Ziņojums - A6-0354/2006Ziņojums
A6-0354/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmai (SIS II)

16.10.2006 - (COM(2005)0237 – C6‑0175/2005 – 2005/0104(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Carlos Coelho

Procedūra : 2005/0104(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0354/2006

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmai (SIS II)

(COM(2005)0237 – C6‑0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0237)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 71. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0175/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0354/2006),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI

par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmai (SIS II)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [4],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [5],

tā kā:

(1) Padomes Direktīvas 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem [6] 9. pantā ir paredzēts, ka dalībvalstīm ir savstarpēji jāpalīdz minētās direktīvas īstenošanā un tās drīkst apmainīties ar informāciju divpusējā vai daudzpusējā mērogā, jo īpaši, lai pirms jebkuras transportlīdzekļa reģistrācijas pārbaudītu tā juridisko statusu dalībvalstī, kurā tas iepriekš bijis reģistrēts. Šādā pārbaudē drīkst izmantot elektronisko tīklu.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula XX/2006/EK [7] un Padomes Lēmums 2006/XX/TI [8] par Šengenas informācijas sistēmas otrās paaudzes (še turpmāk – "SIS II") izveidošanu, darbību un izmantošanu veido juridisko pamatu SIS II pārvaldīšanai, kas veido dalībvalstīm kopīgi lietojamu datu bāzi, kurā, inter alia, ietilpst dati par (…) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 50 cm3, dati par (…) piekabēm, kuru pašsvars pārsniedz 750 kg, un par dzīvojamām piekabēm, kā arī dati par nozagtām, piesavinātām, pazudušām vai par nederīgām atzītām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numura zīmēm.

(3) Regula XX/2006/EK un Lēmums 2006/XX/TI aizstāja 92. līdz 119. pantu 1990. gada 19. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām [9] (še turpmāk – "Šengenas konvencija"), izņemot tās 102.a pantu. Minētais pants attiecas uz dalībvalstu iestāžu un dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi Šengenas informācijas sistēmai.

(4) Tagad ir nepieciešams pieņemt trešo instrumentu, pamatojoties uz EK Līguma V sadaļu un papildinot Regulu XX/2006/EK un Lēmumu 2006/XX/TI, lai dotu iespēju dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļūt SIS II un lai aizstātu Šengenas konvencijas 102.a pantu.

(5) Brīdinājumus par objektiem, tostarp mehāniskajiem transportlīdzekļiem, reģistrē SIS II, lai tos konfiscētu vai izmantotu kā pierādījumu krimināllietās, saskaņā ar Lēmumu 2006/XX/TI.

(6) Saskaņā ar Lēmumu 2006/XX/TI piekļuve brīdinājumiem, kas par objektiem reģistrēti SIS II, ir rezervēta tikai policijas, robežkontroles un muitas iestādēm, kā arī tiesu iestādēm un Eiropolam.

(7) Valdību vai nevalstiskajiem dienestiem, kas skaidri noteikti šim mērķim un dalībvalstīs ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, būtu jābūt piekļuvei SIS II iekļautajiem datiem attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 50 cm3, piekabēm, kuru pašsvars pārsniedz 750 kg, (…) dzīvojamām piekabēm, kā arī transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numuru zīmēm, kas ir nozagtas, piesavinātas, pazudušas vai atzītas par nederīgām, lai dotu šiem dienestiem iespēju pārbaudīt, vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi nav nozagti, piesavināti vai pazuduši.

(8) Tālab ir nepieciešams piešķirt minētajiem dienestiem piekļuvi šiem datiem un ļaut tiem izmantot datus administratīviem mērķiem, lai pareizi izsniegtu transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības.

(9) Ja dalībvalstu dienesti, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, ir nevalstiskas struktūras, šāda piekļuve būtu jāpiešķir netieši, tas ir, ar tādas varas iestādes starpniecību, kurai ir piešķirta piekļuve saskaņā ar Lēmumu 2006/XX/TI un kas ir atbildīga par dalībvalstu drošības un konfidencialitātes likumu ievērošanu, kā minēts šā Lēmuma 10. pantā.

(10) Lēmumā 2006/XX/TI, jo īpaši tā 36. pantā, paredzēti pasākumi, kas veicami, ja piekļuve SIS II parāda brīdinājumu par sistēmā reģistrētu objektu.

(11) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [10] piemēro personas datu apstrādei, ko veic dalībvalstu dienesti, kuri ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu. Konkrētie noteikumi par personas datu aizsardzību par drošību, konfidencialitāti un reģistrācijas datņu glabāšanu, kas ietverti Lēmumā 2006/XX/TI, papildina vai skaidro principus, kas noteikti minētajā direktīvā, kad personas datus minētie dienesti apstrādā saistībā ar SIS II.

