MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta

16.10.2006 - (KOM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Charles Tannock

Menettely : 2006/0021(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0361/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0361/2006
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta

(KOM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0076)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0078/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0361/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

3 artiklan 1 a alakohta (uusi)

1 a) 'meriliikenteen lautta- tai risteilijämatkustajalla' matkustajia, jotka matkustavat aikataulun mukaan liikennöivällä meriliikenteen lautalla, vuorolaivalla tai risteilyaluksella vähintään 50 kilometriä;

Perustelu

Ilmaliikenteeseen ehdotettujen rajoitusten korottamisen ei pitäisi haitata laivamatkustajaliikennettä tarpeettomasti. Tarkistuksella pyritään laajentamaan kestoltaan kohtuullisten merimatkojen rajoituksia, jolloin toistuvista risteilyistä tulee taloudellisesti kannattamattomia eikä niitä voida käyttää helposti väärin kaupallisen hyödyn saamiseksi.

Tarkistus 2

8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta muut kuin 3 jaksossa tarkoitetut tuontitavarat, jos niiden kokonaisarvo on enintään 220 euroa henkeä kohti.

1. Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta muut kuin 3 jaksossa tarkoitetut tuontitavarat, jos niiden kokonaisarvo on enintään 330 euroa henkeä kohti.

Perustelu

Maantieliikenteen rajaylitysten verovapautusmäärien suhteen on niukemmin liikkumavaraa, kun otetaan huomioon merkittävien veropohjamenetysten riski jäsenvaltioissa, joilla on maarajaa EU:hun kuulumattomien alueiden kanssa, kuten Baltian maissa, Puolassa, Slovakiassa ja Unkarissa. Tästä huolimatta maaliikenteen arvorajaa olisi nostettava marginaalisesti komission ehdotukseen verrattuna, jos meri- ja ilmaliikenteelle hyväksytään huomattavasti laajempi rajoitus.

Tarkistus 3

8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Lentomatkustajille määritelty 1 kohdassa rahamääräinen rajoitus on 500 euroa.

Lentomatkustajille tai meriliikenteen lautta- tai risteilijämatkustajille määritelty 1 kohdassa rahamääräinen rajoitus on 1000 euroa.

Perustelu

Ehdotetut uudet rajoitukset ovat mielivaltaisia ja niistä käydään keskusteluja kunkin jäsenvaltion kansallisten etujen mukaisesti, joten rahamääräisiä rajoituksia esitetään useampi, jotta talous- ja raha-asiain valiokunnalla olisi useampia vaihtoehtoja harkittavanaan.

Tarkistus 4

8 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat alentaa alle 15 vuotta vanhojen matkustajien rahamääräistä rajoitusta käytettävästä kuljetusvälineestä riippumatta. Rahamääräinen rajoitus ei saa olla alempi kuin 110 euroa.

2. Jäsenvaltiot voivat alentaa alle 16-vuotiaitten matkustajien rahamääräistä rajoitusta käytettävästä kuljetusvälineestä riippumatta. Rahamääräinen rajoitus ei saa olla alempi kuin 110 euroa.

Perustelu

16 vuoden ikä on vastuuikä suuressa osassa Euroopan unionia, ja näin ollen tarkistuksessa pyritään ottamaan huomioon tämä sosiologinen tosiasia.

Tarkistus 5

9 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat tehdä eron lentomatkustajien ja muiden matkustajien välillä soveltamalla 1 kohdassa vahvistettuja määrällisiä vähimmäisrajoituksia ainoastaan muihin matkustajiin kuin lentomatkustajiin.

Jäsenvaltiot voivat tehdä eron lentomatkustajien tai meriliikenteen lautta- tai risteilijämatkustajien ja muiden matkustajien välillä soveltamalla 1 kohdassa vahvistettuja määrällisiä vähimmäisrajoituksia ainoastaan muihin matkustajiin kuin lentomatkustajiin tai meriliikenteen lautta- tai risteilijämatkustajiin.

Perustelu

Tupakkatuotteiden alemmat rajat on suunniteltu ensisijaisesti kansanterveystoimeksi, mutta maantiereiteillä saatetaan salakuljettaa savukkeita, joten suojaaminen edellyttää lähestymistavan eriyttämistä matkustustavan mukaisesti. Meriliikenteen lentoliikenteeseen rinnastamisella pyritään välttämään näiden muotojen syrjintää etäisyyksien ollessa kohtuullisia.

