ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση

18.10.2006 - (2006/2171 (INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Alexander Stubb

Διαδικασία : 2006/2171(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0367/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0367/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση

(2006/2171 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη Βόρεια Διάσταση[1],

–    έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση πολιτικής δήλωσης και εγγράφου πλαισίου πολιτικής για τη Βόρεια Διάσταση από το 2007,

–    έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής για το 2005, της 2ας Ιουνίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη Βόρεια Διάσταση (SEC(2006)0729),

–    έχοντας υπόψη το δεύτερο σχέδιο δράσης για τη Βόρεια Διάσταση 2004-2006 το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαïκό Συμβούλιο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2003,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας της 6ης διάσκεψης κορυφής των κρατών της Βαλτικής Θάλασσας, που διεξήχθη στο Ρέικιαβικ στις 8 Ιουνίου 2006,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα και την έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΟΧ, της 25ης Ιουνίου 2006, σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη Βόρεια Διάσταση,

–   έχοντας υπόψη τις εργασίες της διακομματικής ομάδας για τη Βαλτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρώπης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας που εγκρίθηκε από τη διακομματική ομάδα για τη Βαλτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0367/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Διάσταση αποτελεί ευρύ πλαίσιο το οποίο καλύπτει όλες τις βόρειες περιοχές –την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και της Θάλασσας του Μπάρεντς, καθώς και την Αρκτική– και όλους τους τομείς πολιτικής, τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση έχει τη δυνατότητα να συντελέσει στην προώθηση της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και να προσδιορίσει κοινές απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις, αλλά έως σήμερα δεν έχει μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της για την αντιμετώπιση των ποικίλων ζητημάτων που απασχολούν την περιοχή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αποτελεί μια ιστορικά σημαντική πύλη που ενώνει τη Δύση και την Ανατολή και, ως τέτοια, πρέπει να ευρίσκεται στον πυρήνα της νέας πολιτικής για τη Βόρεια Διάσταση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη διεύρυνση του 2004, η Βαλτική Θάλασσα έχει καταστεί σχεδόν μια εσωτερική θάλασσα, μια mare nostrum, της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επανεκτίμηση του πεδίου εφαρμογής και των δραστηριοτήτων της Βόρειας Διάστασης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές μετά τη διεύρυνση,

E.   εκτιμώντας ότι η στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των περιφερειακών οργάνων που λειτουργούν στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

Στόχος του παρόντος ψηφίσματος

1.  αποσκοπεί, μέσω του παρόντος ψηφίσματος,:

α.      να στηρίξει την πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση και να χαρακτηρίσει την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας ως περιοχή προτεραιότητάς της, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη συνεχιζόμενη στήριξή της στην πολιτική για την Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη Νορβηγία και την Ισλανδία· να προωθήσει μια ουσιαστικότερη περιφερειακή ολοκλήρωση στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας ως βιώσιμο μέρος και δυναμικό συστατικό ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού οικονομικού και πολιτικού χώρου·

β.      να αξιοποιήσει τα μέγιστα τις ευκαιρίες που παρέχονται από τις δυναμικές οικονομίες της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας και να αναδείξει συστηματικά την περιοχή ως μια από τις πλέον ελκυστικές και ανταγωνιστικές περιοχές του κόσμου·

γ.      να βοηθήσει στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της Βαλτικής Θάλασσας η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις πιο μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο· να μειώσει τη ρύπανση και τον ευτροφισμό και να αποτρέψει περαιτέρω διαρροές πετρελαίου και άλλων τοξικών και επιβλαβών ουσιών·

Σε αυτό το πλαίσιο, υποβάλλει τις ακόλουθες προτάσεις:

2.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για κοινοτική στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, προκειμένου να ενισχύσει τον εσωτερικό πυλώνα της Βόρειας Διάστασης, να καλύψει οριζόντια διαφορετικές πτυχές της περιφερειακής συνεργασίας, να προωθήσει συνέργιες και να αποφύγει αλληλεπικάλυψη μεταξύ διαφόρων περιφερειακών οργάνων και οργανισμών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις αρμοδιότητες των διοικήσεών τους κατά τρόπον ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν μια οριζόντια προσέγγιση κατά τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής για τη Βόρεια Διάσταση·

