POROČILO o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa (2007–2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje

13.10.2006 - KOM(2005)0444 – C6‑0385/2005 – 2005/0189(CNS)) - *

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Daniel Caspary

Postopek : 2005/0189(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0357/2006
Predložena besedila :
A6-0357/2006
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa (2007–2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje

(KOM(2005)0444 – C6‑0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0444)[1],

–   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 7 Pogodbe, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6 0385/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora za proračun (A6–0357/2006),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  meni, da mora biti okvirni referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, usklajen z zgornjo mejo razdelka 1a novega večletnega finančnega okvira, in poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku v skladu z določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

3.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi drugega odstavka člena 119 Pogodbe Euratom;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Skupno raziskovalno središče se udeležuje Evropskih mrež za varnost jedrskih reaktorjev, katerih cilj je čim večja uskladitev nacionalnih varnostnih predpisov. V zvezi s tem okvirnim programom bi bilo primerno, da Skupno raziskovalno središče na podlagi svojega strokovnega znanja to udeležbo okrepi, da bi se s tem lahko določili varnostni standardi Skupnosti za načrtovanje, gradnjo in delovanje reaktorjev in tovarn za obnovo jedrskega goriva v Evropski uniji. Na ta način bi se prispevalo k določitvi kodeksa jedrske varnosti v Uniji, v katerem bi se lahko v interesu visoke stopnje jedrske varnosti v Uniji uskladili različni nacionalni predpisi.

Obrazložitev

Oblikovanje najnižjih standardov za delovanje in opremljanje jedrskih reaktorjev je v skupnem interesu Evropske unije. Ti najnižji standardi morajo biti izdelani z medsebojnim, preglednim in s soglasnim dialogom na podlagi stanja na področju znanosti in raziskav. Skupno raziskovalno središče bi s tem dobilo pomembno vlogo posrednika. Oblikovanje teh najnižjih standardov služi varnostnim interesom vseh državljank in državljanov ter bo zaradi mednarodne tematike koristilo tudi državam članicam, ki se na podlagi suverenosti odpovedujejo upravljanju ali novogradnji jedrskih reaktorjev.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 9

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega posebnega programa, morajo upoštevati temeljna etična načela, vključno s tistimi, ki so izražena v Listini Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah.

 

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega posebnega programa, morajo upoštevati temeljna etična načela, vključno s tistimi, ki so izražena v Listini Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah. Razen tega je treba spodbujati javno sprejetje teh dejavnosti.

Obrazložitev

Raziskovalno delo Skupnega raziskovalnega središča na tem področju služi vseevropskemu varnostnemu interesu, ki se ne konča z državnimi mejami. Javno sprejetje teh raziskav je pomembno z demokratičnega vidika in ga je treba v skladu s tem spodbujati.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 10

(10) Skupno raziskovalno središče mora s konkurenčnimi dejavnostmi še naprej zagotavljati dodatne vire; ti vključujejo prispevek k posrednim ukrepom okvirnega programa, delo tretjih oseb in v manjši meri izkoriščanje intelektualne lastnine.

(10) Skupno raziskovalno središče mora s konkurenčnimi dejavnostmi še naprej zagotavljati dodatne vire; poleg dela tretjih oseb ti vključujejo prispevek k posrednim ukrepom okvirnega programa, pri čemer si je treba prizadevati, za znaten razvoj številnih dosedanjih dejavnosti, in v manjši meri izkoriščanje intelektualne lastnine.

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče mora tudi v prihodnosti imeti možnost, da sodeluje pri postopkih javnih naročil na področju posrednih ukrepov. Na tem področju se morajo dosedanja prizadevanja podvojiti. Še naprej bi moralo biti dovoljeno tudi dodatno zbiranje sredstev iz drugih virov in uporaba intelektualne lastnine. To zagotavlja samodejen nadzor kakovosti in poleg tega prispeva k nadaljnji visoki ravni odličnosti in učinkovitosti znotraj Skupnega raziskovalnega središča.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 10 a (novo)

 

(10a) Skupno raziskovalno središče si mora prizadevati za ohranitev svoje odlične znanstvene ravni, da bo lahko vedno bolje opravljalo svoje naloge, in mora zato okrepiti svoje strogo raziskovalne dejavnosti brez poseganja v dejavnosti, ki so neposredno usmerjene k izpolnjevanju zahtev politik Skupnosti.