Tarkistus 6

10 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn verovapautuksen lisäksi jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta yhteensä neljä litraa kuohumatonta viiniä ja 16 litraa olutta.

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn verovapautuksen lisäksi jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta yhteensä kahdeksaa litraa kuohumatonta viiniä ja 16 litraa olutta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saavuttamaan alkoholipitoisuutta koskeva tasapaino ja vastaavuus arvonlisä- ja valmisteverosta vapautettujen viini- ja olutmäärien välillä.

Tarkistus 7

11 artikla

Edellä 9 ja 10 artiklassa säädettyjä verovapautuksia ei sovelleta alle 17 vuotta vanhoihin matkustajiin.

Edellä 9 ja 10 artiklassa säädettyjä verovapautuksia ei sovelleta alle 18-vuotiaisiin matkustajiin.

Perustelu

Alkoholin laillisen nauttimisien ikäraja on useimmissa EU:n jäsenvaltioissa 18 vuotta, ja teini-ikäisten juominen on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Sen torjuminen on yksi kansanterveystyön painopisteistä, ja siksi ikärajaa nostetaan 18 vuoteen.

Tarkistus 8

12 artikla

Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta kaikkien yksittäisten moottoriajoneuvojen polttoainesäiliössä oleva polttoaine sekä tällaisilla ajoneuvoilla kuljetettavassa kannettavassa säiliössä oleva polttoaine, jos sitä on enintään 10 litraa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta polttoaineen hallussapitoa ja kuljettamista koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista.

Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta moottoriajoneuvossa kuljetettavassa ja kannettavassa säiliössä oleva polttoaine, jos sitä on enintään 10 litraa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta polttoaineen hallussapitoa ja kuljettamista koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oltava oikeus valvoa bensaturismia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin veronkiertoon perustuvan bensaturismin estämiseksi raja-alueillaan.

Perustelu

Kolmansien maiden rajanaapureina olevien jäsenvaltioiden verotulot pienenevät yksityishenkilöiden bensaturismin vuoksi. Arvonlisä- ja valmisteverosta saadut kansalliset verotulot voivat olla melko suuret. Tästä syystä kysymys on otettava esille EU:n lainsäädännössä, jotta jäsenvaltioille voidaan taata oikeus valvoa ja arvioida tilannetta perusteellisesti.

Polttoaineen kuljettamista säiliössä laiva- ja lentomatkoilla ei pitäisi turvallisuussyistä sallia eikä näin ollen myöskään vapauttaa arvonlisä- ja valmisteverosta.

Tarkistus 9

14 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) raja-alueilla asuvat henkilöt;

Poistetaan.

Perustelu

Konsepti on syrjivä ja mielivaltainen ja sen valvonta on hankalaa. Tulliviranomaisilla on jo nyt valtuudet takavarikoida tuotteet, joita ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseen kulutukseen vaan jotka jälleenmyydään. Nämä valtuudet riittävät estämään raja-alueilla asuvien toistuvien rajanylitysten väärinkäytön.

Tarkistus 10

16 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

3a. Edellä 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja rahamääräisiä rajoituksia tarkistetaan ainakin viiden vuoden välein vähintään yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä tai Eurostatin virallisiin lukuihin perustuvaa jäsenvaltioiden keskimääräistä inflaatioastetta vastaavalla määrällä sen mukaan kumpi niistä on suurempi, ellei neuvosto päätä asiasta toisin yksimielisesti.

Perustelu

Rajoitusten uudelleenarviointi vaikuttaa hajanaiselta ja epäautomaattiselta, joten tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön automaattinen uudelleenarviointimekanismi.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

