SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

13.10.2006 - (KOM(2005)0230 – C6‑0301/2005 – 2005/0103(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Carlos Coelho

Postup : 2005/0103(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0353/2006

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)(KOM(2005)0230 – C6‑0301/2005 – 2005/0103(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)0230)[1],

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 bod c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0301/2005),

–   so zreteľom na Protokol začleňujúci schengenské acquis do rámca Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom,

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0353/2006),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY O zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b), článok 31 ods. 1 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Komisie[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[3],

keďže:

(1) Schengenský informačný systém (ďalej len „SIS 1+“), zriadený podľa ustanovení hlavy IV dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach[4] (ďalej len „Schengenský dohovor“), predstavuje základný nástroj na uplatňovanie ustanovení schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie.

(2) Vývojom SIS druhej generácie (ďalej len „SIS II“) bola poverená Komisia podľa nariadenia Rady č. (ES) 2424/2001[5] a rozhodnutia Rady 2001/886/SVV[6] zo 6. decembra 2001 o vývoji Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). SIS II nahradí SIS zriadený Schengenským dohovorom.

(3) Toto rozhodnutie predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/XX o zriadení, prevádzke a využívaní SIS II[7] predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“).

(4) Skutočnosť, že legislatívny základ potrebný na úpravu SIS II pozostáva zo samostatných nástrojov, neovplyvňuje zásadu, že SIS II predstavuje jednotný informačný systém, ktorý by mal fungovať ako taký. Určité ustanovenia týchto nástrojov by preto mali byť totožné.

(5) SIS II by mal predstavovať kompenzačné opatrenie prispievajúce k zachovaniu vysokej úrovne bezpečnosti v priestore (...) slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom podpory prevádzkovej spolupráce medzi policajnými orgánmi a justičnými orgánmi v trestných veciach.

(6) Je nevyhnutné upresniť ciele SIS II a ustanoviť pravidlá o jeho prevádzke, využívaní a zodpovednosti vrátane jeho technickej štruktúry a financovania, kategórií údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účelov, na ktoré sa majú vkladať, kritérií pre ich vkladanie, orgánov, ktoré k nim majú povolený prístup, vzájomných prepojení záznamov a ďalších pravidiel o spracovaní údajov a ochrane osobných údajov.

(7) Náklady na prevádzku centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry by mal znášať rozpočet Európskej únie.

(8) Je potrebné vypracovať príručku, ktorá stanoví podrobné pravidlá výmeny doplňujúcich informácií v súvislosti s opatrením, ktoré sa vyžaduje na základe príslušného záznamu. Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť vnútroštátne orgány v každom členskom štáte.

(9) Počas prechodného obdobia by mala za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II a častí komunikačnej infraštruktúry zodpovedať Komisia. S cieľom zabezpečiť hladký prechod medzi SIS 1+ a SIS II však môže niektoré alebo všetky tieto povinnosti delegovať na dva vnútroštátne orgány štátnej správy. Z dlhodobého hľadiska a po posúdení vplyvu, ktoré bude obsahovať vecnú analýzu alternatív z finančného, prevádzkového a organizačného hľadiska, a po predložení legislatívnych návrhov Komisie by sa mal zriadiť stály riadiaci orgán zodpovedný za tieto úlohy. Prechodné obdobie by nemalo trvať viac ako päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

(10) SIS II by mal obsahovať záznamy o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania a hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania. Okrem záznamov je vhodné ustanoviť výmenu doplňujúcich informácií, ktoré sú potrebné pre konanie o odovzdaní i o vydaní. V SIS II by sa mali spracúvať najmä údaje uvedené v článku 8 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi[8].

(11) Do SIS II by malo byť možné doplniť preklad doplňujúcich údajov vložených na účely odovzdania podľa európskeho zatykača a na účely vydania.

(12) SIS II by mal obsahovať záznamy o nezvestných na zabezpečenie ich ochrany alebo predchádzanie hrozbám, záznamy o osobách hľadaných na účely súdneho konania, záznamy o osobách a predmetoch na diskrétne kontroly alebo cielené kontroly a záznamy o predmetoch na zaistenie alebo použitie ako dôkazový materiál v trestných konaniach.

(13) Záznamy v SIS II by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý sa poskytli. Všeobecnou zásadou je, že záznamy o osobách by sa mali z SIS II automaticky vymazávať po troch rokoch. Záznamy o predmetoch, ktoré sa do SIS II vložili na účely diskrétnych alebo cielených kontrol by sa mali z SIS II automaticky vymazávať po piatich rokoch. Záznamy o predmetoch na účely zaistenia alebo dokazovania v trestnom konaní by sa mali z SIS II automaticky vymazávať po desiatich rokoch. Rozhodnutia o uchovaní záznamov o osobách by sa mali zakladať na komplexnom posúdení jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali preskúmať záznamy o osobách v rámci lehoty na preskúmanie a uchovávať štatistiky o počte záznamov o osobách, pri ktorých sa predĺžilo obdobie uchovávania.

(14) (...)

(15) SIS II by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. V tom istom kontexte by mal SIS II umožňovať aj spracúvanie údajov osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá, s cieľom vyhnúť sa nepríjemnostiam spojeným s nesprávnym určením totožnosti, pričom by toto spracúvanie podliehalo vhodným bezpečnostným opatreniam, najmä súhlasu príslušnej osoby a presnému vymedzeniu účelov, na aké sa takéto údaje môžu legálne spracúvať.

(16) Členskému štátu by sa malo umožniť pridať k záznamu označenie, nazývané indikátor, s cieľom označiť, že opatrenie, ktoré sa má vykonať na základe záznamu, sa nevykoná na jeho území. Ak sa vytvoria záznamy na účely odovzdania, žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia by sa nemalo vykladať tak, aby sa odchyľovalo od ustanovení rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV alebo bránilo pri jeho uplatňovaní. (...) Rozhodnutie o označení indikátorom (...) by sa malo zakladať len na dôvodoch na odmietnutie, ktoré uvedené rámcové rozhodnutie obsahuje.

(16A)  Ak sa použije indikátor v súlade s článkom 14 C ods. 2 a zistí sa miesto, kde sa zdržiava osoba hľadaná v súvislosti so zatknutím alebo odovzdaním, toto miesto by sa malo vždy oznámiť vydávajúcemu justičnému orgánu, ktorý môže rozhodnúť o postúpení európskeho zatykača príslušnému súdnemu orgánu v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.

(17) SIS II by mal členským štátom poskytovať možnosť prepojenia záznamov. Prepojenie medzi dvoma alebo troma záznamami zo strany členského štátu by nemalo mať žiadny vplyv na opatrenie, ktoré sa má uskutočniť, obdobie uchovávania alebo právo na prístup k záznamom.

(18) Údaje spracované v SIS II by sa v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia nemali odovzdávať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám. Je však vhodné posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Interpolom prostredníctvom podpory efektívnej výmeny údajov v cestovných pasoch. Ak sa Interpolu odovzdajú osobné údaje z SIS II, mali by (...) podliehať primeranej úrovni ochrany, ktorá by mala byť zmluvne zabezpečená prísnymi zárukami a podmienkami.

(19) Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov. Článok 9 uvedeného dohovoru do určitej miery umožňuje výnimky a obmedzenia práv a povinností, ktoré ustanovuje. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s vykonávaním tohto rozhodnutia by sa mali chrániť v súlade so zásadami uvedeného dohovoru. Zásady stanovené v uvedenom dohovore by sa mali v prípade potreby v tomto rozhodnutí doplniť alebo vysvetliť.

(20) Zásady, ktoré obsahuje odporúčanie č. R (87) 15 výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov policajnými orgánmi, by sa mali zohľadniť pri spracúvaní osobných údajov policajnými orgánmi v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia.

(20A)  Komisia predložila Rade návrh rámcového rozhodnutia o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach[9], podľa ktorého by sa rámcové rozhodnutie malo schváliť do konca roku 2006 a malo by sa vzťahovať na osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v rámci Schengenského informačného systému druhej generácie, a na súvisiacu výmenu doplňujúcich informácií podľa tohto rozhodnutia.

(21) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takých údajov[10], a najmä jeho články 21 a 22 v súvislosti s dôvernosťou a bezpečnosťou spracovania, sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov inštitúciami alebo orgánmi Spoločenstva pri plnení ich úloh v rámci zodpovednosti za prevádzkové riadenie SIS II pri výkone činností, z ktorých všetky alebo časť patria do rozsahu pôsobnosti práva Spoločenstva. Časť spracúvania osobných údajov v SIS II patrí do rozsahu pôsobnosti práva Spoločenstva. Jednotné a homogénne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd jednotlivca v súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vyžaduje vysvetlenie, že pri spracúvaní osobných údajov zo strany Komisie v rámci uplatňovania tohto nariadenia sa na ňu vzťahuje nariadenie č. 45/2001. Zásady stanovené v (...) nariadení (ES) č. 2001/45 by sa mali v prípade potreby v tomto rozhodnutí doplniť alebo vysvetliť.

(21A)  Čo sa týka dôvernosti, na úradníkov alebo iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, korí sú zamestnaní a pracujú v súvislosti s SIS II, by sa mali vzťahovať príslušné ustanovenia Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

(22) Je vhodné, aby (...) vnútroštátne dozorné orgány sledovali zákonnosť spracúvania osobných údajov zo strany členských štátov, zatiaľ čo Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vymenovaný rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2004/55/ES z 22. decembra 2003 o vymenovaní nezávislého dozorného orgánu ustanoveného v článku 286 Zmluvy o ES (Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov)[11] by mal sledovať činnosť inštitúcií a orgánov Spoločenstva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov pri zohľadnení obmedzených úloh inštitúcií a orgánov Spoločenstva v súvislosti so samotnými údajmi.

(23) Zodpovednosť Spoločenstva vyplývajúca z akéhokoľvek porušenia tohto rozhodnutia zo strany inštitúcií alebo orgánov Spoločenstva sa spravuje druhým odsekom článku 288 Zmluvy o ES.

(23A)  Členské štáty i Komisia by mali vypracovať bezpečnostný plán na účely uľahčenia konkrétneho plnenia povinností v súvislosti s bezpečnosťou a mali by vzájomne spolupracovať na riešení bezpečnostných otázok zo spoločnej perspektívy.

(24) Ustanovenia dohovoru z 26. júla 1995 o zriadení Európskeho policajného úradu[12] (ďalej len „dohovor o Europole“), ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo SIS II Europolom vrátane právomocí spoločného dozorného orgánu vytvoreného podľa článku 24 dohovoru o Europole, ktorý monitoruje činnosť Europolu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracovanie osobných údajov zo strany Europolu.

(25) Ustanovenia rozhodnutia Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom[13], ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo SIS II Eurojustom vrátane právomocí spoločného dozorného orgánu vytvoreného podľa článku 23 uvedeného rozhodnutia, ktorý monitoruje činnosť Eurojustu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracovanie osobných údajov zo strany Eurojustu.

(26)    S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mal riadiaci orgán každé dva roky vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala každé štyri roky uverejniť Komisia.

(27) Určité aspekty SIS II, ako sú napríklad technické pravidlá vkladania (vrátane údajov potrebných na vloženie záznamu), aktualizácie, vymazávania a vyhľadávania, pravidlá kompatibility a priority záznamov, označovanie indikátormi, prepojenia medzi záznamami a výmena doplňujúcich informácií, nie je možné úplne zahrnúť do ustanovení tohto rozhodnutia vzhľadom na ich technický charakter, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie. (...) Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali delegovať na Komisiu. V technických pravidlách vyhľadávania záznamov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií. S prihliadnutím na posúdenie vplyvu Komisie sa rozhodne, do akej miery bude stály riadiaci orgán, keď sa zriadi, zodpovedať za vykonávacie opatrenia.

(28) V tomto rozhodnutí by sa mal vymedziť postup prijímania opatrení potrebných na jeho vykonávanie. Postup prijímania vykonávacích opatrení podľa tohto rozhodnutia a nariadenia (ES) č. XX/2006 by mal byť totožný.

(29) V súvislosti so záznamami vytvorenými v SIS 1+ (...), ktoré sa prenesú do SIS II (...), je vhodné zaviesť prechodné ustanovenia. Niektoré ustanovenia schengenského acquis by sa mali uplatňovať aj naďalej počas vymedzeného časového obdobia, pokiaľ členské štáty nepreskúmajú kompatibilitu týchto záznamov s novým právnym rámcom. Kompatibilita záznamov o osobách by sa mala preskúmať prioritne. Okrem toho by akékoľvek úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie záznamu preneseného z SIS 1+ do SIS II, ako aj akékoľvek vyhľadania takýchto záznamov, mali viesť k okamžitému preskúmaniu ich súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

(30) Je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa zostatkov rozpočtov pridelených na operácie SIS, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu Európskej únie.