Obrazložitev

Kot je odbor za ocenjevanje že večkrat poudaril, mora Skupno raziskovalno središče najti ravnovesje med ponujanjem storitev za uporabnike in svojimi lastnimi raziskovalnimi dejavnostmi, ki so izredno pomembne za ohranjanje znanstvene ravni; glej tudi predlog spremembe 6.

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 10 b (novo)

 

(10b) Skupno raziskovalno središče skrbi za to, da se v okviru njegovega dela zagotovi enako obravnavanje položaja in vloge obeh spolov v znanosti in raziskavah. Pri tem se zagotovi upoštevanje načela enakih možnosti, ne glede na spol.

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče pri svojem delu vsekakor ne razlikuje ljudi glede na spol. Zagotoviti je treba upoštevanje načela enakih možnosti, ne glede na spol.

Predlog spremembe 6

Člen 3, odstavek 1 a (novo)

 

Komisija stori vse potrebno, da preveri, ali se financirani ukrepi izvajajo učinkovito in v skladu z določbami Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Predlog spremembe 7

Člen 3, odstavek 1 b (novo)

 

Skupni administrativni stroški posebnega programa, vključno z notranjimi stroški in stroški upravljanja za skupni raziskovalni center, morajo biti sorazmerni z ukrepi iz programa in o njih odločata proračunski in zakonodajni organ.

Obrazložitev

Odobrena sredstva, dodeljena izvajalski agenciji, morajo ustrezati določbam Pravil o ustanovitvi izvajalske agencije in Uredbe Sveta št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti. S tem se zagotovi ustrezno financiranje ukrepov programa.

Predlog spremembe 8

Člen 3, odstavek 1 c (novo)

 

Odobrena proračunska sredstva se uporabijo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, torej v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter sorazmernosti.

Predlog spremembe 9

Člen 5 a (novo)

 

Člen 5a

 

Kadar koli namerava Komisija odstopiti od razčlenitve odhodkov, navedenih v opombah in prilogi k letnemu proračunu, o tem predhodno obvesti proračunski organ.

Obrazložitev

Ta postopek je bil uveden na podlagi sporazuma med Odborom za proračun in Komisijo oktobra 1999. Pripravljavka mnenja meni, da ga je treba ohraniti, saj bo olajšal spremljanje porabe sredstev v posebnih programih sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe 10

Člen 7, odstavek 1 a (novo)

 

Ocena vključuje presojo pravilnosti finančnega poslovodenja ter oceno učinkovitosti in pravilnosti proračunskega in gospodarskega upravljanja programa.

Predlog spremembe 11

Priloga, oddelek 2: "Pristop", odstavek 4 a (novo)

 

Skupno raziskovalno središče si prizadeva za ohranitev svoje odlične znanstvene ravni, da bo lahko vedno bolje opravljalo svoje naloge, in zato krepi svoje strogo raziskovalne dejavnosti brez poseganja v dejavnosti, ki so neposredno usmerjene k izpolnjevanju zahtev politik Skupnosti.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se nova uvodna izjava 10 b vključi v besedilo odločbe.

Predlog spremembe 12

Priloga, oddelek 2: "Pristop", odstavek 4 b (novo)

 

Nadaljnji cilj je nadaljnji razvoj sodelovanja s povezovanjem, s čimer bo na evropski in svetovni ravni doseženo široko soglasje o številnih vprašanjih. Možnost, da se Skupno raziskovalno središče udeleži vrhunskih raziskovalnih mrež in integriranih projektov, bo dobila s tega vidika poseben pomen. Uporaba varnostnih ukrepov s strani Urada Euratoma za varnostne ukrepe (ESO) in Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEO) potrebuje podporo raziskav in razvoja ter neposredno pomoč. Posebna pozornost bo posvečena sodelovanju s prihodnjimi državami članicami EU.

Obrazložitev

Ta udeležba Skupnemu raziskovalnemu središču omogoča, da veliko partnerjev, zlasti iz držav pristopnic, sodeluje pri prispevanju k tem zelo občutljivim temam.

