BETÆNKNING om handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007

13.10.2006 - (2006/2105(INI))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Liz Lynne

Procedure : 2006/2105(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0351/2006
Indgivne tekster :
A6-0351/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007

(2006/2105(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007 (KOM(2005)0604),

 der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU 591/2006),

 der henviser til artikel 13 i EF-traktaten og til artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om bekæmpelse af forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling på grundlag af forskellige former for handicap, og som henviser til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 14 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der forbyder alle former for forskelsbehandling,

 der henviser til artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder vedrørende integration af handicappede og deres ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre dette,

 der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv[1],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20. november 2001 om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, og om ændring af direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF[2],

 der henviser til Rådets afgørelse 2001/903/EF af 3. december 2001 om Det Europæiske Handicapår 2003[3],

 der henviser til udkastet til FN's konvention om handicappedes rettigheder,

 der henviser til sine beslutninger af 17. juni 1988 om tegnsprog for døve[4], af 18. november 1998 om tegnsprog[5] og af 4. april 2001 om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede"[6] og dets lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2001 om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Handicapår 2003[7],

 der henviser til Kommissionens grønbog med titlen "Forbedring af befolkningens mentale sundhed. På vej mod en strategi for mental sundhed i Den Europæiske Union" (KOM(2005)0484),

 der henviser til Kommissionens grønbog med titlen "Demografiske ændringer - behov for ny solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094),

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0351/2006),

A. der henviser til, at bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af menneskerettigheder bør være det centrale punkt i Den Europæiske Unions strategi for handicappede, som det er fastlagt i EF-traktatens artikel 13 og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

B. der henviser til, at det portugisiske formandskab for EU i 2000 insisterede på, at der ikke findes noget "hierarki inden for forskelsbehandling", og at støtte til omfattende lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling i henhold til EF-traktatens artikel 13 ville følge efter aftalen om et direktiv om omfattende bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race i 2000; der endvidere henviser til, at den tidligere europæiske kommissær for beskæftigelse og sociale anliggender meddelte, at Kommissionen agtede at foreslå en sådan omfattende lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling til fordel for handicappede i 2003,

C. der henviser til, at FN's ad hoc-gruppe har godkendt udkastet til international konvention om handicappedes rettigheder, som forventes vedtaget af FN's Generalforsamling i november 2006; der endvidere henviser til, at Kommissionens handlinger nu skal være i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i konventionen,

D. der henviser til, at arbejdsløsheden blandt handicappede fortsat er uacceptabelt høj,

E. der henviser til, at beskæftigelse er en af de grundlæggende forudsætninger for social integration,

F. der henviser til, at det ikke er muligt for mange handicappede, navnlig personer med alvorlige handicap, at have et traditionelt job, og til, at det derfor er nødvendigt at tilvejebringe et bredt spektrum af beskæftigelsesmuligheder, herunder beskyttet og støttet beskæftigelse,

G. der henviser til, at det er vigtigt for borgerne at opnå, vedligeholde og løbende forny deres kvalifikationer for at udnytte deres potentiale på arbejdsmarkedet,

H. der henviser til, at det er nødvendigt fortsat at bevæge sig væk fra en medicinsk opfattelse af handicap og samtidig respektere de enkelte personers reelle behov for rehabilitering med henblik på at fremme en social opfattelse og en rettighedsbaseret fremgangsmåde, som bygger på og fremmer principperne om lighed, lighed for loven og lige muligheder eller tilsvarende rettigheder,

I. der henviser til, at overdreven sygeliggørelse af handicap hidtil har forhindret fuld forståelse af handicapaspektets sociale rolle og relevans for rettighedsområdet, og ikke bare for retten til ydelser; der endvidere henviser til, at det derfor er nødvendigt gradvist at bevæge sig væk fra denne temmelig begrænsede opfattelse af handicap,

J. der henviser til, at mange ældre mennesker vil blive handicappede i de kommende år, og at mange handicappede vil indgå i ældregruppen,

K. der henviser til, at inddragelse af handicappede og deres repræsentative organisationer er en vigtig del af en sådan rettighedsbaseret fremgangsmåde,

L. der henviser til, at spørgsmålet om ydelsernes kvalitet bør inddrages som et af de horisontale punkter i Kommissionens handlingsplan om handicap 2006-2007,

M. der henviser til, at Kommissionens meddelelse med overskriften "Lige muligheder for handicappede: En europæisk handlingsplan" (KOM(2003)0650) er en positiv opfølgning på Det Europæiske Handicapår 2003, og der henviser til, at det er vigtigt at vise, at der sker løbende forbedringer af handicappede europæeres rettigheder og vilkår, som det kom til udtryk under Det Europæiske Handicapår,

N. der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly[8], er den første fællesskabslovgivning nogensinde, der udelukkende tager sigte på at forbedre handicappedes rettigheder,