(31) Keďže ciele opatrenia, ktoré sa má prijať, najmä vytvorenie a riadenie spoločného informačného systému, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a pretože ich z dôvodu rozsahu a účinkov príslušných opatrení možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, Rada môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o ES, na ktoré sa odkazuje v článku 2 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o ES nepresahuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(32) Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

(33) Spojené kráľovstvo sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o EÚ a Zmluvy o ES, a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis[14].

(34) Írsko sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o EÚ a Zmluvy o ES, a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis[15].

(35) Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá čiastočnej účasti Spojeného kráľovstva a Írska na schengenskom acquis tak, ako sú vymedzené v rozhodnutí 2000/365/ES, respektíve rozhodnutí 2002/192/ES.

(36) Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody, ktorú uzavrela Rada Európskej únie a Islandská republika a Nórske kráľovstvo, a ktorá sa týka pridruženia týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1, bod G rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999[16] o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode[17].

(36A)  Musí sa vytvoriť taký mechanizmus, aby sa umožnilo zástupcom Islandu a Nórska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí. Takýto mechanizmus sa predpokladá vo výmene listov medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o výboroch, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí[18], pričom tieto listy sú priložené k uvedenej dohode.

(37)    Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bod G rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení uvedenej dohody[19].

(37A)  Musí sa vytvoriť taký mechanizmus, aby sa zástupcom Švajčiarska umožnilo zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí. Takýto mechanizmus sa predpokladá vo výmene listov medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré sú pripojené k uvedenej dohode.

(38)    Toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2003.

(39)    Toto rozhodnutie sa uplatňuje na štáty, na ktoré sa vzťahujú odôvodnenia 33, 34, 37 a 38 o dátumoch určených v súlade s postupmi ustanovenými v príslušných nástrojoch týkajúcich sa uplatňovania schengenského acquis na uvedené štáty.

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Zriadenie a všeobecný cieľ SIS II

1. Týmto sa zriaďuje Schengenský informačný systém druhej generácie (ďalej len „SIS II“).

2. Účelom SIS II je v súlade s týmto rozhodnutím zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, (...) vrátane udržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a ochrany (...) bezpečnosti na území členských štátov a uplatňovanie ustanovení hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“) o pohybe osôb v rámci svojich území pri používaní informácií oznámených prostredníctvom tohto systému.

Článok 2

Územná pôsobnosť

1. Toto rozhodnutie vymedzuje podmienky a postupy na spracúvanie záznamov o osobách a predmetoch v SIS II a výmenu doplňujúcich informácií a dodatočných údajov na účely policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

2. Toto rozhodnutie tiež ustanovuje najmä technickú štruktúru SIS II, povinnosti členských štátov a riadiaceho orgánu uvedeného v článku 12, všeobecné spracovanie údajov, práva dotknutých osôb a zodpovednosť.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1. Na účely tohto rozhodnutia platia tieto vymedzenia pojmov:

a) „záznam” je súbor údajov vložených do SIS II, ktorý umožňuje príslušným orgánom identifikovať osobu alebo predmet na účely osobitného opatrenia, ktoré sa má prijať;

b) „doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú uložené v SIS II, ale súvisia so záznamami v SIS II, a ktoré sa vymieňajú:

 s cieľom umožniť členským štátom, aby sa navzájom radili alebo informovali pri vkladaní záznamov,

 pri nájdení záznamu s cieľom umožniť prijatie vhodného opatrenia,

 v prípade, ak nie je možné prijať požadované opatrenie,

 ak ide o kvalitu údajov v SIS II,

 ak ide o kompatibilitu a prioritu záznamov,

 ak ide o uplatňovanie práva na prístup,

c) „dodatočné údaje“ sú údaje uložené v SIS II a súvisia so záznamami v SIS II, pričom musia byť okamžite k dispozícii príslušným orgánom, ak sa na základe vyhľadávania v tomto systéme nájdu osoby, o ktorých boli do SIS II vložené údaje;

d) „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“); identifikovateľná osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná;

e) „spracovanie osobných údajov“ („spracovanie“) je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, spájanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo zničenie.

2. (...)

2a.    Každý odkaz v tomto rozhodnutí na ustanovenia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi sa chápe ako odkaz obsahujúci príslušné ustanovenia dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a tretími štátmi podľa článkov 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii na účely odovzdávania osôb na základe zatykača, v ktorých sa ustanovuje prenos takéhoto zatykača prostredníctvom Schengenského informačného systému.

Článok 4

Technická štruktúra a spôsoby prevádzky SIS II

1. SIS II pozostáva z:

aa)    centrálneho systému (ďalej len „centrálny SIS II“), ktorý pozostáva z:

 technickej pomocnej jednotky (ďalej len „CS–SIS“), ktorá obsahuje (...) databázu SIS II;

 jednotného vnútroštátneho rozhrania (ďalej len „NI–SIS“);

a) národnej sekcie (ďalej len „N.SIS II“) v každom členskom štáte, ktorá sa skladá z národných dátových systémov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS II. N.SIS II môže obsahovať súbor údajov (ďalej len „vnútroštátna kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS II;

b) (presunuté do písmena aa))

c) komunikačnej infraštruktúry medzi CS–SIS a NI–SIS (ďalej len „komunikačná infraštruktúra“), ktorá zabezpečuje šifrovanú virtuálnu sieť výhradne pre údaje SIS II a výmenu údajov medzi kanceláriami SIRENE, ako je uvedené v článku 7 ods. 2.

2. Údaje SIS II sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou N.SIS II. Vnútroštátna kópia je dostupná na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu za použitia takejto kópie. Nesmie byť možné vyhľadávať v súboroch údajov N.SIS II iných členských štátov.

3. Hlavná CS–SIS, ktorá vykonáva technický dohľad a správu, sa nachádza v Štrasburgu (Francúzsko) a záložná CS–SIS, ktorá je schopná zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS–SIS v prípade zlyhania tohto systému, sa nachádza v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko).

4. CS–SIS bude poskytovať služby potrebné na aktualizáciu (...) databázy SIS II a vyhľadávanie v nej. Pre členské štáty, ktoré používajú vnútroštátnu kópiu, CS–SIS poskytne:

 online aktualizáciu vnútroštátnych kópií,

 synchronizáciu a súlad medzi vnútroštátnymi kópiami a (...) databázou SIS II,

 operáciu inicializácie a nahradenia vnútroštátnych kópií.

Článok 5

Náklady

1. Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry znáša rozpočet Európskej únie.

2. Tieto náklady budú zahŕňať vykonanú prácu, pokiaľ ide o CS–SIS, ktorá zabezpečuje poskytovanie služieb uvedených v článku 4 ods. 4.

3. Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu každej N.SIS II znáša dotknutý členský štát.

4. (...)

KAPITOLA II

Povinnosti členských štátov

Článok 6

Vnútroštátne systémy

Každý členský štát (...) zodpovedá za:

a)        zriadenie, prevádzkovanie a udržiavanie svojej N.SIS II;

b)        prepojenie svojej N.SIS II s NI-SIS.

Článok 7

Úrad N.SIS II a kancelária SIRENE

1. a)      Každý členský štát určí orgán (ďalej len „úrad N.SIS II“), ktorý má centrálnu zodpovednosť za N.SIS II;

b)     Uvedený orgán je zodpovedný za hladkú prevádzku a bezpečnosť N.SIS II, zabezpečuje prístup príslušných orgánov k SIS II a prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

c)      Každý členský štát zasiela svoje záznamy prostredníctvom úradu N.SIS II.

2. a)      Každý členský štát určí orgán, ktorý bude v súlade s ustanoveniami Príručky SIRENE zabezpečovať výmenu všetkých doplňujúcich informácií (ďalej len „kancelária SIRENE”), ako sa uvádza v článku 8.

b) Táto kancelária tiež koordinuje overovanie kvality informácií vkladaných do SIS II (...).

c) Na tieto účely má kancelária prístup k údajom spracúvaným v SIS II.

3. Členské štáty informujú riadiaci orgán uvedený v článku 12 o svojom úrade N.SIS II a kancelárii SIRENE. Riadiaci orgán (...) uverejní ich zoznam spolu so zoznamom uvedeným v článku 40 ods. 7.

Článok 8

Výmena doplňujúcich informácií

1. Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami Príručky SIRENE prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

2. Také informácie sa používajú výhradne na účel, na ktorý boli poskytnuté.

3. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky.

3aa.  Na žiadosti iných členských štátov o doplňujúce informácie sa odpovie čo najskôr.

3a.    Podrobné pravidlá výmeny doplňujúcich informácií sa prijmú v súlade s postupom vymedzeným v článku 61 vo forme príručky s názvom „Príručka SIRENE“, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán uvedený v článku 12.

Článok 9

Technická zhoda

1. S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný prenos údajov dodržiava každý členský štát pri zriaďovaní svojej N.SIS II protokoly a technické postupy ustanovené na zabezpečenie kompatibility CS-SIS a N-SIS II. Tieto protokoly a technické postupy sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 61 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán uvedený v článku 12.

2. Ak členský štát používa vnútroštátnu kópiu, musí prostredníctvom služieb poskytovaných CS–SIS a prostredníctvom automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečiť, aby boli údaje uložené v jeho vnútroštátnej kópii totožné a jednotné s databázou SIS II a (...) aby vyhľadávanie v jeho vnútroštátnej kópii poskytovalo ekvivalentný výsledok ako vyhľadávanie v databáze SIS II.

 – 

Článok 10

Bezpečnosť (...)

1.      Každý členský štát prijíma vo vzťahu k svojej N.SIS II potrebné opatrenia (vrátane prijatia bezpečnostného plánu) s cieľom:

aa)    fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

a) zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

b) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu dátových médií (kontrola dátových médií);

c) zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

d) zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracovania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na dátovú komunikáciu (užívateľská kontrola);

e) zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracovania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

ea)    zabezpečiť, aby všetky orgány s právom vstupu do SIS II alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup, vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, a sprístupnili tieto profily národným dozorným orgánom bezodkladne na ich žiadosť (osobné profily);

f) zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na dátovú komunikáciu (kontrola komunikácie);

g) zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracovania údajov, kedy, kto a na aký účel ich tam vložil (kontrola vkladania);

h) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov, najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy).

ha)    monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto rozhodnutím (...) (vnútorný audit).

2.      Členské štáty prijmú opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií.

3.        (…)

4.        (...)

Článok 10 A

Dôvernosť

Každý členský štát uplatňuje v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vlastné pravidlá služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávania mlčanlivosti na všetky osoby a orgány, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi a doplňujúcimi informáciami SIS II. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania, alebo po ukončení činností týchto orgánov.

Článok 11

Vedenie protokolov na vnútroštátnej úrovni

1. a)      Členské štáty, ktoré nepoužívajú vnútroštátne kópie, zabezpečia, aby sa každý prístup k osobným údajom a všetky výmeny osobných údajov s CS–SIS zaznamenali v N.SIS II na účely overenia prípustnosti vyhľadávania, na účely sledovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania, zabezpečenia riadneho fungovania N.SIS II, integrity a bezpečnosti údajov.

b)     Členské štáty, ktoré používajú vnútroštátne kópie, zabezpečia, aby sa každý prístup k údajom SIS II a všetky ich výmeny zaznamenali na účely uvedené v odseku 1 písm. a), s výnimkou výmen súvisiacich so službami uvedenými v článku 4 ods. 4.

1a.    (presunuté do odseku 1 písm. b))

2. V protokoloch sa uvádza predovšetkým história záznamov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu a meno osoby zodpovednej za spracovanie údajov.

3. Protokoly sa môžu použiť výhradne na účel uvedený v odseku 1 a vymažú sa najneskôr do troch rokov, ale nie skôr, ako po uplynutí jedného roka po ich vytvorení. Protokoly, ktoré zahŕňajú históriu záznamov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní záznamov.

4. Protokoly sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

4a.    Na účely monitorovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a na zabezpečenie riadneho fungovania N.SIS II, integrity a bezpečnosti údajov majú príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za overenie prípustnosti vyhľadávania, v rámci svojich právomocí a na základe žiadosti prístup k týmto protokolom, aby sa zabezpečilo, že budú schopné plniť si svoje úlohy.

Článok 11 A

Vnútorné monitorovanie

Členské štáty zaistia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS II vykonal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím a prípadne spolupracoval s národným dozorným orgánom podľa článku 53.

Článok 11 B

Školenie zamestnancov

Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS II, dostanú pred oprávnením na spracúvanie údajov uložených v SIS II vhodné školenie o pravidlách bezpečnosti údajov a ochrany údajov a sú informovaní o relevantných trestných činoch a sankciách.