Predlog spremembe 13

Priloga, oddelek 3.1.1: "Opredelitev izrabljenega goriva, njegovo skladiščenje in odlaganje", odstavek -1 (novo)

 

Pri naraščajočemu številu jedrskih elektrarn po svetu so teme, kot sta odstranjevanje odpadkov in vplivi na okolje, vedno bolj pomembne. Tudi Unija na tem področju zaostaja in mora hitro poiskati trajne rešitve do sedaj nerešenih vprašanj.

Obrazložitev

Teme, kot sta odstranjevanje odpadkov in vplivi na okolje, niso odvisne od stališča o uporabi jedrske energije v miroljubne namene ter zaradi velikega števila jedrskih elektrarn po svetu potrebujejo čimprejšnjo rešitev, h kateri mora nujno prispevati Skupno raziskovalno središče.

Predlog spremembe 14

Priloga, oddelek 3.1.7: "Upravljanje znanja, usposabljanje in izobraževanje"

Pomembno je, da nove generacije jedrskih znanstvenikov in inženirjev ohranjajo in poglabljajo znanje s področja jedrskih raziskav s pomočjo eksperimentov, rezultatov, razlag in veščin, pridobljenih v preteklosti. To velja zlasti za področja, kjer so se tridesetletne izkušnje z analizo zmogljivosti reaktorjev in njihovo varnostjo zgostile v kompleksna analitična orodja, kot so modeli in računalniške kode. Skupno raziskovalno središče bo prispevalo k temu, da bo to znanje hitro dostopno, ustrezno sistemizirano in dobro dokumentirano, poleg tega pa bo tudi podpiralo dejavnosti na področju visokošolskega izobraževanje v Evropi. Prav tako bo Skupno raziskovalno središče prispevalo k razvoju boljše izmenjave informacij glede jedrskih vprašanj, zlasti v povezavi s strinjanjem javnosti ter v bolj globalnem smislu k razvoju strategij za splošno osveščenost glede vprašanj, povezanih z energetiko.

 

Pomembno je, da nove generacije jedrskih znanstvenikov in inženirjev ohranjajo in poglabljajo znanje s področja jedrskih raziskav s pomočjo eksperimentov, rezultatov, razlag in veščin, pridobljenih v preteklosti. To velja zlasti za področja, kjer so se tridesetletne izkušnje z analizo zmogljivosti reaktorjev in njihovo varnostjo zgostile v kompleksna analitična orodja, kot so modeli in računalniške kode. Zaradi grozeče izgube znanja in pomanjkanja mladih znanstvenikov na področju jedrske tehnologije bi se lahko Skupno raziskovalno središče vzpostavilo kot evropsko središče za razširjanje informacij ter izobraževanje in usposabljanje. Skupno raziskovalno središče bo izvajalo program za ohranjanje znanja, ki bo zagotovil, da bo to znanje hitro dostopno, ustrezno sistemizirano in dobro dokumentirano. Izvajalo bo tudi program za spodbujanje mladih znanstvenikov, ki bo pojasnil, kako se lahko pridobi in usposobi mlade znanstvenike za raziskovanje na področju jedrske energije, poleg tega pa bo tudi podpiralo dejavnosti na področju visokošolskega izobraževanje v Evropi. Prav tako bo Skupno raziskovalno središče prispevalo k razvoju boljše izmenjave informacij glede jedrskih vprašanj, zlasti v povezavi s strinjanjem javnosti ter v bolj globalnem smislu k razvoju strategij za splošno osveščenost glede vprašanj, povezanih z energetiko.

Obrazložitev

Spodbujanje mladih znanstvenikov je treba na področju jedrskih raziskav nujno okrepiti, ker se že samo zaradi zdajšnjega števila jedrskih elektrarn odpirajo pomembna vprašanja o prihodnosti, ki nujno potrebujejo nadaljnja znanstvena prizadevanja. Evropska unija si ne sme privoščiti, da se prekine prenašanje znanja na prihodnje generacije znanstvenikov.

