Betänkande - A6-0346/2006Betänkande
A6-0346/2006

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

12.10.2006 - (KOM(2005)0676 – C6‑0442/2005 – 2005/0258(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Maria Matsouka

Förfarande : 2005/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0346/2006
Ingivna texter :
A6-0346/2006
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

(KOM(2005)0676 – C6‑0442/2005 – 2005/0258(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0676)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 42 och 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0442/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6‑0346/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Titeln

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

Motivering

Hänvisningen till förordning (EEG) nr 574/72 behövs inte eftersom förslaget endast handlar om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 2, STYCKE 2

Punkt 2 och punkt 6 b i bilagan som avser Nederländerna skall gälla från och med den 1 januari 2006.

Punkt 2 och punkt 6 b i bilagan som avser Nederländerna skall gälla från och med den 1 januari 2006, med undantag för avsnittet ”Q. Nederländerna”, punkt 1 f strecksats 6a i bilaga VI till förordning (EEG) nr 1408/71, ändrad genom punkt 6 b i bilagan till den här förordningen, som skall gälla från och med det datum som anges i stycke 1.

Motivering

Exaktare hänvisning till nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 3

Bilaga, LED 1

Bilaga I, del I, avsnitt X (förordning (EEG) nr 1408/71)

Personer som förvärvsarbetar och som för denna inkomst betalar egenavgifter enligt 3 kap socialavgiftslagen (2000:980) skall betraktas som egenföretagare.”

Personer som förvärvsarbetar och som för denna inkomst betalar egenavgifter enligt 3 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) skall betraktas som egenföretagare.”

Motivering

Exaktare hänvisning till nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 4

Bilaga, LED 2a (nytt)

Bilaga II, del III, avsnitt R (förordning (EEG) nr 1408/71)

 

2a. I bilaga II del III skall avsnittet ”R. ÖSTERRIKE” ersättas med följande:

 

”R. ÖSTERRIKE

 

Inga.”

Motivering

Anpassning till följd av EG-domstolens dom i mål C-286/03.

Ändringsförslag 5

Bilaga, LED 5, led b

Bilaga IV, del B, avsnitt G (förordning (EEG) nr 1408/71)

System avseende lägre pensionsålder för egenföretagare som är sysselsatta i sjöfartsverksamhet enligt beskrivning i kungligt dekret nr 2930/2004 av den 30 december 2004.”

System avseende lägre pensionsålder för egenföretagare som är sysselsatta i sjöfartsverksamhet enligt beskrivning i kungligt dekret nr 2390/2004 av den 30 december 2004.”

Motivering

Korrigering av en felaktig hänvisning till nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 6

Bilaga, LED 5, led c, led ii

Bilaga IV, del C, avsnitt X (förordning (EEG) nr 1408/71)

Inkomstgrundad ålderspension (Lag 1998:674) och garantipension i form av ålderspension (Lag 1998:702).”

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 7

Bilaga, LED 5, led d, led i

Bilaga IV, del D, punkt 1, led i (förordning (EEG) nr 1408/71)

”i) Svensk garantipension och garantiersättning som ersatt sådan oavkortad svensk folkpension som utgavs enligt den lagstiftning om folkpension som var tillämplig före den 1 januari 1993 och oavkortad folkpension som utgavs enligt övergångsbestämmelserna till den lagstiftning som gäller från detta datum och svensk inkomstgrundad sjukersättning och aktivitetsersättning.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 8

Bilaga, LED 5, led d, led iI

Bilaga IV, del D, punkt 2, led i (förordning (EEG) nr 1408/71)

i) Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning (lag 1962:381 ändrad genom lag 2001:489), efterlevandepension beräknad på antagna försäkringsperioder (lag 2000:461 och 2000:462), och ålderspension i form av garantipension beräknad på tidigare tillgodoräknade perioder (lag 1998:702).”

i) Svensk sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning (lag 1962:381 ändrad genom lag 2001:489), efterlevandepension beräknad på antagna perioder (lag 2000:461 och 2000:462), och svensk ålderspension i form av garantipension beräknad på tidigare tillgodoräknade perioder (lag 1998:702).”