3.   στηρίζει το έργο του Συμβουλίου των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας· προτείνει τη διεξαγωγή ετήσιας διάσκεψης της Βαλτικής Θάλασσας πριν από το θερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· στηρίζει το έργο της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Βαλτικής Θάλασσας, της ετήσιας διάσκεψης των προέδρων των εθνικών κοινοβουλίων της περιοχής και του επικείμενου κοινοβουλευτικού φόρουμ της Βόρειας Διάστασης·

4.   υπογραμμίζει ότι η στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας περιλαμβάνει τόσο μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της μονομερώς όσο και μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε συνεργασία με τη Ρωσία·

5.   ζητεί, προς διασφάλιση της διαφάνειας και της συνοχής, να δημιουργηθεί χωριστή θέση του κοινοτικού προϋπολογισμού για τη στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, ενδεχομένως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης, που θα συμπληρώνει την τρέχουσα χρηματοδότηση της Βόρειας Διάστασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους φορείς· τονίζει ότι η στρατηγική πρέπει να λάβει επαρκή χρηματοδότηση από όλες τις σχετικές θέσεις του προϋπολογισμού, για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της·

6.  επισημαίνει ότι την ευθύνη για τη ρύπανση της Βαλτικής Θάλασσας φέρουν τόσο η Ρωσία όσο και τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του ευτροφισμού, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των γεωργικών και διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην περιοχή· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό· προτείνει την ίδρυση δικτύου οικολογικά αντιπροσωπευτικών και πολύτιμων θαλάσσιων και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών·

7.   επισημαίνει ότι μια πετρελαϊκή καταστροφή μεγάλης κλίμακας που προκαλείται είτε από τις μεταφορές είτε από την έρευνα και την εκμετάλλευση θα μπορούσε να σκοτώσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας ζωής στη Βαλτική Θάλασσα· ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων και, σε περίπτωση που συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα, την επίτευξη συμφωνίας για έναν κοινό μηχανισμό καταπολέμησης των επιπτώσεών του· είναι της γνώμης ότι οι κανόνες ταξινόμησης των πετρελαιοφόρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες στην περιοχή, επί παραδείγματι την πυκνότητα του πάγου κατά τη διάρκεια του χειμώνα·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των αλιευτικών αποθεμάτων στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των φυσικών αποθεμάτων σολομού στο σύστημα υδάτινων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας αξιοποιώντας όλους τους ποταμούς ωοτοκίας·

9.  τονίζει την ανάγκη μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της περιοχής από τη Ρωσία και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της περιοχής να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας κοινής αγοράς ενέργειας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εταίρους να προωθήσουν κοινά σχέδια όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων της περιοχής ως πηγής βιοενέργειας, και να ενθαρρύνουν τη χρήση βιομάζας, ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας· στηρίζει το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της Συνεργασίας για την ενέργεια στην περιοχή της Βαλτικής (BASREC)·

10. απευθύνει έκκληση για μια προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στη δικαιοσύνη και στην κοινή ευθύνη κατά την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε οι στρατηγικές αποφάσεις όπως η κατασκευή νέων ενεργειακών δικτύων να λαμβάνονται κατόπιν διαβουλεύσεων με εκείνους τους εταίρους μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εν λόγω αποφάσεις·

11. υπογραμμίζει ότι οι κατάλληλες αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για όλα τα σχέδια υποδομής που συνδέονται με την ενέργεια, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας· καλεί εν προκειμένω τη Ρωσία να επικυρώσει τη Σύμβαση Espoo για την αξιολόγηση επιπτώσεων επί του διασυνοριακού περιβάλλοντος·

12. υπενθυμίζει τον ρόλο της Βαλτικής Θάλασσας ως ενωτικού παράγοντα στην περιοχή· προτείνει ένα νέο πρόγραμμα, με τίτλο «Βαλτική Θάλασσα χωρίς σύνορα», για τη διευκόλυνση της ομαλής διέλευσης των συνόρων στην περιοχή, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας· στηρίζει την κατασκευή «θαλάσσιου αυτοκινητόδρομου της Βαλτικής» που θα συνδέει την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας με τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης έως το 2010·

13. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για μείωση της ρύπανσης της Βαλτικής Θάλασσας, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν το δικαίωμα διατήρησης ή εισαγωγής αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων από εκείνα που προτείνει η ΕΕ·

