RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II)

16.10.2006 - (KOM(2005)0237 – C6‑0175/2005 – 2005/0104(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Carlos Coelho

Menetlus : 2005/0104(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0354/2006

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II)

(KOM(2005)0237 – C6‑0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0237)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 71, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6‑0175/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0354/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Ettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 71,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,[2]

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,[3]

võttes arvesse regioonide komitee arvamust,[4]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras[5]

ning arvestades järgmist:

(1)      Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/37/EÜ (sõidukite registreerimisdokumentide kohta)[6] artiklis 9 sätestatakse, et liikmesriigid peavad selle direktiivi rakendamisel üksteist abistama ning võivad kahe- või mitmepoolselt teavet vahetada, eelkõige selleks, et kontrollida enne sõiduki registreerimist selle õiguslikku seisundit liikmesriigis, kus see eelnevalt registreeritud oli. Selline kontrollimine võib toimuda arvutivõrgu kaudu.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XX/2006/EÜ[7] ning nõukogu otsus 2006/XX/JSK[8], mis käsitlevad teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (edaspidi "SIS II") loomist, toimimist ja kasutamist, moodustavad õigusliku aluse SIS II haldamiseks. SIS II on liikmesriikide vahel jagatav andmebaas, mis muu hulgas sisaldab andmeid (…) mootorsõidukite kohta, mille mootori töömaht on üle 50 cm3, andmeid (…) haagiste (mille tühimass on üle 750 kg) ja haagiselamute kohta ning andmeid sõidukite registreerimistunnistuste ja sõidukite numbrimärkide kohta, mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud.

(3)      Määrus XX/2006/EÜ ja otsus 2006/XX/JSK asendasid 14. juunil 1985. aastal Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta sõlmitud Schengeni lepingu rakendamist käsitleva 19. juuni 1990. aasta konventsiooni[9] (edaspidi "Schengeni konventsioon") artiklid 92–119, välja arvatud selle artikli 102a. Viimati nimetatud artikkel käsitleb liikmesriikide sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate asutuste ja teenistuste juurdepääsu Schengeni infosüsteemile.

(4)      Nüüd on vaja vastu võtta kolmas õigusakt, mis põhineks EÜ asutamislepingu V jaotisel ning täiendaks määrust XX/2006/EÜ ja otsust 2006/XX/JSK eesmärgiga võimaldada liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatele teenistustele juurdepääs SIS II-le ning asendada Schengeni konventsiooni artikkel 102a.

(5)      Teated esemete kohta, kaasa arvatud mootorsõidukite kohta, sisestatakse SIS II kooskõlas otsusega 2006/XX/JSK arestimise või kriminaalmenetluses tõenditena kasutamise eesmärgil.

(6)      Kooskõlas otsusega 2006/XX/JSK on juurdepääsuõigus SIS II sisestatud esemeid käsitlevatele teadetele ainult politsei-, piirivalve- ja tolliasutustel ning õigusasutustel ja Europolil.

(7)  Liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatel ja selgesõnaliselt seda eesmärki täitma määratud riiklikel või mitteriiklikel teenistustel peaks olema juurdepääs SIS IIs sisalduvatele andmetele, mis käsitlevad mootorsõidukeid, mille mootori töömaht on üle 50 cm3, haagiseid (mille tühimass on üle 750 kg), (…) haagiselamuid ja sõidukite registreerimistunnistusi ja sõidukite numbrimärke, mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud, et nimetatud teenistused saaksid kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.

(8)      Selleks on vaja tagada neile teenistustele juurdepääs nimetatud andmetele ning lubada neil neid andmeid kasutada halduseesmärkidel, milleks on sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmine asjakohasel viisil.

(9)      Kui liikmesriigis sõidukite registreerimistunnistusi väljaandev teenistus ei ole riiklik asutus, tuleks selline juurdepääs tagada kaudselt, see tähendab vahendava asutuse kaudu, kellele on antud juurdepääs otsuse 2006/XX/JSK alusel ja kes vastutab liikmesriikide turvalisus- ja konfidentsiaalsuseeskirjade järgimise eest, nagu on osutatud nimetatud otsuse artiklis 10.

(10)    Otsuses 2006/XX/JSK, eelkõige selle artiklis 36, määratakse kindlaks meetmed, mida tuleb rakendada juhul, kui SIS II kasutamisel ilmneb, et süsteemi sisestatud eseme kohta on esitatud teade.

(11)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 1995/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta)[10] kohaldatakse liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste poolt teostatava isikuandmete töötlemise suhtes. Mainitud direktiivis kõnealuste teenistuste poolt SIS II raames isikuandmete töötlemise suhtes sätestatud põhimõtteid täiendavad ja selgitavad otsuse 2006/XX/JSK erisätted, mis käsitlevad isikuandmete kaitset, turvalisust, konfidentsiaalsust ja registrifailide pidamist.

