SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego

16.10.2006 - (COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Charles Tannock

Procedura : 2006/0021(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0361/2006
Teksty złożone :
A6-0361/2006
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego

(COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0076)[1],

–   uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0078/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6‑0361/2006),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 3 punkt 1a (nowy)

 

(1a)„pasażerowie promów morskich lub statków wycieczkowych” oznaczają wszystkich pasażerów podróżujących regularnymi promami morskimi, statkami liniowymi lub wycieczkowymi na odległość przynajmniej 50 kilometrów;

Uzasadnienie

Proponowane wyższe progi dla podróży samolotowych nie powinny bezpodstawnie wpływać niekorzystnie na morski transport pasażerski i poprawka niniejsza ma na celu rozszerzenie stosowania tych wyższych progów na podróże morskie rozsądnej długości, co uczyniłoby częste podróże nieopłacalnymi i niełatwymi do wykorzystywania do osiągania zysków handlowych.

Poprawka 2

Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego przywóz towarów innych niż te, o których mowa w sekcji 3, których łączna wartość nie przekracza 220 EUR na osobę.

1. Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego przywóz towarów innych niż te, o których mowa w sekcji 3, których łączna wartość nie przekracza 330 EUR na osobę.

Uzasadnienie

Pomimo że margines na zwiększenie przydziału w przypadku podróży drogą lądową jest mniejszy z powodu ryzyka poniesienia znacznych strat z tytułu podatku przez państwa członkowskie posiadające granice lądowe z państwami trzecimi, np. państwa bałtyckie, Polska, Słowacja i Węgry, to jednak w przypadku przyjęcia znacznie wyższych progów dla podróży drogą morską i powietrzną stosowne byłoby niewielkie jego zwiększenie w stosunku do wniosku Komisji w odniesieniu do podróży drogą lądową.

Poprawka 3

Artykuł 8 ustęp 1 akapit drugi

W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym, próg pieniężny określony w akapicie pierwszym wynosi 500 EUR.

W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym, pasażerów podróżujących promami morskimi lub statkami wycieczkowymi próg pieniężny określony w akapicie pierwszym wynosi 1000 EUR.

Uzasadnienie

Ponieważ nowe proponowane progi są arbitralne i poddawane pod dyskusję zależnie od indywidualnych interesów narodowych państw członkowskich, proponuje się ustalenie gamy progów pieniężnych do rozpatrzenia przez Komisję ECON jako możliwych opcji.

Poprawka 4

Artykuł 8 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie mogą obniżyć próg pieniężny dla podróżnych poniżej piętnastego roku życia, niezależnie od środka transportu. Jednakże próg pieniężny nie może być niższy niż 110 EUR.

2. Państwa Członkowskie mogą obniżyć próg pieniężny dla podróżnych poniżej szesnastego roku życia, niezależnie od środka transportu Jednakże próg pieniężny nie może być niższy niż 110 EUR.

Uzasadnienie

W większości państw UE przyjęło się, że osiągnięcie szesnastego roku życia wiąże się z przejęciem odpowiedzialności. Poprawka ta ma na celu odzwierciedlenie tego zjawiska społecznego.

Poprawka 5

Artykuł 9 ustęp 2

Państwa Członkowskie mogą wprowadzić rozróżnienie między podróżnymi w transporcie lotniczym a innymi podróżnymi przez zastosowanie minimalnych limitów ilościowych określonych w ust. 1 tylko do podróżnych innych niż podróżni w transporcie lotniczym.

Państwa Członkowskie mogą wprowadzić rozróżnienie między podróżnymi w transporcie lotniczym, pasażerami podróżującymi promami morskimi lub statkami wycieczkowymi a innymi podróżnymi przez zastosowanie minimalnych limitów ilościowych określonych w ust. 1 tylko do podróżnych innych niż podróżni w transporcie lotniczym, pasażerowie podróżujący promami morskimi lub statkami wycieczkowymi.