O. der henviser til, at et forslag om at indføre begrebet uafhængig tilværelse for handicappede var et centralt krav ved to historiske "freedom rides" for handicappede, der hovedsageligt boede på institutioner, og som blev tilrettelagt af European Network on Independent Living, og til, at Kommissionens vedtagelse af forslaget er et glimrende eksempel på, hvordan EU kan imødekomme borgernes krav,

P. der henviser til, at det er helt uacceptabelt, at ny infrastruktur, der ikke er tilgængelig for handicappede, opføres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling eller andre strukturfonde,

1. opfordrer Kommissionen og de medlemsstater, der ikke traf de nødvendige foranstaltninger inden tidsfristerne den 2. december 2003 for EU-15 og den 1. maj 2004 for EU-10 (nogle af EU-15-staterne anmodede om udsættelse) til at sikre en effektiv gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF, der indeholder rammebestemmelser om ligebehandling på beskæftigelsesområdet, og glæder sig over de beslutninger, som medlemsstaterne allerede har truffet;

2.  understreger, at ikke-forskelsbehandling ved adgang til goder og tjenesteydelser skal garanteres for alle EU-borgere, og opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et forslag til et specifikt direktiv om handicappede i henhold til EF-traktatens artikel 13;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at ophæve alle gældende love i deres nationale retssystemer, der forskelsbehandler handicappede og er i strid med Amsterdam-traktatens artikel 13;

4.  glæder sig over Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF[9], der udvider rettighederne for handicappede passagerer, der benytter busser og rutebiler; mener, at direktivet bør styrkes for at bringe det i overensstemmelse med den nuværende EU-lovgivning om handicappede flypassagerers rettigheder; støtter og tilskynder til, at Kommissionen med tiden udvider de samme lovgivningsmæssige rettigheder for handicappede til at omfatte alle transportformer; minder om, at lige adgang til offentlig transport er af afgørende betydning for handicappede, der rejser til deres arbejdsplads, og i forbindelse med opretholdelse af sociale og familiemæssige netværk; glæder sig endvidere over Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly, som er den første forordning, der specifikt omhandler handicappede;

5.  glæder sig over den gradvise afskaffelse af de mange former for forskelsbehandling, som handicappede udsættes for, når de anvender luft-, land- eller søtransport; opfordrer til, at der gøres en indsats for at afhjælpe risikoen for, at der opstår nye former for forskelsbehandling, som ikke eksisterer for øjeblikket, f.eks. økonomisk forskelsbehandling;

6.  glæder sig over Kommissionens bestræbelser for at forbedre adgangen til informations- og kommunikationsteknologi; bemærker dog, at over 80 % af de offentlige websteder, herunder de europæiske institutioners, generelt ikke er tilgængelige for handicappede; fastholder, at adgang til informations- og kommunikationsteknologier kan bidrage effektivt til at nedbringe den høje arbejdsløshed blandt handicappede;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for deres kompetenceområder at fremme en aktiv deltagelse af handicappede i uddannelse, erhvervsuddannelse, e-learning, livslang læring, kulturelle begivenheder, sports- og fritidsaktiviteter, informationssamfundet og masse­medierne;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme internettets tilgængelighed for handicappede, især til offentlige websteder og websteder, der vedrører uddannelse og erhvervsuddannelse;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at tage specifikke skridt til at sikre, at alle offentlige institutioners websteder er tilgængelige for handicappede;

10.  opfordrer til, at der ydes en større indsats for at forbedre infrastrukturen med henblik på at sikre adgang til det etablerede og nyudviklede miljø for handicappede, idet det understreges, at det er af stor betydning, at handicappede inddrages i planlægningen og den administrative godkendelse af standarddesign i bygninger, fast inventar og fjernelsen af arkitekturmæssige forhindringer; opfordrer Kommissionen til at opfylde alle sine forpligtelser i denne forbindelse under gennemførelsen af forordningerne om strukturfondene i perioden 2007-2013, og opfordrer EU-institutionerne til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at gøre deres bygninger tilgængelige for alle;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger for at fremme handicappedes adgang til og deltagelse i kulturelle strukturer og arrangementer, idet der - hvor det er nødvendigt - gøres brug af moderne teknologi;

12.  understreger behovet for at træffe foranstaltninger til fremme af handicappedes kunstneriske udtryks- og skaberkraft samt at garantere lige muligheder både med hensyn til fremstilling og fremme af deres værker og med hensyn til deres deltagelse i den kulturelle udveksling;

