MIETINTÖ vammaisten tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007

13.10.2006 - (2006/2105(INI))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Liz Lynne

Menettely : 2006/2105(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0351/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0351/2006
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vammaisten tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007

(2006/2105(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vammaisten tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007 (KOM(2005)0604),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (CESE 591/2006),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan syrjinnän torjumisesta, myös kaikenlaisen vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän, ja ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 14 artiklan, jossa kielletään kaikki syrjinnän muodot,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artiklan vammaisten sopeutumisesta ja heidän oikeudestaan päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla se varmistetaan,

–   ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY[1],

–   ottaa huomioon matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä sekä direktiivien 70/156/ETY ja 97/27/EY muuttamisesta 20. marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/85/EY[2],

–   ottaa huomioon Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003 3. joulukuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/903/EY[3],

–   ottaa huomioon luonnoksen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta vammaisten oikeuksista;

–   ottaa huomioon kuurojen viittomakielistä 17. kesäkuuta 1988 antamansa päätöslauselman[4], viittomakielistä 18. marraskuuta 1998 antamansa päätöslauselman[5] sekä komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Esteetön Eurooppa vammaisille 4. huhtikuuta 2001 antamansa päätöslauselman[6] sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003 15. marraskuuta 2001 vahvistamansa kannan[7],

–   ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Väestön mielenterveyden parantaminen – Tavoitteena Euroopan unionin mielenterveysstrategia” (KOM(2005)0484),

–   ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi solidaarisuus sukupolvien välillä” (KOM(2005)0094),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0351/2006),

A. katsoo, että syrjimättömyyden ja ihmisoikeuksien edistämisen on oltava vammaisia koskevan Euroopan unionin strategian päätavoitteena, kuten perustamissopimuksen 13 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa todetaan,

B.  ottaa huomioon Euroopan unionin vuoden 2000 puheenjohtajavaltion Portugalin painottaneen, ettei ole olemassa ”syrjinnän hierarkiaa” ja että perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan kattavan syrjinnän vastaisen lainsäädännön tukeminen seuraisi rodun perusteella tapahtuvan syrjinnän vastaisen direktiivin hyväksymistä vuonna 2000; ottaa myös huomioon, että entinen työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaava komission jäsen ilmoitti komission aikovan ehdottaa vastaavaa kattavaa vammaisten syrjinnän vastaista lainsäädäntöä vuonna 2003,

C. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikainen työryhmä on hyväksynyt ehdotuksen kansainväliseksi yleissopimukseksi vammaisten oikeuksista, jonka YK:n yleiskokouksen odotetaan hyväksyvän marraskuussa 2006, ja että komission toimien on tästä lähtien oltava kyseisessä yleissopimuksessa annettujen periaatteiden mukaisia,

D. ottaa huomioon, että vammaisten työttömyys on edelleen sietämättömän suurta,

E.  katsoo, että työllisyys on yksi sosiaalisen osallisuuden perusedellytyksistä,

F.  ottaa huomioon, että vammaiset, varsinkaan vaikeasti vammaiset, eivät useinkaan voi ottaa vastaan perinteisiä työpaikkoja ja että näin ollen on olemassa tarve monenlaisille työllistymismahdollisuuksille suojatyöpaikat ja avustajan kanssa työskentely mukaan lukien,

G. ottaa huomioon, että ihmisten on tärkeää hankkia ja säilyttää ammattipätevyys ja ajantasaistaa sitä jatkuvasti pystyäkseen hyödyntämään voimavarojaan työmarkkinoilla,

H. katsoo, että on jatkettava siirtymistä pois vammaisuuden lääketieteellisestä mallista kunnioittaen samalla jokaisen henkilön todellisia kuntoutustarpeita ja pyrittävä luomaan sosiaalinen malli ja oikeuksiin perustuva lähestymistapa, joka perustuu yhdenvertaisuuden, yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatteisiin ja edistää niitä, tai lähestymistapaan, joka perustuu vastaaviin oikeuksiin,

I.   katsoo, että vammaisuuden liiallinen lääketieteellistäminen on tähän asti estänyt sen, että vammaisuuden sosiaalinen arvo sekä sen merkitys oikeuksien alalla – ei ainoastaan oikeudessa vaatia etuja – ymmärrettäisiin kunnolla, ja että siksi on tarpeen siirtyä asteittain pois tästä vammaisuuden melko kapea-alaisesta käsitteestä,

J.   ottaa huomioon, että monet iäkkäät ihmiset invalidisoituvat vuosien kuluessa ja että monet vammaiset ihmiset ikääntyvät,

K. katsoo, että vammaisten ja heitä edustavien järjestöjen osallistuminen on olennainen osa kyseistä oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa,

L.  katsoo, että palvelujen laadun olisi oltava yksi komission vammaisia koskevan toimintasuunnitelman 2006–2007 laaja-alaisista tavoitteista,

M. katsoo, että komission tiedonanto ”Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille: eurooppalainen toimintasuunnitelma” (KOM(2003)0650) on tervetullut seuraaja Euroopan vammaisten teemavuodelle 2003 ja että on tärkeää osoittaa jatkuvaa kehitystä vammaisten eurooppalaisten oikeuksien ja tilanteen edistämisessä, kuten Euroopan vammaisten teemavuonna todettiin,

N. ottaa huomioon, että vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 5. heinäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006[8] on ensimmäinen yhteisön säädös, jolla pyritään parantamaan yksinomaan vammaisten oikeuksia,

