ZPRÁVA k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)

13. 10. 2006 - (KOM(2005)0444 – C6‑0385/2005 – 2005/0189(CNS)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Daniel Caspary

Postup : 2005/0189(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0357/2006
Předložené texty :
A6-0357/2006
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)

(KOM(2005)0444 – C6‑0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0444)[1],

–   s ohledem na Smlouvu ustavující Evropské společenství pro atomovou energii, konkrétně na článek 7, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0385/2005),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanovisko Rozpočtového výboru (A6‑0357/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  domnívá se, že orientační referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být slučitelná se stropem okruhu 1a nového víceletého finančního rámce, a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v rámci ročního rozpočtového postupu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;

3.  vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 119 odst. 2 Smlouvy změnila návrh o Euratomu odpovídajícím způsobem;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) SVS je zapojeno do evropských sítí pro bezpečnost jaderných reaktorů, jejichž cílem je co možná nejrozsáhlejší harmonizace vnitrostátních bezpečnostních norem. V souvislosti s tímto rámcovým programem by bylo vhodné, aby SVS tuto účast s ohledem na své odborné znalosti posílilo, aby mohly být v Evropské unii stanoveny bezpečnostní normy Společenství pro plánování, stavbu a provoz reaktorů a zařízení na přepracování paliva. Tímto způsobem by se přispělo ke stanovení Kodexu pro jadernou bezpečnost v rámci Unie tak, že by rozdílné vnitrostátní normy mohly být v zájmu větší jaderné bezpečnosti v Unii harmonizovány.

Odůvodnění

Stanovení minimálních norem pro provoz a vybavení jaderných reaktorů je ve společném zájmu Evropské unie. Tyto minimální normy by měly být vypracovány ve společném a transparentním dialogu směřujícím ke shodě podle stavu vědy a výzkumu. SVS by při tomto dialogu hrálo významnou roli zprostředkovatele. Formulování těchto minimálních norem je v zájmu bezpečnosti všech občanů a v rámci přeshraniční tematiky i těch členských států, které na základě svého samostatného rozhodnutí upustily od provozu nebo od stavby nových jaderných reaktorů.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 9

(9) Výzkumné činnosti prováděné v rámci tohoto specifického programu by měly dodržovat základní etické zásady včetně zásad, které jsou stanoveny v Listině základních práv Evropské unie.

(9) Výzkumné činnosti prováděné v rámci tohoto specifického programu by měly dodržovat základní etické zásady včetně zásad, které jsou stanoveny v Listině základních práv Evropské unie. Kromě toho je nutné podporovat přijetí těchto činností ze strany veřejnosti.

Odůvodnění

Výzkumné snahy SVS v této oblasti slouží celoevropskému zájmu bezpečnosti, který se nezastaví před státními hranicemi. Přijetí tohoto výzkumu ze strany veřejnosti je důležité z hlediska demokracie, a proto by se mělo podporovat.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 10

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další zdroje prostřednictvím činností zapojených do hospodářské soutěže; mezi ně patří účast na nepřímých akcích rámcového programu, práce pro třetí osoby a v menší míře využívání duševního vlastnictví.

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další zdroje prostřednictvím činností zapojených do hospodářské soutěže; mimo práce pro třetí osoby mezi ně patří účast na nepřímých akcích rámcového programu, které by měly vycházet především z mnoha doposud vykonaných činností, a v menší míře využívání duševního vlastnictví.

Odůvodnění

V budoucnu musí být SVS nadále umožněno účastnit se postupů zadávání veřejných zakázek v oblasti nepřímých opatření, kde je třeba zdvojnásobit doposud vykonávané činnosti. Kromě toho by mělo být nadále povoleno získávání finančních prostředků z jiných zdrojů a využívání duševního vlastnictví. Tím bude zajištěna automatická kontrola kvality a navíc to přispěje k  trvale vysoké vědecké úrovni a výkonnosti v rámci SVS.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 10a (nový)

 

(10a) SVS by mělo zajistit, aby byla i nadále zachována jeho vynikající vědecká úroveň, aby mohlo stále lépe plnit své úkoly, a proto by mělo posílit vlastní výzkumné činnosti, aniž dojdou újmy činnosti, které jsou bezprostředně zaměřeny na plnění požadavků politik Společenství.