13.  understreger, at det er nødvendigt at iværksætte oplysningskampagner for at sikre, at arbejdsgiverne fordomsfrit overvejer at ansætte handicappede, navnlig hvad angår fejlagtige opfattelser vedrørende de finansielle udgifter ved ansættelse og ansøgernes evner; understreger, at der bør ydes en større indsats for at forbedre kommunikationsmulighederne med henblik på at udveksle bedste praksis og øge bevidstheden blandt arbejdsgivere om deres pligter og ansvar og for at tilskynde til korrekt håndhævelse af bestemmelser om forskelsbehandling, om nødvendigt gennem medlemsstaternes domstole, navnlig i tilknytning til direktiv 2000/78/EF; foreslår, at handicap forvaltes som en ny tjenesteydelse for virksomheder med det formål at sikre fastholdelse af beskæftigelsen (som en form for forebyggelse) eller genansættelse (som en form for rehabilitering) for personer, der risikerer handicap på arbejdspladsen;

14.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe de nødvendige betingelser for, at "understøttelsesfælder" og førtidspensioneringer kan undgås, og at handicappede kan opnå sikkerhed i beskæftigelsen;

15.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme respekten for de rettigheder, som handicappede har i henhold til direktiv 2000/78/EF, og opfordrer fagforeningerne til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at informere medlemmerne om deres rettigheder og mulighederne for at beskytte dem i henhold til direktivet;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre mere for at indarbejde handicapspørgsmål i arbejdsmarkedslovgivningen og andre steder, navnlig inden for den europæiske arbejdsmarkedsstrategi, offentlige indkøb, Den Europæiske Socialfond og livslang læring, og til at gøre handicappedes rettigheder mere synlige i Lissabon-strategien;

17.  opfordrer Kommissionen til at fremme inddragelse af handicappede i de nye flerårige programmer i den næste budgetperiode 2007-2013, f.eks. programmerne "Kultur", "Livslang læring", "Unge i aktion", "Medier 2007" og "Borgernes Europa";

18.  opfordrer medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til de problemer, som handicappede børns forældre konfronteres med, idet de ofte er nødt til at forblive uden for arbejdsmarkedet, og til at fremme politikker, der støtter og hjælper disse forældre;

19.  glæder sig over, at Kommissionen i ESF vil tage højde for uddannelsesbehovet hos personale, der bistår handicappede hjemme, i en institution eller under anvendelse af en kombination af metoder;

20.  glæder sig over ESF's bestemmelse om handicappede;

21.  gør opmærksom på betydningen af, at der tages hensyn til handicappedes særlige omstændigheder, når der planlægges risikoforebyggelsesordninger og -programmer i erhvervslivet;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende økonomiske og sociale instrumenter til at øge plejemulighederne for handicappede som led i solidariteten mellem generationerne;

23.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at fremme integration af handicappede fra en tidlig alder på almindelige uddannelsessteder, hvor det er muligt, samtidig med at det erkendes, at der i nogle tilfælde er behov for særlige skoler; opfordrer indtrængende Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at fremme adgang til alle former for undervisning, uddannelse og nye teknologier for handicappede i overensstemmelse med deres evner og ønsker; opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at iværksætte undersøgelser og høringer om muligheden for adgang til almindelige uddannelsessteder for alle handicappede børn og deres familier, hvis de vælger det; anerkender og støtter det bidrag, som handicappede kan yde til den europæiske økonomi, samtidig med at de opnår større uafhængighed;

24.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af deres respektive beføjelser at gennemføre Rådets resolution af 6. februar 2003 om "e-adgang" - forbedring af handicappedes adgang til videnssamfundet, Rådets resolution af 5. maj om lige uddannelsesmuligheder for handicappede elever og studerende samt Rådets resolution af 6. maj 2003 om handicappedes adgang til kulturinfrastrukturer og kulturaktiviteter;

25.  opfordrer Den Europæiske Union til at følge op på Det Europæiske Handicapår (2003) og Det Europæiske År for Uddannelse Gennem Idræt (2004), idet den fortsætter bestræbelserne på at afskaffe udelukkelsen af handicappede; henstiller, at der lægges særlig vægt på handicapaspektet som led i indsatsen i forbindelse med Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle (2007);

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i særlig grad at bestræbe sig på at lette adgangen til mobilisering i uddannelse og erhvervsuddannelse for handicappede;

27.  understreger idrættens væsentlige rolle som en faktor til forbedring af handicappedes livskvalitet, selvopfattelse, uafhængighed og sociale integration;

28.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre adgangsforholdene til sportsanlæg, fjerne hindringer for unge handicappede sportsfolks adgang til sportsaktiviteter, give incitamenter til, at unge handicappede i højere grad deltager i sport og fremme sportsbegivenheder og konkurrencer for handicappede såsom "De Paralympiske Lege";

29.  understreger, at medlemsstaterne er forpligtede til at inddrage handicappede elever på almindelige uddannelsessteder under hensyntagen til den særlige støtte, der kræves for at opfylde deres specifikke uddannelsesbehov;

30.  minder om, at dokumentation, der produceres af de europæiske institutioner, altid på anmodning bør stilles til rådighed i tilgængelige formater, især bør formularer være fuldt tilgængelige for blinde og svagtseende og for personer med indlæringsvanskeligheder; understreger, at der bør anvendes et klart og enkelt sprog, og at teknisk sprog så vidt muligt bør undgås;

