Pranešimas - A6-0352/2006Pranešimas
A6-0352/2006

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

13.10.2006 - (7524/8/2006 – C6‑0267/2006 – 2003/0256(COD)) - ***II

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Guido Sacconi

Procedūra : 2003/0256(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0352/2006

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

(7524/8/2006 – C6‑0267/2006 – 2003/0256(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (7524/8/2006 – C6‑0267/2006),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2003)0644)[2],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6‑0352/2006),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicijaParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

(1) Šis reglamentas turėtų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų – atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje – judėjimą, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

(1) Šis reglamentas turėtų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, laisvą cheminių medžiagų – atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje – judėjimą, didesnį skaidrumą ir ne su gyvūnais atliekamų bandymų skatinimą, kartu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

Pagrindimas

Suderinta su pirmajame svarstyme priimtu 1 pakeitimu.

Susijęs su 1 straipsnio 1 dalies pakeitimu. Visų suinteresuotųjų šalių ir Europos piliečių labui į šį reglamentą reikia pakartotinai įtraukti šiuos du Komisijos pasiūlymo aiškinamojoje dalyje apibrėžtus ir Tarybos išbrauktus tikslus, t. y. siekius didinti veiklos skaidrumą ir skatinti, kad bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais.

Pakeitimas 2

4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(4a) REACH sistema turėtų būti sukurta ir taikoma taip, kad nebūtų susilpnintas Europos prekybos ir pramonės konkurencingumas arba pakenkta prekybai su trečiosiomis šalimis. Šis reglamentas negali kelti kitų reikalavimų Europos Sąjungos prekybos partneriams išskyrus tuos, kurie atitinka pagal PPO taisykles nustatytus galiojančius laisvosios prekybos principus.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad Europos įmonių prekės sėkmingai konkuruotų su iš trečiųjų šalių importuojamomis prekėmis. Pakartotinai pateikiamas 416 pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimas 3

7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir užtikrinti aukštą žmonių, ypač darbuotojų, sveikatos apsaugos bei aplinkos apsaugos lygį, būtina užtikrinti, kad cheminių medžiagų gaminimas Bendrijoje, net jei jos eksportuojamos, atitiktų Bendrijos teisės aktus.

(7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir užtikrinti aukštą žmonių, ypač darbuotojų ir pažeidžiamų grupių, sveikatos apsaugos bei aplinkos apsaugos lygį, būtina užtikrinti, kad visos Bendrijoje pagamintos arba pateiktos į rinką cheminės medžiagos atitiktų Bendrijos teisės aktus, net jei jos eksportuojamos.

Pagrindimas

Žmonių sveikatos apsaugos standartas turi būti nustatytas apimant ir didžiausią cheminių medžiagų poveikį patiriančias (darbininkai) ir pažeidžiamiausias žmonių grupes. Iš naujo pateiktas Parlamento pirminis 6 pakeitimas.

Pakeitimas 4

11A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(11a) Praktiškumo sumetimais atliekos ir medžiagos, naudojamos kaip antrinės žaliavos arba kaip energijos šaltiniai, neturėtų būti įtrauktos. Naudos gavimas („valorizacija“) iš atliekų ir medžiagų, naudojamų kaip antrinės žaliavos arba kaip energijos šaltiniai perdirbimo procese, padeda siekti ES tikslo – tvarios plėtros, taigi šiuo reglamentu neturi būti įvesti reikalavimai, galintys sumažinti paskatą jas perdirbti ir pakartotinai panaudoti.

Pagrindimas

Grąžinamas 424 pirmajame svarstyme priimtas pakeitimas.

Pakeitimas 5

11B KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(11a) Šiuo reglamentu sukursimos naujos sistemos uždavinys – pirmiausia tvarkyti pavojingiausias medžiagas. Vertinant pavojų ir riziką, būtina atsižvelgti į medžiagų poveikį vaisiaus vystymuisi ir moterų bei vaikų sveikatai.

(9 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti ateinančias kartas, reikalavimas dėl žmonių sveikatos apsaugos turi apimti ir dėl dirbtinių chemikalų poveikio labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes.

Pakeitimas 6

12 konstatuojamoji dalis

(12) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos naujos sistemos tikslas – skatinti ir tam tikrais atvejais užtikrinti, kad didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos būtų galiausiai pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis ar technologijomis, jei esama ekonominiu ir techniniu požiūriu perspektyvių alternatyvų. Šis reglamentas neturi įtakos direktyvų dėl darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos taikymui, ypač 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ir mutagenų poveikiu darbe (šeštajai atskirai direktyvai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) , ir 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvai 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktajai atskirai direktyvai, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) , pagal kurias darbdaviai privalo visur, kur tik techniškai įmanoma, pašalinti pavojingas medžiagas arba pakeisti jas mažiau pavojingomis.

(12) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos naujos sistemos tikslas – užtikrinti, kad pavojingos cheminės medžiagos būtų pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis ar technologijomis, jei esama ekonominiu ir techniniu požiūriu perspektyvių alternatyvų. Šis reglamentas neturi įtakos direktyvų dėl darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos taikymui, ypač 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ir mutagenų poveikiu darbe (šeštajai atskirai direktyvai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) , ir 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvai 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktajai atskirai direktyvai, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) , pagal kurias darbdaviai privalo visur, kur tik techniškai įmanoma, pašalinti pavojingas medžiagas arba pakeisti jas mažiau pavojingomis.

(8 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimo principas turi tapti svarbia sudėtine REACH dalimi.

Pakeitimas 7
14 konstatuojamoji dalis

(14) Atsakomybė už cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymą turėtų tekti fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie šias chemines medžiagas gamina, importuoja, tiekia rinkai ar naudoja. Informacija apie šio reglamento įgyvendinimą turėtų būti lengvai prieinama, visų pirma MVĮ.

(14) Atsakomybė už cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymą ir informavimą apie ją turėtų tekti bendrovėms, kurios šias chemines medžiagas gamina, importuoja, tiekia rinkai ar naudoja. Informacija apie šio reglamento įgyvendinimą turėtų būti lengvai prieinama, visų pirma labai mažoms įmonėms, kurios neturėtų patirti pernelyg didelių sunkumų dėl įgyvendinimo procedūrų.

(Pakeistas 10 pakeitimas per pirmąjį svarstymą.)

Pagrindimas

Prieš nustatant pareigą pasirūpinti tolesniuose pakeitimuose.

REACH turi suteikti galimybę dalyvauti įmonėms, įskaitant labai mažas įmones, o ne trukdyti joms veikti.

Pakeitimas 8

18 konstatuojamoji dalis

(18) Autorizacijos nuostatos turėtų užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, tuo pačiu garantuojant, kad būtų tinkamai kontroliuojama labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų rizika. Komisija turėtų suteikti autorizaciją tiekti jas rinkai ir naudoti tik tuo atveju, kai dėl jų naudojimo kylanti rizika tinkamai kontroliuojama, jei tai yra įmanoma, arba jei tokį naudojimą galima pateisinti socialinėmis ir ekonominėmis priežastimis ir nėra tinkamų alternatyvų, kurios būtų perspektyvios ekonominiu ir techniniu požiūriu.

(18) Autorizacijos nuostatose numatyta, kad Komisija suteikia laikiną autorizaciją pateikti į rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, jeigu nėra tinkamų alternatyvių medžiagų arba technologijų, kai tokių medžiagų naudojimas gali būti pagrįstas socialinėmis ir ekonominėmis priežastimis ir kai dėl jų naudojimo kylanti rizika tinkamai kontroliuojama.

(15 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Svarbu pakeitimo principą susieti su leidimų suteikimo nuostatomis.

Pakeitimas 9

35A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(35a) Atsižvelgiant į ypatingas mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) veiklos aplinkybes, valstybės narės turėtų numatyti priemones, pagal kurias tokioms įmonėms būtų teikiama speciali parama atlikti bandymus, kurie būtini siekiant surinkti pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją.

Pagrindimas

Svarbu numatyti tinkamas paramos priemones, ypač skirtas MVĮ, kad būtų palengvintas šio reglamento įgyvendinimas. Pirmojo svarstymo 363 pakeitimas.

Pakeitimas 10

35B KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(35b) Siekiant padėti įmonėms, ypač MVĮ, vykdyti šio reglamento reikalavimus, valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, turėtų sukurti visapusiškos paramos sistemą.

Pagrindimas

Grąžinamas 22 pirmojo svarstymo pakeitimas, siekiant sudaryti MVĮ sąlygas įgyvendinti šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas 11

43A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(43a) Geresnis išteklių koordinavimas Bendrijos lygmeniu padės ugdyti mokslo žinias, būtinas alternatyviems metodams, pakeičiantiems bandymus su stuburiniais gyvūnais, tobulinti. Taigi būtina, kad Bendrija tęstų ir didintų savo pastangas bei imtųsi priemonių, būtinų propaguojant mokslinius tyrimus ir plėtojant naujus alternatyvius metodus, kuriuos taikant nereikia eksperimentuoti su gyvūnais, ypač įgyvendindama Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą.

(24 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Tai primena Bendrijos pareigą propaguoti alternatyvius metodus, jau pateiktus Direktyvoje 2003/15/EB dėl kosmetikos priemonių ir pakeičiančius bandymus su gyvūnais.

Pakeitimas 12

43 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(43b) Siekdamos skatinti, kad bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais, Komisija, valstybės narės ir pramonės atstovai turėtų skirti daugiau išteklių bandymų nenaudojant gyvūnų plėtrai, tvirtinimui ir pripažinimui.

Pagrindimas

Bandymai nenaudojant gyvūnų yra priimtinesni tiek etiniu, tiek moksliniu požiūriu. Siekiant skatinti, kad bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais, ir patenkinti šiuo reglamentu keliamus informacijos teikimo reikalavimus, būtina skirti daugiau išteklių bandymų ne su gyvūnais metodų plėtojimui, tvirtinimui ir pripažinimu.

Pakeitimas 13

50A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(50a) Jeigu galimas registruotojas ir (arba) informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo (SIEF) narys neapmoka savosios tyrimo, kurį atliekant daromi bandymai su stuburiniais gyvūnais, arba tyrimo, kuris gali padėti išvengti bandymų su gyvūnais, išlaidų dalies, jam neturėtų būti leista įregistruoti atitinkamą medžiagą.

Pagrindimas

27 pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimas 14

51A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(51a) Jeigu cheminės medžiagos atskiros arba esančios preparato sudėtyjegamintojas arba importuotojas neketina pateikti paraiškos ją įregistruoti, jis privalo apie tai informuoti Agentūrą ir paskesniuosius naudotojus.

Pagrindimas

Sėkmingai priimtas pirmojo svarstymo 34 pakeitimas. Pranešimas apie tai, kad neketinama pateikti paraiškos užregistruoti medžiagą svarbus tam, kad paskesnieji naudotojai būtų informuoti apie konkrečių medžiagų išėmimą iš rinkos.

Pakeitimas 15

51 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(51b) Informavimas apie pavojus yra svarbi proceso, kurio metu teikiama informacija ir patarimai žmonėms apie tai, kaip susidoroti su galimu pavojumi ir saugiai bei veiksmingai naudoti cheminę medžiagą arba preparatą, dalis. Informuojant apie pavojus būtina, kad gamintojas suvoktų naudotojų informacijos poreikius ir teiktų tokią informaciją, patarimus ir pagalbą, kad galutinis naudotojas galėtų saugiai naudoti medžiagą arba preparatą. Rizika pagrįstos informacijos sistema, įskaitant papildomos informacijos teikimą, pvz., internetu ir per šviečiamąsias kampanijas, turi būti puoselėjama, siekiant užtikrinti vartotojų teisę būti informuotiems apie jų naudojamas medžiagas ir preparatus. Tai padidins medžiagų ir preparatų naudojimo saugumą ir pasitikėjimą jais. Tokia sistema bus naudinga vartotojų organizacijoms nustatant pagrindą, atspindintį tikruosius vartotojų interesus pasitelkiant REACH, taip pat ir pramonei stiprinant vartotojų pasitikėjimą cheminių medžiagų turinčių medžiagų ir preparatų naudojimu.

Pagrindimas

Susijęs su pirmojo svarstymo 30 pakeitimu.

Tinkamos ir nuoseklios informavimo apie riziką sistemos sukūrimas sudarys sąlygas teikti vartotojams reikalingą informaciją ir patarimus, leidžiančius jiems saugiai ir veiksmingai naudoti medžiagas, preparatus ir produktus, kuriuose yra cheminių medžiagų.

Pakeitimas 16

54 konstatuojamoji dalis

(54) Taip pat turėtų būti išsamiai aprašyti reikalavimai, keliami cheminės saugos vertinimą atliekantiems tolesniems naudotojams, kad jie galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Šie reikalavimai turėtų būti taikomi tik tuo atveju, jei cheminės medžiagos ar preparato kiekis viršija 1 toną. Tačiau visais atvejais tolesni naudotojai turėtų apsvarstyti naudojimo būdą ir nustatyti bei taikyti tinkamas rizikos valdymo priemones. Tolesni naudotojai turėtų pranešti Agentūrai tam tikrą pagrindinę informaciją apie naudojimo būdą.

(54) Taip pat turėtų būti išsamiai aprašyti reikalavimai, keliami cheminės saugos vertinimą atliekantiems paskesniesiems naudotojams, kad jie galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Visais atvejais paskesnieji naudotojai turėtų apsvarstyti naudojimo būdą ir nustatyti bei taikyti tinkamas rizikos valdymo priemones. Paskesnysis naudotojas veiksmingiausiu ir tinkamiausiu įmanomu būdu informuoja naudotoją, esantį tam tikrame tiekimo grandinės / gyvavimo ciklo taške, apie cheminio saugumo vertinime išskiriamą medžiagos arba preparato riziką ir teikia patarimus apie saugų naudojimą vartotojams. Paskesnieji naudotojai turėtų pranešti Agentūrai tam tikrą pagrindinę informaciją apie naudojimo būdą.

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies c punktas ir 33 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

(Susijęs su 36 straipsnio 4 dalies c punktu)

Pagrindimas

Jeigu paskesniesiems naudotojams būtų nustatytas ribinis kiekis medžiagų, kurioms turi būti pateikta cheminės saugos ataskaita (CSR), tai netinkamai skatintų gamintojus neįtraukti neviršijančių 1 tonos cheminių medžiagų į jų CSR, kadangi tai nebūtų susiję su kokiais nors paskesniųjų naudotojų įpareigojimais. Tai sukuria didelę saugumo informacijos apie nedidelius medžiagų kiekius spragą.

Be to, šiame pakeitime apibrėžtas paskesniųjų naudotojų įpareigojimas informuoti tiekimo grandinės dalyvius ir vartotojus.

Pakeitimas 17

58A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

 

(58a) Siekiant išvengti bandymų su gyvūnais dubliavimosi, suinteresuotos šalys per 90 dienų gali pareikšti pastabas apie pasiūlymus dėl bandymų, kurie apima ir bandymus su stuburiniais gyvūnais. Registruotojas arba paskesnysis naudotojas turėtų atsižvelgti į visas per šį laikotarpį gautas pastabas.

(36 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

JAV didelio cheminių medžiagų gamybos kiekio programa (HPV) parodė, teigiamą laikotarpio, per kurį suinteresuotos šalys gali pateikti savo pastabas, poveikį siekiant išvengti bandymų su gyvūnais ir sutaupyti išlaidų.

Pakeitimas 18

58 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(58b) Siekiant užkirsti kelią bandymams su gyvūnais ir taupyti lėšas, kompetentingos institucijos, svarstydamos bandymų su stuburiniais gyvūnais pasiūlymus, tariasi su Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centru (ECVAM).

(37 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

ECVAM – svarbiausia alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo ES institucija. Kadangi nauji alternatyvūs bandymų metodai kuriami nuolat, su ECVAM turėtų būti konsultuojamasi pasiūlymų dėl bandymų su stuburiniais gyvūnais atveju, kad būtų užtikrinta, jog bus pasinaudota naujausiomis mokslo žiniomis.

Pakeitimas 19

63 konstatuojamoji dalis

(63) Kad būtų užtikrinta žmonių, įskaitant atitinkamų visuomenės grupių ir galbūt tam tikrų pažeidžiamų pogrupių, sveikatos ir aplinkos pakankamai aukšto lygio apsauga, labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms pagal atsargumo principą turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio. Autorizacija turėtų būti suteikiama, jei paraišką autorizacijai gauti teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys autorizaciją suteikiančiai institucijai įrodo, kad dėl cheminės medžiagos naudojimo kylanti rizika žmonių sveikatai ir aplinkai yra tinkamai kontroliuojama. Kitais atvejais, naudojimas vis dėlto gali būti autorizuojamas, jei galima įrodyti, kad naudojant cheminę medžiagą socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė nei su jos naudojimu susijusi rizika ir kad nėra tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų, kurios yra ekonominiu ir techniniu požiūriu perspektyvios. Atsižvelgiant į gerą vidaus rinkos veikimą, tikslinga, kad leidimą suteikianti institucija būtų Komisija.

(63) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio žmonių, ypač pažeidžiamų gyventojų grupių, sveikatos ir aplinkos apsauga, su labai didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis, turėtų būti elgiamasi atsargiai ir jos turėtų būti autorizuojamos tik tada, jeigu jas naudojančios įmonės autorizaciją suteikiančiai institucijai įrodo, kad nesama jokių tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų ir kad visuomenės gaunama nauda, naudojant cheminę medžiagą, yra didesnė nei su naudojimu susijusi rizika ir kad rizika yra deramai kontroliuojama. Tada leidimą išduodančioji institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, leidimo suteikimo procedūros metu turėtų patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. Kadangi autorizacija turėtų užtikrinti aukšto lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, būtina, kad Komisija būtų toji institucija, kuri suteikia leidimą.

(41 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Ypač didelę riziką keliančios medžiagos turi būti pakeistos saugesnėmis. Jeigu jos vis dėlto naudojamos, turi būti atsižvelgta į socialinę ir ekonominę naudą ir į tai, ar rizika yra „deramai kontroliuojama“.

Suteikiant leidimus, ypatingą dėmesį reikia skirti klausimams, susijusiems su pažeidžiamomis gyventojų grupėmis.

Pakeitimas 20

64 konstatuojamoji dalis

(64) Kancerogeninių ir mutageninių cheminių medžiagų ribų nustatymo metodika gali būti kuriama atsižvelgiant į RĮP rezultatus. Atitinkamas priedas gali būti, remiantis šia metodika, iš dalies keičiamas taip, kad tam tikrais atvejais būtų leidžiama naudoti ribas autorizuojant kancerogeninių ir mutageninių cheminių medžiagų naudojimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukiama nauja bendrosios pozicijos nuostata, kadangi didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijai turėtų būti naudojama viena vienintelė procedūra.

Pakeitimas 21

85 konstatuojamoji dalis

(85) Agentūros struktūra turėtų būti tinkama jos pareigoms atlikti. Šiuo atžvilgiu galima remtis patirtimi, susijusia su panašiomis Bendrijos agentūromis, tačiau Agentūros struktūra turi būti pritaikyta konkretiems šio reglamento poreikiams.

(85) Agentūros struktūra turėtų būti tinkama jos pareigoms atlikti. Šiuo atžvilgiu galima remtis patirtimi, susijusia su panašiomis Bendrijos agentūromis, tačiau Agentūros struktūra turi būti pritaikyta konkretiems šio reglamento poreikiams. Šiuo atžvilgiu Agentūroje turi būti įkurtas informacijos centras, kuris teiktų informaciją apie konkrečių medžiagų ir preparatų keliamą riziką ir pavojus.

Pagrindimas

Susijęs su pirmojo svarstymo 45 pakeitimu.

Pakeitimas 22

92 konstatuojamoji dalis

(92) Būtina užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp Agentūros ir valstybėse narėse veikiančių kompetentingų institucijų, kad Rizikos vertinimo ir Socialinės ir ekonominės analizės komitetų mokslinės nuomonės būtų grindžiamos kuo didesne atitinkama Bendrijos specialistų moksline ir technine kompetencija. Todėl šie komitetai turėtų turėti galimybę remtis ir papildoma specialia patirtimi.

(92) Būtina užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp Agentūros ir valstybėse narėse veikiančių kompetentingų institucijų, kad Rizikos vertinimo, Socialinės ir ekonominės analizės ir Alternatyvių tikrinimo metodų komitetų mokslinės nuomonės būtų grindžiamos kuo didesne atitinkama Bendrijos specialistų moksline ir technine kompetencija. Todėl šie komitetai turėtų turėti galimybę remtis ir papildoma specialia patirtimi.

(Naujas pakeitimas, kuriuo siekiama suderinamumo

Pagrindimas

Jeigu Agentūroje įkuriamas šis naujas komitetas, jį taip pat reikėtų čia nurodyti, kadangi ši konstatuojamoji dalis susijusi ir su Alternatyvių tikrinimo metodų komiteto darbu.

Pakeitimas 23

92A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(92a) Siekdama skatinti bandymus nenaudojant gyvūnų, Agentūra turėtų būti įpareigota vystyti ir įgyvendinti bandymų nenaudojant gyvūnų metodų plėtojimo, tvirtinimo ir įteisinimo politiką bei užtikrinti, kad šie metodai būtų panaudoti atliekant sumanų palaipsnį rizikos vertinimą pagal šio reglamento reikalavimus. Šiuo tikslu į Agentūros sudėtį turėtų būti įtrauktas Alternatyvių bandymų metodų komitetas, kurį sudarytų Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centro ekspertai, gyvūnų gerovės organizacijų atstovai ir kitos suinteresuotos šalys, kad būtų užtikrinta kuo platesnė atitinkamų Bendrijos specialistų mokslinė ir techninė kompetencija.

(361 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo reglamento tikslu – skatinti su gyvūnais nesusijusius bandymus – turėtų būti vadovaujamasi suteikiant Agentūrai įgaliojimus ir jos veikloje siekiant, kad šis tikslas būtų veiksmingai įgyvendintas. Taigi Agentūroje turi būti įsteigtas komitetas, kurį sudarytų alternatyvių bandymų metodų srityje dirbantys ekspertai, kurie plėtotų alternatyvius metodus ir juos taikytų.

Pakeitimas 24

104A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(104a) Naujos ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR) savo 2006 m. kovo 10 d. pateiktoje nuomonėje dėl esamų galimos rizikos, susijusios su sukurtais ir papildomais nanomokslų ir nanotechnologijų produktais, vertinimo metodologijų tinkamumo atkreipė dėmesį į rizikos vertinimui reikalingų mokslinių žinių spragas, įskaitant praktinį nanodalelių charakteristikų nustatymą, duomenis apie reagavimą į dozes, patvarumą ir poveikį žmogaus organizmui ir aplinkai, taip pat apie visus su nanodalelėmis susijusius toksikologijos ir aplinkos toksikologijos sričių aspektus. Komitetas padarė išvadą, kad esama galimos rizikos vertinimo metodika turi būti tobulinama, kad būtų nagrinėjami klausimai dėl rizikos, susijusios su nanotechnologijomis. Taip pat nusprendė, kad visų pirma esami toksikologijos ir aplinkos toksikologijos sričių vertinimo metodai gali netikti susijusiems su nanodalelėmis klausimams nagrinėti. Reglamento nuostatos turėtų užtikrinti tinkamą nanodalelių saugos įvertinimą, kuris taptų jų gamybos ir pateikimo į rinką prielaida.

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas, kad būtų atsižvelgta SCENIHR 2006 m. kovo 10 d. nuomonę)

Pagrindimas

Reikia, kaip išdėstyta SCENIHR nuomonėje, aiškiai nurodyti su nanodalelėmis susijusios rizikos vertinimui reikalingų mokslinių žinių spragas ir pateikti Komiteto išvadas apie poreikį tobulinti dabartines vertinimo metodologijas. Tai atsilieps nanodalelių rizikos vertinimui, todėl šiame reglamente turėtų būti parengtos atitinkamos specifinės nuostatos ir specifinis nanodalelių įvertinimas.

Pakeitimas 25

114A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(114a) Siekdami padėti vartotojams saugiai ir ilgą laiką naudoti chemines medžiagas ir preparatus, gamintojai privalo ant kiekvienos į rinką pateiktos ir vartotojams parduoti skirtos prekės pakuotės etiketės nurodyti rizika pagrįstą informaciją apie pavojus, susijusius su rekomenduojamu prekės naudojimo būdu arba su numanomais netinkamo prekės naudojimo būdais.

Prireikus, be pakuočių žymėjimo etiketėmis galima pasitelkti kitas informacijos sklaidos priemones, pvz., interneto tinklalapius, kuriuose pateikiama išsamesnė informacija apie prekės saugą ir naudojimą.

 

Atitinkamai iš dalies keičiamos Direktyvos 1999/45/EB ir 67/548/EEB.

Pagrindimas

Tinkamos ir darnios ryšių apie riziką sistemos sukūrimas sudarys sąlygas teikti vartotojams reikalingą informaciją ir patarimus, leidžiančius jiems saugiai ir veiksmingai naudoti medžiagas, preparatus ir produktus, kuriuose yra cheminių medžiagų.

