SPRÁVA o hypotekárnych úveroch v Európskej únii

19.10.2006 - (2006/2102(INI))

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: John Purvis
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Manuel Medina Ortega, Výbor pre vnútorný trh a ochranu a spotrebiteľa
(*) Rozšírená spolupráca výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2006/2102(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0370/2006

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hypotekárnych úveroch v Európskej únii

(2006/2102(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Zelenú knihu o hypotekárnych úveroch v EÚ (KOM(2005)0327),

 so zreteľom na Bielu knihu o finančných službách 2005-2010 (KOM(2005)0629),

 so zreteľom na reakciu Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na Zelenú knihu o hypotekárnych úveroch v EÚ z 1. decembra 2005,

 so zreteľom na druhú smernicu Rady 89/646/EHS z 15. decembra 1989 o koordinácii právnych predpisov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa činnosti úverových inštitúcií,  ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/780/EHS[1],

 so zreteľom na smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa činnosti úverových inštitúcií[2] (smernica o kapitálovom zabezpečení) a o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií [3],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 týkajúcu sa poskytovania finančných služieb spotrebiteľom na diaľku[4],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode[5],

 so zreteľom na zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spotrebiteľských úveroch, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/ES (KOM(2005)0483),

 so zreteľom na návrh Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady o slobode zriadenia a voľného poskytovania služieb v oblasti hypotekárnych úverov (KOM(1987)0255),

 so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovísk Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A6-0370/2006),

A.  keďže hypotekárne úvery predstavujú veľký a rýchlo sa rozvíjajúci trh a sú dôležitou súčasťou hospodárskej a sociálnej štruktúry EÚ,

B.  keďže v niektorých krajinách Európskej únie nevídane vzrástol trh s nehnuteľnosťami, ktorý dokázal úspešne zmeniť stavebný sektor na anticyklický, ktorý sa stal kľúčovým faktorom pre dosiahnutie rastu a zamestnanosti počas hospodárskej recesie v Európe v prvej polovici súčasného desaťročia,

C.  keďže historicky nízke úrokové miery viedli k oveľa väčšiemu poskytovaniu hypotekárnych úverov, predovšetkým v tých krajinách, kde jeho základom bola dôvera, ktorá priniesla hospodársky rast,

D.  keďže ochrana európskych spotrebiteľov musí byť hlavným znakom každého legislatívneho kroku týkajúceho sa hypotekárnych úverov, ktoré pre väčšinu občanov EÚ predstavujú najväčší celoživotný finančný záväzok s dlhodobým vplyvom na ich životnú úroveň a finančnú stabilitu;

E.  keďže vyššia miera transparentnosti najdôležitejších prvkov dostupných hypotekárnych produktov nielen zlepší účinnosť trhu, ale aj zvýši dôveru žiadateľov o úver v EÚ, ktorí sa zamýšľajú nad získaním hypotekárneho úveru v iných členských štátoch, a umožní im rozhodnúť sa na základe poskytnutých informácií;

F.  keďže spotrebitelia musia mať prístup k čo najúplnejším a najjednoduchším informáciám, ktoré sa poskytujú v každom konkrétnom prípade štandardnou formou a ktoré umožňujú porovnávať situáciu v rôznych členských štátoch, aby spotrebitelia mohli účinnejšie uplatniť slobodu voľby pri obstarávaní hypotekárneho úveru na cezhraničnom základe;

G.  keďže opatrenia zamerané na zlepšenie škály produktov, väčšiu dostupnosť a integrovaný trh s financovaním by mohli zlepšiť výkonnosť trhu, výnosy z rozsahu a diverzifikáciu, znížiť náklady vypožičiavania a tým prispieť k rozvoju európskeho hospodárstva,

H.  keďže vytvorenie prístupu do databáz bonity klientov pre poskytovateľov hypotekárnych služieb v prípade cezhraničných úverov je veľmi významným príspevkom k posilneniu hospodárskej súťaže v oblasti cezhraničnej úverovej aktivity a k vytvoreniu jednotného európskeho hypotekárneho trhu;

I.  keďže integrovaný hypotekárny trh napomôže mobilitu pracovníkov,

J.  keďže, prekvapujúco, existuje slabý tlak zo strany poskytovateľov hypotekárnych úverov alebo spotrebiteľských organizácií na vybudovanie cezhraničného poskytovania úverov iným spôsobom ako fyzickým založením na rôznych trhoch členských štátov,

K.  keďže značné prekážky na trhu doteraz bránili nárastu ponuky cezhraničných hypotekárnych úverov, ktoré v súčasnosti predstavujú menej ako 1 % z celkového trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ;

L.  keďže v mnohých dôležitých otázkach Spoločenstvo nemá žiadne alebo má len obmedzené právomoci a keďže sa musí zachovávať zásada subsidiarity a proporcionality,

M.  keďže sprostredkovatelia hypotekárnych úverov môžu zohrávať významnú úlohu tým, že využijú svoje skúsenosti s hypotekárnymi produktmi na svojich domácich trhoch, ako aj na trhoch iných členských štátov a podporia cezhraničnú činnosť a budú vytvárať spojenie medzi spotrebiteľmi a zahraničnými a miestnymi finančnými inštitúciami;

