SPRÁVA k situácii ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 – 2007

13.10.2006 - (2006/2105 (INI))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajkyňa: Liz Lynne

Postup : 2006/2105(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0351/2006

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k situácii ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 – 2007

(2006/2105 (INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o situácii ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 – 2007 (KOM(2005)0604),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CESE 591/2006),

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES a článok 21 Charty základných práv Európskej únie o boji proti diskriminácii vrátane diskriminácie na základe rôznych foriem a druhov zdravotného postihnutia a so zreteľom na článok 6 Zmluvy o Európskej únii, ako i na článok 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, ktorý zakazuje všetky formy diskriminácie,

–   so zreteľom na článok 26 Charty základných práv Európskej únie o integrácii ľudí so zdravotným postihnutím a o ich práve využívať opatrenia, ktoré integráciu zabezpečujú,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá stanovuje všeobecný rámec na rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní[1],

–   so zreteľom na smernicu 2001/85/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001 týkajúcu sa osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a 97/27/ES[2],

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/903/ES z 3. decembra 2001 o Európskom roku ľudí so zdravotným postihnutím 2003[3],

–  so zreteľom na návrh dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–   so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. júna 1988 o posunkovej reči pre sluchovo postihnutých [4], z 18. novembra 1998 o znakových jazykoch[5] a zo 4. apríla 2001 k oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a  Výboru regiónov – K bezbariérovej Európe pre ľudí so zdravotným postihnutím[6] a so zreteľom na svoje stanovisko z 15. novembra 2001 k návrhu rozhodnutia Rady o Európskom roku ľudí so zdravotným postihnutím 2003[7],

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie nazvanú Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva. K stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (KOM(2005)0484),

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie s názvom „Čelíme demografickej zmene: nová solidarita medzi generáciami“ (KOM(2005)0094),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť(A6‑0351/2006),

A. keďže odstránenie diskriminácie a presadzovanie ľudských práv musí byť v centre záujmu stratégie Európskej únie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako je stanovené v článku 13 Zmluvy o ES a v Charte základných práv Európskej únie,

B.  keďže portugalské predsedníctvo Európskej únie v roku 2000 trvalo na tom, že neexistuje žiadna „hierarchia diskriminácie“ a že podpora komplexnej antidiskriminačnej legislatívy na základe článku 13 Zmluvy o ES by mala nadväzovať na dohodu o smernici z roku 2000 zabezpečujúcu komplexnú nediskrimináciu na základe rasy; a keďže bývalý európsky komisár pre zamestnanosť a sociálne veci ohlásil zámer Komisie, ktorým bolo v roku 2003 navrhnúť také komplexné nediskriminačné právne predpisy v prospech osôb so zdravotným postihnutím,

C. keďže ad hoc skupina Organizácie spojených národov schválila návrh Medzinárodného dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý by malo schváliť aj Valné zhromaždenie OSN v novembri 2006, a keďže činnosti Komisie sa teraz musia prispôsobiť zásadám stanoveným v tomto dohovore,

D. keďže miera nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím je neprijateľne vysoká,

E. keďže zamestnanosť je jednou zo základných podmienok sociálneho začlenenia,

F. keďže tradičný druh práce je pre mnohé osoby so zdravotným postihnutím, predovšetkým pre osoby s vážnym postihnutím, nedostupný a keďže tým vzniká potreba zabezpečiť široké spektrum pracovných príležitostí vrátane chráneného a podporovaného zamestnania,

G. keďže na presadenie sa na trhu práce je pre ľudí dôležité, aby si zabezpečili, udržiavali a neustále obnovovali svoje kvalifikácie,

H. keďže je nevyhnutné, aby sa k problému zdravotného postihnutia čoraz menej pristupovalo z medicínskeho hľadiska, pričom by sa rešpektovali skutočné potreby rehabilitácie každého jednotlivca, s cieľom vytvoriť sociálny model a prístup založený na právach, ktorý by sa opieral o zásady rovnosti, rovnosti pred zákonom a rovnaké príležitosti a podporoval ich, alebo prístup založený na zodpovedajúcich právach,

I.  keďže nadmerná medikalizácia zdravotného postihnutia doteraz bránila tomu, aby sa v plnej miere uznala jeho sociálna hodnota, ako aj význam vo vzťahu k oblasti práv a nie len k právu požadovať výhody, a keďže je preto potrebné postupne sa odpútať od tejto pomerne obmedzenej predstavy o zdravotnom postihnutí,

J. keďže mnohí starší ľudia sa v nadchádzajúcich rokoch stanú zdravotne postihnutými a mnohí ľudia so zdravotným postihnutím zostarnú,

K. keďže súčasťou takéhoto prístupu založeného na právach je aj účasť osôb so zdravotným postihnutím a organizácií, ktoré ich zastupujú,

L. keďže otázka kvality služieb by mala byť súčasťou akčného plánu Komisie 2006 – 2007 týkajúceho sa zdravotného postihnutia ako jeden z jeho horizontálnych bodov,

M.       keďže oznámenie Komisie s názvom „Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím: Európsky akčný plán“ (KOM(2003)0650) je vítaným nadväzným opatrením na Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím 2003, a keďže je nevyhnutné, aby sa názorne ukázal neustály pokrok v oblasti posilňovania práv a podmienok Európanov so zdravotným postihnutím, ako sa deklarovalo počas uvedeného európskeho roku,

N. keďže nariadenie (ES) č. 1107/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave[8] predstavuje úplne prvú legislatívu ES zameranú výlučne na posilnenie práv osôb so zdravotným postihnutím,