I.         Lainsäädäntötausta ja nykyinen tarkistamistarve

Neuvosto hyväksyi vuonna 1969 direktiivin, jolla yhdenmukaistettiin kolmansista maista saapuvien matkustajien maahantuomien tuotteiden alv- ja valmisteverovapautusta koskevat säännökset[1]. Siinä myönnettiin alv- ja valmisteverovapautus kolmansista maista yhteisöön saapuvien matkustajien maahantuomille tuotteille, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön ja joiden määrät alittavat tietyt rajat. Lisäksi siinä asetettiin määrärajat tupakkatuotteille, alkoholille, hajuvesille, kahville ja teelle. Vuoden 1969 direktiiviä on tarkistettu moneen otteeseen useiden teknisten mukautusten ja maahantuontikiintiöiden muuttamisen vuoksi ja lukuisten poikkeusten myöntämiseksi eräille jäsenvaltioille. Vuoden 2004 laajentuminen muutti perusteellisesti unionin muotoa ja maantiedettä: Virolla, Latvialla, Liettualla, Puolalla, Slovakialla ja Unkarilla on yhteinen raja Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kaltaisten maiden kanssa (ja sama koskee tammikuun 1. päivän 2007 jälkeen myös Moldovaa, Serbiaa ja Makedoniaa, kun Romanian ja Bulgarian odotetaan liittyvän unioniin). Tilanne edellyttää neuvostolta uusia lainsäädäntötoimia, koska eräät jäsenvaltiot pyysivät komissiota arvioimaan vuoden 1969 säännöksiä uudelleen. Nykyisessä ehdotuksessa edellytetään, että matkustajien maahantuomia määriä koskevat uudet säännökset tulevat voimaan 1. päivästä tammikuuta 2007 lähtien. Komissio pyrkii lisäksi tarkastelemaan uudelleen yhteisön tullittomuusjärjestelmää koskevassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 918/83 tarkoitettuja rajoituksia ja kiintiöitä saattaakseen ne yhdenmukaisiksi kansainvälisen matkustajaliikenteen alv- ja valmisteverohuojennuksia varten ehdotettujen säännösten kanssa.

II.       Määrälliset ja rahamääräiset rajoitukset

Kolmansista maista EU:n alueelle saapuvat matkustajat saavat nykyisten säännösten mukaisesti alv- ja valmisteverovapautuksen maahantuoduista tuotteista, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön ja joiden rahallinen arvo on enintään 175 euroa tai tätä vastaava kansallisessa valuutassa ilmaistu määrä, jos kyseessä on euroalueeseen kuulumaton jäsenvaltio. Lisäksi direktiivissä asetetaan määrärajoituksia tietyille edellä mainituille tuotteille, ja erityistapauksia varten annetaan lisäsäännöksiä.

Komission nykyisessä ehdotuksessa vaaditaan rajoituksen korottamista 220 euroon, millä otetaan huomioon koko EU:n inflaatioasteen kehittyminen viimeisimmän, vuonna 1994 toteutetun tarkistamisen jälkeen (noin 25 prosenttia).

Ehdotuksessa otetaan huomioon maailmanlaajuiset tupakoinnin vastaiset kansanterveyskampanjat ja tupakoinnin haittavaikutukset ja siksi siinä sallitaan tupakkatuotteiden alennetut rajoitukset, ja tätä sovelletaan maitse tapahtuviin rajanylityksiin ainoastaan, jos jäsenvaltio itse niin haluaa.

Komissio ehdottaa alkoholijuomien yhteydessä uutta määrärajaa oluelle (16 litraa) ja viinien määrärajan nostamista 2 litrasta 4:än varmentaakseen kaikkien alkoholijuomien yhdenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun, koska ei ole saatu selvää näyttöä siitä, että jokin tuoteryhmä olisi millään tavoin muita turvallisempi. Olut on ainoa alkoholijuoma, jolla ei ole toistaiseksi ollut määrärajoitusta, ja sen uusi määräraja merkitsee Suomea koskevan poikkeuksen laajentamista muihin jäsenvaltioihin. Tällä pyritään torjumaan alkoholismia, joka on yksi EU:n merkittävistä kansanterveysongelmista.

Kahvin, teetuotteiden ja hajuvesien määrärajoitukset kumotaan historiallisina poikkeuksina, koska niistä perittiin aikoinaan suuria valmisteveroja, mutta tämä ei enää päde näinä päivinä.