Odůvodnění

Jak již několikrát zdůraznil hodnotící výbor, musí SVS nalézt rovnováhu mezi poskytováním služeb uživatelům a svou vlastní výzkumnou činností, která je nezbytná pro udržení jeho vědecké úrovně; viz také pozměňovací návrh 6.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 10b (nový)

 

(10b) SVS zajistí, že v rámci jeho práce bude ve vědě a výzkumu stejně zohledněno postavení a úloha obou pohlaví. Tím by mělo být zajištěno respektování zásady rovných příležitostí bez ohledu na pohlaví.

Odůvodnění

SVS v rámci své práce samozřejmě nediskriminuje na základě pohlaví. Respektování zásady rovných příležitostí musí být zaručeno bez ohledu na pohlaví.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

Komise přijme veškerá nezbytná opatření, aby ověřila, že financované činnosti jsou prováděny účinně a v souladu s ustanoveními nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 3 odst. 1b (nový)

 

Celkové administrativní výdaje specifického programu, včetně vnitřních a správních výdajů na Společné výzkumné středisko, by měly být úměrné činnostem stanoveným v rámci programu a podléhat rozhodnutí rozpočtových a legislativních orgánů.

 

Odůvodnění

Prostředky přidělené výkonné agentuře by měly splňovat ustanovení kodexu jednání týkajícího se založení výkonné agentury a nařízení Rady č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství. Bude tak zajištěno náležité financování činností uskutečňovaných v rámci programu.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 3 odst. 1c (nový)

 

Rozpočtové prostředky se použijí v souladu se zásadou řádného finančního řízení, konkrétně v souladu se zásadou hospodárnosti, výkonnosti a účinnosti, stejně jako se zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 9

Článek 5a (nový)

 

Článek 5a

 

Komise bude předem rozpočtový orgán informovat, kdykoli bude mít v úmyslu odchýlit se od rozdělení výdajů stanoveného v poznámkách ročního rozpočtu a jeho přílohy.

Odůvodnění

Tento postup byl zaveden v říjnu 1999 na základě dohody uzavřené mezi Rozpočtovým výborem a Komisí. Zpravodajka se domnívá, že tento postup by měl být nadále uplatňován v zájmu účinnější následné kontroly používání fondů specifickými programy sedmého rámcového programu.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 7 odst. 1a (nový)

 

Hodnocení zahrnuje posouzení řádnosti finančního řízení a rovněž účinnosti a řádnosti rozpočtového a hospodářského řízení programu.

Pozměňovací návrh 11

Příloha oddíl 2 „Přístup“ odst. 4a (nový)

 

SVS zajistí, aby zůstala zachována jeho vynikající vědecká úroveň, aby mohlo stále lépe plnit své úkoly, a proto posílí své vlastní výzkumné činnosti, aniž dojdou újmy činnosti, které jsou bezprostředně zaměřeny na plnění požadavků politik Společenství.

Odůvodnění

Tímto se do textu rozhodnutí přebírá nový bod odůvodnění 10b.

Pozměňovací návrh 12

Příloha oddíl 2 „Přístup“ odst. 4b (nový)

 

Dalším cílem je prohlubování spolupráce vytvářením sítí, aby bylo na evropské a světové úrovni dosaženo u mnoha otázek široké shody. Možnost SVS podílet se na špičkových mezinárodních výzkumných sítích a integrovaných projektech získává v tomto ohledu obzvlášť velký význam. Uplatňování bezpečnostních opatření Úřadem Euroatomu pro dozor nad bezpečností (ESO) a Mezinárodní organizací pro atomovou energii (IAEA) vyžaduje podporu ze strany výzkumu a vývoje a přímou pomoc. Zvláštní pozornost bude věnována spolupráci s budoucími členskými státy EU.