Kapitola III

Povinnosti riadiaceho orgánu

Článok 12

Prevádzkové riadenie

1. Riadiaci orgán, ktorý je financovaný z rozpočtu Európskej únie, zodpovedá za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II. Zodpovedá aj za tieto úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou:

a) dozor;

b) bezpečnosť;

c) koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.

2. Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä:

a) úlohy plnenia rozpočtu;

b) nadobúdanie a obnovovanie;

c) zmluvné záležitosti.

3. Počas prechodného obdobia, kým si riadiaci orgán uvedený v odseku 1 nezačne plniť svoje povinnosti, je za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II zodpovedná Komisia. Komisia môže týmto riadením ako aj plnením rozpočtu, v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtovom nariadení pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[20], poveriť vnútroštátne verejné orgány v dvoch rozdielnych krajinách.

3aa.  Každý vnútroštátny orgán verejnej správy uvedený v odseku 3 musí spĺňať najmä tieto kritériá výberu:

a) musí preukázať dlhodobé skúsenosti s prevádzkovaním rozsiahleho informačného systému s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

b) musí mať dlhodobé odborné znalosti v oblasti servisných a bezpečnostných požiadaviek informačného systému, ktorého funkcie sú porovnateľné systému s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

c) musí mať dostatok skúsených zamestnancov, ktorí majú vhodné odborné znalosti a jazykové schopnosti na prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce, ktoré sa uvádzajú v článku 4;

d) musí mať k dispozícii bezpečnú a na základe špecifických požiadaviek vytvorenú infraštruktúru zariadení, schopnú najmä zálohovať a zabezpečiť nepretržité fungovanie rozsiahlych systémov IT a

e) musí fungovať v administratívnom prostredí, ktoré umožňuje riadne plnenie úloh a zabraňuje akémukoľvek konfliktu záujmov.

3a.    Komisia pred takýmto delegovaním a potom v pravidelných intervaloch informuje Európsky parlament a Radu o podmienkach delegovania, presnom rozsahu delegovania a o orgánoch, ktorým delegovala úlohy.

3b.    V prípade, že Komisia počas prechodného obdobia deleguje svoju zodpovednosť podľa odseku 3, zabezpečí, aby takéto delegovanie úplne rešpektovalo obmedzenia, ktoré stanovuje inštitucionálny systém ustanovený v zmluve. Zabezpečí najmä to, aby takéto delegovanie zodpovednosti nepriaznivo neovplyvnilo akýkoľvek účinný kontrolný mechanizmus v rámci práva Európskej únie, či už prostredníctvom Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

4. Prevádzkové riadenie centrálneho SIS II pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby centrálny SIS II fungoval 24 hodín denne počas 7 dní v týždni v súlade s týmto rozhodnutím, najmä v súvislosti s údržbou a technickým vývojom potrebným na bezporuchovú prevádzku systému.

5. (vypúšťa sa)

6. Riadiaci orgán v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, že sa na základe analýzy nákladov a prínosov pre centrálny SIS II vždy použije najlepšia dostupná technika.

Článok 13

Bezpečnosť (...)

1. Riadiaci orgán prijíma vo vzťahu k centrálnemu SIS II a Komisia vo vzťahu ku komunikačnej infraštruktúre potrebné opatrenia (vrátane prijatia bezpečnostného plánu) s cieľom:

aa)    fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

a) zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

b) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu dátových médií (kontrola dátových médií);

c) zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

d) zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracovania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na dátovú komunikáciu (užívateľská kontrola);

e) zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracovania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

ea)    vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup k údajom alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov, a sprístupniť tieto profily Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov bezodkladne na jeho žiadosť (osobné profily);

f) zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na dátovú komunikáciu (kontrola komunikácie);

fa)     zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracovania údajov a kedy a kto ich tam vložil (kontrola vkladania);

g) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo počas prepravy dátového média, najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

ga)    monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto rozhodnutím (...) (vnútorný audit).

2. Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť (...) v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

3. (...)

Článok 13 A

Dôvernosť

1.      Bez toho by bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskych Spoločenstiev riadiaci orgán uplatňuje vhodné pravidlá služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti dôvernosti na všetkých zamestnancov, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi SIS II na úrovni porovnateľnej s úrovňou ustanovenou v článku 10 A. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania, alebo po ukončení ich činnosti.

2.      Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o (...) dôvernosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

Článok 14

Vedenie protokolov na ústrednej úrovni

1. Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa každý prístup k osobným údajom a všetky výmeny osobných údajov v rámci CS–SIS zaznamenali na účely ustanovené v článku 11 ods. 1.

2. V protokoloch sa uvádza predovšetkým história záznamov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu a identifikácia príslušného orgánu zodpovedného za spracovanie údajov.

3. Protokoly sa môžu použiť výhradne na účely ustanovené v odseku 1 a vymažú sa najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr do troch rokov po ich vytvorení. Protokoly, ktoré zahŕňajú históriu záznamov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní záznamov.

4. Protokoly sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

4a.    Na účely monitorovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a na zabezpečenie riadneho fungovania CS-SIS, integrity a bezpečnosti údajov majú príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za overenie prípustnosti vyhľadávania, v rámci svojich právomocí a na základe žiadosti prístup k týmto protokolom, aby sa zabezpečilo, že budú schopné plniť si svoje úlohy.

Článok 14 AA

Informačná kampaň

Komisia v spolupráci s národnými dozornými orgánmi uvedenými v článku 53 ods. 1a a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu osobných údajov uvedeným v článku 53 A ods. 1 na začiatku prevádzky SIS II vedie informačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť o cieľoch, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup, a právach osôb. Po svojom zriadení opakuje riadiaci orgán v spolupráci s národnými dozornými orgánmi a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu osobných údajov takéto kampane pravidelne. Členské štáty navrhujú a vykonávajú potrebné politiky na všeobecné informovanie svojich občanov o SIS II v spolupráci so svojimi národnými dozornými orgánmi.

KAPITOLA III A

Kategórie údajov a označovanie indikátormi

Článok 14 A

Kategórie údajov

5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 alebo ustanovenia tohto rozhodnutia o uchovávaní dodatočných údajov, SIS II obsahuje výlučne tie kategórie údajov, ktoré poskytol každý členský štát v súlade s požiadavkou na účely ustanovené v článkoch 15, 23, 27, 31 a 35.

6. Kategórie údajov tvoria:

a) osoby o ktorých bol vytvorený záznam;

b) predmety uvedené v článkoch 31 a 35.

7. O osobách, o ktorých bol vytvorený záznam, sa uvádzajú najviac tieto informácie:

a) priezviská a krstné mená, rodné meno a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa môžu vložiť samostatne;

b) zvláštne objektívne nemenné fyzické znaky;

c) miesto a dátum narodenia;

d) pohlavie;

e) fotografie;

f) odtlačky prstov;

g) štátna príslušnosť;

h) či sú dotknuté osoby ozbrojené, násilné alebo na úteku;

i) dôvod záznamu;

j) orgán, ktorý vytvára záznam;

k) odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vytvoril záznam (...);

l) opatrenia, ktoré sa majú prijať;

m) prepojenia na iné záznamy vytvorené v SIS II podľa článku 46;

n) druh trestného činu.

8. (...)

9. Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov uvedených v odsekoch 2 a 3 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 61 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán uvedený v článku 12.

5a.    Technické predpisy potrebné na vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 5 musia byť podobné ako v prípade vyhľadávania v CS-SIS, vo vnútroštátnych kópiách i v technických kópiách, ako sa uvádza v článku 40 ods. 2.

Článok 14 AB

Doložka o primeranosti

Členský štát, ktorý vytvára záznam, určí, či je prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý na vloženie záznamu do SIS II.

Článok 14 AC

Osobitné pravidlá pre fotografie a odtlačky prstov

Fotografie a odtlačky prstov, uvedené v článku 14 A ods. 3 písm. e) a f), sa používajú s ohľadom na tieto ustanovenia:

a) fotografie a odtlačky prstov sa vložia len po osobitnej kontrole kvality, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne normy pre kvalitu údajov. Špecifikácia osobitnej kontroly kvality sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 61 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán uvedený v článku 12.

b) Fotografie a odtlačky prstov sa používajú výhradne na potvrdenie totožnosti osoby, ktorá sa našla na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS II.

c) Akonáhle to bude technicky možné, budú sa na potvrdenie totožnosti osoby na základe jej biometrických údajov môcť používať aj odtlačky prstov. Predtým, ako sa táto funkcia zavedie do SIS II, predloží Komisia správu o dostupnosti a pripravenosti potrebnej techniky, o ktorej sa poradí s Európskym parlamentom.

Článok 14 AD

Požiadavka na vloženie záznamu

1.      Záznamy o osobách sa nesmú vkladať bez údajov uvedených v článku 14 A ods. 3 písm. a), článku 14 A ods. 3 písm. d), článku 14 A ods. 3 písm. l) a prípadne, aj článku 14 A ods. 3 písm. k).

2.      Okrem toho sa v prípade, ak sú dostupné, vložia (...) iné údaje uvedené v článku 14 A ods. 3.

Článok 14 B

Všeobecné ustanovenia o označovaní indikátormi

1.      Pokiaľ sa členský štát domnieva, že uplatňovanie záznamu vloženého v súlade s článkom 15, článkom 23 alebo článkom 31 nie je zlučiteľný s jeho vnútroštátnym právom, jeho medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými národnými záujmami, môže dodatočne požiadať o označenie záznamu indikátorom s cieľom upozorniť, že opatrenie, ktoré sa má prijať na základe záznamu, sa nevykoná na jeho území. Indikátor doplní kancelária SIRENE členského štátu, ktorý vložil záznam.

2.      S cieľom umožniť členským štátom požadovať označenie záznamu vytvorenému v súlade s článkom 15 indikátorom, sú všetky členské štáty automaticky informované o každom novom zázname tejto kategórie prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.      (...)

4.      Ak v obzvlášť naliehavých a závažných prípadoch požiada vydávajúci členský štát o uskutočnenie opatrenia, vykonávajúci členský štát preskúma, či môže na svoj príkaz povoliť zrušenie svojho indikátora. Ak tak vykonávajúci členský štát môže urobiť, podnikne potrebné kroky, aby zabezpečil, že sa opatrenie, ktoré sa má uskutočniť, môže vykonať okamžite.

Článok 14 C

Označovanie záznamov pre zatknutie na účely odovzdania indikátormi

1. Ak sa uplatňuje rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV[21], indikátorom znemožňujúcim zatknutie sa označí záznam v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania len v prípade, ak justičný orgán príslušný na vykonanie európskeho zatykača podľa vnútroštátneho práva (...) odmietol tento zatykač vykonať na základe dôvodu pre nevykonanie a (...) ak sa požadovalo pridanie indikátora.

2. Na príkaz príslušného justičného orgánu podľa vnútroštátneho práva, a to buď na základe všeobecného pokynu alebo v konkrétnom prípade, sa však označenie indikátorom môže vyžadovať aj v prípade záznamu v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania, ak je zrejmé, že sa vykonanie európskeho zatykača bude musieť odmietnuť.

KAPITOLA IV

Záznamy o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania alebo vydania

Článok 15

Ciele a podmienky vytvárania záznamov

1. Údaje o osobách hľadaných na účely zatknutia a odovzdania na základe európskeho zatykača alebo hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania sa vkladajú na žiadosť justičného orgánu vydávajúceho členského štátu.

2. Údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania sa tiež vložia na základe zatykača vydaného v súlade s dohodami uzavretými medzi Európskou úniou a tretími štátmi na základe článku 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii na účely odovzdania osôb na základe zatykača, v ktorých sa ustanovuje prenos takéhoto zatykača prostredníctvom Schengenského informačného systému.

Článok 16

Dodatočné údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely ich odovzdania alebo vydania

(...)

Článok 17

Dodatočné údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania

1. Ak je osoba hľadaná v súvislosti so zatknutím a odovzdaním na základe európskeho zatykača, vydávajúci členský štát vloží do SIS II aj kópiu originálu európskeho zatykača.

2. Vydávajúci členský štát môže vložiť kópiu prekladu (...) európskeho zatykača v jednom alebo viacerých iných úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.

(...)

Článok 17 A

Doplňujúce informácie o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania

1.      Členský štát, ktorý do SIS II vložil záznam v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania, oznámi informácie uvedené v článku 8 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV všetkým členským štátom prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

         (...)

Článok 17 B

Doplňujúce informácie o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania

1.        Členský štát, ktorý do SIS II vložil záznam na účely vydania, oznámi všetkým členským štátom prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií tieto údaje:

           a)        orgán žiadajúci o zatknutie;

b)        či existuje zatykač, doklad s rovnakým právnym účinkom alebo vykonateľného rozsudok;

           c)        povahu a právnu klasifikáciu trestného činu;

d)        opis okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a miery účasti osoby, v súvislosti s ktorou sa vytvoril záznam, na trestnom čine;

           e)        v prípade možnosti i následky trestného činu;

           f)         akékoľvek iné užitočné informácie alebo informácie potrebné na vykonanie záznamu.