N.  keďže medzi členskými štátmi existujú významné rozdiely v škále a charakteristikách produktov, distribučných štruktúrach, trvaní pôžičky a mechanizmoch financovania v dôsledku odlišných právnych, daňových, regulačných podmienok a podmienok na ochranu spotrebiteľa,

O.  keďže trhy s hypotekárnymi úvermi vykazujú výnimočne vysoký stupeň komplexnosti, keďže právne systémy a kultúra financovania, ako aj systémy vlastníckeho práva a katastre nehnuteľností, vecné právo k nehnuteľnosti, právo týkajúce sa úverových zmlúv, otázky oceňovania, postupy núteného predaja, refinančné trhy atď. sa v jednotlivých krajinách podstatne odlišujú a zároveň medzi rozličnými oblasťami existuje vnútorná spojitosť,

P.  keďže stále existujú daňové prekážky diskriminačnej povahy, ktoré zabraňujú využívaniu jednotného trhu s hypotekárnymi úvermi a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca v rozpore s právnymi predpismi ES,

Q.  keďže existuje priame spojenie medzi trhom s a makroekonomickou politikou a predovšetkým s výkonom menovej politiky,

R.  keďže nestálosť trhu s hypotékami môže ovplyvniť bývanie a hospodárske cykly a tým spôsobiť systémové riziko,

S.  keďže z hľadiska zvýšenia účinnosti a konkurencieschopnosti trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ by bolo výhodnejšie, keby sa v prvom rade posúdilo uplatňovanie a fungovanie odporúčania Komisie z 1. marca 2001 o predzmluvných informáciách, ktoré majú spotrebiteľom poskytovať veritelia, ktorí ponúkajú úvery na bývanie[6] (kódex správania týkajúci sa pôžičiek na bývanie), a využívanie európskeho štandardizovaného informačného formulára (ESIS) s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia získali transparentné a porovnateľné informácie o pôžičkách na bývanie;

T.  keďže sa zdá, že uvedený kódex správania týkajúci sa pôžičiek na bývanie sa uplatňoval v rôznych členských štátoch s rôznou mierou úspechu, ale bez toho, aby sa vyriešil celkový problém, ktorým je chýbajúci spoločný právny rámec;

Úvod

1.  je si vedomý výhod, ktoré by spotrebiteľom mohla priniesť ďalšia cielená integrácia trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ;

2.  domnieva sa, že každé opatrenie na úrovni EÚ týkajúce sa európskeho trhu s hypotekárnymi úvermi musí predovšetkým priniesť priamy úžitok verejnosti ako hypotekárnym úverovým klientom a že trh s hypotekárnymi úvermi by mal byť dostupný veľkému množstvu prípadných úverových klientov vrátane tých, ktorí majú nízky alebo neúplný úverový profil, zamestnancov so zmluvou na dobu určitú a zákazníkov, ktorí kupujú po prvýkrát;

3.  víta rozsiahle konzultácie Komisie a trvá na tom, že každý konkrétny návrh by malo predchádzať dôkladné posudzovanie vplyvov na hospodárstvo a sociálnu oblasť;

4.  víta doterajšie úsilie Komisie o splnenie požiadaviek lepších právnych predpisov; pripomína však Komisii, že všetky dosiahnuté závery by mali byť vždy výsledkom rozsiahleho procesu konzultácií;

5.  poukazuje na početné prekážky jednotného trhu hypotekárnych úverov v EÚ zdôrazňované v zelenej knihe a vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na cielené opatrenia ponúkajúce väčšie prínosy, podporujúce trhom vedené iniciatívy, kedykoľvek je to možné;

6.  upozorňuje Komisiu, že jej úsilie harmonizovať výrobky by mohlo viesť k právnym nezrovnalostiam, čím by negatívne vplývalo na odvetvie;

7.  trvá na tom, že žiadna činnosť EÚ by nemala obmedzovať hospodársku súťaž a inováciu, týkajúcu sa predovšetkým produktov a techník financovania;

Kódex správania a informácie pred uzavretím zmluvy

8.  žiada o pokrok smerom k harmonizácii ustanovení o informáciách poskytovaných pred uzavretím zmluvy, ktoré sú pre úverových klientov dôležité na to, aby sa mohli informovane rozhodnúť o prípadnom uzavretí úverových zmlúv;

9.  trvá na tom, že takéto informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy musia byť presné a zrozumiteľné, aby umožnili informovanú voľbu, a že by mali spotrebiteľovi poskytnúť čo možno najzrozumiteľnejší a najkomplexnejší prehľad na základe dostupných informácií, z ktorých vychádza úverová zmluva; zdôrazňuje, že v prípade, keď poskytovateľ úveru prevezme iniciatívu v poskytovaní úveru v inom členskom štáte, musia sa takéto informácie dať čo najrýchlejšie k dispozícii úverovým klientom v úradných jazykoch používaných v členskom štáte, v ktorom má úverový klient sídlo;