Odůvodnění

Tato účast umožní SVS, aby se množství partnerů, především z přistupujících zemí, se svým příspěvkem podílelo na těchto citlivých tématech.

Pozměňovací návrh 13

Příloha oddíl 3.1.1. „Charakteristika, skladování a ukládání vyhořelého paliva“ odst. –1 (nový)

 

Z důvodu celosvětově stoupajícího počtu bloků jaderných elektráren získávají témata likvidace odpadu a vlivů na životní prostředí stále větší význam. Také Unie zde má co dohánět a musí rychle a obsáhle odpovědět na dosud nezodpovězené otázky z této oblasti.

Odůvodnění

Témata likvidace odpadů a vlivů na životní prostředí jsou nezávislá na postoji k mírovému využívání jaderné energie a vzhledem k celosvětově velkému počtu bloků jaderných elektráren vyžadují rychlé řešení, ke kterému by SVS mělo bezpodmínečně přispět.

Pozměňovací návrh 14

Příloha oddíl 3.1.7. „Řízení znalostí, odborná příprava a vzdělávání“

Je důležité, aby si nové generace jaderných vědců a inženýrů prostřednictvím pokusů, výsledků a interpretací a dovedností získaných v minulosti udržovaly a prohlubovaly znalosti v oblasti jaderného výzkumu. To se týká především oblastí, v nichž byly zkušenosti z analýzy výkonu a bezpečnosti reaktorů získané za tři desetiletí ve zhuštěné podobě promítnuty do složitých analytických přístrojů, jakými jsou například modely a počítačové kódy. SVS bude přispívat k tomu, aby tyto znalosti byly snadno dostupné, správně uspořádané a dobře zdokumentované, a rovněž k podpoře činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Evropě. SVS dále přispěje k rozvoji lepší komunikace o jaderných otázkách, zejména v souvislosti s přijímáním u veřejnosti, a obecněji k rozvoji osvětových strategií v oblasti energetiky.

Je důležité, aby si nové generace jaderných vědců a inženýrů prostřednictvím pokusů, výsledků a interpretací a dovedností získaných v minulosti udržovaly a prohlubovaly znalosti v oblasti jaderného výzkumu. To se týká především oblastí, v nichž byly zkušenosti z analýzy výkonu a bezpečnosti reaktorů získané za tři desetiletí ve zhuštěné podobě promítnuty do složitých analytických přístrojů, jakými jsou například modely a počítačové kódy. Kvůli hrozícímu úbytku znalostí a nedostatku mladých výzkumných pracovníků v oblasti jaderné technologie by se SVS mohlo etablovat jako evropské centrum pro šíření informací a odbornou přípravu a další vzdělávání. SVS bude provádět program k zachování znalostí, který zajistí, aby tyto znalosti byly snadno dostupné, správně uspořádané a dobře zdokumentované, dále bude provádět program k podpoře mladých výzkumných pracovníků, který má objasnit, jak lze získat a připravit novou generaci na výzkum v oblasti jaderné energie, a rovněž k podpoře činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Evropě. SVS dále přispěje k rozvoji lepší komunikace o jaderných otázkách, zejména v souvislosti s přijímáním u veřejnosti, a obecněji k rozvoji osvětových strategií v oblasti energetiky.

Odůvodnění

Podpora nové generace pracovníků v oblasti jaderného výzkumu musí být nezbytně posílena, protože již kvůli stávajícímu počtu jaderných elektráren vyplývají do budoucna významné otázky, které nutně vyžadují další výzkum. Evropská unie si nemůže dovolit, aby se narušilo předávání znalostí budoucím generacím výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 15

Příloha oddíl 3.2.3. „Bezpečný provoz pokročilých systémů jaderné energie“ odst. 2

Je nezbytně nutné, aby se SVS této celosvětové iniciativy, na níž se podílejí přední výzkumné organizace, účastnilo, a to přímo a prostřednictvím koordinace evropských příspěvků. Patří sem především aspekty bezpečnosti a dozorů nad bezpečností u inovativních cyklů jaderných paliv, zejména charakteristika, zkoušení a analýza nových paliv. Pozornost bude věnována navrhování cílů v oblasti bezpečnosti a kvality, vypracování bezpečnostních požadavků a pokročilých hodnotících metod pro reaktory. Tyto informace budou systematicky předávány zúčastněným orgánům členských států a útvarům Komise, zejména prostřednictvím pravidelných koordinačních schůzí.