O. keďže návrh na vytvorenie konceptu nezávislého života pre osoby so zdravotným postihnutím bol voči Parlamentu kľúčovou požiadavkou dvoch historických protestných hnutí proti vyčleňovaniu zo spoločnosti (freedom rides) ľudí so zdravotným postihnutím žijúcich predovšetkým v ústavoch, ktoré organizovala Európska sieť pre nezávislý život, a jeho prijatie Komisiou je vynikajúcim príkladom toho, ako Európska únia reaguje na požiadavky občanov,

P. keďže je neospravedlniteľné, aby sa nová infraštruktúra, ku ktorej ľudia so zdravotným postihnutím nemajú prístup, budovala zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo iných štrukturálnych fondov,

1. vyzýva Komisiu a tie členské štáty, ktoré neprijali nevyhnutné opatrenia do 2. decembra 2003 pre EÚ-15 a do 1. mája 2004 pre EÚ-10 (niektoré z krajín EÚ-15 požiadali o predĺženie lehoty), aby účinným spôsobom realizovali smernicu Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje právny rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a víta rozhodnutia, ktoré už členské štáty prijali;

2. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby žiadny občan EÚ nebol v prístupe k tovarom a službám diskriminovaný, a preto vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 13 Zmluvy o ES predložila osobitnú smernicu týkajúcu sa problematiky zdravotného postihnutia;

3. vyzýva členské štáty, aby v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov zrušili všetky súčasné zákony, ktoré diskriminujú ľudí so zdravotným postihnutím a ktoré nie sú v súlade s článkom 13 Amsterdamskej zmluvy;

4. víta smernicu 2001/85/ES Európskeho parlamentu a Rady[9], ktorá rozširuje práva cestujúcich so zdravotným postihnutím pri cestovaní autobusmi a autokarmi; domnieva sa, že smernicu je potrebné rozšíriť, aby bola v súlade so súčasnou legislatívou ES o právach zdravotne postihnutých, ktorí cestujú letecky; podporuje a vyzýva Komisiu, aby časom rozšírila rovnaké legislatívne práva na osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti so všetkými spôsobmi dopravy; pripomína, že rovnaká prístupnosť k verejnej doprave je pre zdravotne postihnutých ľudí životne dôležitá pri ceste na pracovisko a na udržiavanie spoločenských a rodinných vzťahov; okrom toho víta nariadenie 1107/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, ktoré je prvým nariadením, ktoré sa osobitne týka osôb so zdravotným postihnutím;

5. víta postupné smerovanie k odstráneniu mnohých foriem diskriminácie, s ktorými sa ľudia so zdravotným postihnutím stretávajú v rámci leteckej, pozemnej alebo námornej dopravy, a žiada, aby sa vyvíjali snahy zabrániť vytváraniu nových foriem diskriminácie, ktoré v súčasnosti neexistujú, ako napr. finančná diskriminácia;

6.  víta snahu Komisie zlepšiť prístup k informačným a komunikačným technológiám; poznamenáva však, že vyše 80% verejných internetových stránok vrátane tých, ktoré sú v európskych inštitúciách, nie sú bežne prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím; domnieva sa, že dostupnosť informačných a komunikačných technológií môže účinne prispieť k zníženiu vysokej nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci svojich právomocí podporovali aktívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávaní, odbornej príprave, elektronickom vzdelávaní, celoživotnom vzdelávaní, kultúre, spoločnosti, športe, aktivitách vo voľnom čase, informačnej spoločnosti a masovokomunikačných prostriedkoch;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali dostupnosť internetu zdravotne postihnutým ľuďom, najmä pokiaľ ide o stránky verejných inštitúcií a stránky týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy;

9. vyzýva členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia, ktorých cieľom by bolo zabezpečiť, aby internetové stránky všetkých verejných inštitúcií boli dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím;

10. požaduje, aby sa viac urobilo v oblasti infraštruktúry, ktorá by osobám so zdravotným postihnutím umožnila prístup do vytvorených a novo navrhnutých zariadení, a zdôrazňuje význam, aký má primeraný prístup pre ľudí so zdravotným postihnutím už od etapy plánovania a administratívneho schvaľovania vzhľadom na štandardný dizajn budov, vybavenie a príslušenstvo, ako aj odstránenie architektonických prekážok; vyzýva Komisiu, aby si v tejto súvislosti v plnej miere plnila svoje povinnosti v oblasti realizácie nariadení štrukturálnych fondov v období rokov 2007 – 2013 a vyzýva inštitúcie EÚ, aby prijali nevyhnutné opatrenia na sprístupnenie svojich budov pre každého;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na podporu prístupu a účasti ľudí so zdravotným postihnutím v kultúrnych zariadeniach a na podujatiach tým, že sa v prípade potreby využijú moderné technológie;

12. zdôrazňuje potrebu prijatia opatrení na podporu umeleckého vyjadrenia a tvorivosti osôb so zdravotnými postihnutiami a poskytnutie rovnakých príležitostí na tvorbu a podporu ich diel s ohľadom na ich účasť na kultúrnych výmenách;

13. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa spustili informačné kampane, ktorých cieľom by bolo zabezpečiť, aby sa zamestnanci na začlenenie osôb so zdravotným postihnutím nepozerali s predsudkami, predovšetkým v súvislosti s mylnou predstavou o finančných nákladoch zamestnávania a schopnostiach kandidáta; zdôrazňuje, že by sa malo urobiť viac v oblasti zintenzívnenia možností komunikácie, čím by došlo k výmene osvedčených postupov medzi zamestnávateľmi a zvýšeniu ich povedomia, pokiaľ ide o ich povinnosti a záväzky, ako aj v záujme podpory primeraného presadzovania protidiskriminačných predpisov prostredníctvom súdov členských štátov, predovšetkým v súvislosti so smernicou 2000/78/ES; navrhuje, aby sa k otázke zdravotného postihnutia pristupovalo ako k novej službe pre podniky, s cieľom zabezpečiť zachovanie zamestnania (ako formu prevencie) alebo reintegráciu do zamestnania (ako formu rehabilitácie) pre ľudí, ktorí sú na pracovisku ohrození v dôsledku zdravotného postihnutia;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili nevyhnutné podmienky, ktoré by zabránili tzv. „benefit trap“ (nemožnosti súbehu zárobku s dávkami pre osoby so zdravotným postihnutím) a predčasnému odchodu do dôchodku, a ktoré by pomohli zabezpečiť istotu zamestnania pre osoby so zdravotným postihnutím;

15. naliehavo žiada členské štáty, aby podporili uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade so smernicou 2000/78/ES, ako aj spôsoby ich ochrany a nalieha na odborové organizácie, aby urobili všetko, čo je v ich silách a informovali svojich členov o ich právach v súlade s touto smernicou;

16. naliehavo žiada Komisiu, aby sa viac snažila začleniť problematiku zdravotného postihnutia do legislatívy, ktorá sa týka zamestnania, i do ostatnej legislatívy, najmä však do Európskej stratégie zamestnanosti, do oblasti verejného obstarávania, Európskeho sociálneho fondu, celoživotného vzdelávania a aby výraznejšie zviditeľnila vnímanie práv ľudí so zdravotným postihnutím v rámci lisabonskej stratégie;

17. vyzýva Komisiu, aby podporovala účasť osôb s postihnutím na nových viacročných programoch v nasledujúcom rozpočtovom období 2007–2013 ako sú napríklad programy „Kultúra“, „Celoživotné vzdelávanie“, „Mládež v akcii“, „Media 2007“ a „Európa občanov“;

18. vyzýva členské štáty, aby primerane zohľadnili problémy, s ktorými sa stretávajú rodičia detí so zdravotným postihnutím, ktorí sú často nútení ostať mimo trhu práce, a aby presadzovali politiku, ktorá bude takýchto rodičov podporovať a pomáhať im;

19. víta zámer Komisie, ktorým je v rámci ESF zohľadniť potreby odborného vzdelávania osôb, ktoré pomáhajú osobám so zdravotným postihnutím doma, v ústavoch alebo pomocou obidvoch metód;

20. víta klauzulu ESF týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím;

21. upozorňuje na význam, aký má v rámci navrhovania plánov a programov predchádzania pracovnému riziku zohľadnenie osobitných podmienok osôb so zdravotným postihnutím;

22. nalieha na členské štáty, aby využívali hospodárske a sociálne nástroje na zvýšenie možností poskytovania starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím ako súčasť medzigeneračnej solidarity;

23. nalieha na Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi podporili začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do všeobecného vzdelávania a to, pokiaľ možno, od najnižšieho veku, pričom by sa v niektorých prípadoch osobitné školy stále vnímali ako nevyhnutné inštitúcie; a podporili prístup osôb so zdravotným postihnutím ku všetkým úrovniam vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj k novým technológiám, v súlade s ich schopnosťami a želaniami; vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi preskúmala a prekonzultovala možnosti vytvorenia práva na všeobecné vzdelanie, ktoré by sa týkalo všetkých detí so zdravotným postihnutím, ako aj ich rodín, ktoré sa pre takýto druh vzdelávania rozhodnú; uznáva a podporuje možný prínos osôb so zdravotným postihnutím v rámci európskeho hospodárstva, pri ktorom súčasne získavajú väčšiu nezávislosť;

24. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v rámci svojich právomocí uplatnili uznesenie Rady zo 6. februára 2003 o tzv. e-accesibility – zlepšovaní prístupu zdravotne postihnutých ľudí ku znalostnej spoločnosti, uznesenie z 5. mája 2003 o rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých žiakov a študentov vo vzdelávaní a odbornej príprave a uznesenie zo 6. mája 2003 o dostupnosti kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych podujatí zdravotne postihnutým ľuďom;

25. vyzýva Európsku úniu, aby nadviazala na Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím (2003), Európsky rok vzdelávania a športu (2004) pokračovaním úsilia o odstránenie prekážok, ktoré sa týkajú ľudí so zdravotným postihnutím; odporúča, aby sa za mimoriadne dôležitú považovala otázka týkajúca sa ľudí so zdravotným postihnutím pri akciách vykonávaných v rámci Európskeho roka rovnosti príležitostí pre všetkých (2007);

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť prístupu k mobilite vo vzdelávaní a odbornej príprave ľudí so zdravotným postihnutím;

27. zdôrazňuje význam športu ako faktora zlepšujúceho kvalitu života, sebavedomie, nezávislosť a sociálnu integráciu ľudí so zdravotným postihnutím;

28. vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístupnosť športových zariadení tým, že odstránia prekážky brániace prístupu mladých zdravotne postihnutých ľudí k športovým aktivitám, podnecovali zvýšenie účasti mládeže so zdravotným postihnutím na športe a podporovali športové podujatia a súťaže zdravotne postihnutých ľudí, napr. paralympijskych hier;

29. zdôrazňuje, že začlenenie študentov so zdravotným postihnutím do všeobecného vzdelávania je vzhľadom na osobitnú podporu, ktorá je nevyhnutná na splnenie ich osobitných vzdelávacích potrieb, povinnosťou členských štátov;