10.  domnieva sa, že kódex správania a ESIS sú dôležité, ale stále nedostatočné nástroje na ochranu hospodárskych záujmov občanov, ktorí sa pohybujú medzi členskými štátmi a môžu získať nehnuteľnosť v inom členskom štáte; povzbudzuje Komisiu k tomu, aby posúdila možnosť ustanoviť v budúcnosti záväznosť kódexu správania, ktorého dodržiavanie je v súčasnosti dobrovoľné;

Financovanie

11.  domnieva sa, že rozvoj jednotného otvoreného a kompatibilného trhu financovania je prioritou, keďže povedie k zvýšeniu účinnosti, umožní medzinárodnú diverzifikáciu úverového rizika, optimalizuje podmienky financovania a alokácie kapitálu a zníži náklady na vypožičiavanie; uznáva dôležitosť integrovania iniciatív na trhu v tejto oblasti;

12.  zdôrazňuje, že vytvorenie jednotného druhotného trhu pre hypotekárne úvery nemožno dosiahnuť bez postupného zbližovania vnútroštátnych zmluvných predpisov;

13.  víta založenie skupiny expertov na hypotekárne financovanie a požaduje hlbšiu analýzu variácií v národných regulačných a právnych postupoch ovplyvňujúcich hypotéky;

14.  domnieva sa, že opatrenia smernice o kapitálových požiadavkách týkajúce sa krytých záložných listov a cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi ponúkajú dôležité možnosti financovania;

15.  navrhuje, aby sa so škálou normalizovaných balíkov európskych hypotekárnych úverov mohlo obchodovať na kapitálových trhoch s hodnotením úverov podľa ich charakteristík, čím by sa podporili sekundárne trhy s hypotékami založenými cennými papiermi;

16.  vyzýva Komisiu, aby uvažovala o rastúcom trhu o hypotekárnymi úvermi v súlade so zákonom šaría a zabezpečila, aby žiadne právne predpisy nevylučovali požiadavky tohto trhu;

17.  pripúšťa dôležitú úlohu hypotekárneho poistenia pri znižovaní vystavenia poskytovateľov úverov riziku a umožnení prístupu väčšiemu okruhu žiadateľov o úver;

Maloobchod

18.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala prekážky, ktoré bránia právam poskytovateľov úverov na voľné poskytovanie služieb alebo slobodu založenia v iných členských štátoch a či sa doložka o „všeobecnom blahu“ nevyužíva na odradenie od cezhraničnej činnosti;

19.  podporuje činnosť Komisie pri zjednodušení cezhraničných fúzií a akvizícií v oblasti finančných služieb a súčasne zabezpečení toho, že v rámci distribučných sietí sa vezmú do úvahy požiadavky vyplývajúce z regionálnej situácie a požiadavky malých trhov, ale poznamenáva, že samotné cezhraničné zlúčenia a kúpy nepodporia integráciu trhu v tejto oblasti;

20.  domnieva sa, že otvorenie trhu s hypotekárnymi úvermi neúverovým inštitúciám s ekvivalentným režimom dohľadu pod podmienkou, že majú dobré renomé a sú náležite regulované, zvýši hospodársku súťaž a škálu produktov;

21.  uznáva užitočnú úlohu, ktorú môžu úveroví sprostredkovatelia, ako sú hypotekárni makléri zohrávať pri pomoci zákazníkom pri dosiahnutí konkurenčného hypotekárneho úveru od domácich a zahraničných poskytovateľov úveru a naliehavo vyzýva Komisiu, aby prekonzultovala príslušný regulačný rámec pre takýchto prevádzkovateľov a pripravila návrh;

22.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala prekážky prevodu cezhraničných úverov a ďalšie možnosti eurohypotéky ako kolaterálneho nástroja vrátane súvisiacich záruk,

23.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala prekážky prevodu cezhraničných úverov a vymedzila opatrenia na zjednodušenie prenosnosti hypotekárnych úverov;

24.  domnieva sa, že všetky návrhy s týmto cieľom by mali byť, ak je to potrebné, doplnené o hodnotenie vplyvu vrátane právneho hľadiska, s podrobnými analýzami porovnávacieho práva, ako aj hospodárskymi a sociálnymi hľadiskami v súlade s prístupom uvedeným v príručke o hodnotení vplyvu, ktorú 29. mája 2006 schválila Rada na zasadaní týkajúcom sa konkurencieschopnosti;

25.  vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj mechanizmov pre obnoviteľné hypotéky a hypotekárne pôžičky s celoživotným splácaním, ktoré budú poskytovať úplné záruky, čo sa týka zverejňovania informácií, s náležitým zohľadnením zachovania dôvernosti jednotlivých otázok a účinku s ohľadom na tretie strany;

26.  domnieva sa, že poskytovatelia úveru skôr vstúpia na trh, ak im národné pravidlá umožnia ponúknuť podmienky predčasného splatenia za cenu úmernú nákladom alebo variabilné úrokové miery v súlade s trhovými podmienkami a rizikom, a že obmedzenia v tomto ohľade skôr zhoršujú rozvoj trhu, pokiaľ ide o financovanie, nové produkty a poskytovanie úverov vysoko rizikovým žiadateľom;

