Ziņojums - A6-0352/2006Ziņojums
A6-0352/2006

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM 

13.10.2006 - (7524/8/2006 – C6‑0267/2006 – 2003/0256(COD)) - ***II

par Padomes Kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Guido Sacconi

Procedūra : 2003/0256(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0352/2006

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes Kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK

(7524/8/2006 – C6‑0267/2006 – 2003/0256(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (7524/8/2006 – C6‑0267/2006),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2003)0644)[2],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6‑0352/2006),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja

 

Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 11. APSVĒRUMS

(1) Šai regulai būtu jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības un vides aizsardzības līmenis, kā arī vielu, to preparātu vai izstrādājumu brīva aprite iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un novatorismu.

(1) Šai regulai ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības un vides aizsardzības līmenis, vielu, to preparātu vai izstrādājumu brīva aprite iekšējā tirgū, lielāka pārredzamība un tādu izmēģinājumu veicināšana, kuros neizmanto dzīvniekus, vienlaikus veicinot konkurenci un novatorismu.

Pamatojums

Saskaņā ar pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 1.

Saistīts ar 1. panta 1. punkta grozījumu. Padome svītroja abus šos regulas mērķus no Komisijas paskaidrojuma raksta, bet tie ir jānosaka atkārtoti, jo gan lielāka pārredzamība, gan tādu izmēģinājumu veicināšana, kuros neizmanto dzīvniekus, ko paredz šī regula, ir ļoti svarīga visām ieinteresētajām personām un Eiropas iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 24.A APSVĒRUMS (jauns)

(4a) REACH būtu jāizstrādā un jāpiemēro tā, lai nepieļautu Eiropas tirdzniecības un rūpniecības nozares konkurētspējas samazināšanos vai kaitējumu tirdzniecības attiecībām ar trešām valstīm. Regula nedrīkst uzspiest nekādas prasības Eiropas Savienības tirdzniecības partneriem, izņemot tādas, kas saskaņā ar PTO noteikumiem atbilst spēkā esošajiem brīvas tirdzniecības principiem.

Pamatojums

Paredzēts, lai saglabātu Eiropas uzņēmumu ražojumu konkurētspēju attiecībā pret importu no trešām valstīm. Atkārtota pirmā lasījuma grozījuma Nr. 416 iesniegšana.

Grozījums Nr. 37. APSVĒRUMS

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši darba ņēmēju veselības, un vides aizsardzības līmeni, ir nepieciešams nodrošināt to, lai vielu ražošana Kopienā atbilstu Kopienas tiesību aktiem, pat ja šīs vielas eksportē.

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši darba ņēmēju veselības un mazāk aizsargātu sabiedrības grupu veselības, un vides aizsardzības līmeni, ir nepieciešams nodrošināt to, lai visas vielas, ko ražo vai laiž tirgū Kopienā, atbilstu Kopienas tiesību aktiem, pat ja šīs vielas eksportē.

Pamatojums

Jānosaka cilvēku veselības aizsardzības standarts, lai ietvertu gan tos, kas pakļauti vislielākajai iedarbībai (darba ņēmēji), gan mazāk aizsargātas sabiedrības grupas. Parlamenta sākotnējā grozījuma Nr. 6 atkārtota iesniegšana.

Grozījums Nr. 411.A APSVĒRUMS (jauns)

(11a) Efektivitātes iemeslu dēļ attiecībā uz atkritumiem un materiāliem, ko izmanto kā otrreizējās izejvielas vai enerģijas avotu, būtu jānosaka izņēmums. Vērtības radīšana („valorizācija”) no atkritumiem un materiāliem, ko izmanto kā otrreizējās izejvielas vai enerģijas avotu reģenerācijas darbībās, sekmē Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu, un šī regula nedrīkst ieviest prasības, kas samazina šādu pārstrādes un reģenerācijas darbību veicināšanu.

Pamatojums

Atkārto pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 424.

Grozījums Nr. 511.B APSVĒRUMS (jauns)

(11b) Ar šo regulu izveidotās jaunās sistēmas mērķis ir prioritārā kārtā risināt jautājumus, kas saistīti ar visbīstamākajām vielām. Novērtējot bīstamību un risku, ir jāņem vērā arī vielu sekas attiecībā uz augļa attīstību un sieviešu un bērnu veselību.

(Grozījums Nr. 9 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Lai aizsargātu turpmākās paaudzes, cilvēku veselības aizsardzības standartam ir jāietver personas, kuras ir sevišķi neaizsargātas pret cilvēka radītu ķīmisku vielu iedarbību uz veselību.

Grozījums Nr. 612. APSVĒRUMS

(12) Svarīgs mērķis jaunajai sistēmai, ko izveido ar šo regulu, ir veicināt un dažos gadījumos nodrošināt to, ka vielas, kas rada lielu risku, pakāpeniski aizvieto ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja to darīt ir pamatoti no ekonomikas un tehnoloģiju viedokļa. Šī regula neietekmē to, kā piemēro direktīvas par darba ņēmēju un vides aizsardzību, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), un Padomes Direktīvu 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (Četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), saskaņā ar kuru darba devējiem jāatsakās no bīstamām vielām, ja vien tas tehniski iespējams, vai jāaizstāj bīstamās vielas ar mazāk bīstamām vielām.

(12) Svarīgs mērķis jaunajai sistēmai, ko izveido ar šo regulu, ir nodrošināt to, ka bīstamas vielas aizstāj ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja to darīt ir pamatoti no ekonomikas un tehnoloģiju viedokļa. Šī regula neietekmē to, kā piemēro direktīvas par darba ņēmēju un vides aizsardzību, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), un Padomes Direktīvu 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (Četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), saskaņā ar kuru darba devējiem jāatsakās no bīstamām vielām, ja vien tas tehniski iespējams, vai jāaizstāj bīstamās vielas ar mazāk bīstamām vielām.

(Grozījums Nr. 8 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Aizstāšanas principam jābūt svarīgai REACH sastāvdaļai.

Grozījums Nr. 7
14. APSVĒRUMS

(14) Atbildība par to risku pārvaldību, kas saistīti ar vielām, būtu jāuzņemas fiziskām vai juridiskām personām, kas šīs vielas ražo, importē, laiž tirgū vai lieto. Informācijai par šīs regulas īstenošanu vajadzētu būt viegli pieejamai, jo īpaši MVU.

(14) Atbildība par to risku pārvaldību, kas saistīti ar vielām, kā arī informēšana par tiem, ir jāuzņemas uzņēmumiem, kas šīs vielas ražo, importē, laiž tirgū vai lieto. Informācijai par šīs regulas īstenošanu jābūt viegli pieejamai, jo īpaši sīkuzņēmumiem, kuriem nedrīkst noteikt neproporcionāli lielus sodus, piemērojot īstenošanas procedūras.

(Grozījums Nr.10 (koriģēts) — pirmais lasījums)

Pamatojums

Pirms jēdziena „atbildības pienākums” ieviešanas turpmākajos grozījumos.

Ar REACH jāparedz iespēja iesaistīt uzņēmumus, tostarp sīkuzņēmumus, un šai regulai nav jābūt šo uzņēmumu izslēgšanas faktoram.

Grozījums Nr. 818. APSVĒRUMS

(18) Licencēšanas noteikumiem būtu jānodrošina laba iekšējā tirgus darbība, apliecinot to, ka risks, ko rada īpaši bīstamas vielas, tiek atbilstīgi kontrolēts. Komisijai būtu jāizsniedz licences laišanai tirgū un lietošanai vienīgi tad, ja risku, kas saistīts ar vielu lietošanu, pienācīgi kontrolē, ja iespējams, vai, ja vielu lietošanas veidu attaisno sociāli ekonomiski apsvērumi un nepastāv piemērotas, ekonomiski un tehniski iespējamas alternatīvas.

(18) Licencēšanas noteikumi paredz ierobežota ilguma licences, kas Komisijai jāizsniedz īpaši bīstamu vielu laišanai tirgū un lietošanai, ja nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, ja šādu vielu lietošanu attaisno sociāli ekonomiski apsvērumi un ja risku, kas saistīts ar vielu lietošanu, pienācīgi kontrolē.

(Grozījums Nr. 15 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ir svarīgi, lai aizstāšanas princips būtu saistīts ar licenču piešķiršanu.

Grozījums Nr. 935.A APSVĒRUMS (jauns)

(35a) Ņemot vērā MVU īpašos apstākļus, dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai šādiem uzņēmumiem sniegtu īpašu palīdzību to izmēģinājumu veikšanai, kuri vajadzīgi, lai iegūtu šajā regulā pieprasīto informāciju.

Pamatojums

Ir svarīgi sniegt atbilstošus atbalsta pasākumus, jo īpaši MVU, lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu. Grozījums Nr. 363 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 1035.B APSVĒRUMS (jauns)

(35b) Lai uzņēmumiem un jo īpaši MVU palīdzētu pildīt šīs regulas prasības, dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju būtu jāievieš visaptverošs atbalsta tīkls.

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma grozījumu Nr. 22, lai MVU palīdzētu pārvarēt grūtības, kas saistītas ar šīs regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 11

43.A APSVĒRUMS (jauns)

(43a) Labāka resursu koordinēšana Kopienas līmenī veicinās nepieciešamo zinātnes atziņu attīstību, lai izstrādātu alternatīvas metodes, kas aizstātu eksperimentus ar mugurkaulniekiem. Lai sasniegtu šo mērķi, Kopienai ir svarīgi turpināt un pastiprināt centienus, kā arī veikt vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu pētniecību un tādu alternatīvu metožu attīstību, kurās neizmantotu dzīvniekus, jo īpaši saskaņā ar Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā.

(Grozījums Nr. 24 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu atgādina par Komisijas pienākumu veicināt alternatīvu metožu izmantošanu eksperimentos ar dzīvniekiem, kas jau ir paredzēts Direktīvā 2003/15/EK par kosmētikas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 1243.B APSVĒRUMS (jauns)

(43b) Lai veicinātu pētījumus, kuros neizmanto dzīvniekus, Komisijai, dalībvalstīm un nozares uzņēmumiem būtu jāpiešķir vairāk līdzekļu tādu izmēģinājumu izstrādei, novērtēšanai un atzīšanai, kuros neizmanto dzīvniekus.

Pamatojums

Tādu izmēģinājumu veikšana, kuros neizmanto dzīvniekus, ir labāka gan no ētiskā, gan zinātniskā viedokļa. Lai veicinātu izmēģinājumus, neizmantojot dzīvniekus, un ievērotu šīs regulas prasības, ir jāpiešķir vairāk līdzekļu tādu izmēģinājumu izstrādāšanai, apstiprināšanai un pieņemšanai, kuros neizmanto dzīvniekus.

Grozījums Nr. 1350.A APSVĒRUMS (jauns)

(50a) Ja potenciālais reģistrētājs un/vai SIEF dalībnieks nesamaksā savu daļu no izmaksām par pētījumu, kas ietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem, vai citu pētījumu, kas var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, tam jāatsaka iespēja savu vielu reģistrēt.

Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījums Nr. 27.

Grozījums Nr. 14

51.A APSVĒRUMS (jauns)

(51a) Ja tīras vai preparātā iekļautas vielas ražotājs vai importētājs, neplāno iesniegt vielas reģistrācijas pieteikumu, tam savs nodoms attiecīgi jāpaziņo Aģentūrai un saviem pakārtotajiem lietotājiem.

Pamatojums

Paziņojums ar nereģistrēšanu ir svarīgs, lai pakārtotos lietotājus informētu par noteiktu vielu izņemšanu no tirgus.

Grozījums Nr. 1551.B APSVĒRUMS (jauns)

(51b) Riska paziņošana ir svarīga daļa procesam, kurā cilvēki tiek informēti un saņem padomu par to, kā viņi var pārvaldīt risku un tādējādi vielu vai preparātu lietot droši un efektīvi. Riska paziņošanai ir nepieciešams, lai ražotājs saprastu, kāda informācija ir vajadzīga lietotājiem, un pēc tam šādu informāciju sniegtu, dotu padomu un sniegtu atbalstu, lai gala lietotājs attiecīgo vielu vai preparātu lietotu drošā veidā. Būtu jāīsteno atbilstošas riska paziņošanas sistēmas izstrāde, tostarp papildu informācijas sniegšanu, izmantojot, piemēram, tīmekļa vietnes un izglītojošus pasākumus, lai patērētāji īstenotu savas tiesības zināt, kādas vielas un preparātus, viņi lieto. Tas veicinās vielu un preparātu drošu lietošanu un uzticību tiem. Šāda sistēma patērētāju organizācijām palīdzēs izveidot pamatu tam, lai ar REACH novērstu patērētāju pašaprotamās bažas, un nozarē stiprinās patērētāju uzticību vielām un preparātiem, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas.

Pamatojums

Atbilst pirmā lasījuma grozījumam Nr. 30.

Piemērota un vienota saziņas sistēma, kuras pamatā ir riska novērtēšana, nodrošinās patērētājus ar nepieciešamo informāciju un sniegs padomus attiecībā uz drošu un efektīvu riska pārvaldību un vielu un preparātu lietošanu.

Grozījums Nr. 1654. APSVĒRUMS

(54) Prasības, ka pakārtotie lietotāji veic ķīmiskās drošības novērtējumus, būtu sīki jāapraksta, lai ļautu viņiem ievērot savus pienākumus. Šīs prasības būtu jāpiemēro vienīgi attiecībā uz kopējo daudzumu, kas vielās vai preparātos pārsniedz 1 tonnu. Jebkurā gadījumā pakārtotajiem lietotājiem būtu jāapsver lietošana, kā arī jānosaka un jāpiemēro atbilstīgi riska pārvaldības pasākumi. Pakārtotajiem lietotājiem Aģentūrai būtu jāziņo noteikta sniedzamā pamatinformācija par lietošanu.

(54) Prasības, ka pakārtotie lietotāji veic ķīmiskās drošības novērtējumus, būtu sīki jāapraksta, lai ļautu viņiem ievērot savus pienākumus. Jebkurā gadījumā pakārtotajiem lietotājiem būtu jāapsver lietošana, kā arī jānosaka un jāpiemēro atbilstīgi riska pārvaldības pasākumi. Pakārtotajiem lietotājiem būtu ar visefektīvākajiem un visatbilstošākajiem līdzekļiem jāziņo par risku, kas ķīmiskās drošības novērtējumā vielas vai preparāta lietotājam konstatēts noteiktā piegādes ķēdes/dzīves cikla posmā un jāsniedz patērētājiem padomi par drošu lietošanu. Pakārtotajiem lietotājiem Aģentūrai būtu jāziņo noteikta sniedzamā pamatinformācija par lietošanu.

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta c. apakšpunkts, un grozījums Nr. 33 — pirmais lasījums)

(Saistīts ar 36. panta 4. punkta c) apakšpunktu)

Pamatojums

Slieksnis pakārtoto lietotāju ķīmiskās drošības novērtējumam (ĶDN) ražotājiem radītu nepareizu stimulu lietojumus, kas mazāki par 1 tonnu, neiekļaut savos ĶDN, jo tas pakārtotajiem lietotājiem neradītu nekādus pienākumus. Tas rada nopietnas iespējas neievērot drošības informācijas prasības attiecībā uz lietojumiem nelielās devās.

Šis grozījums arī atspoguļo pakārtoto lietotāju pienākumu informēt gan piegādes ķēdi, gan patērētājus.

Grozījums Nr. 17

58.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(58a) Lai novērstu izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanos, ieinteresētajām pusēm jādod 90 dienas, kuru laikā tās var izteikt piezīmes par izmēģinājumu priekšlikumiem, kas ietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem. Šajā periodā saņemtās piezīmes jāņem vērā registrētājam vai pakārtotajam lietotājam.

(Grozījums Nr. 36 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Liela ražošanas apjoma (HPV) ķimikāliju programma Amerikas Svienotajās Valstīs ir pierādījusi, ka periodam, kurā ieinteresētās personas var izteikt piezīmes, var būt pozitīva ietekme, lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un samazinātu izmaksas.

Grozījums Nr. 1858.B APSVĒRUMS (jauns)

(58b) Lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un samazinātu izdevumus, par tādiem izmēģinājumu priekšlikumiem, kuri ietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem, būtu jāapspriežas ar Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centru (ECVAM).

(Grozījums Nr. 37 — pirmais lasījums)

Pamatojums

ECVAM ir ES vadošā institūcija, kas nodarbojas ar alternatīvām izmēģinājumu metodēm. Tā kā tiek pastāvīgi izstrādātas jaunas alternatīvas izmēģinājumu metodes, par tādiem izmēģinājumu priekšlikumiem, kuri ietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem, ir jāapspriežas ECVAM, lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas visjaunākās zināšanas.

Grozījums Nr. 1963. APSVĒRUMS

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu cilvēku, tostarp ņemot vērā atbilstīgas cilvēku sabiedrības grupu un iespējams dažu mazāk aizsargātu sabiedrības apakšgrupu, veselības un apkārtējās vides aizsardzību, ļoti bīstamām vielām būtu jāpievērš īpaša uzmanība, ievērojot piesardzības principu. Atļaujas būtu jāpiešķir tikai tad, ja fiziskas vai juridiskas personas, kas pieprasa atļauju, pierāda licences piešķīrēja iestādei, ka risku attiecībā uz cilvēku veselību un vidi, kas izriet no šīs vielas lietošanas, atbilstīgi kontrolē. Citādāk lietošana var tikt atļauta, ja var pierādīt, ka sociāli ekonomiskais ieguvums no vielas lietošanas atsver risku, kas ir saistīts ar tās lietošanu un, ka nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, kuru lietošana būtu ekonomiski vai tehniski dzīvotspējīga. Ņemot vērā iekšējā tirgus labu funkcionēšanu, būtu lietderīgi, ka licences piešķīrēja iestāde būtu Komisija.

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu cilvēku, jo īpaši mazāk aizsargātu sabiedrības grupu, veselības un apkārtējās vides aizsardzību, pret vielām ar ļoti bīstamām īpašībām būtu jāizturas piesardzīgi un atļaujas jāpiešķir tikai tad, ja uzņēmumi, kas tās izmanto, pierāda licences piešķīrējai iestādei, ka nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, ka ieguvums sabiedrībai no vielas lietošanas atsver risku, kas ir saistīts ar tās lietošanu, un ka risku atbilstīgi kontrolē. Licences piešķīrējai iestādei tad būtu jāpārbauda, vai šīs prasības ir izpildītas, izmantojot licenču piešķiršanas procedūru, kuras pamatā ir uzņēmumu pieteikumi. Tā kā licencēm jānodrošina augsta aizsardzība visā iekšējā tirgū, būtu lietderīgi, ka licences piešķīrēja iestāde būtu Komisija.

(Grozījums Nr. 41 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ļoti bīstamas vielas, kad vien iespējams, aizstāj ar citām, drošākām vielām, bet, ja tās izmanto, ir jāņem vērā sociāli ekonomiskais ieguvums un ir atbilstīgi jākontrolē risks.

Piešķirot licences, īpaša uzmanība jāvelta mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

Grozījums Nr. 2064. APSVĒRUMS

(64) Ņemot vērā RIP rezultātus, var izstrādāt metodoloģijas, ar ko noteikt kancerogēnu un mutagēnu vielu robežlielumus. Attiecīgajā pielikumā var izdarīt grozījumus, izmantojot tādas metodoloģijas, lai vajadzības gadījumā izmantotu robežlielumus, licencējot kancerogēnu un mutagēnu vielu lietošanu.

svītrots

Pamatojums

Svītrots jauns noteikums kopējā nostājā, jo bīstamu vielu licencēšanā jāizmanto tikai viena procedūra.

Grozījums Nr. 2185. APSVĒRUMS

(85) Aģentūras struktūrai vajadzētu atbilst uzdevumiem, kas tai būtu jāveic. Pieredze ar līdzīgām Kopienas Aģentūrām šajā ziņā dod zināmu atskaites punktu, tomēr būtu jāveido tāda struktūra, lai ievērotu šīs regulas īpašās vajadzības.

(85) Aģentūras struktūrai vajadzētu atbilst uzdevumiem, kas tai būtu jāveic. Pieredze ar līdzīgām Kopienas Aģentūrām šajā ziņā dod zināmu atskaites punktu, tomēr būtu jāveido tāda struktūra, lai ievērotu šīs regulas īpašās vajadzības. Šajā sakarā Aģentūrā būtu jāizveido izcilības centrs, kas specializētos paziņojumos par risku un apdraudējumu, kurš saistīts ar noteiktām vielām un preparātiem.

Pamatojums

Atbilst pirmā lasījuma grozījumam Nr. 45.

Grozījums Nr. 2292. APSVĒRUMS

(92) Jānodrošina cieša sadarbība starp Aģentūru un kompetentajām iestādēm, kas darbojas dalībvalstīs, lai Riska novērtēšanas komitejas un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas zinātniskie atzinumi būtu pamatoti ar iespējami plašāku attiecīgo zinātnisko un tehnisko pieredzi, kāda ir pieejama Kopienā. Tādēļ komitejām vajadzētu būt iespējām iegūt papildu konkrētu pieredzi.

(92) Jānodrošina cieša sadarbība starp Aģentūru un kompetentajām iestādēm, kas darbojas dalībvalstīs, lai Riska novērtēšanas komitejas, Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas un Alternatīvo izmēģinājuma metožu komitejas zinātniskie atzinumi būtu pamatoti ar iespējami plašāku attiecīgo zinātnisko un tehnisko pieredzi, kāda ir pieejama Kopienā. Tādēļ komitejām vajadzētu būt iespējām iegūt papildu konkrētu pieredzi.

(New amendment to achieve coherence

Pamatojums

Ja Aģentūrā izveido šādu jaunu komiteju, tā būtu jāpiemin arī šeit, lai šī apsvēruma noteikumi vienlīdz attiektos arī uz Alternatīvo izmēģinājuma metožu komiteju.

Grozījums Nr. 23

92.A APSVĒRUMS (jauns)

(92a) Lai veicinātu izmēģinājumus, kuros neizmanto dzīvniekus, Aģentūrai ir jāizvirza uzdevums izstrādāt un īstenot politiku, kuras mērķis ir tādu izmēģinājuma metožu izstrādāšana, novērtēšana un juridiska atzīšana, kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī nodrošināt šo metožu izmantošanu saprātīgā un pakāpeniskā riska novērtēšanā, lai ievērotu šīs regulas prasības. Šajā ziņā Aģentūrai ir jāizveido Alternatīvo izmēģinājuma metožu komiteja, kurā ietilptu speciālisti no Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra (ECVAM), dzīvnieku labturības organizācijām un citas ieinteresētās personas, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku Kopienā pieejamo attiecīgo zinātnisko un tehnisko speciālo zināšanu izmantošanu.

(Grozījums Nr. 361 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Šīs regulas mērķis veicināt tādu izmēģinājumu attīstību, kuros neizmanto dzīvniekus, ir jāiekļauj Aģentūras pilnvarās un darba programmā, lai nodrošinātu tā efektīvu īstenošanu. Tādēļ Aģentūrā ir jāizveido komiteja, kuras sastāvā būtu attiecīgo jomu eksperti, lai veiktu uzdevumus saistībā ar alternatīvu izmēģinājuma metožu izstrādi un piemērošanu.

Grozījums Nr. 24104.A APSVĒRUMS (jauns)

(104a) Savā 2006. gada 10. marta atzinumā par esošo metodoloģiju atbilstīgumu to potenciālo risku izvērtēšanai, kas saistīti ar nanotehnoloģiju produktiem, kurus ražo vai kuri iegūti bez nodoma, Jaunu veselības apdraudējumu zinātniskā komiteja (SCENIHR) norādīja uz lielām nepilnībām zināšanās, kas vajadzīgas riska novērtēšanai, ieskaitot nanodaļiņu raksturošanu, nanodaļiņu noteikšanu un mērīšanu, reakciju uz devu, nanodaļiņu iedarbību un noturību cilvēkos un vidē, un visus ar nanodaļiņām saistītos toksikoloģiskos un vides toksikoloģiskos aspektus. Tā secināja, ka pašreizējai riska novērtēšanas metodoloģijai ir vajadzīgas dažas izmaiņas, lai varētu risināt ar nanodaļiņām saistītā apdraudējuma jautājumus, un jo īpaši ka pastāvošās toksikoloģiskās un ekotoksikoloģiskās metodes var nebūt pietiekamas, lai risinātu visus jautājumus, kas rodas saistībā ar nanodaļiņām. Šīs regulas noteikumiem būtu jānodrošina pienācīgs nanodaļiņu drošības novērtējums, kam jābūt priekšnoteikumam to ražošanai un laišanai tirgū.

