ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες

16.10.2006 - (COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγητής: Charles Tannock

Διαδικασία : 2006/0021(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0361/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0361/2006
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες

(COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0076)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0078/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0361/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Άρθρο 3, παράγραφος 1α) (νέα)

 

(1) ως "επιβάτες οχηματαγωγών ή κρουαζιερόπλοιων" νοούνται οι ταξιδιώτες που μετακινούνται μέσω τακτικών πορθμειακών γραμμών, πλοίων γραμμής ή κρουαζιερόπλοιων καλύπτοντας απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ.·

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα υψηλότερα όρια για τις αεροπορικές μεταφορές δεν θα πρέπει να θέτουν αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση τις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές και στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να επεκταθούν τα υψηλότερα όρια ώστε να καλύπτουν θαλάσσια ταξίδια λογικής διάρκειας, πράγμα που θα καθιστούσε αντιοικονομικές τις πολλαπλές διελεύσεις συνόρων και δεν θα επέτρεπε να γίνονται εύκολα καταχρήσεις για εμπορικό κέρδος.

Τροπολογία 2

Άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

1. Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές εμπορευμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στο τμήμα 3, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 220 ευρώ ανά άτομο.

1. Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές εμπορευμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στο τμήμα 3, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 330 ευρώ ανά άτομο.

Αιτιολόγηση

Μολονότι υπάρχουν περιορισμένα περιθώρια για την αύξηση των απαλλαγών όσον αφορά διελεύσεις χερσαίων συνόρων λόγω του κινδύνου να υποστούν σημαντικές απώλειες στα φορολογικά τους έσοδα τα κράτη μέλη που έχουν χερσαία σύνορα με χώρες εκτός της επικράτειας της ΕΕ, π.χ. τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, εάν θεσπιστεί σημαντικά υψηλότερο όριο για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί οριακά σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής η αξία που σχετίζεται με διελεύσεις χερσαίων συνόρων.

Τροπολογία 4

Άρθρο 8, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Στην περίπτωση επιβατών αεροπλάνων, το χρηματικό όριο που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο είναι 500 ευρώ.

Στην περίπτωση επιβατών αεροπλάνων, ή οχηματαγωγών ή κρουαζιερόπλοιων, το χρηματικό όριο που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο είναι 1000 ευρώ.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα προτεινόμενα νέα όρια είναι αυθαίρετα και επιδέχονται συζήτηση σε συνάρτηση με τα εθνικά συμφέροντα μεμονωμένων κρατών μελών, προτείνεται να προβλεφθεί ένα φάσμα πιθανών χρηματικών ορίων που θα εξετασθούν από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ως πιθανές δυνατότητες.

Τροπολογία 4

Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το χρηματικό όριο για τους ταξιδιώτες κάτω των δεκαπέντε ετών, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο. Ωστόσο, το χρηματικό όριο δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 110 ευρώ.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το χρηματικό όριο για τους ταξιδιώτες κάτω των δεκαέξι ετών, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο. Ωστόσο, το χρηματικό όριο δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 110 ευρώ.

Αιτιολόγηση

Τα δεκαέξι έχουν καταστεί ηλικία ευθύνης στα περισσότερα κράτη μέλη και ως τούτου πρέπει να αντικατοπτρίζεται η κοινωνική αυτή πραγματικότητα.

Τροπολογία 5

Άρθρο 9, παράγραφος 2

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να κάνουν διάκριση μεταξύ επιβατών αεροπλάνων και λοιπών ταξιδιωτών εφαρμόζοντας τα ελάχιστα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 μόνο στους ταξιδιώτες που δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να κάνουν διάκριση μεταξύ επιβατών αεροπλάνων, οχηματαγωγών ή κρουαζιερόπλοιων, και λοιπών ταξιδιωτών εφαρμόζοντας τα ελάχιστα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 μόνο στους ταξιδιώτες που δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς ή με οχηματαγωγά ή κρουαζιερόπλοια.

Αιτιολόγηση

Τα κατώτερα όρια των προϊόντων καπνού προβλέπονται κατά κύριο λόγο ως μέτρο δημόσιας υγείας αλλά υπάρχει κίνδυνος λαθρεμπορίας καπνού στις διελεύσεις χερσαίων συνόρων και συνεπώς είναι ανάγκη να αντιμετωπισθεί το ζήτημα αυτό με διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με το μεταφορικό μέσο. Η προσθήκη των θαλάσσιων μεταφορών στις αεροπορικές μεταφορές έχει ως στόχο να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών σε λογικές αποστάσεις.