Predlog spremembe 15

Priloga, oddelek 3.2.3: "Varno delovanje naprednih sistemov jedrske energije", odstavek 2

Za Skupno raziskovalne središče je osrednjega pomena, da je udeleženo v tej svetovni pobudi, v kateri sodelujejo glavne raziskovalne organizacije, in sicer neposredno in preko usklajevanja evropskih prispevkov. To vključuje predvsem varnost in vidike zaščite pri inovativnih jedrskih gorivnih ciklusih, zlasti opredelitev, testiranje in analizo novih goriv. Skupno raziskovalno središče bo razvijalo cilje glede varnosti in kakovosti, zahteve glede varnosti in napredno metodologijo ocenjevanja za reaktorje. Ti podatki se bodo sistematično posredovali zainteresiranim organom držav članic in službam Komisije, zlasti s pomočjo rednih usklajevalnih sestankov.

 

Za Skupno raziskovalne središče je osrednjega pomena, da je udeleženo v tej svetovni pobudi, v kateri sodelujejo glavne raziskovalne organizacije, in sicer neposredno in preko usklajevanja evropskih prispevkov. Na tem področju bo Skupno raziskovalno središče v prihodnosti dobilo odločilno vlogo pri usklajevanju in vključevanju evropskih prispevkov. To vključuje predvsem varnost in vidike zaščite pri inovativnih jedrskih gorivnih ciklusih, zlasti opredelitev, testiranje in analizo novih goriv. Skupno raziskovalno središče bo razvijalo cilje glede varnosti in kakovosti, zahteve glede varnosti in napredno metodologijo ocenjevanja za reaktorje. Ti podatki se bodo sistematično posredovali zainteresiranim organom držav članic in službam Komisije, zlasti s pomočjo rednih usklajevalnih sestankov.

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče mora prispevati k temu, da bodo prispevki držav članic k raziskovalnim dejavnostim na področju IV. generacije v prihodnosti bolje vključeni in usklajeni.

Predlog spremembe 16

Priloga, oddelek 3.3.1: "Zaščitni ukrepi na jedrskem področju", odstavek 1 a (novo)

 

Zaradi širjenja jedrskega orožja oziroma vsaj zaradi prizadevanj posameznih držav članic v tej smeri se je mednarodni kontekst v zadnjem času žal spremenil. Razsežnost neširjenja poleg drugih varnostnih vprašanj spet postaja pomembna. Na podlagi tega je za varnost državljank in državljanov Evropske unije neobhodno potrebno, da se v Skupnem raziskovalnem središču stalno ohranjajo na razpolago potrebne zmogljivosti na tem področju.

Obrazložitev

Neširjenje jedrskega orožja je žal vedno bolj aktualno. Zato je za EU izredno pomembno, da se s pomočjo Skupnega raziskovalnega središča ohranjajo in stalno posodabljajo potrebne tehnične zmogljivosti za ocenjevanje te grožnje in ukrepanje v zvezi z njo.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Jedrska varnost: Zaradi naraščajočega števila jedrskih elektrarn po svetu je jedrska varnost postala tema prihodnosti, ki bo zaradi razmisleka o varstvu podnebja verjetno postala še pomembnejša. Ne glede na dejstvo, da nekatere države članice zaradi svoje suverenosti nočejo imeti jedrskih elektrarn na svojem državnem ozemlju, moramo navesti, da so druge države članice ravno tako upravičeno drugače usmerjene. Uporaba jedrske energije v miroljubne namene je iz številnih razlogov srednjeročno zagotovo dejavnik v uravnoteženi mešanici energetskih virov. V zvezi s tem moramo v prihodnosti še intenzivnejše obravnavati vprašanji odstranjevanja odpadkov in vplivov na okolje, ker tudi Evropska unija zaostaja na tem področju. Skupno raziskovalno središče bo s tem dobilo pomembno vlogo posrednika.

Tako imenovani reaktorji IV. generacije se zdaj raziskujejo na svetovni ravni. Ne glede na to, ali bodo ti reaktorji v prihodnosti v nekaterih državah članicah uvedeni ali ne, mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo na področju raziskovalnih prizadevanj in podrobno spremljati nadaljnji razvoj. Če želi Evropska unija odločati pri prihodnjih razpravah o varnosti in uporabi teh reaktorjev, to lahko stori le s stalnim ohranjanjem potrebnih zmogljivosti. Skupno raziskovalno središče si bo moralo pri obstoječih raziskovalnih dejavnostih na področju IV. generacije prizadevati za boljše vključevanje in usklajevanje prispevkov držav članic.