27.  domnieva sa, že norma EÚ, ktorá ustanovuje rozsah a výpočet ročnej percentuálnej sadzby, by mala zahŕňať iba náklady, ktoré znáša poskytovateľ úveru a mala by zabezpečiť ich porovnateľnosť s produktmi ponúkanými v iných členských štátoch, ktoré majú rovnakú splatnosť; domnieva sa však, že aj žiadatelia o úver by mali byť v predstihu informovaní o každých ďalších príslušných nákladoch, ak sú verejne k dispozícii informácie o takýchto nákladoch, ako sú notárske poplatky a poplatky za zápis do katastra;

28.  domnieva sa, že poskytovatelia úveru by mali byť schopní poskytnúť spotrebiteľom akékoľvek ďalšie informácie súvisiace s prevodom a právne záväzky, do ktorých má žiadateľ o úver vstúpiť, ako sú právne poplatky, registračné a správne poplatky, manipulačné poplatky atď;

29.  je presvedčený, že okrem poskytnutia presných informácií o ročnej percentuálnej sadzbe musí poskytovateľ úveru poskytnúť informácie o akýchkoľvek ďalších poplatkoch alebo nákladoch, ktoré môžu vzniknúť pri jeho činnostiach, napríklad výdavky na preskúmanie žiadostí, poplatky za záväzok, sankcie za úplnú alebo čiastočnú platbu vopred atď.;

30.  uznáva možnosti internetu ako prostriedku na marketing hypotekárnych úverov a odporúča, aby Komisia túto oblasť ďalej sledovala;

Právne, daňové a prevádzkové prekážky

31.  naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala právne a regulačné prekážky, ktoré bránia trhom vedenému rozvoju paneurópskeho finančného trhu s hypotekárnymi úvermi;

32.  vyzýva Komisiu, aby definovala rozsah svojich budúcich návrhov a obmedzila ho na zmluvy o hypotéke a ich záruky (stále náklady na nehnuteľnosti), s cieľom zabrániť akémukoľvek prekrytiu s dokumentom KOM(2005)0483;

33.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie dobrého fungovania trhu s hypotekárnymi úvermi a aby ustanovila právny rámec na účinné uskutočňovanie transakcií s cennými papiermi, najmä tým, že spresní prečo právne nástroje neumožňujú dosiahnuť stanovený cieľ, pričom zohľadní rozličné právne zvyklosti a rozličné modely nefinančných kolaterálov;

34.  podporuje stanovisko diskusnej skupiny pre hypotekárne úvery, že právo uplatniteľné na zmluvy o hypotekárnych úveroch, ktoré bude zahrnuté v budúcom nariadení o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (2005/0261(COD)), nemusí byť totožné s právom uplatniteľným na hypotekárne záložné listy a že v prípade hypotekárnych záložných listov sa uplatní pravidlo ex rei sitae;

35.  súhlasí s Komisiou, že otázka právnych prepisov platných v oblasti hypotekárnych úverov by sa mala riešiť v súvislosti s revíziou Rímskeho dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z roku 1980;

36.  zdôrazňuje dôležitosť komplexných a spoľahlivých úverových databáz klientov a vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj procesu prechodu k forme zhodnej vo všetkých členských štátoch;

37.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby prioritne uľahčila cezhraničný prístup k úverovým databázam klientov na nediskriminačnom základe, aby tak povzbudila žiadateľov o úver vstúpiť na nové trhy;

38.  uznáva, že z dôvodu nutnej ochrany súkromia je potrebný prístup k pozitívnym aj negatívnym úverovým údajom;

39.  víta úsilie o zlepšenie a prispôsobenie právnych predpisov, ktorými sa riadia postupy núteného predaja;

40.  podporuje návrh Komisie vytvoriť „hodnotiacu tabuľku“ dĺžky a nákladov postupov núteného predaja;

41.  navrhuje, aby sa profesionálne orgány odhadcov spojili s cieľom prijať spoločné normy ohodnocovania nehnuteľností vysokej kvality a porovnateľnosti;

42.  zdôrazňuje dôležitosť ľahkého prístupu poskytovateľov úverov k úplným a presným informáciám o hypotekárnom kolateráli a vlastníckych právach;

43.  podporuje prístup ku katastrom nehnuteľností, ak tomu nezabraňujú existujúce právne predpisy a podporuje všetko úsilie o harmonizáciu informačnej hodnoty týchto katastrov prostredníctvom vnútroštátnych opatrení a povzbudzuje zdokonalenie súčasného systému Európskych služieb pozemkových informácií (EULIS);

44.  podporuje kroky na zrušenie daňových prekážok diskriminačnej povahy, ako je rozdielne daňové zaobchádzanie s miestnymi a zahraničnými poskytovateľmi úverov a tiež rozdielne správne poplatky;

45.  vyzýva Komisiu, aby v prípade cezhraničných hypoték posúdila, ako zosúladiť rozličné prístupy k zrážkam daní z hypotekárnych úrokov v EÚ;

Systematické, makroekonomické otázky a obozretnosť

46.  naliehavo vyzýva Komisiu a  ECB, aby monitorovali a analyzovali potenciálne riziká zvyšujúcich sa úrovní hypotekárneho dlhu a hypotekárneho úveru financovaného kapitálovými trhmi;

Záver

47.  prichádza k záveru, že ďalšia dobre premyslená integrácia trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ je potenciálom na spotrebiteľské a hospodárske výhody;

* *

*

48.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, ECB a vládam členských štátov.