Motivering

Exaktare ordalydelse.

Ändringsförslag 9

Bilaga, LED 6, led B

Bilaga VI, avsnitt Q, punkt 1, led a, inledningen (förordning (EEG) nr 1408/71)

a) Då det gäller rätt till vårdförmåner enligt nederländsk lagstiftning avses med personer som har rätt till vårdförmåner vid tillämpningen av kapitlen 1 och 2 i avdelning III i denna förordning

a) Då det gäller rätt till vårdförmåner enligt nederländsk lagstiftning avses med personer som har rätt till vårdförmåner vid tillämpningen av kapitlen 1 och 4 i avdelning III i denna förordning

Motivering

Korrigering av en felaktig hänvisning till nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 10

BILAGA, LED 6, LED B

Bilaga VI, avsnitt Q, punkt 1, led f, inledningen (förordning (EEG) nr 1408/71)

f) Vid tillämpningen av artiklarna 27-34 i denna förordning skall följande förmåner betraktas som pension enligt nederländsk lagstiftning:

f) Vid tillämpningen av artiklarna 27–34 i denna förordning skall följande pensioner betraktas som pensioner som skall utbetalas enligt de rättsliga bestämmelser som avses i leden b (invaliditet) och c (ålderdom) i Konungariket Nederländernas förklaring enligt artikel 5 i förordningen:

Motivering

Ersättning av den ursprungliga texten i bilaga VI.

Ändringsförslag 11

BILAGA, LED 6, LED B

Bilaga VI, avsnitt Q, punkt 1, led f, strecksats 3 (förordning (EEG) nr 1408/71)

– Ersättning för arbetsoförmåga enligt lagen av den 7 juni 1972 om militär personals förmåner vid arbetsoförmåga (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen).

utgår

Motivering

Denna punkt nämns redan i Nederländernas förklaring enligt artikel 5 i förordningen. Det är därför inte nödvändigt att hänvisa till den på nytt.

Ändringsförslag 12

BILAGA, LED 6, LED B

Bilaga VI, avsnitt Q, punkt 1, led f, strecksats 4 (förordning (EEG) nr 1408/71)

– Pension som beviljas enligt lagen av den 15 februari 1967 om pension till anställda vid de nederländska järnvägarna och deras efterlevande (Spoorwegpensioenwet).

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 13

BILAGA, LED 6, LED B

Bilaga VI, avsnitt Q, punkt 1, led f, strecksats 6 (förordning (EEG) nr 1408/71)

– Förmåner som beviljas av pensionärer innan de uppnår pensionsåldern på 65 år enligt ett pensionssystem som skall ge försörjning åt tidigare anställda under deras ålderdom eller förmåner som utbetalas då någon lämnar arbetsmarknaden i förtid enligt ett system som inrättats av staten eller ett industriavtal för dem som är lägst 55 år, varvid förmånerna skall utgöra minst 70 % av den senaste lönen.

– Förmåner som beviljas av pensionärer innan de uppnår pensionsåldern på 65 år enligt ett pensionssystem som skall ge försörjning åt tidigare anställda under deras ålderdom eller förmåner som utbetalas då någon lämnar arbetsmarknaden i förtid enligt ett system som inrättats av staten eller ett industriavtal för dem som är lägst 55 år.

Motivering

Sista delen av punkten kan strykas eftersom denna begränsning var kopplad till den lägsta lönenivå som krävdes för en försäkring enligt den tidigare sjukvårdsförsäkringslagen.

Ändringsförslag 14

BILAGA, LED 6, LED B

Bilaga VI, avsnitt Q, punkt 1, led fa (nytt) (förordning (EEG) nr 1408/71)

 

(fa) förmåner som betalas ut till militärer och tjänstemän i enlighet med reglering tillämplig vid uppsägning på grund av övertalighet, pensionsavgång vid viss ålder och förtidspensionering.

