Betänkande - A6-0361/2006Betänkande
A6-0361/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer

16.10.2006 - (KOM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Charles Tannock

Förfarande : 2006/0021(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0361/2006
Ingivna texter :
A6-0361/2006
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer

(KOM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0076)[1],

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0078/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0361/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Artikel 3, led 1a (nytt)

 

1a) färje- eller kryssningsresenärer: passagerare som tillryggalägger minst 50 km med reguljär färja, linjefartyg eller kryssningsfartyg,

Motivering

Det föreslagna högre tröskelvärdet för flygresor bör inte på ett oskäligt sätt missgynna passagerarbåtindustrin och detta ändringsförslag syftar till att utöka de högre tröskelvärdena till båtresor som sker över en rimlig sträcka, vilket skulle göra upprepade resor oekonomiska och minska risken för missbruk i kommersiella syften.

Ändringsförslag 2

Artikel 8, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall befria införsel av andra varor än de som avses i avsnitt 3 till ett sammanlagt värde på högst 220 euro per person från mervärdesskatt och punktskatt.

1. Medlemsstaterna skall befria införsel av andra varor än de som avses i avsnitt 3 till ett sammanlagt värde på högst 330 euro per person från mervärdesskatt och punktskatt.

Motivering

Trots att utrymmet för att höja beloppen för resor som görs landvägen är mindre på grund av risken för förluster i skattebasen för de medlemsstater som har landgränser med rättssystem utanför EU, till exempel de baltiska staterna, Polen, Slovakien och Ungern, vore det dock lämpligt att, ifall ett betydligt högre tröskelvärde antas för båt- och flygresor, göra en mindre höjning av beloppet i förhållande till kommissionens förslag.

Ändringsförslag 3

Artikel 8, punkt 1, stycke 2

För flygresenärer skall beloppsbegränsningen enligt första stycket vara 500 euro.

För flygresenärer och färje- eller kryssningsresenärer skall beloppsbegränsningen enligt första stycket vara 1 000 euro.

Motivering

Eftersom de nya föreslagna tröskelvärdena är godtyckliga och kan ge upphov till debatt enligt enskilda medlemsstaters nationella intressen föreslås det att man lägger fram olika tröskelvärdesbelopp som utskottet för ekonomi och valutafrågor kan ha att välja på.

Ändringsförslag 4

Artikel 8, punkt 2

2. Medlemsstaterna får sänka beloppsbegränsningen för resande som är under 15 år oavsett transportmedel. Beloppsbegränsningen får emellertid inte understiga 110 euro.

2. Medlemsstaterna får sänka beloppsbegränsningen för resande som är under 16 år oavsett transportmedel. Beloppsbegränsningen får emellertid inte understiga 110 euro.

Motivering

Sexton års ålder är ansvarsålder i stora delar av EU och ändringsförslaget syftar till att återspegla detta sociologiska faktum.

Ändringsförslag 5

Artikel 9, punkt 2

Medlemsstaterna kan välja att skilja på flygresenärer och andra resenärer genom att endast tillämpa de lägsta kvantitativa begränsningarna enligt punkt 1 på andra resenärer än flygresenärer.

Medlemsstaterna kan välja att skilja på flygresenärer eller färje- eller kryssningsresenärer och andra resenärer genom att endast tillämpa de lägsta kvantitativa begränsningarna enligt punkt 1 på andra resenärer än flygresenärer eller färje- eller kryssningsresenärer.

Motivering

Den lägre gränsen för tobaksprodukter är huvudsakligen en folkhälsoåtgärd men det finns en risk för att tobak smugglas landvägen och därför måste skyddet garanteras genom andra metoder beroende på resesätt. Man bör utöver flygresor även ta med båtresor för att inte göra en oskälig åtskillnad mellan båt- och flygresor, då dessa görs över rimliga sträckor.

Ändringsförslag 6

Artikel 10, punkt 3

3. Utöver den skattebefrielse som följer av punkt 1 skall medlemsstaterna befria sammanlagt 4 liter icke-mousserande vin och 16 liter öl från mervärdesskatt och punktskatt.

3. Utöver den skattebefrielse som följer av punkt 1 skall medlemsstaterna befria sammanlagt 8 liter icke-mousserande vin och 16 liter öl från mervärdesskatt och punktskatt.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa jämvikt, och balans i fråga om alkoholhalten, mellan de mängder vin och öl som befrias från mervärdesskatt och punktskatt.

Ändringsförslag 7

Artikel 11

Skattebefrielserna enligt artiklarna 9 och 10 skall inte tillämpas på resenärer som är under 17 år.

Skattebefrielserna enligt artiklarna 9 och 10 skall inte tillämpas på resenärer som är under 18 år.

Motivering

Den lagliga åldern för att dricka alkohol är 18 år i de flesta EU-medlemsstater och tonårsdrickandet är ett stort socialt problem i EU som bör bekämpas som en folkhälsoprioritering. Gränsen bör därför höjas till 18 år.