Τροπολογία 6

Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Εκτός από την απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπίρας.

3. Εκτός από την απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης συνολικά 8 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπίρας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στόχον έχει τη δημιουργία μιας ισορροπίας από πλευράς αλκοολικού τίτλου μεταξύ των ποσοτήτων οίνου και μπύρας που απαλλάσσονται από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Τροπολογία 7

Άρθρο 11

Οι απαλλαγές δυνάμει των άρθρων 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω των δεκαεπτά ετών.

Οι απαλλαγές δυνάμει των άρθρων 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Αιτιολόγηση

Η νόμιμη ηλικία για την κατανάλωση οινοπνευματωδών στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είναι η ηλικία των 18 ετών και η κατανάλωση οινοπνευματωδών από τους εφήβους συνιστά σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα στην ΕΕ που θα πρέπει να καταπολεμηθεί κατά προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας αυξάνοντας συνεπώς το όριο ηλικίας στα 18.

Τροπολογία 8

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στην περίπτωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς με αυτοκίνητο όχημα, τα καύσιμα που περιέχονται στη δεξαμενή και ποσότητα καυσίμων που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα η οποία περιέχεται σε φορητό δοχείο, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την κατοχή και τη μεταφορά καυσίμων.

Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ποσότητα καυσίμων που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα η οποία περιέχεται σε φορητό δοχείο και μεταφέρεται με αυτοκίνητο όχημα, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την κατοχή και τη μεταφορά καυσίμων. Τα κράτη μέλη διατηρούν ωστόσο το δικαίωμα να ελέγχουν την ποσότητα αυτή και να λαμβάνουν μέτρα προς αποφυγήν του «τουρισμού καυσίμων» για λόγους φοροαποφυγής στις παραμεθόριες περιοχές τους.

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη που συνορεύουν με τρίτες χώρες αντιμετωπίζουν μείωση εσόδων από τον προσωπικό «τουρισμό καυσίμων». Τα έσοδα του εθνικού προϋπολογισμού από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης θα μπορούσαν να καταμετρηθούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί σε επίπεδο νομοθεσίας ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται το δικαίωμα των κρατών μελών να ελέγχουν εκ του σύνεγγυς και να εκτιμούν την κατάσταση.

Για λόγους ασφαλείας κρίνεται σκόπιμο να μην προβλέπεται η μεταφορά και ως εκ τούτου η απαλλαγή από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, του καυσίμου εντός δοχείου στην περίπτωση θαλασσίων και αεροπορικών ταξιδιών.

Τροπολογία 9

Άρθρο 14, παράγραφος 1, σημείο (α)

(a) πρόσωπα που κατοικούν στην παραμεθόρια ζώνη·

διαγραφή

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διακριτική αντίληψη που δύσκολα μπορεί να ρυθμιστεί και για αυθαίρετη διάταξη. Οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν ήδη αρμοδιότητες για την κατάσχεση εμπορευμάτων που δεν προορίζονται για προσωπική κατανάλωση ή τα οποία μεταπωλούνται με εμπορικό κέρδος, πράγμα που επαρκεί για την παρεμπόδιση των καταχρήσεων εκ μέρους ατόμων που κατοικούν στην παραμεθόρια ζώνη και διασχίζουν συχνά τα σύνορα.

Τροπολογία 10

Άρθρο 16, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3a. Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 8 αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια με γνώμονα κατ' ελάχιστο όριο τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών κατανάλωσης ή τα επίσημα δεδομένα του Eurostat σχετικά με τα μέσα ποσοστά πληθωρισμού των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τα υψηλότερα από τα ποσοστά αυτά, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει ομόφωνα λάβει διαφορετική απόφαση.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση των απαλλαγών έχει γίνει με σποραδικό τρόπο και όχι αυτοματοποιημένο, και συνεπώς η τροπολογία αυτή στοχεύει στην ενσωμάτωση αυτόματου μηχανισμού αναθεώρησης στην οδηγία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.         Νομοθετικό πλαίσιο και τρέχουσα ανάγκη αναθεώρησης