Motivering

Genom detta tillägg blir det möjligt för militärer som lyder under den nederländska lagen om förmåner för f.d. militärer och för arbetslösa tjänstemän att omfattas av förordning 1408/71 varigenom denna grupp också blir fördragsenligt försäkrad. Så är inte fallet för närvarande.

Ändringsförslag 15

BILAGA, LED 6, LED D, LED I

Bilaga VI, avsnitt X, punkt 1 (förordning (EEG) nr 1408/71)

i) Punkt 1 skall ersättas med följande:

i) Punkt 1 skall utgå.

”1. Vid fastställandet av en förälders inkomst under 240 dagar före barnets födelse enligt kapitel 4 avsnitt 6 i lagen om allmän försäkring (1962:381) skall

 

a) om föräldern under en del av den perioden hade inkomst i Sverige och under en annan del av den perioden hade inkomst i en annan medlemsstat, förälderns årsinkomst i den andra medlemsstaten anses motsvara förälderns årsinkomst i Sverige,

 

b) om under den perioden en förälder inte hade någon inkomst i Sverige men däremot i en annan medlemsstat, denna inkomst anses ligga över den garanterade lägsta nivån, förutsatt att föräldern har varit förvärvsverksam i den andra medlemsstaten i den omfattningen att verksamheten skulle ha genererat en inkomst över den garanterade lägsta nivån om den hade utförts i Sverige.”

 

Motivering

Punkt 1 i förordningen är inaktuell eftersom den hänför sig till villkor i en svensk lag som emellertid ändrats och som sedan en tid tillbaka tillämpas i sin nya form.

Ändringsförslag 16

BILAGA, LED 6, LED D, LED II

Bilaga VI, avsnitt X, punkt 2 (förordning (EEG) nr 1408/71)

”2. Bestämmelserna om sammanläggning av försäkringsperioder i denna förordning skall inte tillämpas på övergångsbestämmelserna i den svenska lagstiftningen om rätt till garantipension för personer födda 1937 eller tidigare som är bosatta i Sverige under en fastställd period före pensionsansökan (Lag 2000:798).”

”2. Bestämmelserna om sammanläggning av försäkrings- eller vistelseperioder i denna förordning skall inte tillämpas på övergångsbestämmelserna i den svenska lagstiftningen om rätt till garantipension för personer födda 1937 eller tidigare som är bosatta i Sverige under en fastställd period före pensionsansökan (Lag 2000:798).”

Motivering

Ändringen ersätter den ursprungliga texten i bilaga VI. Den finns här ingen anledning att utesluta vistelseperioderna från bestämmelserna om sammanläggning. Även den svenska lagen tar hänsyn till dessa perioder.

Ändringsförslag 17

BILAGA, DEL 6, LED D, LED III

Bilaga VI, avsnitt X, punkt 3, inledningen (förordning (EEG) nr 1408/71)

”3. Vid beräkning av antagandeinkomst för inkomstgrundad sjukersättning och inkomstgrundad aktivitetsersättning enligt 8 kap. i lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller följande:

”3. Vid beräkning av antagandeinkomstgrundad sjukersättning och inkomstgrundad aktivitetsersättning enligt 8 kap. i lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller följande:

Motivering

Exaktare ordalydelse.

Ändringsförslag 18

BILAGA, LED 6, LED D, LED III

Bilaga VI, del X, punkt 3, led a (förordning (EEG) nr 1408/71)

a) Om den försäkrade under referensperioden även har omfattats av en eller flera andra medlemsstaters lagstiftning på grund av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare, skall inkomsterna i den eller de andra medlemsstaterna nses vara desamma som den försäkrades genomsnittliga bruttoinkomst i Sverige under delen av referensperioden i Sverige, beräknad genom att dividera inkomsterna i Sverige med antalet månader under vilka inkomsterna intjänades.

a) Om den försäkrade under referensperioden även har omfattats av en eller flera andra medlemsstaters lagstiftning på grund av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare, skall inkomsterna i den eller de andra medlemsstaterna anses vara desamma som den försäkrades genomsnittliga bruttoinkomst i Sverige under delen av referensperioden i Sverige, beräknad genom att dividera inkomsterna i Sverige med antalet år under vilka inkomsterna intjänades.