 • [1]  Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1.
 • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
 • [3]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
 • [4]  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
 • [5]  Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
 • [6]  Ú. v. ES L 69, 10.3.2001, s. 25.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

trhy s hypotekárnymi úvermi

Hodnota nesplatených hypotekárnych úverov dosiahla ku koncu roka 2004 4,7 bilióna EUR alebo 45 % z HDP EÚ[1]. Počas posledných piatich rokov predstavoval priemerný ročný rast hypotekárnych úverov 8,5 %. Tento nárast bol financovaný rýchlo sa rozvíjajúcim trhom s nehnuteľnosťami určenými na bývanie a v niektorých krajinách uvoľnením nehnuteľností na financovanie, napríklad deficitov v dôchodkovom zabezpečení. Hypotekárne financovanie je jedným zo sektorov, v ktorých sa v najbližších 15 rokoch očakáva najväčší rast.

možnosti integrácie

Medzi niekoľko potenciálnych prínosov väčšej integrácie hypotekárnych trhov v EÚ, poskytovateľov hypotekárnych úverov a financujúcich inštitúcií možno zaradiť výnosy z rozsahu a príležitosti na diverzifikáciu. To by mohlo zlepšiť hospodársku súťaž, výkonnosť a voľbu spotrebiteľov a znížiť náklady. Bolo by viac príležitosti pre ľudí, ktorí momentálne nevedia vstúpiť na trh s nehnuteľnosťami určenými na bývanie, aby tak urobili. Integrovanejší hypotekárny trh v EÚ by mohol prispieť k mobilite pracovnej sily a dôchodkovému financovaniu.

Pre mnohých predstavuje kúpa nehnuteľnosti určenej na bývanie najväčší nákup v živote a s tým súvisiaca hypotéka je často ich najväčším finančným záväzkom. Hypotekárny úver ovplyvňuje spotrebiteľský dopyt a celkové hospodárstvo prostredníctvom kúpnej sily domácností. A tak by väčšia integrácia mohla celkovo ovplyvniť hospodárstvo EÚ a rovnováhu medzi výdavkami domácností a ostatnými spotrebiteľskými a investičnými voľbami. Prostredníctvom zlepšenia kapitálovej účinnosti a zníženia úverového rizika existuje prepojenie na hospodárske a sociálne ciele lisabonskej agendy.

nedostatok integrácie

Zelené kniha hovorí, že trhy s hypotekárnymi úvermi sú slabo integrované, poukazuje na nedostatok cezhraničného úverovania a na rozdiely v škále produktov medzi jednotlivými krajinami. Predchádzajúce snahy uľahčili cezhraničné pôsobenie bankám (napríklad pri zakladaní pobočiek), integrácia retailového trhu je však obmedzená. Akčný plán pre finančné služby sa primárne zameral na veľkoobchodné trhy.

Medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely, ktoré odrážajú rozdielne sociálne, kultúrne, právne a daňové podmienky. Sadzby obyvateľov bývajúcich vo vlastných domoch majú tendenciu byť vyššie v južných a východných krajinách[2]. Hypotekárne úverovanie v nových členských štátoch je relatívne slabé, hoci sa zdá, že sa rozvíja dynamický trh s nehnuteľnosťami určenými na bývanie. Nesplatené hypotekárne úvery ako podiely na HDP (EÚ-25) sa pohybujú v rozpätí od 111 % v Holandsku do 2,3 % z HDP v Slovinsku[3].

Štúdia London Economics zdôraznila problém definovania hypotekárnych úverov alebo pôžičiek na bývanie spôsobom vyhovujúcim všetkým členským štátom. Niektoré krajiny definujú hypotéky ako pôžičky zaistené nehnuteľnosťou, kým ďalšie používajú osobné záruky na zaručenie úverov na nákup nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Škála produktov, distribučných štruktúr, lehôt trvania pôžičky a mechanizmov financovania sa odlišuje. Nezlučiteľné daňové podmienky, ako aj dodatočné regulačné alebo obozretné podmienky stanovené národnými regulačnými orgánmi robia vstup na nový trh zložitým a nákladným. Okrem toho, národné trhy s nehnuteľnosťami určenými na bývanie sa rozvíjali s výraznými sociálnymi a kultúrnymi rozdielmi.

Financovanie

V súčasnosti neexistuje žiadny paneurópsky trh s financovaním. Je rozdelený v dôsledku právnych, daňových a regulačných prekážok. Hypotéky sa prevažne financujú z retailových úspor. Menej ako 40 % sa financuje prostredníctvom kapitálových trhov, aj keď táto oblasť v nedávnom období veľmi rýchlo rástla[4]. Švédsko a Nemecko majú významné trhy s hypotekárnymi záložnými listami a v Dánsku vydávajú hypotekárne inštitúcie hypotekárne záložné listy  na celú hodnotu hypotekárnych pôžičiek. Trhy s cennými papiermi krytými hypotekárnymi úvermi (MBS) sú najsilnejšie v Holandsku, Španielsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku a Belgicku, ale v niektorých krajinách neexistujú vôbec[5].