Pakeitimas 26

1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šio reglamento tikslas − užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

1. Šio reglamento tikslas − užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, didesnį skaidrumą ir ne su gyvūnais atliekamų bandymų skatinimą, kartu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas, atsižvelgiant į pareigą rūpintis ir deramai laikantis ES ir valstybių narių pagal tarptautinius susitarimus, ypač sudarytus PPO kontekste, prisiimtų įsipareigojimų.

(59 ir 419 pakeitimai. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į itin didelį cheminių medžiagų, įskaitant apie 70 000 medžiagų, kurių gaminama mažiau kaip 1 t per metus, ir jų naudojimo būdų, kuriems netaikomos REACH nuostatos, skaičių, reikalingas pareigos pasirūpinti principas, kurį naudojant būtų nustatoma pramonės atsakomybė už saugų visų cheminių medžiagų tvarkymą ir naudojimą. Šį principą planuojama taikyti visoms medžiagoms (nepriklausomai nuo jų gamybos apimties), t. y. pramonė turi ne tik tenkinti specialius reikalavimus pagal REACH direktyvą, bet ir prisiimti pagrindinę socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos atsakomybę, kuri priklauso verslo atstovams. Šios specialiosios nuostatos taip pat turėtų užtikrinti įmonėms teisinį aiškumą dėl jų pareigos pasirūpinti.

Susijęs su 1 konstatuojamosios dalies pakeitimu. Visų suinteresuotųjų šalių ir Europos piliečių labui į šį reglamentą reikia pakartotinai įtraukti šiuos du Komisijos pasiūlymo aiškinamojoje dalyje apibrėžtus ir Tarybos išbrauktus tikslus, t. y. siekius didinti veiklos skaidrumą ir skatinti, kad bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais.

Pakeitimas 27

1 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Šis reglamentas grindžiamas principu, pagal kurį gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai. Šio reglamento nuostatos grindžiamos atsargumo principu.

3. Šis reglamentas grindžiamas principu, pagal kurį gamintojams, importuotojams ir paskesniesiems naudotojams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai įprastomis arba protingai numatomomis naudojimo sąlygomis. Šio reglamento nuostatos grindžiamos atsargumo principu.

Pagrindimas

Susijęs su pirmojo svarstymo 60 pakeitimu.

Suderinta su apibrėžimu „saugus produktas“, kaip apibrėžta Bendroje produktų saugos direktyvoje (2001/95/EB), todėl reikia apibrėžti šio reglamento nuostatų taikymo pagrindą ir ribas.

Pakeitimas 28

1 STRAIPSNIO 3A, 3B ir 3C DALYS (NAUJOS)

3a. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar paskesnysis naudotojas, kuris imasi arba ketina imtis veiklos, kurią vykdant bus naudojama cheminė medžiaga arba preparatas, taip pat gaminys, kurio sudėtyje yra tokios medžiagos arba preparato, įskaitant ir gamybą, importą bei naudojimą, ir kuris žino arba pagrįstai gali numatyti, kad tokie veiksmai gali pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkai, imasi visų būtinų priemonių, kad išvengtų tokio poveikio, jį apribotų arba panaikintų.

 

3b. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar paskesnysis naudotojas, kuris užsiimdamas savo profesine veikla arba verslu tiekia medžiagą arba preparatą, taip pat gaminį, į kurio sudėtį įeina tokia medžiaga ar preparatas, kitam gamintojui, importuotojui arba paskesniajam naudotojui, užtikrina, tiek, kiek iš jo pagrįstai galima reikalauti, kad bus deramai palaikomi ryšiai ir keičiamasi informacija, o prireikus teikiama ir techninė pagalba, kad būtų išvengta neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai, jis būtų apribotas arba panaikintas.

 

3c. Tai apima ir pareigą tinkamai ir skaidriai aprašyti, dokumentais įforminti ir pranešti apie riziką, kylančią gaminant, naudojant kiekvieną cheminę medžiagą ir šalinant jos atliekas. Cheminių medžiagų gamintojai ir paskesnieji naudotojai renkasi, kurias chemines medžiagas gaminti ir naudoti iš saugiausių turimų medžiagų.

(364 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nustatoma pareiga pasirūpinti.

Pakeitimas 29

1 STRAIPSNIO 3 D DALIS (NAUJA)

3d. Dėl šio reglamento nuostatų įgyvendinimo ir taikymo neturėtų padidėti mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkanti biurokratinė ir administracinė našta.

Pagrindimas

Sėkmingas pirmojo svarstymo 63 pakeitimas, kuriuo siekiama išvengti biurokratinės ir administracinės naštos įmonėms, ypač MVĮ.

Pakeitimas 30

1 STRAIPSNIO 3E DALIS (NAUJA)

3e. Įgyvendindama šį reglamentą, Europos Sąjunga kuria mechanizmus, skirtus teikti paramą ir pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Pagrindimas

MVĮ tiek finansiškai, tiek ir techniškai silpnesnės už dideles įmones, todėl joms reikia specialios paramos. Atitinka pirmojo svarstymo 64 pakeitimą.

Pakeitimas 31

2 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir aplinkos, įskaitant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo, 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, Direktyvą 98/24/EB, 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus ir Direktyvą 2004/37/EB.

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir aplinkos bei griežtesnių įgyvendinančių šiuos teisės aktus nacionalinių nuostatų, įskaitant:

(a) Tarybos direktyvą 89/391/EEB,

(b) Tarybos direktyvą 90/394/EEB,

(c) Tarybos direktyvą 98/24/EB,

(d) Tarybos direktyvą 96/61/EB,

(e) Tarybos direktyvą 2000/60/EB,

(f) Direktyvą 2004/37/EB.

Pagrindimas

Pavyzdžiui, Švedijoje taikomi griežtesni darbuotojų saugos darbo vietoje reikalavimai. Daliniu pakeitimu ir siekiama išaiškinti, kad galima išlaikyti šiuos griežtesnius reikalavimus.

Pakeitimas 32

2 straipsnio 4a dalis (NAUJA)

4a. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant draudimų ir apribojimų, numatytų 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo(1), susijusių su:

 

(i) draudimu naudoti gyvūnus bandymams su galutiniais kosmetikos produktais, jų sudėtinėmis dalimis arba šių sudėtinių dalių deriniais; ir

 

(ii) prekyba kosmetikos produktais, kurių sudėtinės dalys arba dalis jų, arba galutinė formulė buvo bandoma su gyvūnais.

 

Jeigu šiame reglamente apibūdintos medžiagos naudojamos tik kaip kosmetikos sudėtinės dalys, neleistini jokie pagal Direktyvą 76/768/EEB su daliniais pakeitimais draudžiami bandymai su gyvūnais, siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimą dėl tokių medžiagų vertinimo.

 

(1) OL L 262, 1976 7 27, p. 169. Direktyva su naujausiais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/15/ EB (OL L 66, 2003 3 11, p. 26) ir Komisijos direktyva 2006/65/ EB (OL L 198, 2006 7 20).

Pagrindimas

Iš dalies perimamas per pirmąjį svarstymą priimtas 65 pakeitimas. Septintuoju kosmetikos direktyvos pakeitimu siekiama palaipsniui išgyvendinti bandymus su gyvūnais iš kosmetikos pramonės. REACH sistema neturėtų tam trukdyti.

Pakeitimas 33

3 STRAIPSNIO 3 DALIS

3) Gaminys – daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis;

3) Gaminys – daiktas, susidedantis iš homogeninės medžiagos, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas suderinamumas su esamais ES teisės aktais (Direktyva 76/769/EEB dėl apribojimų, Direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkam

ų transporto priemonių ir Direktyva 2000/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo). Be to, Tarybos pateiktas tekstas pakenktų ES pramonei, kadangi iškreiptų konkurenciją tarp sudėtingų gaminių gamintojų ES ir šių gaminių importuotojų.

Pakeitimas 34

3 STRAIPSNIO 25 DALIS

25) Nustatytas naudojimas – atskiros cheminės medžiagos ar preparato sudėtyje esančios cheminės medžiagos arba preparato naudojimas, kurį nustatė tiekimo grandinės dalyvis, įskaitant naudojimą savo reikmėms, arba apie kurį jam raštu pranešė artimiausias tolesnis naudotojas;

25) Nustatytas naudojimas – atskiros cheminės medžiagos ar preparato sudėtyje esančios cheminės medžiagos arba preparato naudojimas, kurį nustatė tiekimo grandinės dalyvis, įskaitant naudojimą savo reikmėms, arba apie kurį jam raštu pranešė artimiausias paskesnysis naudotojas ir apie kurį jis nedelsdamas pranešė suinteresuotiems paskesniems naudotojams;

Pagrindimas

Gamintojams ir tiekėjams turi būti nustatytas įpareigojimas pranešti paskesniesiems naudotojams apie tai, ar naudojimo rūšiai pritariama, ar ne. Antraip paskesnysis vartotojas nežinos, ar jis pats turėtų registruoti medžiagą.

Pakeitimas 35

3 STRAIPSNIO 29 DALIS

29) Per metus – per kalendorinius metus, jei nenurodyta kitaip;

29) Per metus – per kalendorinius metus. Išskyrus naujas medžiagas ir, jei nenurodyta kitaip, kiekiai per metus apskaičiuojami remiantis vidutinėmis gamybos apimtimis per pastaruosius trejus kalendorinius metus, kai gamintojas gamino medžiagą;

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgta į rinkos svyravimus, kad būtų išvengta jų įtakos (esamų cheminių medžiagų) registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo reikalavimams. Atitinka pirmojo svarstymo 78 pakeitimą.

Pakeitimas 36

3 STRAIPSNIO 30A DALIS (NAUJA)

30) Pažeidžiamos gyventojų grupės – tai jautrūs žmonės, įskaitant naujagimius, kūdikius, vaikus, nėščiąsias, žindyves, ligotus, sutrikusio imuniteto asmenis, pagyvenusius žmones, individualiu genetiniu jautrumu pasižyminčius žmones ir kitas nustatytas grupes;

(80 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Tarybos teksto 3 straipsnyje nėra sąvokos „pažeidžiamos gyventojų grupės“ apibrėžties, nors ši sąvoka naudojama tekste. Apibrėžtis būtina siekiant užtikrinti, kad jautrios gyventojų grupės būtų įvardytos ir kad būtų galima imtis priemonių joms kylančiam pavojui ir cheminių medžiagų poveikiui sumažinti.

Pakeitimas 37

7 straipsnio 1a dalis (NAUJA)

1a. 1 dalies a punkto reikalavimai netaikomi medžiagoms, kurios naudojamos kaip priedai tabako gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo1 2 straipsnio 1 ir 5 punktuose.

 

1 OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 88 pakeitimu.

Poveikio scenarijai, susiję su tabako gaminių priedų žalingu poveikiu, nėra pagrindas netaikyti šioms medžiagoms įpareigojimo registruoti nuostatos.

Pakeitimas 38

7 STRAIPSNIO 2–5 DALYS

2. Gaminių gamintojas ar importuotojas pagal šio straipsnio 4 dalį praneša Agentūrai, ar cheminė medžiaga atitinka 56 straipsnyje nustatytus kriterijus ir yra nustatyta pagal 58 straipsnio 1 dalį, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

2. Gaminių gamintojas ar importuotojas pagal šio straipsnio 4 dalį praneša Agentūrai, ar cheminė medžiaga atitinka 56 straipsnyje nustatytus kriterijus ir yra nustatyta pagal 58 straipsnio 1 dalį, kai:

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui;

 

(b) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos koncentracija viršija 0,1 % pagal masę (w/w).

(b) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos koncentracija homogeninėje gaminio medžiagoje viršija 0,1 % pagal masę (w/w);

 

(ba) didesnė nei 0,1% medžiagos koncentracijos riba gali būti apibrėžta remiantis 132 straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra;

 

(bb) gamintojas arba importuotojas negali užtikrinti, kad visu gaminio gyvavimo laikotarpiu medžiaga žmonėms arba aplinkai nesukels pavojaus.

3. 2 dalis netaikoma, jei gamintojas arba importuotojas gali užtikrinti, kad naudojant ir šalinant chemines medžiagas įprastinėmis ir pagrįstai numatomomis sąlygomis, šios cheminės medžiagos neturės poveikio žmonėms ar aplinkai. Tokiais atvejais gamintojas ar importuotojas pateikia gaminio gavėjui instrukcijas pagal 32 straipsnio 4 dalį.

 

4. Pranešama tokia informacija:

4. Pranešama tokia informacija:

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, kaip nurodyta VI priedo 1 skirsnyje, išskyrus duomenis apie panaudojimo vietas;

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, kaip nurodyta VI priedo 1 skirsnyje, išskyrus duomenis apie panaudojimo vietas;

(b) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas registracijos numeris (-iai), jei toks (-ie) yra;

(b) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas registracijos numeris (-iai), jei toks (-ie) yra;

(c) cheminės medžiagos tapatybė, kaip nurodyta VI priedo 2.1–2.3.4 skirsniuose;

(c) cheminės medžiagos tapatybė, kaip nurodyta VI priedo 2.1–2.3.4 skirsniuose;

(d) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) klasifikacija, kaip nurodyta VI priedo 4.1 ir 4.2 skirsniuose;

(d) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) klasifikacija, kaip nurodyta VI priedo 4.1 ir 4.2 skirsniuose;

(e) trumpas gaminio sudėtyje esančios (-ių) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) naudojimo būdo (-ų), kaip nurodyta VI priedo 3.5 skirsnyje, bei gaminio (-ių) naudojimo būdų aprašymas;

(e) trumpas gaminio sudėtyje esančios (-ių) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) naudojimo būdo (-ų), kaip nurodyta VI priedo 3.5 skirsnyje, bei gaminio (-ių) naudojimo būdų aprašymas;

(f) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis tonomis, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 tonų ir pan.

(f) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis tonomis, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 tonų ir pan.

5. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai privalo pagal šią antraštinę dalį pateikti registracijos dokumentaciją įregistruoti tų gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

5. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai privalo pagal šią antraštinę dalį pateikti registracijos dokumentaciją įregistruoti tų gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui;

 

(b) Agentūra turi priežasčių manyti, kad:

(b) Agentūra turi priežasčių manyti, kad:

(i) cheminė medžiaga išsiskiria iš gaminių ir

(i) cheminė medžiaga išsiskiria iš gaminių ir

(ii) dėl šios cheminės medžiagos išsiskyrimo iš gaminių kyla pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai;

(ii) dėl šios cheminės medžiagos išsiskyrimo iš gaminių kyla pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai;

(c) cheminei medžiagai netaikoma 1 dalis.

(c) cheminei medžiagai netaikoma 1 dalis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją sumokamas pagal IX antraštinę dalį reikalaujamas mokestis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją sumokamas pagal IX antraštinę dalį reikalaujamas mokestis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą kompromisą ir yra suderintas su kompromisiniu paketu dėl cheminių medžiagų gaminiuose, dėl kurio sudarė dauguma frakcijų (pirmojo svarstymo 357 pakeitimas). Juo supaprastinamas gamintojų ir importuotojų darbas ir padedama apsaugoti ES gaminių gamintojų konkurencingumą, jiems suteikiant vienodas galimybes pagal PPO susitarimus.. Šiuo pakeitimu taip pat užtikrinama aukšto lygio apsauga vartotojui.

Pakeitimas 39

7 straipsnio 7a dalis (NAUJA)

 

7a. Agentūra pateikia gaires siekdama padėti produktų gamintojams ir importuotojams, taip pat atsakingoms institucijoms.

(88 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

REACH sistema gaminių importuotojams sukelia daug organizacinių sunkumų. Tarybos pasiūlyme numatytos keliems sektoriams pritaikytos specialios gairės, tačiau gaminių gamintojams ir importuotojams skirtos specialios gairės, dėl kurių Europos Parlamentas sutarė per pirmąjį svarstymą, nebeminimos. Projektas 3.8 (kuriuo iš pradžių buvo ketinama pakeisti vartotojų prekių sektoriaus gaires) nedavė veiksmingų rezultatų. Nepaisant to, šis sektorius, kaip ir su importo procedūromis susijusios įvairios institucijos, yra priklausomas nuo profesionalios specialistų pagalbos. Agentūros parengtos gairės suteiktų vienodą paramą visų ES valstybių narių bendrovėms ir institucijoms bei ne Europos bendrovėms, kurioms galbūt trūksta išsamių žinių apie REACH sistemą reglamentuojančius teisės aktus.

Pakeitimas 40

8A STRAIPSNIS (NAUJAS)

8a straipsnis

Europinis kokybės ženklas

Iki ... * Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą ir, jei reikia, pasiūlymą dėl teisės akto dėl Europos kokybės ženklo, pagal kurį būtų galima atpažinti produktus, visais gamybos etapais gamintus laikantis šiame reglamente numatytų reikalavimų, ir skatinti tokių produktų gamybą, sukūrimo.

_____

*Dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

(90 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Kokybės ženklas leistų atpažinti ir skatinti produktų, pagamintų laikantis šiame reglamente numatytų reikalavimų, gamintojus.

Pakeitimas 41

11 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

3. Gamintojas ar importuotojas gali pateikti 10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ar ix papunkčiuose nurodytą informaciją atskirai, jeigu:

3. Gamintojas ar importuotojas gali, nepažeisdamas III antraštinės dalies nuostatų, pateikti 10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ar ix papunkčiuose nurodytą informaciją atskirai, jeigu:

Pagrindimas

Siekiant sumažinti bandymų su gyvūnais dubliavimąsi, bendrai duomenis pateikiančios įmonės turi būti įpareigotos dalytis bandymų su gyvūnais duomenimis. III antraštinės dalies nuostatos dėl duomenų dalijimosi turėtų galioti neatsižvelgiant į tai, ar duomenys pateikiami kartu, ar atskirai.

Pakeitimas 42

12 straipsnio 2a dalis (NAUJA)

2a. Pirmenybė teiktina in vitro metodams ir (kiekybinio) struktūros ir aktyvumo santykio (angl. (Q)SAR) naudojimui. Šiuo tikslu Agentūra pateikia įmonėms bandymų, duomenų bazių ir patvirtintų modelių sąrašą.

(106 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į etinio ir mokslinio pobūdžio susirūpinimą dėl bandymų su gyvūnais, pirmenybė turėtų būti teikiama alternatyvioms programoms. Agentūra įmonėms turėtų suteikti visą reikiamą informaciją.

Pakeitimas 43

13 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Informacija apie cheminių medžiagų savybes gali būti renkama ne vien atliekant bandymus, bet ir kitais būdais, ypač naudojant kiekybinio arba kokybinio struktūros ir savybių ryšio nustatymo modelius arba remiantis informacija apie struktūriškai panašias chemines medžiagas (grupes ar analogijos metodą), jei tenkinamos XI priede nustatytos sąlygos. Bandymų pagal VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsnius, IX ir X priedus leidžiama neatlikti, jei tai pagrįsta turima informacija apie poveikį ir įgyvendintas rizikos valdymo priemones, kaip nurodyta XI priedo 3 skirsnyje.

1. 1. Informacija apie cheminių medžiagų savybes, ypač kenksmingas žmogaus sveikatai, renkama, kai tik įmanoma, kitais būdais nei bandymais su stuburiniais gyvūnais, ypač naudojant kiekybinio arba kokybinio struktūros ir savybių ryšio nustatymo modelius arba remiantis informacija apie struktūriškai panašias chemines medžiagas (grupes ar analogijos metodą), jei tenkinamos XI priede nustatytos sąlygos, arba toksikogenomika. Bandymų pagal VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsnius, IX ir X priedus leidžiama neatlikti, jei tai pagrįsta turima informacija apie poveikį ir įgyvendintas rizikos valdymo priemones, kaip nurodyta XI priedo 3 skirsnyje.

(549 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šalia etikos klausimų, susijusių su bandymais su stuburiniais gyvūnais, yra ir daugybė kitų mokslinių problemų, susijusių su bandymų su tokiais gyvūnais tinkamumu žmonėms. Todėl renkant informaciją apie chemines medžiagas turėtų būti naudojamasi ne tik alternatyviomis priemonėmis, tokiomis kaip QSAR, bet ir naujomis bei pažangiomis cheminių medžiagų bandymų priemonėmis, vertinant jų poveikį pagal pažymėtų genų reakciją.

Pakeitimas 44

13 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Jei norint surinkti informaciją apie cheminių medžiagų savybes būtina atlikti cheminių medžiagų bandymus, jie atliekami taikant Komisijos 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka priimtame reglamente nustatytus bandymų metodus; pastarasis reglamentas atitinkamai peržiūrimas visų pirma siekiant tobulinti bandymus su gyvūnais, mažinti šių bandymų skaičių ir keisti juos kitais bandymais, arba taikant kitus tarptautinius bandymų metodus, kuriuos Komisija ar Agentūra pripažįsta tinkamais.

2. Jei norint surinkti informaciją apie cheminių medžiagų savybes būtina atlikti cheminių medžiagų bandymus, jie atliekami taikant Komisijos 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka priimtame reglamente nustatytus bandymų metodus; pastarasis reglamentas atitinkamai peržiūrimas visų pirma siekiant tobulinti bandymus su gyvūnais, mažinti šių bandymų skaičių ir keisti juos kitais bandymais, arba taikant kitus tarptautinius bandymų metodus, kuriuos Komisija ar Agentūra pripažįsta tinkamais.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su tikrinimu“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 45

13 STRAIPSNIO 2 DALIES 1A PUNKTAS (NAUJAS)

Šie metodai turi būti reguliariai persvarstomi ir tobulinami siekiant sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais ir bandomųjų gyvūnų skaičių. Jei Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centras (angl. ECVAM) pareiškia, kad alternatyvus bandymo metodas patvirtintas ir gali būti teisiškai pripažintas, Agentūra per 14 dienų pateikia sprendimo projektą, kuris iš dalies pakeičia atitinkamą (-us) šio Reglamento priedą (-us), laikantis 130 straipsnyje nustatytos tvarkos, siekiant pakeisti bandymų su stuburiniais gyvūnais metodą alternatyviu metodu.

(108 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

ECVAM patvirtinus alternatyvų metodą, bandymų metodai turėtų būti savaime atnaujinami.

Pakeitimas 46

14 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EB 4 straipsnio, atliekamas visų pagal šį skyrių registruotinų cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimas ir sudaroma cheminės saugos ataskaita, jei registruotojas tokios cheminės medžiagos pagamina arba importuoja 10 ir daugiau tonų per metus.

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EB 4 straipsnio, atliekamas visų pagal šį skyrių registruotinų cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimas ir sudaroma cheminės saugos ataskaita.

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 110 pakeitimo tikslas buvo užtikrinti, kad būtų gauti ir mažiausio medžiagos kiekio pagrindiniai saugos duomenys. Tai turėtų būti taikoma visoms registruotinoms cheminėms medžiagoms.

Pramonė ir institucijos nuolat pabrėžia, kad įgyvendinant REACH būtina atsižvelgti į riziką. Rizika – tai pavojaus ir poveikio derinys. Įvertinti pavojų ir poveikį reikalaujama tik cheminės saugos ataskaitoje. Cheminės saugos vertinimus taikant tik medžiagoms, kurių kiekis viršija 10 tonų, abiejuose minėtuosiuose vertinimuose būtų neatsižvelgta į du trečdalius medžiagų. Taigi būtų beveik neįmanoma parengti atitinkamų rizikos valdymo priemonių, skirtų su jomis dirbančių žmonių arba vartotojų apsaugai užtikrinti. Duomenų „kapinynas“ niekam nėra naudingas.

Pakeitimas 47

14 straipsnio 2a dalis (NAUJA)

 

2a. 1 dalyje nurodyti cheminės saugos vertinimas ir cheminės saugos ataskaita nebūtini pagal Direktyvos 67/548/EB nuostatas pavojingoms priskiriamoms medžiagoms arba patvarioms, bioakumuliacinėms ir toksiškoms (PBT) medžiagoms bei didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagoms vientiso pavidalo preparatuose, kuriems pagal Direktyvos 1999/45/EB 12 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 9.3 punkto nuostatas taikomos ženklinimo išimtys.

Pagrindimas

Grąžinamas 422 pirmajame svarstyme priimtas pakeitimas. Medžiagų vientiso pavidalo preparatuose pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai yra labai ribotas, todėl pagal esamus teisės aktus ženklinimas nebūtinas. Taigi įsipareigojimo pateikti cheminės saugos vertinimus ir cheminės saugos ataskaitas gali nebūti taikant tokias pat sąlygas kaip ir ženklinimui.

Pakeitimas 48

14 STRAIPSNIO 7A IR 7B DALYS (NAUJOS)

 

7a. Medžiagos arba preparato gamintojas arba importuotojas, teikiantis tokią medžiagą arba preparatą paskesniajam naudotojui, paskesniojo naudotojo prašymu, jeigu toks prašymas yra pakankamai pagrįstas, teikia informaciją, būtiną norint įvertinti medžiagos arba preparato poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai atsižvelgiant į paskesniojo naudotojo prašyme nurodytas operacijas arba naudojimo būdą.