(Jauns grozījums — 62. panta 2. punkta d. apakšpunkts, lai ņemtu vērā SCENIHR 2006. gada 10. marta atzinumu)

Pamatojums

Ir skaidri jāiemin lielās plaisas zināšanās par nanodaļiņu riska novērtējumu, kā norādīja SCENIHR, kā arī tās secinājumus, kuros teikts, ka ir jāmaina pašreizējās metodes. Tas rada sekas nanodaļiņu drošības novērtējumam, un tāpēc būtu jāpieņem īpaši noteikumi, kā arī jāveic nanodaļiņu īpaša pārskatīšana šīs regulas kontekstā.

Grozījums Nr. 25114.A APSVĒRUMS (jauns)

(114a) Lai patērētājiem palīdzētu vielas un preparātus lietot drošā un ilgtspējīgā veidā, ražotājiem katras tās vienības iesaiņojuma marķējumā, ko laiž tirgū pārdošanai patērētājiem, jāsniedz informācija par risku un jānorāda riski, kas saistīti ar ražojumu ieteicamo lietojumu vai ar paredzamajām situācijām, kurās tos varētu lietot nepareizi. Marķējumu uz iesaiņojuma attiecīgā gadījumā papildina, izmantojot citus saziņas līdzekļus, kā, piemēram, tīmekļa vietnes, lai sniegtu detalizētāku informāciju par drošību un attiecīgās vielas vai preparāta lietošanu.

 

Attiecīgi jāgroza direktīva 1999/45/EK un 67/548/EEK.

Pamatojums

Piemērota un vienota saziņas sistēma, kuras pamatā ir riska novērtēšana, nodrošinās patērētājus ar nepieciešamo informāciju un sniegs padomus attiecībā uz drošu un efektīvu ķīmisko vielu un preparātu lietošanu.

Grozījums Nr. 26

1. PANTA 1. PUNKTS

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un vides aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un novatorismu.

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un vides aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, lielāku pārredzamību un tādu izmēģinājumu veicināšanu, kuros neizmanto dzīvniekus, vienlaikus veicinot konkurenci un novatorismu, saskaņā ar atbildības pienākumu un pienācīgi ievērojot saistības, kuras ES un dalībvalstis ir uzņēmušās starptautisko tirdzniecības līgumu jomā, jo īpaši saistībā ar PTO.

(Grozījums Nr. 59 un 419 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā ķimikāliju un lietošanas veidu lielo skaitu, uz ko neattieksies REACH noteikumi — tostarp apmēram uz 70 000 vielām, kuru ražošanas apjoms ir mazāks par 1 tonnu gadā —, ir jāievieš atbildības pienākuma vispārējais princips, lai noteiktu nozares atbildību par drošu apiešanos ar VISĀM ķimikālijām un drošu to lietošanu. Šo principu ir paredzēts piemērot visām vielām (neatkarīgi no ražošanas apjoma), sagaidot, ka nozares dalībnieki ne tikai izpildīs REACH īpašās prasības, bet arī uzņemsies uzņēmējdarbības pamatatbildību attiecībā uz sociālajām, ekonomiskajām un vides saistībām. Šie īpašie noteikumi arī nodrošinās juridisko noteiktību attiecībā uz uzņēmumu atbildības pienākuma izpildi.

Padome svītroja abus šos regulas mērķus no Komisijas paskaidrojuma raksta, bet tie ir jānosaka atkārtoti, jo gan lielāka pārredzamība, gan tādu izmēģinājumu veicināšana, kuros neizmanto dzīvniekus, ko paredz šī regula, ir ļoti svarīga visām ieinteresētajām personām un Eiropas iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 271. PANTA 3. PUNKTS

3. Šī regula balstās uz principu, ka ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji ir atbildīgi, lai nodrošinātu to, ka viņi izgatavo, laiž tirgū vai lieto vielas, kas nelabvēlīgi neietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi. Tās pamatā ir piesardzības princips.

3. Šī regula balstās uz principu, ka ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji ir atbildīgi, lai nodrošinātu to, ka viņi izgatavo, laiž tirgū vai lieto vielas, kas normālos vai loģiski paredzamos lietošanas apstākļos nelabvēlīgi neietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi. Tās pamatā ir piesardzības princips.

Pamatojums

Atbilst pirmā lasījuma grozījumam Nr. 60.

Tas atbilst „droša produkta” definīcijai produktu vispārējas drošības direktīvā (2001/95/EK), un ir vajadzīgs, lai noteiktu robežas un limitus šīs regulas priekšmetam.

Grozījums Nr. 28

1. PANTA 3.A, 3.B UN 3.C PUNKTS (jauns)

3.a Ikviens ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs, kurš veic vai plāno veikt darbības ar vielu, preparātu vai izstrādājumu, kura sastāvā ir šāda viela vai preparāts, ieskaitot to ražošanu, importēšanu un lietošanu, un kurš zina vai pamatoti var paredzēt, ka šīs darbības varētu atstāt kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, veic visus pasākumus, kuru veikšanu no viņa varētu pamatoti prasīt, lai novērstu, ierobežotu vai kompensētu šādas sekas.

 

3.b Ikviens ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs, kurš saistībā ar savu profesiju vai uzņēmējdarbību piegādā ražotājam, importētājam vai pakārtotajam lietotājam vielu, preparātu vai izstrādājumu, kas satur minēto vielu vai preparātu, saprātīgu prasību robežās nodrošina atbilstīgu komunikāciju un informācijas apmaiņu, tostarp attiecīgos gadījumos tehnisko palīdzību, kas nepieciešama, lai novērstu, ierobežotu vai kompensētu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi.

 

3.c Tas paredz pienākumu pienācīgā un pārredzamā veidā aprakstīt, dokumentēt un darīt zināmus riskus, ko izraisa katras vielas ražošana, izmantošana un pārdošana. Ražotāji un pakārtotie lietotāji vielu ražošanas un izmantošanas izvēli izdara, pamatojoties uz drošākajām pieejamajām vielām.

(Grozījums Nr. 364 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Paredz atbildības pienākuma principu.

Grozījums Nr. 291. PANTA 3.D PUNKTS (jauns)

3.d Šīs regulas noteikumu īstenošana un darbība nekādos apstākļos nedrīkst izraisīt birokrātiskā un administratīvā sloga palielināšanos mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 63 ar mērķi nepieļaut, ka uzņēmumiem, jo īpaši MVU, rodas lieks administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 301. PANTA 3.E PUNKTS (jauns)

3.e Īstenojot šo regulu, Eiropas Savienība izveido mehānismus palīdzības un atbalsta sniegšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Pamatojums

MVU ir finansiāli un tehniski vājāki nekā lielās uzņēmējsabiedrības, un tiem ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Identisks pirmā lasījuma grozījumam Nr. 64.

Grozījums Nr. 312. PANTA 4. PUNKTS

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo vidi, tostarp Padomes Direktīvu 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, Padomes Direktīvu 96/61/EK (1996. gada 24. septembris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, Direktīvu 98/24/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā un Direktīvu 2004/37/EEK.

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo vidi un stingrākus valsts noteikumus, ar kuriem šādus tiesību aktus īsteno, tostarp:

a) Padomes Direktīvu 89/391/EEK,

b) Padomes Direktīvu 90/394/EEK,

c) Padomes Direktīvu 98/24/EK,

d) Padomes Direktīvu 96/61/EK,

e) Padomes Direktīvu 2000/60/EK,

f) Direktīvu 2004/37/EK.

Pamatojums

Zviedrijai un dažām citām valstīm ir stingrākas prasības darba ņēmēju drošībai, un, lai precizētu, ka ir iespējams saglabāt šādas stingrākas prasības, tiek ierosināts šāds formulējums.

Grozījums Nr. 322. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.b Šo regulu piemēro, neskarot aizliegumus un ierobežojumus, kas Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (1) noteikti saistībā ar:

 

i) gatavu kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu vai sastāvdaļu kombināciju izmēģinājumu uz dzīvniekiem aizliegumu un

 

ii) tādu kosmētikas līdzekļu tirdzniecību, kuru dažas vai visas sastāvdaļas vai galīgais sastāvs ir izmēģināts uz dzīvniekiem.

 

Ciktāl šī regula attiecas uz vielām, ko izmanto tikai kā kosmētikas līdzekļu sastāvdaļas, nekāda veida izmēģinājumi ar dzīvniekiem, kas ir aizliegti saskaņā ar grozīto Direktīvu 76/768/EEK, ir atļauti tā paša novērtējuma vajadzībām, ko šī regula prasa attiecībā uz šādām vielām.

 

(1) OV L 262, 27.7.1976., 169. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 2003/15/EK (OV L 66, 11.3.2003., 26. lpp.), un jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/65/EK (OV L 198, 20.7.2006.)

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmā lasījumā pieņemto 65. grozījumu. Kosmētisko līdzekļu direktīvas 7. grozījuma mērķis ir pakāpeniski likvidēt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētisko līdzekļu nozarē. Šo mērķi nedrīkst apdraudēt, ieviešot REACH.

Grozījums Nr. 333. PANTA 3. PUNKTS

3) izstrādājums: objekts, kam izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs;

3) izstrādājums: objekts, ko veido homogēns materiāls un kam izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā pielietojumu lielākā mērā nekā ķīmiskais sastāvs;

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību pastāvošajiem ES tiesību aktiem (Direktīva 76/769/EEK par ierobežojumiem, Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem un bīstamu vielu regula). Turklāt Padomes teksts nodarītu kaitējumu ES rūpniecībai, jo tas pasliktinātu ES komplekso izstrādājumu ražotāju konkurētspēju attiecībā pret komplekso izstrādājumu importētājiem.

Grozījums Nr. 343. PANTA 25. PUNKTS

25) apzināta lietošana: tīras vielas vai tās preparāta lietošana, vai arī kāda preparāta lietošana, arī paša vajadzībām, ko piegādes ķēdes dalībnieks paredzējis vai ko tiešs pakārtots lietotājs viņam rakstiski darījis zināmu;

25) apzināta lietošana: tīras vielas vai tās preparāta lietošana, vai arī kāda preparāta lietošana, arī paša vajadzībām, ko piegādes ķēdes dalībnieks paredzējis vai ko tiešs pakārtots lietotājs viņam rakstiski darījis zināmu, un kas ir paziņota attiecīgajam pakārtotajam lietotājam;

Pamatojums

Ražotājam un piegādātājiem jābūt pienākumam paziņot pakārtotajam lietotājam, kuras lietošanas ir atbalstītas un kuras nav;

Grozījums Nr. 353. PANTA 29. PUNKTS

29) gadā: vienā kalendārā gadā, ja nav norādīts kas cits;

29) gadā: vienā kalendārā gadā. Izņemot jaunu vielu gadījumus un ja nav noradīts kas cits, daudzumus gadā aprēķina, pamatojoties uz vidējiem ražošanas apjomiem trīs iepriekšējos kalendārajos gados, kuru laikā ražotājs reāli ražoja konkrēto vielu;

Pamatojums

Jāņem vērā tirgus svārstības, lai nepieļautu, ka tās ietekmē reģistrācijas, novērtēšanas un licenču piešķiršanas nosacījumus (pastāvošās vielas). Identisks pirmā lasījuma grozījumam Nr. 78.

Grozījums Nr. 363. PANTA 30.A PUNKTS (jauns)

30.a) mazāk aizsargātas sabiedrības grupas: pret slimībām uzņēmīgi cilvēki, tostarp jaundzimušie, zīdaiņi, bērni, grūtnieces, mātes, kas zīda bērnu, slimīgi cilvēki un cilvēki ar vāju imunitāti, vecāka gadagājuma cilvēki, cilvēki ar individuālu ģenētisku noslieci un citas apzinātas grupas, par kurām īpaši jārūpējas;

(Grozījums Nr. 80 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Padomes tekstā 3. panta formulējumā nav iekļauta termina „mazāk aizsargātas sabiedrības grupas” definīcija, lai gan termins tekstā tiek lietots. Definīcija ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka pret slimībām uzņēmīgu cilvēku grupas tiek apzinātas un ka var attiecīgi noteikt pasākumus, lai samazinātu šo grupu pakļaušanu apdraudējumam.

Grozījums Nr. 377. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šā panta 1.a punkts neattiecas uz vielām, kas ir tabakas izstrādājumiem pievienotas sastāvdaļas tajā nozīmē, kāda minēta Direktīvas 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu 2. panta 1. un 5. punktā1.

 

1 OV L 194, 18.7.2001., 26. lpp.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 88.

Ne iedarbības scenārijs, ne kaitīgās sekas, ko rada tabakas piedevas, neattaisno nekādus izmēģinājumus no pienākuma reģistrēt šādas vielas.

Grozījums Nr. 387. PANTA 2.–5. PUNKTS

2. Ja viela atbilst 56. panta kritērijiem un ir apzināta saskaņā ar 58. panta 1. punktu, un ir ievēroti visi šie nosacījumi, izstrādājumu ražotāji vai importētāji saskaņā ar šā panta 4. punktu dara zināmu Aģentūrai:

2. Ja viela atbilst 56. panta kritērijiem un ir apzināta saskaņā ar 58. panta 1. punktu, izstrādājumu ražotāji vai importētāji saskaņā ar šā panta 4. punktu informē Aģentūru, ja:

a) viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, kas kopumā vienam izgatavotājam vai importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

 

b) ka viela izstrādājumos ir lielākā koncentrācijā par 0,1 masas procentu izteiksmē (w/w).

b) viela izstrādājumos ir lielākā koncentrācijā par 0,1 masas procentu izteiksmē (masas %) izstrādājuma homogēnā sastāvdaļā;

 

ba) vielas koncentrācijas robežu, kas ir zemāka par robežvērtību 0,1 %, var noteikt saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru;

 

bb) ražotājs vai importētājs nevar novērst jebkādu vielas iedarbību uz sabiedrību vai apkārtējo vidi izstrādājuma pilna dzīves cikla laikā.

3. Panta 2. punktu nepiemēro, ja parastos vai loģiski prognozējamos lietošanas, arī apglabāšanas apstākļos izgatavotājs vai importētājs var novērst iedarbību uz cilvēkiem vai apkārtējo vidi. Tādos gadījumos izgatavotājs vai importētājs saņēmējam nodod attiecīgas instrukcijas par izstrādājumu saskaņā ar 32. panta 4. punktu.

 

4. Pie informācijas, kas jādara zināma, pieder:

4. Pie informācijas, kas jādara zināma, pieder:

a) izgatavotāja vai importētāja dati un kontaktinformācija, kā paredzēts VI pielikuma 1. iedaļā, izņemot ziņas par pašu izmantotajām ražotnēm;

a) izgatavotāja vai importētāja dati un kontaktinformācija, kā paredzēts VI pielikuma 1. iedaļā, izņemot ziņas par pašu izmantotajām ražotnēm;

b) 20. panta 1. punktā minētais(ie) reģistrācijas numurs(i), ja tāds(i) ir;

b) 20. panta 1. punktā minētais(-ie) reģistrācijas numurs(i), ja tāds(i) ir;

c) dati par vielu(ām), kā norādīts VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4. iedaļai;

c) dati par vielu(-ām), kā norādīts VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4. iedaļai;

d) vielas klasifikācija, kā norādīts VI pielikuma 4.1. un 4.2. iedaļā;

d) vielas klasifikācija, kā norādīts VI pielikuma 4.1. un 4.2. iedaļā;

e) īss izstrādājumā esošās(o) vielas(u) un izstrādājuma(u) lietošanas veida apraksts, kā norādīts VI pielikuma 3.5 iedaļā;

e) īss izstrādājumā esošās(-o) vielas(-u) un izstrādājuma(u) lietošanas veida apraksts, kā norādīts VI pielikuma 3.5 iedaļā;

f) vielas daudzuma diapazons tonnās, piemēram, 1 – 10 tonnas, 10 – 100 tonnas utt.

f) vielas daudzuma diapazons tonnās, piemēram, 1–10 tonnas, 10–100 tonnas utt.

5. Aģentūra var pieņemt lēmumus, prasot izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem saskaņā ar šo sadaļu iesniegt reģistrācijas pieteikumu par visām vielām, kas ir attiecīgos izstrādājumos, ja ir ievēroti visi šie nosacījumi:

5. Aģentūra var pieņemt lēmumus, prasot izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem saskaņā ar šo sadaļu iesniegt reģistrācijas pieteikumu par visām vielām, kas ir attiecīgos izstrādājumos, ja ir ievēroti visi šie nosacījumi:

a) viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, kas kopumā vienam izgatavotājam vai importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

 

b) Aģentūrai ir iemesls aizdomām, ka:

b) Aģentūrai ir iemesls aizdomām, ka:

i) viela no izstrādājumiem izdalās un

i) viela no izstrādājumiem izdalās un

ii) vielas izdalīšanās no izstrādājumiem apdraud cilvēku veselību vai apkārtējo vidi;

ii) vielas izdalīšanās no izstrādājumiem apdraud cilvēku veselību vai apkārtējo vidi;

c) uz vielu neattiecas panta 1. punkts.

c) uz vielu neattiecas panta 1. punkts.

Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu saskaņā ar IX sadaļu.

Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu saskaņā ar IX sadaļu.

Pamatojums

Šis ir EP un Padomes kompromisa grozījums, kas ir saskaņā ar kompromisa grozījumu paketi par izstrādājumu sastāvā iekļautām vielām, par ko vienojās lielākā politisko grupu daļa (pirmā lasījuma grozījums Nr. 357). Ar to vienkāršo ražotāju un importētāju darbu, palīdz aizsargāt ES preču ražotāju konkurētspēju, paredzot līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kas ir noteikti PTO līgumos. Ar to arī paredz augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 39

7. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

 

7.a Aģentūra izstrādā pamatnostādnes, kas palīdzētu izstrādājumu ražotājiem un importētājiem, kā arī kompetentajām iestādēm.

(Grozījums Nr. 88 (daļēji koriģēts) — pirmais lasījums)

Pamatojums

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation.

Grozījums Nr. 40

8.A PANTS (jauns)

8.a pants

Eiropas kvalitātes zīme

Līdz .. * Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu un, vajadzības gadījumā, likumdošanas priekšlikumu par Eiropas kvalitātes zīmes izveidošanu, kas apzīmētu un popularizētu izstrādājumus, kuru ražošanas procesa ikvienā posmā būtu ievērotas šīs regulas prasības.

_____

* Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(Grozījums Nr. 90 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ja uz izstrādājumiem būtu attiecīgs marķējums, varētu noteikt un stimulēt tos ražošanas procesā iesaistītos, kuri ir ievērojuši šīs regulas prasības.

Grozījums Nr. 4111. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA

3. Ražotājs vai importētājs var individuāli iesniegt 10. panta a) punkta iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā minēto informāciju, ja:

3. Ražotājs vai importētājs var, neskarot III sadaļu, individuāli iesniegt 10. panta a) punkta iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā minēto informāciju, ja:

Pamatojums

Lai samazinātu izmēģinājumu ar dzīvniekiem dubultošanos, sabiedrībām, kas nevēlas kopīgi iesniegt datus, ir joprojām jāprasa sniegt datus, kas iegūti izmēģinājumos ar dzīvniekiem. III sadaļā paredzētajai informācijas sniegšanas prasībai jābūt spēkā neatkarīgi no tā, vai datus iesniedz kopīgi vai atsevišķi.

Grozījums Nr. 4212. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Prioritāti piešķir in vitro metodēm un struktūras un aktivitātes (kvantitatīvo) sakarību ((Q)SAR) lietošanai. Šim nolūkam Aģentūra uzņēmējsabiedrību rīcībā nodod sarakstu ar izmēģinājumiem, datu bāzēm un apstiprinātiem modeļiem.

(Grozījums Nr. 106 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā ētikas un zinātniskos apsvērumus attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, prioritāte jāpiešķir alternatīvām stratēģijām. Aģentūrai ir jāsniedz sabiedrībām visa vajadzīgā informācija.

Grozījums Nr. 4313. PANTA 1. PUNKTS

1. Informāciju par būtiskām vielu īpašībām var iegūt ar citādiem līdzekļiem, nevis testiem, konkrēti, izmantojot struktūru un aktivitātes sakarību kvalitātes vai kvantitātes modeļus, vai arī informāciju par strukturāli saistītām vielām (grupējumiem), ar nosacījumu, ka ir ievēroti XI pielikumā izklāstītie nosacījumi. Testēšanu atbilstīgi VIII pielikuma 6.6. un 6.7. iedaļai, IX un X pielikumam var neveikt, ja to pamato ar informāciju par iedarbību un īstenotajiem riska pārvaldības pasākumiem, kas norādīti XI pielikuma 3. iedaļā.

1. Informāciju par būtiskām vielu īpašībām, jo īpaši par toksicitāti cilvēkiem, kad vien iespējams, iegūst ar citādiem līdzekļiem, nevis veicot testus ar mugurkaulniekiem, konkrēti, izmantojot struktūru un aktivitātes sakarību kvalitātes vai kvantitātes modeļus, vai arī informāciju par strukturāli saistītām vielām (grupējumiem), ar nosacījumu, ka ir ievēroti XI pielikumā izklāstītie nosacījumi, vai izmantojot toksikogenomiku. Testēšanu atbilstīgi VIII pielikuma 6.6. un 6.7. iedaļai, IX un X pielikumam var neveikt, ja to pamato ar informāciju par iedarbību un īstenotajiem riska pārvaldības pasākumiem, kas norādīti XI pielikuma 3. iedaļā.

(Grozījums Nr. 549 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Papildu ētikas jautājumiem, kas saistīti ar izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem, ir daudzas zinātniskas problēmas, kas skar šādu izmēģinājumu ar dzīvniekiem derīgumu cilvēkiem. Tāpēc informācijai par vielu īpašībām jāizmanto ne vien alternatīvas metodes, kā, piemēram QSAR, bet arī jaunos un daudzsološos ķīmisko vielu izmēģinājumu līdzekļus, novērtējot to iedarbību ar marķiergēnu reakciju.

Grozījums Nr. 4413. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja vielas ir jātestē, lai iegūtu informāciju par būtiskām vielu īpašībām, testēšanu veic ar testēšanas metodēm, kas izklāstītas Komisijas regulā, kura pieņemta saskaņā ar 132. panta 3. punkta procedūru, un kuras attiecīgi pārskata – konkrēti, lai uzlabotu testēšanu ar dzīvniekiem, samazinātu tās apjomu vai aizstātu ar citādu testēšanu – vai saskaņā ar citām starptautiskām testēšanas metodēm, ko Aģentūra atzinusi par līdzvērtīgām.

2. Ja vielas ir jātestē, lai iegūtu informāciju par būtiskām vielu īpašībām, testēšanu veic ar testēšanas metodēm, kas izklāstītas Komisijas regulā, kura pieņemta saskaņā ar 132. panta 3.a punkta procedūru, un kuras attiecīgi pārskata — konkrēti, lai uzlabotu testēšanu ar dzīvniekiem, samazinātu tās apjomu vai aizstātu ar citādu testēšanu — vai saskaņā ar citām starptautiskām testēšanas metodēm, ko Aģentūra atzinusi par līdzvērtīgām.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 45

13. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

Šīs metodes regulāri ir jāpārskata un jāuzlabo, lai samazinātu eksperimentus ar mugurkaulniekiem un eksperimentos izmantoto dzīvnieku skaitu. Jo īpaši gadījumos, kad Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrs (ECVAM) alternatīvo izmēģinājuma metodi ir apstiprinājis kā derīgu un gatavu normatīvam apstiprinājumam, Aģentūra saskaņā ar 130. pantā paredzēto procedūru 14 dienu laikā iesniedz lēmumprojektu, ar ko groza šīs regulas attiecīgo(-s) pielikumu(-us), lai izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizstātu ar alternatīvu metodi.

(Grozījums Nr. 108 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Pārbaudes metodes ir automātiski jāatjaunina, ja kādu pārbaudes metodi ir apstiprinājis ECVAM.

Grozījums Nr. 4614. PANTA 1. PUNKTS

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības pārskatu sagatavo visām vielām, kas jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu, ja reģistrētājs gadā veic vielas izgatavošanu vai importēšanu 10 tonnu vai lielākā apjomā.

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības pārskatu sagatavo visām vielām, kas jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu.

Pamatojums

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration.

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous substances. A data graveyard serves nobody.