Akčný plán pre finančné služby (FSAP) poskytol dobrý základ pre dynamickejší a konkurencieschopnejší európsky priemysel s finančnými službami so zlepšenými a aktualizovanými pravidlami o ochrane investorov a  transparentnosti. Eurozóna poskytuje menovú zónu, kde je kurzové riziko pre žiadateľov o úver aj pre poskytovateľov úveru eliminované a kapitálové trhy sa rýchlo rozvinuli na významné, pružné a likvidné trhy.

zelená kniha

Zelená kniha skúma potenciálne prínosy ďalšej integrácie a zameriava sa na štyri hlavné oblasti zdôraznené v správe „Forum Group“: ochranu spotrebiteľa, právne otázky (vrátane zdanenia), kolaterál a financovanie.

Komisia zamýšľa uverejniť začiatkom roka 2007 Bielu knihu, vydať závery diskusií a akýchkoľvek navrhovaných iniciatív. Akékoľvek návrhy by sa mali snažiť o zvýšenie hospodárskej súťaže a trhovej efektívnosti. Nebude uprednostňovať konkrétne systémy financovania, produkty alebo inštitúcie.

stanovisko spravodajcu

Zo seminára výboru z 22. februára vyplynulo, že priemyselné ani spotrebiteľské skupiny nemajú záujem o väčšie cezhraničné poskytovanie hypotekárnych úverov. Je nepravdepodobné, aby sa žiadatelia  uchádzali o úver v zahraničí alebo si vybrali hypotéku u zahraničného poskytovateľa úveru, pokiaľ ich produkty nie sú propagované alebo nie sú predmetom jasnej ochrany v ich domácej krajine. Žiadatelia o úver majú malý záujem o cezhraničné úverovanie, zdôrazňujúc dôležitosť poznania miestneho trhu.

Neexistuje ani skutočná vôľa pre jednotnú, harmonizujúcu smernicu. Miestna kultúra a tradície pomáhali utvárať typ produktov dostupných na národných trhoch a je nepravdepodobné, že by spotrebitelia chceli masívnu reorganizáciu trhu. Rozhodne nechcú zníženie voľby alebo noriem ochrany spotrebiteľa, ktoré môže harmonizácia so sebou priniesť. Z hľadiska priemyslu by bola plná harmonizácia nákladná, predovšetkým v oblastiach ako spotrebiteľské informácie a poradenstvo. Existuje tiež odpor voči základnej integrácii o vzájomnom uznaní bez vyrovnanejších východiskových podmienok. Návrh právneho predpisu Komisie, ktorého cieľom bolo dosiahnutie voľného trhu s hypotekárnymi úvermi založený na vzájomnom uznaní, nebol pred 20 rokmi pre nesúhlas v Rade nikdy prijatý.

Prieskum London Economics[6] zistil, že poskytovatelia úverov však mali záujem o rozšírenie na zahraničné trhy prostredníctvom maklérov alebo založením pobočiek a filiálok. Technické prekážky však odrádzajú poskytovateľov úveru od využitia jednotného trhu dokonca aj týmto spôsobom.

Akákoľvek činnosť EÚ musí byť prínosom pre širokú verejnosť, či už priamo pre žiadateľov o hypotekárny úver alebo prostredníctvom zlepšenia hospodárstva. Mali by sme sa zamerať na stanovenie podmienok, ktoré podporia väčšiu hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi úveru z rôznych členských štátov, aby sa vybudoval európsky trh s hypotekárnymi úvermi so širokou škálou produktov za konkurencieschopné ceny. Musíme byť opatrní a nekonať spôsobom, ktorý by mohol mať negatívne dôsledky pre tento prudko rastúci sektor. Iba vtedy, ak existuje silná možnosť skutočného zlepšenia a  prínosy prevážia náklady, mali by sme uprednostniť legislatívny zásah. Ďalšie hodnotenie by sa preto malo uskutočniť na základe osobitných opatrení, ktoré sa v budúcnosti navrhnú.

Spravodajca by uprednostnil opatrenia zamerané na odstránenie špecifických prekážok voči poskytovateľom úverov vstupujúcim na trhy ostatných krajín EÚ. Tam, kde je to možné, treba uprednostniť pred právnym predpisom samoreguláciu a obe skupiny, priemyselná aj spotrebiteľská, by mali byť plne zapojené do akýchkoľvek iniciatív.

Financovanie

Sekundárny trh s hypotekárnymi cennými papiermi by mal byť prioritou konania na úrovni EÚ. Dosiahnutie jednotného trhu vo financovaní by malo priniesť rýchle a významné výsledky a zdá sa, že má širokú podporu. Existuje veľký potenciál pre rast financovania z kapitálových trhov, predovšetkým v určitých členských štátoch. Väčší rozsah, likvidita, škála a náročnosť by vyústili do lacnejších hypoték a flexibilnejších a rozmanitejších produktov.