 

7b. Paskesnysis naudotojas tiekėjo prašymu, jeigu toks prašymas pakankamai pagrįstas, teikia informaciją, būtiną tiekėjui, kad įvertintų medžiagos arba preparato poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, atsižvelgiant į paskesniojo naudotojo prašyme nurodytas operacijas arba naudojimo būdą.

(112 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Gamybos grandinėje dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas neturėtų būti vien tik keitimasis informacija, siekiant vykdyti direktyvos nuostatas. Visais gamybos grandinės etapais tiekėjai ir pirmesnieji ar paskesnieji naudotojai atsakingi už tarpusavio ryšius ir tam tikros formos bendradarbiavimą.

Pakeitimas 49

19 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS

c) jis nesutinka su pagrindiniu registruotoju dėl šios informacijos atrankos.

c) jis nesutinka su pagrindiniu registruotoju dėl šios informacijos atrankos. Agentūra įvertina šį paaiškinimą ir priima sprendimą dėl jo pripažinimo arba atmetimo. Tuo atveju, kai jis atmetamas, turi būti imtasi veiksmų, kad duomenys būtų pateikti kartu.

Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę kriterijai, kuriais remiantis gamintojai ir importuotojai gali atskirai pateikti informaciją, yra labai migloti ir sunkiai pagrindžiami bei įvertinami. Nors tolesni straipsniai įpareigoja Agentūrą įvertinti tokio pobūdžio pagrindimus, juose nenurodoma, kokių veiksmų turėtų būti imtasi, jeigu pagrindimas yra netinkamas.

Pakeitimas 50

23 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnis iki ...** netaikomi cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrijoje bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas gamintojas ar importuotojas pagamina arba į ją importuoja ne mažiau kaip 100 tonų.

2. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnis iki ...** netaikomi cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB klasifikuojamos labai toksiškomis vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus (R50-53), ir kurių Bendrijoje vienas gamintojas ar importuotojas per metus pagamina arba į ją importuoja ne mažiau kaip 1 toną, arba medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrijoje bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas gamintojas ar importuotojas pagamina arba į ją importuoja ne mažiau kaip 100 tonų.

(374 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Remiantis keliama rizika nustatyti papildomi prioritetai: medžiagoms, kurių kiekiai neviršija 100 tonų ir kurios yra nuodingos vandens organizmams bei gali sukelti ilgalaikius neigiamus padarinius, turėtų būti įtrauktos į antrąjį registracijos etapą. Priešingu atveju galėtų praeiti 11 metų, kol šios pavojingos medžiagos bus įregistruotos.

Pakeitimas 51

23A STRAIPSNIS (NAUJAS)

23a straipsnis

 

Pranešimas apie ketinimą neregistruoti medžiagos

 

1. Jeigu medžiagos, grynuoju pavidalu arba preparate, gamintojas arba importuotojas neketina pateikti šios medžiagos registravimo paraiškos, atitinkamai apie tai praneša Agentūrai ir paskesniesiems naudotojams.

 

2. Pranešimas, nurodytas 1 dalyje, perduodamas:

 

a) 12 mėnesių prieš galutinį terminą, nurodytą 23 straipsnio 1 dalyje, medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių gamybos arba importo kiekiai viršija 1000 tonų per metus;

 

b) 24 mėnesius prieš galutinį terminą, nurodytą 23 straipsnio 2 dalyje, medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių gamybos arba importo kiekiai viršija 100 tonų per metus;

 

c) 36 mėnesius prieš galutinį terminą, nurodytą 23 straipsnio 3 dalyje, medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių gamybos arba importo kiekiai viršija 1 toną per metus.

 

3. Jei gamintojas arba importuotojas nepraneša Agentūrai arba paskesniesiems naudotojams apie ketinimą neregistruoti medžiagos, jis privalo pateikti prašymą įregistruoti medžiagą.

(121 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Paskesnieji naudotojai nerimauja, kad tam tikra, o galbūt ir didelė medžiagų dalis nebus registruojama dėl ekonominių priežasčių ir tai pakenks jų verslui. Jie negali tinkamai pasiruošti tokiai padėčiai, kadangi apie tokias medžiagas jie sužinos tik praėjus registravimo terminui. Nuostata, pagal kurią gamintojai ir importuotojai turės iš anksto pranešti apie medžiagą, suteiks jiems galimybę tartis su importuotoju arba gamintoju. Galbūt paskesnieji naudotojai mokėtų daugiau, kad išvengtų dar didesnių performulavimo išlaidų, jei taip išvengtų medžiagos pašalinimo iš rinkos.

Pakeitimas 52

27 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Per vieno mėnesio laikotarpį po 5 dalyje nurodytos informacijos gavimo, Agentūra suteikia potencialiam registruotojui leidimą jo registracijos dokumentacijoje daryti nuorodą į informaciją, kurios jis prašė. Jei jis (jie) pateikia potencialiam registruotojui visapusišką tyrimų ataskaitą, ankstesnis (-i) registruotojas (-ai) turi teisę potencialaus registruotojo reikalauti po lygiai pasidalinti jo (jų) patirtas išlaidas; prireikus šio reikalavimo vykdymą užtikrina nacionaliniai teismai.

6. Per vieno mėnesio laikotarpį po 5 dalyje nurodytos informacijos gavimo, Agentūra suteikia potencialiam registruotojui leidimą jo registracijos dokumentacijoje daryti nuorodą į informaciją, kurios jis prašė. Jei jis (jie) pateikia potencialiam registruotojui visapusišką tyrimų ataskaitą, ankstesnis (-i) registruotojas (-ai) turi teisę potencialaus registruotojo reikalauti padengti tinkamą jo (jų) patirtų išlaidų dalį; prireikus šio reikalavimo vykdymą užtikrina nacionaliniai teismai.

 

Faktinės išlaidos, kurias dėl atitinkamo tyrimo patyrė ankstesnysis (-ieji) registruotojas (-ai), padalijamos proporcingai pagal kiekvienos šalies gamybos ar importo apimtį.

 

Jei du ar daugiau registruotojų jau pasidalijo pirmines bendras išlaidas, visi vėlesni galimi registruotojai kiekvienam iš ankstesniųjų registruotojų apmoka tinkamą jų prisiimtų išlaidų dalį.

(134 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nustatoma teisingo pirminių išlaidų padalijimo, neatsižvelgiant į registruotojų skaičių ir vėlesnių registracijų laiką, tvarka.

Pakeitimas 53

28 STRAIPSNIO 1 DALIES DA PUNKTAS (NAUJAS)

 

da) trumpą bendrą nustatytų naudojimo būdų aprašymą; bent pirminę informaciją apie naudojimo ir poveikio kategorijas, kaip numatyta VI priedo 6 skirsnyje;

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 368 pakeitimu.

Remiantis REACH, paskesniajam naudotojui yra reikalingi duomenys apie medžiagą, kurią jis naudoja savo preparatuose, taip pat apie tai, kas nori registruoti kokią medžiagą ir kada ji bus įregistruota, taip pat kokie yra nustatyti nekonfidencialūs naudojimo būdai. Jeigu paskesnysis naudotojas neturi galimybės susipažinti su šiais duomenimis arba gali susipažinti tik vėlyvame etape, jis gali susidurti su „neįvykdyta registracija“ arba „nenustatytu naudojimo būdu“ ir po to jam liktų per mažai laiko prašyti tiekėjo persvarstyti registraciją arba įtraukti papildomą nustatytą naudojimo būdą, imtis performulavimo ir po to gauti kliento pritarimą.

Pakeitimas 54

28 straipsnio 1a dalis (NAUJA)

1a. Asmenys, turintys tyrimų duomenų arba informacijos apie medžiagas, išrastas atliekant bandymus su gyvūnais, privalo šią informaciją pateikti Agentūrai ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki 23 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.

(140 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nustačius informacijos apie medžiagas, išrastas atliekant bandymus su gyvūnais, pateikimo terminą, bus galima išvengti dvigubo tokių eksperimentų atlikimo ir sumažinti įmonių, ypač MVĮ, naštą.

Pakeitimas 55

28 straipsnio 2a dalis (NAUJA)

 

2a. Praėjus 2 dalyje nurodytam terminui, Agentūra iš anksto neregistruotos medžiagos paskesniojo naudotojo prašymu leidžia vėliau įregistruoti medžiagą visiems asmenims, kurie yra ne pirminiai šios medžiagos tiekėjai paskesniajam naudotojui, per šešis mėnesius nuo registro paskelbimo datos. Tokia registracija suteikia galimam registruotojui galimybę pasinaudoti II antraštinės dalies 5 skyriuje nustatyta pereinamojo laikotarpio tvarka.

(369/rev pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Išankstinės medžiagų registracijos terminas paskesniojo naudotojo prašymu pratęsiamas dar 6 mėnesiais.

Pakeitimas 56

28 straipsnio 4a dalis (NAUJA)

4a. Gamintojai ir importuotojai Agentūrai pateikia visą turimą informaciją, gautą atlikus bandymus su stuburiniais gyvūnais, bei kitą informaciją, kuri gali padėti išvengti bandymų su gyvūnais. Ši nuostata taikoma ir medžiagoms, kurių jie nebegamina arba nebeimportuoja. Registruotojai, kurie šia informacija naudojasi vėliau, apmoka jų gamybos apimčiai proporcingą išlaidų, patirtų rengiant šią informaciją, dalį. Asmenys, kurie apie tyrimų išvadas arba kitokią informaciją apie medžiagą, išrastą atlikus bandymus su stuburiniais gyvūnais, sužino praėjus 1a dalyje minimam terminui, šią informaciją pateikia Agentūrai.

(143 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau apibrėžiama, kad privaloma dalintis bet kokia informacija, kuri gali padėti išvengti bandymų su gyvūnais, išvengiant dvigubo tokių eksperimentų atlikimo ir sumažinant įmonių, ypač MVĮ, naštą.

Pakeitimas 57

28 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Iki ...* Agentūra savo tinklavietėje paskelbia cheminių medžiagų, nurodytų 1 dalies a ir d punktuose, sąrašą. Šiame sąraše pateikiami tik cheminių medžiagų pavadinimai, jų EINECS ir CAS numeriai, jei jie yra, bei kiti tapatybės kodai.

5. Medžiagų registrą, kuriame bus kaupiama 1 dalyje numatyta informacija, tvarko Agentūra.

 

5a. Agentūra savo tinklavietėje per vieną mėnesį nuo 2 dalyje numatyto termino pabaigos skelbia medžiagų registrą, nurodydama:

 

a) medžiagos pavadinimą ir pagal 1 ir 4a dalies nuostatas gautą informaciją, taip pat, jeigu tinka, medžiagų grupės pavadinimą, įskaitant EINECS ir CAS numerius, jeigu tokie yra;

 

b) gamintojo arba importuotojo pavadinimą ir adresą arba, jeigu tinka, jam pagal 4 straipsnį atstovaujančio asmens pavadinimą ir adresą, kaip apibrėžta VI priedo 1 skirsnyje;

 

c) bendrą nustatytų naudojimo būdų aprašymą; bent pirminę informaciją apie naudojimą ir poveikį pagal 1 straipsnio da punktą;

 

(d) pirmą kiekvienos medžiagos registravimo galutinę datą pagal 23 straipsnį.

 

5b. Agentūra skelbia medžiagos ir, jeigu tinka, medžiagų grupės pavadinimą, įskaitant EINECS ir CAS numerį, jei toks yra, jeigu dėl jos gautas prašymas dėl vėlyvo paskelbimo, iš karto gavusi tokį prašymą.

 

5c. Per vieną mėnesį nuo vėlyvo paskelbimo laikotarpio pabaigos pagal 2a dalį Agentūra atnaujina medžiagų registrą ir į jį įtraukia tas medžiagas, dėl kurių gauti vėlyvi pranešimai apie išankstinę registraciją.

 

5d. Agentūra kartu su cheminiu medžiagų registru skelbia prašymą asmenims, atlikusiems viešai neskelbiamus tyrimus su stuburiniais gyvūnais, pateikti tokių tyrimų atlikimo patvirtinimą.

 

5e. Visi tokių tyrimų savininkai pagal 4 dalį Agentūrai gali atsiųsti nuorodas apie galimybę naudotis tokių tyrimų rezultatais per šešis mėnesius nuo medžiagų registro paskelbimo, ir Agentūra pagal 5 dalį įtraukia šią informaciją į duomenų bazę.

 

5f. Iki ...* Agentūra savo tinklavietėje skelbia iš anksto neregistruotų cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, sąrašą. Šiame sąraše pateikiami cheminių medžiagų pavadinimai, jų EINECS ir CAS numeriai, jeigu yra, bei kiti tapatybės kodai ir, jeigu tinka, medžiagų grupė.

 

* 19 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Būtina, kad paskesnieji naudotojai galėtų susipažinti su atitinkamais išankstinės registracijos duomenimis ir taip jiems būtų sudaryta galimybė laiku įvykdyti REACH numatytus įpareigojimus. Šiek tiek pakeista pirmojo svarstymo 371 pakeitimo formuluotė, atsižvelgiant į Tarybos išaiškinimą, kad turi būti galima susipažinti su registru.

Turimi bandymų su gyvūnais duomenys ir kita informacija, kuri padėtų užkirsti kelią bandymams su gyvūnais, turėtų būti skelbiami kuo anksčiau, siekiant užkirsti kelią bandymų su gyvūnais kartojimuisi ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, išlaidas.

Paskesniajam naudotojui apie medžiagas, kurias jis naudoja savo preparatuose, reikalingi šie duomenys:

· ar planuojama medžiagą registruoti,

· kas nori medžiagą registruoti,

· kada norima ją įregistruoti,

· kokie nustatyti jos naudojimo būdai.

Jeigu paskesnysis naudotojas neturi galimybės susipažinti su visais šiais duomenimis arba gali susipažinti tik vėlyvame etape, jis gali susidurti su „neįvykdyta registracija“ arba „nenustatytu naudojimo būdu“ ir po to jam liktų per mažai laiko prašyti tiekėjo persvarstyti registraciją arba įtraukti papildomą nustatytą naudojimo būdą, arba imtis performulavimo (be neregistruotos medžiagos).

Susiję su 28 straipsnio 5 dalies pakeitimu. Iš anksto neregistruotų medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, sąrašas ir cheminė grupė, kuriai šios medžiagos priskiriamos, turėtų būti skelbiamos kuo anksčiau, siekiant užtikrinti dalijimąsi duomenimis ir, jeigu tinka, analogų principo pritaikymą medžiagų grupavimui, kad būtų galima užkirsti kelią bandymų su gyvūnais kartojimuisi ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, išlaidas.

Pakeitimas 58

29 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Visi gamintojai ir importuotojai, kurie pagal 28 straipsnį pateikė Agentūrai informaciją apie tą pačią cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, dalyvauja informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forume (SIEF).

1. Visi gamintojai, importuotojai ir medžiagos kūrėjai, kurie pagal 28 straipsnį pateikė Agentūrai informaciją apie tą pačią cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, dalyvauja informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forume (SIEF).

Pagrindimas

Medžiagos kūrėjams taip pat turi būti suteikta galimybė dalyvauti SIEF, kadangi jie gali pasidalyti savo duomenimis apie rizikas ir poveikį.

Pakeitimas 59

30 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant registracijos tikslais informacijai keliamus reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo atlikti. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis paprašo šių tyrimų rezultatų per ...**. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu nebuvo naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis gali prašyti šių tyrimų rezultatų per ...**.

1. Prieš atlikdamas bandymą, siekdamas įvykdyti su registracija susijusiai informacijai keliamus reikalavimus, SIEF dalyvis išsiaiškina, ar atitinkami tyrimai jau buvo atlikti, pateikdamas paklausimą SIEF ir patikrindamas Agentūros pagal 28 straipsnio 5 ir 5a dalis paskelbtus sąrašus. Jei yra atitinkamų tyrimų rezultatų, SIEF dalyvis prašo juos jam pateikti.

Per dvi savaites nuo prašymo pateikimo tyrimų savininkas pateikia prašytojui (-ams) įrodymus apie to tyrimo išlaidas. Dalyvis (-iai) deda visas pastangas siekdami užtikrinti, kad informacijos pasidalijimo išlaidos būtų nustatomos teisingai, skaidriai ir nediskriminuojant. Tai pasiekti gali būti lengviau laikantis išlaidų pasidalijimo gairių, kurios yra pagrįstos minėtais principais ir kurias Agentūra patvirtina pagal 76 straipsnio 2 dalies f punktą. Nepavykus susitarti, išlaidos dalijamos po lygiai. Savininkas per dvi savaites nuo mokėjimo gavimo suteikia leidimą registracijos tikslu daryti nuorodą į visapusišką tyrimų ataskaitą. Registruotojai privalo dalintis tik tas išlaidas, kurios susijusios su informacija, kurią jie privalo pateikti pagal jų registracijos reikalavimus.

Per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo tyrimų savininkas pateikia prašytojui (-ams) įrodymus apie to tyrimo išlaidas. Dalyvis (-iai) deda visas pastangas siekdami užtikrinti, kad informacijos pasidalijimo išlaidos būtų nustatomos teisingai, skaidriai, nediskriminuojant ir proporcingai kiekvienos šalies gamybos apimčiai. Tai pasiekti gali būti lengviau laikantis išlaidų pasidalijimo gairių, kurios yra pagrįstos minėtais principais ir kurias Agentūra patvirtina pagal 76 straipsnio 2 dalies f punktą. Nepavykus susitarti, kiekvienam tenka tinkama išlaidų dalis. Savininkas per dvi savaites nuo mokėjimo gavimo suteikia leidimą registracijos tikslu daryti nuorodą į visapusišką tyrimų ataskaitą. Registruotojai privalo dalintis tik tas išlaidas, kurios susijusios su informacija, kurią jie privalo pateikti pagal jų registracijos reikalavimus.

* 20 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

 

Pagrindimas

Įmonėms ir kitoms susijusioms šalims neįmanoma per 2 mėnesius po iš anksto registruotų medžiagų sąrašo paskelbimo paprašyti visų kitų SIEF dalyvių atitinkamų tyrimų rezultatų. Su medžiagomis, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, susiję galimi bandymai atliekami tik tada, kai baigiasi medžiagos registracijai taikomi terminai. Todėl nebūtina nustatyti terminą.

Grąžinamas pakeistas Komisijos tekstas. Susijęs su 28 straipsnio 5 ir 5a dalių pakeitimu. Siekiant užkirsti kelią bandymų su gyvūnais kartojimuisi ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, išlaidas, turėtų būti reikalaujama, kad SIEF atsižvelgtų į Agentūros paskelbtus sąrašus, kad būtų užtikrintas dalijimasis duomenimis ir, jeigu tinka, analogų principo pritaikymas medžiagų grupavimui.

Nustatoma teisingo bandymų išlaidų padalijimo tvarka panašiai kaip iš dalies keičiamas 27 straipsnis.

Turėtų būti dalijamasi visų bandymų (tiek tų, kurių metu buvo naudoti stuburiniai gyvūnai, tiek tų, kuriuose jie naudoti nebuvo) rezultatais. Atitinka pirmojo svarstymo 149 pakeitimą.

Pakeitimas 60

30 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jei SIEF neturi atitinkamų su bandymais susijusių tyrimų, kiekviename SIEF vienas forumo dalyvis kitų vardu atlieka tik vieną tyrimą vienam informacijos reikalavimui įvykdyti. Jie imasi visų pagrįstų veiksmų, kad iki Agentūros nustatyto termino susitartų dėl to, kas atliks bandymą kitų dalyvių vardu ir pateiks tyrimų santrauką arba išsamią tyrimų santrauką Agentūrai. Nepavykus susitarti, Agentūra nustato, kuris registruotojas arba tolesnis naudotojas atlieka bandymą. Visi SIEF dalyviai, kuriems reikalingas tyrimas, prisideda prie tyrimo atlikimo išlaidų dalimi, atitinkančia dalyvaujančių potencialių registruotojų skaičių. Dalyviai, kurie patys neatlieka tyrimo, įgyja teisę gauti visą tyrimų ataskaitą per dvi savaites nuo sumokėjimo tyrimą vykdžiusiam dalyviui.

2. Jei nėra atitinkamų su bandymais susijusių tyrimų, kiekviename SIEF vienas forumo dalyvis kitų vardu atlieka tik vieną tyrimą vienam informacijos reikalavimui įvykdyti. Jie imasi visų pagrįstų veiksmų, kad iki Agentūros nustatyto termino susitartų dėl to, kas atliks bandymą kitų dalyvių vardu ir pateiks tyrimų santrauką arba išsamią tyrimų santrauką Agentūrai. Nepavykus susitarti, Agentūra nustato, kuris registruotojas arba paskesnysis naudotojas atlieka bandymą. Visi SIEF dalyviai, kuriems reikalingas tyrimas, prisideda prie tyrimo atlikimo išlaidų dalimi, atitinkančia dalyvaujančių potencialių registruotojų skaičių. Dalyviai, kurie patys neatlieka tyrimo, įgyja teisę gauti visą tyrimų ataskaitą per dvi savaites nuo sumokėjimo tyrimą vykdžiusiam dalyviui.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sumažinti bandymų naudojant gyvūnus kartojimąsi. Susijęs su 30 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 61

31 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Cheminės medžiagos ar preparato tiekėjas pateikia cheminės medžiagos ar preparato gavėjui pagal II priedą užpildytą saugos duomenų lapą, jei:

1. Cheminės medžiagos ar preparato tiekėjas pateikia cheminės medžiagos ar preparato gavėjui pagal II priedą užpildytą saugos duomenų lapą, jei:

a) cheminė medžiaga arba preparatas atitinka cheminių medžiagų klasifikavimo pavojingomis kriterijus pagal Direktyvas 67/548/EEB ar 1999/45/EB; arba

a) cheminė medžiaga arba preparatas atitinka cheminių medžiagų klasifikavimo pavojingomis kriterijus pagal Direktyvas 67/548/EEB ar 1999/45/EB; arba

b) cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus.

b) cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus; arba

 

ba) nustatoma, kad cheminė medžiaga atitinka 56 straipsnio f punkto kriterijus.

(157 pakeitimas (pataisytas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Saugos duomenų lape informacija apie medžiagą pagal REACH reikalavimus teikiama kitiems tiekimo grandinės dalyviams. Medžiagos, kurių saugos duomenų lapą būtina parengti, turi apimti visas didelį nerimą keliančias medžiagas, išvardytas 56 straipsnyje.

Pakeitimas 62

31 straipsnio 9a dalis (NAUJA)

 

9a. Komisija parengia technines gaires, pagal kurias nustatomi saugos duomenų lapams taikomi minimalūs reikalavimai, siekdama užtikrinti, kad būtų teikiama aiški ir tinkama informacija, kuri būtų patogi naudoti visiems tiekimo grandinės dalyviams.

(162 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Saugos duomenų lapas yra gera priemonė informacijai apie medžiagas ir preparatus teikti visiems tiekimo grandinės dalyviams. Tačiau šie duomenų lapai pagal paskirtį bus naudojami tik tuomet, kai bus tinkamai pildomi. Taigi Komisija turėtų parengti technines gaires, kuriose būtų nustatyti minimalūs saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai.

Pakeitimas 63

32 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Gaminio, kurio sudėtyje yra cheminė medžiaga, atitinkanti 56 straipsnio kriterijus ir kurios pagal 58 straipsnio 1 dalį nustatyta koncentracija viršija 0,1 % pagal masę (w/w), gamintojas ar importuotojas pateikia gaminio gavėjui pakankamai informacijos (mažiausiai – medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti. Ši pareiga galioja visiems gaminių gavėjams tiekimo grandinėje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Visas pareigą informuoti apibrėžiančias nuostatas reikėtų nustatyti atskirame straipsnyje (žr. naująjį 33 a straipsnį).

Pakeitimas 64

33A STRAIPSNIS (NAUJAS)

33a straipsnis

 

Pareiga informuoti apie gaminiuose esančias medžiagas

 

1. XIV priede nurodytos medžiagos arba preparato ar gaminio, kuriuose yra šios medžiagos, gamintojas arba importuotojas paskesniojo naudotojo prašymu, jei prašymas pagrįstas, suteikia informaciją, kuri yra būtina medžiagos poveikiui žmogaus sveikatai ar aplinkai įvertinti, atsižvelgdamas į prašyme išdėstytus veiksmus ir naudojimą.

 

2. 1 dalyje nurodyti informavimo reikalavimai pagal mutatis mutandis principą galioja tiekimo grandinės dalyviams.

 

3. Paskesnieji naudotojai, kurie produkto gamyboje naudoja medžiagą ar preparatą, kuriam buvo sudarytas saugos duomenų lapas, ir tie, kurie po to naudoja tą produktą ar toliau jį perdirba, perduoda saugos duomenų lapą bet kuriam produkto ar jo derivato gavėjui. Gavėjais negali būti vartotojai.

 

Vartotojai turi teisę prašyti, kad gamintojas ar importuotojas pateiktų informaciją apie medžiagas, esančias jo pagamintame ar importuotame gaminyje.

 

Gamintojai ir importuotojai per 15 darbo dienų kiekvienam individualiam vartotojui jo prašymu nemokamai suteikia galimybę susipažinti su išsamia informacija apie medžiagų, kurių esama bet kokiame jų pagamintame ar importuotame gaminyje, saugą ir naudojimą.

