POROČILO o predlogu Direktive Sveta o oprostitvi davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga s strani oseb, ki potujejo iz tretjih držav

16.10.2006 - (KOM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Charles Tannock

Postopek : 2006/0021(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0361/2006
Predložena besedila :
A6-0361/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Sveta o oprostitvi davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga s strani oseb, ki potujejo iz tretjih držav

(KOM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0076)[1],

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0078/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6‑0361/2006),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe1

Člen 3, točka (1 a) (novo)

 

(1a) „potniki na trajektih ali potniških ladjah“ so vsi potniki, ki na rednih linijah potujejo s trajekti, linijskimi ali potniškimi ladjami vsaj 50 kilometrov;

Obrazložitev

Predlagane višje mejne vrednosti za potovanja v zračnem prometu ne bi smele neupravičeno oškodovati potniškega prevoza z ladjami, zato predlog spremembe predlaga višje mejne vrednosti tudi za potovanja v pomorskem prometu, ki trajajo primerno dolgo, s čimer bi večkratno prečkanje postalo gospodarsko nedonosno in bolje zaščiteno pred zlorabami zaradi tržnih koristi.

Predlog spremembe 2

Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice oprostijo DDV in trošarine na uvoz blaga, razen blaga iz oddelka 3, pri čemer skupna vrednost blaga ne presega 220 EUR na osebo.

1. Države članice oprostijo DDV in trošarine na uvoz blaga, razen blaga iz oddelka 3, pri čemer skupna vrednost blaga ne presega 330 EUR na osebo.

Obrazložitev

Čeprav je zvišanje oprostitev v primerih prečkanja kopenskih prehodov manj primerno zaradi možnosti precejšnje izgube prihodka od davkov v tistih državah članicah, ki na kopnem mejijo z državami zunaj EU, npr. baltske države, Poljska, Slovaška in Madžarska, bi v primeru precejšnjega zvišanja mejne vrednosti za potovanja v pomorskem in zračnem prometu bilo primerno v omejenem obsegu zvišati tudi vrednost za prečkanje kopenskih prehodov, in sicer v višini, ki presega predlog Komisije.

Predlog spremembe 3

Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

Za potnike v zračnem prometu znaša denarna mejna vrednost, opredeljena v prvem pododstavku, 500 EUR.

Za potnike v zračnem prometu ali potnike na trajektih ali potniških ladjah znaša denarna mejna vrednost, opredeljena v prvem pododstavku, 1000 EUR.

Obrazložitev

Ker so predlagane mejne vrednosti poljubne in bodo obravnavane v skladu z nacionalnimi interesi posameznih držav članic, se predlagajo različne denarne vrednosti, ki jih bo Odbor za ekonomske in monetarne zadeve preučil kot možne rešitve.

Predlog spremembe 4

Člen 8, odstavek 2

2. Države članice lahko znižajo denarno mejno vrednost za potnike, mlajše od petnajst let, ne glede na njihovo prevozno sredstvo. Vendar denarna mejna vrednost ne sme biti nižja od 110 EUR.

2. Države članice lahko znižajo denarno mejno vrednost za potnike, mlajše od šestnajst let, ne glede na njihovo prevozno sredstvo. Vendar denarna mejna vrednost ne sme biti nižja od 110 EUR.

Obrazložitev

Starost šestnajst let je v večini držav članic EU postala starost, s katero mladostniki postanejo pravno odgovorni, kar je posledica socioloških ugotovitev.

Predlog spremembe 5

Člen 9, odstavek 2

Države članice lahko ločijo med potniki v zračnem prometu in drugimi potniki tako, da uporabijo najnižje količinske omejitve iz odstavka 1 samo za potnike, ki niso potniki v zračnem prometu.

Države članice lahko ločijo med potniki v zračnem prometu oziroma potniki na trajektih ali potniških ladjah in drugimi potniki tako, da uporabijo najnižje količinske omejitve iz odstavka 1 samo za potnike, ki niso potniki v zračnem prometu ali potniki na trajektih ali potniških ladjah.