O. ottaa huomioon, että ehdotus vammaisten itsenäisen elämän käsitteen luomisesta oli European Network on Independent Living -järjestön lähinnä laitoksissa eläville vammaisille suunnattujen kahden historiallisen Euroopan parlamenttiin tehdyn ”vapausmarssin” tärkein vaatimus ja ehdotuksen hyväksyminen komissiossa on erinomainen esimerkki siitä, miten Euroopan unioni pystyy vastaamaan kansalaistensa tarpeisiin,

P.  katsoo olevan mahdotonta hyväksyä, että Euroopan aluekehitysrahastosta tai muista rakennerahastoista rahoitetaan sellaisten uusien infrastruktuurien rakentamista, joihin vammaiset eivät pääse sisälle,

1.  kehottaa komissiota ja niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin EU-15-maita koskevaan määräaikaan 2. joulukuuta 2003 mennessä tai EU-10-maita koskevaan määräaikaan 1. toukokuuta 2004 mennessä (jotkut EU-15-maista pyysivät määräajan pidentämistä), panemaan todellakin täytäntöön neuvoston direktiivin 2000/78/EY, jossa annetaan oikeudelliset puitteet tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä, ja suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden jo tekemiin päätöksiin;

2.  korostaa, että syrjimättömyys tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa on taattava jokaiselle EU-kansalaiselle, ja kehottaa siksi komissiota antamaan erityisen vammaisia koskevan direktiivin perustamissopimuksen 13 artiklan pohjalta;

3.  kehottaa jäsenvaltioita kumoamaan kaikki niiden kansallisessa lainsäädännössä olevat lait, jotka syrjivät vammaisia ja ovat ristiriidassa Amsterdamin sopimuksen 13 artiklan kanssa;

4.  on tyytyväinen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/85/EY[9], jossa laajennetaan vammaisten matkustajien oikeuksia käyttää busseja ja linja-autoja; katsoo, että direktiiviä olisi vahvistettava, jotta se voidaan yhdenmukaistaa nykyisen vammaisten lentomatkustajien oikeuksia koskevan EY:n lainsäädännön kanssa; tukee ja kannustaa komissiota laajentamaan samat vammaisia koskevat lailliset oikeudet ajan myötä kaikkiin matkustusmuotoihin; muistuttaa, että tasa-arvoinen mahdollisuus käyttää julkista liikennettä on elintärkeää vammaisille, jotka matkustavat työpaikkaansa ja ylläpitävät sosiaalisia verkostoja ja perheyhteyksiä; suhtautuu lisäksi myönteisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä asetukseen (EY) N:o 1107/2006, joka on ensimmäinen yksinomaan vammaisia koskeva asetus;

5.  suhtautuu myönteisesti suuntaukseen, jossa pyritään poistamaan kaikki syrjinnän muodot, joita vammaiset joutuvat kohtaamaan käyttäessään lento-, maa- tai meriliikennettä, ja kehottaa varomaan uusien vielä tuntemattomien syrjinnän muotojen luomista, kuten taloudellista syrjimistä;

6.  on tyytyväinen komission ponnisteluihin parantaa tiedon ja viestintätekniikan saatavuutta; panee kuitenkin merkille, että yli 80 prosenttia julkisista web-sivustoista, mukaan luettuna Euroopan unionin toimielinten sivustot, eivät ole vammaisten saatavilla; on vakuuttunut siitä, että tiedon ja viestintätekniikan saatavuudesta voi olla apua vammaisten korkean työttömyysasteen alentamisessa;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimivaltansa rajoissa edistämään vammaisten aktiivista osallistumista koulutukseen, ammattikoulutukseen, tietotekniikkaa hyödyntävään opetukseen, elinikäiseen oppimiseen, kulttuuri- ja urheilutoimintaan, vapaa-ajan toimintaan, tietoyhteiskuntaan ja joukkotiedotusvälineiden käyttämiseen;

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään Internetin saatavuutta vammaisille, erityisesti mitä tulee julkisen sektorin web-sivustoihin sekä yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen liittyviin web-sivuihin;

9.  kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kaikkien julkisyhteisöjen web-sivustot ovat vammaisten saatavilla;

10. kehottaa ryhtymään lisätoimenpiteisiin infrastruktuurikysymyksessä, jotta vammaisten olisi helppo päästä rakennettuun ja vasta suunniteltuun ympäristöön, ja korostaa, että heille sopivat kulkureitit on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja hallinnollisessa hyväksymisvaiheessa; korostaa myös, kuinka tärkeää vammaisille on rakennusten sekä kiinto- ja muiden kalusteiden standardien mukainen suunnittelu ja arkkitehtuuristen esteiden poistaminen; kehottaa komissiota kantamaan täysin vastuunsa tässä kysymyksessä panemalla täytäntöön rakennerahastoja koskevat määräykset kaudella 2007–2013 ja kehottaa EU:n toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kaikki pääsisivät helposti toimielinten rakennuksiin;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimiin, joiden avulla edistetään vammaisten pääsyä ja osallistumista kulttuurin perusrakenteisiin ja kulttuuritoiminnasta nauttimiseen, käyttäen tarvittaessa apuna nykyaikaista teknologiaa;

12. korostaa, että on välttämätöntä toteuttaa toimia vammaisten taiteellisen ilmaisun ja luomisen tukemiseksi ja yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamiseksi sekä vammaisten tekemien teosten tuottamisen ja esiintuomisen osalta että vammaisten kulttuurivaihtoon osallistumisen suhteen;