(166 ir 366 pakeitimai. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Gamintojai, mažmenininkai ir vartotojai turėtų turėti galimybę sužinoti, ar gaminio sudėtyje yra tam tikrų medžiagų, ir prireikus rasti bei pasirinkti saugesnę medžiagą.

Informacija apie kenksmingas (leistas naudoti) gryno pavidalo arba preparatuose ar gaminiuose esančias medžiagas turi būti teikiama visiems tiekimo grandinės dalyviams, kad bendrovės galėtų imtis atitinkamų veiksmų ir priimti pagrįstus sprendimus dėl jų gaminių sudėties. Būtina užtikrinti paskesniųjų naudotojų teisę gauti informacijos apie tokias medžiagas, siekiant atgauti vartotojų pasitikėjimą ir atkurti geranoriškumą.

Pakeitimas 65

36 STRAIPSNIO 4 DALIES C PUNKTAS

(c) tolesnis cheminės medžiagos ar preparato naudotojas sunaudoja iš viso mažiau nei 1 toną per metus;

Išbraukta.

(Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą, susijęs su 54 konstatuojamąja dalimi)

Pagrindimas

Taryba nustačius 1 tonos ribą, paskesnieji naudotojai turėtų pateikti cheminės saugos ataskaitą ( CSR) tik tuomet, kai medžiagos kiekis viršija 1 toną, jei šiai medžiagai gamintojas nėra parengęs cheminės saugos ataskaitos. Ši kiekio riba nėra numatyta gamintojų cheminės saugos ataskaitoms. Ši nauja nuostata netinkamai skatintų gamintojus neįtraukti neviršijančių 1 tonos cheminių medžiagų į jų CSR, kadangi tai nebūtų susiję su kokiais nors paskesniųjų naudotojų įpareigojimais. Tai sukuria didelę saugumo informacijos apie nedidelius medžiagų kiekius spragą.

Nustačius 1 tonos per metus ribą, būtų sukurta didelė spraga atsižvelgiant į daugelio kitų medžiagų naudojimą. Panaikinus 1 tonos per metus ribą, būtų užtikrinta, kad paskesnieji naudotojai turėtų teisę iš gamintojo gauti saugos informacijos, kad galėtų saugiai naudoti medžiagą ir pagerinti savo gaminių kokybę.

Pakeitimas 66

39 straipsnio 1A dalis (NAUJA)

1a. Siekiant išvengti bandymų su gyvūnais kartojimosi, suinteresuotos šalys per 90 dienų gali pareikšti savo nuomonę dėl bet kokio pasiūlymo dėl bandymų su stuburiniais gyvūnais. Registruotojas arba paskesnysis naudotojas atsižvelgia į visas gautas pastabas ir praneša Agentūrai, ar, nepaisant išreikštų pastabų, jis vis tiek mano, kad būtina atlikti siūlomą bandymą, ir nurodo savo priežastis.

(176 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į visas nuomones ir informaciją, kurios gali turėti įtakos mažinant bandymų su gyvūnais skaičių.

Pakeitimas 67

39 STRAIPSNIO 1B DALIS (NAUJA)

1b. Prieš parengiant sprendimą, kaip numatyta 2 dalyje, dėl pasiūlymo atlikti bandymą su stuburiniais gyvūnais, konsultuojamasi su Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centru (ECVAM).

(177 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į greitai plėtojamą alternatyvių bandymų sritį kompetentingoms institucijoms turi būti teikiama ekspertų nuomonė ir dalijamasi patirtimi, kai vertinami pasiūlymai dėl bandymų siekiant užkirsti kelią bandymams su gyvūnais ir sutaupyti lėšų.

Pakeitimas 68

39 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytu nagrinėjimu, Agentūra parengia vieno iš toliau pateikiamų sprendimų projektą, o toks sprendimas priimamas 49 ir 50 straipsniuose nustatyta tvarka:

2. Remdamasi 1, 1a ir 1b dalyse nurodytu nagrinėjimu, Agentūra parengia vieno iš toliau pateikiamų sprendimų projektą, o toks sprendimas priimamas 49 ir 50 straipsniuose nustatyta tvarka:

(Grąžinamas pakeistas Komisijos tekstas)

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti suderinamumą.

Pakeitimas 69

40 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Registruotojas iki nustatyto termino pateikia Agentūros reikalaujamą informaciją.

4. Registruotojas Agentūrai pateikia reikalaujamą informaciją per Agentūros nustatytą tinkamą laikotarpį. Šis laikotarpis neturi viršyti šešių mėnesių. Agentūra panaikina registracijos numerį, jeigu registruotojas per nustatytą laiką nepateikia atitinkamos informacijos.

Pagrindimas

Taryba nenumatė aiškaus termino informacijai pateikti. Parlamentas jį pasiūlė savo 180 pakeitime.

Registruotojas gali pereiti išsamumo patikrinimą, kaip nustatyta 20 straipsnyje, bet, nepaisant to, informacijos pateikimo reikalavimai gali būti neįvykdyti. Reikalavimų dėl informacijos pateikimo nevykdymas turėtų turėti aiškius padarinius. Registruotojams neturėtų būti suteikta daugiau negu viena galimybė per daugiausia šešis mėnesius ištaisyti registracijos trūkumus. Tai galėtų užtikrinti gerą kokybę ir padėti išvengti nesibaigiančių diskusijų tarp institucijų ir registruotojų. Teksto formuluotė suderinta su 20 straipsnio nuostatomis dėl išsamumo patikrinimo.

Pakeitimas 70

40 STRAIPSNIO 7 DALIS

7. Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, gali priimti sprendimą keisti atrenkamų dokumentacijų procentinę dalį ir iš dalies keisti 5 dalį ar įtraukti į ją papildomus kriterijus 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

7. Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, gali priimti sprendimą keisti atrenkamų dokumentų rinkinių procentinę dalį ir iš dalies keisti 5 dalį ar įtraukti į ją papildomus kriterijus 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su tikrinimu“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 71

46 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Siekdama užtikrinti suderintą papildomos informacijos prašymo būdą, Agentūra stebi 45 straipsnyje nurodytų sprendimų projektų rengimą, nustato kriterijus ir prioritetus. Tam tikrais atvejais 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka priimamos įgyvendinimo priemonės.

2. Siekdama užtikrinti suderintą papildomos informacijos prašymo būdą, Agentūra stebi 45 straipsnyje nurodytų sprendimų projektų rengimą, nustato kriterijus ir prioritetus. Tam tikrais atvejais 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka priimamos įgyvendinimo priemonės.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su tikrinimu“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 72

49 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Agentūra praneša atitinkamam (-iems) registruotojui (-ams) arba tolesniam naudotojui (-ams) apie sprendimo, priimto pagal 39, 40 arba 45 straipsnius, projektą, ir praneša jam (jiems) apie teisę pateikti pastabas per 30 dienų nuo pranešimo gavimo. Jei atitinkamas (-i) registruotojas (-ai) ar tolesnis (-i) naudotojas (-ai) nori pateikti pastabas, jis (jie) jas pateikia Agentūrai. Agentūra savo ruožtu nedelsdama praneša kompetentingai institucijai apie pastabų pateikimą. Kompetentinga institucija (dėl sprendimų, priimtų pagal 45 straipsnį) ir Agentūra (dėl sprendimų, priimtų pagal 39 ir 40 straipsnius) atsižvelgia į visas gautas pastabas ir gali atitinkamai iš dalies pakeisti sprendimo projektą.

1. Agentūra, kartu su visomis suinteresuotųjų šalių ir Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centro (ECVAM) pastabomis, praneša atitinkamam (-iems) registruotojui (-ams) arba paskesniajam naudotojui (-ams) apie sprendimo, priimto pagal 39, 40 arba 45 straipsnius, projektą, ir praneša jam (jiems) apie teisę pateikti pastabas per 30 dienų nuo pranešimo gavimo. Jei atitinkamas (-i) registruotojas (-ai) ar paskesnysis (-i) naudotojas (-ai) nori pateikti pastabas, jis (jie) jas pateikia Agentūrai. Agentūra savo ruožtu nedelsdama praneša kompetentingai institucijai apie pastabų pateikimą. Kompetentinga institucija (dėl sprendimų, priimtų pagal 45 straipsnį) ir Agentūra (dėl sprendimų, priimtų pagal 39 ir 40 straipsnius) atsižvelgia į visas gautas pastabas ir gali atitinkamai iš dalies pakeisti sprendimo projektą.

(206 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, taip pat turėtų būti skelbiamos ECVAM ir kitų suinteresuotųjų šalių pastabos.

Susijęs su 39 straipsnio 1, 1a ir 2 dalių pakeitimais.

Pakeitimas 73

54 STRAIPSNIS

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, deramai kontroliuojant didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų riziką ir galiausiai pakeičiant šias chemines medžiagas tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis, kai tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu.

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, kad didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos būtų pakeičiamos saugesnėmis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis, jeigu jų yra. Kai tokių alternatyvų nėra, o nauda visuomenei yra didesnė negu su tokios cheminės medžiagos naudojimu susijusi rizika, šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, kad didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų naudojimas būtų deramai kontroliuojamas ir kad būtų skatinamos alternatyvos. Šio reglamento nuostatos grindžiamos atsargumo principu.

(214 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Autorizacija siekiama užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Autorizacija siekiama užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Pakartotinai pateikiamas EP 214 pakeitimas.

Nuoroda į vidaus rinkos poreikius turi būti išbraukta. REACH jau numato laisvo judėjimo sąlygą (128 straipsnis) ir remiasi Sutarties teisine baze dėl vidaus rinkos. Ši konkreti antraštinė dalis susijusi su leidimu naudoti chemines medžiagas, kurios žinomos kaip kenksmingos ir kurios turi būti naudojamos ypatingomis sąlygomis. Atsargumo principas minimas bendrosiose REACH nuostatose, tačiau ypač svarbu įtraukti šį principą į nuostatas dėl autorizacijos.

Pakeitimas 74

55 STRAIPSNIO 4 DALIES DA PUNKTAS (NAUJAS)

da) naudojant rūdas ir koncentratus, t. y. gamtoje esančias žaliavas, kurios nėra parduodamos plačiajai visuomenei, įrenginiuose, apibrėžtuose Direktyvoje 96/61/EB.

Pagrindimas

Daugelyje cheminių medžiagų yra nedideli natūralių CMR medžiagų kiekiai, todėl joms turi būti privaloma autorizacija. Jų, tik kaip žaliavų, naudojimas įrenginiuose, kuriems reikalingi leidimai, numatytas nuorodoje dėl geriausios prieinamos įrangos (Direktyva 96/61/EB) bei teisės aktuose dėl darbuotojų ir aplinkos apsaugos; gaminius ir atliekų srautus ir toliau reglamentuoja REACH ir teisės aktai dėl atliekų. Galima rizika tinkamai reguliuojama 57 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią numatomos ir išimtys. Dėl medžiagų sudėties įvairovės šis pakeitimas užkirs kelią daugybei netinkamo registravimo atvejų (sistemos perkrovimo) ir užtikrins jo veiksmingumą.

Pakeitimas 75

55 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Tuo atveju, kai autorizacija cheminėms medžiagoms privaloma tik dėl to, kad jos atitinka 56 straipsnio a, b arba c punktų kriterijus arba dėl to, kad pagal 56 straipsnio f punktą nustatoma, kad jos pavojingos žmonių sveikatai, šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos, kai cheminės medžiagos naudojamos:

Išbraukta.

a) kosmetikos gaminiuose, kuriems taikoma Direktyva 76/768/EEB;

 

b) medžiagose, kurios liečiasi su maistu, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004.

 

(471/rev dalinis pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Neturėtų būti taikomi apribojimai nuostatų dėl autorizacijos taikymui.

Pakeitimas 76

55A STRAIPSNIS (NAUJAS)

55a straipsnis

Cheminių medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas

 

56 straipsnio kriterijus atitinkančios cheminės medžiagos, kurių autorizacijos procedūra dar nepradėta, išvardijamos XIV priedo a dalyje. Pradėjus autorizacijos procedūrą, šios cheminės medžiagos įtraukiamos į XIV priedo b dalies sąrašą 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

(215 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didinti skaidrumą, skatinti savanoriškas paskesniųjų naudotojų priemones ir naujoves, susijusias su saugesnėmis alternatyvomis, visos cheminės medžiagos, atitinkančios labai didelio susirūpinimo kriterijus, turėtų būti nedelsiant įtrauktos į pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašą (t. y. į XIV priedo a dalį).

Taigi pagal Agentūros nustatytus prioritetus cheminės medžiagos bus įtrauktos į XIV priedo b dalį, kurioje nurodyti paraiškų autorizacijai gauti pateikimo galutiniai terminai.

Pakeitimas 77

56 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS IR ĮVADINĖ DALIS

Į XIV priedą įtrauktinos cheminės medžiagos

Į XIV priedo a dalį įtrauktinos cheminės medžiagos

57 straipsnyje nustatyta tvarka į XIV priedą gali būti įtrauktos šios cheminės medžiagos:

Laikantis esamų ar būsimų apribojimų, 58 straipsnyje nustatyta tvarka į XIV priedo a dalį įtraukiamos šios cheminės medžiagos:

(216 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Iš dalies susiję su 55a straipsnio (naujas) pakeitimais.

Atsižvelgiant į tai, kad sudaromas pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašas, turi būti pakeista įtraukimo į sąrašus procedūra.

Pakeitimas 78

56 STRAIPSNIO F PUNKTAS

f) 58 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienu konkrečiu atveju atskirai nustatytos cheminės medžiagos, trikdančios endokrininę sistemą arba pasižyminčios patvariomis, bioakumuliacinėmis ar toksiškomis savybėmis arba labai patvariomis ir didelės bioakumuliacijos savybėmis, neatitinkančios d arba e punktų kriterijų, kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali sukelti rimtą poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai, prilygstantį a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų poveikiui.

f) 58 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienu konkrečiu atveju atskirai nustatytos cheminės medžiagos, trikdančios endokrininę sistemą arba pasižyminčios patvariomis, bioakumuliacinėmis ar toksiškomis savybėmis arba labai patvariomis ir didelės bioakumuliacijos savybėmis, neatitinkančios d arba e punktų kriterijų, kelia panašų susirūpinimą kaip ir a–e punktuose išvardytos cheminės medžiagos.

(217 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad medžiaga keltų mažesnį susirūpinimą tol, kol bus leista ją įtraukti į XIVa priedą.

Pagal atsargumo principą negalima laukti, kol bus gautas mokslinis patvirtinimas, jog medžiaga turės neigiamą poveikį, pavyzdžiui, hormonams, taigi, siūloma formuluotė suteiks galimybę nustatyti daugiau medžiagų, kurios galėtų kelti panašų susirūpinimą.

Pakeitimas 79

56 STRAIPSNIO FA PUNKTAS (NAUJAS)

fa) nanodalelės.

(Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies d punktą, siekiant atsižvelgti į pakeistą 2006 m. kovo 10 d. SCENIHR nuomonę ir apžvalgą „Nano lygio medžiagų toksinis potencialas“, 2006 m. vasario 3 d. paskelbtą „Science“ žurnale)

Pagrindimas

Remiantis „Science“ žurnalu, labai maži nanomedžiagų dydžiai gali pakeisti fizines ir chemines savybes ir sukurti didesnes biologinių medžiagų sunaudojimo ir sąveikos su jomis galimybes. Šis derinys gyvose ląstelėse gali sukelti neigiamą biologinį poveikį, kuris šiaip nebūtų galimas, jeigu tos medžiagos būtų stambesnės formos. SCENIHR nuomone, iki šiol turima tik labai mažai informacijos apie nanodalelių biologinį patvarumą (pvz., dalijimąsi, kaupimąsi, metabolizmą ir būdingą organų apnuodijimą). Todėl nanodalelėms turi būti privaloma autorizacija.

Pakeitimas 80

56 STRAIPSNIO FB PUNKTAS (NAUJAS)

fb) medžiagos, kurios naudojamos kaip priedai tabako gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo 2 straipsnio 1 ir 5 dalyse.

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 218 pakeitimu.

Pakeitimas 81

57 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS IR 1 DALIES ĮVADINĖ DALIS

Cheminių medžiagų įtraukimas į XIV priedą

1. Sprendimas įtraukti 56 straipsnyje nurodytas chemines medžiagas į XIV priedą priimamas 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jame kiekvienos cheminės medžiagos atveju nurodoma:

Cheminių medžiagų įtraukimas į XIV priedo b dalį

1. Sprendimas įtraukti 56 straipsnyje nurodytas chemines medžiagas į XIV priedo b dalį priimamas remiantis 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka. Jame kiekvienos cheminės medžiagos atveju nurodoma:

(219 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Numačius sudaryti medžiagų, kurioms prašoma autorizacijos, sąrašą, XIV priedas tapo XIV priedo b dalimi.

Pakeitimas 82

57 STRAIPSNIO 1 DALIES BA PUNKTAS (NAUJAS)

ba) visi 67 straipsnyje nustatyti apribojimai;

(220 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Svarbu sprendime išdėstyti bet kokius gamybos, naudojimo ir (arba) patekimo į rinką apribojimus, kad tokios cheminės medžiagos būtų įtrauktos į XIV priedo b dalį.

Pakeitimas 83

57 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTAS

d) prireikus, peržiūros laikotarpiai tam tikriems naudojimo atvejams;

d) penkerių metų neviršijantys peržiūros laikotarpiai visiems naudojimo atvejams;

(221 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Tikslinga visas autorizacijas suteikti laikinai, kadangi periodiška peržiūra sudarytų sąlygas (ir skatintų) prisitaikyti prie techninės pažangos (pvz., apsvarstyti naują informaciją apie rizikas, poveikį, socialinę ir ekonominę naudą ir turimas alternatyvas). Nenumačius reguliarių peržiūros laikotarpių dings paskata diegti naujas saugesnes alternatyvas.

Pakeitimas 84

57 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Naudojimo būdams arba naudojimo būdų kategorijoms gali būti netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją, jei rizika yra deramai kontroliuojama esamais konkrečiais Bendrijos teisės aktais, nustatančiais būtiniausius reikalavimus, susijusius su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga naudojant cheminę medžiagą. Nustatant reikalavimų netaikymo atvejus pirmiausiai atsižvelgiama į rizikos žmogaus sveikatai ir aplinkai proporcingumą pagal cheminės medžiagos pobūdį, pavyzdžiui, tais atvejais, kai rizika priklauso nuo agregatinės būsenos.

2. Naudojimo būdams arba naudojimo būdų kategorijoms gali būti netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją. Taikant tokias išimtis ypač būtina atsižvelgti į:

a) konkrečiais Bendrijos teisės aktais, nustatančiais būtiniausius reikalavimus, susijusius su žmonių sveikatos, visuomenės saugumo ir aplinkos apsauga naudojant cheminę medžiagą, pvz., privalomosios poveikio darbo vietoje ribos, išmetimų ribos ir pan., su sąlyga, kad rizika yra deramai kontroliuojama;

b) galiojančiais teisiniais įsipareigojimais imtis tinkamų techninių ir administracinių priemonių, kad naudojant cheminę medžiagą būtų laikomasi atitinkamų sveikatos, saugos ir ekologijos standartų.

Atsižvelgiant į sąlygas gali būti taikomos išimtys.

Pagrindimas

Grąžinamas pirminis Komisijos pasiūlymas.

REACH įgyvendinimas neturėtų kliudyti oreivystės sektoriui, kuriame laikomasi civilinės aviacijos saugos ir sertifikavimo reikalavimų bei standartų, nustatytų tarptautiniu (ICAO) arba Bendrijos (EASA) lygmeniu. Gali prireikti kai kurioms medžiagoms nustatyti reikalavimų dėl autorizacijos išimtis, jeigu jų fizinės ir cheminės savybės būtinos siekiant laikytis tarptautinių arba Bendrijos saugos ir sertifikavimo reikalavimų bei standartų, ypač tinkamumo skraidyti ir keleivių saugos reikalavimų, susijusių su civiline aviacija, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1592/2002.

Pakeitimas 85

57 straipsnio 2a dalis (NAUJA)

2a. Tokios išimtys netaikomos 56 straipsnyje nustatytų medžiagų, kurios naudojamos kaip priedai tabako gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo 2 straipsnio 1 ir 5 dalyse, nepaisant tos direktyvos 12 straipsnio nuostatų, naudojimo būdams ar naudojimo būdų kategorijoms.

Pagrindimas

Suderinta su pirmajame svarstyme priimtu 222 pakeitimu, taip pat su pirminėje Europos Komisijos redakcijoje pateikto straipsnio numerio pakeitimu bendrojoje pozicijoje.

Pakeitimas 86

57 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

3. Prieš priimant sprendimą įtraukti chemines medžiagas į XIV priedą, Agentūra, atsižvelgdama į valstybių narių komiteto nuomonę, rekomenduoja įtraukti prioritetines chemines medžiagas, prie kiekvienos jų nurodydama 1 dalyje išvardytus duomenis. Pirmenybė paprastai teikiama cheminėms medžiagoms:

3. Agentūra rekomenduoja iš XIV priedo a dalies į šio XIV priedo b dalį perkelti prioritetines chemines medžiagas, prie kiekvienos jų nurodydama 1 dalyje išvardytus duomenis. Pirmenybė paprastai teikiama cheminėms medžiagoms:

(223 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Numačius sudaryti medžiagų, kurioms prašoma autorizacijos, sąrašą, XIV priedas tapo XIV priedo b dalimi.

Pakeitimas 87

57 STRAIPSNIO 3 DALIES BA PUNKTAS (NAUJAS)

ba) nanodalelių formos medžiagoms; arba

(Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies d punktą, kad būtų atsižvelgta į 2006 m. kovo 10 d. SCENIHR nuomonę)

Pagrindimas

SCENIHR nuomone, daug įvairių nanoskalės medžiagų ir aktyvių nanoskalės paviršių naudojami vartotojams skirtuose produktuose, įskaitant kosmetikos produktus ir preparatus nuo saulės, pluoštus ir tekstilės gaminius, dažus, glaistus, emulsijas ir koloidus. Atsižvelgiant į tai, kad a) didelį nerimą kelia neigiamas nanodalelių poveikis, b) jos plačiai naudojamos vartotojams skirtuose produktuose ir c) turimos žinios apie nanodalelių biologinį patvarumą labai skurdžios, joms turėtų būti suteikta pirmenybė REACH autorizacijos sistemoje.

Pakeitimas 8857 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS

c) kurių naudojami dideli kiekiai.

c) kurių naudojami dideli kiekiai; arba

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 224 pakeitimu.

Pakeitimas 8957 STRAIPSNIO 3 DALIES CA PUNKTAS (NAUJAS)

ca) cheminėms medžiagoms, kurios naudojamos kaip priedai tabako gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo 2 straipsnio 1 ir 5 dalyse.

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 225 pakeitimu.

Pakeitimas 9057 STRAIPSNIO 4 DALIES 1 PASTRAIPA

4. Prieš išsiųsdama savo rekomendacijas Komisijai, Agentūra paskelbia jas savo tinklavietėje, aiškiai nurodydama paskelbimo datą ir atsižvelgdama į 117 ir 118 straipsnių nuostatas, susijusias su teise susipažinti su informacija.. Agentūra pakviečia suinteresuotas šalis per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos pateikti savo pastabas, ypač apie naudojimo būdus, kuriems netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją.

4. Prieš išsiųsdama savo rekomendacijas Komisijai, Agentūra paskelbia jas savo tinklavietėje, aiškiai nurodydama paskelbimo datą. Agentūra pakviečia suinteresuotas šalis per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos pateikti savo pastabas, ypač apie:

a) 56 straipsnio d, e ir f punktuose pateiktų kriterijų laikymąsi;

b) naudojimo būdus, kuriems netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją.

Pagrindimas

Pakeitimu atkuriamas pirminis Komisijos pasiūlymas.

Pakeitimas 9157 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Atsižvelgiant į 6 dalį, į XIV priedą įtrauktai cheminei medžiagai netaikomi nauji apribojimai pagal VIII antraštinėje dalyje išdėstytą procedūrą, susijusią su cheminės medžiagos, preparato ar gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių sveikatai ar aplinkai dėl XIV priede nurodytų cheminei medžiagai būdingų savybių.

5. Atsižvelgiant į 6 dalį, į XIV priedą įtrauktai cheminei medžiagai netaikomi nauji apribojimai pagal VIII antraštinėje dalyje išdėstytą procedūrą, susijusią su cheminės medžiagos, preparato ar gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių sveikatai ar aplinkai dėl XIV priede nurodytų cheminei medžiagai būdingų savybių, išskyrus atvejus, kai Agentūrai pateikiama mokslinės informacijos, patvirtinančios būtinybę nedelsiant imtis priemonių griežčiau apriboti cheminės medžiagos naudojimą.

Pagrindimas

Jeigu gauta nauja mokslinė informacija rodo, kad reikalingos platesnės priemonės, skirtos papildomai apriboti cheminių medžiagų patekimą į rinką, institucijos turi turėti galimybę taikyti apribojimų procedūras. Pakartotinai pateikiamas EP 226 pakeitimas.