14. αναγνωρίζει την αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, οφειλόμενης κυρίως στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας· θεωρεί τη θαλάσσια ασφάλεια ως ένα από τα επείγοντα προβλήματα της περιοχής· προτείνει τη σταδιακή επέκταση των κοινών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας των σκαφών και σχετικής πληροφόρησης (VTMIS) για την κάλυψη του συνόλου της Βαλτικής Θάλασσας αντί απλώς του Κόλπου της Φινλανδίας· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης κοινής δέσμευσης για την ταχεία εφαρμογή του χαρακτηρισμού της Βαλτικής Θάλασσας από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ως ιδιαίτερα ευαίσθητης θαλάσσιας περιοχής (PSSA), συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφοράς πετρελαίου με δεξαμενόπλοια μονού κύτους·

15. προτείνει να διευρυνθεί το διευρωπαϊκό δίκτυο του σκανδιναβικού τριγώνου, ώστε να καλύψει ολόκληρη την περιοχή, καθώς και να περιληφθούν οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες του Διαδρόμου του Μπάρεντς και του Διαδρόμου του Βοθνιακού κόλπου στο σύστημα των ΔΕΔ· ζητεί την υλοποίηση του σχεδίου Rail Baltica· οραματίζεται μια σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει ολόκληρη την περιοχή·

16. ζητεί την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Via Baltica έως το 2013 ως έργο προτεραιότητας που θα συνδέει την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας με τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης· τονίζει τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου·

17. αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες εθνικές αγορές στην περιοχή είναι σχετικά μικρές, γεγονός το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα χαμηλό επίπεδο ανταγωνισμού· επισημαίνει την εξαιρετική οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατών μελών στην περιοχή· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των τεσσάρων βασικών ελευθεριών (ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων) όπως και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που ευρίσκονται στην περιοχή·

18. επισημαίνει ότι το καθεστώς της περιφέρειας (Oblast) του Καλίνινγκραντ που περιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί πραγματική συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών αρχών, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· συνιστά στη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ σε περισσότερο ανοικτή και λιγότερο στρατιωτικοποιημένη πιλοτική περιοχή με βελτιωμένη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά· τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη Βαλτική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Βιστούλα και του Kaliningradzkij Zaliv, καθώς και της ελεύθερης διέλευσης του πορθμού Pilava/Baltijskij Proliv·

19. επισημαίνει ότι η εταιρική σχέση της Βόρειας Διάστασης για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευημερία (NDPHS) πρέπει να καταστεί περισσότερο έμπρακτη όσον αφορά την καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών, καθώς και στην ενίσχυση και προαγωγή της υγείας και των κοινωνικά καταξιωμένων τρόπων ζωής· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία και την ΕΕ να εξετάσουν τις δυνατότητες έμπρακτης συμμετοχής της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ σε δραστηριότητες της NDPHS·

20. τονίζει ότι η περιφέρεια του Καλίνινγκραντ εξακολουθεί να είναι ένας θύλακος που μαστίζεται από πολλά κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά προβλήματα, όπως ο σημαντικός οικολογικός κίνδυνος που ελλοχεύει από την παρουσία των στρατιωτικών βάσεων και όπλων στην περιοχή, ο ουσιαστικός κίνδυνος για την υγεία και τα υψηλά επίπεδα οργανωμένου εγκλήματος και εξάρτησης από τα ναρκωτικά·

21. καλεί την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας να στηρίξει ενεργά προγράμματα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων μορφών τέχνης και επικοινωνίας και στην ενίσχυση προγραμμάτων πολυεθνικής κινητικότητας και πολιτιστικών ανταλλαγών·

22. στηρίζει τις ανταλλαγές φοιτητών εντός της περιοχής· συνιστά στα πανεπιστήμια της περιοχής να σχηματίσουν δίκτυα και συμφωνεί στον καταμερισμό εργασίας, προκειμένου να ενισχυθούν κέντρα αριστείας ικανά να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο·

23. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ανατολικά σύνορα της περιοχής χρησιμεύουν ως σημεία διέλευσης οργανωμένου εγκλήματος μεγάλης κλίμακας, όπου η εμπορία ανθρώπων και τα ναρκωτικά προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία· απευθύνει έκκληση για εντονότερη δέσμευση της Europol και ενισχυμένη συνεργασία επί αυτών των θεμάτων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διακυβερνητικό επίπεδο·

24. τονίζει την ανάγκη αύξησης των προσπαθειών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων στα ανατολικά σύνορα, ιδίως όσον αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής και την προώθηση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, και ζητεί τη δέσμευση επαρκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα·