Grozījums Nr. 4714. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Ķīmiskās drošības novērtēšana un ķīmiskās drošības ziņojums saskaņā ar 1. punktu nav jāveic attiecībā uz vielām, kas ir klasificētas kā bīstamas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EK, vai PBT, kā arī vBvP vielām, kas iekļautas monolītos izstrādājumos, kuri nav jāmarķē saskaņā ar Direktīvas 1999/45/EK 12. panta 2. punktu un Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma 9. panta 3. punktu.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 422. un 960. Monolītos izstrādājumos iekļautas vielas nevar radīt būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai vai videi, līdz ar to spēkā esošajos tiesību aktos nav jāparedz marķēšanas prasības. Tāpēc, ņemot vērā marķēšanas nosacījumu nepiemērošanu, var atbrīvot arī no no ķīmiskās drošības novērtēšanas un ziņojuma sniegšanas.

Grozījums Nr. 48

14. PANTA 7.A UN 7.B PUNKTS (jauns)

 

7.a Vielas vai preparāta ražotājs vai importētājs, kurš šādu vielu vai preparātu piegādā pakārtotam lietotājam, pēc pakārtotā lietotāja pieprasījuma, ja šāda prasība ir saprātīgi pamatota, sniedz informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu vielas vai preparāta ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, saistībā ar tām darbībām vai lietojumiem, kas norādīti pakārtotā lietotāja pieprasījumā.

 

7.b Pakārtotais lietotājs pēc piegādātāja pieprasījuma, ja šāda prasība ir saprātīgi pamatota, sniedz informāciju, kas vajadzīga piegādātājam, lai novērtētu vielas vai preparāta ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi saistībā ar vielas vai preparāta lietojumiem vai darbībām, ko ar šīm vielām vai preparātiem veic pakārtotais lietotājs.

(Grozījums Nr. 112 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Komunikāciju starp ražošanas ķēdes dalībniekiem nedrīkst ierobežot, paredzot tikai informācijas apmaiņu, kuras mērķis ir tikai direktīvas ievērošana. Visā piegādes ķēdē jānodrošina atbildība, veicinot mijiedarbību un komunikāciju starp piegādātājiem un iepriekšējā un nākamā posma lietotājiem.

Grozījums Nr. 4919. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) viņš nav vienisprātis ar galveno reģistrētāju par informācijas atlasi.

c) viņš nav vienisprātis ar galveno reģistrētāju par informācijas atlasi. Aģentūra izvērtē šo paskaidrojumu un pieņem lēmumu, vai to pieņemt vai ne. Ja to nepieņem, uzņēmumam informācija ir jāiesniedz kopīgi.

Pamatojums

Pašreizējā formulējumā kritēriji, ko ražotāji un importētāji var iesniegt par atsevišķu informāciju, ir ļoti neskaidri, un tos ir grūti pamatot un izvērtēt. Lai gan turpmākie panti Aģentūrai uzliek pienākumu novērtēt šāda veida pamatojumu, nav norādīts, kā rīkoties, ja pamatojums nav pietiekams.

Grozījums Nr. 5023. PANTA 2. PUNKTS

2. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 1. punkts un 21. pants līdz … ** neattiecas uz esošām vielām, ko ražo Kopienā vai importē apjomā, kas vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā vienam ražotājam vai importētājam gadā sasniedzis 100 vai vairāk tonnu.

2. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 1. punkts un 21. pants līdz ..** neattiecas uz esošām vielām, kas klasificētas kā ļoti toksiskas ūdens organismiem un kuras saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē (R50/53), un ko ražo Kopienā vai importē apjomā, kas vienam ražotājam vai importētājam gadā sasniedzis 1 tonnu vai vairāk; vai uz esošām vielām, ko ražo Kopienā vai importē apjomā, kas vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā vienam ražotājam vai importētājam gadā sasniedzis 100 vai vairāk tonnu.

(Grozījums Nr. 374 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Papildu prioritāšu noteikšana, pamatojoties uz risku: vielas apjomos zem 100 tonnām, kuras ir toksiskas ūdens organismiem un kuras var izraisīt ilgtermiņa nelabvēlīgu ietekmi, jāpievieno reģistrācijas otrajai fāzei. Citādi būs nepieciešami gandrīz 11 gadi, līdz šīs bīstamās vielas tiks reģistrētas.

Grozījums Nr. 51

23.A PANTS (jauns)

23.a pants

 

Paziņojums par nodomu vielu nereģistrēt

 

1. Tīras vai preparātā iekļautas vielas ražotāji vai importētāji, kuri neplāno iesniegt vielas reģistrācijas pieteikumu, savu nodomu paziņo Aģentūrai un pakārtotajiem lietotājiem.

 

2. Šā panta 1. punktā minēto paziņojumu iesniedz:

 

a) 12 mēnešus pirms 23. panta 1. punktā noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz esošām vielām, ko gadā ražo vai importē 1000 tonnu vai lielākā apjomā;

 

b) 24 mēnešus pirms 23. panta 2. punktā noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz esošām vielām, ko gadā ražo vai importē 100 tonnu vai lielākā apjomā;

 

c) 36 mēnešus pirms 23. panta 3. punktā noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz esošām vielām, ko gadā ražo vai importē 1 tonnas vai lielākā apjomā.

 

3. Ja ražotājs vai importētājs Aģentūrai vai pakārtotajiem lietotājiem nepaziņo par savu nodomu vielu nereģistrēt, viņam pieprasa iesniegt vielas reģistrācijas pieteikumu.

(Grozījums Nr. 121 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Nākamā posma lietotāji pauž bažas, ka atsevišķas — un, iespējams, daudzas — vielas nereģistrēs ekonomisku apsvērumu dēļ, kas nelabvēlīgi ietekmēs viņu uzņēmējdarbību. Viņi nevar pienācīgi sagatavoties šādai iespējamībai, jo viņi to uzzinās tikai tad, kad būs beidzies reģistrācijas termiņš. Noteikums, ar ko paredz prasību ražotājiem vai importētājiem sniegt iepriekšēju paziņojumu, nākamā posma lietotājiem ļautu vest sarunas ar attiecīgo ražotāju vai importētāju. Nākamā posma lietotāji labprātāk maksātu augstāku cenu, lai izvairītos no vēl augstākām atkārtotas formulēšanas izmaksām, tādējādi novēršot vielas izņemšanu no tirgus.

Grozījums Nr. 52

27. PANTA 6. PUNKTS

6. Mēneša laikā pēc 5. punktā minētās informācijas saņemšanas Aģentūra potenciālajam reģistrētājam dod atļauju atsaukties uz informāciju, ko viņš lūdzis reģistrācijas dokumentācijā. Ja iepriekšējais(ie) reģistrētājs(i) potenciālajam reģistrētājam dara pieejamu izpētes pārskatu, viņš(viņi) var celt attiecīgas valsts tiesās piespiedu kārtā īstenojamu prasību pret potenciālo reģistrētāju, lai gūtu vienlīdzīgu izmaksu atlīdzību.

6. Mēneša laikā pēc 5. punktā minētās informācijas saņemšanas Aģentūra potenciālajam reģistrētājam dod atļauju atsaukties uz informāciju, ko viņš lūdzis reģistrācijas dokumentācijā. Ja iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i) potenciālajam reģistrētājam dara pieejamu izpētes pārskatu, viņš(viņi) var celt attiecīgas valsts tiesās piespiedu kārtā īstenojamu prasību pret potenciālo reģistrētāju, lai gūtu taisnīgu izmaksu atlīdzību.

 

Faktisko izmaksu sadalījumu, ko sākotnējam(-iem) reģistrantam(-iem) rada attiecīgais pētījums, aprēķina proporcionāli katras puses ražošanas/importa apjomam.

 

Ja sākotnējās kopējās izmaksas jau ir sadalītas starp diviem vai vairākiem reģistrētājiem, turpmākais(-ie) potenciālais(-ie) reģistrētājs(-i) katram reģistrētājam maksā pienācīgu daļu no attiecīgā reģistrētāja finansiālā ieguldījuma.

(Grozījums Nr. 134 (daļēji koriģēts)— pirmais lasījums)

Pamatojums

Izveido mehānismu, lai godīgi sadalītu pārbaužu izmaksas, neatkarīgi no reģistrētāju skaita un turpmāko reģistrāciju grafika.

Grozījums Nr. 5328. PANTA 1. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

da) apzināto lietošanas veidu īsu aprakstu; vismaz sākotnējo informāciju par lietošanas un iedarbības kategorijām, kā noteikts VI pielikuma 6. sadaļā;

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 368.

Saskaņā ar REACH pakārtotajiem lietotājiem ir nepieciešami dati par vielu, ko viņi izmanto savos preparātos, piemēram, kas reģistrēs kādu vielu un kad tā būs reģistrēta, un kādi nekonfidenciāli lietošanas veidi ir apzināti. Ja pakārtotajam lietotājam nebūs pieejama visa šī informācija vai ja tās būs pieejama tikai ļoti vēlā stadijā, viņam var nākties sastapties ar „nav reģistrēts” vai „lietošanas veids nav apzināts” un tādējādi viņa rīcībā var būt pārāk maz laika, lai liktu savam piegādātājam apsvērt reģistrāciju vai vēl kāda apzināta lietošanas veida iekļaušanu un lai uzsāktu formulas maiņas ciklu un tam sekojošo patērētāju apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 54

28. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Ikvienam, kura īpašumā ir tādi pētījumi vai informācija par vielu, kas iegūti, eksperimentējot ar dzīvniekiem, pieprasa šo informāciju nosūtīt Aģentūrai vēlākais 18 mēnešus pirms 23. panta 1. punktā noteiktā galīgā termiņa.

(Grozījums Nr. 140 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Nosakot galīgo termiņu tādas informācijas iesniegšanai, kas izriet no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, tiek novērsta šādu izmēģinājumu dublēšana, vienlaikus samazinot uzņēmumiem radīto slogu, jo īpaši attiecībā uz MVU.

Grozījums Nr. 55

28. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Ja 2. punktā minētais termiņš ir pagājis, pēc iepriekš nereģistrētas vielas pakārtotā lietotāja pieprasījuma Aģentūra jebkurai personai, kas nav šīs vielas sākotnējais piegādātājs pakārtotajam lietotājam, atļauj novēloti pieteikt vielu reģistrā turpmāko sešu mēnešu laikā pēc reģistra publicēšanas. Šāda pieteikšanas kārtība potenciālajam reģistrētājam ļauj izmantot II sadaļas 5. nodaļā paredzētā pārejas režīma priekšrocības.

(Grozījums Nr. 369 (daļēji koriģēts) — pirmais lasījums))

Pamatojums

Papildus paredz sešus mēnešus vielu iepriekšējai reģistrācijai, ja to pieprasa nākamā posma lietotāji.

Grozījums Nr. 56
28. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Ražotāji un importētāji nosūta Aģentūrai visu viņu īpašumā esošo informāciju, kas ir iegūta, eksperimentējot ar mugurkaulniekiem, kā arī citu informāciju, kas var novērst eksperimentus ar dzīvniekiem, arī attiecībā uz vielām, kuras viņi ir pārtraukuši ražot vai eksportēt. Reģistrētāji, kuri vēlāk izmanto šo informāciju, šādas informācijas iegūšanas izmaksas sadala proporcionāli katras puses ražošanas apjomam. Ikviens, kurš iegūst tādus pētījumu rezultātus vai citu informāciju par vielu, kas iegūti, eksperimentējot ar mugurkaulniekiem, pēc 1.a punktā minētā galīgā termiņa beigām šo informāciju nosūta Aģentūrai.

(Grozījums Nr. 143 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu nepārprotami paredz, ka visai informācijai, kas var būt noderīga, lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ir jābūt brīvi pieejamai, novēršot šādu izmēģinājumu dublēšanu un vienlaikus samazinot uzņēmumiem radīto slogu, jo īpaši attiecībā uz MVU.

Grozījums Nr. 5728. PANTA 5.PUNKTS

5. Aģentūra līdz … * savā interneta vietnē publicē 1. punkta a) un d) apakšpunktā minēto vielu sarakstu. Sarakstā ir tikai vielu nosaukumi ar EINECS un CAS numuriem, ja tādi ir, un citi identifikācijas kodi.

5. Aģentūra izveido vielu reģistru, kurā iekļauta 1. pantā noteiktā informācija.

 

5.a Viena mēneša laikā pēc 2. panta 2. punktā noteiktā laikposma Aģentūra savā interneta vietnē publicē vielu reģistru, norādot:

 

a) vielas nosaukumu, 1. un 4.a pantā minēto informāciju un attiecīgā gadījumā vielu grupu, tostarp EINECS un CAS numuru, ja tāds ir;

 

b) ražotāja vai importētāja nosaukumu un adresi vai attiecīgā gadījumā tās personas vārdu un adresi, kas viņu pārstāv saskaņā ar 4. pantu, kā norādīts VI pielikuma 1. iedaļā;

 

c) apzināto lietošanas veidu īsu aprakstu; vismaz sākotnējo informāciju par lietošanu un iedarbību saskaņā ar 1. panta da) apakšpunktu;

 

d) pirmo termiņu katras vielas reģistrācijai saskaņā ar 23. pantu.

 

5.b Aģentūra publicē tās vielas un attiecīgā gadījumā tās vielu grupas nosaukumu, tostarp EINECS un CAS numuru, ja tāds ir, attiecībā uz kuru ir pieprasīta vēlīna paziņošana, uzreiz pēc šādu lūgumu saņemšanas.

 

5.c Viena mēneša laikā pēc vēlīnas paziņošanas laikposma beigām saskaņā ar 2.a punktu Aģentūra atjaunina vielu reģistru, lai iekļautu vielas, par kurām saņemti vēlīnas pirmsreģistrācijas pieteikumi.

 

5.d Aģentūra kopā ar vielu reģistru publicē aicinājumu, lai ikviens, kura īpašumā ir tādu pētījumu rezultāti, kuros izmantoti mugurkaulnieki un kuri nav publiski pieejami, iesniedz norādes par šādu pētījumu pieejamību.

 

5.e Ikviens, kura īpašumā ir šādu pētījumu rezultāti, sešu mēnešu laikā pēc vielu reģistra publicēšanas var Aģentūrai sūtīt norādes par šādu pētījumu pieejamību, un Aģentūra šo informāciju iekļauj datu bāzē saskaņā ar 5. pantu. Šādu pētījumu rezultātus izmanto saskaņā ar 30. pantu.

 

5.f Aģentūra līdz .. *savā interneta vietnē publicē arī to esošo vielu sarakstu, kuras jau ir reģistrētas bez iepriekšējas reģistrācijas. Sarakstā ir vielu nosaukumi ar EINECS un CAS numuriem, ja tādi ir, un citi identifikācijas kodi, un attiecīgā gadījumā vielu grupa.

 

* 19 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai pakārtotie lietotāji varētu piekļūt pietiekamiem provizoriskās reģistrācijas datiem un lai viņi tādējādi varētu savlaicīgi izpildīt pienākumus, ko viņiem uzliek REACH. Nedaudz mainīts pirmā lasījuma grozījuma Nr. 371 formulējums, ņemot vērā precizējumu, ka Padomei reģistrs ir jāpadara pieejams.

Pēc iespējas drīz jāpublicē esošie dati par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un cita informācija, kas varētu novērst eksperimentus ar dzīvniekiem, lai nepieļautu šādu eksperimentu dublēšanos un ietaupītu izmaksas, jo īpaši attiecībā uz MVU.

Pakārtotajam lietotājam (PL) par vielu, ko viņš izmanto savos preparātos, ir vajadzīga šāda informācija:

· vai vielu reģistrēs;

· kas vielu reģistrēs;

· kad to reģistrēs;

· kādi lietošanas veidi ir apzināti.

Ja pakārtotajam lietotājam nebūs pieejama visa šī informācija vai ja tās būs pieejama tikai ļoti vēlā stadijā, viņam var nākties sastapties ar „nav reģistrēts” vai „lietošanas veids nav apzināts” un tādējādi viņa rīcībā var būt pārāk maz laika, lai liktu savam piegādātājam apsvērt reģistrāciju vai apzinātu lietošanas veidu un lai uzsāktu formulas maiņas ciklu (bez nereģistrētās vielas).

Saistīts ar 28. panta 5. punkta grozījumu. Pēc iespējas drīz jāpublicē to esošo vielu saraksts, kas ir reģistrētas bez iepriekšējas reģistrācijas, un to ķīmisko vielu grupu saraksts, kurā šīs vielas ietilpst, lai nodrošinātu datu apmaiņu un novērstu izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanos, kā arī ietaupītu nozares, jo īpaši MVU izmaksas.

Grozījums Nr. 5829. PANTA 1. PUNKTS

1. Visi ražotāji un importētāji, kas Aģentūrai iesnieguši informāciju saskaņā ar 28. pantu par vienu un to pašu esošu vielu, piedalās forumā, kurā notiek informācijas apmaiņa par vielām (SIEF).

1. Visi ražotāji, importētāji un sintezētāji, kas Aģentūrai iesnieguši informāciju saskaņā ar 28. pantu par vienu un to pašu esošu vielu, piedalās forumā, kurā notiek informācijas apmaiņa par vielām (SIEF).

Pamatojums

„Sintezētājiem” arī jābūt pieejamiem SIEF, lai tie varētu sniegt to rīcībā esošo informāciju par riskiem un iedarbību.

Grozījums Nr. 5930. PANTA 1. PUNKTS

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar pārējiem SIEF dalībniekiem. Ja SIEF aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, attiecīgā SIEF dalībnieks lūdz to līdz …**. Ja SIEF aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas nav saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks lūdz to līdz …**.

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar pārējiem SIEF dalībniekiem, un pārbauda sarakstus, ko Aģentūra publicē saskaņā ar 28. panta 5. un 5.a punktu. Ja ir pieejami attiecīgas izpētes rezultāti, kas saistīti ar izmēģinājumu veikšanu, SIEF dalībnieks pieprasa šīs izpētes rezultātus.

Izpētes īpašnieks divās nedēļās pēc izpētes lūguma saņemšanas izsniedz izmaksu apliecinājumu dalībniekam(iem), kas lūdz izpēti. Dalībnieks(i) un izpētes īpašnieks dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka informācijas kopīgas lietošanas izmaksas nosaka taisnīgi, pārskatāmi un bez diskriminācijas. To var atvieglināt ar še izklāstītām izmaksu sadales norādēm, kas balstās uz attiecīgiem principiem un ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 76. panta 2. punkta f) apakšpunktu. Ja vienoties neizdodas, izmaksas dala vienādās daļās. Izpētes īpašnieks divu nedēļu laikā pēc samaksas saņemšanas dod atļauju atsaukties uz izpētes pārskatu reģistrācijas vajadzībām. Reģistrētājiem ir jāpiedalās izmaksu segšanā vienīgi attiecībā uz to informāciju, kas viņiem jāiesniedz, lai ievērotu reģistrācijas prasības.

Izpētes īpašnieks viena mēneša laikā pēc izpētes lūguma saņemšanas izsniedz izmaksu apliecinājumu dalībniekam(-iem), kas lūdz izpēti. Dalībnieks(-i) un izpētes īpašnieks dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka informācijas kopīgas lietošanas izmaksas nosaka taisnīgi, pārskatāmi un bez diskriminācijas, un proporcionāli katras puses ražošanas apjomam. To var atvieglināt ar še izklāstītām izmaksu sadales norādēm, kas balstās uz attiecīgiem principiem un ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 76. panta 2. punkta f) apakšpunktu. Ja vienoties neizdodas, izmaksas dala, ievērojot taisnīgas sadales principu. Izpētes īpašnieks divu nedēļu laikā pēc samaksas saņemšanas dod atļauju atsaukties uz izpētes pārskatu reģistrācijas vajadzībām. Reģistrētājiem ir jāpiedalās izmaksu segšanā vienīgi attiecībā uz to informāciju, kas viņiem jāiesniedz, lai ievērotu reģistrācijas prasības.

** 20 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā

 

Pamatojums

Sabiedrības un citas ieinteresētās personas praktiski nespēs 2 mēnešu laikā pēc provizoriski reģistrēto vielu saraksta publicēšanas lūgt visu pārējo SIEF dalībnieku attiecīgās izpētes. Attiecībā uz esošām vielām lēmumus par iespējamiem izmēģinājumiem pieņems tikai tad, kad būs pagājuši visi termiņi, kas noteikti vielas reģistrācijai. Tāpēc nav vajadzības noteikt termiņu.

(Komisijas teksta jauns formulējums) Saistīts ar 28. panta 5. punkta un 28. panta 5.a punkta grozījumu. Lai nepieļautu izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanos un lai rūpniecībai, jo īpaši MVU, samazinātu izdevumus, SIEF būtu jāpārbauda arī saraksti, ko Aģentūra publicē, lai nodrošinātu informācijas kopīgu izmantošanu, un attiecīgā gadījumā kopsavilkumus par vielu grupām.

Izveido mehānismu, lai godīgi sadalītu pārbaužu sākotnējās izmaksas, pēc analoģijas ar attiecīgajiem 27. panta grozījumiem.

Ir jāsniedz informācija par visiem testiem (gan tiem, kuros izmanto mugurkaulniekus, gan tiem, kuros izmanto bezmugurkaulniekus). Identisks pirmā lasījuma grozījumam Nr. 149.

Grozījums Nr. 60

30. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja, izmantojot SIEF, nav pieejama attiecīga izpēte, attiecībā uz katru informācijas prasību katrā forumā viens SIEF dalībnieks pārējo vārdā veic tikai vienu izpēti. Veic visus loģiskos pasākumus, lai Aģentūras noliktā termiņā vienotos, kas citu dalībnieku vārdā veiks izpēti un Aģentūrai iesniegs izpētes kopsavilkumu vai koncentrētu izpētes kopsavilkumu. Ja vienoties neizdodas, Aģentūra nosaka, kurš reģistrētājs vai pakārtots lietotājs veic testēšanu. Visi SIEF dalībnieki, kam vajadzīga izpēte, sedz daļu no izpētes izstrādes izmaksām, ko sadala atbilstīgi potenciālo reģistrētāju skaitam, kuri piedalās forumā. Tiem dalībniekiem, kas paši neveic izpēti, ir tiesības iegūt izpētes pārskatu divu nedēļu laikā pēc samaksas dalībniekam, kas veicis izpēti.

2. Ja nav pieejama attiecīga izpēte, attiecībā uz katru informācijas prasību katrā forumā viens SIEF dalībnieks pārējo vārdā veic tikai vienu izpēti. Veic visus loģiskos pasākumus, lai Aģentūras noliktā termiņā vienotos, kas citu dalībnieku vārdā veiks izpēti un Aģentūrai iesniegs izpētes kopsavilkumu vai koncentrētu izpētes kopsavilkumu. Ja vienoties neizdodas, Aģentūra nosaka, kurš reģistrētājs vai pakārtots lietotājs veic testēšanu. Visi SIEF dalībnieki, kam vajadzīga izpēte, sedz daļu no izpētes izstrādes izmaksām, ko sadala atbilstīgi potenciālo reģistrētāju skaitam, kuri piedalās forumā. Tiem dalībniekiem, kas paši neveic izpēti, ir tiesības iegūt izpētes pārskatu divu nedēļu laikā pēc samaksas dalībniekam, kas veicis izpēti.

Pamatojums

Izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanās samazināšana. Saistīts ar 30. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 61

31. PANTA 1. PUNKTS

1. Piegādātājs nodrošina saņēmēju ar drošības datu lapu, kas sastādīta saskaņā ar II pielikumu, ja:

1. Piegādātājs nodrošina saņēmēju ar drošības datu lapu, kas sastādīta saskaņā ar II pielikumu, ja:

a) viela vai preparāts atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, vai

a) viela vai preparāts atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, vai

b) viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva saskaņā ar XIII pielikumā konkretizētajiem kritērijiem.

b) viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva saskaņā ar XIII pielikumā konkretizētajiem kritērijiem, vai

 

ba) viela ir klasificēta saskaņā ar 56. panta f) apakšpunktu.

(Pārskatītais grozījums Nr. 157 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar drošības datu lapu starpniecību informācija par vielu jāizplata piegādes ķēdē saskaņā ar REACH prasībām. Tā darbības joma, kurā ietilpst vielas, kam nepieciešama drošības datu lapa, jāpaplašina, iekļaujot visas augsta riska vielas, kas ir minētas 56. pantā par licencēšanu.

Grozījums Nr. 62

31. PANTA 9.A PUNKTS (jauns)

 

9.a Komisija organizē tehnisko pamatnostādņu izstrādi, ar ko nosaka prasību minimumu drošības datu lapām, lai nodrošinātu skaidras, atbilstīgas un optimāli izmantojamas informācijas sniegšanu viesiem piegādes ķēdes iepriekšējo un nākamo posmu dalībniekiem.