31.  understreger, at der findes mange former for handicap, herunder bevægelses-, syns- og hørehandicap, mentalhygiejniske problemer, kroniske sygdomme og indlæringsvanskeligheder; understreger den omstændighed, at multihandicappede har særlige problemer, som det er tilfældet med mennesker, der udsættes for mange former for forskelsbehandling, og at der bør fokuseres mere på handicappede ældre og handicappede kvinder;

32.  påpeger, at de forskellige former for handicap kræver personlig pleje, der er tilpasset de behov, som handicappede børn i voksealderen og handicappede voksne har;

33.  påpeger, at det er nødvendigt at fokusere særligt på handicappede, der i forvejen udsættes for forskelsbehandling, f.eks. ældre, kvinder og børn; opfordrer Kommissionen til at støtte programmer, der tager sigte på at diagnosticere handicap hos børn på et tidligt tidspunkt med henblik på efterfølgende at lette deres sociale og beskæftigelsesmæssige integration;

34.  understreger, at det er nødvendigt at fremme initiativer til udvikling af øget interaktion mellem offentligheden og psykisk handicappede og at forhindre, at mennesker med psykiske problemer stigmatiseres, og anmoder om, at stærkt handicappedes familier får den nødvendige støtte;

35.  understreger massemediernes fremtrædende rolle med hensyn til at fjerne stereotyper og fordomme, hvad angår handicappede, og udvikle en social bevidsthed omkring de problemer, som de støder på i dagliglivet;

36.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til især inden for rammerne af Media-programmet at fremme produktion og markedsføring af biograffilm og andre audiovisuelle produkter, som giver et mere positivt billede af handicappede i samfundet;

37.  opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte de tjenester, som digitalt fjernsyn rummer, for at tilgodese de handicappedes specielle behov, f.eks. bedre undertekster, lydkommentarer eller kommentarer på tegnsprog, samtidig med, at der tilskyndes til generel anvendelse af undertekster og tegnsprog i analoge fjernsynsprogrammer;

38.  opfordrer medlemsstaterne til at lægge særlig opmærksom på handicappede kvinder, som konfronteres med forskellige former for forskelsbehandling – et fænomen som kun kan imødegås ved at kombinere mainstreamingforanstaltninger med positive aktioner, som udformes i samarbejde med handicappede kvinder og civilsamfundets aktører;

39.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe energiske foranstaltninger mod alle former for vold mod handicappede, navnlig handicappede kvinder, ældre og børn, der ofte udsættes for psykisk og fysisk vold samt seksuelle overgreb; bemærker, at næsten 80 % af de handicappede kvinder udsættes for vold, og at risikoen for seksuelle overgreb er højere for dem end for andre kvinder; påpeger, at vold ikke alene forekommer hyppigt i handicappede kvinders liv, men til tider også er selve årsagen til deres handicap;

40.  glæder sig over, at man går bort fra en institutionalisering af handicappede; bemærker, at en afinstitutionalisering kræver et tilstrækkeligt antal tjenesteydelser af høj kvalitet med basis i lokalsamfundet, der fremmer en selvstændig tilværelse, retten til individuelt tilpasset bistand og fuld deltagelse i samfundet i medlemsstaterne; opfordrer til, at der især fokuseres på mulige hindringer for adgang til sådanne tjenesteydelser som følge af betalingspolitikker og på støtte til princippet om universel adgang; anbefaler, at medlemsstaternes regeringer fokuserer den nuværende støtte på tjenesteydelser, der tager sigte på at fremme handicappedes integration i samfundet og erhvervslivet; understreger nødvendigheden af at styrke de offentlige politikker for at sikre, at der reelt er lige rettigheder;

41.  glæder sig over Kommissionens hensigt om at udforme EU-politikker om social omsorg i næste fase af handlingsplanen for handicappede og om, at tjenesteyderne skal yde et passende bidrag; understreger imidlertid, at forskning, uddannelse, konferencer og andre initiativer i den henseende skal være konsekvent brugerstyrede, og opfordrer Kommissionen til at sørge for nøje overvågning af, at de handicappede selv deltager i alle den slags aktiviteter;

42.  opfordrer Kommissionen til som led i den igangværende debat om socialydelser af almen interesse at tage hensyn til ydelsernes betydning for at sikre menneskerettighederne og fuld deltagelse i samfundet; mener derfor, at det er helt påkrævet, at brugerne deltager aktivt i fastlæggelsen af tjenesteydelser af høj kvalitet;

43.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre ordninger, der sikrer forsvarlig og gennemsigtig forvaltning og overholdelse af krav om kvalitet af støtte for alle tjenesteydelser til handicappede, enten hjemme, i en institution eller under anvendelse af en kombination af forskellige metoder;