13. korostaa, että on käynnistettävä tiedotuskampanjoita sen varmistamiseksi, että työnantajat suhtautuvat vammaisten työntekijöiden palkkaamiseen ilman ennakkoluuloja, erityisesti on korjattava väärinkäsityksiä työllistämisen taloudellisista kustannuksista ja työnhakijan valmiuksista; korostaa, että on tehtävä enemmän tiedonvälityksen lisäämiseksi, jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja lisätä tietoa työnantajien keskuudessa heidän velvollisuuksistaan ja vastuistaan, sekä kannustettava syrjinnän vastaisten sääntöjen asianmukaiseen täytäntöönpanoon tarvittaessa jäsenvaltioiden tuomioistuinten avulla, erityisesti mitä tulee direktiiviin 2000/78/EY; ehdottaa, että vammaisuutta käytettäisiin yrityksille uutena palveluna, jotta työpaikalla vammautumisen vaarassa olevien työntekijöiden työpaikat voitaisiin säilyttää (ehkäisevä toiminta) tai heidät voitaisiin integroida uudelleen työelämään (kuntouttava toiminta);

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan olosuhteet, joissa "avustusloukot" ja varhaiseläkkeelle siirtäminen voitaisiin välttää ja vammaisille voitaisiin antaa varmuus työllistymisestä;

15. kehottaa jäsenvaltioita edistämään vammaisten oikeuksien soveltamista direktiivin 2000/78/EY mukaisesti ja näiden oikeuksien suojelua ja kehottaa ammattiliittoja tekemään kaikkensa tiedottaakseen jäsenilleen kyseisen direktiivin näille takaamista oikeuksista;

16. kehottaa komissiota tekemään enemmän vammaisasioiden sisällyttämiseksi työllisyyslainsäädäntöön ja muualle, erityisesti Euroopan työllisyysstrategiaan, julkisiin hankintoihin, Euroopan sosiaalirahastoon ja elinikäiseen oppimiseen, sekä antamaan vammaisten oikeuksille enemmän näkyvyyttä Lissabonin strategiassa;

17. kehottaa komissiota tukemaan vammaisten osallistumista seuraavan varainhoitokauden 2007–2013 monivuotisiin ohjelmiin, kuten ”Kulttuuri”, ”Elinikäinen oppiminen”, nuorisotoimintaohjelma ”Youth in Action”, ”Media 2007” ja ”Kansalaisten Eurooppa”;

18. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään asianmukaista huomiota ongelmiin, joita vammaisten lasten äidit kohtaavat joutuessaan usein jäämään pois työmarkkinoilta, sekä edistämään toimia vammaisten lasten vanhempien tukemiseksi ja auttamiseksi;

19. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen ottaa Euroopan sosiaalirahastossa huomioon vammaisia niin kotona, laitoksessa tai molemmissa avustavan henkilökunnan koulutustarpeet;

20. suhtautuu myönteisesti Euroopan sosiaalirahaston vammaisia koskevaan lausekkeeseen;

21. huomauttaa, että vammaisten erityistilanne on tärkeää ottaa huomioon laadittaessa teollisuuden riskinhallintaan liittyviä suunnitelmia ja ohjelmia;

22. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään taloudellisia ja sosiaalisia välineitä vammaisille tarjottavan hoidon laajentamiseksi osana sukupolvien välistä solidaarisuutta;

23. kehottaa komissiota työskentelemään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kannustaakseen vammaisten sopeuttamista yleiseen koulutukseen jo lapsesta alkaen, silloin kun se on mahdollista, tunnustaen samalla kuitenkin, että joissakin tapauksissa erityiskoulut ovat välttämättömiä, ja kannustamaan vammaisten pääsyä kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä käyttämään uusia tekniikkoja taitojensa ja toiveidensa mukaisesti; kehottaa komissiota tekemään tutkimus- ja kuulemistyötä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuudesta myöntää kaikille vammaisille lapsille ja heidän perheilleen oikeus osallistua tavalliseen koulutukseen heidän näin halutessaan; tunnustaa panoksen, jonka vammaiset voivat antaa Euroopan taloudelle samalla kehittäen omaa riippumattomuuttaan, ja tukee tätä panostusta;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimivaltuuksiensa puitteissa panemaan täytäntöön neuvoston 6. helmikuuta 2003 antaman päätöslauselman "eAccessibility" – vammaisten tietoyhteiskuntaan osallistumisen helpottamisesta, neuvoston 5. toukokuuta 2003 antaman päätöslauselman vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden yhtäläisistä mahdollisuuksista koulutukseen sekä neuvoston 6. toukokuuta 2003 antaman päätöslauselman vammaisten mahdollisuuksista päästä kulttuurilaitoksiin ja -tiloihin ja nauttia kulttuuritoiminnasta;

25. kehottaa Euroopan unionia ryhtymään Euroopan vammaisten teemavuotta (2003) ja Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuotta (2004) seuraaviin jatkotoimiin ja ponnistelemaan edelleen vammaisten syrjäytymisen lopettamiseksi; suosittelee, että erityistä huomiota kiinnitetään vammaisuuteen yhtenä ulottuvuutena Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden (2007) toimien puitteissa;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota vammaisten koulutusalan liikkuvuusohjelmiin osallistumisen helpottamiseen;

27. korostaa urheilun merkittävää roolia elämänlaatua, itsetuntoa, riippumattomuutta ja yhteiskuntaan integroitumista parantavana tekijänä vammaisten kohdalla;

28. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan urheilupaikkojen helppokulkuisuutta, poistamaan nuorten vammaisten henkilöiden urheiluharrastuksiin pääsyä hankaloittavia esteitä, innostamaan vammaisia nuoria osallistumaan enemmän urheilutoimintaan ja edistämään vammaisten urheilutapahtumia sekä kilpailuja, esimerkiksi paralympialaisia;

29. korostaa, että jäsenvaltioilla on velvollisuus ottaa vammaiset oppilaat mukaan yleiseen opetukseen ja ottaa samalla huomioon tarvittava erityistuki oppilaiden koulutuksellisten erityistarpeiden täyttämiseksi;