Ändringsförslag 8

Artikel 12

Medlemsstaterna skall, då transport sker med ett motordrivet transportmedel befria bränslet i tanken och högst 10 liter bränsle i en bärbar behållare från mervärdesskatt och punktskatt, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om innehav och transport av bränsle.

Medlemsstaterna skall befria högst 10 liter bränsle i en bärbar behållare som transporteras i ett motorfordon från mervärdesskatt och punktskatt, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om innehav och transport av bränsle. Medlemsstaterna skall dock ha rätt att övervaka förekomsten av bränsleturism och att vidta nödvändiga åtgärder mot bränsleturism i skatteflyktssyfte i sina gränsregioner.

Motivering

Många medlemsstater som gränsar till tredjeländer tampas med att skatteinkomsterna minskar på grund av privatpersoners bränsleturism. De nationella skatteinkomsterna från mervärdesskatt och punktskatt kan vara rätt stora. Därför bör frågan tas upp på EU-nivå för att garantera medlemsstaterna rätten att noggrant övervaka och bedöma situationen.

Av säkerhetsskäl är det lämpligt att inte föreskriva transport av bränsle i en behållare i samband med båt- och flygresor, och således inte heller befrielse från mervärdesskatt och punktskatt.

Ändringsförslag 9

Artikel 14, punkt 1, led a

a) Personer som är bosatta i gränsområden.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse är diskriminerande, svår att övervaka och godtycklig. Tullmyndigheterna har redan befogenhet att beslagta varor som inte är för personligt bruk eller som återförsäljs i kommersiellt syfte. Detta är tillräckligt för att förhindra att personer som är bosatta i gränsområden och ofta korsar gränserna missbrukar systemet.

Ändringsförslag 10

Artikel 16, punkt 3a (ny)

 

3a. Den beloppsbegränsning som anges i artikel 8.1 och 8.2 skall ses över åtminstone vart femte år och justeringen får inte understiga det harmoniserade indexet för konsumentpriser eller Eurostats officiella uppgifter om den genomsnittliga inflationstakten i medlemsstaterna, beroende på vilket av dessa som är högst, tills rådet enhälligt fattar beslut om annat.

Motivering

Översynen av begränsningarna tycks ha skett sporadiskt och inte automatiskt, så detta ändringsförslag syftar till att införa en automatisk översynsmekanism i direktivet.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

I.         Rättslig bakgrund och befintligt behov av översyn

1969 antog rådet ett direktiv för att harmonisera lagstiftningen om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer[1]. I detta direktiv infördes en befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som inte har kommersiell karaktär och som inte översteg vissa kvantiteter vid införsel till gemenskapen av resande från tredjeländer. Direktivet fastställde också kvantitativa gränser för tobaksvaror, alkohol, parfym, kaffe och te. Direktivet från 1969 ändrades vid flera tillfällen. Det har gjorts olika tekniska justeringar, importkvoterna har ändrats och vissa medlemsstater har beviljats undantag. I och med utvidgningen 2004 ändrades unionens form och geografiska omfattning väsentligt och man fick nya gemensamma gränser mellan EU-medlemsstaterna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Ungern och länder såsom Ryssland, Ukraina och Vitryssland (dessa kommer att utökas med Moldavien, Serbien och Makedonien efter den 1 januari 2007 när Rumänien och Bulgarien förväntas bli medlemmar). Det krävdes därför att rådet, till följd av att flera medlemsstater bett kommissionen att på nytt se över bestämmelserna från 1969, vidtog nya lagstiftningsåtgärder. I det befintliga förslaget krävs att de nya bestämmelserna om skattebefrielse för resenärer skall träda i kraft den 1 januari 2007. Kommissionen har också åtagit sig att se över tröskelvärdena och kvantiteterna i avdelning XI i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse för att anpassa dessa till de föreslagna bestämmelserna om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt för resande från tredjeländer.

II.       Beloppsmässiga och kvantitativa tröskelvärden

Enligt de gällande bestämmelserna är resande från tredjeländer till EU befriade från mervärdesskatt och punktskatt, förutsatt att varuinförseln inte har kommersiell karaktär och inte överstiger ett värde av 175 euro eller motsvarande värde i nationella valutor för medlemsstater som inte ingår i euroområdet. I detta direktiv fastställs både kvantitativa begränsningar för vissa varor enligt vad som nämnts ovan och ytterligare bestämmelser för särskilda fall.

Enligt kommissionens befintliga förslag skall tröskelvärdet höjas till 220 euro, med hänsyn till att inflationen i EU totalt har varit 25 procent sedan den sista översynen gjordes 1994.