Je nezbytně nutné, aby se SVS této celosvětové iniciativy, na níž se podílejí přední výzkumné organizace, účastnilo, a to přímo a prostřednictvím koordinace evropských příspěvků. Zde SVS v budoucnu připadne rozhodující úloha při koordinaci a integraci evropských příspěvků. Patří sem především aspekty bezpečnosti a dozorů nad bezpečností u inovativních cyklů jaderných paliv, zejména charakteristika, zkoušení a analýza nových paliv. Pozornost bude věnována navrhování cílů v oblasti bezpečnosti a kvality, vypracování bezpečnostních požadavků a pokročilých hodnotících metod pro reaktory. Tyto informace budou systematicky předávány zúčastněným orgánům členských států a útvarům Komise, zejména prostřednictvím pravidelných koordinačních schůzí.

Odůvodnění

SVS by mělo napomoci tomu, aby byly příspěvky členských států k výzkumným aktivitám v oblasti Generace IV v budoucnu lépe integrovány a koordinovány.

Pozměňovací návrh 16

Příloha oddíl 3.3.1. „Dozor nad bezpečností“ odst. 1a (nový)

..

Kvůli dalšímu šíření jaderných zbraní nebo alespoň snah jednotlivých států v tomto směru se bohužel v poslední době v mezinárodním kontextu mnoho změnilo. Otázka nešíření získává vedle dalších bezpečnostních otázek opět na významu. V této souvislosti je pro bezpečnost občanů Evropské unie nezbytné, aby pro tuto oblast byly v SVS k dispozici potřebné kapacity.

Odůvodnění

Nešíření jaderných zbraní je bohužel stále aktuálnější. Je proto v mimořádném zájmu EU, aby v SVS zůstaly zachovány nezbytné technické kapacity pro posuzování této hrozby a reakce na ni a aby byly stále aktualizovány.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jaderná bezpečnost: Kvůli celosvětově stoupajícímu počtu bloků jaderných elektráren je jaderná bezpečnost již nyní tématem budoucnosti, které díky úvahám o ochraně klimatu získá pravděpodobně ještě větší význam. Nehledě na skutečnost, že některé členské státy na základě svého samostatného rozhodnutí nechtějí na území svého státu provozovat žádné jaderné elektrárny, musíme konstatovat, že další členské státy jsou stejně tak oprávněny být orientovány jinak a že mírově využívaná jaderná energie bude střednědobě z různých důvodů představovat významný faktor ve vyvážené kombinaci energií. V této souvislosti se budeme muset v budoucnu více zabývat tématy likvidace odpadu a vlivů na životní prostředí, neboť i v Evropské unii je co dohánět. SVS přitom bude náležet rozhodující role zprostředkovatele.

V současnosti se na celém světě podrobují zkoumání tzv. reaktory Generace IV. Nehledě na to, jestli tyto reaktory budeme v budoucnu používat v některých členských státech nebo ne, Evropská unie si musí při výzkumu v této oblasti udržovat čelnou pozici a pečlivě sledovat další vývoj. Pokud si Evropská unie přeje v budoucích diskuzích spolurozhodovat o bezpečnosti a používání těchto reaktorů, bude to možné pouze tehdy, když bude mít Evropská unie jako taková k dispozici nezbytné kapacity. SVS bude muset usilovat o to, aby u stávajících výzkumných činností v oblasti Generace IV v budoucnu dosáhlo lepší integraci a koordinaci příspěvků členských států.