(12) Tā kā veicamā pasākuma mērķus, proti, piešķirt piekļuvi SIS II dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par reģistrācijas apliecību izdošanu, lai atvieglotu to uzdevumus saskaņā ar Direktīvu 1999/37/EK, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis un tādēļ SIS kā kopējas informācijas sistēmas būtības dēļ to var īstenot tikai Kopienas mērogā, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(12.A) Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(13) Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju ar šo regulu pilnveido tos Šengenas acquis noteikumus, kas ietilpst jomā, kura minēta 1. panta G punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē [11].

(14) Attiecībā uz Šveici ar šo regulu tā nolīguma nozīmē, kas parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kuri ietilpst jomā, kas minēta 1. panta G punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK, saistībā ar 4. panta 1. punktu Padomes Lēmumā 2004/860/EK par šā nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā un dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu [12] un ar 4. panta 1. punktu Padomes Lēmumā 2004/849/EK par šā nolīguma parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā un dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu [13].

(15) Šīs regula ir akts, kas pieņemts atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

1. Neskarot Lēmuma 2006/XX/TI 35. un 37. pantu un 40. panta 1. punktu, dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, kā minēts Direktīvā 1999/37/EK, ir piekļuve šādiem datiem, kas ievadīti SIS II saskaņā ar minētā Lēmuma 35. panta 2. punkta a), b) un f) apakšpunktiem, tikai ar nolūku pārbaudīt, vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi nav nozagti, piesavināti vai pazuduši vai arī, vai tos nemeklē kā pierādījumu kriminālprocesā:

a) datiem par (…) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 50 cm³;

b) datiem par (…) piekabēm, kuru pašsvars pārsniedz 750 kg, un dzīvojamām piekabēm;

c) datiem par nozagtām, piesavinātam, pazudušām vai nederīgām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numura zīmēm.

Ievērojot 2. punktu, katras dalībvalsts tiesību aktos reglamentē dalībvalsts minēto dienestu piekļuvi minētājiem datiem.

2. Panta 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir valdības dienesti, ir tiesības tieši piekļūt SIS II ievadītajiem datiem.

3. Panta 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir nevalstiski dienesti, ir tiesības piekļūt SIS II ievadītajiem datiem tikai ar tās varas iestādes starpniecību, kas minēta attiecīgā lēmuma 37. pantā. Minētājai varas iestādei ir tiesības tieši piekļūt datiem un nodot tos attiecīgajam dienestam. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka dienestam un tā darbiniekiem izvirza prasību ievērot jebkādus ierobežojumus par to datu pieļaujamo izmantošanu, kurus tiem sniegusi valsts iestāde.

4. Lēmuma 2006/XX/TI 36. pantu nepiemēro piekļuvei, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu. Ja 1. punktā minētie dienesti, piekļūstot SIS II, atklāj informāciju, kas rada aizdomas par kriminālu nodarījumu, šādas informācijas paziņošanu policijai vai tiesu iestādēm reglamentē valsts tiesību aktos.

2. pants

Šī regula aizstāj Šengenas nolīguma īstenošanas konvencijas 102.a pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no dienas, kas noteikta saskaņā ar Lēmuma 2006/XX/TI 65. panta 1.a punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, …

Eiropas Parlamenta vārdā —                                  Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs                                                           priekšsēdētājs

I. Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome 2005. gadā pieņēma regulu[14], ar ko nosaka dalībvalstu transportlīdzekļu reģistrācijas dienestu piekļuvi Šengenas Informācijas sistēmai. Šo Šengenas nolīguma īstenošanas konvencijas grozījumu mērķis bija cīņa pret zagtu automašīnu tirdzniecību un ar to saistītajām nelikumībām. Izmantojot piekļuvi Šengenas Informācijas sistēmai, transportlīdzekļu reģistrācijas dienesti varētu labāk pārbaudīt, vai transportlīdzeklis, kuru reģistrē, nav nozagts, nelikumīgi piesavināts vai pazudis.

Saskaņā ar šo regulu transportlīdzekļu reģistrācijas dienestiem ir piekļuve tikai atsevišķiem specifiskiem datiem, kas atrodas SIS sistēmā[15]. Ja transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumus sniedz privāts uzņēmums, tas (atšķirībā no valsts iestādēm) var piekļūt sistēmai SIS tikai ar tās iestādes starpniecību, kurai ir piekļuve sistēmai SIS (netiešā piekļuve).

II. Pašreizējais priekšlikums

Pašreizējā priekšlikuma mērķis ir ļaut transportlīdzekļu reģistrācijas dienestiem piekļūt arī otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II). Lai gan SIS II ir viena IT sistēma, tā ir izveidota ar diviem dažādiem tiesību aktiem, kas attiecas uz Kopienas pirmo pīlāru (regulas priekšlikums COM(2005)0236) un trešo pīlāru (lēmuma priekšlikums COM(2005)0230). Transportlīdzekļu reģistrācijas dienestiem ir nepieciešams atsevišķs tiesiskais instruments, pamatojoties uz EK Līgumu (EK Līguma 71. pants par transporta politiku).

Šo tekstu tiesisko kopsakarību panāk ar 2. līdz 5. atsauci[16].