30 . pripomína, že dokumentácia európskych inštitúcií by vždy mala byť na požiadanie k dispozícii v prístupnej forme, najmä vo forme plne prístupnej pre nevidiacich, čiastočne zrakovo postihnutých a ľudí s poruchami učenia; zdôrazňuje, že je nevyhnutné používať jasný a jednoduchý jazyk a že by sa malo v čo najväčšej miere upustiť od používania odborných termínov;

31. zdôrazňuje, že existuje mnoho foriem zdravotného postihnutia vrátane ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, so zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím, mentálnymi zdravotnými problémami, chronickými ochoreniami a poruchami učenia; zdôrazňuje skutočnosť, že ľudia s viacnásobným zdravotným postihnutím, podobne ako ľudia, ktorí trpia viacnásobnou diskrimináciou, čelia osobitným problémom a že by sa väčšia pozornosť mala venovať starším ľuďom a ženám so zdravotným postihnutím;

32. poukazuje na to, že rôzne druhy zdravotného postihnutia si vyžadujú individuálnu starostlivosť, v rámci ktorej sa primeraným spôsobom zohľadňuje zdravotné postihnutie dospievajúcich detí a dospelých;

33. poukazuje na to, že je potrebné, aby sa osobitná pozornosť venovala osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú už samy diskriminované, ako napr. starší ľudia, ženy a deti; vyzýva Komisiu, aby podporila programy zamerané na čo najskoršie diagnostikovanie zdravotného postihnutia u detí, s cieľom následného uľahčenia ich začlenenia do spoločnosti a zamestnania;

34. zdôrazňuje, že je potrebné podporiť iniciatívy zamerané na rozvoj intenzívnejšej komunikácie medzi verejnosťou a mentálne postihnutými osobami a zabrániť stigmatizácii osôb s mentálnymi zdravotnými problémami; požaduje, aby sa rodinám ľudí so závažným zdravotným postihnutím poskytla nevyhnutná pomoc;

35. zdôrazňuje vedúcu úlohu médií v boji proti stereotypom a predsudkom, ktoré sa týkajú zdravotne postihnutých ľudí, a pri rozvoji sociálneho povedomia o problémoch, ktorým títo ľudia čelia v každodennom živote;

36. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby predovšetkým v rámci programu MEDIA urýchlili výrobu kinofilmov a ich uvedenie na trh a podnecovali výrobu ďalších audiovizuálnych výrobkov, prostredníctvom ktorých sa zlepší informovanosť spoločnosti o ľuďoch s postihnutiami;

37. vyzýva členské štáty, aby poskytli akúkoľvek pomoc v rámci digitálneho vysielania na splnenie osobitných požiadaviek osôb s postihnutím napríklad zvýšenou kvalitou titulkov, zvukových komentárov alebo komentárov pre nepočujúcich a súčasne tak podporili všeobecné využívanie titulkov a znakovej reči;

38. vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť ženám so zdravotným postihnutím, ktoré sú vystavené viacnásobnej diskriminácii, t. j. javu, ktorému možno čeliť len kombináciou opatrení zohľadňujúcich hľadisko rovnosti pohlaví a opatrení pozitívnej diskriminácie naplánovaných na základe konzultácií so ženami so zdravotnými postihnutiami a príslušnými stranami občianskej spoločnosti;

39. vyzýva členské štáty, aby prijali dôsledné opatrenia proti všetkým formám násilia voči  najmä ženám, starším ľuďom a deťom so zdravotným postihnutím, ktoré sú často obeťami psychického a fyzického násilia, ako aj sexuálneho násilia; poukazuje na to, že takmer 80 % žien so zdravotným postihnutím je obeťou násilia a že riziko sexuálneho násilia je u nich vyššie než u iných žien; upozorňuje na to, že násilie je nielen častým javom v živote zdravotne postihnutých žien, ale je často aj skutočnou príčinou ich postihnutia;

40. víta odklon od umiestňovania osôb so zdravotným postihnutím do ústavov; konštatuje, že zrušenie takéhoto umiestňovania si vyžaduje dostatočnú úroveň kvalitných verejných služieb, ktoré podporujú nezávislý život, právo na osobnú pomoc a plnú účasť v spoločnosti v členských štátoch; požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala možným prekážkam v prístupe k takýmto službám spôsobeným politikami poplatkov, ako aj podpore zásady všeobecného prístupu; odporúča vládam členských štátov, aby súčasnú podporu orientovali na služby, ktoré sa zameriavajú na začleňovanie osôb so zdravotnými postihnutím do spoločnosti a podporu ich zamestnávania; zdôrazňuje, že na zabezpečenie uplatňovania rovnakých práv v praxi je nevyhnutné, aby došlo k posilneniu verejných politík;

41. víta zámer Komisie, ktorým je rozvoj politík EÚ týkajúcich sa sociálnej starostlivosti v ďalšej fáze akčného plánu v prospech osôb so zdravotným postihnutím a primeraného prínosu poskytovateľov služieb, trvá však na tom, že výskum, odborná príprava, konferencie a ďalšie iniciatívy v tomto smere musia byť riadené užívateľom a vyzýva Komisiu, aby jednoznačne kontrolovala účasť samotných osôb so zdravotným postihnutím na týchto činnostiach;

42. vyzýva Komisiu, aby v rámci prebiehajúcej diskusie o sociálnych službách všeobecného záujmu zohľadnila úlohu služieb v rámci rešpektovania ľudských práv a plnej účasti v spoločnosti; domnieva sa preto, že je nevyhnutné, aby sa na určovaní služieb vysokej kvality podieľali aj užívatelia;

43. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie riadnej a transparentnej správy a súladu s požiadavkami týkajúcimi sa kvality podpory pre všetky služby poskytované osobám so zdravotným postihnutím, či už doma alebo v ústavoch alebo prostredníctvom obidvoch metód,