Dozor nad bezpečností: SVS mnoho let úspěšně pracuje v oblasti jaderné bezpečnosti a v minulosti již opakovaně poskytlo své služby také úřadu Euroatomu pro dozor nad bezpečností. Také zde musí EU disponovat příslušnými kapacitami. Především téma „nešíření jaderných zbraní“ je na pozadí nejnovějšího mezinárodního vývoje stále aktuálnější. Kontrola a bezpečnost jaderného paliva bude v budoucnu z bezpečnostních a politických důvodů hrát stále významnější roli. Evropská unie zde nemůže stát stranou a musí se účastnit mezinárodních vědeckých diskuzí a vědecky provázet další politický vývoj. Kromě toho představuje rozšíření Evropské unie a z toho vyplývající otázky pro nové a staré členské státy pro SVS další pole působnosti, na kterém se může díky svým získaným zkušenostem velmi významně angažovat.

Zachování, předávání a šíření znalostí: V oblasti jaderné energie mohla Evropská unie v minulosti dosud vždy využívat značných znalostí evropského výzkumu. Především SVS v této oblasti získalo renomé na mezinárodní úrovni a dosud podávalo vždy vynikající výsledky. Tyto znalosti musejí být bezpodmínečně zachovány pro budoucí generace výzkumných pracovníků. Vzhledem k hrozícímu úbytku znalostí a nedostatku mladých pracovníků v oblasti jaderné techniky by se SVS mohlo etablovat jako evropské centrum pro šíření informací a odbornou přípravu a další vzdělávání. Dále je důležité, aby SVS i nadále systematicky podporovalo posilování vztahů s univerzitami a výzkumnými zařízeními členských států a také vývoj evropské vědy v této oblasti.

Vysoká vědecká úroveň a účast na nepřímých akcích: Jako organizace, která je v první řadě zavázána svým zákazníkům, ale která se současně musí snažit o vysokou vědeckou úroveň a nezávislost, musí SVS vždy usilovat o střední cestu mezi požadavky těchto způsobů práce. V budoucnu by měla být SVS každopádně umožněna účast ve výběrových řízení v oblasti nepřímých akcí. Zde by bylo žádoucí zdvojnásobit dosavadní snahy. Nadále by mělo být přípustné také získávání dodatečných prostředků od třetích osob a zhodnocování duševního vlastnictví. Tímto je zajištěna automatická kontrola kvality a udržení vysoké vědecké úrovně a efektivity v rámci SVS.

Výkonná agentura: Zpravodaj zdůrazňuje zjištění, že k realizaci opatření, která byla svěřena SVS, není zapotřebí externí koordinace ze strany další výkonné agentury. Správa vlastních úkolů patří k přirozené pracovní náplni SVS a ve smyslu flexibilní a efektivní organizační struktury tam i nadále zůstane. Možné konflikty zájmů je možné vyřešit zřízením tak zvaných „čínských zdí“, které jsou známé například z investičního bankovnictví. Zpravodaj proto výslovně vítá skutečnost, že Komise zvažuje pouze zřízení výkonné agentury pro provádění specifického programu pro nepřímé akce. V oblasti přímých akcí není pro zajištění efektivity a průhlednosti třeba žádné další agentury, ale zachování jednoduché organizace.

(CNS)

STANOVISKO Rozpočtového výboru (23. 6. 2006)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)
(KOM(2005)0444 – C6‑0385/2005 –2005/0189 (CNS))

Navrhovatelka: Marilisa Xenogiannakopoulou

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Nejdůležitější prvky návrhu

Tento návrh specifického programu se vztahuje na stejné období jako rámcový program 2007 až 2011, který vychází z článku 7 Smlouvy o Euratomu. Výzkumné programy jsou v souladu s druhým odstavcem uvedeného článku připravovány na období nejdéle pěti let. Tento návrh proto nepokrývá stejné období jako specifické programy ES.