44.  mener, at det, uanset metoden til støtte af en handicappet - hjem, institution eller en kombination af forskellige metoder - bør kræves, at alle medlemsstater indfører ordninger til forebyggelse af overgreb (undertrykkelse, fysisk og psykisk vold osv.) i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet;

45.  opfordrer Kommissionen til at gøre en indsats for et europæisk charter om kvalitet i støtten til handicappede med henblik på at sikre et højt integrations- og deltagelsesniveau uanset støttemetoden - hjemme, i en institution eller under anvendelse af en kombination af forskellige metoder;

46.  opfordrer Kommissionen til både yderligere at fremme og at foretage en evaluering af gennemførelsen af dens retningslinjer om handicappede i forbindelse med ydelse af EU's udviklingsbistand; opfordrer det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder til at bibeholde og udvide sin støtte til projekter, der fremmer handicappedes rettigheder verden over; understreger, at det kapitel i EU’s årlige rapport om menneskerettigheder, der omhandler handicappede, bør være mere omfattende i fremtiden;

47.  er bekymret over, at Kommissionen ikke har taget handicappedes menneskerettigheder tilstrækkeligt i betragtning ved vurderingen af overholdelsen af Københavnskriterierne under EU's udvidelsesproces; opfordrer Kommissionen til at gøre en særlig indsats på dette område og til at sørge for, at handicappede og deres organisationer i kandidatlande får fuld adgang til fællesskabsbistand til genopbygning, udvikling og stabilisering (CARDS);

48.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at gennemføre EU-handlingsplanen om handicappedes situation og rapportere tilbage til Parlamentet om de fremskridt, der gøres; anmoder Gruppen på Højt Plan vedrørende Handicapspørgsmål om at gennemgå og om nødvendigt ajourføre de ni principper om kompetence for tjenesteydelser til handicappede;

49.  bifalder, at Kommissionen har til hensigt at gå fra et specifikt fokus på fremme af beskæftigelsen (2004-2005) til nu at lægge vægt på "aktiv integrering", og opfordrer til, at der lægges passende vægt på dette på alle områder af handicappedes deltagelse, og til, at der fastsættes specifikke benchmarks for denne fase af gennemførelsen af handlingsplanen for handicappede;

50.  anerkender den vigtige rolle, som ngo’erne, de ikke-udbyttegivende velfærdsorganisationer og handicaporganisationerne spiller i udviklingen og implementeringen af handicappedes rettigheder, og understreger, at Kommissionen må yde en større indsats for at høre de handicappede, så det i politikken for handicappede sikres, at de grupper, der indgår i denne sektor, deltager mere aktivt;

51.  glæder sig over den vigtige rolle, som Europæisk Handicapforum og andre europæiske handicapspecifikke netværk spiller i denne forbindelse, og opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge sin finansielle støtte til disse organisationer og samtidig respektere deres uafhængighed for at opretholde en stærk og levende dialog med handicappede på europæisk plan;

52.  opfordrer medlemsstaterne til sammen med virksomheder, arbejdsmarkedets parter og andre relevante organer nøjere at undersøge, hvordan handicappede kan tilbydes arbejde;

53.  opfordrer til en mere sammenhængende indsamling af data i medlemsstaterne under anvendelse af et system, der kan forbedre de europæiske og nationale statistikkers indhold og kvalitet, navnlig vedrørende de forskellige problemer, som mennesker med forskellige handicap støder på; opfordrer derfor Kommissionen til at inddrage handicap som en indikator i EU's statistikker om indkomst og levevilkår;

54.  opfordrer til, at der udarbejdes en fælles europæisk definition af begrebet handicap;

55.  glæder sig over dommen fra De Europæiske Fællesskabers Domstol den 11. juli 2006 i Sag C-13/05, Chacón Navas, om en fælles EU-definition af begrebet handicap; mener, at dette vil bidrage væsentligt til håndhævelse og forbedring af handicappedes rettigheder og behandlingen af handicappede i alle medlemsstater;

56.  glæder sig over aftalen om udkastet til FN's konvention om handicappedes rettigheder; lykønsker Kommissionen, medlemsstaterne og de europæiske handicaporganisationer med deres fælles indsats for at nå dette resultat; opfordrer til, at der iværksættes en EU-kampagne med henblik på hurtig undertegnelse og ratificering af konventionen, efter at der er opnået enighed om den, både i Europa og blandt alle vores partnere verden over;

57.  understreger betydningen af at sikre, at de principper, der er stadfæstet i FN’s forslag til en omfattende og integreret international konvention til beskyttelse og fremme af handicappedes rettigheder og værdighed, fremmes og følges på EU-plan;

58.  glæder sig over vedtagelsen af FN's konvention om handicappedes rettigheder; mener, at det er en skelsættende konvention, som kan forbedre tilværelsen for handicappede verden over; minder om, at det i FN's konvention om handicappedes rettigheder, som er retligt bindende for de medlemsstater, der har undertegnet den, fastslås, at handicap er et spørgsmål om menneskerettigheder, der skal beskyttes;