Pakeitimas 9257 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Cheminės medžiagos, kurios dėl naujos informacijos gavimo nebeatitinka 56 straipsnyje nurodytų kriterijų, 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka išbraukiamos iš XIV priedo.

8. Cheminės medžiagos, kurios dėl naujos informacijos gavimo nebeatitinka 56 straipsnyje nurodytų kriterijų, 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka išbraukiamos iš XIV priedo.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 9358 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS

56 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų nustatymas

56 straipsnyje nurodytų medžiagų nustatymas ir įtraukimas į XIV priedo a dalį

(227 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 56 straipsnio pakeitimu.

Siekiant didinti skaidrumą, skatinti savanoriškas paskesnių naudotojų priemones ir inovacijas, susijusias su saugesnėmis alternatyvomis, visos cheminės medžiagos, atitinkančios labai didelio susirūpinimo kriterijus, turėtų būti nedelsiant įtrauktos į pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašą (t. y. XIV priedo a dalį). Tos medžiagos, kurios jau dabar laikomos atitinkančiomis šiuos kriterijus, įtraukiamos tiesiogiai. Toms, kurios tokiomis dar tik nustatomos, turėtų būti įvesta įtraukimo į sąrašą procedūra.

Pakeitimas 9458 STRAIPSNIO -1 DALIS

 

-1. 56 straipsnio a, b ir c punktuose minimos medžiagos įtraukiamos į XIV priedo a dalį.

(228 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

C/m/r medžiagos turėtų būti nedelsiant įtraukiamos į pasiūlytų cheminių medžiagų autorizacijos sąrašą.

Pakeitimas 9558 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Siekiant nustatyti 56 straipsnyje nurodytus kriterijus atitinkančias chemines medžiagas ir sudaryti šių pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašą, kuris galiausiai bus įtrauktas į XIV priedą, taikoma šio straipsnio 2–10 dalyse išdėstyta tvarka. Agentūra šiame sąraše nurodo, kurios cheminės medžiagos yra jos darbo programoje pagal 82 straipsnio 3 dalies e punktą.

1. Nustatant 56 straipsnio d, e ir f punktuose nurodytas chemines medžiagas, prieš bet kurias pagal 57 straipsnio 3 dalį pateiktas rekomendacijas taikoma šio straipsnio 2–10 dalyse išdėstyta tvarka.

Pagrindimas

Pakeitimu atkuriamas pirminis Komisijos pasiūlymas.

Pakeitimas 9658 STRAIPSNIO 8 IR 9 DALYS

8. Jei per 30 dienų nuo dokumentacijos perdavimo Valstybių narių komitetas vieningai sutaria dėl cheminės medžiagos nustatymo, šią cheminę medžiagą Agentūra įtraukia į 1 dalyje nurodytą sąrašą. Agentūra šią cheminę medžiagą gali įtraukti į savo rekomendacijas pagal 57 straipsnio 3 dalį.

8. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio perdavimo valstybių narių komitetas kvalifikuota balsų dauguma sutaria, jog medžiaga atitinka kriterijus, kad būtų suteikta autorizacija, ir kad ji turėtų būti įtraukta į XIV priedo b dalį, Agentūra per 15 darbo dienų rekomenduoja Komisijai įtraukti šią medžiagą į XIV priedo b dalį, kaip numatyta 57 straipsnio 3 dalyje.

9. Jei Valstybių narių komitetui nepavyksta vieningai susitarti, Komisija per 3 mėnesius nuo Valstybių narių komiteto nuomonės gavimo parengia pasiūlymo dėl cheminės medžiagos nustatymo projektą. Galutinis sprendimas dėl cheminės medžiagos priimamas 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

9. Jei valstybių narių komitetui nepavyksta susitarti kvalifikuota balsų dauguma, jis privalo priimti nuomonę per 30 dienų nuo dokumentacijos perdavimo. Agentūra per 15 darbo dienų šią nuomonę perduoda Komisijai kartu su informacija apie Komiteto mažumų požiūrį, kad Komisija priimtų sprendimą. Galutinis sprendimas dėl cheminės medžiagos priimamas 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka.

(229 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Komitetui nepavykus susitarti, galutinis sprendimas bus paliekamas Komisijai.

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 9758 straipsnio 9a dalis (NAUJA)

 

9a. Cheminės medžiagos, kurios yra naujai priskiriamos prie 56 straipsnio a, b ir c punktuose nustatytus kriterijus atitinkančių medžiagų, ir medžiagos, kurios identifikuojamos kaip 56 straipsnio d, e ir f punktuose nustatytus kriterijus atitinkančios medžiagos, per tris mėnesius įtraukiamos į XIV priedo a dalį.

(230 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimu numatoma procedūra, pagal kurią medžiagos įtraukiamos į XIV priedo a dalį.

Pakeitimas 98

59 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Komisija atsako už sprendimų dėl paraiškų autorizacijai pagal šią antraštinę dalį gauti priėmimą.

1. Komisija atsako už sprendimų dėl paraiškų autorizacijai pagal šią antraštinę dalį gauti priėmimą. Priimant tokius sprendimus taikomas atsargumo principas.

(231 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimu primenama, kad tokie sprendimai turi būti grindžiami atsargumo principu.

Pakeitimas 9959 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Nepažeidžiant 3 dalies, autorizacija suteikiama tuo atveju, kai cheminės medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių sveikatai ar aplinkai dėl XIV priede nurodytų cheminei medžiagai būdingų savybių yra deramai kontroliuojama pagal I priedo 6.4 skirsnį ir kaip nurodyta pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos ataskaitoje. Komisija atsižvelgia į visus sprendimo priėmimo metu žinomus išleidimus, išmetimus ir nuostolius.

2. Autorizacija suteikiama tik tuo atveju, kai:

Komisija neatsižvelgia į riziką žmonių sveikatai, kylančią dėl cheminės medžiagos naudojimo medicinos prietaisuose, kuriuos reglamentuoja 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo, 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų arba 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

 

 

a) nėra tinkamų alternatyvių medžiagų arba technologijų ir yra imamasi priemonių, siekiant sumažinti poveikį, ir

 

b) įrodoma, kad socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė už medžiagos naudojimo keliamą riziką žmonių sveikatai arba aplinkai, ir

 

c) cheminės medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių sveikatai ar aplinkai dėl XIV priedo a dalyje nurodytų cheminei medžiagai būdingų savybių yra deramai kontroliuojama pagal I priedo 6.4 skirsnį ir kaip nurodyta pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos ataskaitoje.

 

Komisija atsižvelgia į visus sprendimo priėmimo metu žinomus išleidimus, išmetimus ir nuostolius.

(232 pakeitimas (pataisytas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 54 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 10059 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 2 dalis netaikoma:

Išbraukta.

i) cheminėms medžiagoms, atitinkančioms 56 straipsnio a, b, c ir f punktuose nurodytus kriterijus, kurioms neįmanoma nustatyti ribų pagal I priedo 6.4 skirsnį;

 

ii) cheminėms medžiagoms, atitinkančioms 56 straipsnio d ir e punktuose nurodytus kriterijus.

 

Pagrindimas

Pakeitimu išbraukiama nauja bendrosios pozicijos nuostata, nes didelį susirūpinimą keliančių medžiagų autorizacijai turėtų būti taikoma viena procedūra.

Pakeitimas 10159 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

4. Jei autorizacijos negalima suteikti pagal 2 dalį, ar cheminių medžiagų, nurodytų 3 dalyje, atveju, ji gali būti suteikiama įrodžius, kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kylančią dėl cheminės medžiagos naudojimo, ir jei nėra tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų. Šis sprendimas priimamas apsvarsčius visus šiuos aspektus:

4. Sprendimas suteikti autorizaciją pagal 2 dalį priimamas apsvarsčius visus šiuos aspektus:

(233 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 54 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 10259 STRAIPSNIO 7 DALIS

7. Jei paraiškoje autorizacijai gauti pateikiama 61 straipsnio 5 dalies b punkte nurodyta informacija, į šią informaciją atsižvelgiama nustatant šio straipsnio 8 dalyje nurodyto ribotos trukmės peržiūros laikotarpio trukmę.

7. Ribotos trukmės autorizacijos galiojimo trukmė nustatoma remiantis informacija, apibrėžta 61 straipsnio 4 dalies eb punkte, ir atsižvelgiant į kitą turimą informaciją.

Pagrindimas

Pakeitimu autorizacijos galiojimo trukmė susiejama su informacija, pateikiama pakeitimo plane.

Pakeitimas 10359 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Nepažeidžiant sprendimų dėl būsimos peržiūros laikotarpio atliekama autorizacijų ribotos trukmės peržiūra (kurios trukmė nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju) ir paprastai joms nustatomi reikalavimai, įskaitant stebėseną.

8. Suteikiant autorizaciją taikomi peržiūros laikotarpiai, pakeitimo planų pateikimo ir kitos sąlygos, įskaitant stebėseną. Autorizacija yra ribotos, ne ilgesnės kaip 5 metų galiojimo trukmės.

(235 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Autorizacijos turi būti ribotos galiojimo trukmės, kad būtų skatinamos naujovės.

Pakeitimas 10459 STRAIPSNIO 9 DALIES D IR E PUNKTAI

d) autorizacijos suteikimo sąlygos;

d) autorizacijos suteikimo sąlygos;

e) ribotos trukmės peržiūros laikotarpis;

e) peržiūros laikotarpis;

(236 ir 359 pakeitimai (daliniai). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitime pateikiama aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas 10560 STRAIPSNIO 1 DALIES 1–3 PASTRAIPOS

1. Autorizacijos, suteiktos pagal 59 straipsnį, laikomos galiojančiomis tol, kol Komisija priima sprendimą iš dalies pakeisti arba atšaukti autorizaciją atlikus peržiūrą, jei autorizacijos turėtojas peržiūros ataskaitą pateikia likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki riboto laiko peržiūros laikotarpio pabaigos. Užuot pakartotinai pateikęs visus pirminės paraiškos dėl dabartinės autorizacijos duomenis, autorizacijos turėtojas gali nurodyti tik dabartinės autorizacijos numerį, atsižvelgiant į antrą, trečią ir ketvirtą pastraipas.

1. Autorizacijos laikomos galiojančiomis tol, kol Komisija priima sprendimą dėl naujos paraiškos, jei autorizacijos turėtojas naują paraišką pateikia likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki galiojimo pabaigos. Užuot pakartotinai pateikęs visus pirminės paraiškos dėl dabartinės autorizacijos duomenis, pareiškėjas gali nurodyti tik:

Pagal 59 straipsnį suteiktos autorizacijos turėtojas pateikia atnaujintą prie paraiškos pridėtą pakeitimo planą. Jei turėtojas negali įrodyti, kad rizika deramai kontroliuojama, jis pateikia atnaujintą socialinę ir ekonominę analizę, alternatyvų analizę ir pakeitimo planą, kurie jau buvo pateikti su pirmine paraiška.

(a) a) dabartinės autorizacijos numerį,

(b)  b) atnaujintą socialinę ir ekonominę analizę, alternatyvų analizę ir pakeitimo planą, kurie buvo pateikti su pirmine paraiška,

 

Jei dabar jis gali įrodyti, kad rizika deramai kontroliuojama, jis pateikia atnaujintą cheminės saugos ataskaitą.

(c) c) atnaujintą cheminės saugos ataskaitą.

(237 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Autorizacijos peržiūrai pareiškėjas turi pateikti tik tuos pirminės paraiškos duomenis, kurie turi būti pakeisti.

Pakeitimas susijęs su 54 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 10660 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮVADINĖ DALIS

2. Autorizacijos bet kuriuo metu gali būti peržiūrėtos:

2. Autorizacijos bet kuriuo metu peržiūrimos:

(238 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šis pakeitimas sudaro sąlygas Agentūrai greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. Autorizacijos turėtų būti automatiškai peržiūrimos, jeigu pirminės paraiškos pasikeitusios sąlygos susijusios su pavojumi žmonių sveikatai ir aplinkai arba socialiniu ir ekonominiu poveikiu, arba nauja informacija apie galimas alternatyvas.

Numatomas įpareigojimas pasikeitus aplinkybėms peržiūrėti autorizacijas.

Pakeitimas 10760 STRAIPSNIO 3 DALIES 2 PASTRAIPA

Tais atvejais, kai kyla rimta ir tiesioginė rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, Komisija, laikydamasi proporcingumo principo, gali sustabdyti autorizacijos galiojimą, kol vyks peržiūra.

Tais atvejais, kai kyla rizika žmonių sveikatai arba aplinkai, Komisija, laikydamasi proporcingumo principo, gali sustabdyti autorizacijos galiojimą, kol vyks peržiūra.

(239 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nenustatyti sąvokos „rimtas ir tiesioginis“ pavojus kriterijai. Taigi Komisija, remdamasi požymiais, turi pati nuspręsti, ar turi būti sustabdytas autorizacijos galiojimas, kol vyks peržiūra, ar ne.

Pakeitimas 10860 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Jei nesilaikoma Direktyvoje 96/61/EB nurodytos aplinkos kokybės normos, autorizacijos naudoti atitinkamą cheminę medžiagą gali būti peržiūrėtos.

4. Jei nesilaikoma Direktyvoje 96/61/EB nurodytos aplinkos kokybės normos, peržiūrimos autorizacijos naudoti atitinkamą cheminę medžiagą.

(240 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas suderinamumas su Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės nuostatomis ir, numatant įpareigojimą peržiūrėti autorizacijas, sudaromos sąlygos Agentūrai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes.

Pakeitimas 10960 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Jei neįvykdyti Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti aplinkos apsaugos tikslai, autorizacijos naudoti atitinkamą cheminę medžiagą tam tikros upės baseine gali būti peržiūrėtos.

5. Jei neįvykdyti Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti aplinkos apsaugos tikslai, peržiūrimos autorizacijos naudoti atitinkamą cheminę medžiagą tam tikros upės baseine.

(Naujas pakeitimas. 62 straipsnio 2 dalies d punktas atsižvelgiant į 2006 m. liepos 17 d. Komisijos pasiūlymą 2006/397)

Pagrindimas

2006 m. liepos mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujos papildomos direktyvos dėl aplinkos apsaugos standartų vandens politikos srityje remiantis Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalimi. Kartu su naująja direktyva Komisija ketina pasikliauti išoriniais instrumentais, pvz., REACH, kad būtų įgyvendintos taršą ribojančios priemonės, suderinamos su pasiūlytais aplinkosaugos uždaviniais. Siekiant sukliudyti galimam atsakomybės nusikratymui, reikia užtikrinti, kad būtini uždaviniai galėtų būtų pasiekti įgyvendinant REACH ir atliekant privalomas autorizacijų peržiūras, jeigu nevykdomi aplinkosaugos uždaviniai.

Pakeitimas 11061 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Su paraiška gali būti pateikiama:

 

a) socialinė ir ekonominė analizė, atlikta laikantis XVI priedo;

ea) socialinė ir ekonominė analizė, atlikta laikantis XVI priedo;

b) tam tikrais atvejais – pakeitimo planas, įskaitant mokslinius tyrimus ir plėtrą bei pareiškėjo siūlomų veiksmų tvarkaraštį;

eb) pakeitimo planas, įskaitant mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą bei pareiškėjo siūlomų veiksmų tvarkaraštį;

 

 

c) pagrindimą, kodėl nereikia atsižvelgti į riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią kelia:

5. 5. Su paraiška taip pat gali būti pateikiama pagrindimas, kodėl nereikia atsižvelgti į riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią kelia:

i) cheminės medžiagos išmetimas iš įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas pagal Direktyvą 96/61/EB; arba

i) cheminės medžiagos išmetimas iš įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas pagal Direktyvą 96/61/EB; arba

ii) cheminės medžiagos išleidimas iš sutelktojo šaltinio, kuriam taikomas Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalies g punkte nurodytas reikalavimas dėl išankstinio sureguliavimo ir teisės aktai, priimti taikant minėtos direktyvos 16 straipsnį.

ii) cheminės medžiagos išleidimas iš sutelktojo šaltinio, kuriam taikomas Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalies g punkte nurodytas reikalavimas dėl išankstinio sureguliavimo ir teisės aktai, priimti taikant minėtos direktyvos 16 straipsnį.

(241 pakeitimas (peržiūrėtas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Į paraišką autorizacijai gauti turi būti įtraukta socialinė ir ekonominė analizė bei pakeitimo planas.

Pakeitimas 11162 STRAIPSNIS

1. Jei paraiška pateikiama cheminės medžiagos naudojimo būdui, paskesnis pareiškėjas gali daryti nuorodą į anksčiau pateiktos paraiškos dalis, nurodytas 61 straipsnio 4 dalies d punkte, 5 dalies a ir b punktuose, jei paskesnis pareiškėjas turi ankstesniojo pareiškėjo leidimą daryti nuorodą į šias paraiškos dalis.

1. Jei paraiška pateikiama cheminės medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis pareiškėjas gali daryti nuorodą į anksčiau pateiktos paraiškos dalis, nurodytas 61 straipsnio 4 dalies d, ea ir eb punktuose, jei paskesnis pareiškėjas turi ankstesniojo pareiškėjo leidimą daryti nuorodą į šias paraiškos dalis.

2. Jei autorizacija buvo suteikta cheminės medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis pareiškėjas gali daryti nuorodą į turėtojų paraiškų dalis, nurodytas 61 straipsnio 4 dalies d punkte, 5 dalies a ir b punktuose, jei paskesnis pareiškėjas turi autorizacijos turėtojo leidimą daryti nuorodą į šias paraiškos dalis.

2. Jei autorizacija buvo suteikta cheminės medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis pareiškėjas gali daryti nuorodą į turėtojų paraiškų dalis, nurodytas 61 straipsnio 4 dalies d, ea ir eb punktuose, jei paskesnis pareiškėjas turi autorizacijos turėtojo leidimą daryti nuorodą į šias paraiškos dalis.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 61 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 11263 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Nuomonių projektuose apsvarstomi šie aspektai:

4. Nuomonių projektuose apsvarstomi šie aspektai:

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje: rizikos žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, kylančios dėl paraiškoje apibūdinto cheminės medžiagos naudojimo būdo (-ų), įvertinimas ir, jei tinkama, rizika, kylanti dėl galimų alternatyvų;

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje: rizikos žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, kylančios dėl paraiškoje apibūdinto cheminės medžiagos naudojimo būdo (-ų), įvertinimas ir rizika, kylanti dėl galimų alternatyvų;

b) Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonėje: su paraiškoje apibūdintu (-ais) cheminės medžiagos naudojimo būdu (-ais) susijusių socialinių ir ekonominių veiksnių bei alternatyvų naudojimo galimybių, jų tinkamumo ir techninio įgyvendinamumo įvertinimas, kai paraiška pateikiama pagal 61 straipsnio 5 dalį.

b) Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonėje: su paraiškoje apibūdintu (-ais) cheminės medžiagos naudojimo būdu (-ais) susijusių socialinių ir ekonominių veiksnių bei alternatyvų naudojimo galimybių, jų tinkamumo ir techninio įgyvendinamumo įvertinimas.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 61 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 11363 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija per tris mėnesius parengia sprendimo suteikti autorizaciją projektą. Galutinis sprendimas suteikti autorizaciją arba jos nesuteikti priimamas 132 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

8. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija per tris mėnesius parengia sprendimo suteikti autorizaciją projektą. Galutinis sprendimas suteikti autorizaciją arba jos nesuteikti priimamas 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į 2006 m. vasario 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą C-122/04 dėl Forest Fucus ir į naują „komitologijos“ sprendimą. Bylos C-122/04 sprendime Teisingumo Teismas nustatė, kad Komisija, ketindama nukrypti nuo komiteto procedūros pasirinkimo kriterijų, turi savo pasirinkimą pagrįsti, nes kitaip jos veiksmas bus anuliuotas. Komisija pasiūlė autorizacijų suteikimo patariamąją procedūrą be jokio pagrindimo, net jeigu toks sprendimas yra aiškiai bendros apimties (žr. 55 straipsnio 2 dalį, 57 straipsnio 1c dalį ir 61 straipsnio 2 ir 3 dalis) ir todėl jam turėtų būti taikoma reguliavimo procedūra.

Remiantis naujuoju „komitologijos“ sprendimu, turėtų būti taikoma naujoji „reguliavimo procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“.

Pakeitimas 114

64 STRAIPSNIS

Autorizacijos turėtojų prievolė

Prievolė teikti informaciją apie medžiagas, kurios turi būti autorizuotos

Autorizacijų turėtojai ir 55 straipsnio 2 dalyje nurodyti paskesni naudotojai, įskaitant preparato sudėtyje esančių cheminių medžiagų naudotojus, prieš pateikdami cheminę medžiagą ar preparatą, kurio sudėtyje yra cheminės medžiagos, į rinką autorizuotam naudojimui nepažeidžiant Direktyvos 67/548/EEB ir Direktyvos 1999/45/EB, autorizacijos numerį nurodo etiketėje. Tai padaroma nedelsiant, kai autorizacijos numeris paskelbiamas viešai pagal 63 straipsnio 9 dalį.

Visos medžiagos, gryno pavidalo, naudojamos preparatuose ar gaminiuose ir atitinkančios 56 straipsnyje nustatytas sąlygas, žymimos, ir visuomet kartu su jomis pateikiamas saugos duomenų lapas. Etiketėje nurodoma:

 

a) medžiagos pavadinimas;

 

b) patvirtinimas, kad medžiaga įtraukta į XIV priedą, ir

 

c) kiekvienas atskiras autorizuotos medžiagos naudojimo būdas.

(246 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pateikiama išsamesnė formuluotė.

Pakeitimas 11566 straipsnio 2a dalis (NAUJA)

 

2a. Agentūra nedelsdama savo tinklavietėje paskelbia, kad valstybė narė arba Komisija ketina inicijuoti apribojimų procedūrą, ir praneša tiems, kurie pateikė paraišką registruoti atitinkamą cheminę medžiagą.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 789 pakeitimu.

Apribojimai gali būti taikomi nenustatant kiekio ribos, t. y. mažesnio nei 1 tona per metus kiekio atveju. Visos suinteresuotosios šalys turi teisę žinoti apie Agentūros arba valstybių narių ketinimus įvesti apribojimus..

Pakeitimas 11666 STRAIPSNIO 3 DALIS

Ne ilgiau kaip iki ...* valstybė narė gali toliau taikyti esamus ir griežtesnius su XVII priedu susijusius cheminės medžiagos gamybos, patiekimo rinkai ar naudojimo apribojimus, jei apie šiuos apribojimus buvo pranešta pagal Sutartį. Per ...** Komisija parengia ir paskelbia šių apribojimų sąrašą.

Ne ilgiau kaip iki ...* valstybė narė gali toliau taikyti esamus arba griežtesnius su XVII priedu susijusius cheminės medžiagos gamybos, patiekimo rinkai ar naudojimo apribojimus ir jų įgyvendinimo priemones, jei apie šiuos apribojimus buvo pranešta pagal Sutartį. Per ...** Komisija parengia ir paskelbia šių apribojimų sąrašą.

Pagrindimas

Direktyvos 76/769 apribojimai bus perkelti į REACH. Kaip reglamentas REACH bus tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Taigi įgyvendinimo priemonės būtų panaikintos. Vis dėlto apribojimai dažnai priklauso nuo to, ar nacionalinės įgyvendinimo priemonės yra veiksmingos. Kad ES arba nacionaliniu lygmeniu nebūtų pakenkta dabartiniams apribojimams, valstybėms narėms turėtų būti leista toliau taikyti visas nacionalines įgyvendinimo priemones pereinamuoju laikotarpiu, per kurį REACH numatyti apribojimai galėtų būti pakeisti, jeigu reikėtų palaikyti veiksmingą įgyvendinimą.

Pakeitimas 11767 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką chemines medžiagas kyla nepriimtina rizika žmonių sveikatai ar aplinkai ir šią problemą reikia spręsti visos Bendrijos mastu, 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas XVII priedas nustatant naujus apribojimus arba iš dalies keičiant XVII priede nustatytus esamus apribojimus, taikomus cheminių medžiagų - atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje – gamybai, naudojimui arba tiekimui rinkai, laikantis 68–72 straipsniuose nustatytos tvarkos. Priimant šiuos sprendimus atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant alternatyvų naudojimo galimybes.

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką chemines medžiagas kyla nepriimtina rizika aplinkai arba žmonių sveikatai, tarp jų jautrioms gyventojų grupėms ir tiems, kurie anksti arba nuolat patiria tiesioginį įvairių teršalų poveikį, ir šią problemą reikia spręsti visos Bendrijos mastu, 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas XVII priedas nustatant naujus apribojimus arba iš dalies keičiant XVII priede nustatytus esamus apribojimus, taikomus cheminių medžiagų - atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje – gamybai, naudojimui arba tiekimui rinkai, laikantis 68–72 straipsniuose nustatytos tvarkos. Priimant šiuos sprendimus atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant alternatyvų naudojimo galimybes.