Obrazložitev

Nižje omejitve za tobačne izdelke so pravzaprav ukrepi na področju javnega zdravja, vendar pri prečkanju kopenskih poti obstaja tveganje tihotapljenja tobaka, zato je za preprečevanje tega pojava potreben drugačen pristop do različnih sredstev prevoza. Namen predloga o skupni obravnavi zračnega in pomorskega prometa je preprečevanje različnega obravnavanja pomorskega in zračnega prometa na ustreznih razdaljah.

Predlog spremembe 6

Člen 10, odstavek 3

3. Poleg oprostitve iz odstavka 1 države članice oprostijo DDV in trošarine na do skupaj 4 l mirnega vina in 16 l piva.

3. Poleg oprostitve iz odstavka 1 države članice oprostijo DDV in trošarine na do skupaj 8 l mirnega vina in 16 l piva.

Obrazložitev

Predlog spremembe želi izenačiti vino in pivo, tako da bi bile količine, oproščene davka na dodano vrednost in trošarin, enake v smislu vsebnosti alkohola.

Predlog spremembe 7

Člen 11

Oprostitve na podlagi člena 9 ali 10 se ne uporabljajo za potnike, mlajše od 17 let.

Oprostitve na podlagi člena 9 ali 10 se ne uporabljajo za potnike, mlajše od 18 let.

Obrazložitev

Zakonsko določena starost za uživanje alkohola v večini držav članic je 18 let, uživanje alkohola s strani mladostnikov pa je velika socialna težava v EU, ki jo je treba na področju javnega zdravja obravnavati kot prednostno nalogo, zato se predlaga zvišanje starosti na 18 let.

Predlog spremembe 8

Člen 12

Države članice oprostijo vsako motorno prevozno sredstvo DDV in trošarine na gorivo v rezervoarju in največ 10 l goriva v prenosni posodi, brez poseganja v nacionalne predpise, ki urejajo posedovanje in prevoz goriva.

Države članice oprostijo DDV in trošarine največ 10 l goriva v prenosni posodi, ki se prevaža v motornem vozilu, brez poseganja v nacionalne predpise, ki urejajo posedovanje in prevoz goriva. Države članice pa imajo pravico do nadzora nad obsegom bencinskega turizma, katerega namen je izogibanje davku v obmejnih regijah, ter do sprejema ukrepov proti bencinskemu turizmu.

Obrazložitev

Številne države članice, ki mejijo na tretje države, imajo manjše prihodke zaradi osebnega bencinskega turizma. Nacionalni proračunski prihodki iz naslova DDV in trošarin so lahko precejšnji. To vprašanje je treba obravnavati na ravni pristojnosti EU, da bi države članice lahko ocenjevale in strogo nadzorovale razmere.

Zaradi varnostnih razlogov ne bi smeli dovoliti prenos goriva v posodi v primeru potovanja po zraku ali morju ter ga zato tudi izvzeti iz oprostitve DDV in trošarin.

Predlog spremembe 9

Člen 14, odstavek 1, točka (a)

(a) osebe, ki so rezidenti obmejnega ozemlja;

črtano

Obrazložitev

Koncept je diskriminatoren, pristranski in težko izvedljiv v praksi. V okviru obstoječih pooblastil lahko carinska služba zaseže blago, ki ni namenjeno osebni uporabi ali nadaljnji prodaji na trgu, kar zadostuje za preprečevanje zlorab v primeru pogostega prečkanja meje na obmejnih področjih.

Predlog spremembe 10

Člen 16, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Denarne mejne vrednosti, opredeljene v členu 8(1) in (2), se popravijo najmanj vsakih pet let, in sicer vsaj v višini usklajenega indeksa cen življenjskih potrebščin ali uradnih podatkov Eurostata o povprečni stopnji inflacije v državah članicah EU, katera koli vrednost je pač višja, razen če Svet soglasno odloči drugače.