59.  opfordrer Kommissionen til i sine tekster at tydeliggøre, hvilke projekter der allerede er iværksat under EU-handlingsplanen om handicappedes situation;

60.  opfordrer Kommissionen til at lægge større vægt på kønsaspektet og på særlig information om handicappede kvinder og handicappede børns forældre i de nye faser af handlingsplanen for handicappede;

61.  støtter det britiske EU-formandskabs opfordring i 2005 til, at medlemsstaternes ministre med ansvar for handicappede mødes en gang årligt;

62.  opfordrer Kommissionen, som har foretaget den relevante overvågning, til hvert andet år at gennemføre en undersøgelse og at offentliggøre en situationsrapport om de enkelte medlemsstaters politikker og gode praksis til fordel for handicappede i de forskellige berørte sektorer;

63.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at handicapdimensionen af aktiviteterne i forbindelse med Det Europæiske år for Lige Muligheder for Alle (2007) bygger videre på og ikke bare gentager det, der blev opnået under Det Europæiske Handicapår 2003;

64.  opfordrer til, at der gøres en større indsats for, at ældre handicappede lettere kan integreres eller reintegreres på arbejdsmarkedet, og at førtidspensionering blandt handicappede minimeres; konstaterer, at antallet af ældre handicappede stiger betydeligt i takt med den demografiske udvikling; mener, at ældre handicappede har et særligt behov for helhedspræget pleje og højere grad af social rehabilitering; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvad der gøres i medlemsstaterne på dette område for at sikre pleje, der er tilpasset borgernes behov; anbefaler, at resultatet af denne undersøgelse anvendes til sammenligning af bedste praksis;

65.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes, de tiltrædende landes og kandidatlandenes parlamenter.

  • [1]  EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
  • [2]  EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1.
  • [3]  EFT L 335 af 19.12.2001, s. 15.
  • [4]  EFT C 187 af 18.7.1988, s. 236.
  • [5]  EFT C 379 af 7.12.1998, s. 66.
  • [6]  EFT C 21E af 24.1.2002, s. 246.
  • [7]  EFT C 140E af 13.6.2002, s. 599.
  • [8]  EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.
  • [9]  EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1.

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET (12.9.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om handicappedes situation i det udvidede EU: Europæisk handlingsplan 2006-2007
2006/2105(INI)

Rådgivende ordfører: Nikolaos Sifounakis

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for deres kompetenceområder at fremme en aktiv deltagelse af handicappede i uddannelse, erhvervsuddannelse, eLæring, livslang læring, kultur, samfund, sport, fritidsaktiviteter, informationssamfund og i masse­medierne;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af deres respektive beføjelser at gennemføre Rådets resolution af 6. februar 2003 om "e-adgang" - forbedring af handicappedes adgang til videnssamfundet, Rådets resolution af 5. maj om lige uddannelsesmuligheder for handicappede elever og studerende samt Rådets resolution af 6. maj 2003 om handicappedes adgang til kulturinfrastrukturer og kulturaktiviteter;

3.  opfordrer Kommissionen til at fremme handicappedes deltagelse i de nye flerårige programmer i den næste budgetperiode 2007-2013, f.eks. programmerne "Kultur", "Livslang læring", "Unge i aktion", "Medier 2007" og "Borgernes Europa";

4.  opfordrer Den Europæiske Union til at følge Det Europæiske Handicapår (2003) og Det Europæiske År for Uddannelse Gennem Idræt (2004) op, idet den fortsætter bestræbelserne på at afskaffe udelukkelsen af personer med handicap; henstiller, at der lægges særlig vægt på handicapaspektet som led i indsatsen i forbindelse med Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle (2007);

5.  understreger, at afinstitutionaliseringen - i det omfang, denne er mulig - af handicappede og skabelse af passende strukturer i lokalsamfundene bør afspejles i medlemsstaternes politik;

6.  opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af skole- og erhvervsuddannelses­foranstaltningerne at fremme den fulde sociale integration af børn og unge med særlige skolemæssige behov eller handicap, især ved at anvende en passende lovgivningsramme for deres integrering i det almene skolesystem og samtidig - hvor det er nødvendigt - fremme specialskolestrukturer;

7.  påpeger, at deltagelsesorienteret uddannelse bør ledsages af passende finansiering, specialiseret undervisningspersonale, passende udrustning, individuelt tilpassede uddannelsesprogrammer og tilrådighedsstillelse af passende pædagogisk og teknisk materiale;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i særlig grad at bestræbe sig på at lette adgangen til mobilisering i uddannelse og erhvervsuddannelse for handicappede;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger for at øge handicappedes deltagelse især i videregående uddannelse, livslang læring og atypiske former for uddannelse;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme internettets tilgængelighed for handicappede, især hvad angår de offentlige websites og de websites, der vedrører uddannelse og erhvervsuddannelse;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger for at fremme adgangen og deltagelsen for mennesker med handicap i kulturelle strukturer og arrangementer, idet der - hvor det er nødvendigt - gøres brug af moderne teknologi;