Pagrindimas

Iškilus nepriimtinai rizikai žmonių sveikatai turėtų būti aiškiai nurodytos jautrios gyventojų grupės. Pakartotinai pateikiamas Parlamento 248 pakeitimas.

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 11867 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Cheminės medžiagos – atskiros ir esančios preparato ar gaminio sudėtyje, kuri atitinka 1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus ir kurią galėtų naudoti vartotojai ir kurių vartotojišką naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, atžvilgiu XVII priedas iš dalies keičiamas 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 68–72 straipsniai netaikomi.

2. Cheminės medžiagos – atskiros ir esančios preparato ar gaminio sudėtyje, kuri atitinka 1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus ir kurią galėtų naudoti vartotojai ir kurių vartotojišką naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, atžvilgiu XVII priedas iš dalies keičiamas 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka. 68–72 straipsniai netaikomi.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 11968 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Po 57 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nurodytos datos Agentūra apsvarsto, ar XIV priede išvardytų cheminių medžiagų naudojimas gaminio sudėtyje kelia riziką žmonių sveikatai ar aplinkai, kuri nėra deramai kontroliuojama. Jei Agentūros nuomone, rizika nėra deramai kontroliuojama, ji parengia XV priedo reikalavimus atitinkančią dokumentaciją.

2. Po 57 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodytos datos Agentūra apsvarsto, ar XIV priede išvardytų cheminių medžiagų naudojimas gaminio sudėtyje kelia riziką žmonių sveikatai ar aplinkai, kuri nėra deramai kontroliuojama. Jei Agentūros nuomone, rizika nėra deramai kontroliuojama, ji parengia XV priedo reikalavimus atitinkančią dokumentaciją.

Pagrindimas

Šis naujas straipsnis yra sveikintinas, nes pašalinama spraga autorizacijos sistemoje dėl ypač didelį susirūpinimą keliančių medžiagų naudojimo gaminiuose. Tai tiesiogiai susiję su importuojamais gaminiais, kadangi jiems netaikomi reikalavimai dėl autorizacijų. Vis dėlto turėtų būti galima pradėti apribojimų procedūrą, jeigu žinoma, kad buvo prašyta ir nebuvo suteiktos autorizacijos, ir ne tik praėjus ilgam laikui. Priešingu atveju laikinai būtų taikomi dvejopi standartai: importuojamų gaminių sudėtyje galėtų būti ypač didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, kurių nebeleidžiama naudoti ES gaminiuose.

Pakeitimas 120

72 STRAIPSNIS

1. Jei tenkinamos 67 straipsnyje nustatytos sąlygos, Komisija per tris mėnesius nuo Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonės gavimo arba iki pagal 70 straipsnį nustatyto termino pabaigos, jei tas komitetas nuomonės neparengia, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, parengia XVII priedo pakeitimo projektą.

1. Jei medžiaga jau įtraukta į XVII priedą ir jei tenkinamos 67 straipsnyje nustatytos sąlygos, Komisija per 3 mėnesius nuo Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonės gavimo arba iki pagal 70 straipsnį nustatyto termino pabaigos, jei tas komitetas nuomonės neparengia, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, parengia XVII priedo pakeitimo projektą.

Jei pakeitimo projektas skiriasi nuo pirminio pasiūlymo arba jei jame neatsižvelgiama į Agentūros nuomones, Komisija prideda išsamų skirtumus nulėmusių priežasčių paaiškinimą.

Jei pakeitimo projektas skiriasi nuo pirminio pasiūlymo arba jei jame neatsižvelgiama į Agentūros nuomones, Komisija prideda išsamų skirtumus nulėmusių priežasčių paaiškinimą.

2. Galutinis sprendimas priimamas 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Komisija pakeitimo projektą nusiunčia valstybėms narėms likus bent 45 dienoms iki balsavimo.

2. Galutinis sprendimas priimamas 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka. Komisija pakeitimo projektą nusiunčia valstybėms narėms likus bent 45 dienoms iki balsavimo.

 

2a. Jei medžiaga iki tol nebuvo įtraukta į XVII priedą, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl XVII priedo pakeitimo per 1 dalyje nustatytą terminą.

(251 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pagal esamą Direktyvą 76/769/EEB Europos Parlamentas ir Taryba turi įtakos priimant sprendimus dėl kai kurių cheminių medžiagų apribojimų, pvz., dėl ftalatų naudojimo tam tikruose žaisluose uždraudimo. Pakeitimu siekiama ir toliau taikyti šią procedūrą ir nedidinti Komisijos vaidmens.

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimas 12175 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTAS

d) Socialinės ir ekonominės analizės komitetas, kuris atsako už Agentūros nuomonės apie paraiškas autorizacijai gauti, siūlomus apribojimus ir kitus klausimus, kylančius taikant šį reglamentą ir susijusius su galimo teisės akto dėl cheminių medžiagų socialiniu ir ekonominiu poveikiu, parengimą;

d) Socialinės ir ekonominės analizės ir alternatyvų vertinimo komitetas, kuris atsako už alternatyvų naudojimo galimybių, jų tinkamumo ir techninio įgyvendinamumo įvertinimą, Agentūros nuomonės apie paraiškas autorizacijai gauti, siūlomus apribojimus ir kitus klausimus, kylančius taikant šį reglamentą ir susijusius su galimo teisės akto dėl cheminių medžiagų socialiniu ir ekonominiu poveikiu, parengimą;

(255 pakeitimas (pataisytas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimu labiau susiejama autorizacijos procedūra su saugesnių alternatyvų naudojimo galimybėmis, sujungiant Komiteto atsakomybę su jo vaidmeniu įvertinant alternatyvas, kaip numatyta 63 straipsnio 4 dalyje.

Komiteto pavadinimo pakeitimas bus taikomas visame reglamento tekste.

Pakeitimas 122

75 STRAIPSNIO 1 DALIES DA PUNKTAS (NAUJAS)

da) Alternatyvių bandymų metodų komitetas, kuris atsako už integruotos strategijos rengimą ir įgyvendinimą siekiant pagreitinti su gyvūnais nesusijusių bandymų metodų kūrimą, tvirtinimą ir įteisinimą, taip pat siekiant sumaniai juos panaudoti atliekant rizikos vertinimą pagal šio reglamento reikalavimus. Komitetas atsakingas už lėšų, gautų surinkus registracijos mokesčius, skyrimą alternatyviems bandymų metodams finansuoti. Komitetą sudaro Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centro ekspertai, gyvūnų gerovės organizacijų atstovai ir kitos suinteresuotos šalys.

 

Kiekvienais metais Komitetas rengia pažangos, pasiektos kuriant, tvirtinant ir įteisinant su gyvūnais nesusijusių bandymų metodus, juos sumaniai pritaikant rizikai vertinti pagal šio reglamento reikalavimus, taip pat nurodant alternatyviems bandymų metodams skirtų lėšų dydį ir paskirstymą, ataskaitą.

(257 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 92 konstatuojamosios dalies pakeitimais. Šiuo reglamento tikslu – skatinti su gyvūnais nesusijusius bandymus – turėtų būti vadovaujamasi suteikiant Agentūrai įgaliojimus ir jos veikloje siekiant veiksmingo tikslo įgyvendinimo. Alternatyvių bandymų metodų kūrimas, įtvirtinimas ir įteisinimas dažnai stringa todėl, kad trūksta strateginio planavimo ir koordinavimo. Taigi Agentūroje turi būti įsteigtas komitetas, kurį sudarytų alternatyvių bandymų metodų srityje dirbantys ekspertai, kurie turėtų įgaliojimus kurti ir įgyvendinti minėtuosius strateginius planus ir užtikrinti, kad alternatyvūs bandymų metodai būtų sumaniai naudojami, jei galima, rizikai vertinti siekiant užkirsti kelią bandymams su gyvūnais ir taupyti lėšas. Komitetas taip pat turėtų skirti lėšų alternatyviems bandymų metodams ir teikti metines pažangos ataskaitas laikydamasis skaidrumo pricipo.

Pakeitimas 12376 STRAIPSNIO 2 DALIES D IR E PUNKTAI

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), kurioje (-iose) kaupiama informacija apie visas registruotas chemines medžiagas, jų klasifikavimo ir ženklinimo inventorių bei suderintą klasifikavimo ir ženklinimo sąrašą. 118 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą duomenų bazės (-ių) informaciją ji skelbia viešai ir leidžia ja nemokamai naudotis internete, išskyrus atvejus, kai pagal 10 straipsnio a punkto xi papunktį pateiktas prašymas laikomas pagrįstu. Agentūra paprašius leidžia naudotis ir kita duomenų bazių informacija pagal 117 straipsnį;

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), kurioje (-iose) kaupiama informacija apie visas registruotas chemines medžiagas, jų klasifikavimo ir ženklinimo inventorių bei suderintą klasifikavimo ir ženklinimo sąrašą. 118 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą duomenų bazės (-ių) informaciją per 15 darbo dienų ji paskelbia viešai ir leidžia ja nemokamai naudotis internete, išskyrus atvejus, kai pagal 10 straipsnio a punkto xi papunktį pateiktas prašymas laikomas pagrįstu ir jos atskleidimo nereikalauja viršesnis viešasis interesas. Agentūra paprašius leidžia naudotis ir kita duomenų bazių informacija pagal 117 straipsnį;

e) pagal 118 straipsnio 1 dalį viešai skelbia informaciją apie tai, kokios cheminės medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo įvertintos per 90 dienų nuo informacijos gavimo Agentūroje;

e) pagal 118 straipsnio 1 dalį viešai skelbia informaciją apie tai, kokios cheminės medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo įvertintos per 15 darbo dienų nuo informacijos gavimo Agentūroje;

Pagrindimas

Remiantis Reglamento 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnio 2 dalimi, galimybė susipažinti su dokumentais komercinių interesų pagrindu gali būti nesuteikiama tik tada, jeigu jų atskleidimo nereikalauja viršesnis viešasis interesas. Taigi čia turėtų būti padaryta nuoroda į viršesnį viešąjį interesą.

Pagal Reglamento 1049/2001 nuostatas standartinis terminas atsakymui pateikti yra 15 darbo dienų.

Pakeitimas 124

76 STRAIPSNIO 2 DALIS GA PUNKTAS (NAUJAS)

 

ga) praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo skelbia savo tinklavietėje medžiagų, kurios apibrėžiamos kaip atitinkančios 56 straipsnyje nurodytus kriterijus, sąrašą. Šis sąrašas periodiškai atnaujinamas;

(263 pakeitimas gd punktas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Autorizavimo kriterijus atitinkančių medžiagų sąrašas turi būti skelbiamas viešai.

Pakeitimas 12576 STRAIPSNIO 2 DALIES MA PUNKTAS (NAUJAS)

 

ma) sukuria ir palaiko rizikos informacijos pateikimo vartotojams kokybės centrą; teikia centralizuotą ir koordinuotą informaciją apie saugų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą; palengvina keitimąsi informacija dėl pažangiosios praktikos pavojaus, rizikos ir saugaus naudojimo informacijos srityje.

(263 pakeitimas, pirmojo svarstymo gb punktas)

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas vartotojams saugiai naudoti chemines medžiagas, preparatus ir gaminius, kuriuose yra cheminių medžiagų.

Sukūrus tinkamą ir darnią rizika pagrįstą ryšių sistemą bus sudarytos sąlygos teikti vartotojams reikalingą informaciją ir patarimus, leidžiančius jiems saugiai ir veiksmingai naudoti medžiagas, preparatus ir produktus, kuriuose yra cheminių medžiagų.

Pakeitimas 126

76 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS

c) Komisijos prašymu rengia nuomonę apie visus kitus cheminių medžiagų – atskirų ir esančių gaminių sudėtyje saugos aspektus.

c) Komisijos arba Europos Parlamento prašymu rengia nuomonę apie visus kitus cheminių medžiagų – atskirų ir esančių gaminių sudėtyje saugos aspektus.

(260 pakeitimas f punktas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Parlamentas taip pat privalo turėti teisę prašyti Agentūros parengti nuomonę, kaip yra, pvz., Europos maisto saugos tarnybos atveju.

Pakeitimas 127

76 STRAIPSNIO 4 DALIES D PUNKTAS

d) nustato vykdymo strategijas bei geriausią vykdymo praktiką;

d) nustato vykdymo strategijas bei geriausią vykdymo praktiką, ypač atsižvelgdamas į MVĮ būdingas problemas;

(262 pakeitimo d punktas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinta REACH, ypatingą paramą reikėtų suteikti MVĮ.

Pakeitimas 128

77 STRAIPSNIO 3 PASTRAIPA

Ji patvirtina Agentūros vidaus taisykles ir darbo tvarką. Šios taisyklės skelbiamos viešai.

Ji patvirtina Agentūros vidaus taisykles ir darbo tvarką.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 108 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 129

78 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, ir ne daugiau kaip šeši Komisijos paskirti atstovai, įskaitant tris balsavimo teisės neturinčius suinteresuotų šalių atstovus.

Kiekviena valstybė narė siūlo narį į Valdančiąją tarybą. Tai pasiūlytus narius skiria Taryba.

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, ir ne daugiau kaip šeši Komisijos paskirti atstovai ir du Europos Parlamento paskirti atstovai.

Be to, Komisija skiria keturis balsavimo teisės neturinčius suinteresuotų šalių (pramonės ir vartotojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos organizacijų) atstovus į Valdančiąją tarybą.

 

Į Valdančiąją tarybą nariai skiriami taip, kad būtų užtikrinta aukščiausio lygio kompetencija, išsamios ir įvairios specialistų žinios ir, nepažeidžiant šių dviejų sąlygų, kiek įmanoma įvairesnis geografinis atstovavimas ES.

(267 pakeitimas (peržiūrėtas) – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu dar kartą pabrėžiama tradicinė Parlamento pozicija, susijusi su Valdančiosios tarybos sudėtimi ir skyrimo tvarka, remiantis EMEA modeliu. Suinteresuotų šalių atstovų skaičius padidinamas iki keturių siekiant užtikrinti visų svarbių sektorių dalyvavimą.

Pakeitimas 130

78 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Kadencijos trukmė – ketveri metai. Kadencija gali būti vieną kartą atnaujinta. Tačiau pirmajai kadencijai Komisija nurodo pusę savo paskirtų asmenų, o Taryba nurodo 12 savo paskirtų asmenų, kurių kadencija truks šešerius metus.

3. Kadencijos trukmė – ketveri metai. Kadencija gali būti vieną kartą atnaujinta. Tačiau pirmajai kadencijai Komisija ir Europos Parlamentas kiekvienas atskirai nurodo pusę savo paskirtų asmenų, o Taryba nurodo 12 savo paskirtų asmenų, kurių kadencija truks šešerius metus.

(360 pakeitimas (pataisytas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į 78 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 131

78 straipsnio 3A dalis (NAUJA)

3a. Komisijos parengtas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu pridedant svarbius pagrindžiančius dokumentus. Per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentas gali pateikti savo nuomonę svarstyti Tarybai, kuri tuomet paskiria Valdančiąją tarybą.

(1037 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Turėtų būti palengvinta Europos Parlamento dalyvavimo skiriant Valdančiąją tarybą tvarka.

Pakeitimas 132

79 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Išrinktasis pirmininkas prisistato Europos Parlamente.

(269 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant stiprinti demokratiją ir atskaitomybę Europos Parlamentui turi būti suteikta galimybė susipažinti su išrinktu pirmininku ir jo programa.

Pakeitimas 133

82 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Agentūrai vadovauja vykdomasis direktorius, kuris vykdo savo pareigas vadovaudamasis Bendrijos interesais ir yra nepriklausomas nuo konkrečių interesų.

1. Agentūrai vadovauja vykdomasis direktorius.

(272 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, visos su atskirų Agentūros įstaigų struktūrinių dalių nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 87 straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 134

82 STRAIPSNIO 2 DALIES JA PUNKTAS (NAUJAS)

(ja) ryšių su Europos Parlamentu užmezgimą ir palaikymą bei užtikrinimą, kad su atitinkamais minėtosios institucijos komitetais vyktų reguliarus dialogas.

(273 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiamas Europos Parlamento tradicinis požiūris į ryšius su agentūromis.

Pakeitimas 135

82 straipsnio 3A dalis (NAUJA)

3a. Valdančiajai tarybai priėmus bendrąją ataskaitą ir programas, vykdomasis direktorius jas perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms, ir pasirūpina, kad jos būtų paskelbtos.

(276 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiamas Europos Parlamento tradicinis požiūris į ryšius su agentūromis.

Pakeitimas 136

83 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Komisija pasiūlo kandidatus į vykdomojo direktoriaus pareigybę vadovaudamasi sąrašu, sudarytu apie šią pareigybę paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kituose atitinkamuose leidiniuose ar interneto svetainėse.

Išbraukta.

(277 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 83 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 137

83 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria Valdančioji taryba, atsižvelgdama į kandidato nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius bei vadovavimo įgūdžius, taip pat atitinkamą patirtį cheminės saugos arba cheminių medžiagų reguliavimo srityje. Valdančiosios tarybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių dauguma.

2. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria Valdančioji taryba iš Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo pagal viešą atrankos procedūrą, apie kurią skelbiama kvietime teikti paraiškas, publikuojamame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kituose periodiniuose leidiniuose arba interneto svetainėse. Prieš paskiriant Valdančiosios tarybos atrinktą kandidatą, jo prašoma kuo greičiau padaryti pareiškimą Europos Parlamente ir atsakyti į Parlamento narių klausimus.

 

Vykdomasis direktorius skiriamas atsižvelgiant į kandidato nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius bei vadovavimo įgūdžius, taip pat atitinkamą patirtį cheminės saugos arba cheminių medžiagų reguliavimo srityje. Valdančiosios tarybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių dauguma.

(278 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiamas Parlamento tradicinis požiūris (kuriam pritarė Taryba Europos maisto saugos tarnybos ir Europos vaistų vertinimo agentūros atvejais) į vykdomųjų direktorių skyrimo procedūrą.

Pakeitimas 138

84 STRAIPSNIO 1–7 DALYS

1. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti kandidatus į Rizikos vertinimo komiteto narius. Vykdomasis direktorius sudaro kandidatų sąrašą, kuris skelbiamas Agentūros tinklavietėje. Valdančioji taryba komiteto narius skiria iš šio sąrašo, įtraukdama bent vieną, bet ne daugiau kaip du kandidatus iš kiekvienos valstybės narės pasiūlytų kandidatų. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį vykdant 76 straipsnio 3 dalyje nurodytas užduotis.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną narį Rizikos vertinimo komiteto narius. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį vykdant 76 straipsnio 3 dalyje nurodytas užduotis.

2. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti kandidatus į Socialinės ir ekonominės analizės komiteto narius. Vykdomasis direktorius sudaro kandidatų sąrašą, kuris skelbiamas Agentūros tinklavietėje. Valdančioji taryba komiteto narius skiria iš šio sąrašo, įtraukdama bent vieną, bet ne daugiau kaip du kandidatus iš kiekvienos valstybės narės pasiūlytų kandidatų. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį vykdant 76 straipsnio 3 dalyje nurodytas užduotis.

2. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną narį į Socialinės ir ekonominės analizės komiteto narius. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį vykdant 76 straipsnio 3 dalyje nurodytas užduotis.

3. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną narį į Valstybių narių komitetą.

3. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną narį į Valstybių narių komitetą.

4. Komitetai siekia, kad tarp jų narių būtų įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu kiekvienas komitetas gali įtraukti į savo sudėtį ne daugiau kaip penkis papildomus narius, pasirinktus remiantis konkrečia jų kompetencija.

4. Komitetai siekia, kad tarp jų narių būtų įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu kiekvienas komitetas gali įtraukti į savo sudėtį ne daugiau kaip penkis papildomus narius, pasirinktus remiantis konkrečia jų kompetencija.

Komitetų nariai skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Komitetų nariai skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Valdančiosios tarybos nariai negali būti komitetų nariais.

Valdančiosios tarybos nariai negali būti komitetų nariais.

Kiekvieno komiteto nariai gali turėti patarėjus mokslo, technikos ar reguliavimo klausimais.

Kiekvieno komiteto nariai gali turėti patarėjus mokslo, technikos ar reguliavimo klausimais.

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti visuose komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, kuriuos rengia Agentūra ar jos komitetai. Komiteto narių arba Valdančiosios tarybos prašymu suinteresuoti subjektai atitinkamais atvejais taip pat gali būti kviečiami dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti visuose komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, kuriuos rengia Agentūra ar jos komitetai. Suinteresuoti subjektai taip pat gali dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

5. Kiekvieno komiteto nariai, paskirti pasiūlius valstybei narei, užtikrina deramą Agentūros užduočių ir jų valstybės narės kompetentingos institucijos darbo koordinavimą.

5. Kiekvieno komiteto nariai užtikrina deramą Agentūros užduočių ir jų valstybės narės kompetentingos institucijos darbo koordinavimą.

6. Komitetų nariai dirbdami naudojasi valstybių narių turimais moksliniais ir techniniais ištekliais. Šiuo tikslu valstybės narės savo pasiūlytus komitetų narius aprūpina tinkamais moksliniais ir techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija sudaro palankias sąlygas komitetų bei jų darbo grupių veiklai.

6. Komitetų nariai dirbdami naudojasi valstybių narių turimais moksliniais ir techniniais ištekliais. Šiuo tikslu valstybės narės savo pasiūlytus komitetų narius aprūpina tinkamais moksliniais ir techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija sudaro palankias sąlygas komitetų bei jų darbo grupių veiklai.

7. Valstybės narės Rizikos vertinimo komiteto arba Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nariams arba jų patarėjams bei ekspertams moksliniais ir techniniais klausimais neduoda nurodymų, kurie nesuderinami su individualiomis šių asmenų užduotimis arba su Agentūros užduotimis, pareigomis bei nepriklausomumu.

 

(279 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Visoms valstybėms narėms turi būti atstovaujama komitetuose. Suinteresuoti asmenys turėtų dalyvauti posėdžiuose ne vien tik gavę kvietimą. Visos su pavienių Agentūros įstaigų struktūrinių dalių nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 87 straipsnio pakeitimą).

Taip paaiškinama Valstybių narių komiteto pirmininko skyrimo procedūra.

Pakeitimas 139

85 STRAIPSNIO 1–3 DALYS

1. Kiekviena valstybė narė skiria į forumą po vieną narį trejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta. Nariai parenkami pagal jų vaidmenį ir patirtį užtikrinant cheminių medžiagų teisės aktų vykdymą, jie palaiko atitinkamus ryšius su valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

1. Kiekviena valstybė narė skiria į forumą po vieną narį trejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta. Nariai parenkami pagal jų vaidmenį ir patirtį užtikrinant cheminių medžiagų teisės aktų vykdymą, jie palaiko atitinkamus ryšius su valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

Forumas siekia, kad tarp jo narių būtų įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu forumas gali įtraukti į savo sudėtį ne daugiau kaip penkis papildomus narius, pasirinktus remiantis konkrečia jų kompetencija. Šie nariai skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Forumas siekia, kad tarp jo narių būtų įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu forumas gali įtraukti į savo sudėtį ne daugiau kaip penkis papildomus narius, pasirinktus remiantis konkrečia jų kompetencija. Šie nariai skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinama.

Forumo nariai gali turėti patarėjus moksliniais ir techniniais klausimais.

Forumo nariai gali turėti patarėjus moksliniais ir techniniais klausimais.

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti visuose forumo ir jo darbo grupių posėdžiuose. Forumo narių arba Valdančiosios tarybos prašymu suinteresuoti subjektai atitinkamais atvejais taip pat gali būti kviečiami dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti visuose forumo ir jo darbo grupių posėdžiuose. Suinteresuoti subjektai taip pat gali dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

 

Forumo nariai negali būti Valdančiosios tarybos nariais.

2. Valstybės narės paskirti forumo nariai užtikrina deramą forumo užduočių ir valstybės narės kompetentingos institucijos darbo koordinavimą.

2. Valstybės narės paskirti forumo nariai užtikrina deramą forumo užduočių ir valstybės narės kompetentingos institucijos darbo koordinavimą.

3. Forumo nariai dirbdami naudojasi valstybių narių turimais moksliniais ir techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija sudaro palankias sąlygas forumo bei jo darbo grupių darbui. Valstybės narės forumo nariams arba jų patarėjams bei ekspertams moksliniais ir techniniais klausimais neduoda nurodymų, kurie nesuderinami su individualiomis šių asmenų užduotimis arba su forumo užduotimis ir pareigomis.

3. Forumo nariai dirbdami naudojasi valstybių narių turimais moksliniais ir techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija sudaro palankias sąlygas forumo bei jo darbo grupių darbui.