30. muistuttaa, että Euroopan unionin toimielinten tuottamien asiakirjojen olisi aina oltava pyynnöstä saatavilla helppokäyttöisessä muodossa, erityisesti sokeiden ja heikkonäköisten ja oppimisvaikeuksista kärsivien osalta; korostaa, että on käytettävä selkeää ja yksinkertaista kieltä ja että teknistä kieltä olisi vältettävä mahdollisuuksien mukaan;

31. korostaa, että vammaisia on monenlaisia, esimerkiksi liikuntarajoitteiset, näkövammaiset, kuulovammaiset, mielenterveysongelmista kärsivät, kroonisesti sairaat ja oppimisvaikeuksista kärsivät ihmiset; korostaa, että monesta vammasta kärsivillä on erityisiä ongelmia samoin kuin moninkertaisesta syrjinnästä kärsivillä henkilöillä ja että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota vammaisiin vanhuksiin ja vammaisiin naisiin;

32. huomauttaa, että erityyppiset vammat vaativat yksilöllistä hoitoa, jossa otetaan kunnolla huomioon toisaalta kasvavien lasten ja toisaalta aikuisten vammaisuus;

33. huomauttaa, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisiin, jotka kuuluvat jo muutenkin syrjittyihin ryhmiin, kuten vanhukset, naiset ja lapset; kehottaa komissiota tukemaan ohjelmia, joilla pyritään toteamaan lasten vammaisuus jo varhaisessa vaiheessa, jotta heidän sopeuttamistaan yhteiskuntaan ja työelämään voitaisiin helpottaa;

34. korostaa tarvetta kannustaa suuren yleisön ja mielenterveyspotilaiden välistä vuorovaikutusta lisäävien aloitteiden tekemiseen, jotta voitaisiin torjua mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten leimautuminen; kehottaa antamaan tarvittavaa tukea vaikeista mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten perheille;

35. korostaa joukkotiedotusvälineiden ensiarvoista roolia vammaisia koskevien stereotyyppisten käsitysten ja ennakkoluulojen poistamisessa ja niiden ongelmien yhteiskunnallisen tiedostamisen muovaamisessa, joita vammaisilla on jokapäiväisessä elämässään;

36. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jouduttamaan erityisesti Media-ohjelman puitteissa sellaisten elokuvien ja muiden audiovisuaalisten tuotteiden tuotantoa ja markkinointia, joiden avulla parannetaan kuvaa vammaisista ihmisistä;

37. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään täyteen mittaansa kaikki digitaalitelevision suomat lisäpalvelut vammaisten erityistarpeisiin vastaamiseksi, tällaisia palveluita ovat esimerkiksi parannettu tekstitys, auditiivinen selostus ja symbolein tapahtuva selostus, sekä edistämään samalla tekstityksen ja viittomakielen käytön yleistymistä myös analogisessa televisiossa;

38. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota vammaisiin naisiin, joihin usein kohdistuu monenlaista syrjintää, jota voidaan torjua ainoastaan yhdistämällä yleiset toimenpiteet ja myönteiset toimenpiteet, jotka laaditaan yhteistyössä vammaisten naisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa;

39. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä kaiken väkivallan ehkäisemiseksi, varsinkin kun se kohdistuu vammaisiin, eritoten naisiin, vanhuksiin ja lapsiin, jotka joutuvat usein psyykkisen ja fyysisen sekä seksuaalisen väkivallan uhreiksi; panee merkille, että lähes 80 prosenttia vammaisista naisista joutuu väkivallan kohteeksi ja että seksuaalisen väkivallan riski on heillä suurempi kuin muilla naisilla; huomauttaa, että vammaiset naiset joutuvat usein elämässään kohtaamaan väkivaltaa ja että lisäksi väkivalta on joskus myös syy heidän vammaisuuteensa;

40. suhtautuu myönteisesti vammaisten laitoshoidon vähentämiseen; korostaa, että laitoksista pois siirtäminen vaatii riittävää määrää laadukkaita yhteisöpalveluja, jotka tukevat itsenäistä elämää, oikeutta henkilökohtaisen avustajan käyttämiseen ja täyttä osallistumista yhteiskuntaan jäsenvaltioissa; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota mahdollisiin maksukäytännöistä johtuviin palvelujen saatavuuden esteisiin sekä tukemaan niiden yleisen saatavuuden periaatetta; suosittelee, että jäsenvaltioiden hallitukset keskittävät tuen palveluihin, joilla kannustetaan vammaisten sopeuttamista yhteiskuntaan ja heidän työllistämistään; korostaa tarvetta tiukentaa yleishyödyllisiä palveluja koskevaa politiikkaa sen varmistamiseksi, että yhtäläiset oikeudet toteutuvat myös käytännössä;

41. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen kehittää sosiaalialaan liittyvää EU:n politiikkaa vammaisia koskevan toimintasuunnitelman seuraavassa vaiheessa ja kehottaa palveluntarjoajia antamaan asianmukaisen panoksensa; katsoo kuitenkin, että tutkimuksen, koulutuksen, konferenssien ja muiden asiaa koskevien aloitteiden on oltava aina käyttäjälähtöisiä, ja kehottaa komissiota seuraamaan vammaisten itsensä osallistumista kaikkeen kyseiseen toimintaan;

42. kehottaa komissiota – osana sosiaalipalveluista yleisellä tasolla käytävää keskustelua – ottamaan huomioon palvelujen merkityksen ihmisoikeuksien ja täyden yhteiskuntaan osallistumisen saavuttamisessa; katsoo siksi, että käyttäjien aktiivinen osallistuminen laadukkaiden palvelujen määrittelyyn on välttämätöntä;

43. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla varmistetaan vammaisille tarjottavien tukipalvelujen järkevä ja avoin hallinta ja niitä koskevien laatuvaatimusten noudattaminen, tapahtuipa hoito sitten kotona tai laitoksessa tai molempia muotoja käyttäen;

44. katsoo, että riippumatta siitä, mikä vammaisen käyttämä tukijärjestelmä on – kotihoito, laitoshoito tai molempien muotojen yhdistelmä – kaikkia jäsenvaltioita olisi vaadittava tekemään järjestelyjä huonon kohtelun (hillitsevien lääkkeiden sekä fyysisen ja psyykkisen väkivallan käyttö) ehkäisemiseksi läheisyysperiaatteen mukaisesti;

45. kehottaa komissiota ajamaan tarmokkaasti vammaisten saaman tuen laatua koskevan eurooppalaisen peruskirjan laatimista, jotta korkea sopeuttamisen ja osallisuuden aste voitaisiin varmistaa, hoidettiinpa vammaista kotona, laitoksessa tai molempien hoitomuotojen yhdistelmää käyttäen;

46. kehottaa komissiota edelleen edistämään ja arvioimaan antamiensa vammaisia koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanoa EU:n kehitysapua myönnettäessä; kehottaa jatkamaan ja laajentamaan tuen antamista EU:n eurooppalaisessa ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteessa hankkeille, joilla edistetään vammaisten oikeuksia maailmanlaajuisesti; korostaa, että EU:n ihmisoikeuksia koskevan vuosikertomuksen vammaisia käsittelevän luvun on oltava vastaisuudessa yksityiskohtaisempi;

47. ilmaisee huolensa siitä, että komissio ei ole ottanut vammaisten ihmisoikeuksia riittävästi huomioon arvioidessaan Kööpenhaminan kriteerien täyttymistä EU:n laajentumisprosessissa; kehottaa komissiota moninkertaistamaan ponnistelunsa asian hyväksi sekä varmistamaan vammaisille ja heidän järjestöilleen jälleenrakentamiseen, kehitykseen ja vakauttamiseen myönnettävän yhteisön tuen (CARDS-ohjelma) täyden saatavuuden ehdokasmaissa;

48. kehottaa neuvostoa ja komissiota panemaan vammaisten tilannetta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman täytäntöön ja raportoimaan parlamentille edistyksestä; pyytää vammaisten asioita käsittelevää korkean tason työryhmää tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään vammaisille suunnattuja palveluja koskevat yhdeksän laatuperiaatetta;

49. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen siirtää painopiste työllisyyden edistämisestä (2004–2005) uuteen ”aktiivisen osallisuuden” tavoitteeseen, ja kehottaa antamaan tavoitteelle tasapainotetun painotuksen kaikilla vammaisten osallistumisalueilla sekä asettamaan perusteita, joiden avulla vammaisia koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanovaihetta voidaan ohjata;

50. tunnustaa kansalaisjärjestöjen, voittoa tavoittelemattomien hyväntekeväisyysjärjestöjen ja vammaisyhdistysten tärkeän roolin vammaisten oikeuksien kehittämisessä ja täytäntöönpanossa ja korostaa, että komission on tehtävä enemmän vammaisjärjestöjen kuulemiseksi, jotta vammaisia koskevalla politiikalla voidaan varmistaa vammaisten aktiivisempi osallistuminen;

51. suhtautuu myönteisesti Euroopan vammaisfoorumin sekä muiden eurooppalaisten vammaisverkostojen tärkeään asemaan ja kehottaa komissiota valvomaan tarkasti kyseisille järjestöille myöntämäänsä rahoitustukea kunnioittaen kuitenkin samalla niiden itsenäisyyttä, jotta EU:n tasolla voidaan säilyttää vammaisten kanssa käytävä vahva ja vilkas kansalaisvuoropuhelu;

52. kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan yhdessä yritysten, työmarkkinaosapuolten ja muiden asianosaisten tahojen kanssa tarkemmin mahdollisuuksia tarjota työtä vammaisille;

53. kehottaa johdonmukaisempaan tietojenkeruuseen jäsenvaltioissa käyttämällä järjestelmiä, joiden avulla EU:n ja kansallisten tilastojen sisältöä ja laatua voidaan parantaa, erityisesti erilaisista vammoista kärsivien ihmisten kokemien erilaisten ongelmien osalta; kehottaa siksi komissiota sisällyttämään vammaisuuden indikaattoriksi yhteisön tulo- ja elinolotilastoihin (EU-SILC);

54. vaatii yhteistä eurooppalaista vammaisuuden määritelmää;

55. suhtautuu myönteisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 11. heinäkuuta 2006 antamaan tuomioon koko yhteisön laajuisesta vammaisuuden määrittelystä asiassa 13/05 (Chacón Navas); katsoo, että sen avulla vammaisten oikeuksien toteuttaminen ja kohtelun parantaminen jäsenvaltioissa helpottuu huomattavasti;

56. suhtautuu myönteisesti vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien sopimusluonnoksen hyväksymiseen; onnittelee komissiota, jäsenvaltioita ja eurooppalaisia vammaisjärjestöjä niiden tärkeästä roolista tähän tulokseen pääsemisessä; kehottaa käynnistämään EU:n laajuisen kampanjan sopimuksen nopean allekirjoittamisen ja ratifioinnin varmistamiseksi heti sen hyväksymisen jälkeen sekä Euroopassa että ympäri maailman;

57. korostaa sen varmistamista, että YK:n ehdottamaan vammaisten henkilöiden oikeuksien ja ihmisarvon suojelua ja edistämistä koskevaan kattavaan yleissopimukseen kirjattuja periaatteita edistetään ja noudatetaan EU:n tasolla;

