) εάν ο ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, υπαγόταν και στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών λόγω της δραστηριότητάς του ως μισθωτού ή μη μισθωτού, το εισόδημα που απέκτησε στα κράτη μέλη αυτά θεωρείται ισοδύναμο με το μέσο ακαθάριστο εισόδημα του ασφαλισμένου στη Σουηδία κατά τη διάρκεια του μέρους της περιόδου αναφοράς στη Σουηδία, το οποίο υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των αποδοχών στη Σουηδία διά του αριθμού των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτήθηκαν οι αποδοχές αυτές·

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός στη Σουηδία γίνεται με βάση τα έτη και όχι τους μήνες. Διόρθωση με βάση την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ iii)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΚΔ, σημείο 3, στοιχείο β) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

β) εάν οι παροχές υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού και τα πρόσωπα δεν είναι ασφαλισμένα στη Σουηδία, η περίοδος αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 παράγραφος 2 και παράγραφος 8 του προαναφερθέντος νόμου όπως εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ασφαλιστεί στη Σουηδία. Εάν το πρόσωπο αυτό δεν έχει εισόδημα που να θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σύμφωνα με το νόμο περί των συντάξεων γήρατος που συνδέονται με τις αποδοχές (1998:674), η περίοδος αναφοράς υπολογίζεται από παλαιότερη ημερομηνία κατά την οποία ο ασφαλισμένος είχε εισόδημα από επικερδή απασχόληση στη Σουηδία.

β) εάν οι παροχές υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού και τα πρόσωπα δεν είναι ασφαλισμένα στη Σουηδία, η περίοδος αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8, παράγραφος 2 και παράγραφος 8, του προαναφερθέντος νόμου όπως εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ασφαλιστεί στη Σουηδία. Εάν το πρόσωπο αυτό δεν έχει εισόδημα που να θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σύμφωνα με το νόμο περί των συντάξεων γήρατος με βάση το εισόδημα (1998:674), η περίοδος αναφοράς υπολογίζεται από παλαιότερη ημερομηνία κατά την οποία ο ασφαλισμένος είχε εισόδημα από επικερδή δραστηριότητα στη Σουηδία.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία.

Τροπολογία 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ), ΣΗΜΕΙΟ iv)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΚΔ, σημείο 4, στοιχείο α) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

α) Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από σύνταξη για τη σύνταξη επιζώντος που συνδέεται με τις αποδοχές (νόμος: 2000:461), εάν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν πληρούται η προϋπόθεση της σουηδικής νομοθεσίας των τριών τουλάχιστον από τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται αμέσως του θανάτου του ασφαλισμένου (περίοδος αναφοράς), λαμβάνονται επίσης υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης που συμπληρώθηκαν σε άλλα κράτη μέλη όπως εάν είχαν συμπληρωθεί στη Σουηδία. Οι περίοδοι ασφάλισης σε άλλα κράτη μέλη θεωρούνται ότι βασίζονται στο μέσο όρο του σουηδικού εισοδήματος με το οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα για σύνταξη. Εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει μόνο ένα έτος στη Σουηδία που θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη, κάθε περίοδος ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται ισοδύναμη του αντίστοιχου ποσού.

α) Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού περιουσιακού στοιχείου της σύνταξης για τη σύνταξη επιζώντος με βάση το εισόδημα (νόμος: 2000:461), εάν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν πληρούται η προϋπόθεση της σουηδικής νομοθεσίας των τριών τουλάχιστον από τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται αμέσως του θανάτου του ασφαλισμένου (περίοδος αναφοράς), λαμβάνονται επίσης υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης που συμπληρώθηκαν σε άλλα κράτη μέλη όπως εάν είχαν συμπληρωθεί στη Σουηδία. Οι περίοδοι ασφάλισης σε άλλα κράτη μέλη θεωρούνται ότι βασίζονται στο μέσο όρο του σουηδικού εισοδήματος με το οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα για σύνταξη. Εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει μόνο ένα έτος στη Σουηδία που θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη, κάθε περίοδος ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται ισοδύναμη του αντίστοιχου ποσού.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη ορολογία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Από το 1971, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71[2] θέτει τις βάσεις για τη χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλισης στους πολίτες που μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Ουσιαστικά κάθε χρόνο, ο κανονισμός αριθ. 1408/71, καθώς και ο κανονισμός εφαρμογής του (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 547/72[3]), τροποποιούνται προκειμένου να συνεκτιμηθεί η εξέλιξη των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, να ενσωματωθούν οι αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει στις εθνικές νομοθεσίες και να ληφθεί υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση μιας από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ε.Ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Πράγματι, η δυνατότητα να ζει κανείς, να εργάζεται και να κυκλοφορεί ελεύθερα στην ΕΕ - μέσα από όσο το δυνατόν πιο περιορισμένα οικονομικά ή διοικητικά εμπόδια - αποτελεί απτό πλεονέκτημα που παρέχει η ΕΕ στους πολίτες που ανήκουν σε αυτή.

Η πρόταση αυτή δεν ασχολείται με το περιεχόμενο ή τη σκοπιμότητα συγκεκριμένων διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι, βάσει του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν το δικό τους σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση περιορίζεται στην επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, προκειμένου να ανακλά τις μεταβολές που μεσολάβησαν στις εθνικές νομοθεσίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις τροποποιήσεις της εγγυημένης σύνταξης στην Σουηδία και τη Φινλανδία, όπως και με την τροποποίηση των παροχών ιατρικής περίθαλψης στην Ολλανδία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο συντονισμός των κρατών-μελών, αναφορικά με τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, λειτουργεί αποτελεσματικά.

Μολονότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι ουσιαστικά τεχνικού χαρακτήρα, ωστόσο έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και στο δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών της ΕΕ που κατοικούν, εργάζονται ή ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος.

Θα πρέπει να τονιστεί ένα σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό: η παρούσα πρόταση έρχεται σε μια χρονική στιγμή, όπου η ριζική μεταρρύθμιση του κανονισμού 1408/71, που περιλαμβάνει την αντικατάστασή του, έχει ήδη εγκριθεί (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004[4]). Ωστόσο, το νέο κείμενο, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, δεν μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί, γιατί ο νέος κανονισμός εφαρμογής του (που θα αντικαταστήσει τον παλαιό κανονισμό αριθ. 574/72) δεν έχει ολοκληρωθεί. Η εφαρμογή των δύο αυτών νέων κανονισμών που καταργούν τους παλαιούς κανονισμούς 1408/71 και 574/72 αναμένεται να υλοποιηθεί μόνο μετά την έγκριση του κανονισμού εφαρμογής, το 2007. Άρα, είναι σημαντικό να συνεχισθεί η ετήσια αυτή εξέταση των κανονισμών που εξακολουθούν να ισχύουν, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων. Επίσης είναι σημαντική η ετήσια αυτή αναθεώρηση σε σχέση με τη σπουδαιότητα του περιεχομένου του: ο ορισμός του «μισθωτού» ή του «μη μισθωτού», όπου αυτοί δεν μπορούν να προσδιοριστούν από την εθνική νομοθεσία (παράρτημα Ι, τίτλος Ι), ο ορισμός του όρου «μέλος της οικογένειας», όπου η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ μελών της οικογένειας και άλλων προσώπων (παράρτημα 1, τίτλος ΙΙ), ειδικές παροχές μη χρηματοδοτούμενες από εισφορές ασφαλισμένων, οι οποίες αποδίδονται αποκλειστικά στην επικράτεια του κράτους-μέλους κατοικίας και ως εκ τούτου συνιστούν εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά στις παροχές που μπορούν να μεταφερθούν (παράρτημα ΙΙα) , υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες, οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ πριν την εφαρμογή του κανονισμού στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη (παράρτημα ΙΙΙ) και ειδικές διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας σε συγκεκριμένα κράτη – μέλη (παράρτημα VI).