44. bez ohľadu na spôsob podpory osôb so zdravotným postihnutím (doma, ústav alebo kombinácia obidvoch metód) by sa od všetkých členských krajín malo požadovať zavedenie opatrení na predchádzanie zlému zaobchádzaniu (využívaniu donucovacích prostriedkov, fyzickému a psychologickému násiliu, atď.) v súlade so zásadou subsidiarity;

45. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o európsku chartu o kvalite podpory pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť vysokú mieru začlenenia a účasti bez ohľadu na spôsob podpory (doma, v ústave alebo prostredníctvom obidvoch metód);

46. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala a vyhodnotila realizáciu svojich usmernení týkajúcich sa zdravotného postihnutia v rámci poskytovania rozvojovej pomoci EÚ; vyzýva Európsku iniciatívu pre demokraciu a ľudské práva EÚ, aby zachovala a rozšírila svoju podporu určenú projektom, ktoré sa zameriavajú na presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím na celom svete; zdôrazňuje, že v budúcnosti by mala kapitola výročnej správy EÚ o ľudských právach, ktorá sa zaoberá osobami so zdravotným postihnutím, obsahovať podrobnejšie informácie;

47. vyjadruje obavy nad tým, že Komisia v rámci hodnotenia dodržiavania kodanských kritérií v rámci procesu rozširovania EÚ nedostatočne zvážila ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti zdvojila svoje úsilie a aby zabezpečila plný prístup k finančným prostriedkom Pomoci Spoločenstva pre obnovu, rozvoj a stabilizáciu (CARDS) pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pre ich organizácie v kandidátskych krajinách;

48. vyzýva Radu a Komisiu, aby realizovali európsky akčný plán týkajúci sa situácie osôb so zdravotným postihnutím a aby o priebehu realizácie informovali Parlament; žiada skupinu zástupcov na vysokej úrovni pre otázky zdravotného postihnutia, aby vykonala revíziu a podľa potreby aktualizovala deväť zásad najvyššej kvality pre služby určené osobám so zdravotným postihnutím;

49. víta zámer Komisie, ktorým je posun od osobitného zamerania na podporu zamestnanosti (2004 – 2005) smerom k novému dôrazu na „aktívnu účasť“ a požaduje vyvážený dôraz vo všetkých oblastiach účasti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj stanovenie osobitných štandardov na smerovanie tejto fázy realizácie akčného plánu v oblasti zdravotného postihnutia;

50. uznáva významnú úlohu, ktorú zohrávajú mimovládne organizácie, neziskové organizácie a združenia osôb so zdravotným postihnutím v rámci rozvoja a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a zdôrazňuje, že Komisia musí prejaviť väčšie úsilie komunikovať s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, aby tak politiky týkajúce sa osôb so zdravotným postihnutím zabezpečovali aktívnejšiu účasť skupín ľudí, ktorí sú súčasťou tohto odvetvia;

51. víta dôležitú úlohu, ktorú v tejto súvislosti zohráva Európske fórum pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj ďalšie európske siete pre zdravotne postihnutých, a vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala finančnú podporu určenú týmto organizáciám a aby súčasne rešpektovala ich nezávislosť, s cieľom zachovať silný a živý občiansky dialóg s ľuďmi so zdravotným postihnutím na európskej úrovni;

52. vyzýva členské štáty, aby spoločne s podnikmi, sociálnymi partnermi a ďalšími príslušnými orgánmi intenzívnejšie skúmala spôsoby poskytovania pracovných miest osobám so zdravotným postihnutím;

53. požaduje, aby sa v rámci všetkých členských štátov zabezpečil jednotnejší zber údajov na základe využívania systémov, ktoré umožňujú zlepšovanie obsahu a kvality európskych a národných štatistických údajov, predovšetkým v súvislosti s rôznymi problémami, s ktorými sa stretávajú osoby s rôznymi druhmi postihnutia; vyzýva preto Komisiu, aby do údajov EÚ-SILC o príjmoch a životných podmienkach v EÚ začlenila ako ukazovateľ aj zdravotné postihnutie;

54. žiada, aby bola vytvorená jednotná európska definícia zdravotného postihnutia;

55.  víta rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 11. júla 2006 vo veci 13/05, Chacón Navas, ktoré sa týka spoločnej definície zdravotného postihnutia na úrovni ES; domnieva sa, že bude ešte dlho trvať, kým vo všetkých členských štátoch dôjde k posilneniu a zlepšeniu práv osôb so zdravotným postihnutím, ako aj zaobchádzania s nimi;

56. víta schválenie návrhu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; blahoželá Komisii, členským štátom a európskym organizáciám osôb so zdravotným postihnutím k jednotnej úlohe, ktorú zohrali v rámci zabezpečovania takéhoto výsledku; vyzýva k celoeurópskej kampani na zabezpečenie rýchleho podpísania a ratifikácie tohto dohovoru v rámci Európy, ako aj našimi partnermi na celom svete, ktoré budú nasledovať po jeho schválení;

57. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa zásady zakotvené v dokumente navrhnutom OSN Všeobecný jednotný dohovor o ochrane a presadzovaní práv a dôstojnosti ľudí so zdravotným postihnutím presadzovali a dodržiavali na úrovni EÚ;

58.  víta schválenie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; domnieva sa, že tento dohovor je míľnikom, ktorý má potenciál zlepšiť životy osôb so zdravotným postihnutím na celom svete; pripomína, že Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je právne záväzný pre tie členské štáty, ktoré ho podpísali, stanovuje, že zdravotné postihnutie je otázkou ľudských práv, ktoré musia byť chránené;