°

°          °

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]               Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0430.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ιδέα της Βόρειας Διάστασης δημιουργήθηκε από την Φινλανδική Προεδρία και απετέλεσε ένα από τα βασικά σημεία στα οποία εστίασε το ενδιαφέρον της η Φινλανδική Προεδρία της ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 1999. Η πολιτική αυτή εξακολούθησε να αποτελεί θέμα προτεραιότητας και για τη Δανική Προεδρία του 2002, αλλά έχασε τη σημασία της κατά τις επόμενες προεδρίες, οι οποίες εστίασαν το ενδιαφέρον τους περισσότερο στο χώρο της Μεσογείου παρά στον Βορρά.

Οι στόχοι της Βόρειας Διάστασης ορίζονται στα σχέδια δράσης για τη Βόρεια Διάσταση. Το πρώτο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2000-2003 ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000. Το εν λόγω σχέδιο επικεντρωνόταν στο περιβάλλον, την πυρηνική ασφάλεια, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και το Καλίνινγκραντ.

Το δεύτερο σχέδιο δράσης για τη Βόρεια Διάσταση για την περίοδο 2004-2006 ενεκρίθη τον Οκτώβριο του 2003. Καλύπτει πέντε ευρείς τομείς προτεραιότητας: οικονομία, ανθρώπινους πόρους, περιβάλλον, διασυνοριακή συνεργασία καθώς και δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις. Το Καλίνινγκραντ και η περιοχή της Αρκτικής αναφέρονται ως περιοχές με ειδικές ανάγκες.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2006, η πολιτική της Βόρειας Διάστασης εμφανίζεται και πάλι ως σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ, και αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πρόγραμμα εξωτερικών σχέσεων της Φινλανδικής Προεδρίας. Την περίοδο αυτή θα πραγματοποιηθεί επίσης επανεξέταση των πολιτικών και θεσμικών δομών της πολιτικής, δεδομένου ότι το δεύτερο σχέδιο δράσης για τη Βόρεια Διάσταση λήγει στα τέλη του 2006 και θα τεθεί σε ισχύ ένα έγγραφο πλαίσιο που θα θεσπίζει τη νέα πολιτική για την Βόρεια Διάσταση για την περίοδο μετά το 2006. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να προσαρμοσθεί η πολιτική βάσει των τεσσάρων κοινών χώρων που συμφωνήθηκαν στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Μάιο του 2005 στη Μόσχα. Αναμένεται ότι, κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 24 Νοεμβρίου 2006 στο Ελσίνκι, θα επιτευχθεί συμφωνία για μια νέα πολιτική δήλωση για τη Βόρεια Διάσταση και το σχετικό έγγραφο πλαίσιο, που σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ το 2007.

Η πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση δύναται να συμβάλει στην προώθηση της στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Διάστασης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει επικεντρωθεί κυρίως σε περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη Ρωσία και στην περιβαλλοντική εταιρική σχέση. (Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν στη μονάδα καθαρισμού των υδάτων στην Αγία Πετρούπολη μπορεί να θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής).

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας

Μετά την διεύρυνση της ΕΕ το 2004, η Βαλτική Θάλασσα έχει καταστεί σχεδόν μια εσωτερική θάλασσα, μια mare nostrum της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννέα χώρες βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, ο θύλακος του Καλίνινγκραντ και η περιοχή της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας. Αυτά τα οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσωπεύουν ένα τρίτο του πληθυσμού και ένα τρίτο του ΑΕΠ της Ένωσης.

Οικονομία: εν δυνάμει δυναμικότερη περιοχή της Ευρώπης

Σύμφωνα με το Φόρουμ για την Ανάπτυξη της Βαλτικής, η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας ευρίσκεται στην πρώτη θέση στον δείκτη ανταγωνιστικότητας, σε σύγκριση με τρεις άλλες περιοχές του ιδίου σχεδόν μεγέθους: την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία, Νοτιοανατολική Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία και Νότια Πολωνία), τις Βρετανικές νήσους και την Ιβηρική Χερσόνησο. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή ξεπέρασε ισοδύναμες ευρωπαϊκές περιοχές σε σημαντικές επιδόσεις, όπως αύξηση της ευημερίας, αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και επιστημονική καινοτομία. Η ισχύς της έγκειται σε μια ισχυρή φυσική υποδομή, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, χαμηλό επίπεδο διαφθοράς, ισχυρά ερευνητικά κέντρα και ισχυρό επιστημονικό σύστημα.