 

Uzasadnienie

Niższe ilości wyrobów tytoniowych stanowią przede wszystkim środek ochrony zdrowia publicznego, istnieje jednakże ryzyko przemytu tytoniu drogami lądowymi, stąd też konieczność zapobieżenia takiej sytuacji przez zastosowanie rozróżnienia ze względu na środek transportu. Dodanie podróży morskich do powietrznych ma na celu uniknięcie niesłusznego dyskryminowania podróży morskich wobec powietrznych na rozsądne odległości.

Poprawka 6

Artykuł 10 ustęp 3

3. Oprócz zwolnienia określonego w ust. 1, Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego łącznie 4 litry wina niemusującego i 16 litrów piwa.

3. Oprócz zwolnienia określonego w ust. 1, Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego łącznie 8 litrów wina niemusującego i 16 litrów piwa.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie równowagi pomiędzy ilością wina i piwa zwolnionych z podatku VAT i akcyzy w zależności od zawartości alkoholu.

Poprawka 7

Artykuł 11

Zwolnień na mocy art. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku podróżnych poniżej siedemnastego roku życia.

Zwolnień na mocy art. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku podróżnych poniżej osiemnastego roku życia.

 

Uzasadnienie

Wiek legalnego spożywania alkoholu wynosi w większości państw członkowskich 18 lat, a spożywanie alkoholu przez nastolatków jest poważnym problemem społecznym w UE, który powinien być zwalczany jako priorytetowy w odniesieniu do zdrowia publicznego, stąd podwyższenie granicy do 18 lat.

Poprawka 8

Artykuł 12

Państwa członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego, w przypadku dowolnego silnikowego środka transportu, paliwo znajdujące się w baku oraz ilość paliwa nieprzekraczającą 10 litrów w przenośnym kanistrze, nie naruszając krajowych przepisów dotyczących posiadania i transportu paliwa.

Państwa członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego, w przypadku dowolnego silnikowego środka transportu, paliwo znajdujące się w baku oraz ilość paliwa nieprzekraczającą 10 litrów, transportowaną pojazdem w przenośnym kanistrze, nie naruszając krajowych przepisów dotyczących posiadania i transportu paliwa. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny mieć prawo kontrolowania i podejmowania środków w celu przeciwdziałania „turystycznemu tankowaniu” celem uniknięcia płacenia podatków w obszarach przygranicznych.

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich graniczących z państwami trzecimi doświadcza zmniejszenia dochodu z powodu „turystycznego tankowania” dla potrzeb osobistych. Dochody budżetowe państw z tytułu VAT i podatku akcyzowego mogłyby znacznie wzrosnąć. Kwestia ta powinna zostać rozważona na poziomie jurysdykcyjnym UE w celu zapewnienia państwom członkowskim prawa wnikliwej kontroli i oceny sytuacji.

Ustalanie zasad transportu, a co za tym idzie zwolnień z podatku VAT oraz akcyz w związku z przewozem paliwa w przenośnym kanistrze w przypadku podróży samolotem lub statkiem byłoby niekorzystne ze względu na zachowanie bezpieczeństwa.

Poprawka 9

Artykuł 14 ustęp 1 litera a)

(a) osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej;

skreślona

Uzasadnienie

Pojęcie to ma charakter dyskryminacyjny, jest trudne do nadzorowania i arbitralne. Służby celne mają już uprawnienia do konfiskowania towarów nieprzeznaczonych do użytku osobistego lub odsprzedawanych, i to wystarczy, aby zniechęcić osoby mieszkające w strefach przygranicznych często przekraczające granice lądowe do poełniania nadużyć.

Poprawka 10

Artykuł 16 ustęp 3a (nowy)

 

3a. Progi pieniężne, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2, są poddawane rewizji przynajmniej co pięć lat przez zastosowanie co najmniej zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych lub oficjalnych pochodzących z Eurostatu danych dotyczących średniej stopy inflacji w państwach członkowskich, z uwzględnieniem wartości największej, chyba że Rada jednogłośnie zadecyduje inaczej.