Το 1969, το Συμβούλιο θέσπισε οδηγία που εναρμόνιζε τις διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών (ΦΠΑ) και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από ταξιδιώτες που έρχονται από τρίτες χώρες[2]. Η οδηγία αυτή προέβλεπε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των εισαγωγών στην Κοινότητα μη εμπορικού χαρακτήρα και μικρότερου ποσοτικού ορίου από ταξιδιώτες που έρχονται από τρίτες χώρες. Επίσης, η εν λόγω οδηγία θέσπιζε τα ποσοτικά όρια για προϊόντα καπνού, τα αλκοολούχα ποτά, τα αρώματα, τον καφέ και το τσάι. Η οδηγία του 1969 τροποποιήθηκε πολλές φορές για να συμπεριληφθούν διάφορες τεχνικές προσαρμογές και τροποποιήσεις ποσοστώσεων εισαγωγών καθώς και την χορήγηση πολλών παρεκκλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη. Η διεύρυνση της ΕΕ το 2004 μετέβαλε ουσιαστικά τη μορφή και τη γεωγραφική έκταση της Ένωσης εφόσον δημιουργήθηκαν νέα σύνορα μεταξύ των νέων κρατών μελών της ΕΕ και συγκεκριμένα της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας με χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία (πράγμα που θα επεκταθεί στη Μολδαβία, τη Σερβία και την ΠΓΔΜ μετά την 1η 2007, προβλεπόμενη ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας) και, συνεπώς, απαιτείται νέα νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους του Συμβουλίου δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη κάλεσαν την Επιτροπή να επανεξετάσει τις διατάξεις της οδηγίας του 1969. Η παρούσα πρόταση ζητεί να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 οι νέες διατάξεις που διέπουν τις απαλλαγές των ταξιδιωτών. Η Επιτροπή έχει επίσης δεσμευθεί να αναθεωρήσει τα όρια και τις ποσότητες που περιλαμβάνει ο Τίτλος XI του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού συστήματος τελωνειακών ατελειών με στόχο την εναρμόνιση των διατάξεών του με τις προτεινόμενες διατάξεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κύκλου κατανάλωσης στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών.

II.       Ποσοτικά και οικονομικά όρια

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην ΕΕ απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται σε εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρα και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το όριο των 175 ευρώ ή αντίστοιχου ποσού στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών εκτός της ευρωζώνης. Η οδηγία καθορίζει επίσης ποσοτικά όρια για ορισμένα εμπορεύματα, όπως αναφέρεται ανωτέρω και πρόσθετες διατάξεις για ειδικές περιπτώσεις.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής ζητεί να αυξηθεί το όριο στα 220 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά ποσοστά πληθωρισμού της ΕΕ μετά την τελευταία αναθεώρηση του 1994 που ανερχόταν στο 25%.

Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια εκστρατεία στον τομέα της δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση του καπνίσματος και των δυσμενών συνεπειών του, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα μειωμένων ορίων για τα προϊόντα καπνού και διάταξη προς εφαρμογή κατά τη διέλευση χερσαίων συνόρων μόνον εφόσον το επιθυμούν τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί νέο ποσοτικό όριο για την μπύρα (16 λίτρα) και να αυξηθούν τα όρια για τον οίνο από 2 σε 4 λίτρα προκειμένου να διασφαλιστεί κάποιος βαθμός συνοχής και η άρση των διακρίσεων μεταξύ όλων των αλκοολούχων ποτών δεδομένου ότι από πλευράς δημόσιας υγείας δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που πιστοποιούν ότι μια κατηγορία προϊόντων είναι ασφαλέστερη από μια άλλη. Το νέο ποσοτικό όριο για την μπύρα, το μόνο αλκοολούχο ποτό για το οποίο δεν ίσχυαν τέτοιου είδους περιορισμοί, εναρμονίζει τα λοιπά κράτη μέλη με τη Φινλανδία για την οποία ίσχυε παρέκκλιση και στοχεύει στην καταπολέμηση του αλκοολισμού που συνιστά σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην ΕΕ.

Τα ποσοτικά όρια για τον καφέ και το τσάι καθώς και για τα αρώματα θα πρέπει να αρθούν ως αναχρονιστική πρακτική που ανάγεται στην εποχή κατά την οποία επιβάλλονταν στα προϊόντα αυτά υψηλοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης πράγμα που δεν συμβαίνει επί του παρόντος.

III.      H άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει και υποστηρίζει γενικότερα την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της φοροαπαλλαγής επιβατών αεροπλάνων για εμπορεύματα αξίας έως 500 ευρώ, προτείνοντας, ωστόσο, πολλές νέες τροποποιήσεις:

- η ηλικία κάτω της οποίας τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τα χρηματικά όρια (15 ετών στην πρόταση) και η ηλικία για την οποία τα κράτη μέλη δεν θα εφαρμόζουν απαλλαγές ως προς τα ποσοτικά όρια για την εισαγωγή καπνού και αλκοολούχων ποτών (17 ετών στην ισχύουσα πρόταση), θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να καθορισθεί στα 18· τα παραδοσιακά αυτά ηλικιακά όρια που δεν έχουν μεταβληθεί από το 1969 συνιστούν αναχρονιστική αντίληψη δεδομένου ότι στα περισσότερα κράτη μέλη για δραστηριότητες όπως είναι η ψήφος και η κατανάλωση οινοπνεύματος έχει καθορισθεί η ηλικία των 18 ετών και η πλειονότητα των πολιτών δεν διαθέτουν οικονομική αυτονομία κάτω των 18 ετών, αντίθετα με ότι μπορεί να συνέβαινε πριν από 40 χρόνια. Ωστόσο, για λόγους επικουρικότητας, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να δικαιούνται να διατηρούν τις απαλλαγές για γενικά είδη εισαγωγής εφόσον τούτο συμφωνεί με το εθνικό τους δίκαιο, εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών και των τσιγάρων. Ως προς τα προϊόντα αυτά, αιτιολογείται ιατρικώς να αυξηθεί το όριο ηλικίας δεδομένου ότι η κατανάλωση οινοπνευματωδών και το κάπνισμα από τους εφήβους θέτει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας.

- θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια νέα κατηγορία ταξιδιωτών, παράλληλα με τους επιβάτες αεροπλάνων, τα άτομα που χρησιμοποιούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής και τους διαμεθοριακούς εργαζομένους. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους επιβάτες οχηματαγωγών και κρουαζιερόπλοιων που πραγματοποιούν θαλάσσια ταξίδια ορισμένης διάρκειας και απόστασης. Η ακριβής απαιτούμενη απόσταση της θαλάσσιας διαδρομής είναι υπό συζήτηση και θα μπορούσε να καθορισθεί στα 50 ή στα 100 χιλιόμετρα έτσι ώστε να αποκλείονται συντομότατες θαλάσσιες διαδρομές που θα άφηναν περιθώρια καταχρήσεων και θα συνεπαγόταν σημαντική απώλεια εσόδων για ορισμένα κράτη μέλη.

- ο εισηγητής αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες ορισμένων νέων κρατών μελών της ΕΕ που μοιράζονται χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συχνά πολύ χαμηλότερες τιμές πώλησης προϊόντων, και συνεπώς εκτίθενται σε εντατικό διασυνοριακό μονοδρομικό εμπόριο των εν λόγω φθηνότερων προϊόντων. Ωστόσο, πιστεύει ότι τα προτεινόμενα χρηματικά κατώτερα όρια για τους επιβάτες αεροπλάνων, οχηματαγωγών και κρουαζιερόπλοιων όσον αφορά τις εισαγωγές εμπορευμάτων εκτός των προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών, έχουν καθορισθεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και θα πρέπει να αυξηθούν αισθητά. Το κατώτερο όριο για τις διελεύσεις χερσαίων συνόρων, μολονότι είναι χαμηλότερο από εκείνο που ισχύει για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, θα πρέπει επίσης να αυξηθεί μετριοπαθώς. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η ενίσχυση των γειτονικών οικονομιών, στα ανατολικά της Ένωσης, με την εντατικοποίηση του εμπορίου, είναι πολλές φορές χρησιμότερη απ' ότι η χορήγηση ενισχύσεων από τον Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης.

- όσον αφορά τους κατοίκους των επονομαζόμενων παραμεθόριων ζωνών και την πρόταση της Επιτροπής να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν χαμηλότερα οικονομικά και ποσοτικά όρια, ο εισηγητής του παρόντος εγγράφου πιστεύει ότι με την επιλογή του τόπου διαμονής τους κοντά στα κοινοτικά σύνορα δεν θα πρέπει οι πολίτες να έχουν διαφορετική μεταχείριση από τους υπόλοιπους. Προτείνει, συνεπώς, να διαγραφούν οι αντίστοιχες διατάξεις και να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των εθνικών τελωνειακών αρχών όσον αφορά την κατάσχεση εμπορευμάτων και την επιβολή προστίμων σε πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων παραμεθόριων ζωνών που επωφελούνται καταχρηστικώς από τις φοροαπαλλαγές για εμπορικούς σκοπούς.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [2]  Οδηγία 69/169/EΟΚ του Συμβουλίου της 28/05/1969 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

7.3.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON
14.3.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
14.3.2006

INTA
14.3.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ENVI
21.3.2006

INTA
21.3.2006

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Charles Tannock
14.3.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2006

11.7.2006

11.9.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Charles Tannock

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Katerina Batzeli, Andrew Duff, Harald Ettl, Luis Herrero-Tejedor, Ona Juknevičienė

Ημερομηνία κατάθεσης

16.10.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...