(12)  Kuna kavandatava meetme eesmärki, milleks on liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatele teenistustele juurdepääsu võimaldamine SIS II-le, et lihtsustada nende poolt direktiivi 1999/37/EÜ alusel täidetavaid ülesandeid, ei suuda liikmesriigid täielikult saavutada, vaid seda on võimalik saavutada ainult ühenduse tasandil, sest SIS on oma olemuselt ühine infosüsteem, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(12A)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest.

(13)    Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, mis on hõlmatud nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalemise kohta sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta)[11] artikli 1 punktis G osutatud valdkonnaga.

(14)    Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses selliste Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, mis jäävad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis G osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2004/860/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel lepingule allakirjutamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist)[12] artikli 4 lõikega 1 ja nõukogu otsuse 2004/849/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu nimel lepingule allakirjutamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist)[13]artikli 4 lõikega 1.

(15)    Käesolev määrus on Schengeni acquis' edasiarendus või muul viisil sellega seotud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.          Olenemata otsuse 2006/XX/JSK artiklitest 35, 37 ja artikli 40 lõikest 1, on direktiivis 1999/37/EÜ nimetatud sõidukitele registreerimistunnistusi väljaandvatel liikmesriikide teenistustel juurdepääsuõigus kõnealuse otsuse artikli 35 lõike 2 punktide a, b ja f alusel SIS II sisestatud järgmistele andmetele, ainsa eesmärgiga kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud või tagaotsitavad kriminaalmenetluses tõendina kasutamise eesmärgil:

a)      andmed, mis käsitlevad (…) mootorsõidukeid, mille mootori töömaht on üle 50 cm3;

b)     andmed, mis käsitlevad haagiseid (mille tühimass on üle 750 kg) ja haagiselamuid (…);

c)      andmed, mis käsitlevad sõidukite registreerimistunnistusi ja sõidukite numbrimärke, mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud.

Liikmesriikide nimetatud teenistuste juurdepääsu neile andmetele reguleeritakse vastavalt lõikele 2 iga liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel.

2.          Lõikes 1 viidatud riiklikel teenistustel on õigus otsejuurdepääsule SIS II andmetele.

3.          Lõikes 1 viidatud mitteriiklikel teenistustel on juurdepääsuõigus SIS II sisestatud andmetele ainult nimetatud otsuse artiklis 37 viidatud asutuse vahendusel. Nimetatud asutusel on õigus otseseks juurdepääsuks andmetele ja õigus neid teenistusele edasi anda. Asjaomane liikmesriik tagab, et teenistuselt ja selle töötajatelt nõutakse kõigi piirangute järgimist, mis kehtivad neile ametivõimude poolt edastatud andmete lubatud kasutamise kohta.

4.          Otsuse 2006/XX/JSK artiklit 36 ei kohaldata juurdepääsu puhul, mis toimub vastavalt sellele artiklile. Mis tahes SIS II kasutamise käigus ilmsiks tulnud kriminaalkuriteos kahtlustamiseks alust andva teabe edastamine lõikes 1 nimetatud teenistuste poolt politsei- või õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus asendab Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni artikli 102a.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis määratakse kindlaks otsuse 2006/XX/JSK artikli 65 lõike 1a kohaselt.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                                         Nõukogu nimel

President                                                                     eesistuja

 • [1]  ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
 • [2]               ELT C […], […], lk […].
 • [3]               ELT C […], […], lk […].
 • [4]               ELT C […], […], lk […].
 • [5]               ELT C […], […], lk […].
 • [6]               EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.1.2004, lk 29).
 • [7]               ELT L […], […], lk […].
 • [8]               ELT L […], […], lk […].
 • [9]               EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19. Konventsiooni on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 871/2004 (ELT L 162, 30.4.2004, lk 29) ja otsusega 2005/211/JSK (ELT L 68, 15.3.2005, lk 44).
 • [10]             EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
 • [11]             EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.
 • [12]             ELT L 370, 17.12.2004, lk 78.
 • [13]             ELT L 368, 15.12.2004, lk 26.

SELETUSKIRI

I. Taust

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2005. aastal vastu määruse[1], millega sõidukeid registreerivatele asutustele antakse juurdepääs Schengeni infosüsteemile. Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni muudatuse eesmärk oli võidelda pettuse ja varastatud sõidukitega seonduva ebaseadusliku kaubandusega. Nimetatud juurdepääs võimaldab sõidukeid registreerivatel asutustel paremini kontrollida, ega neile registreerimiseks esitatud sõidukid ei ole varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.

Selle määruse alusel on neil juurdepääs ainult teatud konkreetsetele SIS II andmetele[2]. Kui sõidukite registreerimise teenust pakub eraõiguslik asutus, siis erinevalt riiklikest asutustest on eraõiguslikul asutusel üksnes kaudne võimalus juurdepääsuks süsteemile asutuse kaudu, millel on juurdepääs SIS-le.