59. vyzýva Komisiu, aby vo svojom texte jasnejšie definovala projekty, ktoré už boli spustené v rámci Európskeho akčného plánu o situácii osôb so zdravotným postihnutím;

60. vyzýva Komisiu, aby v nových fázach akčného plánu v prospech postihnutých (APP) venovala viac pozornosti rodovému hľadisku a osobitným informáciám o ženách so zdravotným postihnutím a rodičoch detí so zdravotným postihnutím;

61. podporuje žiadosť predsedníctva Spojeného kráľovstva z roku 2005, aby sa každoročne stretávali ministri členských štátov, ktorí zodpovedajú za otázky spojené so zdravotným postihnutím;

62. vyzýva Komisiu, aby po vykonaní primeranej kontroly každé dva roky preskúmala a uverejnila správu o pokroku, ktorá sa týka politík a osvedčených postupov, ktoré sa dodržiavali v mene osôb so zdravotným postihnutím v jednotlivých členských štátoch EÚ v rôznych daných odvetviach;

63. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že rozmer činností, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia, v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí 2007 nadviaže na dosiahnuté výsledky Európskeho roku osôb so zdravotným postihnutím 2003 a nebude ich len opakovať;

64. požaduje, aby sa vyvinulo väčšie úsilie, pokiaľ ide o starších ľudí so zdravotným postihnutím, s cieľom uľahčiť ich začlenenie alebo opätovné začlenenie na trhu práce a minimalizovať predčasný odchod osôb so zdravotným postihnutím do dôchodku; konštatuje, že v súlade s demografickými zmenami dochádza k výraznému zvyšovaniu počtu starších ľudí so zdravotným postihnutím; domnieva sa, že starší ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú predovšetkým holistickú starostlivosť a väčšiu mieru sociálnej rehabilitácie; vyzýva Komisiu, aby sledovala činnosti členských štátov v tejto oblasti zamerané na zabezpečenie starostlivosti, ktorá zodpovedá požiadavkám ľudí; odporúča, sa výsledky tejto štúdie uverejnili vo forme porovnania osvedčených postupov;

65. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom členských štátov a pristupujúcich a kandidátskych krajín;

  • [1]  Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16
  • [2]  Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1
  • [3]  Ú. v. ES L 335, 19.12.2001, s. 15
  • [4]  Ú. v. ES C 187, 18.7.1988, s. 236
  • [5]  Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 66
  • [6]  Ú. v. ES C 21E, 24.1.2002, s. 246
  • [7]  Ú. v. ES C 140E, 13.6.2002, s.599
  • [8]  Ú. v. ES L 204, 26.7.2006, s. 1.
  • [9]  Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1.

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (12.9.2006)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o situácii osôb so zdravotnými postihnutiami v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán na roky 2006–2007
2006/2105(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nikolaos Sifunakis

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci svojich právomocí podporovali aktívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávaní, odbornej príprave, elektronickom vzdelávaní, celoživotnom vzdelávaní, kultúre, spoločnosti, športe, aktivitách vo voľnom čase, informačnej spoločnosti a masovokomunikačných prostriedkoch;

2.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v rámci svojich právomocí uplatnili uznesenie Rady zo 6. februára 2003 o tzv. e-accesibility – zlepšovaní prístupu zdravotne postihnutých ľudí ku znalostnej spoločnosti, uznesenie z 5. mája 2003 o rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých žiakov a študentov vo vzdelávaní a odbornej príprave a uznesenie zo 6. mája 2003 o dostupnosti kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych podujatí zdravotne postihnutým ľuďom;

3.  vyzýva Komisiu, aby podporovala účasť osôb s postihnutím na nových viacročných programoch v nasledujúcom rozpočtovom období 2007–2013 ako sú napríklad programy „Kultúra“, „Celoživotné vzdelávanie“, „Mládež v akcii“, „Media 2007“ a „Európa občanov“;

4.  vyzýva Európsku úniu, aby nadviazala na Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím (2003), Európsky rok vzdelávania a športu (2004) pokračovaním úsilia o odstránenie prekážok, ktoré sa týkajú ľudí so zdravotným postihnutím; odporúča, aby sa za mimoriadne dôležitú považovala otázka týkajúca sa ľudí so zdravotným postihnutím pri akciách vykonávaných v rámci Európskeho roka rovnosti príležitostí pre všetkých (2007);

5.  zdôrazňuje, že, že ustúpenie od umiestňovania postihnutých ľudí do ústavov a vytvorenie príslušných štruktúr začlenených do miestnych komunít musí byť základnou prioritou politík členských štátov;

6.  vyzýva členské štáty, aby v rámci vzdelávacích opatrení a opatrení odborného vzdelávania podporovali úplnú sociálnu integráciu detí a mládeže s mimoriadnymi požiadavkami vo vzťahu ku škole alebo s postihnutím, najmä uplatňovaním primeraného právneho rámca ich začlenenia do všeobecného školského systému a súčasne podporovali, ak to bude potrebné, štruktúry zvláštnych škôl;

7.  zdôrazňuje, že participačné vzdelávanie musí sprevádzať primerané financovanie, špecializovaný pedagogický personál, vybavenie, prispôsobené učebné osnovy a poskytnutie príslušného pedagogického a technického materiálu;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť prístupu k mobilite vo vzdelávaní a odbornej príprave ľudí so zdravotným postihnutím;