Komise navrhuje, aby specifické programy Euroatomu byly v souladu s plánovaným legislativním postupem prodlouženy na období 2012 až 2013, nenastanou-li mimořádné okolnosti.

„Legislativní finanční výkaz“ přiložený k tomuto rozhodnutí uvádí důsledky pro rozpočet, lidské a správní zdroje a rovněž orientační částky na období 2012 až 2013.

Komise hodlá zřídit výkonnou agenturu, kterou pověří některými úkoly potřebnými k provádění specifického programu.

Specifický program zahrnuje tato dvě prioritní témata:

· výzkum v oblasti energie z jaderné syntézy: prohlubování znalostí potřebných pro projekt ITER a provedení projektu ITER, jakožto hlavního kroku vedoucího k vytvoření prototypu reaktorů pro elektrárny, které budou bezpečné, udržitelné, šetrné k životnímu prostředí a hospodářsky životaschopné. Toto prioritní téma zahrnuje následující oblasti činností:

 provedení projektu ITER,

 výzkum a vývoj při přípravě provozu ITER,

 technické činnosti při přípravě ukázkové elektrárny na bázi jaderné syntézy,

 výzkum a vývoj v dlouhodobém horizontu,

 lidské zdroje, vzdělávání a odbornou přípravu,

 infrastruktury,

 reakce na vznikající a nepředvídané potřeby politik.

· jaderné štěpení a radiační ochrana: podpora bezpečného využívání jaderného štěpení a dalších způsobů užití záření v průmyslu a lékařství. Toto prioritní téma zahrnuje následující oblasti činností:

 nakládání s radioaktivním odpadem,

 reaktorové systémy,

 radiační ochranu,

 podporu výzkumných infrastruktur a jejich dostupnost,

 lidské zdroje a odbornou přípravu včetně mobility.

Specifický program přináší důležité novinky, jejichž provádění vyžaduje zvážit zejména následující body:

 užší koordinaci národních výzkumných programů v oblasti jaderného štěpení a radiační ochrany,

 společné provedení projektu ITER v mezinárodním rámci, zřízení společného podniku Euratomu pro ITER a další posílení koordinace veškerých činností v rámci jednotného evropského výzkumu energie z jaderné syntézy,

 cílenější přístup k mezinárodní spolupráci v rámci každého tématu, přičemž je třeba v pracovních programech určit v souladu se strategickým přístupem pro plánovanou mezinárodní spolupráci konkrétní způsoby spolupráce,

 v rámci každého tématu podporu prvků, které umožní pružně reagovat na vznikající a nepředvídané potřeby politik, přičemž jejich provádění bude vycházet ze zkušeností s programy vědecké podpory politik a programů zaměřených na nové a vznikající vědní obory a technologie, které zavedl šestý rámcový program, a ze zkušenosti s programem pro budoucí a vznikající technologie v oblasti informačních a komunikačních technologií.

V průběhu tohoto specifického programu, včetně jeho plánovaného prodloužení do roku 2013, mohou vzniknout příležitosti pro vytvoření účinných společných akcí například v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem[1]. Oddělení Komise ve vhodnou dobu předloží Radě návrhy na vytvoření takových akcí.

Společné výzkumné středisko bude plnit své poslání s přihlédnutím k vnitřnímu vývoji v odděleních Komise a k evropským i celosvětovým souvislostem v oblasti jaderné energie.

Z toho důvodu je žádoucí systematicky posilovat vztahy Společného výzkumného střediska s výzkumnými organizacemi členských států.

V souvislosti s lisabonskou agendou a na žádost většiny zúčastněných stran vyvine Společné výzkumné středisko značné úsilí v oblasti odborné přípravy a řízení znalostí. Společné výzkumné středisko bude pokračovat ve výzkumu a vývoji v oblastech souvisejících s nakládáním s odpadem a s dopadem na životní prostředí.

V oblasti jaderné bezpečnosti jsou nejdůležitější změny odpovědí na vývoj politik Společenství, na nové potřeby vyjádřené odděleními Komise a na účast Společenství na mezinárodních iniciativách. Společné výzkumné středisko se podílí na programu jaderné bezpečnosti přes 30 let.