(Grozījums Nr. 162 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Drošības datu lapas (DDL) var būt labs veids, kā nodot informāciju gan par vielām, gan par preparātiem iepriekšējo un nākamo posmu piegādes ķēdē. Tomēr DDL izmantošana attaisnosies tikai tad, ja tās būs pienācīgi aizpildītas. Līdz ar to Komisijai ir jāizstrādā tehniskās pamatnostādnes, kurās būtu norādīts prasību minimums attiecībā uz DDL aizpildīšanu.

Grozījums Nr. 63

32. PANTA 4. PUNKTS

4. Tādu izstrādājumu ražotāji vai importētāji, kuros ir viela, kas atbilst 56. panta kritērijiem un saskaņā ar 58. panta 1. punktu ir apzināta lielāka koncentrācijā par 0,1% (w/w), izstrādājuma saņēmējam dara zināmu pietiekamu informāciju, lai izstrādājumu varētu droši lietot – vismaz vielas nosaukumu. Šis pienākums attiecas uz visiem izstrādājumu saņēmējiem piegādes ķēdē.

svītrots

Pamatojums

Visi pantos ietvertie noteikumi par pienākumu paziņot informāciju par vielām, ir jāapvieno vienā pantā (sk. 33.a pantu).

Grozījums Nr. 64

33.A PANTS (jauns)

33. a pants

 

Pienākums sniegt informāciju par vielu saturu izstrādājumos

 

1. Jebkurš XIII pielikumā uzskaitītas vielas vai arī preparāta vai izstrādājuma, kas satur šādu vielu, ražotājs vai importētājs pēc pakārtotā lietotāja pieprasījuma, ja šāda prasība ir saprātīgi pamatota, iesniedz informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu vielas ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi saistībā ar attiecīgajā pieprasījumā norādītajām darbībām vai lietojumiem.

 

2. Šā panta 1. punktā noteiktās prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu piemēro mutatis mutandis augšup pa piegādes ķēdi.

 

3. Pakārtotie lietotāji, kas izstrādājuma sastāvā iekļauj vielu vai preparātu, kuram izveidota drošības datu lapa, un kas pēc tam izmanto vai turpmāk apstrādā šo izstrādājumu, nodod drošības datu lapu jebkuram šā izstrādājuma vai tā atvasinājuma saņēmējam. Par saņēmējiem neuzskata patērētājus.

 

Patērētājiem ir tiesības pieprasīt no ražotāja vai importētāja informāciju par vielām, kas ir viņa ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.

 

Ražotāji vai importētāji pēc pieprasījuma un 15 darba dienu laikā jebkuram individuālajam patērētājam nodrošina iespēju bez maksas saņemt detalizētu informāciju par drošību un lietošanu attiecībā uz vielām, kas ir jebkurā viņu ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.

(Pirmā lasījuma grozījumi Nr. 166 un Nr. 366)

Pamatojums

Ražotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem ir jābūt iespējai uzzināt, vai galaprodukts satur kādas īpašas vielas.

Informācija par bīstamām (atļautām) vielām un to klātbūtni preparātos un izstrādājumos jāizplata visā piegādes ķēdē (iepriekšējos un nākamos posmos), lai uzņēmumi varētu veikt attiecīgus pasākumus un pieņemt ar zināšanām pamatotus lēmumus attiecībā uz savu izstrādājumu saturu. Nākamā posma lietotāju tiesības iegūt informāciju par šādām vielām ir izšķiroša, lai atjaunotu patērētāju uzticību un atgūtu reputāciju.

Grozījums Nr. 6536. PANTA 4. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) pakārtots lietotājs vielu vai tās preparātu lieto kopapjomā, kas gadā mazāks par 1 tonnu;

svītrots

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Pamatojums

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a serious loophole with regard to safety information for small uses.

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and improve their products.

Grozījums Nr. 66

39. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Lai novērstu izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanos, ieinteresētās puses 90 dienu laikā var izteikt piezīmes par visiem priekšlikumiem attiecībā uz izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. Visas saņemtās piezīmes ir jāņem vērā reģistrētājam vai pakārtotajam lietotājam, kurš, ievērojot saņemtās piezīmes, informē Aģentūru, ja viņš tomēr uzskata, ka plānotais izmēģinājums ir jāveic, kā arī sniedz šā lēmuma pamatojumu.

(Grozījums Nr. 176 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Jāņem vērā visi attiecīgie komentāri un informācija, kas var samazināt izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 67

39. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Pirms tiek sagatavots 2. punktā minētais lēmums par izmēģinājumu priekšlikumu, kas ietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem, ir jāapspriežas ar Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centru (ECVAM).

(Grozījums Nr. 177 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā straujo attīstību alternatīvo izmēģinājumu jomā, novērtējot priekšlikumus izmēģinājumu metodēm, kompetentajām iestādēm jāizmanto speciālistu zināšanas un pieredze, lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un samazinātu izmaksas.

Grozījums Nr. 6839.PANTA 2. PUNKTA IEVADDAĻA

2. Izmantojot 1. punktā paredzēto izskatīšanu, Aģentūra sagatavo vienu šādu lēmumu, un to pieņem saskaņā ar 49. un 50. pantā izklāstīto procedūru:

2. Izmantojot 1., 1.a un 1.b punktā paredzēto izskatīšanu, Aģentūra sagatavo vienu šādu lēmumu, un to pieņem saskaņā ar 49. un 50. pantā izklāstīto procedūru:

(Komisijas teksta jauns formulējums)

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci.

Grozījums Nr. 6940. PANTA 4. PUNKTS

4. Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai papildu informāciju paredzētajā termiņā.

4. Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai papildu informāciju saprātīgā termiņā, ko nosaka Aģentūra. Šis termiņš nevar pārsniegt sešus mēnešus. Aģentūra atsauc reģistrācijas numuru, ja reģistrētājs noteiktajā termiņā neiesniedz vajadzīgo informāciju.

Pamatojums

Padome nav noteikusi skaidru termiņu informācijas iesniegšanai, kā Parlaments ierosināja grozījumā Nr. 180.

Ir iespējams, ka reģistrētājs ir pabeidzis 20. pantā paredzēto pilnīga pieteikuma pārbaudi, bet informācijas prasības var tomēr nebūt izpildītas. Informācijas prasību neievērošanai jābūt skaidrām sekām. Reģistrētājiem būtu jābūt ne vairāk kā vienai iespējai lielākais sešu mēnešu laikā labot nepilnīgus reģistrācijas iesniegumus. Tas nodrošinātu labu kvalitāti un novērstu nebeidzamus strīdus starp iestādēm un reģistrētājiem. Šis formulējums atbilst 20. panta noteikumiem par pilnīga pieteikuma pārbaudi.

Grozījums Nr. 7040. PANTA 7. PUNKTS

7. Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, var pieņemt lēmumu mainīt izvēlētās dokumentācijas daudzumu un grozīt vai ietvert papildu kritērijus 5. punktā saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru.

7. Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, var pieņemt lēmumu mainīt izvēlētās dokumentācijas daudzumu un grozīt vai ietvert papildu kritērijus 5. punktā saskaņā ar 132. panta 3.a punktā minēto procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 7146. PANTA 2. PUNKTS

2. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju prasībām sniegt papildu informāciju, Aģentūra pārrauga saskaņā ar 45. pantu sagatavotos lēmumu projektus un izstrādā kritērijus, un nosaka prioritātes. Vajadzības gadījumā saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto procedūru paredz īstenošanas pasākumus.

2. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju prasībām sniegt papildu informāciju, Aģentūra pārrauga saskaņā ar 45. pantu sagatavotos lēmumu projektus un izstrādā kritērijus, un nosaka prioritātes. Vajadzības gadījumā saskaņā ar 132. panta 3.a punktā paredzēto procedūru paredz īstenošanas pasākumus.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 7249. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūra visus saskaņā ar 39., 40. vai 45. pantu sagatavotus lēmumu projektus dara zināmus attiecīgam(iem) reģistrētājam(iem) vai pakārtotam(iem) lietotājam(iem), un dara viņiem zināmas tiesības iesniegt komentārus 30 dienās pēc lēmuma projekta saņemšanas. Ja ieinteresēts reģistrētājs(i) vai pakārtots(i) lietotājs(i) vēlas izteikt komentārus, viņš(i) tos sniedz Aģentūrai. Aģentūra savukārt uzreiz informē kompetento iestādi par komentāru iesniegšanu. Kompetentā iestāde (lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 45. pantu) un Aģentūra (lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 39. un 40. pantu) ņem vērā visus saņemtos komentārus, un var attiecīgi grozīt lēmuma projektu.

1. Aģentūra visus saskaņā ar 39., 40. vai 45. pantu sagatavotus lēmumu projektus kopā ar jebkādām ieinteresēto personu un Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra (ECVAM) piezīmēm dara zināmus attiecīgam(-iem) reģistrētājam(-iem) vai pakārtotam(-iem) lietotājam(-iem), un dara viņiem zināmas tiesības iesniegt komentārus 30 dienās pēc lēmuma projekta saņemšanas. Ja ieinteresēts reģistrētājs(i) vai pakārtots(i) lietotājs(i) vēlas izteikt komentārus, viņš(i) tos sniedz Aģentūrai. Aģentūra savukārt uzreiz informē kompetento iestādi par komentāru iesniegšanu. Kompetentā iestāde (lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 45. pantu) un Aģentūra (lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 39. un 40. pantu) ņem vērā visus saņemtos komentārus, un var attiecīgi grozīt lēmuma projektu.

(Grozījums Nr. 206 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Pārredzamības apsvērumu dēļ ir jāpublicē ari ECVAM un citu ieinteresēto personu piezīmes.

Saistīts ar 39. panta 1., 1.a un 2. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 7354. PANTS

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā tirgus funkcionēšanu, vienlaikus nodrošinot to, ka to vielu radītie riski, kas saistītas ar ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi kontrolēti vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar piemērotām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām.

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt to, ka sevišķi bīstamas vielas tiek aizstātas ar drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, ja tas ir iespējams. Ja šādas alternatīvas ir iespējamas un ja labums sabiedrībai ir lielāks nekā riski, kas saistīti ar šādu vielu izmantošanu, šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt to, ka sevišķi bīstamas vielas tiek pienācīgi kontrolētas un ka tiek meklētas alternatīvas. To pamatā ir piesardzības princips.

(Grozījums Nr. 214 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Licencēšanas mērķis ir nodrošināt cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzību.

Licencēšanas mērķis ir nodrošināt cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzību. EP grozījuma Nr. 214 atkārtota iesniegšana.

Ir jāsvītro uzsvars uz iekšējā tirgus vajadzībām. REACH regula jau satur pantu par brīvu kustību (128. pants), un tās pamatā ir Līgumā noteiktā iekšējā tirgus juridiskā bāze. Šī konkrētā sadaļa ir par to, vai ļaut izmantot ķimikālijas, kuru kaitīgums ir zināms, ievērojot konkrētus nosacījumus. Piesardzības princips ir minēts REACH regulas vispārīgos noteikumos, bet ir īpaši svarīgi iekļaut šo principu noteikumos par licencēšanu.

Grozījums Nr. 7455. PANTA 4. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

da) rūdu un koncentrātu kā dabiskas izcelsmes un plašai sabiedrībai nepārdodama izejmateriāla lietojumi pārstrādes objektos, kas iekļauti Direktīvas 96/61/EK darbības jomā.

Pamatojums

To lielākā daļa satur nelielu daudzumu dabīgu vielu, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai, un tāpēc uz tām attiecas licencēšana. Šādas vielas izmanto tikai kā izejvielas rūpnīcās ar atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar labākajām pieejamajām metodēm (Direktīva 96/61/CE), kā arī likumdošanu par darbinieku un apkārtējās vides aizsardzību. Radušies riski ir pareizi kontrolēti: saskaņā ar 57. panta 2. punktu tiks garantēti atbrīvojumi. Sastāva mainīguma dēļ šis grozījums novērš tūkstošu nederīgu failu izmantojumu (sistēmas pārslodze) un garantē realizējamību..

Grozījums Nr. 7555. PANTA 5. PUNKTS

5. To vielu gadījumā, kas pakļautas licencēšanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 56. panta a), b un c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, vai tādēļ, ka tās identificētas saskaņā ar 56. panta f) apakšpunktu vienīgi tā iemesla dēļ, ka tās rada cilvēku veselības apdraudējumu, šī panta 1. un 2. punkts neattiecas uz šādiem lietojumiem:

svītrots

a) lietojumi kosmētikas produktos Direktīvas 76/768/EEK darbības sfēras ietvaros;

 

b) lietojumi pārtikas saskares materiālos Direktīvas (EK) 1935/2004 darbības sfēras ietvaros.

 

(Grozījums Nr. 471/daļēji pārskatīts — pirmais lasījums)

Pamatojums

Licencēšanas darbības jomai nedrīkst piemērot nekādus ierobežojumus.

Grozījums Nr. 7655.A PANTS (jauns)

55.a pants

Licencējamo vielu saraksts

 

Vielas, par kurām zināms, ka tās atbilst 56. panta kritērijiem, līdz licencēšanas procedūrai iekļauj XIVa pielikumā. Tiklīdz ir uzsākta licencēšanas procedūra, vielas iekļauj XIVb pielikumā saskaņā ar 57. panta 1. punktā noteikto procedūru.

(Grozījums Nr. 215 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Lai palielinātu pārredzamību, stimulētu pakārtotos lietotājus veikt brīvprātīgus pasākumus un lai veicinātu inovatīvus, drošu alternatīvu metožu risinājumus, visas vielas, kas atbilst sevišķi bīstamu vielu kritērijiem, nekavējoties jāiekļauj potenciāli licencējamo vielu sarakstā (XIVa pielikums).

Pēc aģentūras prioritāšu noteikšanas, vielas attiecīgi iekļaus XIVb pielikumā, kurā norāda licencēšanas pieteikumu iesniegšanas galīgos termiņus.

Grozījums Nr. 7756. PANTA VIRSRAKSTS UN IEVADDAĻA

XIV pielikumā iekļaujamās vielas

XIVa pielikumā iekļaujamās vielas

Šādas vielas var iekļaut XIV pielikumā saskaņā ar 57. pantā paredzēto procedūru:

Neskarot esošos vai turpmākos ierobežojumus, XIVa pielikumā ir iekļautas šādas vielas saskaņā ar 58. pantā paredzēto procedūru:

(Grozījums Nr. 216 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Daļēji saistīts ar jaunā 55.a panta grozījumiem.

Ņemot vērā kandidātu saraksta iesniegšanu, ir jāgroza sarakstos iekļaušanas procedūra. (Sacconi)

Grozījums Nr. 7856. PANTA F) APAKŠPUNKTS

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu graujošas īpašības, vai tās, kurām ir noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu un neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem vai apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai pārējo vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) – e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu pēc gadījuma saskaņā ar 58. pantā noteikto procedūru.

f) tādas vielas, kas izraisa endokrīno dziedzeru darbības traucējumus, vai noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un toksiskas vielas vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas, kas neatbilst d) un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un kas bīstamības ziņā ir noteiktas kā līdzvērtīgas a)–e) apakšpunktā uzskaitītajām vielām, pamatojoties uz atsevišķiem gadījumiem saskaņā ar 58. pantā noteikto procedūru.

(Grozījums Nr. 217 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu samazina pieļaujamo vielas bīstamības pakāpi, pirms apstiprina tās iekļaušanu XIVa pielikumā.

Piesardzības princips nodrošina, ka nebūs jāgaida līdz pilnībā tiks iegūti zinātniski pierādījumi par vielas kaitīgo ietekmi uz, piemēram, hormonu darbību, tādēļ ar šo formulējuma priekšlikumu būs iespējams apzināt vairāk to vielu, kurām varētu būt līdzīga nelabvēlīgā ietekme.

Grozījums Nr. 7956. PANTA FA) APAKŠPUNKTS (jauns)

fa) nanodaļiņas.

(Jauns grozījums — 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, lai ņemtu vērā grozīto 2006. gada 10. marta Iespējamā un Zinātniskās komitejas SCENIHR atzinumu un pārskatu „Materiālu toksiskais potenciāls nanolīmenī”, kas 2006. gada 3. februārī publicēts žurnālā „Science”)

Pamatojums

Saskaņā ar žurnālu „Science”, ļoti mazais nanomateriālu lielums var mainīt fizioķīmiskās īpašības un radīt paaugstinātas uzņemšanas un mijiedarbības iespējamību ar bioloģiskiem audiem. Šī kombinācija var radīt nevēlamas bioloģiskas sekas dzīvās šūnās, kas citādi nebūtu iespējams ar tādu pat materiālu lielākā formā. Saskaņā ar SCENIHR informācija par nanodaļiņu bioloģisko pārveidošanos (piemēram, izplatīšanos, uzkrāšanos, vielmaiņu un orgāniem specifisko toksicitāti) vēl joprojām ir minimāla. Tāpēc nanodaļiņas ir jālicencē.

Grozījums Nr. 8056. PANTA FB) APAKŠPUNKTS (jauns)

fb) vielas, kas ir tabakas izstrādājumu sastāvā atbilstīgi Direktīvas 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu 2. panta 1. un 5. punkta izpratnei.

Pamatojums

Atbilstīgi pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 218.

Grozījums Nr. 8157. PANTA VIRSRAKSTS UN 1. PUNKTA IEVADDAĻA

Vielu iekļaušana XIV pielikumā

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, kas minētas 56. pantā, iekļaušanu XIV pielikumā, šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto procedūru. Attiecībā uz katru vielu precizē:

Vielu iekļaušana XIVb pielikumā

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, kas minētas 56. pantā, iekļaušanu XIVb pielikumā, šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 132. panta 3.a punktā paredzēto procedūru. Attiecībā uz katru vielu precizē:

(Grozījums Nr. 219 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Pēc licencēšanai pieteikto vielu saraksta izveides XIV pielikums kļūst par XIV b pielikumu.

Grozījums Nr. 8257. PANTA 1.PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ba) jebkādus ierobežojumus saskaņā ar 67. pantu;

(Grozījums Nr. 220 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ir svarīgi jebkādus ražošanas, izmantošanas un/vai tirgū laišanas ierobežojumus minēt lēmumā par šādu vielu iekļaušanu XIVb pielikumā.

Grozījums Nr. 8357. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) noteiktu lietojumu pārskatīšanas periodi, ja tas ir vietā,

d) pārskatīšanas periodi, kas nedrīkst pārsniegt 5 gadus, visiem lietojumiem,

(Grozījums Nr. 221 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ir atbilstīgi, ka visas licences izsniedz uz laiku, jo periodiska pārskatīšana ļaus (un mudinās) pielāgoties jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem (piemēram, ņemt vērā jaunus datus par bīstamību, iedarbību, sociālekonomiskajiem ieguvumiem un alternatīvu metožu pieejamību). Nepiemērojot regulāru pārskatīšanu, tiks zaudēta motivācija veikt drošāku alternatīvo metožu pētījumus.

Grozījums Nr. 8457. PANTA 2. PUNKTS

2. Lietošanas veidus vai lietošanas veidu kategorijas var atbrīvot no licencēšanas prasības, ja, balstoties uz spēkā esošiem konkrētiem Kopienas tiesību aktiem, kas uzliek obligātu standartu prasības cilvēku veselības un dabas aizsardzības ziņā, apdraudējumu pareizi kontrolē. Nosakot atbrīvojumus, jo īpaši ņem vērā cilvēku veselības un apkārtējās vides apdraudējumu, to samērojot ar vielas īpašībām, piemēram, ja tās fiziskā forma maina kaitējumu.

2. Lietošanas veidus vai lietošanas veidu kategorijas var atbrīvot no licencēšanas prasības. Nosakot atbrīvojumus, jo īpaši ņem vērā šādus aspektus:

a) spēkā esošus konkrētus Kopienas tiesību aktus, kas uzliek obligātu standartu prasības cilvēku veselības, sabiedrības drošības un dabas aizsardzības ziņā, piemēram, attiecībā uz saistošiem iedarbības robežlielumiem darbavietā, emisijas ierobežojumiem utt., ar nosacījumu, ka risku pareizi kontrolē;

b) spēkā esošas juridiskās saistības, lai veiktu atbilstīgus tehniskos un vadības pasākumus, kas nodrošinātu atbilstību visiem attiecīgajiem veselības, drošības un vides standartiem attiecībā uz vielas lietojumu.

Atbrīvojumus var piešķirt atkarībā no apstākļiem.

Pamatojums

Atjauno sākotnējo Komisijas priekšlikumu.

REACH regulas ieviešana nedrīkst ierobežot aeronautikas sektora atbilstību civilās aviācijas drošības un sertificēšanas prasībām un standartiem, kas noteikti starptautiskā (ICAO — Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) vai Kopienas līmenī(Eiropas Aviācijas drošības aģentūra — EASA). Varbūt ir jāatbrīvo dažas vielas no licencēšanas, jo to fizikāli ķīmiskās īpašības ir būtiskas, lai tās atbilstu starptautiskām un Kopienas drošības un sertificēšanas prasībām un standartiem, jo īpaši saistībā ar lidojumderīguma un pasažieru drošības prasībām civilās aviācijas jomā, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1592/2002.

Grozījums Nr. 8557. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Šādus atbrīvojumus nepiešķir vielu lietojumiem vai vielu kategoriju lietojumiem, kas minēti 56. pantā un kas ir tabakas izstrādājumiem pievienotas sastāvdaļas Direktīvas Nr. 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu 2. panta 1. un 5. punkta izpratnē, neņemot vērā minētās direktīvas 12. pantu.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 222 ar pielāgošanu pantu numuru maiņai kopējā nostājā salīdzinājumā ar oriģinālo Eiropas Komisijas sagatavoto tekstu.

Grozījums Nr. 8657. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA

3. Pirms pieņemt lēmumu par vielu iekļaušanu XIV pielikumā Aģentūra, ņemot vērā Dalībvalstu komitejas viedokli, iesaka, kādas prioritāras vielas jāiekļauj tajā, katrai vielai norādot 1. punktā paredzētās pozīcijas. Parasti prioritāti piešķir vielām:

3. Aģentūra iesaka prioritārās vielas pārcelt no pielikuma XIVa uz pielikumu XIVb, katrai vielai norādot 1. punktā paredzētās pozīcijas. Parasti prioritāti piešķir vielām:

(Grozījums Nr. 223 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Pēc saraksta izveides ar vielām, kas pieteiktas licencēšanai, pielikums XIV kļūst par XIV b.

Grozījums Nr. 8757. PANTA 3. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ba) nanodaļiņu formā, vai

(Jauns grozījums — 62. panta 2. punkta d. apakšpunkts, lai ņemtu vērā SCENIHR 2006. gada 10. marta grozīto atzinumu)

Pamatojums

Saskaņā ar SCENIHR plaša spektra nanomēroga materiālus un funkcionālās nanomēroga virsmas izmanto patēriņa precēs, tostarp kosmētikā, pretiedeguma krēmos, šķiedrās un tekstilizstrādājumos, krāsvielās, pildvielās, krāsās, emulsijās un koloīdos. Ņemot vērā, pirmkārt, ļoti satraucošo nanodaļiņu kaitīgo ietekmi, otrkārt, to plaši izplatīto lietojumu patēriņa precēs un, treškārt, minimālās zināšanas par nanodaļiņu bioloģisko pārveidošanos, tās ir jāizvirza kā prioritāras REACH licencēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 8857. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) vielām lielos apjomos.

c) vielām lielos apjomos, vai

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 224.

Grozījums Nr. 8957. PANTA 3. PUNKTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ca) vielām, kas ir tabakas izstrādājumiem pievienotas sastāvdaļas Direktīvas 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu 2. panta 1. un 5. punkta izpratnē.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 225.

Grozījums Nr. 9057. PANTA 4. PUNKTS

4. Pirms Aģentūra nosūta Komisijai ieteikumu, tā dara to atklātībā pieejamu savā interneta vietnē, skaidri norādot publikācijas datumu, ievērojot 117. un 118. pantu par pieeju informācijai. Aģentūra aicina visas ieinteresētās puses iesniegt komentārus trīs mēnešos pēc publikācijas, jo īpaši par lietošanas veidiem, kas būtu jāatbrīvo no licencēšanas prasības.

4. Pirms Aģentūra nosūta Komisijai ieteikumu, tā dara to atklātībā pieejamu savā interneta vietnē, skaidri norādot publikācijas datumu. Aģentūra aicina visas ieinteresētās puses iesniegt komentārus trīs mēnešos pēc publikācijas, jo īpaši par šādām tēmām:

a) 56. panta d), e) un f) apakšpunktos minēto kritēriju izpildi;

b) lietošanas veidiem, kas būtu jāatbrīvo no licencēšanas prasības.