När det gäller tobaksvaror har man med hänsyn till den övergripande folkhälsokampanjen för att bekämpa rökning och dess negativa effekter i förslaget infört en möjlighet för medlemsstaterna att sänka gränserna för tobaksvaror och en bestämmelse om att detta endast kan tillämpas på gränsövergång som görs landvägen.

När det gäller alkoholhaltiga drycker föreslår kommissionen att det skall införas en ny kvantitativ begränsning för öl (16 liter) och att begränsningen för vin skall höjas från 2 till 4 liter för att garantera en viss enhetlighet och icke-diskriminering mellan olika alkoholhaltiga drycker eftersom det ur folkhälsosynvinkel inte finns några tydliga bevis på att en kategori av varor är säkrare än en annan. Den nya kvantitativa begränsningen för öl, som är den enda alkoholhaltiga dryck för vilken det hittills inte funnits några begränsningar, bringar överensstämmelse mellan situationen i alla medlemsstater och det finska undantaget och syftar till att bekämpa alkoholism som utgör ett stort folkhälsoproblem i EU.

Kvantitativa begränsningar för kaffe, te och parfym skall avskaffas eftersom de härstammar från en tid då sådana varor belades med höga punktskatter, vilket inte längre är fallet.

III.      Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar och stöder i stort kommissionens förslag, i synnerhet höjningen av det skattefria beloppet för flygresenärer till 500 euro, men lägger dock fram flera nya ändringsförslag.

 Åldersgränsen för att medlemsstaterna skall få sänka beloppsbegränsningen (15 år i förslaget) och åldersgränsen för att medlemsstaterna i samband med de kvantitativa begränsningarna skall få befria införsel av tobaksvaror och alkoholhaltiga drycker från skatt (17 år i det befintliga förslaget) bör i båda fallen fastställas till 18 år. Dessa traditionella åldersgränser, som är oförändrade sedan 1969, är en kvarleva från gamla tider eftersom myndighetsåldern i de flesta medlemsstater är 18 år för aktiviteter såsom att rösta och förtära alkohol och majoriteten av befolkningen är inte ekonomiskt oberoende före 18 år, vilket kanske inte var fallet för 40 år sedan. Med hänsyn till subsidiaritetsprincipen får medlemsstaterna dock fortsätta att befria införda varor som inte är alkohol eller cigaretter från skatt om detta stämmer överens med nationella seder och bruk. Detta motiveras av medicinska skäl eftersom tonårsdrickande och rökning är särskilt allvarliga folkhälsoproblem.

 Det bör införas en ny kategori av resenärer vid sidan av flygresenärer, privat nöjesflyg och gränsarbetare, nämligen färje- eller kryssningsresenärer som gör sjöresor med en viss längd och en viss sträcka. Den exakta sträcka som krävs för sjöresor kan diskuteras och skulle kunna vara 50 eller 100 km för att utesluta mycket korta sjöresor, eftersom detta skulle kunna missbrukas och leda till betydande inkomstförluster för vissa medlemsstater.

 Föredraganden förstår den oro som uttryckts av vissa nya medlemsstaterna med gemensamma gränser med tredje länder, som mycket ofta har betydligt lägre detaljpriser, vilket ger upphov till en intensiv gränshandel i ena riktningen med dessa billigare varor. Han anser dock att de föreslagna beloppsbegränsningarna för flygresenärer och färje- eller kryssningsresenärer vid införsel av andra varor än tobaksvaror och alkoholhaltiga drycker är för låga och bör höjas betydligt. Tröskelvärdet för resor som görs landvägen är visserligen lägre än för flyg- och sjöresor men även dessa skulle kunna höjas något. Det är också känt att det på många sätt är förmånligare att hjälpa grannekonomier i öst genom ökad handel än genom bidrag från grannskaps- och partnerskapsinstrumenten (ENPI) genom EU:s allmänna budget.

 När det gäller befolkningen i de så kallade gränsområdena och kommissionens förslag att tillåta att medlemsstaterna tillämpar lägre beloppsmässiga och kvantitativa tröskelvärden, anser föredraganden att de medborgare som väljer att bosätta sig nära gemenskapsgränserna inte skall behandlas annorlunda än andra medborgare. Han föreslår därför att dessa bestämmelser skall strykas och att de nationella tullmyndigheterna skall ges utökade befogenheter att beslagta och bötfälla de medborgare, inbegripet invånare i gränsområden, som missbrukar befrielsen i kommersiella syften.

  • [1]  Rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslaget till rådets direktiv om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer

Referensnummer

KOM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

7.3.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ECON
14.3.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ENVI
14.3.2006

INTA
14.3.2006

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

ENVI
21.3.2006

INTA
21.3.2006

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Charles Tannock
14.3.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

20.6.2006

11.7.2006

11.9.2006

 

 

Antagande

10.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charles Tannock

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Katerina Batzeli, Andrew Duff, Harald Ettl, Luis Herrero-Tejedor, Ona Juknevičienė

Ingivande

16.10.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...