12. fremhæver det nødvendige i at træffe foranstaltninger til fremme af handicappedes kunstneriske udtryks- og skaberkraft samt at garantere lige muligheder både med hensyn til fremstilling og fremme af deres værker og med hensyn til deres deltagelse i den kulturelle udveksling;

13. opfordrer Kommissionen til især som led i programmet for kultur at fremme indførelsen af en årlig pris for kunstnerisk skaben for handicappede;

14. understreger massemediernes fremtrædende rolle med hensyn til at fjerne klichéer og fordomme, hvad angår handicappede, og udvikling af en social bevidsthed omkring de problemer, som de støder på i dagliglivet;

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til især inden for rammerne af Media-programmet at fremme produktion og markedsføring af biograffilm og andre audiovisuelle produkter, som giver et mere positivt billede af handicappede i samfundet;

16. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at udvikle alle hjælpetjenester, som inden for rammerne af digitalt fjernsyn kan tilgodese de handicappedes specielle behov, f.eks. bedre undertitler, lydkommentarer eller kommentarer på døvesprog, og i den forbindelse samtidig også i det analoge fjernsyn at fremme en generel anvendelse af undertekst og tegnsprog;

17. understreger idrættens væsentlige rolle som en faktor til forbedring af handicappedes livskvalitet, selvopfattelse, uafhængighed og sociale integration;

18. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre adgangsforholdene til sportsanlæg, fjerne hindringer for unge handicappede sportsfolks adgang til sportsaktiviteter, (tekst udgår) give incitamenter til større deltagelse for unge handicappede i sport og fremme sportsbegivenheder og konkurrencer for handicappede såsom "De Paralympiske Lege".

PROCEDURE

Titel

Handicappedes situation i det udvidede EU: Europæisk handlingsplan 2006-2007

Procedurenummer

2006/2105(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

18.5.2006

Udvidet samarbejde - dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Nikolaos Sifunakis
23.1.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

 

 

 

Behandling i udvalg

28.8.2006

12.9.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.9.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

28

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Rolf Berend, Gyula Hegyi, Nina Škottová,

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Panayotis Dimitriou

Bemærkninger (foreligger kun på et sprog)

...

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING (13.9.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007
(2006/2105(INI))

Rådgivende ordfører: Eva-Britt Svensson

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at Kommissionens meddelelse ikke omfatter et integreret kønsaspekt eller et særskilt afsnit om en kønsspecifik handicappolitik, selv om handicappede kvinder ofte er i en mere udsat position end handicappede mænd og hyppigere er ofre for fattigdom og social udstødelse;

2. understreger, at handicappede ikke er en homogen befolkningsgruppe, og at der i forbindelse med udformningen af politikker og aktioner for handicappede bør tages hensyn til denne manglende homogenitet og det forhold, at nogle grupper, såsom handicappede kvinder, konfronteres med yderligere vanskeligheder og flere former for forskelsbehandling;

3. opfordrer Kommissionen til at lægge større vægt på kønsaspektet og på særlig information om handicappede kvinder og handicappede børns forældre i de nye faser af handlingsplanen for handicappede;

4. opfordrer Kommissionen til at indsamle specifikke data og indikatorer for handicappede kvinder og børn for at sikre, at aktioner og politikker bliver mere målrettede;

5. opfordrer henholdsvis Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere kønsaspektet i alle handicappolitikker og inddrage handicapspørgsmål i det brede spektrum af politikker, navnlig hvad angår uddannelse og adgang til beskæftigelse, under hensyntagen til de muligheder for at overvinde handicap, der ligger i nye teknologier, herunder nu og da de teknologier, der generelt anvendes mest på arbejdsmarkedet;

6. opfordrer medlemsstaterne til at arbejde for handicappedes aktive integration i samfundet, navnlig ved at gennemføre en fællesskabslovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling og ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og fremme handicappedes adgang til nye teknologier og en mere effektiv udnyttelse af mulighederne i de relevante fællesskabsprogrammer og Den Europæiske Socialfond;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre foranstaltninger til løsning af handicappede kvinders særlige problemer, der skyldes både stigmatiseringen af handicappede og kønsfaktoren, og som betyder, at disse kvinder hindres i at få adgang til uddannelse, produktionsprocessen og til det sociale, økonomiske og politiske liv i almindelighed;

8. opfordrer medlemsstaterne til i stærkere grad at undersøge arbejdskraftpotentialet blandt handicappede i samarbejde med virksomheder, arbejdsmarkedets parter og andre berørte aktører, navnlig ved at skabe et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres behov, og til at organisere uddannelseskurser, der fremmer iværksætterånd og tilskynder handicappede til at indtræde på arbejdsmarkedet; opfordrer i denne forbindelse til, at der tages hensyn til den særlige situation, som handicappede kvinder befinder sig i;