Συνοπτικά, ο κανονισμός εξακολουθεί να καθορίζει κατά πόσον ο πολίτης διατηρεί το δικαίωμα να απολαύει των ειδικών παροχών που θεσπίζει το κράτος μέλος καταγωγής του, οι οποίες είναι, κατά συνέπεια, εξαγώγιμες, ή εάν μια αντίστοιχη παροχή διατίθεται στο νέο κράτος μέλος διαμονής του ενδιαφερομένου.

Θέση της εισηγήτριας

Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση των κανονισμών 1407/71 και 574/72 λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων που επήλθαν στις εθνικές νομοθεσίες κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα αυτές που παρουσιάστηκαν στην Ολλανδία, στη Φινλανδία και τη Σουηδία. Επιδιώκει επίσης να παρουσιάσει τεχνικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις στον Κανονισμό. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν τεχνικό και μεταβατικό κανονισμό, δεδομένης της εκκρεμούσας εφαρμογής του νέου κανονισμού 883/2004 και των περιλαμβανομένων διατάξεων.

Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις , οι οποίες σκοπεύουν στη διευκόλυνση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η εισηγήτρια προτείνει διάφορες τροποποιήσεις , επίσης τεχνικής φύσης, με στόχο να απλοποιηθεί η πρόταση, να διορθωθούν λάθη ή παραλείψεις και να επικαιροποιηθούν τα παραρτήματα του κανονισμού 1408/71.

Η εισηγήτρια εξέτασε προσεκτικά την πιθανότητα να παρουσιάσει περισσότερο ουσιώδεις αλλαγές στην έκθεσή της, αλλά τελικώς θεώρησε ότι είναι προτιμότερο σε αυτό το στάδιο να περιοριστεί στην παρουσίαση κάποιων τροποποιήσεων , που αυτή τη στιγμή κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του κανονισμού 1408/71, καθώς σύντομα θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό 883/2004. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση θα ήταν περισσότερο προσφυής αν παρουσιαζόταν στην πρόταση για τον τροποποιημένο κανονισμό 883/2004 περί του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και συγκεκριμένα το περιεχόμενο του παραρτήματος ΧΙ (έκθεση Bozkurt) και στην πρόταση κανονισμού που θα θεσπίσει τη διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού 883/2004 περί του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (έκθεση Lambert), οι οποίες είναι προγραμματισμένες να συζητηθούν στην επιτροπή μας φέτος το Φθινόπωρο. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι κοινωνικοί εταίροι με τους οποίους διαβουλεύθηκε.

Στο πλαίσιο των επαφών που είχε η εισηγήτρια με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, διαπίστωσε τον καθαρά τεχνικό χαρακτήρα της πρότασης, καθώς και τη συμφωνία των δύο προαναφερθέντων οργάνων όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής και τις προτεινόμενες τροπολογίες.

Οι τροποποιήσεις αυτές, που έχουν ως κίνητρο την επιδίωξη διαφάνειας και σαφήνειας, εγγυώνται την ασφάλεια δικαίου μέχρις ότου ο νέος κανονισμός και ο κανονισμός εφαρμογής του τεθούν πλήρως σε ισχύ, και συμβάλλουν στην ενίσχυση της νομικής προστασίας του πολίτη και την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να επιβαρύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η εφαρμογή της αρχής αυτής της κινητικότητας, που επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας ως εργαλείου στην υπηρεσία της απασχόλησης, και που επισταμένως προωθήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006 –ευρωπαϊκού έτους κινητικότητας-. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, πρέπει να καθορίζονται επακριβώς οι συνθήκες, ιδίως οι κοινωνικές, που συναρτώνται με την εν λόγω κινητικότητα.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [2]  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149, 5.7.1971, σελ.2).
  • [3]  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (ΕΕ L 074, 27.3.1972, σελ. 1).
  • [4]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166, 30.4.2004, σελ. 1).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.12.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
14.2.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Μαρία Ματσούκα
18.1.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

31

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Μαρία Ματσούκα, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Ari Vatanen, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

12.10.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...