(280 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Suinteresuoti subjektai turėtų dalyvauti posėdžiuose ne vien tik gavę kvietimą. Siekiant didesnio aiškumo, visos su pavienių Agentūros įstaigų struktūrinių dalių nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 87 straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 140

86 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Jei pagal 76 straipsnį komitetas privalo priimti sprendimą, pateikti nuomonę arba nuspręsti, ar valstybės narės dokumentacija atitinka XV priedo reikalavimus, jis paskiria vieną savo narį pranešėju. Atitinkamas komitetas gali paskirti antrąjį narį būti antruoju pranešėju. Kiekvienu atveju pranešėjai ir antrieji pranešėjai įsipareigoja veikti vadovaudamiesi Bendrijos interesais ir raštu pasižada vykdyti savo pareigas bei deklaruoja interesus. Komiteto narys negali būti skiriamas pranešėju konkrečiam atvejui, jei jis nurodo kokius nors interesus, kurie gali pakenkti nešališkam to atvejo vertinimui. Atitinkamas komitetas gali bet kuriuo metu pakeisti pranešėją arba antrąjį pranešėją kitu savo nariu, jei jie, pavyzdžiui, nepajėgia per nustatytą terminą atlikti savo pareigų arba jei paaiškėja galimas interesų konfliktas.

1. Jei pagal 76 straipsnį komitetas privalo pateikti nuomonę arba nuspręsti, ar valstybės narės dokumentacija atitinka XV priedo reikalavimus, jis paskiria vieną savo narį pranešėju. Atitinkamas komitetas gali paskirti antrąjį narį būti antruoju pranešėju. Komiteto narys negali būti skiriamas pranešėju konkrečiam atvejui, jei jis nurodo kokius nors interesus, kurie gali pakenkti nešališkam to atvejo vertinimui. Atitinkamas komitetas gali bet kuriuo metu pakeisti pranešėją arba antrąjį pranešėją kitu savo nariu, jei jie, pavyzdžiui, nepajėgia per nustatytą terminą atlikti savo pareigų arba jei paaiškėja galimas interesų konfliktas.

(281 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, visos su pavienių Agentūros įstaigų struktūrinių dalių nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 87 straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 14186 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Valstybės narės praneša Agentūrai ekspertų, turinčių patvirtintą patirtį 76 straipsnyje numatytoms užduotims vykdyti ir galinčių dirbti komitetų darbo grupėse, pavardes, nurodydamos jų kvalifikaciją ir konkrečias kompetencijos sritis.

2. Valstybės narės praneša Agentūrai nepriklausomų ekspertų, turinčių patvirtintą patirtį 76 straipsnyje numatytoms užduotims vykdyti ir galinčių dirbti komitetų darbo grupėse, pavardes, nurodydamos jų kvalifikaciją ir konkrečias kompetencijos sritis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina ekspertų nepriklausomumą. Pakartotinai pateikiama atitinkama Europos Parlamento 282 pakeitimo dalis.

Turėtų būti patikslinama, kad ekspertai turi būti nepriklausomi.

Pakeitimas 142

87 STRAIPSNIS

Kvalifikacija ir interesai

Nepriklausomumas

1. Apie narystę komitetuose ir forume skelbiama viešai. Pavieniai nariai gali prašyti neskelbti jų pavardžių viešai, jei, jų manymu, tai būtų jiems pavojinga. Vykdomasis direktorius sprendžia, ar patenkinti tokius prašymus. Skelbiant apie kiekvieno nario paskyrimą, nurodoma jo profesinė kvalifikacija.

1. Apie narystę komitetuose ir forume skelbiama viešai. Skelbiant apie kiekvieno nario paskyrimą, nurodoma jo profesinė kvalifikacija.

2. Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis direktorius ir komitetų bei forumo nariai pasižada vykdyti savo pareigas ir deklaruoja interesus, kurie galėtų būti laikomais kenkiančiais jų nešališkumui. Šie pasižadėjimai kasmet daromi raštu.

2. Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis direktorius, komitetų nariai, forumo nariai, Apeliacinės komisijos nariai, ekspertai ir patarėjai moksliniais ir techniniais klausimais neturi jokių finansinių ar kitokių interesų, susijusių su chemijos sektoriumi ir galinčių paveikti jų nešališkumą. Minėtieji asmenys įsipareigoja nepriklausomai dirbti visuomenės labui ir kasmet deklaruoja savo finansinius interesus. Visi netiesioginiai interesai, susiję su chemijos sektoriumi, nurodomi Agentūros registre ir pateikus prašymą su šia informacija galima susipažinti agentūros biuruose.

 

Valstybės narės Rizikos vertinimo komiteto, Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nariams, forumo nariams, Apeliacinės komisijos nariams, jų ekspertams ir patarėjams moksliniais ir techniniais klausimais neduoda nurodymų, kurie nesuderinami su individualiomis šių asmenų užduotimis arba su Agentūros užduotimis, pareigomis bei nepriklausomumu.

 

Agentūros nuostatuose numatomos konkrečios priemonės, skirtos šio straipsnio nuostatoms įgyvendinti.

3. Kiekviename posėdyje Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis direktorius, komitetų ir forumo nariai bei posėdyje dalyvaujantys ekspertai paskelbia apie interesus, kurie galėtų būti laikomi kenkiančiais jų nešališkumui tam tikrais darbotvarkės klausimais. Apie tokius interesus paskelbę asmenys nedalyvauja balsavime atitinkamu darbotvarkės klausimu.

3. Kiekviename posėdyje Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis direktorius, komitetų nariai, forumo nariai bei posėdyje dalyvaujantys ekspertai ir patarėjai moksliniais ir techniniais klausimais paskelbia apie interesus, kurie galėtų būti laikomi kenkiančiais jų nešališkumui tam tikrais darbotvarkės klausimais. Apie tokius interesus paskelbę asmenys nedalyvauja nei diskusijose atitinkamu darbotvarkės klausimu, nei balsuojant dėl šio klausimo. Minėtos interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

(285 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiama tradicinė Parlamento pozicija dėl komitetų ir tarybos narių nepriklausomumo, jų pareigos pateikti finansinių interesų ir netiesioginių interesų, susijusių su atitinkamu sektoriumi, deklaraciją. Šiai pozicijai pritarė Taryba svarstydama su Europos maisto saugos tarnyba ir su Europos vaistų vertinimo agentūra susijusius klausimus.

Pakeitimas 143

88 STRAIPSNIO 3 DALIES 1 PASTRAIPA

3. Pirmininką, kitus narius ir pakaitinius narius pagal Komisijos patvirtintą tinkamų kandidatų sąrašą skiria Valdančioji taryba, remdamasi atitinkamapatirtimi ir kompetencija cheminės saugos, gamtos mokslų ar reguliavimo ir teisinių procedūrų srityje.

3. Pirmininką, kitus narius ir pakaitinius narius Komisijos pasiūlyto tinkamų kandidatų sąrašo, sudaryto taikant viešą atrankos procedūrą po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kituose periodiniuose leidiniuose arba interneto tinklavietėse buvo paskelbtas kvietimas dalyvauti viešame konkurse, skiria Valdančioji taryba. Apeliacinės komisijos nariai parenkami atsižvelgiant į atitinkamąpatirtį ir kompetenciją cheminės saugos, gamtos mokslų ar reguliavimo ir teisinių procedūrų srityje.

(286 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Apeliacinei komisijai suteiktų įgaliojimų pobūdį, turėtų būti taikoma skaidri paraiškų pateikimo procedūra.

Pakeitimas 14488 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Komisija nustato, kokią kvalifikaciją turi turėti Apeliacinės komisijos nariai.

4. 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka Komisija nustato, kokią kvalifikaciją turi turėti Apeliacinės komisijos nariai.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo vadinamojo komitologijos sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą reguliavimo komiteto procedūrą reguliavimo komiteto ir galimybės vykdyti priežiūrą procedūra, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos neesminiams teisės akto projekto elementams pakeisti.

Pakeitimas 145

89 STRAIPSNIO 2 IR 3 DALYS

2. Apeliacinės komisijos nariai yra nepriklausomi. Priimant sprendimus jų neturi saistyti jokie nurodymai.

 

3. Apeliacinės komisijos nariai negali eiti kitų pareigų Agentūroje. Nariai gali dirbti ne visą darbo dieną.

3. Apeliacinės komisijos nariai negali eiti kitų pareigų Agentūroje.

(287 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, visos nuostatos, susijusios su atskirų Agentūros įstaigų struktūrinių dalių nepriklausomumui pateikiamos kartu viename straipsnyje. Net jeigu Apeliacinės komisijos nariai, atsižvelgdami į apeliacinių bylų kiekį, galėtų užsiimti kitokio pobūdžio veikla, šios jų pareigos ir toliau lieka pagrindinės visą darbo dieną.

Pakeitimas 146

90 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Apskųsti galima tuos Agentūros sprendimus, kurie buvo priimti pagal 9, 20 straipsnius, 27 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 50 straipsnį.

1. Apskųsti galima tuos Agentūros sprendimus, kurie buvo priimti pagal 9, 20 straipsnius, 27 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 2 ir 3 dalis, 50 ir 59 straipsnius.

(288 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą, sprendimus dėl autorizacijos turėtų būti galima taip pat apskųsti apeliacine tvarka.

Pakeitimas 14792 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Komisija nustato Apeliacinės komisijos darbo tvarką.

4. 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka Komisija nustato Apeliacinės komisijos darbo tvarką.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo vadinamojo komitologijos sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą reguliavimo komiteto procedūrą reguliavimo komiteto ir galimybės vykdyti priežiūrą procedūra, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos neesminiams teisės akto projekto elementams pakeisti.

Pakeitimas 148

108 STRAIPSNIS

Norėdama užtikrinti skaidrumą, Valdančioji taryba, remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir susitarusi su Komisija, patvirtina taisykles, kuriomis užtikrina visuomenei galimybę susipažinti su reguliavimo, moksline ar technine informacija apie cheminių medžiagų ir preparatų ar gaminių sudėtyje esančių cheminių medžiagų saugą, jei tokia informacija nėra konfidenciali.

Norėdama užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, Valdančioji taryba, remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir susitarusi su Komisija, patvirtina taisykles ir parengia registrą, siekdama užtikrinti visuomenei galimybę susipažinti su reguliavimo, moksline ar technine informacija apie cheminių medžiagų ir preparatų ar gaminių sudėtyje esančių cheminių medžiagų saugą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

 

Su Agentūros, komitetų ir darbo grupių vidaus darbo tvarkos taisyklėmis galima susipažinti Agentūroje, jos taip pat viešai skelbiamos internete.

 

Informacija apie pateiktas paraiškas gauti autorizaciją, taip pat informacija apie pasiektą procedūros etapą, tarpiniai sprendimai, suteiktos autorizacijos ir bet kokios kitos keliamos sąlygos arba taikomi apribojimai suprantama forma skelbiami internete.

(294 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiama tradicinė Parlamento pozicija dėl skaidrumo ir galimybės gauti informaciją. Šią poziciją patvirtino Taryba svarstydama Reglamentą dėl Europos vaistų vertinimo agentūros.

Pakeitimas 149112 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jei dėl 1 dalyje nurodytos prievolės inventoriuje atsiranda keli skirtingi įrašai apie tą pačią cheminę medžiagą, pranešėjai ir registruotojai stengiasi susitarti dėl vieno įrašo inventoriuje.

2. Jei dėl 1 dalyje nurodytos prievolės inventoriuje atsiranda keli skirtingi įrašai apie tą pačią cheminę medžiagą, pranešėjai ir registruotojai stengiasi susitarti dėl vieno įrašo inventoriuje. Jeigu tokio susitarimo pasiekti nepavyksta, Agentūra už atitinkamą mokestį priima sprendimą dėl vieno įrašo.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra pirmojo svarstymo 295 pakeitimo variantas, kuriame atsižvelgiama į tai, kad dalyviai turi būti skatinami susitarti patys, o ne tikėtis, kad Agentūra pirmoji imsis veiksmų. Paskesniesiems naudotojams svarbu, kad skirtingų tiekėjų pateikiamos tos pačios cheminės medžiagos klasifikacija būtų ta pati. Priešingu atveju galėtų kilti pavojus tiek aplinkos apsaugos, tiek komerciniams interesams.

Pakeitimas 150116A STRAIPSNIS (NAUJAS)

 

116a straipsnis

Specialios nuostatos dėl informacijos visuomenei

 

1. Siekdami padėti vartotojams saugiai ir tvariai naudoti chemines medžiagas ir preparatus, gamintojai, nepažeisdami esamų ženklinimo reikalavimų, turimą informaciją apie riziką nurodo prie visų į rinką pateikiamų ir vartotojams parduoti skirtų prekių tvirtinamose etiketėse. Šiose etiketėse nurodoma rizika, susijusi su rekomenduojamu naudojimo būdu arba iš anksto numatomais neteisingais naudojimo būdais. Jeigu įmanoma, be šių etikečių, galima pasitelkti kitas informacijos skleidimo priemones, pvz., interneto tinklavietes, kur būtų pateikiama išsamesnė informacija apie medžiagos arba preparato saugą ir naudojimą.

 

2. Atitinkamai iš dalies keičiamos Direktyvos 1999/45/EB ir 67/548/EEB.

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas.

Atitinka pirmojo svarstymo 298 pakeitimą.

Tinkamos ir darnios informacijos apie riziką sistemos sukūrimas sudarys sąlygas teikti vartotojams reikalingą informaciją ir patarimus, leidžiančius jiems saugiai ir veiksmingai naudoti medžiagas, preparatus ir produktus, kuriuose yra cheminių medžiagų.

Pakeitimas 151124 STRAIPSNIS

Valstybės narės įgyvendina valstybės kontrolės priemonių sistemą ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, imasi kitų veiksmų.

Vadovaudamosi Agentūros nustatytomis gairėmis, valstybės narės įgyvendina valstybės kontrolės sistemą ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, imasi kitų veiksmų.

Pagrindimas

Atitinka pirmajame svarstyme priimtą 816 pakeitimą.

Siekiant nuosekliai įgyvendinti REACH, Agentūra turėtų turėti teisę reikalauti, kad valstybės narės atliktų tam tikrus patikrinimus ir veiksmus.

Pakeitimas 152124A STRAIPSNIS (NAUJAS)

Valstybės narės įgalioja Agentūrą inicijuoti kontrolę ir veiksmus. Agentūra parengia kontrolės sistemos derinimo ir veiksmingumo gaires.

Pagrindimas

Atitinka pirmajame svarstyme priimtą 817 pakeitimą.

Valdant REACH sistemą, reikia nuosekliai įgyvendinti jos nuostatas visoje bendrojoje rinkoje ir parengti veiksmingą kontrolės sistemą. Taigi Agentūra turėtų turėti teisę reikalauti, kad valstybės narės atliktų tam tikrą kontrolę ir veiksmus.

Pakeitimas 153125 STRAIPSNIS

Valstybės narės priima nuostatas dėl sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki ...* praneša apie šias nuostatas Komisijai ir nedelsdamos informuoja apie paskesnius jų pakeitimus.

Remiantis Agentūros parengtomis gairėmis priimamos nuostatos dėl sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus ir visos priemonės, būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki ...* praneša apie šias nuostatas Komisijai ir Agentūrai ir nedelsdamos informuoja jas apie paskesnius jų pakeitimus.

Pagrindimas

Atitinka pirmajame svarstyme priimtą 818 pakeitimą.

Jeigu nuobaudų sistema būtų palikta tik valstybių narių nuožiūrai, Sąjungoje būtų taikomos skirtingos nuobaudos. Norint įgyvendinti REACH tikslus, turi būti suderinta sankcijų sistema ir darnus jos įgyvendinimas.

Pakeitimas 154

127 straipsnio 1a dalis (NAUJA)

1a. 1 dalyje neapribojama valstybių narių teisė taikyti ar nustatyti griežtesnes Bendrijos teisės aktus atitinkančias darbuotojų apsaugos priemones.

(309 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nuostatos, priimtos vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 137 straipsniu, neturėtų apriboti valstybių narių teisės taikyti ar nustatyti griežtesnes apsaugos priemones. Tai taikoma nuostatoms dėl darbuotojų apsaugos. Jei buvo atliktas atitinkamos medžiagos cheminės saugos vertinimas, gali būti laikoma, kad darbuotojų apsauga yra tinkamai užtikrinta. Atsižvelgiant į tai, kitais atvejais siūloma neriboti valstybių narių teisės nustatyti griežtesnes priemones.

Pakeitimas 155130 STRAIPSNIS

Priedai gali būti iš dalies keičiami 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Priedai gali būti iš dalies keičiami 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo vadinamojo komitologijos sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą reguliavimo komiteto procedūrą reguliavimo komiteto ir galimybės vykdyti priežiūrą procedūra, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos neesminiams teisės akto projekto elementams pakeisti.

Pakeitimas 156131 STRAIPSNIS

Priemonės, būtinos veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą, priimamos 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Jeigu, siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą, paaiškėja, kad reikia priimti priemones, kurioms įgaliojimai šiame reglamente nenumatyti, šios priemonės priimamos:

 

a) 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, jeigu priimamos priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos esminėms šio reglamento nuostatoms taikyti;

 

b) 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka, jeigu priimamos priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos neesminiams šio reglamento elementams pakeisti.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo vadinamojo komitologijos sprendimo nuostatomis ir ypač atskirti įprastą reguliavimo komiteto procedūrą nuo reguliavimo komiteto ir galimybės vykdyti priežiūrą procedūros.

Pakeitimas 157132 straipsnio 3A dalis (NAUJA)

3a. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB, 5a ir 7 straipsniai.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo vadinamojo komitologijos sprendimo nuostatomis ir ypač nustatyti reguliavimo komiteto ir galimybės vykdyti priežiūrą procedūrą, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos neesminiams teisės akto projekto elementams pakeisti.

Pakeitimas 158133 STRAIPSNIS

Pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su Agentūra

Pasiruošimas steigti Agentūrą

1. Komisija teikia būtiną paramą steigiant Agentūrą.

1. Komisija teikia būtiną paramą Agentūrai įsteigti.

2. Šiuo tikslu, kol nepaskirtas vykdomasis direktorius pagal 83 straipsnį, Komisija gali Agentūros vardu ir naudodamasi pastarajai skirtu biudžetu skirti personalą, įskaitant asmenį, kuris laikinai eina administracines vykdomojo direktoriaus pareigas, ir sudaryti kitas sutartis.

2. Šiuo tikslu, kol vykdomasis direktorius pradeda eiti savo pareigas po to, kai jį pagal 83 straipsnį paskyrė Valdančioji taryba, Komisija gali Agentūros vardu ir naudodamasi pastarajai skirtu biudžetu:

a) skirti personalą, įskaitant asmenį, kuris laikinai eina vykdomojo direktoriaus pareigas, ir

b) sudaryti kitas sutartis.

Pagrindimas

Atitinka pirmajame svarstyme priimtą 822 pakeitimą.

Siekiant REACH sėkmės labai svarbu laiku įsteigti agentūrą ir tai, kad ji deramai veiktų. Agentūra, vykdydama savo veiklą, turi būti nepriklausoma nuo Komisijos, o Komisija Agentūros vardu nevykdo tokių veiklos uždavinių, kurie nustatyti šiame reglamente. Jei Komisija neatlieka Agentūros vaidmens, nėra jokio poreikio, kad Agentūra praneštų Komisijai, jog ji pasirengusi perimti užduotis iš Komisijos. Tačiau Komisija turėtų padėti įsteigti Agentūrą, kol jos Valdančioji taryba paskirs vykdomąjį direktorių. Tai turėtų apimti personalo skyrimą ir reikiamų sutarčių dėl paslaugų, prekių ir pastatų sudarymą.

Pakeitimas 159137 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

2. Komisija gali pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, kai tik, remiantis patikimais techniniais ir patvirtintais moksliniais kriterijais, nustatomas praktiškai įmanomas ir ekonomiškai veiksmingas polimerų atrankos registracijai būdas ir paskelbiama ataskaita apie:

2. Komisija pateikia pasiūlymus dėl teisės aktų, kai tik, remiantis patikimais techniniais ir patvirtintais moksliniais kriterijais, bet ne vėliau kaip po 6 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, nustatomas praktiškai įmanomas ir ekonomiškai veiksmingas polimerų atrankos registracijai būdas ir paskelbiama ataskaita:

(313 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Neturėtų būti palikta Komisijos nuožiūrai spręsti, ar ji pateikia pasiūlymą dėl polimerų registracijos ir kada tai daro. Tokia registracija buvo numatyta internete pateiktame projekto tekste. Siekiant paraginti parengti praktiškai įmanomą ir ekonomiškai veiksmingą polimerų atrankos registracijai būdą, turi būti nustatytas galutinis terminas.

Pakeitimas 160137 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Iki ...* Komisija 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atlieka I, IV ir V priedų peržiūrą, siekdama prireikus pasiūlyti jų pakeitimus.

4. Iki ...* Komisija 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka atlieka IV ir V priedų peržiūrą, siekdama prireikus pasiūlyti jų pakeitimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 59 straipsnio 2 dalies pakeitimu, pagal kurį išbraukiama Tarybos nustatyta nuoroda dėl I priedo persvarstymo, susijusi su metodologijų, skirtų kancerogeninių ir mutageninių medžiagų aukščiausioms riboms nustatyti, plėtra.

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo vadinamojo komitologijos sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą reguliavimo komiteto procedūrą reguliavimo komiteto ir galimybės vykdyti priežiūrą procedūra, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos neesminiams teisės akto projekto elementams pakeisti

Pakeitimas 161137 straipsnio 4a dalis (NAUJA)

4a. Iki ...* Komisija, remdamasi 12 straipsnio nuostatomis, persvarsto registravimo ir informacijos reikalavimus, taikomus nanodalelėms, kurių per metus vienas gamintojas ar importuotojas pagamina ar įveža 1 toną. Remdamasi šiuo persvarstymu, Komisija pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais būtų patikslintos kiekio tonomis ribos ir informacijai apie nanodaleles keliami reikalavimai, kad būtų užtikrintas tinkamas rizikos vertinimas ir, jeigu reikia, sumažintas pavojus, taip pasiekiant aukštą žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos, susijusios su nanodalelėmis, lygį.

 

* 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

(Naujas pakeitimas. 62 straipsnio 2 dalies d punktas, kad būtų atsižvelgta į 2006 m. kovo 10 d. pakeistą Naujos ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinio komiteto (angl. SCENIHR) nuomonę.

Pagrindimas

Kaip išdėstyta Naujos ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinio komiteto (angl. SCENIHR) nuomonėje, dėl su nanodalelėmis susijusios rizikos vertinimo mokslinių žinių spragų ir dėl komiteto išvadų apie poreikį tobulinti dabartines vertinimo metodologijas, reikia nedelsiant persvarstyti REACH nuostatas siekiant užtikrinti atitinkamą dirbtinių nanodalelių rizikos vertinimą ir, jei reikia, jų pavojaus sumažinimą.

Pakeitimas 162139 STRAIPSNIS

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis išbraukiamas.

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis išbraukiamas. Direktyva 1999/45/EB iš dalies pakeičiama siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta informacija, kurios reikia norint imtis atitinkamų priemonių saugiam medžiagų ir preparatų naudojimui užtikrinti.

Pagrindimas

Tinkama ir nuosekli rizika pagrįstos informacijos sistema turi padėti sudaryti galimybes vartotojams gauti jiems reikiamą informaciją ir patarimus, kad jie galėtų saugiai ir veiksmingai naudoti medžiagas ir preparatus.

Pakeitimas 163I PRIEDO 1 DALIES 1.4.1 PUNKTAS

1.4.1. Pagal 1 ir 2 pakopų rezultatus nustatoma cheminės medžiagos DNEL vertė (-ės), atsižvelgiant į galimą poveikio būdą, trukmę ir dažnį. Apie kai kurias pasekmes, ypač apie mutageniškumą ir kancerogeniškumą, turima informacija gali neleisti nustatyti ribinę vertę, o tuo pačiu – DNEL. Gali užtekti vienos DNEL vertės, jei tai pagrindžiama poveikio scenarijuje (-uose). Tačiau, atsižvelgiant į cheminės saugos ataskaitos 9 skirsnyje pateiktą informaciją ir poveikio scenarijų (-us), gali prireikti nustatyti DNEL vertes atskirai kiekvienai atitinkamai žmonių grupei (pvz., darbuotojams, vartotojams ir žmonėms, kurie gali patirti netiesioginį poveikį per aplinką) ir galbūt tam tikriems pažeidžiamiems pogrupiams (pvz., vaikams, nėščioms moterims) bei įvairiems poveikio būdams. Tai išsamiai pagrindžiama, nurodant inter alia naudotos informacijos pasirinkimą, taip pat cheminės medžiagos, kuriai taikoma DNEL vertė, poveikio būdą (prarijus, per odą, įkvėpus), jo trukmę ir dažnį. Jei galimi keli poveikio būdai, DNEL vertė nustatoma kiekvienam jų atskirai ir bendrai visiems. Nustatant DNEL vertę, atsižvelgiama inter alia į šiuos veiksnius:

1.4.1. Pagal 1 ir 2 pakopų rezultatus nustatoma cheminės medžiagos išvestinė poveikio nesukelianti ribinė vertė, atsižvelgiant į galimą poveikio būdą, trukmę ir dažnį. Apie kai kurias pasekmes, ypač apie mutageniškumą ir kancerogeniškumą, turima informacija gali neleisti nustatyti ribinės vertės, o tuo pačiu – DNEL. Gali užtekti vienos DNEL vertės, jei tai pagrindžiama poveikio scenarijuje (-uose). Tačiau, atsižvelgiant į cheminės saugos ataskaitos 9 skirsnyje pateiktą informaciją ir poveikio scenarijų (-us), gali prireikti nustatyti DNEL vertę atskirai kiekvienai atitinkamai žmonių grupei (pvz., darbuotojams, vartotojams ir žmonėms, kurie gali patirti netiesioginį poveikį per aplinką) ir pažeidžiamoms grupėms bei įvairiems poveikio būdams. Tai išsamiai pagrindžiama, nurodant inter alia naudotos informacijos pasirinkimą, taip pat cheminės medžiagos, kuriai taikoma DNEL vertė, poveikio būdą (prarijus, per odą, įkvėpus), jo trukmę ir dažnį. Jei galimi keli poveikio būdai, DNEL vertė nustatoma kiekvienam jų atskirai ir bendrai visiems. Nustatant DNEL vertę, atsižvelgiama inter alia į šiuos veiksnius:

a) nepatikimumą, kurį be kitų veiksnių sąlygoja eksperimentinės informacijos kintamumas ir tos pačios rūšies individų bei skirtingų rūšių skirtumai;

a) nepatikimumą, kurį be kitų veiksnių sąlygoja eksperimentinės informacijos kintamumas ir tos pačios rūšies individų bei skirtingų rūšių skirtumai;

b) poveikio pobūdį ir sunkumą;

b) poveikio pobūdį ir sunkumą;

c) žmonių grupės (pogrupio), kuriai (kuriam) taikoma kiekybinė ir (arba) kokybinė informacija apie poveikį.

c) žmonių grupės, kuriai taikoma kiekybinė ir (arba) kokybinė informacija apie poveikį.