Motivering

Beräkningen grundas i Sverige på antalet år och inte på antalet månader. Rättelse enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 19

BILAGA, LED 6, LED D, LED III

Bilaga VI, avsnitt X, punkt 3, led b (förordning (EEG) nr 1408/71)

b) Om förmånerna beräknas enligt artikel 40 i förordningen och personerna inte är försäkrade i Sverige, skall referensperioden fastställas i enlighet med kapitel 8.2 och 8.8 i den ovannämnda lagen som om personen vore försäkrad i Sverige. Om personen saknar pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension under denna period får referensperioden räknas från den tidigare tidpunkt den försäkrade har haft inkomst av förvärvsarbete i Sverige.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 20

BILAGA, LED 6, LED D, LED IV

Bilaga VI, avsnitt X, punkt 4, led a (förordning (EEG) nr 1408/71)

a) Vid beräkning av antagen pensionsbehållning för inkomstgrundad efterlevandepension (Lag 2000:461) skall, om kravet för rätt till pension enligt svensk lagstiftning inte är uppfyllt för minst tre av de fem kalenderår som närmast föregått dödsfallet (referensperioden) hänsyn även tas till försäkringsperioder som fullgjorts i andra medlemsstater som om de var fullgjorda i Sverige. Försäkringsperioderna i de andra medlemsstaterna ska anses vara baserade på genomsnittet av de svenska pensionsunderlagen. Om det endast finns ett år i Sverige med pensionsunderlag, skall varje försäkringsperiod i en annan medlemsstat anses uppgå till motsvarande belopp.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Inledning

Sedan 1971 lägger förordning (EEG) nr 1408/71[1] grunden för beviljande av sociala trygghetsförmåner till medborgare som flyttar från en medlemsstat till en annan. Förordningen ändras i likhet med sin tillämpningsförordning (förordning (EEG) nr 574/72[2]) praktiskt taget varje år för att ta hänsyn till utvecklingen i de nationella socialförsäkringssystemen, inkludera förändringar som gjorts i nationell lagstiftning samt beakta EG-domstolens rättspraxis. Förordningen spelar en viktig roll i förverkligandet av en av EU:s fyra grundläggande friheter, nämligen medborgarnas fria rörlighet. Möjligheten att bo, arbeta och förflytta sig fritt inom EU, med så få ekonomiska och administrativa hinder som möjligt, är en reell fördel som EU erbjuder sina medborgare.

Förslaget handlar inte om enskilda socialförsäkringsbestämmelsers innehåll eller syfte, eftersom medlemsstaterna enligt gemenskapslagstiftningen är behöriga att utforma sina egna socialförsäkringssystem. Det är endast fråga om att uppdatera förordning (EEG) nr 1408/71 för att spegla förändringar i nationell lagstiftning, i synnerhet avseende garantipension i Sverige och Finland och sjukvårdsförmåner i Nederländerna, och för att se till att samordningen av sociala trygghetsförmåner mellan medlemsstaterna fungerar effektivt.

Även om de föreslagna ändringarna huvudsakligen är av teknisk natur inverkar de på vardagslivet och på rätten till sociala trygghetsförmåner för EU-medborgare som bor, verkar eller reser i en annan medlemsstat.