2.        Údaje uvedené v odseku 1 sa neoznámia v prípade, ak sa už poskytli údaje uvedené v článkoch 17 alebo 17A a považujú sa za dostatočné na vykonanie záznamu zo strany vykonávajúceho členského štátu.

Článok 18

Orgány s právom na prístup k záznamom a dodatočným údajom o osobách hľadaných na účely zatknutia

(...)

Článok 19

Obdobie uchovávania záznamov a dodatočných údajov v súvislosti so zatknutím

(...)

Článok 20

Prevod záznamov o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania alebo vydania

Pokiaľ nie je možné vykonať zatknutie buď z dôvodu (...) odmietnutia dožiadaným členským štátom v súlade s postupmi označovania indikátormi uvedenými v článkoch 14 B alebo 14 C alebo v prípade záznamu v súvislosti so zatknutím na účely vydania preto, lebo vyšetrovanie nebolo ukončené, tento členský štát musí považovať záznam za záznam na účely oznámenia miesta, kde sa zdržiava dotknutá osoba.

Článok 21

Označovanie záznamov indikátormi na účely zatknutia a odovzdania

(...)

Článok 22

Vykonanie opatrenia založeného na zázname o osobe hľadanej na účely zatknutia s cieľom jej odovzdania alebo vydania

1. (...) Záznam vložený do SIS II v súlade s článkom 15 spolu s dodatočnými údajmi uvedenými v článku 17 predstavuje európsky zatykač vydaný v súlade s (...) rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV a má rovnaký účinok ako takýto zatykač v prípade, ak sa uplatňuje uvedené rámcové rozhodnutie.

2. Ak sa rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV neuplatňuje, záznam vložený do SIS II (...) v súlade s článkami 15 a 17B má tú istú silu ako žiadosť o predbežné zadržanie podľa článku 16 Európskeho dohovoru o vydávaní osôb z 13. decembra 1957 alebo článku 15 Dohody štátov Beneluxu o vydaní osôb a právnej pomoci v trestných veciach z 27. júna 1962 zmenený a doplnený protokolom z 11. mája 1974.

Kapitola V

Záznamy o nezvestných osobách (...)

Článok 23

Ciele a podmienky vytvárania záznamov

1. Údaje o nezvestných osobách (...), ktoré (...) musia byť umiestnené pod ochranu a/alebo ktorých miesto pobytu je potrebné overiť, sa do SIS II vkladajú na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, ktorý vytvoril záznam.

2.      Môžu sa vložiť tieto kategórie nezvestných osôb

a)           nezvestné osoby, ktoré musia byť umiestnené pod ochranu

                      (i)        na ich vlastnú ochranu,

(ii)    aby sa zabránilo rozbám;

b)          nezvestné osoby, ktoré nemusia byť umiestnené pod ochranu.

2a.    Odsek 2 písm. a) platí len na osoby, ktoré sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu musia internovať.

2b.    Odseky 1 až 2a sa vzťahujú najmä na neplnoleté osoby.

2c.    Členské štáty zabezpečia, aby údaje vložené do SIS II naznačovali, do ktorej z kategórií uvedených v odseku 2 nezvestná osoba patrí.

Článok 24

Orgány s právom na prístup k záznamom

(...)

Článok 25

Obdobie uchovávania záznamov

(...)

Článok 26

Vykonanie opatrenia založeného na zázname

1. Ak sa osoby uvedené v článku 23 nájdu, príslušné orgány oznámia, s ohľadom na odsek 2, ich pobyt členskému štátu, ktorý vytvára záznam. Ak ich na to vnútroštátne právo oprávňuje, tieto orgány môžu v prípadoch uvedených v článku 23 ods. 2 písm. a) presunúť uvedené osoby na bezpečné miesto s cieľom zabrániť im, aby pokračovali v ceste.

2. Oznámenie údajov o nájdenom plnoletom nezvestnom, ktoré sa neuskutočňuje medzi príslušnými orgánmi, podlieha súhlasu tejto osoby. Príslušné orgány však môžu zainteresovanej osobe, ktorá oznámila zmiznutie nezvestnej osoby, oznámiť skutočnosť, že sa záznam vymazal, pretože sa zistilo miesto pobytu danej osoby.

Kapitola VI

Záznamy o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní

Článok 27

Ciele a podmienky vytvárania záznamov

Na účely oznámenia miesta pobytu alebo bydliska vložia členské štáty na žiadosť príslušného orgánu do SIS II údaje o:

 svedkoch,

 osobách, ktoré boli predvolané alebo sú hľadané pre to, aby boli predvolané, pred justičné orgány v súvislosti s trestným konaním, aby sa zodpovedali za činy, za ktoré sú stíhané,

 osobách, ktorým sa má doručiť rozsudok v trestnom konaní alebo iné dokumenty v súvislosti s trestným konaním, aby sa zodpovedali za činy, za ktoré sú stíhané,

 osobách, ktorým sa má doručiť predvolanie k nástupu trestu odňatia slobody.

Článok 28

Orgány s právom na prístup k záznamom

(...)

Článok 29

Obdobie uchovávania záznamov

(...)

Článok 30

Vykonanie opatrenia založeného na zázname

Informácie, o ktoré sa žiada, sa oznamujú žiadajúcemu členskému štátu prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

Kapitola VII

Záznamy o osobách a predmetoch na účely diskrétneho sledovania alebo cielených kontrol

Článok 31

Ciele a podmienky vytvárania záznamov

1. Údaje o osobách alebo vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch sa vkladajú v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý vytvára záznam, na účely diskrétnych kontrol alebo cielených kontrol v súlade s článkom 32 ods. 4.

2. Takýto záznam sa môže vytvoriť na účely trestného stíhania a predchádzania ohrozeniu verejnej bezpečnosti, ak:

a) je jasný dôvod sa domnievať, že osoba má v úmysle spáchať alebo už pácha (...) závažný trestný čin, ako sú trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV; alebo

b) z celkovej charakteristiky dotknutej osoby, najmä na základe doteraz spáchanej trestnej činnosti, možno očakávať, že táto osoba i v budúcnosti spácha (...) závažné trestné činy, ako sú trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.

3. Záznam možno navyše vytvoriť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na žiadosť orgánov zodpovedných za národnú bezpečnosť, ak existuje konkrétny náznak, že informácie uvedené v článku 32 ods. 1 sú potrebné na to, aby sa predišlo vážnemu ohrozeniu zo strany dotknutej osoby alebo inému vážnemu ohrozeniu vnútornej alebo vonkajšej národnej bezpečnosti. Členský štát, ktorý vytvára záznam podľa tohto odseku, (...) o tom informuje ostatné členské štáty. Každý členský štát určí, ktorým orgánom sa majú tieto informácie poskytnúť.

3a.    Záznamy o vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch sa môžu vytvoriť, ak existuje jasný dôvod sa domnievať, že sú spojené so závažnými trestnými činmi uvedenými v odseku 2 alebo vážnymi ohrozeniami uvedenými v odseku 3.

Článok 32

Vykonanie opatrenia založeného na zázname

1. Na účely diskrétnych kontrol alebo cielených kontrol sa môžu všetky alebo niektoré z nasledujúcich informácií, ktoré sa získali pri hraničných kontrolách alebo iných policajných alebo colných kontrolách, zhromaždiť a oznámiť orgánu, ktorý vytvoril záznam:

a) skutočnosť, že osoba alebo vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner, o ktorých sa vytvoril záznam, sa našli;

b)          miesto, čas alebo dôvod kontroly;

c)           trasa a miesto určenia cesty;

d)          osoby sprevádzajúce dotknutú osobu alebo posádka vozidla, plavidla alebo lietadla, o  ktorých možno dôvodne predpokladať, že sú prepojené s dotknutou osobou;

e)           použité vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner;

f)           prevážané predmety;

g)           okolnosti, za ktorých bola nájdená osoba alebo vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.        V prípade zhromažďovania informácií uvedených v odseku 1 prijmú členské štáty potrebné       kroky, aby neohrozili diskrétny charakter kontroly.

4.      Pri cielenej kontrole uvedenej v článku 31 možno na účely uvedené v tomto článku v súlade s vnútroštátnym právom pátrať po osobách, vozidlách, plavidlách, lietadlách, kontajneroch alebo prevážaných predmetoch. Ak nie sú podľa práva členského štátu povolené cielené kontroly, automaticky sa v tomto členskom štáte nahrádzajú diskrétnymi kontrolami.

Článok 33

Orgány s právom na prístup k záznamom

(...)

Článok 34

Obdobie uchovávania záznamov

(...)

Kapitola VIII

Záznamy o predmetoch na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní

Článok 35

Ciele a podmienky vytvárania záznamov

1. Údaje týkajúce sa hľadaných predmetov na účely ich zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní sa vkladajú do SIS II.

2. Vkladajú sa tieto kategórie ľahko rozoznateľných vecí:

a) motorové vozidlá so zdvihovým objemom motora väčším ako 50 cm3, plavidlá a lietadlá;

b) prívesy s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg, obytné prívesy, priemyselné vybavenie, prívesné motory a kontajnery;

c) strelné zbrane;

d) ukradnuté, spreneverené alebo stratené nevyplnené úradné dokumenty;

e) ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné vydané doklady totožnosti, ako napr. pasy, preukazy totožnosti, vodičské preukazy, povolenia na pobyt a cestovné doklady;

f) ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné osvedčenia o registrácii vozidla a tabuľky s evidenčnými číslami vozidiel;

g) bankovky (registrované bankovky);

h) ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné cenné papiere a platobné prostriedky ako napr. šeky, kreditné karty, dlhopisy, akcie a podielové listy.

3.     Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 2 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 61 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán uvedený v článku 12.

Článok 36

Vykonanie opatrenia založeného na zázname

1.        Ak vyhľadávanie odhalí záznam o predmete, ktorý sa medzičasom našiel, orgán, ktorý spojil tieto dva údaje, kontaktuje orgán, ktorý vytvoril záznam, aby sa dohodli na opatreniach, ktoré treba prijať. Na tento účel sa osobné údaje môžu oznámiť aj v súlade s týmto rozhodnutím.

2.        Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.        Opatrenia, ktoré má prijať členský štát a ktorými sa dospelo k nájdeniu predmetu, musia byť v súlade s jeho vnútroštátnym právom.

Kapitola VIII A

Právo na prístup a uchovávanie záznamov

Článok 37

Orgány s právom na prístup k záznamom

1. Prístup k údajom vloženým do SIS II v súlade s týmto rozhodnutím a právo na priame vyhľadávanie takých údajov alebo kópií údajov CS–SIS sú vyhradené výlučne orgánom zodpovedným za:

a) kontrolu hraníc v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 562/2006/ES z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc);

b) iné policajné a colné kontroly vykonávané na území príslušnej krajiny, (...) koordináciu takýchto kontrol určenými orgánmi.

2. Prístup k údajom vloženým do SIS II a právo na priame vyhľadávanie takých údajov však môžu uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány – okrem iného tie, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a súdne vyšetrovanie pred podaním obvinenia – pri výkone svojich úloh, ako je uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj ich koordinačné orgány.

3. (presunuté do článku 37 C)

3a.    Orgány uvedené v tomto článku sa začlenia do zoznamu uvedeného v článku 40 ods. 7.

Článok 37 A

Prístup Europolu k údajom SIS II

1. Európsky policajný úrad (Europol) má pri plnení svojich úloh prístup k údajom vloženým do SIS II a k priamemu vyhľadávaniu v nich v súlade s článkami 15, (...), 31 a 35.

2. (presunuté do článku 37 C)

3. Ak Europol pri vyhľadávaní odhalí existenciu záznamu v SIS II, informuje o ňom spôsobom vymedzeným v dohovore o Europole členský štát, ktorý záznam vytvoril.

4. Používanie informácií získaných prostredníctvom vyhľadávania v SIS II podlieha súhlasu dotknutého členského štátu. Ak členský štát použitie takýchto informácií povolí, nakladanie s nimi sa spravuje dohovorom o Europole. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím štátom a tretím subjektom iba so súhlasom dotknutého členského štátu.