Pamatojums

Atjauno sākotnējo Komisijas priekšlikumu.

Grozījums Nr. 9157. PANTA 5. PUNKTS

5. Saskaņā ar 6. punktu, pēc vielas iekļaušanas XIV pielikumā uz to neattiecina jaunus ierobežojumus saskaņā ar VIII sadaļā ieskicēto procedūru, kas attiecas uz tiem cilvēku veselības un apkārtējās vides apdraudējumiem, ko rada saistībā ar vielas, tās preparāta vai izstrādājuma lietošanas veidu, un kuri izriet no tai raksturīgām XIV pielikumā norādītām īpašībām.

5. Saskaņā ar 6. punktu, pēc vielas iekļaušanas XIV pielikumā uz to neattiecina jaunus ierobežojumus saskaņā ar VIII sadaļā ieskicēto procedūru, kas attiecas uz tiem cilvēku veselības un apkārtējās vides apdraudējumiem, ko rada saistībā ar vielas, tās preparāta vai izstrādājuma lietošanas veidu, un kuri izriet no tai raksturīgām XIV pielikumā norādītām īpašībām, izņemot gadījumu, kad Aģentūrai iesniedz zinātnisku informāciju, kas pierāda nepieciešamību veikt steidzamus pasākumus tālākai vielas ierobežošanai.

Pamatojums

Ja rodas jauna zinātniska informācija, kas norāda uz plašāku pasākumu vajadzību, lai vairāk ierobežotu vielu tirgū, tad varas iestādēm ir jābūt pieejamam ierobežojumu noteikšanas procesam. EP grozījuma Nr. 226 atkārtota iesniegšana.

Grozījums Nr. 9257. PANTA 8. PUNKTS

8. Vielas, kas jaunas informācijas dēļ vairs neatbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, svītro no XIV pielikuma saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru.

8. Vielas, kas jaunas informācijas dēļ vairs neatbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, svītro no XIV pielikuma saskaņā ar 132. panta 3.a punktā minēto procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 9358. PANTA VIRSRAKSTS

Regulas 56. pantā minēto vielu apzināšana

Regulas 56. pantā minēto vielu apzināšana un iekļaušana XIVa pielikumā

(Grozījums Nr. 227 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 56. panta grozījumu.

Lai palielinātu pārredzamību, stimulētu pakārtotu lietotāju brīvprātīgus pasākumus un jaunievedumus drošāku alternatīvu izstrādei, visas vielas, kas atbilst kritērijiem kā vielas, kas rada ļoti lielas bažas, ir nekavējoties jāpievieno licencēšanas kandidātu sarakstam (XIVa pielikumam). Vielas, par kurām jau zināms, ka tās atbilst šiem kritērijiem, ir jāiekļauj tiešā veidā. Attiecībā uz vielām, kas vēl ir jāidentificē, ir jāievieš to pievienošanas procedūra.

Grozījums Nr. 9458. PANTA –1. PUNKTS

 

–1. Regulas 56. panta a), b) un c) apakšpunktā minētās vielas iekļauj XIVa pielikumā.

(Grozījums Nr. 228 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai, ir nekavējoties jāiekļauj licencēšanas kandidātu sarakstā.

Grozījums Nr. 9558. PANTA 1. PUNKTS

1. Šā panta 2. līdz 10. punktā izklāstīto procedūru piemēro, lai apzinātu vielas, kas atbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, un sastādītu sarakstu vielām, ko ar laiku iekļaut XIV pielikumā. Aģentūra šajā sarakstā uzskaita vielas, uz ko attiecas tās darba programma saskaņā ar 82. panta 3. punkta e) apakšpunktu.

1. Lai apzinātu 56. panta d), e) un f) apakšpunktā minētās vielas, šā panta 2. līdz 10. punktā izklāstīto procedūru piemēro pirms jebkādu 57. panta 3. punktā minēto ieteikumu piemērošanas.

Pamatojums

Atjauno sākotnējo Komisijas priekšlikumu.

Grozījums Nr. 9658. PANTA 8. UN 9. PUNKTS

8. Ja 30 dienās pēc nodošanas Dalībvalstu komiteja panāk vienprātību par apzināšanu, Aģentūra iekļauj vielu 1. punktā minētajā sarakstā. Aģentūra var iekļaut vielu ieteikumos saskaņā ar 57. panta 3. punktu.

8. Ja 30 dienās pēc nodošanas Dalībvalstu komiteja ar kvalificētu balsu vairākumu panāk vienošanos, ka viela atbilst licencēšanas kritērijiem un ir jāiekļauj XIVb pielikumā, Aģentūra 15 darba dienu laikā rekomendē Komisijai vielu iekļaut XIVb pielikumā saskaņā ar 57. panta 3. punktu.

9. Ja Dalībvalstu komiteja nepanāk vienprātību, Komisija sagatavo projektu priekšlikumam par vielas apzināšanu 3 mēnešos pēc Dalībvalstu komitejas atzinuma saņemšanas. Galīgo lēmumu par vielas apzināšanu pieņem saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru.

9. Ja Dalībvalstu komiteja ar kvalificētu balsu vairākumu nepanāk vienošanos, tā pieņem atzinumu 30 dienu laikā pēc lietas izskatīšanas. Aģentūra nodod šo atzinumu Komisijai 15 darba dienu laikā, tostarp informāciju par jebkādu mazākuma uzskatu komitejā, lai Komisija pieņemtu lēmumu. Galīgo lēmumu par vielas apzināšanu pieņem saskaņā ar 132. panta 3.a punktā minēto procedūru.

(Grozījums Nr. 229 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Gadījumā, ja komiteja nepanāk vienošanas, galīgo lēmumu pieņem Komisija.

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 9758.PANTA 9.A PUNKTS (jauns)

 

9.a Vielas, kas ir nesen klasificētas kā tādas, kas atbilst 56. panta a), b) un c) apakšpunkta kritērijiem, un vielas, kas ir noteiktas kā tādas, kas atbilst 56. panta d), e) un f) apakšpunkta kritērijiem, trīs mēnešu laikā iekļauj XIVa pielikumā.

(Grozījums Nr. 230 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Nodrošina procedūru iekļaušanai XIVa pielikumā.

Grozījums Nr. 98

59.PANTA 1.PUNKTS

1. Komisija atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz licencēšanas pieteikumiem saskaņā ar šo sadaļu.

1. Komisija atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz licencēšanas pieteikumiem saskaņā ar šo sadaļu. Šādus lēmumus pieņem saskaņā ar piesardzības principu.

(Grozījums Nr. 231 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Atgādinājums, ka šādi lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz piesardzības principu.

Grozījums Nr. 9959.PANTA 2.PUNKTS

2. Neskarot 3. pantu, licenci piešķir, ja XIV pielikumā norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ vielas lietošanas veida radīto apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārtējai videi pietiekami kontrolē saskaņā ar I pielikuma 6.4. iedaļu, un apdraudējums ir tāds, kā dokumentēts pieteikuma iesniedzēja ķīmiskās drošības pārskatā. Komisija ņem vērā visas izdalīšanās, emisiju apjomu un zudumus, par ko zināms lēmuma pieņemšanas laikā.

2. Licenci piešķir tikai tad, ja:

Komisija neizskata tos apdraudējumus cilvēku veselībai, ko rada vielas lietošanas veids medicīnas ierīcē un ko reglamentē Padomes Direktīva 90/385/EEK (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, Padomes Direktīva 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/79/EK (1998. gada 27. oktobris) par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā.

 

 

a) nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, un ir veikti pasākumi, lai samazinātu iedarbību, un

 

b) ir pierādīts, ka sociālās un ekonomiskās priekšrocības ir lielākas par riskiem cilvēku veselībai un apkārtējai videi, kas rodas no šīs vielas lietojuma, un

 

c) XIVa pielikumā norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ vielas lietošanas veida radīto apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārtējai videi pietiekami kontrolē saskaņā ar I pielikuma 6.4. iedaļu, un apdraudējums ir tāds, kā dokumentēts pieteikuma iesniedzēja ķīmiskās drošības pārskatā.

 

Komisija ņem vērā visas izdalīšanās, emisiju apjomu un zudumus, par ko zināms lēmuma pieņemšanas laikā.

(Pārskatīts grozījums Nr. 232 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 54. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 10059.PANTA 3.PUNKTS

3. Šā panta 2. punktu nepiemēro:

svītrots

i) vielām, kas atbilst 56. panta a), b), c) un f) punktā ietvertajiem kritērijiem, un kurām nevar noteikt robežlielumu saskaņā ar I pielikuma 6.4. iedaļu;

 

ii) vielām, kas atbilst 56. panta d) un e) apakšpunktā ietvertajiem kritērijiem.

 

Pamatojums

Svītrots jauns noteikums kopējā nostājā, jo bīstamu vielu licencēšanā jāizmanto tikai viena procedūra.

Grozījums Nr. 10159. PANTA 4. PUNKTA IEVADDAĻA

4. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 2. punktu vai 3. punktā minētajām vielām, licenci var piešķirt, ja pierāda, ka vielas lietošanas veida sociālās un ekonomiskās priekšrocības ir lielākas par tās radīto apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, un ka nav piemērotas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas. Tādu lēmumu pieņem pēc tam, kad apsvērti visi šādi aspekti:

4. Lēmumu piešķirt licenci saskaņā ar 2. punktu pieņem pēc tam, kad apsvērti šādi aspekti:

(Grozījums Nr. 233 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 54. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 10259.PANTA 7.PUNKTS

7. Ja licencēšanas pieteikumā iekļauta 61. panta 5. punkta b) apakšpunktā norādītā informācija, to ņem vērā, nosakot pārskatīšanas periodu šā panta 8. punktā.

7. Uz laiku izsniegtu licenču termiņu nosaka pamatojoties uz informāciju, kas norādīta 61. panta 4. punkta eb) apakšpunktā, un ņemot vērā citu pieejamo informāciju.

Pamatojums

Sasaista licences termiņu ar informāciju, kas iekļauta aizstāšanas plānā.

Grozījums Nr. 10359.PANTA 8.PUNKTS

8. Uz licenci attiecas pārskatīšanas termiņš (kura ilgumu nosaka katrā gadījumā individuāli), neskarot nevienu lēmumu par iespējamu pārskatīšanu nākotnē, un parasti tam piemēro nosacījumus, tostarp pārraudzību.

8. Uz licenci attiecas pārskatīšanas periodi un aizstāšanas plānu iesniegšana, un tiem var piemērot citus nosacījumus, tostarp pārraudzību. Uz licencēm attiecas laika periods, kas nepārsniedz 5 gadus.

(Grozījums Nr. 235 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Aizstāšanas plānus veido vienkārši pētniecības un izstrādes plāni un laika grafiks pieteikuma iesniedzēja piedāvātajām darbībām.

Grozījums Nr. 10459. PANTA 9. PUNKTA D) UN E) APAKŠPUNKTI

d) visus licences piešķiršanas nosacījumus;

d) licences piešķiršanas nosacījumus;

e) pārskatīšanas termiņu;

e) pārskatīšanas termiņu;

(Grozījums Nr. 236 un 359 (daļēji) — pirmais lasījums)

Pamatojums

Precizē formulējumu.

Grozījums Nr. 10560. PANTA 1. PUNKTA 1.–3.  DAĻA

1. Saskaņā ar 59. pantu piešķirtas licences uzskata par derīgām tikmēr, kamēr Komisija pieņem lēmumu, veicot pārskatīšanu, grozīt vai atsaukt licenci, ar nosacījumu, ka licences īpašnieks iesniedz pārskata ziņojumu vismaz 18 mēnešus pirms pārskatīšanas termiņa beigām. Licences turētājs var atkārtoti neiesniegt visus sākotnējā licences pieteikuma elementus, un iesniegt tikai licences numuru, ievērojot otro, trešo un ceturto apakšpunktu.

1. Licences uzskata par derīgām tikmēr, kamēr Komisija, izskatot jaunu iesniegumu, pieņem lēmumu, ar nosacījumu, ka licences īpašnieks iesniedz jaunu iesniegumu vismaz 18 mēnešus pirms laika ierobežojuma beigām. Iesniedzējs var atkārtoti neiesniegt visus sākotnējā licences pieteikuma elementus, un iesniegt tikai:

Licences īpašnieks, kam licence ir piešķirta saskaņā ar 59. pantu, iesniedz atjauninājumu jebkādam aizstāšanas plānam, kas iekļauts viņa pieteikumā. Ja licences īpašnieks nevar apliecināt, ka apdraudējumu pienācīgi kontrolē, viņš iesniedz sākotnējā pieteikumā ietverto sociālās un ekonomiskās analīzes atjauninājumu, alternatīvu analīzi un aizstāšanas plānu.

a) licences numuru;

b) sākotnējā pieteikumā ietverto sociālās un ekonomiskās analīzes atjauninājumu, alternatīvu analīzi un aizstāšanas plānu;

 

Ja viņš tad var apliecināt, ka apdraudējums ir pienācīgi kontrolēts, viņš iesniedz ķīmiskās drošības pārskata atjauninājumu.

c) ķīmiskās drošības pārskata atjauninājumu.

(Grozījums Nr. 237 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Licences pārskatīšanas laikā iesniedzējam ir tikai atkārtoti jāiesniedz tie sākotnējā pieteikuma elementi, kas ir jāatjaunina.

Saistīts ar 54. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 10660.PANTA 2. PUNKTA IEVADS

2. Licences var pārskatīt jebkurā laikā, ja:

2. Licences pārskata jebkurā laikā, ja:

(Grozījums Nr. 238 (daļēji) — pirmais lasījums)

Pamatojums

Šis grozījums ļauj Aģentūrai ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem. Licences ir automātiski jāpārskata, ja ir mainījušies sākotnējās licences apstākļi, kas skar cilvēku veselības vai apkārtējās vides risku, vai sociāli ekonomisko ietekmi, vai ir pieejama jauna informācija par iespējamiem aizstājējiem.

Ievieš pienākumu pārskatīt licences, ja ir mainījušies apstākļi.

Grozījums Nr. 10760. PANTA 3. PUNKTA 2. DAĻA

Ja pastāv nopietns un tūlītējs apdraudējums cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, Komisija var pārtraukt licences darbību, kamēr nav pabeigta pārskatīšana, ņemot vērā proporcionalitātes principu.

Ja pastāv apdraudējums cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, Komisija var pārtraukt licences darbību, kamēr nav pabeigta pārskatīšana, ņemot vērā proporcionalitātes principu.

(Grozījums Nr. 239 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Nav kritēriju definīcijai „nopietns un tūlītējs” apdraudējums. Tāpēc Komisijai pārskatīšanas laikā, pamatojoties uz kritērijiem, ir jālemj, vai apturēt vai pagarināt licenci.

Grozījums Nr. 10860. PANTA 4. PUNKTS

4. Ja nav ievērots kāds Direktīvā 96/61/EK minēts vides kvalitātes standarts, tad attiecībā uz konkrēto vielas lietošanas veidu piešķirto licenci var pārskatīt.

4. Ja nav ievērots kāds Direktīvā 96/61/EK minēts vides kvalitātes standarts, tad attiecībā uz konkrēto vielas lietošanas veidu piešķirto licenci pārskata.

(Grozījums Nr. 240 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina saskanību ar Direktīvu par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC) un ļauj Aģentūrai reaģēt uz mainīgiem apstākļiem, ieviešot pienākumu pārskatīt licences.

Grozījums Nr. 10960. PANTA 5. PUNKTS

5. Ja neīsteno Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punktā minētos apkārtējās vides aizsardzības mērķus, var pārskatīt attiecīgas vielas lietošanas veidam konkrētā upes baseinā piešķirtu licenci.

5. Ja neīsteno Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punktā minētos apkārtējās vides aizsardzības mērķus, pārskata attiecīgas vielas lietošanas veidam konkrētā upes baseinā piešķirtu licenci.

(Jauns grozījums — 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, ņemot vērā 2006. gada 17. jūlija Komisijas priekšlikumu COM 2006/397

Pamatojums

2006. gada jūlijā Komisija pieņēma priekšlikumu jaunai atvasinātai direktīvai par vides kvalitātes standartiem ūdens politikas jomā attiecībā uz direktīvas Nr. 2000/60 4. panta 1. punktu. Lai novērstu jebkāda veida „atbildības uzvelšanu citiem” ir jānodrošina, lai visus vajadzīgos mērķus var sasniegt ar REACH regulas palīdzību, obligāti pārskatot visas licences, ja nav panākti vides mērķi.

Grozījums Nr. 11061. PANTA 5. PUNKTS

5. Pieteikumā var iekļaut:

 

a) saskaņā ar XVI pielikumu veiktu sociālo un ekonomisko aspektu analīzi;

ea) saskaņā ar XVI pielikumu veiktu sociālo un ekonomisko aspektu analīzi;

b) vajadzības gadījumā — aizstāšanas plānu, tostarp izpētes un izstrādes datus un pieteikuma iesniedzēja ierosināto darbību veikšanas grafiku;

eb) aizstāšanas plānu, tostarp izpētes un izstrādes datus un pieteikuma iesniedzēja ierosināto darbību veikšanas grafiku.

 

 

c) pamatojumu, kāpēc nav apsvērti draudi cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ko rada:

5. Pieteikumā var iekļaut arī pamatojumu, kāpēc nav apsvērti draudi cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ko rada:

i) vielu emisijas no iekārtām, par kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK;

i) vielu emisijas no iekārtām, par kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK;

ii) vielas izdalīšanās no punktveida avota, ko regulē prasība par iepriekšēju reglamentāciju, kas minēta Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 3. punkta g) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 16. pantu.

ii) vielas izdalīšanās no punktveida avota, ko regulē prasība par iepriekšēju reglamentāciju, kas minēta Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 3. punkta g) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 16. pantu.

(Grozījums Nr. 241 (pārskatīts) — pirmais lasījums)

Pamatojums

Sociāli ekonomiskās analīzes un aizstāšanas plāns ir jāiekļauj licencēšanas pieteikumā.

Grozījums Nr. 11162. PANTS

1. Ja par vielas lietošanas veidu ir iesniegts pieteikums, nākamais pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz daļām no iepriekšējā licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 61. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 5. punkta a) un b) apakšpunktu, ja nākamajam pieteikuma iesniedzējam ir iepriekšēja pieteikuma iesniedzēja atļauja atsaukties uz attiecīgām pieteikuma daļām.

1. Ja par vielas lietošanas veidu ir iesniegts pieteikums, nākamais pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz daļām no iepriekšējā licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 61. panta 4. punkta d), ea) un eb) apakšpunktu, ja nākamajam pieteikuma iesniedzējam ir iepriekšēja pieteikuma iesniedzēja atļauja atsaukties uz attiecīgām pieteikuma daļām.

2. Ja par vielas lietošanas veidu ir piešķirta licence, nākamais pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz daļām no iepriekšējā licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 59. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 5. punkta a) un b) apakšpunktu, ja nākamajam pieteikuma iesniedzējam ir licences īpašnieka atļauja atsaukties uz attiecīgām iepriekšējā licences pieteikuma daļām.

2. Ja par vielas lietošanas veidu ir piešķirta licence, nākamais pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz daļām no iepriekšējā licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 59. panta 4. punkta d), ea) un eb) apakšpunktu, ja nākamajam pieteikuma iesniedzējam ir licences īpašnieka atļauja atsaukties uz attiecīgām iepriekšējā licences pieteikuma daļām.

Pamatojums

Saistīts ar 61. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 11263. PANTA 4. PUNKTS

4. Atzinumu projektos iekļauj šādus elementus:

4. Atzinumu projektos iekļauj šādus elementus:

a) Riska novērtēšanas komiteja: vērtējumu par pieteikumā raksturotās vielas lietošanas veida(u) radītiem draudiem cilvēku veselībai un/vai apkārtējai videi un, ja vajadzīgs, iespējamu alternatīvu radītu apdraudējumu novērtējumu;

a) Riska novērtēšanas komiteja: vērtējumu par pieteikumā raksturotās vielas lietošanas veida(u) radītiem draudiem cilvēku veselībai un/vai apkārtējai videi un iespējamu alternatīvu radītu apdraudējumu novērtējumu;

b) Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja: vērtējumu par pieteikumā aprakstītajiem sociāliem un ekonomiskiem faktoriem un alternatīvu pieejamību, piemērotību un tehnisko apstrādājamību saistībā ar vielas lietošanas veidu(iem), ja pieteikums sastādīts saskaņā ar 61. panta 5. punktu.

b) Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja: vērtējumu par pieteikumā aprakstītajiem sociāliem un ekonomiskiem faktoriem un alternatīvu pieejamību, piemērotību un tehnisko apstrādājamību saistībā ar vielas lietošanas veidu(-iem).

Pamatojums

Saistīts ar 61. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 11363. PANTA 8. PUNKTS

8. Komisija sagatavo projektu lēmumam par licencēšanu trīs mēnešos pēc Aģentūras atzinumu saņemšanas. Galīgo lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka licenci, pieņem saskaņā ar 132. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

8. Komisija sagatavo projektu lēmumam par licencēšanu trīs mēnešos pēc Aģentūras atzinumu saņemšanas. Galīgo lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka licenci, pieņem saskaņā ar 132. panta 3.a punktā paredzēto procedūru.

Pamatojums

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "commitology" Decision. In its judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, otherwise the act can be annulled. The Commission proposed the advisory procedure for the granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come under the regulatory procedure.

In accordance with the new "commitology" Decision, the new "regulatory procedure with scrutiny" should apply.

Grozījums Nr. 114

64. PANTS

Licenču īpašnieku pienākumi

Pienākums sniegt informāciju par licencētajām vielām

Licenču īpašnieki, kā arī pakārtoti lietotāji, kas minēti 55. panta 2. punktā un kas iekļauj vielas preparātā, norāda licences numuru uz marķējuma, pirms vielu vai vielas preparātu laiž tirgū licencētai lietošanai, neskarot Direktīvu 67/548/EEK un Direktīvu 1999/45/EK. To dara uzreiz, līdzko licences numurs ir darīts publiski pieejams saskaņā ar 63. panta 9. punktu.

Visas vielas, kas paredzētas lietošanai tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos un kas atbilst 56. pantā paredzētajiem nosacījumiem, marķē un visos gadījumos tām pievieno drošības datu lapu. Marķējumā jānorāda:

 

a) vielas nosaukums;

 

b) apliecinājums, ka viela ir iekļauta XIV pielikumā, un

 

c) katrs īpašais vielas lietojuma veids, par kādu ir izsniegta licence.

(Grozījums Nr. 246 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Skaidrāks formulējums.

Grozījums Nr. 11566. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Aģentūra nekavējoties paziņo/bez kavēšanās publicē savā tīmekļa vietnē informāciju, ka dalībvalsts vai Komisija plāno ierosināt ierobežošanas procedūru, un informē tos, kas ir iesnieguši attiecīgās vielas reģistrācijas pieprasījumu.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 789.

Visām ieinteresētajām pusēm ir tiesības zināt par Aģentūras vai dalībvalsts ierobežošanas nodomiem.

Grozījums Nr. 11666. PANTA 3. PUNKTS

Dalībvalsts līdz … var uzturēt spēkā esošus un stingrākus vielas ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumus XVIII pielikuma sakarā, ja par ierobežojumiem ir paziņots saskaņā ar Līgumu. Komisija sastāda un publicē ierobežojumu sarakstu līdz … **.

Dalībvalsts līdz ..* var saglabāt spēkā esošus vai stingrākus vielas ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumus, kā arī jebkādus to īstenošanas pasākumus attiecībā uz XVIII pielikumu, ja par ierobežojumiem ir paziņots saskaņā ar Līgumu. Komisija sastāda un publicē ierobežojumu sarakstu līdz .. **.

Pamatojums

Direktīvas 76/769 ierobežojumi tiks pārnesti uz REACH regulu. Kā regula REACH ir tieši piemērojama dalībvalstīs. Tiks atcelti visi ieviešanas pasākumi. Tomēr, lai ierobežojumi būtu efektīvi, tie bieži ir atkarīgi no nacionāliem ieviešanas pasākumiem. Lai novērstu jebkādu pašreizējo ierobežojumu graušanu Eiropas Savienība vai nacionālā līmenī, dalībvalstīm būtu jāļauj paturēt visus nacionālos ieviešanas pasākumus pārejas perioda laikā, kurā vajadzības gadījumā varētu grozīt REACH regulas ierobežojumu, lai saglabātu ieviešanas efektivitāti.