Skupina expertov na financovanie hypoték už začala pracovať a očakáva sa, že svoje závery prednesie v novembri 2006. Jednou z jej úloh by malo byť rozhodnutie, v akom rozsahu zamedzujú národné predpisy vzniku paneurópskeho trhu s financovaním. Rast krytých záložných listov a cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi v nedávnych rokoch ukazuje, že trh sa už pohybuje týmto smerom. Kroky na úrovni EÚ by však mohli využitie kapitálových trhov urýchliť. Spravodajca navrhuje, aby skupina expertov preskúmala, ako vyvinúť štandardizované balíky zmiešaných európskych hypoték so známymi charakteristikami, ktoré by mohli byť úverovo hodnotené a obchodovateľné na kapitálových trhoch.

Maloobchod

V súčasnosti v niektorých členských štátoch môžu iba banky poskytovať úvery na kapitálových trhoch a/alebo ponúkať hypotekárne produkty. Spravodajca sa domnieva, že by sa takéto systémy mali liberalizovať, aby na trh mohli vstúpiť inštitúcie bez depozitu. V Spojenom kráľovstve to má pozitívny vplyv na úroveň hospodárskej súťaže a komplexnosť trhu. Treba prihliadať na požiadavky obozretnosti, a preto musia byť akékoľvek pravidlá primerané a nediskriminujúce.

Eurohypotéka ponúka možnosť oslabiť spojenie medzi hypotekárnym kolaterálom a hypotekárnou zmluvou. Mala by sa vytvoriť ako voliteľný paneurópsky nástroj na uľahčenie cezhraničného úverovania a pokryť viaceré nehnuteľnosti. Treba preto hlbšie preskúmať jej realizovateľnosť.

Podmienky predčasného splatenia a náklady sa v jednotlivých krajinách odlišujú. Pravidlá, ktoré obmedzujú slobodu poskytovateľa úveru a žiadateľa o úver dohodnúť sa na podmienkach a poplatkoch predčasného splatenia by mohli brániť hospodárskej súťaži a brzdiť rozvoj paneurópskeho trhu s financovaním. Horné limity úrokových sadzieb a variabilných sadzieb by tiež mohli obmedziť rozvoj nových produktov alebo poskytovanie úverov vysoko rizikovým žiadateľom.

Žiadatelia o úver potrebujú poznať skutočné náklady a podmienky, aby vedeli produkty porovnať. Smernica 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku vyžaduje, aby poskytovateľ poskytol spotrebiteľovi celkovú cenu a oznámil mu aj akékoľvek dodatočné náklady, ktoré nie sú hradené alebo uvalené poskytovateľom. Prioritou by mala byť dohoda o norme EÚ o poplatkoch za ročnú percentuálnu sadzbu (APRC) pre hypotéky.

Internetové bankovníctvo sa veľmi rýchlo rozvíja. Jeho úloha pri hypotékach bola až doteraz obmedzená, ale to sa pravdepodobne zmení. Preto musíme poznať akékoľvek právne prekážky, ktoré by mohli brániť budúcemu rozvoju. Napríklad smernica o elektronickom obchode požaduje, aby národné orgány zaručili, že zmluvy uzatvorené elektronickými prostriedkami sú právne účinné, okrem zmlúv, ktoré vytvárajú alebo prevádzajú práva na nehnuteľnosti.

Právne, daňové a prevádzkové prekážky

Pri práve uplatniteľnom na úverovú zmluvu a hypotekárny záložný list musí existovať väčšia zrozumiteľnosť. V prípade hypotekárnych záložných listov sa uplatňuje pravidlo lex rei sitae.

Poskytovatelia úverov skôr vstúpia na trh, ak majú prístup k údajom o klientoch, ako aj lepší prístup k jasnejším informáciám o hypotekárnom kolateráli a vlastníckych právach. Musí byť uľahčený nediskriminujúci prístup k pozitívnym aj negatívnym úverovým údajom o klientoch za podmienky nutnej ochrany súkromia.

Oneskorenia pri nútených predajoch vytvárajú problémy poskytovateľom úverov,  preto je podpora kratších a menej nákladných postupov núteného predaja mimoriadne dôležitá. Mohol by byť prospešný systém „hodnotiacej tabuľky“.

Kvalitné ohodnotenie nehnuteľnosti podľa konzistentnej normy je pre poskytovateľov úveru nevyhnutné. Optimálnym riešením by bolo dosiahnutie spoločných hodnotiacich noriem. K ich vybudovaniu na úrovni EÚ by mali byť pozvané príslušné profesionálne orgány.

Treba identifikovať a riešiť daňové prekážky cezhraničného poskytovania hypoték. Jedným z najvýznamnejších rozdielov je možnosť odpočítania hypotekárneho úroku od zdaniteľného príjmu. Ak nedôjde k dohode v zásadných otázkach, mali by sa daňové výhody rozšíriť prinajmenšom na úroky z hypotéky platené poskytovateľom úveru v iných členských štátoch za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v primárnom členskom štáte.

Systematické, makroekonomické otázky a obozretnosť

Súčasný rozsah hypotekárneho financovania, nehovoriac už o jeho prípadnom rozsahu, z neho robí významný faktor v hospodárskej a sociálnej štruktúre EÚ. Je jasné, že príslušné orgány (napr. ECB, Komisia, vlády a regulátori členských štátov) musia monitorovať vývoj, ktorý by mohol spôsobiť systémové problémy finančného alebo sociálneho charakteru. Akýkoľvek takýto dohľad by sa však mal primárne zamerať na zachovanie nevyhnutnej rovnováhy efektívneho trhu. Byrokratické a právne zasahovanie by sa malo obmedziť na nevyhnutné minimum.