Uzasadnienie

Rewizja przydziałów wydaje się być sporadyczna, a nie automatyczna, i poprawka niniejsza ma na celu wprowadzenie do dyrektywy automatycznego mechanizmu rewizji.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

I.         Kontekst legislacyjny i aktualna konieczność rewizji

W roku 1969 Rada przyjęła dyrektywę dotyczącą harmonizacji przepisów w zakresie zwolnienia podróżnych przyjeżdżających z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku akcyzowego[1]. Wprowadza ona zwolnienie od VAT i podatku akcyzowego towarów przywożonych w celach niehandlowych i poniżej pewnych ilości do Wspólnoty z krajów trzecich. Ustala ona również limity ilościowe na wyroby tytoniowe, alkohol, perfumy, kawę i herbatę. Dyrektywa z 1969 roku była wielokrotnie zmieniana od tego czasu w celu wprowadzenia licznych przystosowań technicznych, zmian kontyngentów przywozowych, jak również przyznania licznych derogacji niektórym państwom członkowskim. Rozszerzenie UE w 2004 r. znacząco zmieniło kształt i geograficzny zasięg Unii, która posiada teraz granice za pośrednictwem takich państw członkowskich jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Węgry z krajami takimi jak Rosja, Ukraina czy Białoruś (a dołączą do nich Mołdawia, Serbia i Macedonia po 1 stycznia 2007 r., kiedy oczekiwane jest przystąpienie Rumunii i Bułgarii), w związku z czym wymagana jest od Rady nowa interwencja natury legislacyjnej jako wynik wniosków wielu państw członkowskich do Komisji o ponowną rewizję przepisów z 1969 r. Obecny wniosek zakłada, że nowe przepisy dotyczące przydziałów dla podróżnych mają wejść w życie od 1 stycznia 2007 r. Komisja dokonała również rewizji progów i ilości zawartych w Tytule XI rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych w celu dostosowania ich do proponowanych przepisów dotyczących zwolnienia podróżnych w pasażerskim ruchu międzynarodowym od VAT i podatku akcyzowego.

II.       Progi ilościowe i pieniężne

Zgodnie z obecnymi przepisami podróżni z krajów trzecich wjeżdżający na terytorium UE są zwolnieni z VAT i podatku akcyzowego od towarów mających charakter niehandlowy i o wartości nieprzekraczającej 175 € lub równowartości w walucie krajowej państw nienależących do strefy euro. Dyrektywa ustala zarówno limity ilościowe na niektóre towary, jak wspomniano wyżej, jak również przepisy dodatkowe dla przypadków szczególnych.

Obecny wniosek Komisji zakłada zwiększenie progów do 220 €, uwzględniając wskaźnik inflacji w całej Unii od ostatniej rewizji w 1994 r. rzędu 25%.

Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to biorąc pod uwagę globalną kampanię na rzecz zdrowia publicznego zwalczającą palenie i jego negatywne skutki, wniosek wprowadza opcję zmniejszonych limitów na wyroby tytoniowe i przepis, że stosowane będą one wobec podróży lądowych jedynie jeśli zażyczą sobie tego państwa członkowskie.

Jeśli chodzi o napoje alkoholowe, Komisja proponuje wrowadzenie nowego limitu ilościowego dotyczącego piwa (16 litrów) i zwiększenie limitu wina z 2 do 4 litrów w celu zagwrantowania spójności i niedyskryminowania wszystkich napojów alkoholowych, jako że w pojęciu zdrowia publicznego nie ma wyraźnego dowodu, że jedna kategoria wyrobów jest bezpieczniejsza od drugiej. Nowy limit ilościowy dotyczący piwa, jedynego napoju alkoholowego poprzednio niedotkniętego takimi ograniczeniami stawia państwa członkowskie na równi z derogacją fińską i jest ukierunkowany na zwalczanie alkoholizmu, będącego głównym problemem zdrowia publicznego w UE.

Limity ilościowe dotyczące kawy i herbaty, a także perfum zostaną zniesione jako anomalia historyczna, kiedy towary te były obłożone znacznym podatkiem akcyzowym, co już dłużej nie ma miejsca.