5. Europol môže požiadať dotknutý členský štát o ďalšie informácie v súlade s ustanoveniami dohovoru o Europole.

6. Europol:

a) zaznamená každý prístup a vyhľadávanie, ktoré uskutočnil, v súlade s ustanoveniami článku 11;

b) bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, nesmie spájať časti SIS II so žiadnym počítačovým systémom, ani prenášať údaje v ňom obsiahnuté, ku ktorým má prístup, do žiadneho takéhoto počítačového systému na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Europol alebo ktorý je v Europole, ani ukladať alebo inak kopírovať akékoľvek časti SIS II;

c) obmedzí prístup k údajom vloženým do SIS II na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu;

d) prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článkoch 10 a 10 A;

e) umožní spoločnému dozornému orgánu zriadenému podľa článku 24 dohovoru o Europole preskúmať činnosti Europolu pri výkone svojho práva na prístup a vyhľadávanie údajov vložených do SIS II.

Článok 37 B

Prístup Eurojustu k údajom SIS II

1. Národní členovia Eurojustu a ich asistenti majú v rámci svojej právomoci právo na prístup k údajom vloženým v súlade s článkami 15, 23, 27 a 35 do SIS II a na vyhľadávanie v nich.

2. (presunuté do článku 37 C)

3. Ak národný člen Eurojustu pri vyhľadávaní odhalí existenciu záznamu v SIS II, informuje o ňom členský štát, ktorý vytvoril záznam. Všetky informácie získané prostredníctvom takéhoto vyhľadávania možno oznámiť tretím štátom a tretím subjektom iba so súhlasom členského štátu, ktorý vytvoril záznam.

4. Žiadne ustanovenie tohto článku sa nesmie vykladať tak, aby ním boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Eurojust, o ochrane údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracovanie týchto údajov národnými členmi Eurojustu alebo ich asistentmi, alebo aby ním boli dotknuté právomoci spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa článku 23 uvedeného rozhodnutia Rady.

5. Každý prístup a vyhľadávanie, ktoré uskutoční národný člen Eurojustu alebo asistent, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 11, a každé použitie údajov, ku ktorým mali prístup, sa zaregistruje.

6. S počítačovým systémom na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Eurojust alebo ktorý je v Eurojuste, sa nesmú spájať žiadne časti SIS II, do takéhoto počítačového systému sa nesmú prenášať údaje v nich obsiahnuté, ku ktorým majú prístup národní členovia alebo ich asistenti, a takéto časti sa nesmú ani sťahovať.

7. Prístup k údajom vloženým do SIS II sa obmedzí na národných členov a ich asistentov a nerozšíri sa na zamestnancov Eurojustu.

8. Prijmú a uplatňujú sa opatrenia ustanovené v článkoch 10 a 10 A.

Článok 37 C

Obmedzenia prístupu

Užívatelia, Europol, národní členovia Eurojustu a ich asistenti môžu mať prístup len k tým údajom, ktoré potrebujú k plneniu svojich úloh.

Článok 38

Obdobie uchovávania záznamov o osobách

1. Záznamy o osobách vložené do SIS II podľa tohto rozhodnutia sa uchovávajú len počas požadovaného obdobia, aby sa splnil účel, na ktorý boli poskytnuté.

2. Členský štát, ktorý vytvoril takýto záznam, preskúma do troch rokov od jeho vloženia do SIS II nutnosť ponechať ho v systéme. Pre záznamy o osobách podľa článku 31 je táto lehota jeden rok.(...)

2aa.  Každá členský štát stanoví v prípade potreby a v súlade s vnútroštátnym právom kratšie lehoty na preskúmanie.

2a.    Členský štát, ktorý vytvára záznam, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom jednotlivom uvážení, ktoré sa (...) zaznamená, rozhodnúť o ponechaní záznamu, ak je to potrebné na účely, na ktoré sa záznam vytvoril. V tomto prípade sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje odsek 2. Predĺženie záznamu sa musí oznámiť CS–SIS.

3. Záznamy sa automaticky vymažú po uplynutí lehoty na preskúmanie uvedenej v odseku 2. Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, ak členský štát, ktorý vytvoril záznam, oznámil jeho predĺženie v CS–SIS tak, ako je uvedené odseku 2a. CS–SIS automaticky informuje členské štáty o plánovaných výmazoch údajov zo systému štyri mesiace vopred.

4. (presunuté do odseku 3)

4a.    Členské štáty vedú štatistiky o počte záznamov, ktorých obdobie uchovávania sa predĺžilo v súlade s odsekom 2a.

5. (...)

6. (...)

Článok 38 A

Obdobie uchovávania záznamov o predmetoch

1. Záznamy o predmetoch vložené do SIS II podľa tohto rozhodnutia sa uchovávajú len počas požadovaného obdobia, aby sa splnil účel, na ktorý boli poskytnuté.

2. Záznamy o predmetoch vložené v súlade s článkom 31 sa uchovávajú najviac päť rokov.

3. Záznamy o predmetoch uvedených v článku 35 sa uchovávajú najviac desať rokov.

4. Obdobia uchovávania uvedené v odseku 2 a 3 sa môžu predĺžiť, ak sa toto predĺženie ukáže ako potrebné na účely, na ktoré bol záznam vytvorený. V tomto prípade sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú odseky 2 a 3.

KAPITOLA IX

Pravidlá spracúvania všeobecných údajov

Článok 39

Kategórie údajov

(...)

Článok 40

Spracúvanie údajov SIS II

1. Členské štáty môžu spracúvať údaje ustanovené v článkoch 15, 23, 27, 31 a 35 iba na účely ustanovené pre každú kategóriu záznamu uvedené v týchto článkoch.

2. Údaje sa môžu kopírovať len na technické účely a za predpokladu, že takéto kopírovanie je potrebné pre orgány uvedené v článku 37 pri priamom vyhľadávaní. Ustanovenia tohto rozhodnutia sa vzťahujú na tieto kópie. Záznamy vytvorené inými členskými štátmi sa nesmú kopírovať z N.SIS II do iných vnútroštátnych súborov údajov.

2A.   a)      Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k off-line databázam, sa môžu vytvoriť len na obdobie, ktorého dĺžka nepresiahne 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa toto obdobie môže predĺžiť. Keď sa mimoriadna situácia skončí, uvedené kópie sa zničia.

         b)    (...) Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis národným dozorným orgánom uvedeným v článku 53 ods. 1a a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali všetky ustanovenia tohto rozhodnutia, a najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

3. Prístup k údajom SIS II sa povoľuje výlučne v medziach právomoci vnútroštátneho orgánu a iba riadne splnomocneným zamestnancom.

4. Vzhľadom na záznamy podľa článkov 15, 23, 27, 31 a 35 tohto rozhodnutia musí byť každé spracovanie informácií, ktoré obsahuje, na účely, na ktoré nebolo do SIS II vložené, spojené s konkrétnym prípadom a odôvodnené potrebou zamedzenia bezprostredného ohrozenia verejného poriadku a bezpečnosti, závažnými dôvodmi súvisiacimi s bezpečnosťou štátu alebo potrebou zamedzenia závažnej trestnej činnosti. Na tento účel sa musí získať predchádzajúce povolenie členského štátu, ktorý vytvára záznam.

5. Údaje sa nesmú použiť na administratívne účely.

6. Každé využitie údajov, ktoré nezodpovedá odsekom 1 až 5, sa považuje za zneužitie podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu.

7. Každý členský štát zašle riadiacemu orgánu zoznam príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto rozhodnutia oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v SIS II, a akékoľvek jeho zmeny. Tento zoznam vymedzuje pre každý orgán údaje, ktoré môže vyhľadávať a na aké účely. Riadiaci orgán zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 41

Vloženie referenčného čísla

(...)

Článok 42

Údaje SIS II a vnútroštátne súbory

1. Článkom 40 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch SIS II údaje, v súvislosti s ktorými sa prijalo opatrenie na jeho území. Takéto údaje sa môžu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch najviac tri roky, pokiaľ osobitné ustanovenia vo vnútroštátnom práve nestanovujú dlhšie obdobie uchovávania.

2. Článkom 40 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch údaje obsahujúce konkrétny záznam, ktorý členský štát vytvoril v SIS II.

Článok 42 A

Záznamy SIS II a vnútroštátne právo

1. (...)

2. Pokiaľ právo Európskej únie neobsahuje osobitné ustanovenia, právo každého členského štátu sa uplatňuje na údaje vložené do jeho N.SIS II.

3. Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, dožiadaný členský štát okamžite informuje členský štát, ktorý vytvára záznam.

Článok 43

Kvalita údajov spracúvaných v SIS II (...)

1. Členský štát, ktorý vytvára záznam, je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť údajov a zákonnosť ich vloženia do SIS II.

2. Len členský štát, ktorý vytvára záznam, je oprávnený meniť, dopĺňať, opravovať, aktualizovať alebo vymazávať údaje, ktoré vložil.

3. Ak má jeden z členských štátov, ktorý nevytvoril záznam, dôkaz, ktorý nasvedčuje tomu, že určitý údaj je nesprávny alebo bol nezákonne uložený, oznámi to prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií pri najbližšej príležitosti a najneskôr desať dní od zistenia uvedeného dôkazu členskému štátu, ktorý vytvára záznam. Tento bezodkladne (...) oznámenie overí a, ak je to potrebné, opraví alebo vymaže predmetný údaj.

4. Ak nie sú členské štáty schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov, členský štát, ktorý nevytvoril záznam, predloží prípad Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý spolu s príslušnými národnými dozornými orgánmi uvedenými v článku 53 ods. 1a pôsobí ako mediátor.

5. (...)

5a.    Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osoba, ktorá sa hľadá na základe záznamu. Ak výsledok kontroly potvrdí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, táto osoba je informovaná o ustanoveniach uvedených v článku 44.

6. Ak už má osoba záznam v SIS II, členský štát, ktorý vkladá ďalší záznam, sa dohodne s členským štátom, ktorý vytvoril prvý záznam, o vložení záznamu. Takáto dohoda sa dosiahne na základe výmeny doplňujúcich informácií.

Článok 43 A

Rozlišovanie osôb s podobnými vlastnosťami

Ak sa pri zavádzaní nového záznamu javí, že v SIS II sa už nachádza fyzická osoba s rovnakými prvkami opisu totožnosti, dodržiava sa tento postup:

a) kancelária SIRENE sa kontaktuje s oddelením, ktoré žiada vloženie nového záznamu, aby sa objasnilo, či je záznam o tej istej osobe alebo nie;

b) ak sa pri krížovej kontrole zistí, že dotknutá osoba je naozaj jedna a tá istá, kancelária SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných záznamov, ako je uvedený v článku 43 ods. 6. Ak sa pri kontrole zistí, že v skutočnosti ide o dvoch rôznych ľudí, kancelária SIRENE schváli žiadosť o vloženie ďalšieho záznamu, pričom sa doplnia potrebné údaje, aby sa zabránilo akémukoľvek nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 44

Dodatočné údaje na účely vyriešenia prípadu zneužitia totožnosti

1. Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou skutočne označenou v zázname a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vytvoril záznam, pod podmienkou výslovného súhlasu danej osoby, doplní údaje týkajúce sa tejto osoby s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávneho zistenia totožnosti.

2. Údaje týkajúce sa osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, sa (...) použijú iba na tieto účely:

a) aby umožnili príslušnému orgánu rozlíšiť osobu, ktorej totožnosť bola zneužitá, od osoby skutočne označenej v zázname;

b) aby umožnili osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, preukázať svoju totožnosť a zistiť, či jej totožnosť bola zneužitá.

3. Na účely tohto článku sa do SIS II môžu vkladať a ďalej spracúvať iba tieto osobné údaje:

a) priezviská a krstné mená, rodné meno a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa môžu vložiť samostatne;

b) zvláštne objektívne nemenné fyzické znaky;

c) miesto a dátum narodenia;

d) pohlavie;

e) fotografie;

f) odtlačky prstov;

g) štátna príslušnosť;

h) čísla dokladov totožnosti a dátum ich vydania.

3a.   Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu a vymazávanie údajov uvedených v odseku 3 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 61 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán uvedený v článku 12.

4. Údaje uvedené v odseku 3 sa vymazávajú v tom istom čase ako zodpovedajúci záznam alebo skôr, ak o to osoba požiada.

5. K údajom uvedeným v odseku 3 majú prístup iba orgány s právom prístupu k zodpovedajúcemu záznamu, a to výhradne na účely toho, aby sa predišlo nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 45

Označovanie indikátormi

(...)

Článok 46

Prepojenia medzi záznamami

1. Členský štát môže vytvoriť prepojenie medzi záznamami, ktoré vytvára v SIS II. Účinkom takého prepojenia je vytvorenie vzťahu medzi dvomi alebo viacerými záznamami.

2. Vytvorenie prepojenia neovplyvní konkrétne opatrenie, ktoré sa má prijať na základe každého prepojeného záznamu, alebo obdobie uchovávania každého prepojeného záznamu.

3. Vytvorenie prepojenia neovplyvní práva na prístup stanovené v tomto rozhodnutí. Orgány, ktoré nemajú prístup k určitým kategóriám záznamov nesmú byť schopné vidieť prepojenie na záznam, ku ktorému nemajú prístup.