Obrazložitev

Zdi se, da je pregled višine oprostitev potekal naključno in na način, ki ni samodejen, zato si predlog spremembe prizadeva v okviru direktive vzpostaviti samodejni mehanizem za pregled.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

I.         Zakonodajno ozadje in obstoječa potreba po pregledu

Leta 1969 je Svet sprejel direktivo o usklajevanju predpisov o oprostitvi prometnega davka in trošarin na uvoz blaga s strani oseb, ki potujejo iz tretjih držav[1]. Direktiva je uvedla oprostitev DDV-ja in trošarin na uvoz omejenih količin blaga za nepridobitne namene, ki ga potniki iz tretjih držav prinesejo v Skupnost. Določene so bile tudi količinske omejitve za tobačne izdelke, alkohol, parfume, kavo in čaj. Direktiva iz leta 1969 je bila večkrat spremenjena zaradi uvedbe tehničnih prilagoditev, sprememb uvoznih kvot in odobritve odstopanja za nekatere države članice. Širitev leta 2004 je občutno spremenila obliko in zemljepisni obseg Unije, vključno z novimi mejami med državami članicami EU (Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko Slovaško in Madžarsko) in Rusijo, Ukrajino in Belorusijo; te meje se bodo 1. januarja 2007 po predvidenem vstopu Romunije in Bolgarije razširile na Moldavijo, Srbijo in Makedonijo. Tovrstne spremembe so zahtevale nove posege Sveta na zakonodajnem področju, saj je več držav članic Komisijo pozvalo k ponovnemu pregledu določb iz leta 1969. Obstoječi predlog poziva k začetku veljavnosti novih določb o oprostitvah za potnike s 1. januarjem 2007. Komisija se je prav tako zavezala k pregledu mejnih vrednosti in količinskih omejitev iz naslova XI Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti zaradi njihovega usklajevanja s predlaganimi določbami o oprostitvi DDV-ja in trošarin za mednarodne potnike.

II.       Količinske in denarne mejne vrednosti

V okviru obstoječih določb so potniki iz tretjih držav, ki vstopajo v EU, oproščeni DDV-ja in trošarin na uvoz blaga za nepridobitne namene, ki ne presega denarne vrednosti 175 EUR oz. ustrezne vrednosti v nacionalni valuti države članice, ki ni članica Euroobmočja. Direktiva določa tudi količinske omejitve za nekatere zgoraj omenjene vrste blaga in dodatne določbe za posebne primere.

Ob upoštevanju skupne stopnje inflacije v EU, ki od zadnjega pregleda iz leta 1994 znaša 25 %, Komisija v obstoječem predlogu poziva k zvišanju mejne vrednosti na 220 EUR.

Kar zadeva tobačne izdelke, ob upoštevanju globalnih kampanj boja proti kajenju in njegovim negativnim učinkom na področju javnega zdravja, predlog omogoča spremembo omejitev za tobačne izdelke in uvaja določbo, ki jo lahko države članice uporabijo v primeru prečkanja kopenskih prehodov, če same tako želijo.

V zvezi z alkoholnimi pijačami Komisija predlaga uvedbo novih količinskih omejitev za pivo (16 litrov) in spremembo omejitev za vino z 2 na 4 litre zaradi večje usklajenosti in preprečevanja različnega obravnavanja alkoholnih pijač, saj na področju javnega zdravja ne obstajajo jasni dokazi o tem, da so nekatere vrste izdelkov manj škodljive od drugih. Nova količinska omejitev za pivo, do sedaj edine alkoholne pijače brez tovrstnih omejitev, usklajuje določbe vseh držav članic z odstopanjem, ki je do sedaj veljalo le za Finsko, in prispeva k boju proti alkoholizmu, ki je velika težava na področju javnega zdravja EU.

Količinske omejitve za kavo, čajne izdelke in parfume bodo odpravljene, saj gre za odstopanja iz preteklosti, ko so bile za tovrstno blago predpisane visoke trošarine, sedaj pa to ni več potrebno.