En viktig omständighet bör här framhållas: Förslaget kommer i ett skede då det redan beslutats att förordning 1408/71 skall genomgå en genomgripande översyn och ersättas (genom förordning (EG) nr 883/2004[3]). Den nya texten har redan trätt i kraft men kan inte tillämpas ännu eftersom dess nya tillämpningsförordning (som skall ersätta den gamla förordningen 574/72) inte är färdigställd. De båda nya förordningarna som upphäver de gamla förordningarna 1408/71 och 574/72 förväntas kunna tillämpas först efter det att tillämpningsförordningen antagits 2007. Det är därför viktigt att fortsätta med den årliga översynen av de alltjämt gällande förordningarna så att den rättsliga säkerheten bibehålls och de inblandades rättigheter skyddas på bästa sätt. En årlig översyn är även av betydelse med tanke på det viktiga innehållet: definitionen av ”anställda” och ”egenföretagare” då detta inte kan fastställas i nationell lagstiftning (bilaga I del I), definitionen av ”familjemedlem” då det i nationell lagstiftning inte är möjligt att skilja på familjemedlemmar och andra personer (bilaga I del II), särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner som beviljas berörda personer endast i den medlemsstat där de är bosatta och som således utgör undantag i fråga om överförbara förmåner (bilaga IIa), befintliga bilaterala avtal som var i kraft innan förordningen började tillämpas i de berörda medlemsstaterna (bilaga III) samt särskilda regler för tillämpningen av vissa medlemsstaters lagstiftning (bilaga VI).

I korta drag fastställs alltjämt i förordningen huruvida en person kan bibehålla rätten att uppbära de särskilda förmåner som tillhandahålls i ursprungslandet och som således är exporterbara eller om motsvarande förmån betalas ut i den nya medlemsstat som personen vistas i.

Föredragandens ståndpunkt

Kommissionen föreslår en uppdatering av förordning 1408/71 mot bakgrund av förändringarna i nationella socialförsäkringslagar, i synnerhet i Nederländerna, Finland och Sverige. Den försöker även lägga fram tekniska förändringar och förbättringar i förordningen. Med andra ord rör det sig om en teknisk övergångsförordning i väntan på att den nya förordningen 883/2004 och dess bestämmelser skall börja tillämpas.

Föredraganden ställer sig bakom de föreslagna ändringarna, som syftar till att förenkla samordningen av de sociala trygghetssystemen, men lägger samtidigt fram olika ändringsförslag, även av teknisk natur, för att förenkla förslaget, rätta till fel eller försummelser och uppdatera bilagorna till förordning 1408/71.

Föredraganden har noga prövat möjligheten att lägga fram fler substantiella ändringar i sitt betänkande men har slutligen funnit det mer önskvärt att på detta stadium begränsa sig till några få men absolut nödvändiga ändringsförslag, eftersom förordning 1408/71 inom kort kommer att ersättas av förordning 883/2004. Substantiella ändringsförslag bör hellre ta plats i förslaget till ändring av förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och närmare bestämt avseende innehållet i bilaga XI (Bozkurtbetänkandet), samt i förslaget till förordning om tillämpning av förordning 883/2004 (Lambertbetänkandet), vilka skall behandlas i utskottet under hösten.

Denna åsikt delas även av de arbetsmarknadsparter som hörts.

I sina kontakter med kommissionen och rådet har föredraganden kunnat konstatera att förslaget är av rent teknisk natur och att de båda institutionerna är eniga om kommissionens förslag och de föreslagna ändringarna.

Dessa ändringar, vars ledstjärna är större öppenhet och tydlighet, garanterar den rättsliga säkerheten fram till dess att den nya förordningen och dess tillämpningsförordning träder i full kraft och bidrar till att stärka medborgarnas rättsliga skydd och till att avlägsna de hinder som alltjämt försvårar arbetstagarnas rörlighet inom EU. Det bör bli lättare att tillämpa denna rölighetsprincip, som vid toppmötet i Lissabon framhölls som ett redskap för sysselsättningen och som främjats kraftfullt under hela 2006 – det europeiska året för arbetstagares rörlighet. Av denna anledning måste det fastställas exakt vilka villkor, i synnerhet sociala sådana, som samspelar med denna rörlighet.

  • [1]  Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).
  • [2]  Rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).
  • [3]  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

Referensnummer

KOM(2005)0676 – C6 0442/2005 – 2005/0258(COD)

Framläggande för parlamentet

21.12.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

EMPL
14.2.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Maria Matsouka
18.1.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

10.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Antagande

5.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Ari Vatanen, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande

12.10.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...