Το δυναμικό ανταγωνιστικότητας, ωστόσο, δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Το επίπεδο ευημερίας της περιοχής είναι χαμηλότερο από εκείνο ισοδύναμων περιοχών. Η περιοχή φιλοξενεί 27 μόνον από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες που κατατάσσονται στην "Ευρώπη 500". Τούτο αντιπροσωπεύει μόνον το ήμισυ του μεριδίου της του 10,5% στο ΑΕΠ της ΕΕ-25.

Συνέπεια της ιστορικής διαίρεσης του περασμένο αιώνα είναι οι σημερινές ευδιάκριτες και ουσιαστικές οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών της Βαλτικής Θάλασσας. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της στρατηγικής πρέπει να είναι η εξάλειψη αυτών των μεγάλων διαφορών διότι, εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, η διαρροή εγκεφάλων από αυτές τις χώρες θα μπορούσε να απειλήσει σοβαρά την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη αδυναμία αυτής της περιοχής είναι το χαμηλό επίπεδο εσωτερικής ανταγωνιστικής πίεσης. Καμία από τις χώρες της περιοχής δεν διαθέτει μια αγορά που είναι αρκετά μεγάλη για να προωθήσει το απαιτούμενο πνεύμα ανταγωνισμού. Η μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της περιοχής.

Περιβάλλον: διάσωση της Βαλτικής Θάλασσας

Το οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, διότι τα ύδατα είναι αβαθή, μεταβάλλονται με αργούς ρυθμούς και είναι εξαιρετικά μολυσμένα. Η επιβάρυνση της θάλασσας από τον ανθρώπινο παράγοντα είναι μεγάλη, διότι 85 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην λεκάνη απορροής των υδάτων και οι θαλάσσιες μεταφορές είναι από τις πλέον εντατικές στον κόσμο. Τα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας είναι υφάλμυρα. Στη Βαλτική ζουν είδη γλυκέων και θαλασσίων υδάτων και για πολλά από αυτά τα είδη οι συνθήκες είναι ακραίες, κοντά στα επίπεδα επιβίωσής τους. Οι κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις για την Βαλτική Θάλασσα είναι ο ευτροφισμός, ανθεκτικοί ρύποι, π.χ. διοξίνη, PCB, και ενώσεις οργανικού κασσίτερου, χωροκατακτητικά ξένα είδη, σκόπιμες παράνομες απορρίψεις από πλοία, αυξανόμενος κίνδυνος ατυχημάτων διαρροής πετρελαίου, εκμετάλλευση πηγών πετρελαίου και ταχέως αυξανόμενη μεταφορά πετρελαίου, καθώς και πυρηνική ασφάλεια. Η διάσωση της Βαλτικής Θάλασσας έχει ζωτική σημασία για όλες τις χώρες της περιοχής.

Πολιτισμός και εκπαίδευση

Προκειμένου η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας να θεωρείται ως μια περιοχή εντός της ΕΕ που χαρακτηρίζεται από αρμονία και συνοχή, είναι σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει ο τομέας του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών. Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας καίριας σημασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς της περιοχής καθώς και την βούληση συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία κέντρων αριστείας και η στήριξη κέντρων έρευνας και ανάπτυξης σε όλη την περιοχή θα βοηθούσαν να τεθούν τα θεμέλια για περαιτέρω πρόοδο προς επίτευξη των στόχων της οικονομίας της Ευρώπης όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης της Λισσαβόνας.

Προκειμένου να προωθηθεί η εξωστρεφής φύση της περιοχής, είναι ανάγκη η ΕΕ να χρηματοδοτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό δράσεις ενημέρωσης σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης σχετικά με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Ασφάλεια

Το περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τούτο οφείλεται τόσο στις διευρύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ καθώς και στην σχετική σταθεροποίηση των εσωτερικών πολιτικών της Ρωσίας και στην αναπτυσσόμενη οικονομία. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη αισθητή ένταση στις σχέσεις Ρωσίας - Βαλτικών Κρατών, πράγμα που αποτελεί άμεση συνέπεια της κατοχής από το σοβιετικό ολοκληρωτικό καθεστώς επί μισό αιώνα. Θα ήταν ευχής έργον να μειωθούν αυτές οι πολιτικές διαφορές.