Grozījums Nr. 11767. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja vielu ražošana, lietošana vai tirgū laišana rada tik nepieļaujamus draudus cilvēku veselībai vai videi, ka pret to jāvēršas visai Kopienai, XVII pielikumu groza saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto procedūru, pieņemot jaunus ierobežojumus vai grozot pastāvošos ierobežojumus XVII pielikumā par pašu vielu to preparātu vai izstrādājumu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū, saskaņā ar 68. līdz 72. pantā paredzēto procedūru.

1. Ja vielu ražošana, lietošana vai tirgū laišana rada tik nepieļaujamus draudus apkārtējai videi vai cilvēka veselībai, tostarp mazāk aizsargātām grupām un iedzīvotājiem, kuri agrīnā dzīves posmā vai ilgākā periodā ir pakļauti piesārņotājvielu iedarbībai, ka pret to jāvēršas visai Kopienai, XVII pielikumu groza saskaņā ar 132. panta 3.a punktā paredzēto procedūru, pieņemot jaunus ierobežojumus vai grozot pastāvošos ierobežojumus XVII pielikumā par pašu vielu to preparātu vai izstrādājumu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū, saskaņā ar 68. līdz 72. pantā paredzēto procedūru.

Pamatojums

Ir skaidri jāiekļauj visneaizsargātākās grupas, kad ir konstatēts nepieņemams risks cilvēku veselībai. Tas paredz Parlamenta grozījuma Nr. 248 atkārtotu apspriešanu.

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 11867. PANTA 2. PUNKTS

2. Attiecībā uz pašu vielu, tās preparātu vai izstrādājumu, kas atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā 1. un 2. kategorijas kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvai funkcijai toksisku vielu, un ko patērētāji varētu lietot, un kurai Komisija ir ierosinājusi uz patērētāju lietošanas veidu attiecināmus ierobežojumus, XVII pielikumu groza saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 68. līdz 72. pantu nepiemēro.

2. Attiecībā uz pašu vielu, tās preparātu vai izstrādājumu, kas atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā 1. un 2. kategorijas kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvai funkcijai toksisku vielu, un ko patērētāji varētu lietot, un kurai Komisija ir ierosinājusi uz patērētāju lietošanas veidu attiecināmus ierobežojumus, XVII pielikumu groza saskaņā ar 132. panta 3.a punktā paredzēto procedūru. 68. līdz 72. pantu nepiemēro.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 11968. PANTA 2. PUNKTS

2. Pēc 57. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā minētā datuma Aģentūra apsver, vai XIV pielikumā uzskaitītas vielas lietošanas veids izstrādājumos rada tādu apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, kuru pietiekami nekontrolē. Ja Aģentūra atzīst, ka apdraudējumu pietiekami nekontrolē, tā sagatavo dokumentāciju, kas atbilst XV pielikumā ietvertām prasībām.

2. Pēc 57. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļā minētā datuma Aģentūra apsver, vai XIV pielikumā uzskaitītas vielas lietošanas veids izstrādājumos rada tādu apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, kuru pietiekami nekontrolē. Ja Aģentūra atzīst, ka apdraudējumu pietiekami nekontrolē, tā sagatavo dokumentāciju, kas atbilst XV pielikumā ietvertām prasībām.

Pamatojums

Šis jaunais punkts ir apsveicams, jo tas neļauj izvairīties no licencēšanas sistēmas ar ierobežojumiem par vielu, kas rada ļoti lielas bažas, lietojumu precēs. Tas ir būtiski importa precēm, jo uz tām neattiecas licencēšana. Tomēr ir jābūt iespējai sākt ierobežojumu procedūru, kad ir zināms, par kādām precēm nav pieprasīti licencēšanas iesniegumi, un nevis tikai pēc termiņa beigām. Citādi īslaicīgi pastāvēs dubults standarts: importētas preces varēs saturēt vielas, kas rada ļoti lielas bažas, kas vairs nav atļautas Eiropas Savienības precēm.

Grozījums Nr. 120

72. PANTS

1. Ja ir ievēroti 67. pantā izklāstītie nosacījumi, Komisija 3 mēnešos pēc Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas atzinuma saņemšanas – vai arī, ja komiteja nav sagatavojusi atzinumu, pēc saskaņā ar 70. pantu noliktā galīgā termiņa beigām – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk – sagatavo projektu XVII pielikuma grozījumiem.

1. Ja XVII pielikumā jau ir noteikumi par vielu un ja ir ievēroti 67. pantā izklāstītie nosacījumi, Komisija 3 mēnešu laikā pēc Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas atzinuma saņemšanas — vai arī, ja komiteja nav sagatavojusi atzinumu, pēc saskaņā ar 70. pantu noliktā galīgā termiņa beigām — atkarībā no tā, kas iestājas agrāk — sagatavo projektu XVII pielikuma grozījumiem.

Ja grozījuma projekts atšķiras no pirmā priekšlikuma vai, ja tajā nav ņemti vērā Aģentūras atzinumi, Komisija pievieno sīki izklāstītu paskaidrojumu par atšķirību iemesliem.

Ja grozījuma projekts atšķiras no pirmā priekšlikuma vai, ja tajā nav ņemti vērā Aģentūras atzinumi, Komisija pievieno sīki izklāstītu paskaidrojumu par atšķirību iemesliem.

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto procedūru. Komisija nosūta grozījuma projektu dalībvalstīm vismaz 45 dienas pirms balsošanas.

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 132. panta 3.a punktā paredzēto procedūru. Komisija nosūta grozījuma projektu dalībvalstīm vismaz 45 dienas pirms balsošanas.

 

2.a Ja XVII pielikumā nav noteikumu par kādu vielu, 1. punktā noteiktajā termiņā Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz priekšlikumu par XVII pielikuma grozīšanu.

(Grozījums Nr. 251 (daļēji) – pirmais lasījums)

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošajā Direktīvā 76/769/EEK ir noteikts, ka Eiropas Parlamentam un Padomei ir ietekme lēmumu pieņemšanā par atsevišķu ierobežojumu noteikšanu ķimikālijām, piemēram, noteikt aizliegumu izmantot ftalātus dažu rotaļlietu ražošanā. Šā grozījuma mērķis ir saglabāt minēto procedūru un turpmāk nepalielināt Komisijas ietekmi.

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 12175. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja, kas sagatavo Aģentūras atzinumus par licencēšanas pieteikumiem, ierobežojumu priekšlikumiem un visiem citiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas darbības saistībā ar sociālām un ekonomiskām sekām, ko var radīt tiesību akti par vielām;

d) Sociālekonomiskās analīzes un alternatīvo metožu novērtēšanas komiteja, kas atbild par alternatīvo metožu pieejamību, piemērotību un tehniskās iespējamības novērtēšanu un kas sagatavo Aģentūras atzinumus par licencēšanas pieteikumiem, ierobežojumu priekšlikumiem un visiem citiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas darbības saistībā ar sociālām un ekonomiskām sekām, ko var radīt tiesību akti par vielām;

(Pārskatīts grozījums Nr. 255 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Pastiprina saikni starp licencēšanas procedūru un drošāku alternatīvu pieejamību, tajā pat laikā saskaņojot komitejas atbildību ar tās lomu alternatīvu novērtēšanā, kā definēts 63. panta 4. punktā.

Komitejas nosaukuma maiņa attieksies uz visu regulas tekstu.

Grozījums Nr. 122

75. PANTA 1. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

da) Alternatīvo izmēģinājuma metožu komiteja, kas atbild par integrētas stratēģijas izstrādi un īstenošanu, lai paātrinātu tādu izmēģinājuma metožu izstrādāšanu, novērtēšanu un juridisku atzīšana, kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī nodrošinātu šo metožu izmantošanu saprātīgā un pakāpeniskā riska novērtēšanā, lai ievērotu šīs regulas prasības. Komiteja ir atbildīga par alternatīvo izmēģinājuma metožu veikšanai paredzēto līdzekļu iedalīšanu, ko veido reģistrācijas nodevas. Komiteju veido speciālisti no Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra, dzīvnieku labturības organizācijām, kā arī citas ieinteresētās personas.

 

Katru gadu Komiteja sagatavo ziņojumu, ko Aģentūra iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, par panākto attīstību tādu izmēģinājuma metožu izstrādāšanā, novērtēšanā un juridiskā atzīšanā, kurās neizmanto dzīvniekus, šo metožu izmantošanā saprātīgā un pakāpeniskā riska novērtēšanā, lai ievērotu šīs regulas prasības, kā arī par alternatīvā izmēģinājuma metodēm paredzēto līdzekļu apjomu un sadali.

(Grozījums Nr. 257 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Šīs regulas mērķis veicināt tādu izmēģinājumu attīstību, kuros neizmanto dzīvniekus, ir jāiekļauj Aģentūras pilnvarās un darba programmā, lai nodrošinātu tā efektīvu īstenošanu. Alternatīvu izmēģinājuma metožu izstrādi, novērtēšanu, juridisku atzīšanu un izmantošanu bieži kavē stratēģiskas plānošanas un koordinācijas neesamība. Tādēļ Aģentūrā ir jābūt komitejai, kuras satāvā ir alternatīvo izmēģinājuma metožu eksperti un kura ir pilnvarota izstrādāt un īstenot šādu stratēģisko plānu, un nodrošināt, ka alternatīvās izmēģinājuma metodes, veicot saprātīgu un elastīgu riska novērtēšanu, izmanto, kur vien tas ir iespējams, lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un samazinātu izmaksas. Turklāt Komitejai ir jāpiešķir finansējums alternatīvo izmēģinājuma metožu veikšanai un jāiesniedz gada pārskats par panākto attīstību, lai nodrošinātu pārredzamību.

Grozījums Nr. 12376. PANTA 2. PUNKTA D) UN A) APAKŠPUNKTI

d) izveido un uztur datubāzi(es) ar informāciju par visām reģistrētajām vielām, klasifikāciju un marķējumu sarakstu, ka arī saskaņotu klasifikācijas un marķējumu sarakstu. Tas 118. panta 1. un 2. punktā apzināto informāciju dara publiski pieejamu internetā bez maksas, izņemot gadījumus, ja par pamatotu atzīst saskaņā ar 10. panta a) punkta xi) apakšpunktu iesniegtu lūgumu. Aģentūra pārējo informāciju dara pieejamu datubāzēs pēc lūguma saskaņā ar 117. pantu;

d) izveido un uztur datubāzi(es) ar informāciju par visām reģistrētajām vielām, klasifikāciju un marķējumu sarakstu, ka arī saskaņotu klasifikācijas un marķējumu sarakstu. Tas 118. panta 1. un 2. punktā apzināto informāciju 15 darba dienu laikā dara publiski pieejamu internetā bez maksas, izņemot gadījumus, ja par pamatotu atzīst saskaņā ar 10. panta a) punkta xi) apakšpunktu iesniegtu lūgumu un ja tas atbilst sabiedrības interesēm. Aģentūra pārējo informāciju dara pieejamu datubāzēs pēc lūguma saskaņā ar 117. pantu;

e) dara atklātībā pieejamu informāciju par to, kādas vielas izvērtē un ir jau izvērtētas 90 dienās pēc informācijas saņemšanas Aģentūrā saskaņā ar 118. panta 1. punktu;

e) dara atklātībā pieejamu informāciju par to, kādas vielas izvērtē un ir jau izvērtētas 15 darba dienās pēc informācijas saņemšanas Aģentūrā saskaņā ar 118. panta 1. punktu;

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas par publisku piekļuvi dokumentiem 1049/2001 4. panta 2. punktu, piekļuvi dokumentam var atteikt tikai tad, ja iepazīšanās ar to var kaitēt komerciālām interesēm, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm. Tādēļ jāiekļauj atsauce par atbilstību sabiedrības interesēm.

Saskaņā ar Regulu 1049/2001 standarta atbildes laikam jābūt 15 darba dienas.

Grozījums Nr. 124

76. PANTA 2. PUNKTA GA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

ga) vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā savā tīmekļa vietnē publicē to vielu sarakstu, kas atzītas par atbilstošām 56. pantā minētajiem kritērijiem. Šo sarakstu periodiski atjaunina;

(Grozījums Nr. 263 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Jāpublisko to vielu saraksts, kuras atbilst licences piešķiršanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 12576. PANTA 2. PUNKTA MA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

ma) izveido un uztur riska paziņošanas izcilības centru; nodrošina centralizētus un koordinētus resursus informācijas jomā par ķīmisku vielu, preparātu un preču drošu lietojumu; sekmē pieredzes apmaiņu par labāko praksi riska paziņošanas jomā.

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 263 gb) punkts)

Pamatojums

Veiksmīgs pirmā lasījuma grozījums, ar kuru mēģina dot iespēju patērētājiem droši lietot vielas, preparātus un produktus, kas satur ķimikālijas.

Atbilstīgas un saskanīgas risku paziņošanas sistēmas izveide nodrošinās patērētājus ar vajadzīgo informāciju un padomiem, lai dot iespēju patērētājiem droši un efektīvi lietot vielas, preparātus un produktus, kas satur ķimikālijas.

Grozījums Nr. 126

76. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) pēc Komisijas lūguma sagatavo atzinumu par jebkuriem citiem aspektiem attiecībā uz vielu, to preparātu vai izstrādājumu drošumu.

c) pēc Komisijas vai Eiropas Parlamenta lūguma sagatavo atzinumu par jebkuriem citiem aspektiem attiecībā uz vielu, to preparātu vai izstrādājumu drošumu.

(Grozījuma Nr. 260 f) apakšpunkts — pirmais lasījums)

Pamatojums

Parlamentam arī ir jābūt tiesīgam prasīt Aģentūrai sniegt atzinumus, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

Grozījums Nr. 127

76. PANTA 4. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) apzina piespiedu īstenošanas stratēģijas, kā arī piespiedu īstenošanas labāko pieredzi;

d) apzina izpildes stratēģijas, kā arī izpildes labāko pieredzi, īpaši ņemot vērā MVU raksturīgās problēmas;

(Grozījums Nr. 262 (daļēji) — pirmais lasījums)

Pamatojums

REACH piemērošanā īpašs atbalsts jāsniedz MVU.

Grozījums Nr. 128

77. PANTA 3. DAĻA

Valde pieņem Aģentūras iekšējās kārtības noteikumus un procedūras. Minētos noteikumus dara atklātībā pieejamus.

Valde pieņem Aģentūras iekšējās kārtības noteikumus un procedūras.

Pamatojums

Šā grozījuma vajadzību nosaka 108. panta grozījums.

Grozījums Nr. 129

78. PANTA 1. PUNKTS

1. Valdē darbojas viens pārstāvis no katras dalībvalsts un, lielākais, seši Komisijas iecelti pārstāvji, tostarp trīs personas bez balsstiesībām, kuras pārstāv ieinteresētās personas.

Katra dalībvalsts izvirza vienu valdes locekli. Izvirzītos locekļus amatā ieceļ Padome.

1. Valdē darbojas viens pārstāvis no katras dalībvalsts un ne vairāk kā seši Komisijas iecelti pārstāvji, un divi Eiropas Parlamenta izvirzīti pārstāvji.

Kā valdes locekļus Komisija papildus izvirza četrus pārstāvjus no ieinteresētajām pusēm (no rūpniecības un patērētāju, darba ņēmēju un vides aizsardzības organizācijām) bez balsstiesībām.

 

Valdes locekļus izvirza tā, lai nodrošinātu visaugstāko kompetences līmeni, plašu attiecīgo speciālo zināšanu spektru un (neierobežojot minētos kritērijus) iespējami plašāko ģeogrāfisko sadalījumu Eiropas Savienībā.

(Grozījums Nr. 267 (pārskatīts) — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli attiecībā uz valdes sastāvu un tās iecelšanas kārtību, pamatojoties uz Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras modeli. Ieinteresēto pušu pārstāvju skaits no trijām personām ir palielināts uz četrām personām, lai nodrošinātu visu attiecīgo nozaru pārstāvību.

Grozījums Nr. 130

78. PANTA 3. PUNKTS

3. Pilnvaru termiņš ir četri gadi. Pilnvaru termiņu var atjaunot vienu reizi. Tomēr pirmajām pilnvarām Komisija izvēlas pusi tās iecelto pārstāvju, un Padome izvēlas 12 tās iecelto pārstāvju, kam pilnvaru termiņš ir seši gadi.

3. Pilnvaru termiņš ir četri gadi. Pilnvaru termiņu var atjaunot vienu reizi. Tomēr uz pirmo pilnvaru termiņu Komisija un Eiropas Parlaments atsevišķi izvēlas pusi no to ieceltajiem pārstāvjiem un Padome izvēlas 12 tās iecelto pārstāvju, kam pilnvaru termiņš ir seši gadi.

(Pārskatīts grozījums Nr. 360 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 78. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 131

78. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Komisijas izveidoto sarakstu kopā ar attiecīgajiem papilddokumentiem nosūta Eiropas Parlamentam. Trīs mēnešu laikā pēc saņemšanas Eiropas Parlaments var iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Padomē, kura pēc tam apstiprina valdi.

(Grozījums Nr. 1037 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Jāveicina Eiropas Parlamenta iesaistīšana valdes iecelšanā.

Grozījums Nr. 132

79. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a Ievēlētais priekšsēdētājs stādās priekšā Eiropas Parlamentam.

(Grozījums Nr. 269 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Lai stiprinātu demokrātiju un pārskatatbildību, Eiropas Parlamentam ir jānodrošina iespēja iepazīties ar priekšsēdētāju un viņa programmu.

Grozījums Nr. 133

82. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūru vada izpilddirektors, kas veic pienākumus Kopienas interesēs un neatkarīgi no kādām konkrētām interesēm.

1. Aģentūru vada izpilddirektors.

(Grozījums Nr. 272 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 87. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 134

82. PANTA 2. PUNKTA JA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ja) sakaru izveidi un uzturēšanu ar Eiropas Parlamentu un regulāra dialoga uzturēšanu ar iestādes attiecīgajām komitejām;

(Grozījums Nr. 273 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta tradicionālo viedokli par attiecībām ar aģentūrām.

Grozījums Nr. 135

82. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Kad valde ir pieņēmusi vispārējo ziņojumu un programmas, izpilddirektors tās nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, kā arī nodrošina to publicēšanu.

(Grozījums Nr. 276 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta tradicionālo viedokli par attiecībām ar aģentūrām.

Grozījums Nr. 136

83. PANTA 1. PUNKTS

1. Komisija izvirza kandidātus izpilddirektora amatam, izmantojot sarakstu, ko sastāda pēc amata vakances publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un, vajadzības gadījumā, citos preses izdevumos vai interneta vietnēs.

svītrots

(Grozījums Nr. 277 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 83. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 137

83. PANTA 2. PUNKTS

2. Aģentūras izpilddirektoru ieceļ valde, pamatojoties uz nopelniem un dokumentētām administratīvām un vadības prasmēm, kā arī uz attiecīgu pieredzi ķīmiska drošuma vai reglamentācijas jomā. Valde pieņem lēmumu ar divu trešdaļu visu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

2. Aģentūras izpilddirektoru ieceļ valde, izraugoties no Komisijas izvirzīto kandidātu saraksta, pēc atklātas atlases procedūras, kas izsludināta, uzaicinājumu izrādīt interesi publicējot „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un citos periodiskos izdevumos vai tīmekļa vietnēs. Pirms izvirzīšanas valdes izraudzīto kandidātu pēc iespējas drīz aicina Eiropas Parlamentā uzstāties ar ziņojumu un atbildēt uz deputātu jautājumiem.

 

 

Izpilddirektora kandidatūru izvirza, pamatojoties uz nopelniem un dokumentētām administratīvām un vadības prasmēm, kā arī uz attiecīgu pieredzi ķīmiska drošuma vai reglamentācijas jomā. Valde pieņem lēmumu ar divu trešdaļu visu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

(Grozījums Nr. 278 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru) attiecībā uz izpiddirektoru kandidatūru izvirzīšanu.

Grozījums Nr. 138

84. PANTA 1.–7. PUNKTS

1. Katra dalībvalsts var izvirzīt Riska novērtēšanas komitejas locekļu kandidātus. Izpilddirektors sastāda kandidātu sarakstu, ko publicē Aģentūras interneta vietnē. Valde no šā saraksta ieceļ komitejas locekļus – no katras dalībvalsts, kas izvirzījusi kandidātus, iekļaujot vismaz vienu locekli, bet ne vairāk par diviem. Komitejas locekļus ieceļ, pamatojoties uz vietu un pieredzi 76. panta 3. punktā norādīto pienākumu veikšanā.

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Riska novērtēšanas komitejas locekli. Komitejas locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu ietekmi un pieredzi 76. panta 3. punktā norādīto pienākumu veikšanā.

2. Katra dalībvalsts var izvirzīt Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas locekļu kandidātus. Izpilddirektors sastāda kandidātu sarakstu, ko publicē Aģentūras interneta vietnē. Valde no šā saraksta ieceļ komitejas locekļus – no katras dalībvalsts, kas izvirzījusi kandidātus, iekļaujot vismaz vienu locekli, bet ne vairāk par diviem. Komitejas locekļus ieceļ, pamatojoties uz vietu un pieredzi 76. panta 3. punktā norādīto pienākumu veikšanā.

2. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas locekli. Komitejas locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu ietekmi un pieredzi 76. panta 3. punktā norādīto pienākumu veikšanā.

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Dalībvalstu komitejas locekli.

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Dalībvalstu komitejas locekli.

4. Komitejas tiecas nodrošināt, lai to locekļiem būtu plašs attiecīgās pieredzes spektrs. Lai to panāktu, katra komiteja var piesaistīt, lielākais, piecus papildu locekļus, ko izvēlas tieši kompetences dēļ.

4. Komitejas tiecas nodrošināt, lai to locekļiem būtu plašs attiecīgās pieredzes spektrs. Lai to panāktu, katra komiteja var piesaistīt, lielākais, piecus papildu locekļus, ko izvēlas tieši kompetences dēļ.

Komiteju locekļus ieceļ uz trīs gadu termiņu, ko var atjaunot.

Komiteju locekļus ieceļ uz trīs gadu termiņu, ko var atjaunot.

Valdes locekļi nevar būt komiteju locekļi.

Valdes locekļi nevar būt komiteju locekļi.

Katras komitejas locekļus var pavadīt padomdevēji zinātniskos, tehniskos vai reglamentatīvos jautājumos.

Katras komitejas locekļus var pavadīt padomdevēji zinātniskos, tehniskos vai reglamentatīvos jautājumos.

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir tiesības novērotāja statusā apmeklēt visas komiteju un darbagrupu sanāksmes, ko sasauc Aģentūra vai tās komitejas. Vajadzības gadījumā arī ieinteresētās personas var uzaicināt apmeklēt sanāksmes novērotāja statusā, ja to lūdz komiteju locekļi vai valde.

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir tiesības novērotāja statusā apmeklēt visas komiteju un darbagrupu sanāksmes, ko sasauc Aģentūra vai tās komitejas. Sanāksmes novērotāja statusā var apmeklēt arī ieinteresētās personas.

5. Katras komitejas locekļi, kas iecelti pēc dalībvalsts ierosinājuma, nodrošina pietiekamu Aģentūras uzdevumu un kompetentās dalībvalsts iestādes darba koordināciju.

5. Katras komitejas locekļi nodrošina pietiekamu Aģentūras uzdevumu un kompetentās dalībvalsts iestādes darba koordināciju.

6. Komiteju locekļus atbalsta ar dalībvalstīs pieejamiem zinātniskiem un tehniskiem resursiem. Lai to nodrošinātu, dalībvalstis izvirzītajiem komiteju locekļiem nodrošina pienācīgus zinātniskus un tehniskus resursus. Katra kompetenta dalībvalsts iestāde sekmē komiteju un to darbagrupu darbības.

6. Komiteju locekļus atbalsta ar dalībvalstīs pieejamiem zinātniskiem un tehniskiem resursiem. Lai to nodrošinātu, dalībvalstis izvirzītajiem komiteju locekļiem nodrošina pienācīgus zinātniskus un tehniskus resursus. Katra kompetenta dalībvalsts iestāde sekmē komiteju un to darbagrupu darbības.

7. Dalībvalstis atturas Riska novērtēšanas komitejas vai Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas locekļiem vai zinātniskiem un tehniskiem padomdevējiem un ekspertiem dot jebkādus norādījumus, kas nav savienojami ar šo personu individuāliem uzdevumiem vai ar Aģentūras uzdevumiem, pienākumiem un neatkarību.

 

(Grozījums Nr. 279 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Pamatojums Komitejās jābūt pārstāvētām visām dalībvalstīm. Jānodrošina iespēja ieinteresētajām personām piedalīties komiteju sēdēs arī bez ielūguma. Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 87. panta grozījumu).