II. Käesolev ettepanek

Käesoleva ettepaneku eesmärk on anda sõidukeid registreerivatele asutustele ka juurdepääs teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II). Kuigi tegemist on ühe IT süsteemiga, luuakse SIS II kahe erineva õigusaktiga esimese samba (määruse ettepanek KOM(2005)0236) ja kolmanda samba (otsuse ettepanek KOM(2005)0230) alusel. Sõidukeid registreerivatele asutustele on õigusliku aluse (EÜ asutamislepingu artikkel 71; transpordipoliitika) tõttu vaja eraldi õigusakti.

Õigusliku seose nende tekstide vahel annavad põhjendused 2–5[3].

Õiguslikku tagajärge (näiteks juhtumi korral, kus keegi püüab registreerida varastatud autot) reguleerivad erinevad tekstid. Praegune õigusakt annab sõidukeid registreerivale asutusele võimaluse kontrollida, kas neile esitatud sõiduk on varastatud. Kui see on nii, kohaldatakse siseriiklikku õigust (näiteks teavitatakse politseid sellisest olukorrast). See on kehtestatud artikli 1 lõikega 4: Mis tahes SIS II kasutamise käigus ilmsiks tulnud kriminaalkuriteos kahtlustamiseks alust andva teabe edastamine lõikes 1 nimetatud teenistuste poolt politsei- või õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega. Kui politsei saab siseriikliku õiguse järgi olukorrast teada, kohaldatakse kolmanda samba otsuse artiklit 36 (vt praeguse õigusliku vahendi põhjendust 10) (politsei võtab SIRENE võrgustiku kaudu ühendust varastatud auto sisestanud asutusega).

III. Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ja viitab siinjuures oma raportile, mis viis eespool tsiteeritud määruse põhjaliku analüüsi alla võtmiseni seoses sõidukeid registreerivate asutuste juurdepääsu selgitamisega[4]. Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on ainult selgitamine ning seda tehakse vastavates selgitustes.

Raportöör lõpetaks siinjuures pettumuse väljendamisega Prantsuse valitsuse tegevuse üle: Prantsusmaa tõkestas de facto määruse 1160/05 tegelikku jõustumist mitu kuud, kuna riigi tehniline ettevalmistus ei olnud teiste riikidega võrreldes lõpule viidud. Seetõttu lükkus edasi õigusakti vastuvõtmine, mis tagab varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud sõidukite registreerimistunnistuste ja sõidukite numbrimärkide sisestamise SISi[5]. Aga sisestamata andmeid ei ole võimalik kättesaadavaks teha Raportöör tahaks meelde tuletada, et ta võttis määruse 1160/05 vastuvõtmiseni viinud õigusloomega seotud menetluse teise lugemise käigus tagasi oma muudatusettepaneku, mis oleks taganud nende andmete sisestamise. Sellel ajal kinnitati talle, et nõukogu võtab vastu vajalikud õigusaktid. Raportöör tahaks rõhutada, et institutsioonide peavad tegema lojaalset koostööd ja et ka liikmesriigid on kohustatud lojaalseks koostööks ühendusega.

 • [1]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1160/2005, millega muudetakse ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni osas, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest vastutavate teenistuste juurdepääsu Schengeni infosüsteemile.
 • [2]  Andmed mootorsõidukite kohta, mille mootori töömaht ületab 50 cm3, andmed haagiste ja haagiselamute kohta, mille tühimass on üle 750 kg, ja andmed sõidukite registreerimistunnistuste ja sõidukite numbrimärkide kohta, mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud.
 • [3]  Praeguses Schengeni lepingu rakenduskonventsioonis ei olnud see probleem, kuna konventsioon oli olemas ühe tekstina, kuigi põhines erinevatel õigusaktidel ja õiguslikul alusel.
 • [4]  A5-0205/2004
 • [5]  Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks nõukogu 24. veebruari 2005. aasta otsuse 2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatud sätete kohaldamise tähtaeg; nõukogu dokument 12576/05.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II)

Viited

KOM(2005)0237 – C6 0175/2005 – 2005/0104(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2005

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

LIBE
8.9.2005

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

TRAN
8.9.2005

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

TRAN
14.6.2005

Tõhustatud koostöö

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Carlos Coelho

13.6.2005

Arutamine parlamendikomisjonis

20.6.2005

 

23.11.2005

 

12.7.2006

18.4.2006

12.9.2006

4.5.2006

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.10.2006

Lõpphääletuse tulemused

poolt:

vastu:

erapooletuid:

36

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Roland Gewalt, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Jens Holm, Feleknas Uca

Esitamise kuupäev

16.10.2006

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)