58. suhtautuu myönteisesti Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen vammaisten oikeuksista; katsoo sopimuksen olevan virstanpylväs, jonka avulla on mahdollista parantaa vammaisten elämänlaatua kaikkialla maailmassa; muistuttaa, että vammaisten oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa, joka sitoo laillisesti sen allekirjoittaneita jäsenvaltioita, vammaisuuden todetaan olevan ihmisoikeus, jota on suojeltava;

59. kehottaa komissiota määrittelemään tekstissään selkeämmin hankkeet, jotka on jo aloitettu vammaisten tilannetta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman puitteissa;

60. kehottaa komissiota kiinnittämään EU:n vammaistoimintasuunnitelman uusissa vaiheissa enemmän huomiota sukupuolinäkökohtiin ja vammaisia naisia ja vammaisten lasten vanhempia koskeviin erityistietoihin;

61. tukee EU:n vuoden 2005 puheenjohtajavaltion Yhdistyneen kuningaskunnan kehotusta järjestää vuosittain jäsenvaltioiden vammaiskysymyksistä vastaavien ministerien kokous;

62. kehottaa komissiota, joka suorittaa asiaa koskevaa valvontaa, tarkistamaan ja julkaisemaan kahden vuoden välein kertomuksen vammaisiin liittyvien politiikkojen ja hyvien käytäntöjen edistämisestä eri aloilla EU:n yksittäisissä jäsenvaltioissa;

63. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 vammaisia koskevissa toimissa jatketaan Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 saavutuksia eikä vain toisteta niitä;

64. vaatii enemmän ponnisteluja iäkkäiden vammaisten työmarkkinoille sopeuttamisen tai palauttamisen helpottamiseksi ja vammaisten varhaisen eläkkeelle siirtymisen vähentämiseksi; huomauttaa, että demografisen muutoksen myötä iäkkäiden vammaisten määrä kasvaa merkittävästi; katsoo, että iäkkäät vammaiset tarvitsevat erityisen paljon kokonaisvaltaista hoitoa sekä muita enemmän sosiaalista kuntoutusta; kehottaa komissiota selvittämään, mitä jäsenvaltioissa tehdään kyseisellä alalla yksilön tarpeita vastaavan hoidon varmistamiseksi; suosittelee selvityksen tulosten esittelemistä parhaiden käytäntöjen vertailussa;

65. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja liittyvien maiden sekä ehdokasmaiden parlamenteille.

  • [1]  EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
  • [2]  EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1.
  • [3]  EYVL L 335, 19.12.2001, s. 15.
  • [4]  EYVL C 187, 18.7.1988, s. 236.
  • [5]  EYVL C 379, 7.12.1998, s. 66.
  • [6]  EYVL C 21E, 24.1.2002, s. 246.
  • [7]  EYVL C 140E, 13.6.2002, s. 599.
  • [8]  EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.
  • [9]  EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1.

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.9.2006)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

vammaisten tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007
2006/2105(INI)

Valmistelija: Nikolaos Sifounakis

PA_NonLeg

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimivaltansa rajoissa edistämään vammaisten aktiivista osallistumista koulutukseen, ammattikoulutukseen, tietotekniikkaa hyödyntävään opetukseen, elinikäiseen oppimiseen, kulttuuri- ja urheilutoimintaan, vapaa‑ajan toimintaan, tietoyhteiskuntaan ja joukkotiedotusvälineiden käyttämiseen;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimivaltuuksiensa puitteissa panemaan täytäntöön neuvoston 6. helmikuuta 2003 antaman päätöslauselman "eAccessibility" – vammaisten tietoyhteiskuntaan osallistumisen helpottamisesta, neuvoston 5. toukokuuta 2003 antaman päätöslauselman vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden yhtäläisistä mahdollisuuksista koulutukseen sekä neuvoston 6. toukokuuta 2003 antaman päätöslauselman vammaisten mahdollisuuksista päästä kulttuurilaitoksiin ja -tiloihin ja nauttia kulttuuritoiminnasta;

3.  kehottaa komissiota tukemaan vammaisten osallistumista seuraavan varainhoitokauden 2007–2013 monivuotisen ohjelmiin, kuten ”Kulttuuri”, ”Elinikäinen oppiminen”, nuorisotoimintaohjelma ”Youth in Action”, ”Media 2007” ja ”Kansalaisten Eurooppa”;

4.  kehottaa Euroopan unionia ryhtymään Euroopan vammaisten teemavuotta (2003) ja Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuotta (2004) seuraaviin jatkotoimiin ja ponnistelemaan edelleen vammaisten syrjäytymisen lopettamiseksi; suosittelee, että erityistä huomiota kiinnitetään vammaisuuteen yhtenä ulottuvuutena Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden (2007) toimien puitteissa;

5.  väittää, että vammaisten laitosasumisen vähentämisen siinä määrin kuin on mahdollista ja asianmukaisten paikallisiin yhteiskuntiin sisällytettyjen rakenteiden luomisen olisi ilmennyttävä jäsenvaltioiden politiikassa;

6.  kehottaa jäsenvaltioita tukemaan koulutuksen ja ammattikoulutuksen kautta erityisopetusta tarvitsevien tai vammaisten lasten ja nuorten täyttä sosiaalista integrointia käyttäen asianmukaista lainsäädäntökehystä, jonka avulla heidät sisällytetään yleisen koulujärjestelmän piiriin, ja tukemalla tarvittaessa samanaikaisesti erityisopetuksen perusrakenteita;