III.      Esittelijän kanta

Esittelijä pitää komission ehdotusta yleisesti ottaen myönteisenä ja tukee sitä ja erityisesti ehdotusta nostaa ilmaliikenteen matkustajien maahantuomien tuotteiden rahamääräistä rajoitusta 500 euroon, mutta hän ehdottaa kuitenkin useita uusia tarkistuksia:

–   jäsenvaltion rahamääräisten rajoitusten alentamismahdollisuutta koskeva ikäraja (ehdotuksessa alle 15-vuotiaat) ja tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien määrärajoituksia koskevien poikkeuksien soveltamatta jättämistä koskeva ikäraja (nykyisessä ehdotuksessa alle 17-vuotiaat) olisi kumpikin nostettava 18 vuoteen; nämä perinteiset ikärajat ovat säilyneet muuttumattomina vuodesta 1969 ja ne ovat historiallisia jäänteitä, koska useimmissa jäsenvaltioissa äänestämisen ja alkoholin nauttimisen kaltaisten täysi-ikäisyyttä edellyttävien toimien ikärajana on 18 vuotta, ja enin osa väestöstä ei ole taloudellisesti itsenäisiä alle 18 vuoden ikäisinä, vaikka tilanne on saattanut olla toisenlainen 40 vuotta sitten; jäsenvaltioilla on kuitenkin toissijaisuusperiaatteen vuoksi edelleen oikeus säilyttää muita maahantuotavia tuotteita kuin alkoholia ja tupakkaa koskevat poikkeukset kansallisen tavan mukaisesti; rajaus on lääketieteellisesti perusteltu, koska teini-ikäisten juominen ja tupakointi ovat vakavia kansanterveysongelmia;

–   lentomatkustajien, yksityisen huvi-ilmailun ja rajatyöntekijöiden ohella olisi otettava käyttöön vielä yksi matkustajaryhmä; meriliikenteen lautta- ja risteilijämatkustajat, jotka matkaavat meritse tietyn aikaa ja tietyn etäisyyden verran; täsmällisestä etäisyydestä voidaan neuvotella ja raja voitaisiin asettaa 50:en tai 100 kilometriin, jotta lyhyet merenylitykset voitaisiin sulkea pois, koska ne ovat alttiita väärinkäytöksille ja vievät merkittävästi tuloja eräiltä jäsenvaltioilta;

–   esittelijä ottaa huomioon eräiden uusien jäsenvaltioiden huolet, koska niillä on yhteistä maarajaa sellaisten kolmansien maiden kanssa, joissa vähittäismyyntihinnat ovat usein selvästi pienempiä, ja siten halpatuotteiden yksisuuntainen kauppaaminen rajojen yli saattaa lisääntyä; esittelijä katsoo kuitenkin, että ilmaliikenteen matkustajia ja meriliikenteen lautta- ja risteilijämatkustajia varten ehdotettu muita tuotteita kuin tupakkatuotteita ja alkoholia koskevat rahamääräiset rajoitukset ovat liian alhaisia ja niitä olisi korotettava merkittävästi; maitse tapahtuvien rajanylitysten yhteydessä sovellettavia rajoituksia voitaisiin myös korottaa maltillisesti, joskin vähäisemmin kuin ilma- ja meriliikenteessä; on myös totta, että itäisten naapurimaiden taloutta kyetään auttamaan tehokkaammin lisäämällä kauppaa kuin antamalla rahatukea EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettavalla eurooppalaisella naapuruuden ja kumppanuuden välineellä.

–   Esittelijä toteaa raja-alueiden asukkaista ja komission ehdottamasta, jäsenvaltioille sallittavasta alennettujen rahamääräisten rajoitusten ja määrärajoitusten soveltamisesta, että kansalaisia ei pitäisi kohdella mitenkään eri tavoin vain siksi, että he ovat päättäneet asua yhteisön ulkorajojen liepeillä. Siksi hän ehdottaa kyseisten säännösten poistamista ja kansallisten tulliviranomaisten takavarikointi- ja perimisoikeuksien vahvistamista tapauksissa, joissa kansalaiset, raja-alueiden asukkaat mukaan lukien, käyttävät vapautuksia väärin kaupallisiin tarkoituksiin.

  • [1]  Neuvoston direktiivi 69/169/ETY, annettu 28 päivänä toukokuuta 1969, kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0076 – C6 0078/2006 – 2006/0021(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

7.3.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON
14.3.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI
14.3.2006

INTA
14.3.2006

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.3.2006

INTA

21.3.2006

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Charles Tannock
14.3.2006

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

20.6.2006

11.7.2006

11.9.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charles Tannock

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Katerina Batzeli, Andrew Duff, Harald Ettl, Luis Herrero-Tejedor, Ona Juknevičienė

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...