Ir dažādi teksti, kas reglamentē juridiskās sekas (piemēram, ja persona mēģina reģistrēt zagtu automašīnu) — šis tiesību akts dotu iespēju transportlīdzekļu reģistrācijas dienestiem pārbaudīt, vai transportlīdzeklis, kuru reģistrē, nav nozagts. Tādā gadījumā piemērotu valsts tiesību aktu (piemēram, lai informētu policiju par šādu situāciju). Tas ir noteikts regulas priekšlikuma COM(2005)0237 1. panta 4. punktā: „Tādas 1. punktā minēto dienestu informācijas, kas iegūta sistēmā SIS II un rada aizdomas par kriminālu nodarījumu, paziņošanu policijai vai tiesu iestādēm, reglamentē valsts tiesību akti.” Ja atbilstoši valsts tiesību aktiem policija ir uzzinājusi par šādu situāciju, tad piemēro (policija ar Sirene biroja starpniecību sazinās ar iestādi, kas ir ievadījusi datus par nozagtu automašīnu) lēmuma (lūdzu skatīt COM(2005)0237 10. atsauci), kas attiecas uz Kopienas trešo pīlāru, 36. pantu.

III. Referenta nostāja

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu un vēlas norādīt uz savu ziņojumu kā rezultātā iepriekš minēto regulu pieņēma, lai sīkāk izpētītu pamatojumu transportlīdzekļu reģistrācijas dienestu[17] piekļūšanai sistēmas SIS datiem.

Nobeigumā referents pauž vilšanos par Francijas valdības rīcību — Francija vairākus mēnešus faktiski bloķēja Regulas Nr. 1160/05 savlaicīgu stāšanos spēkā, jo tās tehniskās sagatavošanās darbi salīdzinājumā ar pārējām dalībvalstīm vēl nebija pabeigti. Šā iemesla dēļ tika aizkavēta tiesību akta pieņemšana, kas nodrošina datu ievadīšanu sistēmā SIS par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numuru zīmēm, kas ir nozagtas, nelikumīgi piesavinātas, pazaudētas vai nederīgas[18]. Bet ja sistēmā dati nav ievadīti, tad informāciju nevar iegūt. Referents vēlas atgādināt, ka likumdošanas procedūras otrajā lasījumā, kas sekmēja Regulas Nr. 1160/05 pieņemšanu, viņš atsauca savu ierosināto grozījumu, kas būtu nodrošinājis šādu datu ievadīšanu sistēmā SIS. Toreiz referents bija pārliecināts, ka Padome būtu pieņēmusi nepieciešamos tiesību aktus. Referents vēlas arī uzsvērt, ka iestādēm ir lojāli jāsadarbojas un arī dalībvalstīm ir pienākums sadarboties ar Kopienu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmai (SIS II)

Atsauces

COM(2005)0237 – C6 0175/2005 – 2005/0104(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2005

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
8.9.2005

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN
8.9.2005

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

TRAN
14.6.2005

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Carlos Coelho

13.6.2005

Izskatīšana komitejā

20.6.2005

 

23.11.2005

 

12.7.2006

18.4.2006

12.9.2006

4.5.2006

 

Pieņemšanas datums

5.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

-:

0:

36

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Roland Gewalt, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jens Holm, Feleknas Uca

Iesniegšanas datums

16.10.2006

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

 

 • [1]  OV C ... / OV vēl nav publicēts.
 • [2]               OV C,, . lpp.
 • [3]               OV C,, . lpp.
 • [4]               OV C,, . lpp.
 • [5]               OV C,, . lpp.
 • [6]               OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/127/EK (OV L 10, 16.1.2004., 29. lpp.).
 • [7]               OV L…
 • [8]               OV L…
 • [9]               OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 871/2004 (OV L 162, 30.4.2004., 29. lpp.) un Lēmumu 2005/211/TI (OV L 68, 15.3.2005., 44. lpp.).
 • [10]             OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
 • [11]             OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.
 • [12]             OV L 370, 17.12.2004.,78. lpp.
 • [13]             OV L 368, 15.12.2004., 26. lpp.
 • [14]  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1160/2005, ar ko groza konvenciju, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas nolīgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām attiecībā uz to dalībvalstu dienestu pieeju Šengenas informācijas sistēmai, kuri ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu.
 • [15]  Dati par mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar cilindra tilpumu, kas pārsniedz 50 cm3, dati par piekabēm un dzīvojamām piekabēm ar pašmasu, kas pārsniedz 750 kg, un dati par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numuru zīmēm, kas ir nozagtas, nelikumīgi piesavinātas, pazaudētas vai nederīgas.
 • [16]  Esošajā Šengenas nolīguma īstenošanas konvencijā tas nebija minēts jo konvencija joprojām bija vienots teksts, lai gan balstīta uz dažādiem tiesību aktiem un dažādu juridisko pamatojumu.
 • [17]  A5-0205/2004
 • [18]  Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Padomes 2005. gada 24. februāra Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu. Padomes dokuments 1276/05.