3a.    Členský štát vytvorí prepojenie medzi záznamami len vtedy, ak je to jasne potrebné z hľadiska prevádzky.

3b.    Členský štát môže vytvoriť prepojenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pod podmienkou, že sa dodržia zásady uvedené v tomto článku.

4. Ak sa členský štát domnieva, že vytvorenie prepojenia medzi záznamami iným členským štátom nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom alebo medzinárodnými záväzkami, môže prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby z jeho štátneho územia nebol možný prístup k prepojeniu alebo aby k prepojeniu nemali prístup jeho orgány so sídlom mimo jeho územia.

4a.    Technické predpisy pre prepájanie záznamov sa prijmú v súlade s postupom vymedzeným v článku 61 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán uvedený v článku 12.

Článok 47

Účel a obdobie uchovávania doplňujúcich informácií

1. Členský štát uchováva v kancelárii SIRENE na podporu výmeny doplňujúcich informácií odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vytvoril záznam.

2. Osobné údaje uchovávané v súboroch v kancelárii SIRENE v dôsledku výmeny informácií (...) sa uchovávajú iba tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa poskytli. V každom prípade sa vymažú najneskôr rok po výmaze záznamu týkajúceho sa dotknutej osoby zo SIS II.

3. Odsekom 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch údaje týkajúce sa konkrétneho záznamu, ktoré členský štát vytvoril, alebo záznamu, v súvislosti s ktorým sa prijali opatrenia na jeho území. Obdobie, počas ktorého sa môžu takéto údaje uchovávať v takýchto súboroch, sa spravuje vnútroštátnym právom.

 – 

Článok 48

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

1. (...) Údaje spracované v SIS II sa v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia nesmú odovzdávať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

2. (...)

Článok 48 AA

Výmena údajov o odcudzených, spreneverených, stratených alebo neplatných cestovných pasoch s Interpolom

1.      Odchylne od článku 48 sa po uzavretí dohody medzi Interpolom a Európskou úniou bude môcť číslo cestovného pasu, krajina vydania a typ odcudzeného, sprenevereného, strateného alebo neplatného cestovného pasu vložené do SIS II vymieňať s členmi Interpolu prostredníctvom vytvorenia prepojenia medzi databázami SIS II a Interpolu o odcudzených alebo chýbajúcich cestovných dokladoch. V tejto dohode sa ustanoví, že prenos údajov vložených členským štátom sa uskutoční na základe súhlasu tohto členského štátu.

2.      V dohode uvedenej v odseku 1 sa bude uvádzať, že vymieňané údaje sú prístupné len členom Interpolu z krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pred uzatvorením takejto dohody Rada požiada Komisiu o stanovisko k primeranosti úrovne ochrany osobných údajov a dodržiavaní základných práv a slobôd v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov zo strany Interpolu a krajín, ktoré delegovali členov do Interpolu.

3.      V dohode uvedenej v odseku 1 sa môže ustanoviť aj prístup pre členské štáty k údajom z databázy Interpolu o odcudzených alebo chýbajúcich cestovných dokladoch prostredníctvom SIS II v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozhodnutia, ktorými sa upravujú záznamy o odcudzených, spreneverených, stratených a neplatných pasoch vložené do SIS II.

KAPITOLA X

Ochrana údajov

Článok 48 A

Spracovanie citlivých kategórií údajov

Spracovanie kategórií údajov uvedených v prvej vete článku 6 dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov sa nesmie povoliť.

Článok 49

Uplatňovanie Dohovoru Rady Európy o ochrane údajov

Osobné údaje spracované v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia sú chránené v súlade s dohovorom Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a jeho neskoršími zmenami a doplneniami.

Článok 50

Právo na prístup, opravu nesprávnych údajov a výmaz nezákonne vložených údajov

1. Právo každej osoby na prístup k údajom, ktoré sa vložili do SIS II v súlade s týmto rozhodnutím a ktoré sa jej týkajú, sa spravuje právom členského štátu, voči ktorému sa domáha tohto práva. Ak tak vnútroštátne právo stanoví, národný dozorný orgán ustanovený v článku 53 ods. 1 rozhodne, či sa informácie oznámia a akým spôsobom. Členský štát, ktorý nevydal záznam, smie oznámiť informácie týkajúce sa takýchto údajov, len ak predtým poskytol členskému štátu, ktorý vytvára záznam, možnosť predložiť stanovisko. Urobí tak prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

2. Oznamovanie informácií subjektu údajov sa odmietne, ak je to nevyhnutné pre výkon zákonnej úlohy v súvislosti so záznamom alebo pre ochranu práv a slobôd tretích strán.

3. Každý má právo na opravu nesprávnych údajov alebo na vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré sa ho týkajú.

3a.   (...) Dotknutej osobe sa príslušné informácie poskytnú čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa žiadosti o prístup. Ak sa vo vnútroštátnom práve ustanovuje kratšia lehota, musí sa rešpektovať.

3b.   Uvedenej osobe sa čo najskôr a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie oznámi výsledok posúdenia jeho práva na opravu a vymazanie. Ak sa vo vnútroštátnom práve ustanovuje kratšia lehota, musí sa rešpektovať.

Článok 51

Právo na prístup, opravu a vymazanie

(...)

Článok 52

Opravné prostriedky

1. Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu o opravu, vymazanie alebo získanie informácií, alebo právo na náhradu škody v spojitosti so záznamom, v ktorom je zahrnutý.

2. Členské štáty sa zaväzujú spoločne vykonávať konečné rozhodnutia súdov alebo orgánov uvedených v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 54.

3. Pravidlá o opravných prostriedkoch ustanovené v tomto článku vyhodnotí Komisia dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

 – 

Článok 53

Dozor nad N.SIS II

1a.   Každý členský štát zabezpečí, aby nezávislý orgán (ďalej len „národný dozorný orgán“) nezávisle sledoval zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS II na jeho území a z jeho územia vrátane výmeny a ďalšieho spracovania doplňujúcich informácií.

1b.   Orgán alebo orgány uvedené v odseku 1a zabezpečia, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky v N.SIS II vykonal audit operácií spracovania údajov.

1c.   Členské štáty zabezpečia, aby orgán alebo orgány uvedené v odseku 1a mali dostatočné zdroje na plnenie úloh, ktorými sú poverené na základe tohto rozhodnutia.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)

Článok 53 A

Dozor nad riadiacim orgánom

1. Činnosti spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán, sleduje Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Služobné povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit činností spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán. Správa o audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, riadiacemu orgánu, Komisii a národným dozorným orgánom (...). Pred prijatím správy sa riadiacemu orgánu poskytne príležitosť predložiť pripomienky.

Článok 53 B

Spolupráca medzi národnými dozornými orgánmi a EDPS

1. Národné dozorné orgány (...) a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, pričom každý z nich koná v rámci svojich príslušných právomocí, navzájom aktívne spolupracujú v rámci svojich zodpovedností a zabezpečia koordinovaný dozor nad SIS II.

2. Ak je to potrebné, tak si v rámci svojich príslušných právomocí vymieňajú dôležité informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto rozhodnutia, študujú problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dohľadu alebo s výkonom práv subjektu údajov, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3. Národné dozorné orgány (...) a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka. Náklady a zabezpečenie spojené s týmito zasadnutiami uhrádza Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Rokovací poriadok sa prijme na prvom zasadnutí. Ďalšie pracovné metódy vypracujú spoločne podľa potreby. Každé dva roky zašlú Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacemu orgánu spoločnú správu o činnosti.

Článok 53 C

Ochrana údajov v prechodnom období

V prípade, že Komisia v prechodnom období deleguje svoje povinnosti v súlade s článkom 12 ods. 3, zabezpečí, aby Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal právo a možnosť naplno si plniť svoje úlohy vrátane možnosti vykonávať kontroly na mieste alebo (...) uplatňovať akékoľvek iné právomoci, ktoré má Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov podľa článku 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

KAPITOLA XI

Zodpovednosť a sankcie

Článok 54

Zodpovednosť

1. Každý členský štát nesie v súlade s vnútroštátnym právom zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku využívania N.SIS II. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vytvoril záznam, ak vložil nesprávne údaje alebo údaje vložil nezákonne.

2. Ak členský štát, proti ktorému bola podaná žaloba, nie je členským štátom, ktorý vytvoril záznam, je na žiadosť povinný vrátiť sumy vyplatené ako náhradu, pokiaľ členský štát, ktorý požaduje vrátenie, nepoužil údaje v rozpore s týmto rozhodnutím.

3. Ak neplnenie záväzkov zo strany členského štátu podľa tohto rozhodnutia spôsobí škodu SIS II, tento členský štát je za takúto škodu zodpovedný pokiaľ, a len v tomto rozsahu, riadiaci orgán alebo iný členský štát zúčastňujúci sa v SIS II urobil náležité kroky, aby zabránil vzniku škody alebo minimalizoval jej dopad.

Článok 55

Sankcie

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek zneužitie údajov vložených v SIS II alebo akákoľvek výmena doplňujúcich údajov v rozpore s týmto rozhodnutím podliehali účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám v súlade s vnútroštátnym právom.

KAPITOLA XII

Prístup Europolu a Eurojustu do SIS II

(...)

KAPITOLA XIII

Záverečné ustanovenia

Článok 59

Monitorovanie a štatistika

1. Riadiaci orgán zabezpečí, aby boli k dispozícii postupy na monitorovanie fungovania SIS II, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov, v podobe výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

2. Riadiaci výbor má na účely technickej údržby, tvorby výkazov a štatistiky prístup k potrebným informáciám týkajúcim sa spracúvania operácií v centrálnom SIS II.

2a.   Riadiaci orgán každoročne uverejňuje štatistiku, ktorá obsahuje za každý členský štát i súhrnne počet protokolov na kategóriu záznamu, počet nájdení na kategóriu záznamu a počet prístupov do SIS.

3. Dva roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé dva roky riadiaci orgán predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

4. Tri roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS II a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Toto celkové hodnotenie obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie platnosti základných princípov, uplatňovania tohto rozhodnutia v súvislosti s centrálnym SIS II, bezpečnosti centrálneho SIS II a posúdenie vplyvu budúcich operácií. Komisia zašle hodnotiace správy Európskemu parlamentu a Rade.

5. Členské štáty poskytnú riadiacemu orgánu a Komisii informácie potrebné na zostavenie správ uvedených v odseku 2a, 3 a 4.

5a    Riadiaci orgán poskytne Komisii informácie potrebné na celkové hodnotenie uvedené v odseku 4.

(...)

Článok 60

Poradný výbor

(...)

Článok 61

Regulačný výbor

1. Pokiaľ sa odkazuje na tento článok, Komisii pomáha regulačný výbor, ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor k návrhu zaujme stanovisko v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti problematiky. V prípade rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie, sa stanovisko prijíma väčšinou ustanovenou v článku 205 ods. 2 Zmluvy o ES. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom ustanoveným v danom článku. Predseda nehlasuje.

2. Výbor prijíma svoj rokovací poriadok na návrh predsedu na základe štandardného rokovacieho poriadku, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. Komisia prijíma plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru. Ak nie sú plánované opatrenia v súlade so stanoviskom výboru alebo ak sa stanovisko nezaujalo, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať.

4. Rada sa o návrhu môže uznášať kvalifikovanou väčšinou v lehote dvoch mesiacov od dňa jeho doručenia. Ak počas tejto lehoty Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne, že s návrhom nesúhlasí, Komisia návrh preskúma. Komisia môže Rade predložiť zmenený a doplnený návrh, opätovne predložiť svoj pôvodný návrh alebo predložiť legislatívny návrh. Ak Rada v rámci tejto lehoty ani neprijala navrhovaný vykonávací akt, ani nerozhodla o tom, že nesúhlasí s návrhom týkajúcim sa vykonávacích opatrení, navrhovaný vykonávací akt prijme Komisia.

5. (...) Výbor uvedený v odseku 1 vykonáva svoju funkciu od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 62

Zmena a doplnenie ustanovení Schengenského acquis

1. Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, toto rozhodnutie dňom uvedeným v článku 65 ods. 1a nahrádza ustanovenia článku 64 a článkov 92 až 119 Schengenského dohovoru, s výnimkou jeho článku 102 A.

2. Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, toto rozhodnutie zrušuje dňom uvedeným v článku 65 ods. 1a aj tieto ustanovenia Schengenského acquis, ktorými sa vykonávajú uvedené články[22]:

· rozhodnutie výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

· rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o rozvoji SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

· rozhodnutie výkonného výboru z 15. decembra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie o C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

· rozhodnutie výkonného výboru z 21. apríla 1998 o C.SIS so spojeniami 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

· rozhodnutie výkonného výboru z 25. apríla 1997 o zadávaní zmlúv pre predbežné štúdie SIS II (SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2);

· rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o výdavkoch na inštaláciu C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

· rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o aktualizácii príručky SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

· vyhlásenie výkonného výboru z 18. apríla 1996, ktorým sa vymedzuje pojem „cudzinec“ (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

· vyhlásenie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o štruktúre SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.);

· rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o príspevkoch Nórska a Islandu na náklady na inštaláciu a prevádzku C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18);

3. Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, sa odkazy na nahradené články Schengenského dohovoru a príslušné ustanovenia schengenského acquis vykonávajúce uvedené články považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe.

Článok 63

Zrušenie

Dňom uvedeným v článku 65 ods. 1a sa zrušuje rozhodnutie 2004/201/SVV, (...) rozhodnutie 2005/211/SVV, (...) rozhodnutie 2005/719/SVV, rozhodnutie 2005/727/SVV, (...) rozhodnutie 2006/228/SVV, rozhodnutie 2006/229/SVV, (...) a rozhodnutie 2006/631/SVV.

Článok 64

Prechodné obdobie a rozpočet

1.        Záznamy z SIS 1+ možno prenášať do SIS II. Členské štáty zabezpečia, aby bol obsah záznamov, ktoré sa prenášajú z SIS 1+ do SIS II, čo najskôr – a najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 65 ods. 1a – v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia (...), pričom sa uprednostnia záznamy o osobách. Počas tohto prechodného obdobia môžu členské štáty na obsah záznamov prenesených z SIS 1+ do SIS II naďalej uplatňovať ustanovenia článkov 94, 95, 97, 98, 99 a 100 (...) Schengenského dohovoru, pokiaľ nasledujúce pravidlá neustanovujú inak:

–         (...) v prípade úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie jeho obsahu (...) záznamu preneseného z SIS 1+ do SIS II členské štáty zabezpečia, aby boli záznamy od momentu tejto úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia,

–           v prípade úspešného vyhľadania záznamu preneseného z SIS 1+ do SIS II členské štáty okamžite preskúmajú kompatibilitu tohto záznamu s ustanoveniami tohto rozhodnutia, ale bez odloženia opatrení, ktoré sa majú uskutočniť na základe uvedeného záznamu.

1a.      (...)

2.        Zostatok rozpočtu v deň určený v súlade s článkom 65 ods. 1a, ktorý bol schválený v súlade s článkom 119 Schengenského dohovoru, sa vráti členským štátom. Sumy, ktoré majú byť vrátené, sa vypočítajú na základe príspevkov členských štátov, ako sú stanovené v rozhodnutí výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému.

3.        Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 12 ods. 3 sa odkazy v tomto rozhodnutí na riadiaci orgán považujú za odkaz na Komisiu.

Článok 65

Nadobudnutie účinnosti, uplatniteľnosť, migrácia

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1a.    Uplatňuje sa na členské štáty zúčastňujúce sa SIS 1+ od dátumu, ktorý určí Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne členmi zastupujúcimi vlády členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+.

2. Dátum uvedený v odseku 1a sa stanoví po tom, čo:

a)           sa prijmú potrebné vykonávacie opatrenia;

b)          všetky členské štáty, ktoré sa v plnom rozsahu podieľali na SIS 1+, oznámia Komisii, že vykonali potrebné technické a právne opatrenia na spracovanie údajov SIS II a výmenu doplňujúcich informácií;

c)          Komisia vyhlási, že sa úspešne dokončila komplexná skúška SIS II, ktorú vykoná Komisia spolu s členskými štátmi, a prípravné orgány Rady odsúhlasia navrhovaný výsledok skúšky. Týmto odsúhlasením sa potvrdí, že úroveň funkčnosti SIS II je minimálne rovnocenná s úrovňou SIS 1+;

d)          Komisia vykoná potrebné technické opatrenia, ktoré umožnia prepojenie centrálneho SIS II s N.SIS II dotknutých členských štátov;

2a.    Komisia informuje o výsledkoch skúšok uvedených v odseku 2 písm. c) Európsky parlament.

3.      Každé rozhodnutie, ktoré Rada prijme v súlade s odsekom 1, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.      (vypúšťa sa)

V Bruseli

                                                                                            Za Radu

                                                                                            predseda

PRÍLOHA

Korelačná tabuľka

Články Schengenského dohovoru[23]

Články rozhodnutia

Čl. 92 ods. 1

Čl. 1 ods. 1; Čl. 2 ods.1; Čl. 4 ods. 1, 2 a 3

Čl. 92 ods. 2

Čl. 4 ods. 1, 2 a 3; Čl. 6;

Čl. 9; Čl. 5 ods. 2 a 3

Čl. 92 ods. 3

Čl .4 ods. 1, 2 a 3; Čl. 5 ods. 1; Čl. 12

Čl. 92 ods. 4

Čl. 3 ods. 1; Čl. 7 ods. 2 a 3; Čl. 8

Čl. 92 ods. 3

Čl. 7 ods. 2 a 3; Čl.8; Čl. 47 ods. 1

Čl. 93

Čl.1 ods. 2

Čl. 94 ods.1

Čl. 40 ods. 1

Čl. 94 ods. 2

Čl.15; Čl. 23 ods. 1; Čl. 27 ; Čl. 31 ods. 1; Čl. 35 ods.1

Čl. 94 ods. 3

Čl. 39 ods. 1; Čl. 44 ods. 3

Čl. 94 ods. 4

Čl. 45

Čl. 95 ods.1

Čl. 15

Čl. 95 ods. 2

Čl. 16; Čl. 17; Čl.45

Čl. 95 ods. 3

Čl. 20; Čl. 21; Čl. 45

Čl. 95 ods. 4

Čl. 45 ods. 5

Čl. 95 ods. 5

Čl. 20 ods.1

Čl. 95 ods. 6

Čl. 22

Čl. 96 ods. 1

 

Čl. 96 ods. 2

 

Čl. 96 ods. 3

 

Čl. 97

Čl. 23; Čl. 26

Čl. 98 ods.1

Čl. 27

Čl. 98 ods. 2

Čl. 30

Čl. 99 ods. 1

Čl. 31 ods. 1

Čl. 99 ods. 2

Čl. 31 ods. 1

Čl. 99 ods. 3

Čl. 31 ods. 2

Čl. 99 ods. 4

Čl. 32 ods. 1, 2 a 3

Čl. 99 ods. 5

Čl. 32 ods. 4

Čl. 99 ods. 6

Čl. 45

Čl. 100 ods. 1

Čl. 35

Čl. 100 ods. 2

Čl. 36

Čl. 100 ods. 3

Čl. 35

Čl. 101 ods. 1

Čl. 18 ods. 1; Čl. 24;   
Čl. 28 ods. 1 a 2; Čl. 33 ods. 1 a 2;  
Čl. 37 ods. 1 a 2

Čl. 101 ods. 2

 

Čl. 101 ods. 3

Čl. 40 ods. 3

Čl. 101 ods. 4

Čl. 40 ods. 4

Čl. 101A ods. 1

Čl. 18 ods. 2; Čl. 33 ods. 3; Čl. 37 ods. 3;

Čl. 101A ods. 2

Čl. 18 ods. 2; Čl. 33 ods. 3; Čl. 37 ods. 3;

Čl. 101A ods. 3

Čl. 57 ods. 1

Čl. 101A ods. 4

Čl. 57 ods. 2

Čl. 101A ods. 5

Čl. 57 ods. 7

Čl. 101A ods. 6

Čl. 53 ods. 2; Čl. 57 ods. 4, 5 a 6

Čl. 101B ods. 1

Čl. 18 ods. 3; Čl. 28 ods. 3

Čl. 101B ods. 2

Čl. 18 ods. 3; Čl. 28 ods. 3;  
Čl. 58 ods. 8

Čl. 101B ods. 3

Čl. 58 ods. 1 a 2

Čl. 101B ods. 4

Čl. 53 ods. 2; Čl. 58 ods. 3

Čl. 101B ods. 5

Čl. 58 ods. 5

Čl. 101B ods. 6

Čl. 58 ods. 6

Čl. 101B ods. 7

Čl. 58 ods. 8

Čl. 101B ods. 8

Čl. 58 ods. 4

Čl. 102 ods. 1

Čl. 40 ods. 1

Čl. 102 ods. 2

Čl. 42 ods. 1 a 2

Čl. 102 ods. 3

Čl. 40 ods. 2

Čl. 102 ods. 4

 

Čl. 102 ods. 5

Čl. 54 ods. 1

Čl. 103

Čl. 11

Čl. 104 ods.1

 

Čl. 104 ods. 2

 

Čl. 104 ods. 3

 

Čl. 105

Čl. 43 ods. 1

Čl. 106 ods. 1

Čl. 43 ods. 2

Čl. 106 ods. 2

Čl. 43 ods. 3

Čl. 106 ods. 3

Čl. 43 ods. 4

Čl. 107

Čl. 43 ods. 6

Čl. 108 ods. 1

Čl. 7 ods. 1

Čl. 108 ods. 2

 

Čl. 108 ods. 3

Čl. 6; Čl. 7 ods. 1;       
Čl. 9 ods. 1

Čl. 108 ods. 4

Čl. 7 ods. 3

Čl. 109 ods. 1

Čl. 50 ods. 1;  
Čl. 51 ods. 1, 2 a 3

Čl. 109 ods. 2

Čl. 51 ods. 4

Čl. 110

Čl. 51 ods. 1 a 5; Čl. 53 ods. 1

Čl. 111 ods. 1

Čl. 52

Čl. 111 ods. 2

 

Čl. 112 ods. 1

Čl. 19 ods. 1 a 2; Čl. 25 ods. 1 a 2;

Čl. 29 ods. 1 a 2; Čl. 34 ods. 1, 2 a 3; Čl. 43 ods. 7

Čl. 112 ods. 2

Čl. 43 ods. 7

Čl. 112 ods. 3

Čl. 19 ods. 3; Čl. 25 ods. 3;

Čl. 29 ods. 3; Čl. 34 ods. 4;

Čl. 38 ods. 5

Čl. 112 ods. 4

Čl. 19 ods. 2; Čl. 25 ods. 2;

Čl. 29 ods. 2;

Čl. 34 ods. 3

Čl. 38 ods. 4

Čl. 112A ods. 1

Čl. 47 ods. 1

Čl. 112A ods. 2

Čl. 47 ods. 2

Čl. 113 ods. 1

Čl. 38 ods. 1, 2 a 3

Čl. 113 ods. 2

Čl. 14 ods. 3, 4, 5 a 6

Čl. 113A ods. 1

Čl. 47 ods. 1

Čl. 113A ods. 2

Čl. 47 ods. 2

Čl. 114 ods. 1

Čl. 53 ods. 1

Čl. 114 ods. 2

Čl. 53

Čl. 115 ods. 1

Čl. 53 ods. 3

Čl. 115 ods. 2

 

Čl. 115 ods. 3

 

Čl. 115 ods. 4

 

Čl. 116 ods. 1

Čl. 54 ods. 1

Čl. 116 ods. 2

Čl. 54 ods. 2

Čl. 117 ods. 1

Čl. 49

Čl. 117 ods. 2

 

Čl. 118 ods. 1

Čl. 10 ods. 1

Čl. 118 ods. 2

Čl. 10 ods. 1

Čl. 118 ods. 3

Čl. 10 ods. 3

Čl. 118 ods. 4

Čl. 13

Čl. 119 ods. 1

Čl. 5 ods. 1; Čl. 64 ods. 2

Čl. 119 ods. 2

Čl. 5 ods. 2 a 3

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Pre všeobecný úvod k trom legislatívnym postupom týkajúcim sa SIS II, ktoré sa v súčasnosti posudzujú, pre opis svojho všeobecného prístupu a pre analýzu otázok spoločných v prípade tohto rozhodnutia a nariadenia v rámci prvého piliera by spravodajca rád odkázal na časti I – III dôvodovej správy k správe o nariadení.[24]

V zásade sa vždy, keď je návrh Komisie v rámci prvého piliera zhodný s návrhom v rámci tretieho piliera, predkladajú tie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

II. Toto rozhodnutie

II.1 Rôzne záznamy

Komisia do svojho návrhu týkajúceho sa záznamov v rámci tohto rozhodnutia prevzala bez väčších zmien text Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (SIC), najmä články 97 – 100. Spravodajca však predkladá súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorých cieľom je objasniť text. Vytvorenie SIS II je dobrou príležitosťou na zlepšenie existujúcich právnych predpisov. Spravodajca sa predovšetkým pokúsil o jasné rozlíšenie medzi osobami, ktorých údaje sa nachádzajú v SIS II, pretože sú hľadanými páchateľmi trestných činov, a tými, ktorých údaje sú v SIS II z rôznych iných dôvodov, ktoré nemajú povahu trestného činu (svedkovia, nezvestné osoby atď.). Vo niektorých prípadoch boli zahrnuté ustanovenia normatívneho charakteru z príručky SIRENE. Nakoniec sa pokúsil o vymedzenie orgánov s právom prístupu odkazom na iné právne predpisy (napr. Kódex schengenských hraníc pre orgány hraničnej kontroly) alebo s ohľadom na ich úlohy (napr. poskytnúť vnútroštátnym súdnym orgánom prístup iba vtedy, ak je to v súlade s účelom, na ktorý bol záznam vydaný, a ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh).