III.      Mnenje poročevalca

Poročevalec pozdravlja in na splošno podpira predlog Komisije, zlasti kar zadeva zvišanje oprostitve za blago potnikov v zračnem prometu na 500 EUR, vendar vseeno predlaga uvedbo naslednjih predlogov sprememb:

- starost, pod katero lahko države članice znižajo denarne mejne vrednosti (v obstoječem predlogu 15 let) in višina starosti, ki državam članicam dopušča, da ne uporabijo oprostitev v zvezi z količinskimi omejitvami o uvozu tobaka in alkoholnih pijač (v obstoječem predlogu 17 let), bi morala biti določena na 18 let; pri tradicionalnih omejitvah starosti, ki so nespremenjene v veljavi od leta 1969, gre za odstopanja iz preteklosti, saj je v večini držav članic višina starosti, ki omogoča pridobitev pravice do udeležbe na volitvah ali uživanja alkohola, določena na 18 let; prav tako večina prebivalstva pred svojim18. letom ni finančno neodvisna, kot je morda veljalo pred štiridesetimi leti. V skladu z načelom subsidiarnosti lahko države članice še vedno ohranijo oprostitve za običajno uvoženo blago, če je to v skladu z nacionalno prakso, razen v primeru alkohola in cigaret. Vzroki za to so zdravstvene narave, saj je kajenje in uživanje alkohola s strani mladostnikov resna težava na področju javnega zdravja;

- treba je uvesti novo kategorijo potnikov, skupaj s kategorijami potnikov v zračnem prometu, obmejnih delavcev in poletov v zasebne namene. To je kategorija potnikov na trajektih ali potniških ladjah, ki uporabljajo pomorski prevoz na primerni razdalji in s primernim obdobjem trajanja; težko je natančno opredeliti razdaljo potovanj na morju, vendar se jo lahko določi na 50 ali 100 kilometrov zaradi preprečevanja pomorskih prevozov na kratkih razdaljah, ki za nekatere države članice predstavljajo precejšnjo izgubo dohodkov.

- poročevalec je seznanjen s pomisleki nekaterih novih držav članic, ki na kopnem mejijo s tretjimi državami, kjer so na trgu prisotne občutno nižje maloprodajne cene, zadevne države članice pa opozarjajo na krepitev enostranskega obmejnega trgovanja s temi izdelki po občutno nižjih cenah. Ne glede na to meni, da so predlagane denarne mejne vrednosti za uvoz blaga za potnike v zračnem prometu in potnike na trajektih in potniških ladjah, razen za tobačne izdelke in alkoholne pijače, prenizke in jih je treba občutno zvišati; tudi mejno vrednost pri prečkanju kopenskih prehodov se lahko nekoliko zviša, čeprav je nižja od vrednosti za potovanja v zračnem in pomorskem prometu. Treba je opozoriti tudi na dejstvo, da je za sosednja gospodarstva na Vzhodu povečan obseg trgovanja veliko koristnejši od denarne pomoči instrumenta evropskega sosedstva in partnerstva (ENPI) iz skupnega proračuna EU;

- v zvezi z vprašanjem o prebivalcih na obmejnih območjih in predlogu Komisije, da se državam članicam omogoči uporaba nižjih denarnih in količinskih mejnih vrednosti, poročevalec meni, da državljane ne bi smeli različno obravnavati le zaradi njihove izbire bivališča, ki je blizu meje Skupnosti. Zato predlaga črtanje zadevnih določb in okrepitev pooblastil nacionalnih carinskih služb v zvezi z zasegom in predpisovanjem denarnih kazni državljanom in prebivalcem obmejnih območij, ki zlorabljajo predpisane oprostitve v tržne namene.

  • [1]  Direktiva Sveta 69/169/EGS z dne 28. maja 1969 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o oprostitvi prometnega davka in trošarin na uvoz pri mednarodnih potovanjih.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Sveta o oprostitvi davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga s strani oseb, ki potujejo iz tretjih držav

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS)

Datum posvetovanja z EP

7.3.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

ECON
14.3.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
14.3.2006

INTA
14.3.2006

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

ENVI
21.3.2006

INTA
21.3.2006

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Charles Tannock
14.3.2006

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

20.6.2006

11.7.2006

11.9.2006

 

 

Datum sprejetja

10.10.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Charles Tannock

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Andrew Duff, Harald Ettl, Luis Herrero-Tejedor, Ona Juknevičienė

Datum predložitve

16.10.2006

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...