9.  vyzýva členské štáty na vykonanie primeraných opatrení na zvýšenie účasti zdravotne postihnutých osôb najmä vo vysokoškolskom vzdelávaní, celoživotnom vzdelávaní a v atypických formách vzdelávania;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali dostupnosť internetu zdravotne postihnutým ľuďom, najmä pokiaľ ide o stránky verejných inštitúcií a stránky týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na podporu prístupu a účasti osôb s postihnutiami na kultúrnych štruktúrach a podujatiach tým, že sa v prípade potreby využijú moderné technológie;

12. zdôrazňuje potrebu prijatia opatrení na podporu umeleckého vyjadrenia a tvorivosti osôb so zdravotnými postihnutiami a poskytnutie rovnakých príležitostí na tvorbu a podporu ich diel s ohľadom na ich účasť na kultúrnych výmenách;

13. vyzýva Komisiu, aby najmä v rámci programu Kultúra, podporila vytvorenie ceny za umeleckú tvorbu zdravotne postihnutých ľudí, ktorá by sa udeľovala každoročne;

14. zdôrazňuje vedúcu úlohu médií v boji proti stereotypom a predsudkom, ktoré sa týkajú zdravotne postihnutých ľudí, a pri rozvoji sociálneho povedomia o problémoch, ktorým títo ľudia čelia v každodennom živote;

15. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby predovšetkým v rámci programu MEDIA urýchlili výrobu kinofilmov a ich uvedenie na trh a podnecovali výrobu ďalších audiovizuálnych výrobkov, prostredníctvom ktorých sa zlepší informovanosť spoločnosti o ľuďoch s postihnutiami;

16. vyzýva členské štáty, aby poskytli akúkoľvek pomoc v rámci digitálneho vysielania na splnenie osobitných požiadaviek osôb s postihnutím napríklad zvýšenou kvalitou titulkov, zvukových komentárov alebo komentárov pre nepočujúcich a súčasne tak podporili všeobecné využívanie titulkov a znakovej reči;

17. zdôrazňuje význam športu ako faktora zlepšujúceho kvalitu života, sebavedomie, nezávislosť a sociálnu integráciu ľudí so zdravotným postihnutím;

18. vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístupnosť športových zariadení tým, že odstránia prekážky brániace prístupu mladých zdravotne postihnutých ľudí k športovým aktivitám, podnecovali zvýšenie účasti mládeže so zdravotným postihnutím na športe a podporovali športové podujatia a súťaže zdravotne postihnutých ľudí, napr. paralympijskych hier.

POSTUP

Názov

Situácia osôb so zdravotnými postihnutiami v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán na roky 2006–2007

Číslo postupu

2006/2105(INI)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

CULT
18.5.2006

Rozšírená spolupráca –dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
  dátum menovania

Nikolaos Sifunakis
23.1.2006

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

28.8.2006

12.9.2006

 

 

 

Dátum prijatia

12.9.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rolf Berend, Gyula Hegyi, Nina Škottová,

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Panayotis Dimitriou

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (13. 9. 2006)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o situácii zdravotne postihnutých ľudí v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 – 2007
(2006/2105(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva-Britt Svensson

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie Komisie neobsahuje integrované rodové hľadisko ani samostatnú kapitolu o politike pre zdravotne postihnutých s rozlíšením podľa pohlavia napriek tomu, že ženy so zdravotným postihnutím sú často viac znevýhodňované než zdravotne postihnutí muži a sú častejšie obeťami chudoby a sociálneho vylúčenia;

2.  zdôrazňuje, že ľudia so zdravotným postihnutím nie sú homogénnou skupinou obyvateľstva a že plánované stratégie a opatrenia v ich prospech by mali zohľadňovať túto chýbajúcu homogénnosť a skutočnosť, že niektoré skupiny ako ženy so zdravotným postihnutím čelia dodatočným ťažkostiam a početným formám diskriminácie;

3.   vyzýva Komisiu, aby v nových fázach akčného plánu v prospech postihnutých (APP) venovala viac pozornosti rodovému hľadisku a osobitným informáciám o ženách so zdravotným postihnutím a rodičoch detí so zdravotným postihnutím;

4.   vyzýva Komisiu, aby zhromaždila konkrétne údaje a ukazovatele o ženách a deťoch so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť lepšie nasmerovanie opatrení a stratégií;

5.   vyzýva osobitne Radu, Komisiu a členské štáty, aby zaviedli hľadisko rovnosti podľa pohlavia vo všetkých politikách, ktoré sa týkajú zdravotne postihnutých, a hľadisko rovnosti pre zdravotne postihnutých do všetkých oblastí politiky, hlavne čo sa týka vzdelávania a prístupu k zamestnaniu, s ohľadom na priestor pre prekonávanie postihnutí, ktorý ponúkajú nové technológie vrátane niekedy tých technológií, ktoré sú na trhu práce najpoužívanejšie;

6.   vyzýva členské štáty, aby presadzovali aktívnu integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti, najmä uplatňovaním právnych predpisov Spoločenstva o boji proti diskriminácii a o rovnosti pohlaví v oblasti zamestnanosti, podporou prístupu ľudí so zdravotným postihnutím k novým technológiám a účinnejším využívaním príležitostí, ktoré ponúkajú príslušné programy Spoločenstva a Európskeho sociálneho fondu;

7.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby realizovali opatrenia zamerané na riešenie konkrétnych problémov, ktorým čelia ženy so zdravotným postihnutím, ktoré možno pripísať poznačeniu z postihnutia, ako aj faktoru pohlavia, a ktoré týmto ženám bránia v prístupe k vzdelaniu, výrobnému procesu a vo všeobecnosti k spoločenskému, hospodárskemu a politickému životu;