Jedrska zaščita: Skupno raziskovalno središče že leta uspešno deluje na področju jedrske varnosti in je svoje strokovno znanje že večkrat v preteklosti dalo na razpolago tudi Uradu Euratoma za varnostne ukrepe. Tudi na tem področju mora EU še naprej ohranjati ustrezne zmogljivosti. Predvsem tema „neširjenje jedrskega orožja“ je glede na najnovejši mednarodni razvoj vedno bolj pomembna. Nadzor in varnost jedrskega goriva bosta imela v prihodnosti zaradi varnostnopolitičnih pomislekov pomembno vlogo. Pri tem Evropska unija ne sme biti v ozadju, ampak se mora udeležiti mednarodne razprave o znanosti in znanstveno spremljati nadaljnji politični razvoj. Poleg tega širitev Evropske unije in z njo povezana vprašanja za nove in stare države članice za Skupno raziskovalno središče predstavljajo nadaljnja področja ukrepanja, na katerih lahko Evropska unija s pridobljenim znanjem pomembno prispeva.

Ohranjanje, prenos in razširjanje znanja: Na področju jedrske energije se je lahko Evropska unija v preteklosti vedno zanašala na široko strokovno znanje Evropskega raziskovalnega prostora. Zlasti Skupno raziskovalno središče si je na tem področju pridobilo mednarodni ugled in je do sedaj vedno dajalo odlične rezultate. To strokovno znenje je treba nujno ohraniti za prihodnje generacije raziskovalcev. Zaradi grozeče izgube znanja in pomanjkanja mladih znanstvenikov na področju jedrske tehnike bi se lahko Skupno raziskovalno središče vzpostavilo kot evropsko središče za razširjanje informacij ter izobraževanje in usposabljanje. Razen tega je pomembno, da Skupno raziskovalno središče še naprej sistematično skrbi za krepitev svojih odnosov z univerzami in raziskovalnimi instituti iz držav članic ter okrepi evropski znanstveni prostor tudi na tem področju.

Znanstvena odličnost in sodelovanje pri posrednih ukrepih: Skupno raziskovalno središče kot organizacija, ki je v prvi vrsti zavezana svojim naročnikom, a si hkrati prizadeva za znanstveno odličnost in neodvisnost, si mora vedno prizadevati za uravnoteženo srednjo pot med zahtevami teh načinov dela. Skupno raziskovalno središče mora tudi v prihodnosti imeti možnost, da se udeleži razpisov na področju posrednih ukrepov. Na tem področju bi bila zaželena podvojitev dosedanjih prizadevanj. Še naprej bi moralo biti dovoljeno tudi dodatno zbiranje sredstev iz drugih virov in uporaba intelektualne lastnine. To zagotavlja samodejen nadzor kakovosti ter nadaljnjo odličnost in učinkovitost v Skupnem raziskovalnem središču.

Izvajalska agencija: Poročevalec poudarja ugotovitev, da za izvajanje ukrepov, ki se prenesejo na Skupno raziskovalno središče, ni potrebno zunanje usklajevanje s strani dodatne izvajalske agencije. Upravljanje lastnega dela spada med naloge Skupnega raziskovalnega središča in bo v smislu prožne in učinkovite organizacijske strukture še naprej ostalo med njimi. Mogočim navzkrižjem interesov se da izogniti z vzpostavitvijo tako imenovanih „kitajskih zidov“, ki so znani, na primer, iz investicijskega bančništva. Poročevalec zato izrecno pozdravlja dejstvo, da Komisija razmišlja o ustanovitvi izvajalske agencije le za izvajanje posebnih programov za posredne ukrepe. Na področju neposrednih ukrepov za zagotovitev učinkovitosti in preglednosti ni potrebna dodatna agencija, ampak stalna organizacija z nizkimi stroški.

MNENJE Odbora za proračun (23.6.2006)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa (2007 do 2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

Pripravljavka mnenja: Marilisa Xenogiannakopoulou

am

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Poglavitne prvine predloga

Sedanji predlog posebnega programa obsega isto obdobje kot okvirni program (2007 do 2011), ki se opira na člen 7 pogodbe Euratom. V skladu z drugim odstavkom tega člena se raziskovalni programi pripravijo za obdobje največ petih let, zato obdobje trajanja tega predloga ni enako, kot velja za posebne programe ES.