7.  huomauttaa, että osallistavaan opetukseen on liitettävä asianmukainen rahoitus, erityiskoulutuksen saanut opetushenkilöstö, asianmukainen välineistö, yksilölliset koulutusohjelmat ja asianmukaisen pedagogisen ja teknisen materiaalin tarjoaminen;

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota vammaisten koulutusalan liikkuvuusohjelmiin osallistumisen helpottamiseen;

9.  kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaiset toimet lisätäkseen vammaisten osallistumista erityisesti korkea-asteen koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen ja koulutusjärjestelmän ulkopuolisiin oppimismuotoihin;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään vammaisten Internetiin pääsyä, erityisesti mitä tulee julkisen sektorin www-sivuihin sekä yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen liittyviin www-sivuihin;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimiin, joiden avulla edistetään vammaisten pääsyä ja osallistumista kulttuurin perusrakenteisiin ja kulttuuritoiminnasta nauttimiseen, käyttäen tarvittaessa apuna nykyaikaista teknologiaa;

12. korostaa, että on välttämätöntä toteuttaa toimia vammaisten taiteellisen ilmaisun ja luomisen tukemiseksi ja yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamiseksi sekä vammaisten tekemien teosten tuottamisen ja esiintuomisen osalta että vammaisten kulttuurivaihtoon osallistumisen suhteen;

13. kehottaa komissiota erityisesti Kulttuuri-ohjelman puitteissa edistämään vuosittaisen taiteellisesta luomistyöstä annettavan palkinnon perustamista vammaisille;

14. korostaa joukkotiedotusvälineiden ensiarvoista roolia vammaisia koskevien stereotyyppisten käsitysten ja ennakkoluulojen poistamisessa ja niiden ongelmien yhteiskunnallisen tiedostamisen muovaamisessa, joita vammaisilla on jokapäiväisessä elämässään;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jouduttamaan erityisesti Media-ohjelman puitteissa sellaisten elokuvien ja muiden audiovisuaalisten tuotteiden tuotantoa ja markkinointia, joiden avulla parannetaan kuvaa vammaisista ihmisistä;

16. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään täyteen mittaansa kaikki digitaalitelevision suomat lisäpalvelut vammaisten erityistarpeisiin vastaamiseksi, tällaisia palveluita ovat esimerkiksi parannettu tekstitys, auditiivinen selostus ja symbolein tapahtuva selostus, sekä edistämään samalla tekstityksen ja viittomakielen käytön yleistymistä myös analogisessa televisiossa;

17. korostaa urheilun merkittävää roolia elämänlaatua, itsetuntoa, riippumattomuutta ja yhteiskuntaan integroitumista parantavana tekijänä vammaisten kohdalla;

18. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan urheilupaikkojen helppopääsyisyyttä, poistamaan nuorten vammaisten henkilöiden urheiluharrastuksiin pääsyä hankaloittavia esteitä, innostamaan vammaisia nuoria osallistumaan enemmän urheilutoimintaan ja edistämään vammaisten urheilutapahtumia sekä kilpailuja, esimerkiksi paralympialaisia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vammaisten tilanne laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007

Menettelynumero

2006/2105(INI)

Asiasta vastaava valiokunta

EMPL

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

18.5.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Nikolaos Sifounakis
23.1.2006

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

28.8.2006

12.9.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.9.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rolf Berend, Gyula Hegyi, Nina Škottová,

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Panayiotis Demetriou

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnaN LAUSUNTO (13.9.2006)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

vammaisten tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma vuosille 2006–2007
(2006/2105(INI))

Valmistelija: Eva-Britt Svensson

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa liittämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pahoittelee sitä, ettei komission tiedonannossa ole yhtenäistä sukupuolinäkökohtaa eikä erillistä kappaletta sukupuolikohtaisesta vammaispolitiikasta huolimatta siitä, että vammaiset naiset ovat usein vammaisia miehiä heikommassa asemassa ja kärsivät useammin köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä;

2.  korostaa, että vammaiset eivät ole homogeeninen väestöryhmä ja että heidän hyväkseen toteutetuissa toimintalinjoissa ja toimissa on otettava huomioon tämä moninaisuus sekä se, että jotkut ryhmät, kuten vammaiset naiset, kohtaavat muita enemmän vaikeuksia ja monenlaista syrjintää;

3.  kehottaa komissiota kiinnittämään EU:n vammaistoimintasuunnitelman (DAP) uusissa vaiheissa enemmän huomiota sukupuolinäkökohtiin ja vammaisia naisia ja vammaisten lasten vanhempia koskeviin erityistietoihin;

4.  kehottaa komissiota keräämään vammaisia naisia ja lapsia koskevia tietoja ja indikaattoreita, jotta toimet ja toimintalinjat pystytään kohdentamaan tarkemmin;

5.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita liittämään sukupuolinäkökohdat kaikkeen vammaispolitiikkaansa ja vammaisnäkökohdat kaikkeen politiikkaan erityisesti silloin, kun on kyse koulutuksesta ja työnsaannista, sekä ottamaan huomioon mahdollisuudet voittaa vammaisuuteen liittyviä esteitä uusien tekniikoiden avulla, mukaan luettuna toisinaan sellaiset tekniikat, joita käytetään laajalti työmarkkinoilla;

6.  kehottaa jäsenvaltioita edistämään vammaisten aktiivista integroitumista yhteiskuntaan erityisesti panemalla täytäntöön syrjinnän torjuntaa ja sukupuolten tasa-arvoa työllisyydessä koskevaa yhteisön lainsäädäntöä, luomalla vammaisille paremmat edellytykset käyttää uutta tekniikkaa sekä edistämällä asiaankuuluvien yhteisön ohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston tarjoamien mahdollisuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan toimenpiteitä vammaisten naisten erityisongelmien ratkaisemiseksi; näihin ongelmiin ovat syynä sekä vammaisuuteen liittyvä leimautuminen että sukupuolinäkökohdat, ja ne estävät vammaisten naisten pääsyn koulutukseen, heidän osallistumisensa tuotantoprosessiin sekä yleisemmin yhteiskunnalliseen elämään, talouselämään ja politiikkaan;