Izskaidro procedūru dalībvalsts komitejas priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšanai.

Grozījums Nr. 139

85. PANTA 1.–3. PUNKTS

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu foruma locekli uz trīs gadu termiņu, ko var atjaunot. Locekļus izvēlas, balstoties uz viņu vietu un pieredzi, īstenojot tiesību aktus par ķimikālijām, un uztur attiecīgus kontaktus ar kompetentām dalībvalstu iestādēm.

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu foruma locekli uz trīs gadu termiņu, ko var atjaunot. Locekļus izvēlas, pamatojoties uz viņu ietekmi un pieredzi, īstenojot tiesību aktus par ķimikālijām, un uztur attiecīgus kontaktus ar kompetentām dalībvalstu iestādēm.

Forums tiecas nodrošināt, lai to locekļiem būtu plašs attiecīgās pieredzes spektrs. Lai to nodrošinātu, forums var piesaistīt, lielākais, piecus papildu locekļus, ko izvēlas tieši kompetences dēļ. Locekļus ieceļ uz triju gadu termiņu, ko var atjaunot.

Forums tiecas nodrošināt, lai to locekļiem būtu plašs attiecīgās pieredzes spektrs. Lai to nodrošinātu, forums var piesaistīt, lielākais, piecus papildu locekļus, ko izvēlas tieši kompetences dēļ. Locekļus ieceļ uz triju gadu termiņu, ko var atjaunot.

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un tehniski padomdevēji.

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un tehniski padomdevēji.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir tiesības apmeklēt visas foruma un tā darbagrupu sanāksmes. Vajadzības gadījumā uz sanāksmēm novērotāja statusā var uzaicināt arī ieinteresētas personas, ja to lūdz foruma locekļi vai valde.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir tiesības apmeklēt visas foruma un tā darbagrupu sanāksmes. Sanāksmes novērotāja statusā var apmeklēt arī ieinteresētās personas.

 

Foruma locekļi nedrīkst būt valdē.

2. Kādas dalībvalsts iecelti foruma locekļi nodrošina pietiekamu Aģentūras uzdevumu un kompetentās dalībvalsts iestādes darba koordināciju.

2. Dalībvalsts iecelti foruma locekļi nodrošina pietiekamu Aģentūras uzdevumu un kompetentās dalībvalsts iestādes darba koordināciju.

3. Foruma locekļus atbalsta ar kompetentām dalībvalstu iestādēm pieejamiem zinātniskiem un tehniskiem resursiem. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde atbalsta foruma un tā darbagrupu darbības. Dalībvalstis atturas foruma locekļiem vai zinātniskiem un tehniskiem padomdevējiem un ekspertiem dot jebkādus norādījumus, kas nav savienojami ar šo personu individuāliem uzdevumiem vai ar foruma uzdevumiem un pienākumiem.

3. Foruma locekļus atbalsta ar kompetentām dalībvalstu iestādēm pieejamiem zinātniskiem un tehniskiem resursiem. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde atbalsta foruma un tā darbagrupu darbības.

(Grozījums Nr. 280 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Jānodrošina iespēja ieinteresētajām personām piedalīties komiteju sēdēs arī bez ielūguma. Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 87. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 140

86. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja saskaņā ar 76. pantu komitejai jāpieņem lēmums, jāsniedz atzinums vai jāizskata dalībvalsts dokumentācijas atbilstība XV pielikumā ietvertām prasībām, komiteja ieceļ vienu locekli par referentu. Attiecīgā komiteja var iecelt otru locekli par līdzreferentu. Katrā konkrētā gadījumā referenti un līdzreferenti darbojas Kopienas interesēs un iesniedz rakstisku saistību deklarāciju, apņemoties pildīt uzticētos pienākumus, kā arī interešu deklarāciju. Komitejas locekli nevar iecelt par referentu kādai konkrētai lietai, ja viņš norāda jebkādas intereses, kas varētu būt prejudiciālas neatkarīgai lietas izskatīšanai. Attiecīgā komiteja jebkurā laikā var aizvietot referentu vai līdzreferentu ar kādu citu locekli, ja, piemēram, viņi nespēj noliktā termiņā izpildīt pienākumus, vai arī atklājas kādas iespējami prejudiciālas intereses.

1. Ja saskaņā ar 76. pantu komitejai jāsniedz atzinums vai jāizskata dalībvalsts dokumentācijas atbilstība XV pielikumā ietvertām prasībām, komiteja ieceļ vienu locekli par referentu. Attiecīgā komiteja var iecelt otru locekli par līdzreferentu. Komitejas locekli nevar iecelt par referentu kādai konkrētai lietai, ja viņš norāda jebkādas intereses, kas varētu būt prejudiciālas neatkarīgai lietas izskatīšanai. Attiecīgā komiteja jebkurā laikā var aizvietot referentu vai līdzreferentu ar kādu citu locekli, ja, piemēram, viņi nespēj noliktā termiņā izpildīt pienākumus, vai arī atklājas kādas iespējami prejudiciālas intereses.

(Grozījums Nr. 281 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 87. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 14186. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Dalībvalstis Aģentūrai dara zināmus to ekspertu vārdus, kuri apliecinājuši pieredzi saskaņā 76. pantā paredzēto uzdevumu veikšanai un varētu strādāt komiteju darbagrupās, pievienojot norādi par viņu kvalifikāciju un konkrētām kompetences jomām.

2. Dalībvalstis Aģentūrai dara zināmus to neatkarīgo ekspertu vārdus, kuri apliecinājuši pieredzi saskaņā 76. pantā paredzēto uzdevumu veikšanai un varētu strādāt komiteju darbagrupās, pievienojot norādi par viņu kvalifikāciju un konkrētām kompetences jomām.

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina ekspertu neatkarību. EP grozījuma Nr. 282 būtiskās daļas atkārtota iesniegšana.

Ir jānorāda, ka ekspertiem jābūt neatkarīgiem.

Grozījums Nr. 142

87. PANTS

Kvalifikācija un intereses

Neatkarība

1. Dalību komitejās un forumā dara atklātībā zināmu. Daži locekļi var lūgt viņu vārdus nedarīt atklātībā zināmus, ja uzskata, ka publiskošana var viņus apdraudēt. Izpilddirektors pieņem lēmumu, vai piekrist tādiem lūgumiem. Publiskojot katru iecelšanu amatā, norāda katra locekļa profesionālo kvalifikāciju.

1. Dalību komitejās un forumā dara atklātībā zināmu. Publiskojot katru iecelšanu amatā, norāda katra locekļa profesionālo kvalifikāciju.

2. Valdes locekļi, izpilddirektors un komiteju un foruma locekļi nāk klajā ar saistību deklarāciju, apņemoties pildīt pienākumus, kā arī tādu interešu deklarāciju, ko varētu uzskatīt par prejudiciālām viņu neatkarībai. Deklarācijas rakstiski iesniedz ik gadu. Deklarācijas rakstiski iesniedz ik gadu.

2. Valdes locekļi, izpilddirektors, komiteju locekļi, foruma locekļi, Apelācijas padomes locekļi, eksperti un zinātniskie un tehniskie padomnieki nav ekonomiski vai kā citādi ieinteresēti ķīmijas nozarē, kas varētu traucēt viņu objektivitātei. Viņi apņemas darboties neatkarīgi un sabiedrības interesēs un katru gadu iesniedz finansiālo interešu deklarāciju. Par jebkādām ar ķīmijas nozari saistītām tiešām interesēm paziņo reģistrā, ko uztur Aģentūra un kas pēc pieprasījuma Aģentūras birojos ir pieejams sabiedrībai.

 

Dalībvalstis atturas no jebkādu tādu norādījumu došanas Riska novērtēšanas komitejas, Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas, foruma vai Apelācijas padomes locekļiem vai viņu zinātniskajiem un tehniskajiem padomdevējiem un ekspertiem, kas nav savienojami ar šo personu individuālajiem uzdevumiem vai ar Aģentūras uzdevumiem, pienākumiem un neatkarību.

 

Aģentūras prakses kodeksā norāda pasākumus attiecībā uz šā panta piemērošanu.

3. Katrā sanāksmē valdes locekļi, izpilddirektors, komiteju un foruma dalībnieki un visi eksperti, kas piedalās sanāksmē, deklarē jebkādas intereses, ko varētu uzskatīt par prejudiciālām viņu neatkarībai jebkura darbakārtības punkta sakarā.. Katrs, kas deklarē tādas intereses, nepiedalās nevienā balsošanā par attiecīgo darbakārtības punktu.

3. Katrā sanāksmē valdes locekļi, izpilddirektors, komiteju locekļi, foruma locekļi un visi eksperti un zinātniskie un tehniskie padomnieki, kas piedalās sanāksmē, deklarē jebkādas intereses, ko varētu uzskatīt par prejudiciālām viņu neatkarībai jebkura darbakārtības punkta sakarā. Katrs, kas deklarē tādas intereses, nepiedalās diskusijā par attiecīgajiem darbakārtības punktiem, kā arī nevienā balsošanā par tiem. Šādas deklarācijas ir publiski pieejamas.

(Grozījums Nr. 285 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru) attiecībā uz komiteju un valdes locekļu neatkarību, finansiālo interešu deklarēšanu un netiešo ieinteresētību nozarē.

Grozījums Nr. 143

88. PANTA 3. PUNKTA 1. DAĻA

3. Priekšsēdētāju, abus locekļus un vietniekus ieceļ valde no Komisijas pieņemta kvalificētu kandidātu saraksta, balstoties uz attiecīgo pieredzi un kompetenci ķīmiska drošuma, dabaszinātņu vai reglamentatīvu un juridisku procedūru jomā.

3. Priekšsēdētāju, abus locekļus un vietniekus ieceļ valde, izraugoties no Komisijas izvirzīto kvalificētu kandidātu saraksta pēc atklātas atlases procedūras, kas izsludināta, uzaicinājumu izrādīt interesi publicējot „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un citos periodiskos izdevumos vai tīmekļa vietnēs. Apelācijas padomes locekļus izraugās, pamatojoties uz attiecīgo pieredzi un kompetenci ķīmiska drošuma, dabaszinātņu vai reglamentatīvu un juridisku procedūru jomā.

(Grozījums Nr. 286 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā to uzdevumu raksturu, kas būs jāveic Apelācijas padomei, jāparedz pārredzama pieteikumu iesniegšanas procedūra.

Grozījums Nr. 14488. PANTA 4. PUNKTS

4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru nosaka apelācijas padomes locekļiem vajadzīgo kvalifikāciju.

4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3.a punktā minēto procedūru nosaka apelācijas padomes locekļiem vajadzīgo kvalifikāciju.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 145

89. PANTA 2. UN 3. PUNKTI

2. Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi. Pieņemot lēmumus, viņus nesaista nekādi norādījumi.

 

3. Apelācijas padomes locekļi Aģentūrā nevar veikt nekādus citus pienākumus. Locekļi var strādāt nepilnu slodzi.

3. Apelācijas padomes locekļi Aģentūrā nevar veikt nekādus citus pienākumus.

(Grozījums Nr. 287 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā pantā, lai panāktu lielāku skaidrību. Pat tajā gadījumā, ja apelāciju lietu skaits ļautu Apelācijas padomes locekļiem iesaistīties citās darbībās, viņu darbība tiks vērtēta kā pilna slodze.

Grozījums Nr. 146

90. PANTA 1. PUNKTS

1. Var iesniegt apelācijas Aģentūras lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 9. pantu, 20. pantu, 27. panta 6. punktu, 30. panta 2. un 3. punktu un 50. pantu.

1. Var iesniegt apelācijas Aģentūras lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 9. pantu, 20. pantu, 27. panta 6. punktu, 30. panta 2. un 3. punktu, 50. pantu un 59. pantu.

(Grozījums Nr. 288 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci, arī uz lēmumiem par licences piešķiršanu jāattiecina apelācijas kārtība.

Grozījums Nr. 14792. PANTA 4. PUNKTS

4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto procedūru nosaka apelācijas padomes procedūras.

4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3.a punktā paredzēto procedūru nosaka apelācijas padomes procedūras.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 148

108. PANTS

Lai nodrošinātu pārskatāmību, valde, pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu un saziņā ar Komisiju, pieņem noteikumus, nodrošinot, lai sabiedrībai dara zināmu nekonfidenciālu reglamentatīvu, zinātnisku vai tehnisku informāciju par vielu, to preparātu vai izstrādājumu drošumu.

Lai nodrošinātu maksimālu pārskatāmību, valde, pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu un vienojoties ar Komisiju, pieņem noteikumus un izveido reģistru, nodrošinot, lai sabiedrībai dara zināmu reglamentatīvu, zinātnisku vai tehnisku informāciju par vielu, to preparātu vai izstrādājumu drošumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

 

Aģentūras, tās komiteju un darba grupu noteikumiem ir jābūt publiski pieejamiem ar Aģentūras starpniecību un internetā.

 

Informāciju par iesniegtajiem licenču pieteikumiem, procedūras gaitu, pagaidu lēmumiem, piešķirtajām licencēm un jebkādiem citiem piemērotajiem nosacījumiem vai ierobežojumiem saprotamā formā publicē internetā.

(Grozījums Nr. 294 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Regulu par Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras regulējumu) attiecībā uz pārredzamību un pieeju informācijai.

Grozījums Nr. 149112. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja 1. punktā paredzēto pienākumu dēļ sarakstā atšķirtos ieraksti par vienu un to pašu vielu, paziņojumu iesniedzēji un reģistrētāji pieliek visas pūles, lai vienotos par ierakstu, ko ierakstīt sarakstā.

2. Ja 1. punktā paredzēto pienākumu dēļ sarakstā atšķirtos ieraksti par vienu un to pašu vielu, paziņojumu iesniedzēji un reģistrētāji pieliek visas pūles, lai vienotos par ierakstu, ko ierakstīt sarakstā. Ja šādu vienošanos nevar panākt, Aģentūra par attiecīgu samaksu izdara šo ierakstu.

Pamatojums

Šis grozījums ir pirmā lasījuma 295. grozījuma modifikācija, ņemot vērā vajadzību pēc stimuliem, lai vienošanos panāktu paši dalībnieki, nevis gaidītu, lai Aģentūra rīkojas pirmā. Pakārtotiem lietotājiem vienas vielas, ko ražo dažādi piegādātāji, vienāda klasifikācija ir kategoriska prasība. Bez tās, visticamāk, tiktu kompromitētas gan vides, gan komerciālās intereses.

Grozījums Nr. 150116.A PANTS (jauns)

 

116.a pants

Īpaši nosacījumi attiecībā uz informāciju plašākai sabiedrībai:

 

1. Lai patērētājiem dotu iespēju droši un ilglaicīgi lietot vielas un preparātus, neskarot spēkā esošās marķēšanas prasības, ražotāji izplata ar risku saistītu informāciju, marķējot katras vienības iepakojumu, ko laiž tirgū pārdošanai patērētājiem, norādot uz riskiem, kas saistīti ar ieteikto lietojumu vai paredzamiem nepareizas lietošanas gadījumiem. Turklāt vajadzības gadījumā iepakojuma marķējums ir jāpapildina, izmantojot citus saziņas veidus, tādus kā tīmekļa vietnes, lai nodrošinātu detalizētāku informāciju par vielas vai preparāta drošību un lietošanu.

 

2. Attiecīgi jāgroza Direktīva 1999/45/EK un 67/548/EEK.

Pamatojums

Veiksmīgs pirmā lasījuma grozījums.

Atbilst pirmā lasījuma grozījumam Nr. 298.

Atbilstīgas un saskanīgas risku paziņošanas sistēmas izveide nodrošinās patērētājus ar vajadzīgo informāciju un padomiem, lai dot iespēju patērētājiem droši un efektīvi lietot vielas, preparātus un produktus, kas satur ķimikālijas.

Grozījums Nr. 151124. PANTS

Dalībvalstis uztur konkrētiem apstākļiem piemērotu oficiālu kontroles un citu darbību sistēmu.

Dalībvalstis uztur konkrētiem apstākļiem piemērotu oficiālu kontroles un citu darbību sistēmu saskaņā ar Aģentūras izstrādātajām pamatnostādnēm.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 816.

Lai REACH regulu varētu konsekventi ieviest, Aģentūrai ir jābūt tiesīgai pieprasīt dalībvalstīm veikt konkrētas pārbaudes un pasākumus.

Grozījums Nr. 152124.A PANTS (jauns)

Dalībvalstis pilnvaro Aģentūru uzsākt kontroli un pasākumus, un tā izstrādā pamatnostādnes saskaņotai un efektīvai uzraudzības sistēmas darbībai.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 817.

REACH regulas sistēmas pārvaldībai vajadzīga tās noteikumu saskaņota ieviešana visā iekšējā tirgū un izmantojot efektīvu uzraudzības sistēmu. Tāpēc Aģentūrai ir jābūt gatavai pieprasīt dalībvalstīm veikt uzraudzību vai pasākumus.

Grozījums Nr. 153125. PANTS

Dalībvalstis paredz noteikumus par sodiem, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sodus īsteno. Sodiem ir jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem. Dalībvalstis dara minētos noteikumus zināmus Komisijai vēlākais līdz … *, un bez kavēšanās informē par jebkādiem vēlākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Pamatojoties uz Aģentūras izstrādāto pamatnostādņu kopumu, paredz noteikumus attiecībā uz sodiem, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu sodu īstenošanu. Sodiem ir jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem. Dalībvalstis minētos noteikumus dara zināmus Komisijai un Aģentūrai vēlākais līdz .. *, un bez kavēšanās informē šīs iestādes par jebkādiem vēlākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 818.

Atstājot sodu sistēmu dalībvalstu pārziņā, Eiropas Savienībā rastos atšķirīgi sodi. Ja ir jāsasniedz REACH regulas mērķi, ir jāpastāv saskaņotai sodu sistēmai un saskaņotai ieviešanai.

Grozījums Nr. 154

127.PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šā panta 1. punkts neietekmē dalībvalstu tiesības saglabāt vai noteikt stingrākus aizsardzības pasākumus saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par darba ņēmēju aizsardzību.

(Grozījums Nr. 309 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 137. pantu, nav jāattur dalībvalstis turpināt piemērot stingrākus aizsardzības pasākumus vai tos noteikt. Tas ietver noteikumus par darbinieku aizsardzību. Ja ir veikts vielas ķīmiskās drošības novērtējums, var pieņemt, ka darbinieku aizsardzība ir pienācīgi nodrošināta. Tādēļ ir iesniegts priekšlikums, ka pārējos gadījumos nedrīkst ierobežot dalībvalstu tiesības noteikt stingrākus pasākumus.

Grozījums Nr. 155130. PANTS

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru.

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 132. panta 3.a punktā minēto procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 156131. PANTS

Pasākumus, kas vajadzīgi efektīvai šīs regulas īstenošanai, paredz saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru.

Ja efektīvai šīs regulas īstenošanai ir jāveic pasākumi, kuru īstenošanas pilnvaras nav paredzētas citur šajā regulā, šos pasākumus paredz:

 

a) saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru, ja veicamie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kas izstrādāti, lai piemērotu būtiskus šīs regulas noteikumus;

 

b) saskaņā ar 132. panta 3.a punktā minēto procedūru, ja veicamie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši — lai atšķirtu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru ar rūpīgu pārbaudi”.

Grozījums Nr. 157132. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK, 5.a un 7. pantu.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši — lai iekļautu „regulatīvās komitejas procedūru ar rūpīgu pārbaudi”, jo daži attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījums Nr. 158133. PANTS

Pārejas noteikumi, kas attiecas uz Aģentūru

Aģentūras izveides sagatavošana

1. Komisija sniedz Aģentūras izveidei vajadzīgo atbalstu.

1. Komisija nodrošina Aģentūras izveides veicināšanai vajadzīgo atbalstu.

2. Tādā sakarā, līdz izpilddirektora iecelšanai saskaņā ar 83. pantu Komisija Aģentūras vārdā, izmantojot tai paredzēto budžetu, var iecelt darbiniekus, arī personu, kas veic administratīvas pagaidu izpilddirektora funkcijas, un slēgt citus līgumus.

2. Šādā nolūkā līdz laikam, kad izpilddirektors uzņemas savu pienākumu veikšanu pēc tam, kad viņu ir iecēlusi Aģentūras valde saskaņā ar 83. pantu, Komisija Aģentūras vārdā un, izmantojot tai paredzēto budžetu, var:

a) iecelt darbiniekus, arī personu, kas veic pagaidu izpilddirektora funkcijas;

b) slēgt citus līgumus.

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 822.

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission. The Commission, however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary contracts for services, goods and buildings.

Grozījums Nr. 159137. PANTA 2. PUNKTA IEVADDAĻA

2. Komisija var nākt klajā ar tiesību aktu projektiem, līdzko var izstrādāt praktiski lietojamu un rentablu paņēmienu, kā izvēlēties polimērus reģistrēšanai, pamatojoties uz stabiliem tehniskiem un izmantojamiem zinātnes kritērijiem, un, kad publicēts pārskats par še uzskaitīto:

2. Komisija nāk klajā ar tiesību aktu projektiem, līdzko var izstrādāt praktiski lietojamu un rentablu paņēmienu, kā izvēlēties polimērus reģistrēšanai, pamatojoties uz stabiliem tehniskiem un izmantojamiem zinātnes kritērijiem, bet ne vēlāk kā 6 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un, kad publicēts pārskats par še uzskaitīto:

(Grozījums Nr. 313 — pirmais lasījums)

Pamatojums

Polimēru reģistrācijas priekšlikuma izstrādes nepieciešamība un termiņš nav jāatstāj Komisijas ziņā. Šāda reģistrācija ir bijusi paredzēta projekta tekstā, kas ir nosūtīts apskatīšanai internetā. Ir jānosaka gala termiņš, lai veicinātu realizējama un rentabla polimēru reģistrācijas atlases veida izstrādi.

Grozījums Nr. 160137. PANTA 4. PUNKTS

4. Komisija līdz … * pārskata I, IV un V pielikumu, lai vajadzības gadījumā ierosinātu to grozījumus saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto procedūru.

4. Komisija līdz ..* pārskata IV un V pielikumu, lai vajadzības gadījumā ierosinātu to grozījumus saskaņā ar 132. panta 3.a punktā minēto procedūru.

Pamatojums

Saistīts ar 59. panta 2. punkta grozījumu, tas svītro atsauci uz I pielikumu, ko ieviesusi Padome attiecībā uz metodoloģiju izstrādi, lai noteiktu kancerogēnu un mutagēnu vielu robežvērtības.

Tas arī saskaņo tekstu ar jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem un jo īpaši – aizstāj parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījums Nr. 161137. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Līdz ..* Komisija sastāda pārskatu par apjoma robežvērtību, kas reģistrācijas vajadzībām vienam ražotājam vai importētājam gadā ir 1 tonna, kā arī pārskatu par informācijas prasībām saskaņā ar 12. pantu par nanodaļiņām. Pamatojoties uz šo pārskatu, Komisija iesniedz atbilstīgus tiesību aktu priekšlikumus par tonnāžas robežvērtības un nanodaļiņām noteikto informācijas prasību grozīšanu, lai nodrošinātu piemērotu riska novērtējumu, vajadzības gadījumā panākot riska samazināšanu, kā rezultātā attiecībā uz nanodaļiņām panāktu augsta līmeņa cilvēka veselības un vides aizsardzību.

 

* 18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā

(Jauns grozījums — 62. panta 2. punkta d. apakšpunkts, lai ņemtu vērā SCENIHR 2006. gada 10. marta grozīto atzinumu)

Pamatojums

Kā norāda SCENIHR, liels zināšanu trūkums par nanodaļiņu risku novērtēšanu, kā arī tās secinājumi par vajadzību mainīt esošās metodes, norāda uz steidzamu nepieciešamību pārskatīt REACH regulas noteikumus, lai nodrošinātu adekvātu risku novērtēšanu un vajadzības gadījumā — risku samazināšanu attiecībā uz modificētām nanodaļiņām.

Grozījums Nr. 162139. PANTS

Direktīvas 1999/45/EK 14. pantu svītro.

Direktīvas 1999/45/EK 14. pantu svītro. Direktīvu 1999/45/EK groza, lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem vajadzīgo informāciju, lai veiktu piemērotus pasākumus drošai vielu un preparātu lietošanai.

Pamatojums

Piemērotas un saskaņotas risku paziņošanas sistēmas izstrāde patērētājiem ļaus iegūt informāciju un padomus, kas vajadzīgi, lai droši un efektīvi lietotu vielas un preparātus.