2. Doporučení navrhovatelky

V zájmu zachování soudržnosti navrhovatelka předkládá ke všem sedmi specifickým výzkumným programům stejný soubor pozměňovacích návrhů.

Standardní pozměňovací návrh se týká víceletého finančního rámce a potřeby dodržet strop okruhu 1 a.

Následující předložené pozměňovací návrhy se zabývají řádnou finanční správou a účinným prováděním činností financovaných z prostředků specifického programu.

Navrhovatelka se domnívá, že v zájmu účinnější finanční kontroly výzkumných činností financovaných z prostředků Společenství by Komise měla rozpočtový orgán pravidelně informovat o provádění specifických programů a předem mu oznámit, pokud bude mít v úmyslu odchýlit se od rozdělení výdajů stanoveného v souhrnném rozpočtu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1

Bod 1a (nový)

1a. domnívá se, že orientační referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být slučitelná se stropem okruhu 1a nového víceletého finančního rámce, a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v rámci ročního rozpočtového postupu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;

Odůvodnění

Standardní pozměňovací návrh.

Znění navržené Komisí[2]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

Komise přijme veškerá nezbytná opatření, aby ověřila, že financované činnosti jsou prováděny účinně a v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 3 odst. 1b (nový)

 

Celkové administrativní výdaje programu, včetně vnitřních a správních výdajů na výkonnou agenturu, by měly být úměrné úkolům poskytovaných v rámci příslušného programu a podléhat rozhodnutí rozpočtových a legislativních orgánů.

 

Odůvodnění

Prostředky přidělené výkonné agentuře by měly splňovat ustanovení kodexu jednání týkajícího se založení výkonné agentury a nařízení Rady č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství. Bude tak zajištěno náležité financování činností uskutečňovaných v rámci programu.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 3 odst. 1c (nový)

 

Rozpočtové prostředky se použijí v souladu se zásadou řádného finančního řízení, konkrétně v souladu se zásadou hospodárnosti, výkonnosti a účinnosti, stejně jako se zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 5

Článek 5a (nový)

 

Článek 5a

 

Komise bude předem rozpočtový orgán informovat, kdykoli bude mít v úmyslu odchýlit se od rozdělení výdajů stanoveného v poznámkách a příloze ročního rozpočtu.

Odůvodnění

Tento postup byl zaveden v říjnu 1999 na základě dohody uzavřené mezi Rozpočtovým výborem a Komisí. Zpravodajka se domnívá, že tento postup by měl být nadále uplatňován v zájmu účinnější následné kontroly používání fondů specifickými programy sedmého rámcového programu.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 7 odst. 1a (nový)

 

Hodnotící zpráva bude obsahovat posouzení řádnosti finančního řízení. Její součástí bude i hodnocení účinnosti a řádnosti rozpočtového a hospodářského řízení programu.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o specifickém programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)

Referenční údaje

KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který vypracoval stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

BUDG
17.11.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatelka
  Datum jmenování

Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

22.6.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

22.6.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

14

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

 

Náhradník(ci ) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

  • [1]  Viz vysvětlující prohlášení k upravenému návrhu Komise „jaderného balíčku”, KOM(2004)0526, 8.9.2004.
  • [2]  Úř. věst. C 49, 28.2.2006, s. 37.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o specifickém programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)

Referenční údaje

KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

14.11.2005

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

ITRE
17.11.2005

Výbory požádané o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

BUDG
17.11.2005

EMPL
17.11.2005

ENVI
17.11.2005

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

EMPL
5.10.2005

ENVI

29.11.2005

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Daniel Caspary
5.10.2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu
  Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace
  Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

31.1.2006

21.2.2006

3.5.2006

30.5.2006

 

Datum schválení

10.10.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Šarūnas Birutis, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Vittorio Prodi, Esko Seppänen

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Rosa Miguélez Ramos

Datum předložení

13.10.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...