8.   vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s podnikmi, sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami dôslednejšie preskúmali pracovný potenciál ľudí so zdravotným postihnutím, najmä tým, že vytvoria pracovné prostredie prispôsobené ich potrebám, a aby organizovali školiace kurzy s cieľom podporiť podnikateľského ducha a povzbudiť ľudí s postihnutím vstúpiť na trh práce ; požaduje preto zohľadnenie špecifickej situácie žien s postihnutím;

9.   vyzýva členské štáty, aby dôslednejšie plnili programy zamestnanosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré by uľahčili ich integráciu do spoločnosti, zmiernili ich samotu a sociálne vylúčenie a zároveň poskytovali preventívnu zdravotnú starostlivosť;

10. vyzýva členské štáty, aby uplatňovali 22 štandardných pravidiel OSN pre osoby so zdravotným postihnutím a aby tieto pravidlá upravili do právne záväzného dohovoru podľa vzoru dohovoru OSN o ľudských právach;

11. poznamenáva, že opatrenia, ktoré Európska únia prijala v súvislosti s osobami so zdravotným postihnutím sa týkajú takmer výlučne zriadenia všeobecného rámca pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní v súvislosti s bojom proti diskriminácii podľa článku 13 Zmluvy o ES;

12. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby sa usilovali o prijatie horizontálnej antidiskriminačnej smernice, ktorá odstráni prekážky vo všetkých oblastiach právomoci EÚ, ktoré zabraňujú osobám so zdravotným postihnutím a najmä zdravotne postihnutým ženám a dievčatám plne rozvinúť svoj potenciál, pokiaľ ide o účasť v spoločnosti a samostatný život;

13. vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť zdravotne postihnutým ženám, ktoré sú vystavené viacnásobnej diskriminácii, t. j. javu, ktorému možno čeliť len kombináciou opatrení zohľadňujúcich hľadisko rovnosti pohlaví a opatrení pozitívnej diskriminácie naplánovaných na základe konzultácií so zdravotne postihnutými ženami a príslušnými stranami občianskej spoločnosti;

14. vyzýva členské štáty, aby zahrnuli potreby ľudí so zdravotným postihnutím a špecifické potreby žien a detí so zdravotným postihnutím do všetkých politík na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, najmä v oblastiach vzdelávania, zamestnania, bývania, dopravy, zdravotníckych a sociálnych služieb, a aby zohľadnili rôznorodosť zdravotných postihnutí a skutočnosť, že postihnutie sa môže týkať všetkých skupín obyvateľstva a že zdravotne postihnutí tvoria veľmi rôznorodú skupinu;

15. vyzýva členské štáty, aby primerane zohľadnili problémy, s ktorými sa stretávajú rodičia detí so zdravotným postihnutím, ktorí sú často nútení ostať mimo trhu práce, a aby presadzovali politiku, ktorá bude takýchto rodičov podporovať a pomáhať im;

16. vyzýva členské štáty, aby prijali dôsledné opatrenia proti všetkým formám násilia voči zdravotne postihnutým, najmä ženám, starším ľuďom a deťom, ktoré sú často obeťami psychického a fyzického násilia, ako aj sexuálneho násilia; poukazuje na to, že takmer 80 % postihnutých žien je obeťou násilia a že riziko sexuálneho násilia je u nich vyššie než u iných žien; upozorňuje na to, že násilie je nielen častým javom v živote postihnutých žien, ale je často aj skutočnou príčinou ich postihnutia;

17. vyzýva členské štáty, aby nedostatočnú primeranú gynekologickú a základnú zdravotnú starostlivosť pre ženy so zdravotným postihnutím vyriešili tým, že zabezpečia dostupnosť špeciálneho zdravotného personálu a vhodných zariadení; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi preskúmala konkrétne problémy súvisiace so zdravotnou a lekárskou starostlivosťou, s ktorými sa stretávajú ženy so zdravotným postihnutím, a zamerala sa na oblasť prevencie a informovanosti;

18. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali individuálne aj skupinové formy bývania, ktoré budú kvalitné a cenovo dostupné pre každého bez ohľadu na jeho finančnú situáciu;

19. vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby zaviedli právne predpisy na ochranu práv žien so zdravotným postihnutím v prípadoch sexuálneho zneužívania a násilia vo všeobecnosti a v ich domácom prostredí;

20. vyzýva členské štáty, aby pomohli zlepšiť v súčasnosti nedostatočnú mediálnu prezentáciu žien so zdravotným postihnutím tak, aby bola v širšom meradle pochopená každodenná realita ich života a aby sa týmto ženám poskytlo viac príležitostí vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do spoločenského a politického života;

21. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby realizovali programy, ktoré pomáhajú osobám so zdravotným postihnutím, najmä ženám a deťom, v čo najväčšej miere sa začleniť do spoločnosti.

POSTUP

Názov

Situácia zdravotne postihnutých ľudí v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 – 2007

Číslo postupu

2006/2105(INI)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

FEMM
18.5.2006

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Eva-Britt Svensson
24.4.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

11.7.2006

12.9.2006

0.0.0000

 

 

Dátum prijatia

12.9.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

 

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iratxe García Pérez, Ana Maria Gomes, Zita Pleštinská, Karin Resetarits

Náhradníci (článok 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

POSTUP

Názov

Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 – 2007

Číslo postupu

2006/2105(INI)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

EMPL
18.5.2006

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

CULT
18.5.2006

FEMM
18.5.2006

ITRE

18.5.2006

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

ITRE
20.6.2006

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi


 

 

 

 

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Elizabeth Lynne
14.12.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.9.2006

4.10.2006

0.0.0000

 

 

Dátum prijatia

5.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+

-

0

40

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ari Vatanen

Dátum predloženia

13.10.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)