Grozījums Nr. 163I PIELIKUMA 1. DAĻAS 1.4.1. PUNKTS

1.4.1. Pamatojoties uz 1. un 2. darbības rezultātiem, vielai konstatē DNEL, atspoguļojot iespējamos ievadīšanas ceļus, iedarbības ilgumu un biežumu. Par dažiem faktoriem, jo īpaši par mutagēnumu un kancerogēnumu pieejamā informācija varbūt neļauj noteikt robežvērtību, un tādējādi nevar konstatēt DNEL. Ja iedarbības scenārijs(i) to attaisno, var pietikt ar vienu DNEL. Tomēr, ņemot vērā pieejamo informāciju un iedarbības scenāriju(us) ķīmiskās drošības pārskata 9. iedaļā, varbūt jāapzina dažādi DNEL katrai individuālai konkrētai cilvēku grupai (piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un iedarbībai netieši – ar vides starpniecību – pakļauti cilvēki) un, iespējams, dažām mazāk aizsargātām apakšgrupām (piemēram, bērni, grūtnieces) un atšķirīgiem iedarbības ceļiem. Pilnībā pamato, inter alia, norādot izmantotās informācijas izvēli, iedarbības ceļu (orāli, dermāli, ieelpojot) un iedarbības ilgumu un biežumu vielai, uz ko attiecas DNEL. Ja, visticamāk, būs vairāk par vienu iedarbības ceļu, tad DNEL konstatē katram iedarbības ceļam, kā arī iedarbībai visiem ceļiem kopā. Konstatējot DNEL, inter alia, ņem vērā šādus faktorus:

1.4.1. Pamatojoties uz 1. un 2. darbības rezultātiem, vielai konstatē atvasinātus beziedarbības līmeņus, atspoguļojot iespējamos ievadīšanas ceļus, iedarbības ilgumu un biežumu. Par dažiem faktoriem, jo īpaši par mutagēnumu un kancerogēnumu pieejamā informācija varbūt neļauj noteikt robežvērtību, un tādējādi nevar konstatēt DNEL. Ja iedarbības scenārijs(i) to attaisno, var pietikt ar vienu DNEL. Tomēr, ņemot vērā pieejamo informāciju un iedarbības scenāriju(-us) ķīmiskās drošības pārskata 9. iedaļā, varbūt jāapzina dažādi DNEL katrai individuālai konkrētai cilvēku grupai (piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un iedarbībai netieši — ar vides starpniecību — pakļauti cilvēki) un mazāk aizsargātām grupām un atšķirīgiem iedarbības ceļiem. Pilnībā pamato, inter alia, norādot izmantotās informācijas izvēli, iedarbības ceļu (orāli, dermāli, ieelpojot) un iedarbības ilgumu un biežumu vielai, uz ko attiecas DNEL. Ja, visticamāk, būs vairāk par vienu iedarbības ceļu, tad DNEL konstatē katram iedarbības ceļam, kā arī iedarbībai visiem ceļiem kopā. Konstatējot DNEL, inter alia, ņem vērā šādus faktorus:

a) nenoteiktību, ko, citu faktoru starpā, rada eksperimentālās informācijas dažādība, kā arī dažādība sugu robežās un sugu starpā;

a) nenoteiktību, ko, citu faktoru starpā, rada eksperimentālās informācijas dažādība, kā arī dažādība sugu robežās un sugu starpā;

b) ietekmes būtību un nopietnību;

b) ietekmes būtību un nopietnību;

c) to cilvēku (apakš)grupu apdraudētību, uz kurām attiecas kvantitātes un/vai kvalitātes informācija par iedarbību.

c) cilvēku grupas, uz kurām attiecas kvantitātes un/vai kvalitātes informācija par iedarbību.

 

ca) mazāk aizsargātu grupu konkrēto uzņēmību;

 

cb) jebkādas norādes par nestandarta iedarbību, jo īpaši, ja darbības veids ir nezināms vai nepietiekami raksturots;

 

cc) iespējamo citu ķimikāliju līdziedarbību.

Pamatojums

Daudzas slimības rodas perinatālajā fāzē. Tāpēc ir arī jāiekļauj mazāk aizsargātas grupas, lai noteiktie drošības līmeņi būtu derīgi nākamo paaudžu aizsardzībai. EP grozījuma Nr. 320 atkārtota iesniegšana.

Grozījums Nr. 164I PIELIKUMA 5. DAĻAS 5.0. PUNKTA IEVADDAĻA

iedarbības ekspertīzes mērķis ir kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu / koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti cilvēki un apkārtējā vide. Ekspertīzē ņem vērā visas vielas dzīves cikla stadijas, ņemot vērā ražošanu un apzinātus lietošanas veidus, un tā attiecas uz jebkādu iedarbību, kas var attiekties uz 1. līdz 4. iedaļā norādītajiem bīstamības veidiem. Iedarbības novērtējumā ir šādas divas darbības, ko attiecīgi skaidri apzina ķīmiskās drošības pārskatā:

Iedarbības ekspertīzes mērķis ir kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu/koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti cilvēki un apkārtējā vide. Novērtējumā ņem vērā visas vielas dzīves cikla stadijas. Iedarbības novērtējumā ir šādas divas darbības, ko attiecīgi skaidri apzina ķīmiskās drošības pārskatā:

(Jauns grozījums — 62. panta 2. punkta c. apakšpunkts)

Pamatojums

Kaut arī Padomes papildu atsauce uz dzīves ciklu ir apsveicama, nav jēgas runāt par dzīves ciklu, kas rodas no ražošanas un lietošanas, jo tās ir svarīgas dzīves cikla daļas, kas arī ir jāapsver.

Iedarbības novērtējuma saistīšana ar noteiktajiem apdraudējumiem ir radījusi daudzas konfliktējošas interpretācijas. Tas var krasi samazināt risku novērtējuma apjomu. Par risku novērtējuma apjomu nevar būt nekādu neskaidrību.

Grozījums Nr. 165III PIELIKUMA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(aa) nanodaļiņas,

(Jauns grozījums — 62. panta 2. punkta d. apakšpunkts, lai ņemtu vērā SCENIHR 2006. gada 10. marta grozīto atzinumu)

Pamatojums

Līdz šim nanodaļiņas bieži ir ražotas tikai ļoti nelielos daudzumos. Bet, ņemot vērā to nevēlamu bioloģisku seku lielo potenciālu, kā minimums, nanodaļiņas no 1 līdz 10 tonnām ir jāuzskata par prioritārām vielām, par kurām ir jāsniedz vismaz visa VII pielikuma pamatinformācija, ja trūkst konkrētu nanodaļiņu testu.

Grozījums Nr. 166III PIELIKUMA B) APAKŠPUNKTA I) DAĻA

i) ar izkliedētu vai difūzu lietošanu(iem), jo īpaši, ja tādas vielas izmanto patēriņa preparātos vai iestrādā patēriņa izstrādājumos;

i) ar izkliedētu vai difūzu lietojumu(-iem), jo īpaši, ja tādas vielas izmanto tīrā veidā vai preparātos, kas paredzēti patēriņam vai profesionālai lietošanai, vai iestrādā patēriņa izstrādājumos;

(388. grozījuma daļa (b punkts, pirmais ievilkums) — pirmais lasījums)

Pamatojums

Drošības pamatinformācija ir arī jāsniedz par bīstamām vielām daudzumā no 1 līdz 10 tonnām ar izkliedētiem vai difūziem lietojumiem profesionālajā sektorā.

Grozījums Nr. 167VIII PIELIKUMA 1. UN 2. SLEJAS 8.7. PUNKTS

1. sleja

8.7. Toksiskums un reproduktīvā sistēma

1. sleja

8.7. Toksiskums un reproduktīvā sistēma

8.7.1. Toksiskuma pārbaudes tests reproduktīvajai sistēmai / attīstībai, viena suga (OECD 421 vai 422), ja pieejamā informācijā par strukturāli saistītām vielām, (Q)SAR aplēsēs vai in vitro metodēs nav apliecinājuma, ka viela varētu būt toksiska attīstībai.

8.7.1. Sākotnējs šī robežpunkta novērtējums, ņemot vērā visu pieejamo toksikoloģisko informāciju (piemēram, veicot 28 dienu vai 90 dienu pētījumu), jo īpaši informāciju par strukturāli saistītām vielām, (Q)SAR aplēsēs vai in vitro metodēs.

2. sleja

2. sleja

8.7.1. Izpēte nav jāveic, ja:

– ir zināms, ka viela ir genotoksisks kancerogēns, un ir ieviesti piemēroti riska pārvaldības pasākumi;

– ir zināms, ka viela ir genotoksisks kancerogēns, un ir ieviesti piemēroti riska pārvaldības pasākumi;

measures are implemented; or

– var uzskatīt, kas attiecīga kaitīga iedarbība uz cilvēkiem nenotiks saskaņā ar XI pielikuma 3. iedaļu. vai

– ir pieejama augļa priekšdzemdību toksiskuma izpēte (šā pielikuma 8.7.2. iedaļa) vai divu paaudžu reproduktīva toksiskuma izpēte (šā pielikuma 8.7.3. iedaļa).

8.7.1 Ja sākotnējais novērtējums liecina par pierādījumiem, ka viela var būt toksiska attīstībai vai reproduktīvajai sistēmai, un uzņēmums neievieš un neiesaka atbilstīgus riska pārvaldības pasākumus, it kā viela būtu klasificēta kā tāda, kurai ir toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju atbilstīgi 1. vai 2. kategorijai, tad piemērotu turpmāko reprotoksicitātes testēšanu veic reģistrētājs.

Šiem pētījumiem piemēro IX pielikumā paredzētos noteikumus.

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 2 klasifikācijas kritērijiem: R60, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai apdraudējuma ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr jāapsver iespēja testēt toksiskumu augļa attīstībai.

 

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 2 klasifikācijas kritērijiem: R61, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai apdraudējuma ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr jāapsver iespēja testēt toksiskumu augļa attīstībai.

 

Ja ir nopietnas bažas par iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz auglību vai augļa attīstību, reģistrētājs var ierosināt augļa priekšdzemdību toksiskuma izpēti (IX pielikums, 8.7.2.) vai arī toksiskuma reproduktīvai funkcijai izpēti divās paaudzēs (IX pielikums, 8.7.3.) pārskata izpētes vietā

 

 

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 405.

Šim tekstam nepieciešams liels skaits izmēģinājumu ar dzīvniekiem, tāpēc tas ir ārkārtīgi dārgs. Tomēr tas sniedz tikai nepietiekamus testa rezultātus. Tāpēc tiek ieteikts veikt sākotnēju novērtējumu un atkarībā no tā rezultātiem vajadzības gadījumā var veikt citus uzticamākus testus.

Grozījums Nr. 168VIII PIELIKUMA KREISĀS SLEJAS 9.1.3. PUNKTS

9.1.3. Īstermiņa toksiskuma izpēte ar zivīm: Reģistrētājs var apsvērt ilgtermiņa, nevis īstermiņa toksiskuma testēšanu.

9.1.3. Īstermiņa toksicitātes pētījumi ar zivīm saskaņā ar augšējā koncentrācijas sliekšņa (UTC) samazināšanas metodi. Tā vietā, lai veiktu īstermiņa toksicitātes pētījumus, reģistrētājs var apsvērt iespēju veikt ilgtermiņa toksicitātes pētījumus.

(Jauns grozījums saskaņā ar 62. panta 2. punkta d) apakšpunktu, ņemot vērā ECVAM 2006. gada 21. martā veikto „samazināšanas” metodes oficiālo validāciju.

Pamatojums

Direktīvas 86/609 7. panta 2. punktā paredzēts, ka izmēģinājumu ar dzīvniekiem neveic, ja paredzētā rezultāta sasniegšanai pastāv cita saprātīga un praktiski iespējama, zinātniski apmierinoša metode, kura neietver dzīvnieku izmantošanu. 2006. gada 21. martā ECVAM Zinātniskā padomdevēja komiteja vienprātīgi apstiprināja augšējā koncentrācijas sliekšņa (UTC) samazināšanas metodi, ar ko akūtās toksicitātes pētījumos izmantoto zivju skaitu var samazināt par 65–72 %. Tādēļ attiecīgi ir jāgroza VIII pielikums.

Grozījums Nr. 169IX PIELIKUMA LABĀS SLEJAS 8.7. PUNKTA 3. IEVILKUMS

– vielai ir maza toksiska aktivitāte (nevienā izmantotā testā nav novērots toksiskums), ar toksikokinētiskiem datiem var pierādīt, ka, izmantojot attiecīgus kaitīgās iedarbības ceļus, nerodas sistēmiska absorbcija (piemēram, plazmas / asiņu koncentrācijās, kas mazākas par konstatējamu robežvērtību, izmantojot smalku metodi, un vielas un vielas metabolītu trūkums urīnā, žultī vai izelpotā gaisā) un nav kaitīgas iedarbības uz cilvēkiem, vai arī tā nav būtiska.

– vielai ir maza toksiska aktivitāte (nevienā izmantotā testā nav novērots toksiskums), ar toksikokinētiskiem datiem var pierādīt, ka, izmantojot attiecīgus kaitīgās iedarbības ceļus, nerodas sistēmiska absorbcija (piemēram, plazmas/asiņu koncentrācijās, kas mazākas par konstatējamu robežvērtību, izmantojot jutīgu metodi, un vielas un vielas metabolītu trūkums urīnā, žultī vai izelpotā gaisā) vai nav kaitīgas iedarbības uz cilvēkiem, vai arī tā nav būtiska.

Pamatojums

8.7.2 Izpēti sākotnēji veic ar vienu sugu. Lēmums par vajadzību veikt izpēti ar otru sugu attiecībā uz šo vai nākamo lielāko tonnāžas apjomu būtu jāpamato ar pirmā testa rezultātiem un visiem citiem attiecīgiem pieejamiem datiem. 8.7.2 Izpēti sākotnēji veic ar vienu sugu. Lēmums par vajadzību veikt izpēti ar otru sugu ir jāpamato ar pirmā testa rezultātiem un visiem citiem attiecīgiem pieejamiem datiem. Or. en Pamatojums Skatīt šī paša autora VIII pielikuma grozījumu. Ar šo ir segti visi būtiskie reproduktīvās toksicitātes parametri ar priekšrocību samazināt dzīvnieku izmantošanas skaitu par 50 %. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem paredzamā vērtība izmēģinājumiem ar dzīvniekiem attiecībā uz cilvēku grūtniecību ir ierobežota. Piemērotu informāciju var arī iegūt no ierosinātās alternatīvas.

Grozījums Nr. 170XI PIELIKUMA 3.3. PUNKTS

3.3. Komisija līdz …* paredz kritērijus, lai definētu, kāds ir pietiekams pamatojums saskaņā ar 2. iedaļu, ievērojot 132. panta 3. punktu.

3.3. Komisija līdz ..* paredz kritērijus, lai definētu, kāds ir pietiekams pamatojums saskaņā ar 2. iedaļu, ievērojot 132. panta 3.a punktu.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 171XIII PIELIKUMA 2.A PUNKTS (jauns)

 

Daudzu potenciālo PBT un vPvB vielu testēšana un novērtēšana ir tehniski sarežģīta. Tādējādi var būt nepieciešamas izmaiņas standarta testos. Tā kā testu rezultāti var nebūt tieši saistīti ar pussabrukšanas periodu vides sektorā vai ar biokoncentrācijas koeficientu, tāpēc, lai noteiktu atbilstību kritērijiem, ir nepieciešams eksperta spriedums.

Pamatojums

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP POPs also do not meet the Annex XIII criteria.

Grozījums Nr. 172

XVII PIELIKUMA 47.A), 47.B), 47C), 47.D), 47.E) PUNKTI (jauni)

Parlamenta izdarītais grozījums

Vielas, vielu grupu vai preparāta apzīmējums

Ierobežojumi

47.a Toluols

CAS Nr. 108-88-3

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai preparātu sastāvdaļu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 masas % adhezīvos un smidzināmās krāsās, kuras paredzētas pārdošanai plašai sabiedrībai.

 

47.b Trihlorbenzols

CAS Nr. 120-82-1

 

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai preparātu sastāvdaļu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 masas % jebkādos pielietojumos, izņemot:

 

– kā sintēzes starpproduktu vai

– kā šķīdinātāju hlorēšanas reakciju procesā, ko veic slēgtās ķīmiskās iekārtās,

vai

– 1, 3, 5-trinitro-2, 4, 6-triaminobenzola (TATB) ražošanai.

 

47.c Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO)

1. Benzo(a)pirēns (BaP)

CAS Nr. 50-32-8

2. Benzo(e)pirēns (BeP)

CAS Nr. 192-97-2

3. Benzo(a)antracēns (BaA)

CAS Nr. 56-55-3

4. Hrizēns (CHR)

CAS Nr. 218-01-9

5. Benzo(b)fluorantēns (BbFA)

CAS nr. 205-99-2

6. Benzo(j)fluorantēns (BjFA)

CAS Nr. 205-82-3

7. Benzo(k)fluorantēns (BkFA)

CAS Nr. 207-08-9

8. Dibenzo(a,h)antracēns (DBAhA)

CAS Nr. 53-70-3

1. Pildeļļas nedrīkst laist tirgū un lietot riepu vai to daļu ražošanā, ja tās satur:

– vairāk nekā 1 mg/kg BaP vai

– vairāk nekā 10 mg/kg kopsummu no visiem uzskaitītajiem PAO.

Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja policiklisko aromātisko vielu (PCA) ekstrakts ir mazāks nekā 3 masas %, mērot saskaņā ar Naftas institūta metodi IP346: 1998 (PCA noteikšana neizmantotās eļļošanas pamateļļās un naftas frakcijās bez asfaltēna — dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refraktīvā indeksa metode), ar nosacījumu, ka atbilstību BaP un uzskaitīto PAO robežvērtībām, kā arī mērījumu rezultātu korelāciju ar PCA ekstraktu ražotājs vai importētājs pārbauda ik pēc 6 mēnešiem vai pēc katras ievērojamas darbības izmaiņas atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem iestājas agrāk.

2. Turklāt riepas un atjaunošanai paredzētus protektorus, kas ražoti pēc 2010. gada 1. janvāra, nedrīkst laist tirgū, ja tie satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā minētos limitus.

Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja vulkanizētas gumijas sastāvdaļas nepārsniedz limitu 0,35 % HBay, mērot un aprēķinot saskaņā ar ISO 21461 (Vulkanizēta gumija — eļļas aromātiskuma noteikšana vulkanizētas gumijas sastāvdaļās).

3. Izņēmuma kārtā 2. punktu nepiemēro atjaunotām riepām, ja to protektors nesatur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā minētos limitus.

 

47.d Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS un EINECS numuri, kas attiecas uz šo vielu):

bis-(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

CAS Nr. 117-81-7 Einecs Nr. 204-211-0

dibutilftalāts (DBF)

CAS Nr. 84-74-2 Einecs Nr. 201-557-4

benzilbutilftalāts (BBP)

CAS Nr. 85-68-7 Einecs Nr. 201-622-7

 

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs.

Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

47.e Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS un EINECS numuri, kas attiecas uz šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)

CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0 Einecs Nr. 249-079-5 un 271-090-9

diizodecilftalāts (DIDP)

CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1 Einecs Nr. 247-977-1 un 271-091-4

dinoktilftalāts (DNOP) CAS Nr. 117-84-0 Einecs Nr. 204-214-7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras bērni var bāzt mutē.

Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

 

Šā pielikuma 47.d un 47.e punkta izpratnē „bērnu aprūpes prece” ir jebkurš izstrādājums, kas ir paredzēts, lai veicinātu bērnu iemigšanu, kā arī bērnu nomierināšanai, higiēnai, barošanai vai ir domāts bērniem sūkāšanai.

 

Komisija vēlākais līdz 2010 gada 16. janvārim atkārtoti izvērtē saistībā ar 47.d un 47.e punktu paredzētos pasākumus, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju par šādām vielām un to aizstājējiem, un pamatotos gadījumos minētos pasākumus attiecīgi groza.

Pamatojums

Regulas XVII pielikumā iekļautais saraksts ir jāatjaunina, ņemot vērā jaunākos ierobežojošos pasākumus, ko ir pieņēmusi Padome un Parlaments.

PASKAIDROJUMS

Padomes kopējā nostāja atspoguļo un savā ziņā palielina to optimālo līdzsvaru starp Eiropas ķimikāliju rūpniecības konkurētspēju un cilvēku veselības un vides aizsardzību, ko Parlaments panāca pirmajā lasījumā.

Referents atzinīgi vērtē šo pieeju un uzskata, ka otrajā lasījumā ir iespējams panākt vienošanos, ja Padome un Komisija sarunās ieņems patiesi konstruktīvu nostāju.

Šajā ziņā referents vēlas pievērsties vairākām prioritātēm, kas saistītas ar regulas mērķi un kuras Padome pietiekami neņēma vērā. Vajadzības gadījumā referents patur tiesības pēc šo prioritāšu apspriešanas komitejā izvirzīt arī mazāk svarīgus jautājumus.

Turklāt referents plāno atkārtoti iesniegt vairākus grozījumus, kurus Parlaments pieņēma ar lielu balsu vairākumu, bet Padome tos neuzskatīja par piemērotiem, lai iekļautu kopējā nostājā.

Galvenais mērķis ir stiprināt „atbildības pienākuma” principa piemērošanu ražotājiem un importētājiem, lai nodrošinātu tirgū laisto vielu atbilstīgu kontroli un pietiekamu saziņu un informācijas apmaiņu attiecībā uz šo vielu lietošanas risku.

Grozījumu otrajā paketē referents galveno uzmanību ir nolēmis pievērst vielu testēšanai, izmantojot izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Jo īpaši viņš ir nolēmis palielināt Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra (ECVAM) nozīmi un veicināt izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizstāšanu ar alternatīvu metodi, ja ECVAM atzīst tās zinātnisko pamatotību. Atkārtoti tiks iesniegti grozījumi par obligātu tādu pētījumu vai informācijas par vielām, ko iegūst, veicot izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un informāciju kā no tiem izvairīties, nosūtīšanu Aģentūrai, kā arī par Alternatīvo izmēģinājuma metožu komitejas izveidi.

Turklāt referents ir paredzējis atkārtoti iesniegt grozījumu paketi, lai paātrinātu informācijas apmaiņu, kas ir nepieciešama, lai novērtētu veselības un vides apdraudējumu un vielu iedarbību. Tas jo īpaši dos vēl vienu iespēju ieviest Eiropas kvalitātes zīmi, kas paredzēta, lai apzinātu un veicinātu tādu izstrādājumu ražošanu, kas ikvienā ražošanas posmā ir izgatavoti saskaņā ar REACH prasībām.

Referents arī uzskata, ka ir būtiski uzlabot Padomes kopējo nostāju, atkārtoti iesniedzot grozījumus, kuru mērķis ir uzlabot sistēmas pārvaldību, jo īpaši ņemot vērā problēmas, kas, sistēmu īstenojot, varētu rasties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ atkārtoti tiks iesniegti grozījumi, ar ko paredz palīdzību un atbalsta mehānismus maziem un vidējiem uzņēmumiem un īpašu atbalsta pasākumu pieņemšanu dalībvalstīs.

Referents par prioritāti uzskata Parlamenta prerogatīvu palielināšanu un lielākas ietekmes piešķiršanu Parlamentam Aģentūras izveides procesā un iegūto rezultātu kontrolē.

Atkārtoti tiks iesniegti arī daži citi grozījumi, kas skar īpašus jautājumus, attiecībā uz kuriem, pēc referenta domām, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja ievērojami uzlabos kopējo nostāju.

Atkārtoto tiks iesniegti tie pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi, kas attiecas uz sadaļu par licencēm. Referents uzskata, ka, salīdzinot ar kopējo nostāju, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja ir stingrāka un lielākā mērā atbilst regulas pamatmērķim — sevišķi nedrošu vielu aizstāšana ar drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām —, un tā ir jāatjauno. Turklāt atšķirības starp šo nostāju un Padomes nostāju nav nepārvaramas. Tādējādi ir iespējams panākt nepieciešamo kompromisu šajā tik nozīmīgajā jomā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes 2006. gada 27. jūnija Kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK

Atsauces

7524/8/2006 – C6‑0267/2006 – 2003/0256(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

17.11.2005

P6_TA(2005)0434

Komisijas priekšlikums

COM(2003)0644 - C5-0530/2003

Komisijas grozītais priekšlikums

 

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

7.9.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
7.9.2006

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Izskatīšana komitejā

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:
–:

0:

42

12

6

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Sharon Bowles, Fausto Correia

Iesniegšanas datums

13.10.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...