Αν και οι παραδοσιακές απειλές για την ασφάλεια της περιοχής έχουν μειωθεί, οι αποκαλούμενοι "ήπιοι" κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της περιοχής. Τα οξύτερα προβλήματα ασφάλειας είναι περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένου και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας της ενεργειακής προμήθειας είναι επίσης απαραίτητη.

Στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, ως μια ιστορικά σημαντική πύλη που συνδέει τη Δύση με την Ανατολή πρέπει να ευρίσκεται στον πυρήνα της νέας πολιτικής για την Βόρεια Διάσταση. Η προτεινόμενη στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας θα ενίσχυε το υφιστάμενο πρόγραμμα της ΕΕ για την Βόρεια Διάσταση και θα συνέβαλε ουσιαστικά στην επανεκτίμηση του πεδίου εφαρμογής και των δραστηριοτήτων της Βόρειας Διάστασης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο πολιτικό περιβάλλον και να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Επιπλέον, η προτεινόμενη στρατηγική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια ιδέα αναφορά για δωδεκάδες οργανισμούς που λειτουργούν στην περιοχή και να δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο καλύτερες συνεργίες. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και για τον λόγο αυτό έχει ζωτική σημασία ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των περιφερειακών φορέων.

Η στρατηγική έχει τρεις βασικούς στόχους: την υποστήριξη της Βόρειας Διάστασης, την ανάδειξη της περιοχής της Βαλτικής ως κεντρικής περιοχής της Βόρειας Διάστασης και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, ιδιαίτερα σε θέματα περιβάλλοντος.

Ο εισηγητής προτείνει ορισμένες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς επίτευξη αυτών των στόχων· κυριότερες προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

1)   εκπόνηση πρότασης από την Επιτροπή σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

2)   υποβολή πρότασης για τη διεξαγωγή ετήσιας διάσκεψης της Βαλτικής Θάλασσας πριν από το θερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

3)   δημιουργία χωριστής θέσης στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, ενδεχομένως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης·

4)   ενσωμάτωση της διάστασης της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή των γεωργικών και διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην περιοχή·

5)   θέσπιση κοινού μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης των μειζόνων ατυχημάτων διαρροής πετρελαίου·

6)   υποβολή πρότασης για τη δημιουργία δικτύου οικολογικά αντιπροσωπευτικών και πολύτιμων θαλάσσιων και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών·

7)   μείωση της εξάρτησης της περιοχής από ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας κοινής αγοράς ενέργειας και κοινών σχεδίων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους·

8)   κατάρτιση νέου προγράμματος με τον τίτλο «Βαλτική Θάλασσα χωρίς σύνορα» που θα αποσκοπεί στην διευκόλυνση της ομαλής διέλευσης των συνόρων στην περιοχή·

9)   στήριξη της υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής, όπως αυτοκινητόδρομος της Βαλτικής Θάλασσας, υλοποίηση των έργων Rail Baltica και Via Baltica·

10) εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου μεταξύ των κρατών μελών της περιοχής·

11) εξέταση από τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση της δυνατότητας ανάπτυξης της περιφέρειας (Oblast) του Καλίνινγκραντ ως μιας πιλοτικής περιοχής με βελτιωμένη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά·

12) ενεργός υποστήριξη ανταλλαγών φοιτητών, πολιτιστικών προγραμμάτων ανταλλαγών, πανεπιστημιακών δικτύων·

13) ενισχυμένη συμμετοχή της Ευρωπόλ και αυξημένη συνεργασία σε θέματα όπως το οργανωμένο έγκλημα, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

10.10.2006

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας για την Βόρεια Διάσταση
(2006/2171(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giles Chichester

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. φρονεί ότι η Συνεργασία για την ενέργεια στην περιφέρεια της Βαλτικής (BASREC) αποτελεί χρήσιμο φόρουμ για την εφαρμογή των πολιτικών δράσεων της Βόρειας Διάστασης στον τομέα της ενέργειας και ιδίως για θέματα όπως:

     -    η διαμετακόμιση και ο εφοδιασμός πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις           προμηθεύτριες χώρες της Βόρειας Διάστασης στα κράτη μέλη της ΕΕ,

     -    η εκμετάλλευση των πλούσιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της περιοχής,