9. opfordrer medlemsstaterne til i stærkere grad at gennemføre beskæftigelsesprogrammer for handicappede for at fremme deres integration i samfundet og bekæmpe ensomhed og social udstødelse og samtidig give adgang til forebyggende sundhedspleje;

10. opfordrer medlemsstaterne til at anvende FN's 22 standardbestemmelser for handicappede og til at arbejde hen imod at omdanne disse bestemmelser til en juridisk bindende konvention på linje med FN-konventionen om menneskerettigheder;

11. bemærker, at de foranstaltninger, som EU har vedtaget på handicapområdet, næsten udelukkende vedrører etableringen af generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse som led i bekæmpelsen af den forskelsbehandling, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 13;

12. opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at arbejde hen imod vedtagelsen af et horisontalt direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling, der fjerner barrierer inden for alle EU's kompetenceområder, som forhindrer handicappede, herunder navnlig handicappede kvinder og piger, i at udnytte deres fulde muligheder for social deltagelse og uafhængighed;

13. opfordrer medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på handicappede kvinder, som konfronteres med forskellige former for forskelsbehandling, et fænomen som kun kan imødegås ved at kombinere mainstreaming-metoden med positive aktioner, som udformes i samarbejde med handicappede kvinder og civilsamfundets aktører;

14. opfordrer medlemsstaterne til at integrere handicappedes behov og handicappede kvinders og børns særlige behov i alle deres politikker på nationalt, regionalt og lokaltplan, navnlig på områder som undervisning, beskæftigelse, bolig, transport, sundheds- og socialydelser, under hensyntagen til de mange forskellige former for handicap og det forhold, at de kan ramme alle befolkningsgrupper, og at handicappede er en meget forskelligartet gruppe;

15. opfordrer medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til de problemer, som handicappede børns forældre konfronteres med, idet de ofte er nødt til at forblive uden for arbejdsmarkedet, og til at fremme politikker, der støtter og hjælper disse forældre;

16. opfordrer medlemsstaterne til at træffe energiske foranstaltninger mod alle former for vold mod handicappede, navnlig handicappede kvinder, ældre og børn, der ofte er ofre for psykisk og fysisk vold såvel som for seksuelle overgreb; bemærker, at næsten 80 % af de handicappede kvinder er ofre for vold, og at risikoen for seksuelle overgreb er højere for dem end for andre kvinder; påpeger, at vold ikke alene forekommer hyppigt i handicappede kvinders liv, men til tider også er selve årsagen til deres handicap;

17. opfordrer medlemsstaterne til at imødegå manglen på en tilstrækkelig gynækologisk behandling og primær sundhedspleje for handicappede kvinder ved at sikre, at medicinsk fagpersonale og egnede faciliteter står til rådighed; anmoder Kommissionen om i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder at undersøge de særlige problemer i forbindelse med sundhedsplejepleje og medicinsk behandling, som handicappede kvinder står over for, med fokus på forebyggelse og oplysning;

18. anmoder medlemsstaterne om at udvikle såvel selvstændige som kollektive boformer af høj kvalitet, der er prismæssigt overkommelige for alle, uanset den enkeltes finansielle situation;

19. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at indføre lovgivning, der beskytter handicappede kvinders rettigheder i tilfælde af seksuelle overgreb og vold i almindelighed og i hjemmet;

20. opfordrer medlemsstaterne til at rette op på det mangelfulde billede, der tegnes af handicappede kvinder i medierne i dag, hvilket kunne sikre en større anerkendelse af deres daglige levevilkår og øge deres muligheder for at udtrykke sig og deltage i det sociale og politiske liv;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre programmer med henblik på at hjælpe handicappede, navnlig kvinder og børn, med at integrere sig i samfundet i videst muligt omfang.

PROCEDURE

Titel

Handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007

Procedurenummer

2006/2105(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
18.5.2006

Ordfører
  Dato for valg

Eva-Britt Svensson
24.4.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

11.7.2006

12.9.2006

0.0.0000

 

 

Dato for vedtagelse

12.9.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

 

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Iratxe García Pérez, Ana Maria Gomes, Zita Pleštinská, Karin Resetarits

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

PROCEDURE

Titel

Handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007

Procedurenummer

2006/2105(INI)

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet   om tilladelse

EMPL
18.5.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT
18.5.2006

FEMM
18.5.2006

ITRE

18.5.2006

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

ITRE
20.6.2006

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet


 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Elizabeth Lynne
14.12.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

12.9.2006

4.10.2006

0.0.0000

 

 

Dato for vedtagelse

5.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+

-

0

40

0

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Patrizia Toia

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Ari Vatanen

Dato for indgivelse

13.10.2006

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)