Pokiaľ ide o záznamy o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania alebo vydania (kapitola IV), spravodajca zdôrazňuje, že špecifická povaha európskeho zatýkacieho rozkazu si vyžaduje, ako to navrhuje Komisia, odklon od súčasnej koncepcie SIS, ktorá spočíva v uchovávaní minimálnych údajov pre okamžitú akciu. Komisia navrhuje, aby bol okrem obvyklých údajov uchovávaný aj originál európskeho zatýkacieho rozkazu. Spravodajca podporuje túto myšlienku, pretože originál európskeho zatýkacieho rozkazu môže výrazne zjednodušiť používanie európskych zatýkacích rozkazov. Na zabezpečenie účinnosti európskeho zatýkacieho rozkazu spravodajca zároveň navrhuje, aby členské štáty zaviedli jeho preklady do iných jazykov.

Pokiaľ ide o záznamy o nezvestných osobách (kapitola V), spravodajca sa snaží objasniť text tak, že zrozumiteľnejšie opisuje súčasné praktiky. V prípadoch, keď text hovorí o „umiestnení osoby pod dočasnú policajnú ochranu“, to v skutočnosti znamená umiestnenie danej osoby do psychiatrického zariadenia. Aby sa v tejto súvislosti zabránilo akejkoľvek dvojznačnosti, je potrebné túto skutočnosť jasne vyjadriť. Aby sa zabezpečilo vhodné zaobchádzanie zo strany polície od chvíle prvého kontaktu (a nie až po výmene doplňujúcich informácií, ktorá môže trvať niekoľko hodín), spravodajca navrhuje vložiť do SIS II akúkoľvek špecifickú informáciu medicínskeho charakteru ako dodatočný údaj. Pokiaľ ide o veľmi citlivú otázku nezvestných maloletých osôb, spravodajca navrhuje vložiť aj popis okolností prípadu, ak je k dispozícii. Existuje napríklad veľký rozdiel medzi opatreniami, ktoré prijme polícia podľa toho, či ide o únos jedným z rodičov, násilný únos alebo útek maloletej osoby.

Pokiaľ ide o „záznamy o osobách hľadaných na účely súdneho konania“ (kapitola VI), spravodajca navrhuje zmeniť názov na „záznamy o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní“, aby sa zohľadnila skutočnosť, že dotknuté osoby vo väčšine prípadov nie sú „hľadanými“ páchateľmi trestných činov. Z tohto dôvodu tiež navrhuje, aby sa pri vložení záznamu presne uviedlo, do akej kategórie osôb, na ktorú sa vzťahuje tento druh záznamu, dotknutá osoba patrí.

Pokiaľ ide o „záznamy o osobách a veciach na účely diskrétneho sledovania alebo cielených kontrol“ (kapitola VII), spravodajca taktiež navrhuje zmeniť terajšiu formuláciu s cieľom lepšie popísať záznam a opatrenia, ktoré sa prijmú na základe vyhľadávanej dátovej položky. Navrhuje zmeniť tento názov na „záznamy o osobách a veciach za účelom kontrol alebo prehliadky“. Pojem „kontrola“ by teda mal nahradiť pojem „diskrétne sledovanie“, ktorý je zavádzajúci: opísaná situácia sa netýka dlhodobého diskrétneho sledovania osôb. Ide skôr o kontrolu danej osoby a informácie, ktoré boli na základe tejto kontroly získané, sú postúpené orgánu vydávajúcemu záznam. Aby bolo možné rozlišovať „kontroly“ od „cielených kontrol“, navrhuje sa používať pojem „prehliadka“, pretože v skutočnosti ide o prehliadku.

Pripája sa osobitná kapitola o diskrétnom sledovaní.

II.2 Lehoty na uchovávanie údajov

Lehoty na uchovávanie údajov, ktoré sú ustanovené v súčasnom znení Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (SIC), viedli k mnohým nedorozumeniam. Článok 112 ustanovuje prehodnotenie záznamov o osobách každé tri roky bez toho, aby pre tieto prípady stanovil maximálnu lehotu uchovávania údajov. Komisia sa pokúsila objasniť túto otázku tým, že navrhla maximálne lehoty na uchovávanie údajov. Pre väčšinu záznamov Komisia navrhla desaťročnú lehotu. Lehoty na uchovávanie údajov sa musia posudzovať spolu s lehotami na prehodnocovanie, pretože obe si kladú za cieľ zabezpečiť, aby systém obsahoval iba náležité a čo najaktuálnejšie údaje. Komisia navrhla prehodnotenie záznamov po uplynutí jedného roka.

Orgány na ochranu údajov kritizovali lehoty na uchovávanie údajov. Spoločný dozorný orgán považuje desaťročné obdobie za príliš dlhé (s. 11). Európsky dozorný úradník na ochranu údajov požaduje jasné odôvodnenie tohto predĺženia lehoty na uchovávanie údajov. V prípade, že toto odôvodnenie nebude poskytnuté, navrhuje skrátiť lehoty na ich súčasnú dĺžku. Rovnaké argumenty uvádza aj pracovná skupina ustanovená podľa článku 29 (s. 15/16).

Spravodajca dospel k názoru, že lehotu na prehodnocovanie by bolo vhodné predĺžiť na dva roky s cieľom vyhnúť sa nadmernej administratívnej záťaži a zároveň skrátiť lehotu na uchovávanie väčšiny záznamov na päť rokov. Ak budú po uplynutí tohto obdobia aj naďalej splnené podmienky, malo by sa vložiť nový záznam. Spravodajca sa domnieva, že takto by bolo možné dosiahnuť vyvážený a jasný kompromis.

III.3 Prístup k záznamom

Komisia bez významnejších zmien zahrnula do návrhu ustanovenia týkajúce sa prístupu rôznych orgánov do SIS (čl. 101, 101A a 101B Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda). Niektoré otázky boli objasnené, čo spravodajca víta (napr. boli vypustené orgány zodpovedné za „koordináciu“ iných policajných a colných kontrol v krajine, pretože nebolo zrejmé, o ktoré orgány ide).

Spravodajca predkladá rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa prístupu Europolu a Eurojustu k údajom. Tieto návrhy vychádzajú z tradičného postoja Parlamentu a zo stanovísk orgánov na ochranu údajov.

Pokiaľ ide o Europol, spravodajca opakovane zdôrazňuje stanovisko Parlamentu, podľa ktorého by mal byť Europol zahrnutý do legislatívy Spoločenstva a financovaný z rozpočtu EÚ. Je to rozhodnutie, ktoré by mohlo byť prijaté nezávisle od nadobudnutia platnosti ústavy (ako to bolo v prípade Európskej policajnej akadémie).

III.4 Pravidlá ochrany údajov

Tento návrh sa ešte odvoláva na dohovor Rady Európy z roku 1981, pretože v čase, keď bol predložený návrh (jún 2005), boli v platnosti tieto pravidlá. Hoci sú formálne platné aj dnes, Komisia nedávno predložila nový všeobecný právny rámec pre ochranu údajov v rámci tretieho piliera (KOM(2005)475), ktorý v členských štátoch EÚ nahradí normy stanovené dohovorom Rady Európy z roku 1981. V odôvodnení 22 tohto nového textu je výslovne ustanovené, že jeho normy sa vzťahujú na SIS II.

Spravodajca predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podobných tým, ktoré boli predložené v nariadení v rámci prvého piliera. Obrátil sa aj na komisára Frattiniho so žiadosťou, aby Komisia v tomto rozhodnutí o SIS II aktualizovala pravidlá ochrany údajov s cieľom zabezpečiť ich súlad s rámcovým rozhodnutím o ochrane osobných údajov. Je veľmi dôležité, aby sa tieto nové normy vzťahovali na SIS II.

Pre Parlament má prijatie rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov strategický význam.

III.5 Odovzdávanie údajov tretím stranám

Komisia v článku 48 navrhuje vytvorenie právneho rámca na odovzdávanie údajov SIS II tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám bez toho, aby spresnila, o aké tretie strany ide. Spravodajca k tomuto článku predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. V prvom rade by rád zdôraznil, že vo všeobecnosti sa údaje nesmú odovzdávať. Po druhé, toto odovzdávanie by za osobitných podmienok malo byť výnimočne umožnené. Spravodajca navrhuje, aby sa uplatňovali príslušné pravidlá ustanovené v rámcovom rozhodnutí o ochrane osobných údajov. Rovnako trvá na právnom základe, o ktorom by sa malo s Parlamentom aspoň konzultovať. Okrem toho by sa mali odovzdávať iba údaje o predmetoch uvedených v kapitole VIII, pretože bolo predložené iba odôvodnenie týkajúce sa výmeny údajov o dokumentoch. V prípade, že tieto informácie budú obsahovať osobné údaje (napr. v prípade odcudzeného cestovného pasu), mali by sa uplatňovať opísané pravidlá. Vo všetkých ostatných prípadoch by sa mali použiť existujúce právne nástroje (napr. v rámci súdnej spolupráce alebo v súvislosti s Interpolom).

III.6 Komitológia

Listom z 2. 6. 2006 žiadal Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o stanovisko právneho servisu Parlamentu k použitiu postupu komitológie v treťom pilieri. Právny servis vo svojom stanovisku v zásade vylúčil použitie postupu komitológie. Ako výnimku však ponecháva možnosť použitia postupu komitológie, pokiaľ sa schengenské acquis rozdelí medzi prvý a tretí pilier. Odôvodnením tohto argumentu sú funkčné potreby, jednotnosť postupu a technická neoddeliteľnosť. Na účely uplatnenia tejto časti stanoviska sa za rozhodujúci prvok považuje „neoddeliteľné prepojenie“. Pokiaľ ide o toto rozhodnutie, spravodajca preto navrhuje zachovať postup komitológie pre príručku SIRENE. Navrhuje však zmenu platných postupov, ktorá by Parlamentu umožnila zohrávať podobnú úlohu ako Rada. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú logickým dôsledkom potreby zachovať súlad medzi prvým a tretím pilierom. Spravodajca zároveň trvá na ustanoveniach Zmluvy o EÚ vo všetkých prípadoch, keď budú prijímané rozhodnutia vychádzať výlučne z tretieho piliera, a nie z príručky SIRENE. Táto otázka sa týka pravidiel o kompatibilite záznamov a označení.

III. Záverečné poznámky

Jedným z dôvodov právnej zložitosti SIS II je existencia dvoch pilierov. Tento prípad poukazuje na potrebu prekonať takéto neprirodzené rozlišovanie. Spravodajca preto naliehavo žiada Radu, aby urýchlene použila postup ustanovený v článku 42 Zmluvy o EÚ.

 • [1]  Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
 • [2]               Ú. v. EÚ C , , s.
 • [3]               Ú. v. EÚ C , , s.
 • [4]               Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený rozhodnutím Rady 2005/211/SVV.
 • [5]               Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.
 • [6]               Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1.
 • [7]               Ú. v. EÚ L...
 • [8]               Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.
 • [9]               Dokument KOM (2005) 475.
 • [10]             Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
 • [11]             Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 47.
 • [12]             Ú. v. ES L 316, 27.11.1995, s. 2.
 • [13]             Ú. v. ES L 63, 06.03.2002, s. 1.
 • [14]             Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.
 • [15]             Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.
 • [16]             Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 6.
 • [17]             Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.
 • [18]             Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53.
 • [19]             Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26.
 • [20]             Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s.
 • [21]             Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.
 • [22]             Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 439.
 • [23]             Články a odseky uvedené kurzívou boli doplnené alebo zmenené nariadením Rady (ES) č. 871/2004 a rozhodnutím Rady 2005/211/JAI o zavedení nových funkcií Schengenského informačného systému vrátane boja proti terorizmu.
 • [24]  2005/0106 (COD)

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

Referenčné čísla

KOM(2005)0230 – C6 0301/2005 – 2005/0103(CNS)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
29.9.2005

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
29.9.2005

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

BUDG
22.11.2005

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Carlos Coelho

13.6.2005

Prerokovanie vo výbore

20.6.2005

23.11.2005

 

12.7.2006

18.4.2006

12.9.2006

4.5.2006

 

Dátum prijatia

5.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

-:

0:

35

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Roland Gewalt, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Holm, Feleknas Uca

Dátum predloženia

13.10.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)