Komisija predlaga, da se v skladu s predvidenim zakonodajnim postopkom predvidi možnost obnovitve posebnih programov v okviru Euratoma za obdobje od 2012 do 2013, v kolikor bodo okoliščine to dopuščale.

V „zakonodajnem finančnem izkazu“, ki je priložen tej odločbi, so določene proračunske posledice ter človeški in upravni viri, pa tudi okvirne številke za obdobje od 2012 do 2013.

Komisija namerava ustanoviti izvajalsko agencijo in ji zaupati nekatere naloge, ki so potrebne za izvajanje posebnega programa.

Posebni program obsega naslednji tematski prednostni nalogi:

· Raziskave fuzijske energije: oblikovanje osnove znanja za izgradnjo prototipskih reaktorjev za varne, trajnostne, okoljsko odgovorne in gospodarsko izvedljive elektrarne ter izgradnja mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER), ki je najpomembnejši korak na poti k temu cilju. Tematska prednostna naloga obsega naslednja področja dejavnosti:

 izgradnjo reaktorja ITER,

 raziskave in razvoj za pripravo obratovanja reaktorja ITER,

 tehnološke dejavnosti za pripravo elektrarne DEMO,

 dolgoročne raziskovalne in razvojne dejavnosti,

 človeške vire, izobraževanje in usposabljanje

 infrastrukture in

 odziv na nastajajoče ali nepredvidene politične zahteve.

· Jedrska fisija in varstvo pred sevanjem: spodbujanje varne uporabe in izkoriščanja jedrske fisije in drugih uporab sevanja v industriji in medicini. Ta tematska prednostna naloga obsega naslednja področja dejavnosti:

 ravnanje z radioaktivnimi odpadki,

 reaktorske sisteme,

 varstvo pred sevanjem,

 podporo in dostop do raziskovalnih infrastruktur ter

 človeške vire in usposabljanje, vključno z mobilnostjo.

Poleg tega vsebuje pomembne novosti, o izvajanju katerih je treba dobro razmisliti:

 okrepljen pristop k usklajevanju nacionalnih raziskovalnih programov na področju jedrske fisije in varstva pred sevanjem;

 skupna izvedba projekta ITER v mednarodnem okviru, ustanovitev skupnega podjetja za ITER v okviru Euratoma in nadaljnja krepitev usklajenosti integriranih evropskih raziskovalnih dejavnosti na področju fuzijske energije;

 predviden je bolj ciljno usmerjen pristop k mednarodnemu sodelovanju znotraj vsake teme, pri čemer se v delovnih programih v skladu s strateškim pristopom k mednarodnemu sodelovanju določijo posebni ukrepi sodelovanja;

 v okviru vsake teme bo podprta tista sestavina, ki omogoča prožen odgovor na porajajoče se potrebe in nepredvidene politične zahteve, izvajanje pa bo temeljilo na izkušnjah, pridobljenih z ukrepi znanstvene pomoči politiki ter novih in nastajajočih znanstvenih in tehnoloških shemah, predstavljenih v šestem okvirnem programu, pa tudi na izkušnjah, pridobljenih na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij na področju IKT.

V času trajanja tega posebnega programa in predvidenega podaljšanja do leta 2013 se lahko pojavijo možnosti za ustanovitev učinkovitih skupnih podjetij, na primer na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki[1]. Službe Komisije bodo Svetu ob ustreznem času predložile predloge za ustanovitev takih podjetij.

Skupno raziskovalno središče (JRC) bo pri izpolnjevanju svojih nalog upoštevalo notranji razvoj v službah Komisije ter razvoj na jedrskem področju na evropski in svetovni ravni.

V ta namen si bo dosledno prizadevalo za krepitev sodelovanja med Skupnim raziskovalnim središčem in raziskovalnimi organizacijami držav članic.

Glede programa lizbonske strategije in na zahtevo večine svojih zainteresiranih strani bo Skupno raziskovalno središče namenilo veliko pozornosti usposabljanju ter upravljanju znanja. Nadaljevalo bo z raziskovalnimi in tehnološko razvojnimi dejavnostmi na področjih, povezanih z ravnanjem z odpadki in vplivi na okolje.