     -    η εκτίμηση του σχετικού κόστους/οφέλους των δύο σχεδίων φυσικού αερίου, του αγωγού North Transgas και του αγωγού Yamal - Ευρώπη, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί σχέδια ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και η διενέργεια αξιολογήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον για καθένα από αυτά τα σχέδια, όχι μόνο στο έδαφος της ΕΕ αλλά και στο ρωσικό έδαφος·

     -    η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων με             τρίτες χώρες,

     -    η ένταξη των νέων κρατών της Βόρειας Διάστασης, Ρωσίας, Νορβηγίας και Ισλανδίας     στις εσωτερικές αγορές ενέργειας της ΕΕ,

     -    η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και η ορθή χρήση της υπάρχουσας υδροηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της βαθμιαίας μετατροπής των συστημάτων άμεσης ηλεκτρικής θέρμανσης στα κτίρια σε συστήματα θέρμανσης με βάση το νερό, σε θέρμανση με βάση την βιομάζα και σε αντλίες θέρμανσης·

2. τονίζει την σπουδαιότητα των δύο ιδιαίτερα μεγάλων τεχνολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Βόρειας Διάστασης στον τομέα της ενέργειας: της εκμετάλλευσης των αποθεμάτων πετρελαίου στις απομακρυσμένες περιοχές του Βορρά, με δεδομένη την προβλεπόμενη κανονική τιμή του πετρελαίου των 50 δολαρίων ανά βαρέλι και της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης CO2 για την ανάκτηση πετρελαίου·

3.  τονίζει επίσης την σπουδαιότητα της περαιτέρω εκμετάλλευσης της ενέργειας του απόγειου ανέμου και της διενέργειας περαιτέρω δοκιμών και επιδείξεων με αντικείμενο διάφορα υποδείγματα κυματικής ενέργειας·

4. υποστηρίζει τον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας που συμφωνήθηκε πρόσφατα μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Επιστήμης και Έρευνας Janez Potočnik και του Ρώσου Υπουργού Παιδείας και Επιστήμης Andrej Fursenko, με τον οποίο επιδιώκεται η διεύρυνση του κοινού χώρου·

5.  καλεί όλα τα μέρη και τους παράγοντες της Βόρειας Διάστασης που συμμετέχουν στην ανάπτυξή της και ιδίως την Ρωσία, να λάβουν υπόψη τους τα δύο μείζονα προγράμματα της ΕΕ, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης GALILEO και το πρόγραμμα SESAR για ένα νέας γενιάς ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· πιστεύει ότι η ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους των μερών της Βόρειας Διάστασης για αμφότερα τα προαναφερθέντα προγράμματα θα ενίσχυε την βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Βόρειας Διάστασης·

6.  επιμένει ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί στρατηγική για την προώθηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Θάλασσας του Μπάρεντς που περιλαμβάνεται στο χώρο της Βόρειας Διάστασης, στον τομέα των ενεργειακών θεμάτων, που να διασφαλίζει το σεβασμό για τις αρχές της αμοιβαιότητας και της διαφάνειας και την εκ μέρους της Ρωσίας κύρωση της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη και του Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης·

7.  ανησυχεί σοβαρά ότι μετά το 2010 ενδέχεται να παρουσιαστούν ελλείψεις στα αποθέματα φυσικού αερίου από την Ρωσία, λόγω της ανεπάρκειας των επενδύσεων που χρειάζεται η Ρωσία για να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όσον αφορά τον εφοδιασμό της ΕΕ, και φοβάται ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους επενδύσεις, εάν δεν ενισχυθεί η επενδυτική ασφάλεια και δεν διασφαλιστεί η μη διακριτική μεταχείριση των εταιρειών της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας για την Βόρεια Διάσταση

Αριθμός διαδικασίας

2006/2171(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AFET

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
6.7.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Giles Chichester
13.7.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

 

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Esko Seppänen, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Jan Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Miguélez Ramos

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση

Αριθ. διαδικασίας

2006/2171(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

AFET
6.7.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
6.7.2006

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

REGI
11.9.2006

 

ENVI
13.7.2006

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Alexander Stubb
3.5.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.9.2006

 

10.10.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

55

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angelika Beer, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Marco Cappato, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Ιωάννης Κασουλίδης, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Lydie Polfer, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Hélène Flautre, Michael Gahler, Tunne Kelam, Miguel Angel Martínez Martínez, Γιαννάκης Μάτσης, Achille Occhetto, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Christopher Beazley, Hanna Foltyn-Kubicka, Toomas Savi, Diana Wallis

Ημερομηνία κατάθεσης

18.10.2006

18.10.2006

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...