 

ca) ypatingą pažeidžiamų grupių jautrumą;

 

cb) bet kokią nuorodą į netipinius padarinius, ypač kai veikimo būdas nežinomas ar nepakankamai apibūdinamas;

 

cc) galimą bendrą kitų cheminių medžiagų poveikį.

Pagrindimas

Daugelis ligų kyla perinatalinėje fazėje. Dėl to taip pat reikėtų įtraukti pažeidžiamas grupes, kad apibrėžtas saugos lygis padėtų apsaugoti ir būsimąsias kartas. Pakartotinai pateikiamas 320 EP pakeitimas.

Pakeitimas 164I PRIEDO 5 DALIES 5.0 PUNKTO ĮVADINĖ DALIS

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės medžiagos dozę/koncentraciją, kurios poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus gamybos ir nustatytų naudojimo būdų metu ir visus poveikio tipus, kurie gali būti susiję su 1–4 skirsniuose nustatytais pavojais. Poveikio vertinimas atliekamas dviem pakopomis, kurios aiškiai nurodomos cheminės saugos ataskaitoje:

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės medžiagos dozę / koncentraciją, kurios poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus. Poveikio vertinimas atliekamas dviem pakopomis, kurios aiškiai nurodomos cheminės saugos ataskaitoje:

(Naujas pakeitimas. 62 straipsnio 2 dalies c punktas)

Pagrindimas

Nors papildoma Tarybos nuoroda į gyvavimo ciklą vertinama palankiai, netikslinga kalbėti apie su gamyba ir naudojimu susijusius gyvavimo ciklus, nes jie yra svarbios gyvavimo ciklo, į kurį taip pat reikia atsižvelgti, dalys.

Siekis susieti poveikio vertinimą su nustatytais pavojais lėmė daug prieštaringų aiškinimų. Tai galėtų gerokai sumažinti pavojaus vertinimo sritį. Dėl pavojaus vertinimo srities neturėtų būti jokių neaiškumų.

Pakeitimas 165III PRIEDO AA PUNKTAS (NAUJAS)

aa) nanodalelės,

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas, kad būtų atsižvelgiama į 2006 m. kovo 10 d. pakeistą Naujos ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinio komiteto (angl. SCENIHR) nuomonę)

Pagrindimas

Iki šiol dažnai gaminamas tik labai mažas kiekis nanodalelių. Tačiau mažiausiai 1 – 10 tonų nanodalelių, atsižvelgiant į didelę tikimybę, kad jos turės neigiamą biologinį poveikį, turėtų būti laikomos prioritetinėmis cheminėmis medžiagomis, apie kurias turėtų būti teikiama bent jau visa pagrindinė VII priede nustatyta informacija, jei nebuvo atlikti specialūs bandymai su šiomis nanodalelėmis.

Pakeitimas 166III PRIEDO B PUNKTO I PAPUNKTIS

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio naudojimo, ypač kai tokios cheminės medžiagos naudojamos plataus vartojimo preparatuose arba įeina į plataus vartojimo gaminių sudėtį; ir

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio naudojimo, ypač kai tokios cheminės medžiagos naudojamos arba jos naudojamos plataus vartojimo ar profesinio vartojimo preparatuose, arba įeina į plataus vartojimo gaminių sudėtį; ir

(Dalis 388 pakeitimo (b punkto pirma įtrauka). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Svarbiausia su sauga susijusi informacija taip pat turėtų būti pateikta apie specialistų dispersiniam ar difuziniam naudojimui skirtas 1 − 10 tonų pavojingas chemines medžiagas.

Pakeitimas 167VIII PRIEDO 1 IR 2 SKILČIŲ 8.7 PUNKTAS

1 skiltis

8.7. Toksiškumas reprodukcijai

1 skiltis

8.7. Toksiškumas reprodukcijai

8.7.1. Toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi tyrimas, atliekamas su vienos rūšies gyvūnais (OECD 421 arba 422), jei turima informacija apie struktūriškai susijusias medžiagas, (Q)SAR vertinimai arba bandymai in vitro neparodė, kad medžiaga gali būti toksiška vystymuisi.

8.7.1. Vykdant pradinį vertinimą, atsižvelgiama į visą turimą toksikologinę informaciją (pvz., atlikus 28 dienų arba 90 dienų tyrimą), ypač į informaciją apie struktūriškai susijusias medžiagas, (Q)SAR vertinimus arba bandymus in vitro.

2 skiltis

2 skiltis

8.7.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra genotoksiškas kancerogenas, ir buvo imtasi tinkamų rizikos valdymo priemonių; arba

žinoma, kad cheminė medžiaga yra embrioninių ląstelių mutagenas, ir buvo imtasi tinkamų rizikos valdymo priemonių;

arba

– galima atmesti atitinkamo poveikio žmonėms galimybę pagal XI priedo 3 skirsnį; arba

– atliktas toksiškumo prenataliniam vystymuisi tyrimas (šio priedo 8.7.2 skirsnis) arba toksiškumo reprodukcijai dviejų kartų tyrimas (šio priedo 8.7.3 skirsnis).

8.7.1 Jeigu atlikus pradinį vertinimą patvirtinama, kad medžiaga toksiška vystymuisi ar reprodukcijai, ir įmonė nevykdo ar nerekomenduoja tinkamų rizikos valdymo priemonių, taikomų 1 ir 2 reprotoksinių medžiagų kategorijoms, tada tinkamus bandymus dėl reprotoksiškumo privalo atlikti registruotojas.

Šiems tyrimams taikomos IX priede nustatytos sąlygos.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia neigiamą poveikį vaisingumui ir atitinka 1 ar 2 kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R60), ir tuo atveju, jei turimų duomenų pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni vaisingumo bandymai nėra būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti toksiškumo vystymuisi bandymus.

 

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia toksiškumą vystymuisi ir atitinka 1 ar 2 kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R61), ir tuo atveju, jei turimų duomenų pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni toksiškumo vystymuisi bandymai nėra būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti poveikio vaisingumui bandymus.

 

Tais atvejais, kai rimtai nerimaujama, kad cheminė medžiaga galėtų sukelti neigiamą poveikį vaisingumui ar vystymuisi, vietoj tikrinimo registruotojas gali pasiūlyti atlikti toksiškumo prenataliniam vystymuisi tyrimą (IX priedo 8.7.2 skirsnis) arba toksiškumo reprodukcijai dviejų kartų tyrimą (IX priedo 8.7.3 skirsnis).

 

 

Pagrindimas

Atitinka pirmajame svarstyme priimtą 405 pakeitimą.

Šiam bandymui reikia didelio skaičiaus bandymų su gyvūnais, todėl jis ypač brangus. Vis dėlto jo metu gauti rezultatai nepakankami. Dėl šios priežasties siūloma atlikti pradinį vertinimą ir, atsižvelgiant į gautus rezultatus, jeigu reikia, atlikti kitus patikimesnius bandymus.

Pakeitimas 168VIII PRIEDO 9.1.3 PUNKTO KAIRIOJI SKILTIS

9.1.3. Trumpalaikio toksiškumo bandymai su žuvimis: registruotojas vietoj trumpalaikio gali atlikti ilgalaikio toksiškumo bandymus.

9.1.3. Trumpalaikio toksiškumo bandymai su žuvimis pagal viršutinės ribinės koncentracijos laipsniško mažinimo metodą. Registruotojas vietoj trumpalaikio bandymo gali atlikti ilgalaikio toksiškumo bandymus.

(Naujas pakeitimas pagal 62 straipsnio 2 dalies d punkto taisyklę, atsižvelgiant į oficialų 2006 m. kovo 21 d. Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centras (angl. ECVAM) atlikto vadinamojo mažinimo bandymo patvirtinimą.)

Pagrindimas

Direktyvos 86/609 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bandymo su gyvūnais neatliekama, jei reikiamam rezultatui pasiekti pagrįstai ir praktiškai tinka kitas moksliniu požiūriu patenkinamas metodas, kai nereikalingas gyvūnas. Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centro (angl. ECVAM) Mokslo patariamasis komitetas 2006 m. kovo 21 d. vienbalsiai patvirtino viršutinės ribinės koncentracijos laipsniško mažinimo metodą, kurį taikant galima iki 65–72 proc. sumažinti žuvų naudojimą atliekant ūmumo tyrimus. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti atitinkamai pakeistas šis priedas.

Pakeitimas 169IX PRIEDO 8.7 PUNKTO DEŠINIOSIOS SKILTIES 3 ĮTRAUKA

– medžiaga yra mažo toksikologinio aktyvumo (nė vienas atliktas bandymas neparodė, kad ji toksiška), o remiantis toksikotinetiniais duomenimis galima įrodyti, kad atitinkamais poveikio būdais sisteminga absorbcija nevyksta (pvz., taikant jautrų analizės metodą, cheminės medžiagos koncentracija plazmoje/kraujyje yra mažesnė už radimo ribą, o cheminės medžiagos arba jos metabolitų nėra nei šlapime, nei tulžyje ar iškvepiamame ore) ir jei žmonėms daromas poveikis yra nedidelis arba nėra jokio poveikio.

– medžiaga yra mažo toksikologinio aktyvumo (nė vienas atliktas bandymas neparodė, kad ji toksiška), o remiantis toksikotinetiniais duomenimis galima įrodyti, kad atitinkamais poveikio būdais sisteminga absorbcija nevyksta (pvz., taikant jautrų analizės metodą, cheminės medžiagos koncentracija plazmoje / kraujyje yra mažesnė už radimo ribą, o cheminės medžiagos arba jos metabolitų nėra nei šlapime, nei tulžyje ar iškvepiamame ore) arba jei žmonėms daromas poveikis yra nedidelis arba nėra jokio poveikio.

Pagrindimas

IX priede dviejų kartų tyrimas pakeistas vienos kartos OECD 415 tyrimu, numatant papildomų požymių, kurie paprastai vertinami dviejų kartų tyrimo metu (žr. L. Cooper et al. „Kritiškas toksikologijos vertinimas“, 36:69–98, 2006 m.). Todėl šio tyrimo metu vertinami visi susiję toksiškumo reprodukcijos rodikliai, o bandymų su gyvūnais skaičius sumažinamas perpus. Atsižvelgiant į dabartinius tyrimus, pagal bandymus su gyvūnais daromų prognozių vertė moterų nėštumo atveju ribota. Taigi pakankamai informacijos gali būti gauta pasinaudojant pasiūlyta alternatyva.

Pakeitimas 170XI PRIEDO 3.3 PUNKTAS

3.3. Komisija 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iki ...* priima kriterijus, nustatančius, kas sudaro pakankamą pagrindimą pagal 2 skirsnį.

3.3. Komisija 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka iki ...* priima kriterijus, nustatančius, kas sudaro pakankamą pagrindimą pagal 2 skirsnį.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo vadinamojo komitologijos sprendimo nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą reguliavimo komiteto procedūrą reguliavimo komiteto ir galimybės vykdyti priežiūrą procedūra, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio priemonės, skirtos neesminiams teisės akto projekto elementams pakeisti.

Pakeitimas 171XIII PRIEDO 2A DALIS (NAUJA)

 

Bandymai ir vertinimas, susiję su daugeliu galimų patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) medžiagų ir didelio patvarumo bei didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagų, kelia techninio pobūdžio sunkumų. Taigi gali prireikti tobulinti bandymų standartus. Kadangi bandymų rezultatai gali nebūti tiesiogiai susiję su pusėjimo trukme aplinkos komponentuose arba su biokoncentracijos koeficientu (BCF), bus reikalingas ekspertų sprendimas, ar kriterijai įgyvendinti, ar ne.

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas nauja REACH įgyvendinimo projekto (RĮP) informacija. Įgyvendinus šį projektą, paaiškėjo, kad pagal XIII priedo patvarumo (P) ir bioakumuliacijos (B) kriterijus svarstytini duomenys yra per daug ribojamieji ir jais neatsižvelgiama į realią padėtį pasaulyje, susijusią su prieiga prie bandymų duomenų. Daugumos žinomų patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) cheminių medžiagų patvarumas buvo ekstrapoliuotas kitų bandymų (pvz., vadinamųjų parengtumo bandymų (angl. ready test)) metu ir negalima teisiškai įpareigoti šioms medžiagoms taikyti XIII priedo kriterijų. Dabartiniame didelio bioakumuliacinių ir toksiškų cheminių medžiagų gamybos kiekio programos sąraše šiuo metu yra tik viena medžiaga (endosulfanas), kuri atitinka XIII priede nustatytus kriterijus. Visos kitos PB(T) būtų tiek pat nerimo keliančios PBT. Be to, dauguma Jungtinių Tautų aplinkos programos (angl. UNEP) siūlomų patvariųjų organinių teršalų (POT) neatitinka XIII priede nustatytų kriterijų.

Pakeitimas 172

XVII PRIEDO 47 A, B, C, D, E PUNKTAI (nauji)

Parlamento pakeitimas

Medžiagos, medžiagų grupės arba preparato pavadinimas

Apribojimo sąlygos

47a. Toluenas

CAS Nr. 108-88-3

Negalima pateikti į rinką arba naudoti kaip medžiagos ar preparatų sudedamosios dalies gaminant klijus arba purškiamuosius dažus, skirtus parduoti bendram naudojimui, jeigu medžiagos koncentracija lygi arba viršija 0,1 % masės.

47b. Trichlorobenzolas

CAS Nr. 120-82-1

 

Negalima pateikti į rinką arba naudoti kaip medžiagos ar preparatų sudedamosios dalies bet kokio panaudojimo tikslais, jeigu medžiagos koncentracija lygi arba viršija 0,1 % masės, išskyrus:

naudojant kaip tarpinį sintezės junginį arba

naudojant kaip tirpiklį atliekant chloravimo reakcijas uždarose sistemose

arba

gaminant 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzolą (TATB).

47c. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)

1. Benzo(a)pirenas (BaP)

CAS Nr. 50-32-8

2. Benzo(e)pirenas (BeP)

CAS Nr. 192-97-2

3. Benzo(a)antracenas (BaA)

CAS Nr. 56-55-3

4. Chrizenas (CHR)

CAS Nr. 218-01-9

5. Benz(b)fluorantenas (BbFA)

CAS Nr. 205-99-2

6. Benz(j)fluorantenas (BjFA)

CAS Nr. 205-82-3

7. Benz(k)fluorantenas (BkFA)

CAS Nr. 207-08-9

8. Dibenz(a,h)antracenas (DBAhA)

CAS Nr. 53-70-3

1. Minkštikliai negali būti pateikiami į rinką ir naudojami padangoms arba jų dalims gaminti, jeigu juose yra:

– daugiau kaip 1 mg/kg benzo(a)pireno, arba

– visų išvardytų policiklinių aromatinių angliavandenilių bendras kiekis sudaro daugiaukaip 10 mg/kg.

 

Šių normų laikytasi, jeigu policiklinių aromatų (PCA) ekstraktas neviršija 3 masės procentų matuojant pagal Naftos instituto nustatytą standartą IP346:1998 (policiklinių aromatinių medžiagų nustatymas nenaudotose bazinėse tepamosiose alyvose ir asfaltenų neturinčiose naftos frakcijose – dimetilsulfoksido ekstrahavimas lūžio rodiklio metodu), jei gamintojas arba importuotojas kas šešis mėnesius arba po didesnių veiklos metodų pakeitimų (taikomas ankstesnis terminas) tikrina, ar neviršijamos benzo(a)pireno ir išvardytų policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) normos ir išmatuotų normų santykį su policiklinių aromatų (PCA) ekstraktu.

Šių normų laikytasi, jeigu policiklinių aromatų (PCA) ekstraktas neviršija 3 masės procentų matuojant pagal Naftos instituto nustatytą standartą IP346:1998 (policiklinių aromatinių medžiagų nustatymas nenaudotose bazinėse tepamosiose alyvose ir asfaltenų neturinčiose naftos frakcijose – dimetilsulfoksido ekstrahavimas lūžio rodiklio metodu), jei gamintojas arba importuotojas kas šešis mėnesius arba po didesnių veiklos metodų pakeitimų (taikomas ankstesnis terminas) tikrina, ar neviršijamos benzo(a)pireno ir išvardytų policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) normos ir išmatuotų normų santykį su policiklinių aromatų (PCA) ekstraktu.

2. Be to, padangos ir protektoriai, pagaminti nuo 2010 m. sausio 1 d., negali būti teikiami į rinką, jeigu juose esančių minkštiklių kiekis viršija 1 dalyje nurodytas normas.

Šių normų laikytasi, jeigu vulkanizuotos gumos masė neviršija 0,35 % Bay protonų normos, matuojant ir skaičiuojant pagal ISO 21461 (vulkanizuota guma. Alyvos aromatiškumo nustatymas vulkanizuotos gumos masėje).

3. Nukrypstant nuo šių nuostatų, 2 dalies nuostatos netaikomos atnaujintoms padangoms, jeigu jų protektorių sudėtyje nėra 1 dalyje nurodytas normas viršijančių minkštiklių.

 

47d. Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS numeriai, apibūdinantys tą pačią medžiagą):

di(2–etilheksil) ftalatas (DEHP)

CAS Nr. 117-81-7, Einecs Nr. 204-211-0

dibutilftalatas (DBP)

CAS Nr. 84-74-2, Einecs Nr. 201-557-4

butilbenzilftalatas (BBP)

CAS Nr. 85-68-7, Einecs Nr. 201-622-7

 

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip preparato komponentai, jei koncentracija didesnė nei 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir vaikų priežiūros priemonėse.

Žaislai ir vaikų priežiūros priemonės, kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė už pirmiau minėtą ribą, į rinką neteikiami.

47e. Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS numeriai, apibūdinantys tą pačią medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)

CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0, Einecs Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)

CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1 Einecs Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP) CAS Nr. 117-84-0, Einecs Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip preparato sudėtinės dalys gaminant žaislus ir vaikų priežiūros priemones, kurias vaikai gali dėti į burną, jei koncentracija viršija 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės.

Žaislai ir vaikų priežiūros priemonės, kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė už pirmiau minėtą ribą, į rinką neteikiami.

 

„Vaikų priežiūros priemonė“ (Ši sąvoka vartojama 47d ir 47e punktuose) reiškia bet kurį vaikų miegui, poilsiui, higienai, maitinimui arba vaikams čiulpti skirtą gaminį.

 

Ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 16 d. Komisija iš naujo įvertina 47d ir 47e punktuose numatytas priemones atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją apie šias medžiagas ir jų pakaitalus, ir minėtosios priemonės atitinkamai keičiamos, jei bus pagrįsta.

Pagrindimas

XVII priede pateiktą sąrašą reikia atnaujinti įtraukiant naujausias Tarybos ir Parlamento patvirtintas apribojimų priemones.

  • [1]  2005 11 17 priimti tekstai, P6_TA(2005)0434.
  • [2]  OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos bendrojoje pozicijoje perimama ir kai kuriais atžvilgiais pagerinama naudinga Europos cheminių medžiagų pramonės konkurencingumo ir žmonių sveikatos bei aplinkos apsaugos pusiausvyra, kurią Parlamentas pasiekė pirmojo svarstymo metu.

Pranešėjas džiaugiasi šiuo požiūriu ir mano, kad antrojo svarstymo metu galima pasiekti susitarimą, jei Taryba ir Komisija derybose laikysis tikrai konstruktyvios pozicijos.

To siekdamas, pranešėjas nori sutelkti dėmesį į kelis prioritetus, susijusius su reglamento tikslu, į kuriuos Taryba deramai neatsižvelgė. Jis pasilieka teisę prireikus, po diskusijų komitete, iškelti kitus nedidelius klausimus.

Pranešėjas taip pat ketina dar kartą pateikti nemažai pakeitimų, kuriuos Parlamentas patvirtino didele balsų dauguma, tačiau Taryba jų nelaikė tinkamais ir neįtraukė į savo bendrąją poziciją.

Pagrindinis tikslas – stiprinti vadinamąjį „kruopštumo pareigos“ principą, taikomą gamintojams ir importuotojams, siekiant užtikrinti deramą pateikiamų į rinką medžiagų kontrolę ir deramą komunikaciją bei keitimąsi informacija apie jų naudojimo riziką.

Kitas pakeitimų rinkinys, kuriam pranešėjas ketina skirti didelį dėmesį, apima medžiagų bandymus su gyvūnais. Jis ypač siūlo stiprinti Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centro (angl. ECVAM) vaidmenį ir skatinti bandymų su gyvūnais pakeitimą alternatyviu metodu, jei ECVAM pripažins jo mokslinį pagrįstumą. Taip pat dar kartą bus pateikti pakeitimai dėl privalomo tyrimų arba informacijos apie medžiagas, gautas naudojant bandymus su gyvūnais, ir visas medžiagas, kurių atveju šių bandymų galima išvengti, pateikimo Agentūrai bei pakeitimai dėl Alternatyvių bandymų metodų komiteto sukūrimo.

Be to, pranešėjas ketina dar kartą pateikti pakeitimų rinkinį, kuriuo siekiama pagerinti keitimąsi informacija, reikalinga norint įvertinti medžiagų keliamą riziką sveikatai ir aplinkai. Tai ypač suteiks galimybę sukurti Europos kokybės ženklą siekiant atpažinti ir remti gaminius, kurie kiekvienoje gamybos proceso stadijoje gaminami laikantis REACH reikalavimų.

Pranešėjas taip pat mano, kad būtina tobulinti Tarybos bendrąją poziciją pateikiant pakeitimų, kuriais būtų siekiama, kad sistemą būtų galima lengviau valdyti, ypač atsižvelgiant į problemas, kurias, ją įgyvendindamos, tikriausiai patirs mažos ir vidutinės įmonės. Todėl bus dar kartą pateikti pakeitimai, kuriais numatomos pagalbos ir paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms priemonės ir valstybių narių specialios paramos priemonių patvirtinimas.

Pranešėjas mano, jog vienas iš prioritetų – stiprinti Parlamento teises. Reikia jam suteikti aktyvesnį vaidmenį kuriant Agentūrą ir stebint gaunamus rezultatus.

Dar kartą bus pateikta keletas kitų pakeitimų konkrečiais klausimais, kuriais, pranešėjo nuomone, per pirmąjį svarstymą pateikta Parlamento pozicija gerokai patobulins bendrąją poziciją.

Dar kartą bus pateikti per pirmąjį svarstymą priimti autorizacijos skyriaus pakeitimai. Pranešėjas mano, kad, palyginti su bendrąja pozicija, Parlamento pozicija pirmojo svarstymo metu yra tikslesnė ir nuosekliau atitinka pagrindinį reglamento tikslą, t. y. itin problemiškas medžiagas keisti saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis arba technologijomis, todėl turėtų būti sugrįžta prie šios pozicijos. Be to, šios pozicijos ir Tarybos pozicijos atotrūkis nėra neįveikiamas. Taigi reikia ir būtina pasiekti kompromisą šioje svarbioje srityje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

Nuorodos

7524/8/2006 – C6‑0267/2006 – 2003/0256(COD)

Pirmojo svarstymo EP data. P numeris

17.11.2005

P6_TA(2005)0434

Komisijos pasiūlymas

COM(2003)0644 - C5-0530/2003

Komisijos pasiūlymas su pakeitimais

 

Bendrosios pozicijos pateikimo plenariniame posėdyje paskelbimo data

7.9.2006

Atsakingasis komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
7.9.2006

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

 

 

Svarstymas komitete

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Priėmimo data

10.10.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:
–:

0:

42

12

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

María del Pilar Ayuso González, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Sharon Bowles, Fausto Correia

Pateikimo data

13.10.2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...