III.      Opinia sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem i generalnie popiera wniosek Komisji szczególnie jeśli chodzi o zwiększenie kwoty wartości towarów zwolnionych z podatku do 500 € w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym, sugerując niemniej jednak wprowadzenie wielu nowych poprawek:

- wiek, poniżej którego państwa członkowskie mogą obniżać progi pieniężne (15 lat we wniosku) oraz wiek, dla którego państwa członkowskie nie stosują zwolnień dotyczących limitów ilościowych dla przywożonych wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych (17 lat we wniosku), powinny być podwyższone do 18 lat; te tradycyjne granice wiekowe niezmieniane od 1969 r. są anomaliami historycznymi, ponieważ w większości państw członkowskich pełnoletność uprawniającą do głosowania i spożywania alkoholu osiąga się w wieku 18 lat, a większość populacji nie jest finansowo niezależna przed 18 rokiem życia, co niekoniecznie wyglądało tak samo 40 lat temu. Niemniej jednak dla zachowania zasady subsydiarności państwa członkowskie są nadal uprawnione do zachowania zwolnień zwykłych przywożonych towarów, innych niż alkohol i papierosy, jeżeli jest to zgodne ze zwyczajami narodowymi. Podwyższenie tej granicy wiekowej jest uzasadnione z punktu widzenia medycznego, jako że spożywanie alkoholu i palenie papierosów przez nastolatków stanowi szczególnie poważny problem z dziedziny zdrowia publicznego.

- równolegle do kategorii podróżnych w transporcie lotniczym, adeptów prywatnego lotnictwa rekreacyjnego, pracowników stref przygranicznych powinna zostać wprowadzona nowa kategoria podróżnych. Chodzi tu o pasażerów promów morskich i statków wycieczkowych biorących udział w rejsach określonej długości i odległości; dokładna wymagana odległość podróży morskiej może podlegać dyskusji i być ustalona na 50 lub 100 km w celu wykluczenia krótkich wypadów morskich, mogących służyć powstawaniu nadużyć pociągających za sobą znaczne straty w dochodach niektórych państw członkowskich.

- sprawozdawca docenia zaniepokojenie niektórych nowych państw członkowskich UE, posiadających granice lądowe z krajami trzecimi, gdzie często obowiązują niższe ceny detaliczne, i narażonych w związku z tym na intensywny transgraniczny przepływ w jędną stronę tych tańszych towarów. Wierzy on jednakże, że proponowane progi pieniężne dla podróżnych w transporcie lotniczym oraz pasażerów promów morskich i statków wycieczkowych stosowane przy przywozie towarów innych niż wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe są ustalone na poziomie zbyt niskim i powinny zostać znacznie podwyższone; próg ustalony dla podróży lądowych, pomimo że niższy niż ten ustalony dla podróży lotniczych i morskich, mógłby również zostać nieznacznie podwyższony. Faktem jest również, że wspomożenie sąsiednich gospodarek na Wschodzie poprzez wzmożony handel jest dużo bardziej korzystne niż pomoc finansowa za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa z ogólnego budżetu UE.

- jeśli chodzi o mieszkańców tzw. stref przygranicznych i o wniosek Komisji umożliwiający państwom członkowskim stosowanie niższych progów pieniężnych i limitów ilościowych, sprawozdawca uważa, że obywatele wybierający miejsce zamieszkania w pobliżu granic Wspólnoty nie powinni być w żadnym razie traktowani inaczej niż pozostali. Sugeruje on w związku z tym skreślenie odnoszących się do tej kwestii przepisów i wzmocnienie krajowych uprawnień celnych umożliwiających konfiskowanie i karanie grzywną obywateli, w tym mieszkańców stref przygranicznych, wykorzystujących zwolnienia do celów handlowych.

  • [1]  Dyrektywa Rady 69/169/EWG z dnia 28/05/1969 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do zwolnienia z podatku obrotowego i podatku akcyzowego towarów przywożonych w międzynarodowym ruchu pasażerskim

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego

Odsyłacze

COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS)

Data konsultacji z PE

7.3.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON
14.3.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI
14.3.2006

INTA
14.3.2006

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

ENVI
21.3.2006

INTA
21.3.2006

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Charles Tannock
14.3.2006

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2006

11.7.2006

11.9.2006

 

 

Data przyjęcia

10.10.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Charles Tannock

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Andrew Duff, Harald Ettl, Luis Herrero-Tejedor, Ona Juknevičienė

Data złożenia

16.10.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...