Najpomembnejše spremembe na področju jedrske varnosti so odziv na razvoj politike Skupnosti, na nove potrebe, ki so jih izrazile službe Komisije in na sodelovanje Skupnosti pri mednarodnih pobudah. Skupno raziskovalno središče že 30 let deluje na področju jedrske varnosti.

2. Priporočila pripravljavke mnenja

Pripravljavka zaradi skladnosti predlaga niz enakih predlogov sprememb za vseh sedem posebnih raziskovalnih programov.

Enotni predlog spremembe se nanaša na večletni finančni okvir in na potrebo po upoštevanju zgornje meje razdelka 1 a.

V nadaljnjih predlogih sprememb je zajeta zamisel o gospodarnem finančnemu poslovodenju in učinkovitemu izvajanju ukrepov, ki se po posebnih programih financirajo.

Pripravljavka mnenja meni, da mora Komisija zaradi boljšega finančnega nadzora nad raziskovalnimi dejavnostmi, ki jih financira Skupnost, redno obveščati proračunski organ o izvajanju posebnih programov in ga predhodno obvestiti o nameravanem odstopanju od razčlenitve odhodkov iz splošnega proračuna.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1

Odstavek 1 a (novo)

1a.      meni, da mora biti okvirni referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, usklajen z zgornjo mejo razdelka 1a novega večletnega finančnega okvira, in poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku v skladu z določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

Obrazložitev

Enotni predlog spremembe.

Predlog odločbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[2]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2

Člen 3, odstavek 1 a (novo)

 

Komisija stori vse potrebno, da preveri, ali so financirani ukrepi izvajajo učinkovito in v skladu z določbami finančne uredbe.

Predlog spremembe 3

Člen 3, odstavek 1 b (novo)

 

Skupni administrativni stroški programa, vključno z notranjimi stroški in stroški upravljanja izvajalske agencije, morajo biti sorazmerni s predvidenimi nalogami iz zadevnega programa, in o njih odločata proračunski in zakonodajni organ.

Obrazložitev

Odobrena sredstva, dodeljena izvajalski agenciji, bi morala ustrezati določbam pravilnika o ustanovitvi izvajalske agencije in Uredbe Sveta št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti. S tem se zagotovi ustrezno financiranje ukrepov programa.

Predlog spremembe 4

Člen 3, odstavek 1 c (novo)

 

Odobrena proračunska sredstva se uporabijo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, torej v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter sorazmernosti.

Predlog spremembe 5

Člen 5 a (novo)

 

Člen 5a

 

Kadar koli namerava Komisija odstopiti od razčlenitve odhodkov, navedenih v opombah in prilogi k letnemu proračunu, o tem predhodno obvesti proračunski organ.

Obrazložitev

Ta postopek je bil uveden oktobra 1999 na podlagi sporazuma med Odborom za proračun in Komisijo. Poročevalka meni, da ga je treba ohraniti, saj bo izboljšal kasnejši nadzor nad uporabo sredstev v posebnih programih sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe 6

Člen 7, odstavek 1 a (novo)

 

Poročilo o oceni vsebuje oceno gospodarnosti finančnega poslovodenja. Vsebuje tudi oceno učinkovitosti in pravilnosti upravljanja proračuna in gospodarskega poslovodenja programa.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa (2007 do 2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
17.11.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

22.6.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

22.6.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

  • [1]  Glej obrazložitveni memorandum k spremenjenemu predlogu Komisije o „jedrskem paketu“, KOM(2004) 526, 8.9.2004.
  • [2]  UL C 49, 28.2.2006, str. 37.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa (2007–2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS)

Datum posvetovanja z EP

14.11.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
17.11.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
17.11.2005

EMPL
17.11.2005

ENVI
17.11.2005

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

EMPL
5.10.2005

ENVI

29.11.2005

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Daniel Caspary
5.10.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

/

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

/

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

31.1.2006

21.2.2006

3.5.2006

30.5.2006

 

Datum sprejetja

10.10.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Šarūnas Birutis, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vittorio Prodi, Esko Seppänen

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa Miguélez Ramos

Datum predložitve

13.10.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...