8.  kehottaa jäsenvaltioita yhdessä yritysten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa tutkimaan tehokkaammin mahdollisuuksia käyttää vammaisten tarjoamaa työvoimaa erityisesti mukauttamalla työympäristöä heidän tarpeisiinsa ja järjestämään koulutusta yrittäjyyden tukemiseksi sekä vammaisten työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi; kehottaa tässä suhteessa ottamaan huomioon vammaisten naisten erityistilanteen;

9.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaammin täytäntöön vammaisille suunnattuja työllistämisohjelmia, jotta helpotetaan heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja torjutaan yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä samalla kun huolehditaan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta;

10. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan 22:ta vammaisia koskevaa YK:n yleisohjetta ja edistämään kyseisten sääntöjen muuttamista oikeudellisesti sitovaksi yleissopimukseksi ihmisoikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen tapaan;

11. panee merkille, että Euroopan unionin toimet vammaisten hyväksi liittyvät lähes yksinomaan yhdenvertaista kohtelua työssä koskevien yleisten puitteiden vahvistamiseen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan syrjinnän torjumista koskevien määräysten mukaisesti;

12. kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita edistämään syrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin antamista; sen avulla poistettaisiin kaikilla EU:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla sellaisia esteitä, joiden vuoksi vammaiset, varsinkaan vammaiset naiset ja tytöt, eivät pysty osallistumaan kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaelämään ja saavuttamaan täydellistä riippumattomuutta;

13. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota vammaisiin naisiin, joihin usein kohdistuu monenlaista syrjintää, jota voidaan torjua ainoastaan yhdistämällä yleiset toimenpiteet ja myönteiset toimenpiteet, jotka laaditaan yhteistyössä vammaisten naisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa;

14. kehottaa jäsenvaltioita liittämään vammaisten tarpeet sekä vammaisten naisten ja lasten erityistarpeet kaikkiin kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin toimintalinjoihinsa erityisesti koulutuksen, työllisyyden, asumisen, liikenteen, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden aloilla ja kiinnittämään huomiota vammojen erilaisuuteen sekä siihen, että niistä voivat kärsiä kaikki väestönosat ja että vammaiset ovat hyvin monitahoinen ryhmä;

15. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään asianmukaista huomiota ongelmiin, joita vammaisten lasten äidit kohtaavat joutuessaan usein jäämään pois työmarkkinoilta, sekä edistämään toimia kyseisten naisten tukemiseksi ja auttamiseksi;

16. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä kaiken väkivallan ehkäisemiseksi, varsinkin kun se kohdistuu vammaisiin, eritoten naisiin, vanhuksiin ja lapsiin, jotka joutuvat usein psyykkisen ja fyysisen sekä seksuaalisen väkivallan uhreiksi; panee merkille, että lähes 80 % vammaisista naisista joutuu väkivallan kohteeksi ja että seksuaalisen väkivallan riski on heillä suurempi kuin muilla naisilla; huomauttaa, että vammaiset naiset joutuvat usein elämässään kohtaamaan väkivaltaa ja että lisäksi väkivalta on joskus myös syy heidän vammaisuuteensa;

17. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan vammaisille naisille asianmukaista gynekologista hoitoa ja perusterveydenhuoltoa huolehtimalla erikoistuneen lääkintähenkilöstön ja tarvittavien tilojen saatavuudesta; kehottaa komissiota tutkimaan yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa vammaisten naisten kohtaamia erityisongelmia sekä kiinnittämään huomiota ennaltaehkäisyyn ja tiedottamiseen;

18. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään sekä itsenäisen asumisen että yhteisöasumisen muotoja, jotka ovat laadukkaita ja joihin kaikilla on varaa kunkin taloudellisesta tilanteesta riippumatta;

19. kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioilta sellaisen lainsäädännön käyttöönottoa, jolla vammaisia naisia suojellaan seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja väkivallalta sekä yleisesti että heidän kotiympäristössään;

20. kehottaa jäsenvaltioita kohentamaan vammaisten naisten nykyistä riittämätöntä näkyvyyttä ja heistä annettua puutteellista kuvaa tiedotusvälineissä ja siten lisäämään ymmärrystä heidän jokapäiväisestä elämästään ja edistämään heidän mahdollisuuksiaan ilmaista itseään sekä osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja politiikkaan;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ohjelmia, joilla autetaan vammaisia, etenkin naisia ja lapsia, integroitumaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vammaisten tilanne laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma vuosille 2006–2007

Menettelynumero

2006/2105(INI)

Asiasta vastaava valiokunta

EMPL

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM
18.5.2006

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Eva-Britt Svensson
24.4.2006

Alkuperäinen valmistelija

 

 

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2006

12.9.2006

0.0.0000

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.9.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

 

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iratxe García Pérez, Ana Maria Gomes, Zita Pleštinská, Karin Resetarits

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vammaisten tilanne laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007

Menettelynumero

2006/2105(INI)

Asiasta vastaava valiokunta
  Luvasta ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL
18.5.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT
18.5.2006

FEMM
18.5.2006

ITRE

18.5.2006

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

ITRE
20.6.2006

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)


 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Elizabeth Lynne
14.12.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Valiokuntakäsittely

12.9.2006

4.10.2006

0.0.0000

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.10.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+

-

0

40

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Patrizia Toia

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Ari Vatanen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.10.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)