 • [1]  Tlačová správa Európskej hypotekárnej federácie, 12/10/05.
 • [2]  Ibid.
 • [3]  Tlačová správa Európskej hypotekárnej federácie, 12/10/05.
 • [4]  Správa „Forum Group“ pre hypotekárne úvery, 2004.
 • [5]  Štúdia London Economics, august 2005.
 • [6]  Ibid.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (6. 10. 2006)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k Zelenej knihe o hypotekárnych úveroch v EÚ
(2006/2102(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Manuel Medina Ortega

(*)       Rozšírená spolupráca výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.       keďže Zelená kniha Komisie o hypotekárnych úveroch v EÚ (KOM(2005)0327) posudzuje prípad právnych predpisov Spoločenstva zameraných na ďalšiu integráciu európskych trhov s hypotekárnymi úvermi s cieľom zvýšiť rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť EÚ;

B.        keďže integrovanejší trh s hypotekárnymi úvermi by umožnil lepšie využívanie úspor z rozsahu, znižovanie nákladov a v konečnej analýze aj zvýhodnenie zákazníkov, ako aj prudký vzostup rozvoja európskeho hospodárstva, čo by zároveň umožnilo pokročiť pri dosahovaní lisabonských cieľov;

C.       keďže otvorený, účinný a integrovanejší trh s hypotekárnymi úvermi by reagoval na zvýšenú mobilitu pracovnej sily a občanov v rámci vnútorného trhu;

D.       keďže ochrana európskych spotrebiteľov musí byť hlavným znakom akéhokoľvek legislatívneho kroku týkajúceho sa hypotekárnych úverov, ktoré pre väčšinu občanov EÚ predstavujú najväčší celoživotný finančný záväzok s dlhodobým vplyvom na ich životnú úroveň a finančnú stabilitu;

E.        keďže vyššia miera transparentnosti najdôležitejších prvkov dostupných hypotekárnych produktov nielen zlepší účinnosť trhu, ale zvýši aj dôveru žiadateľov o úver v EÚ, ktorí sa zamýšľajú nad získaním hypotekárneho úveru v iných členských štátoch, a umožní im rozhodnúť sa na základe poskytnutých informácií;

F.        keďže spotrebitelia musia mať prístup k čo najúplnejším a najjednoduchším informáciám, ktoré sa poskytujú v každom konkrétnom prípade štandardnou formou a ktoré umožňujú porovnávať situáciu v rôznych členských štátoch, aby spotrebitelia mohli účinnejšie uplatniť slobodu voľby pri obstarávaní hypotekárneho úveru na cezhraničnom základe;

G.       keďže medzi právnymi systémami a kultúrou podnikania v členských štátoch stále existujú veľké rozdiely, predovšetkým pokiaľ ide o ustanovenia upravujúce oblasti, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy EÚ, ako sú postupy vynútiteľnosti práva, právne predpisy týkajúce sa nehnuteľností, katastre nehnuteľností, zmluvné podmienky atď.;

H.       keďže značné prekážky na trhu doteraz bránili nárastu ponuky cezhraničných hypotekárnych úverov, ktoré v súčasnosti predstavujú menej ako 1 % z celkového trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ;

I.        keďže sprostredkovatelia hypotekárnych úverov môžu zohrávať významnú úlohu tým, že využijú svoje skúsenosti s hypotekárnymi produktmi na svojich domácich trhoch, ako aj na trhoch iných členských štátov a podporia cezhraničnú činnosť a budú vytvárať spojenie medzi spotrebiteľmi a zahraničnými a miestnymi finančnými inštitúciami;

J.         keďže z hľadiska zvýšenia účinnosti a konkurencieschopnosti trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ by bolo výhodnejšie, keby sa v prvom rade posúdilo uplatňovanie a fungovanie odporúčania Komisie z 1. marca 2001 o predzmluvných informáciách, ktoré majú spotrebiteľom poskytovať veritelia, ktorí ponúkajú úvery na bývanie[1] (kódex správania týkajúci sa pôžičiek na bývanie), a využívanie európskeho štandardizovaného informačného formulára (ESIS) s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia získali transparentné a porovnateľné informácie o pôžičkách na bývanie;

K.       keďže sa zdá, že uvedený kódex správania týkajúci sa pôžičiek na bývanie sa uplatňoval v rôznych členských štátoch s rôznou mierou úspechu, ale bez toho, aby sa vyriešil celkový problém, ktorým je chýbajúci spoločný právny rámec;

1.        je si vedomý výhod pre spotrebiteľov, ktoré by mohla priniesť ďalšia cielená integrácia trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ;

2.        súhlasí s Komisiou, že otázka právnych predpisov uplatniteľných pri zmluvách o hypotekárnych úveroch by sa mala riešiť v rámci kontextu reformy Rímskeho dohovoru z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky;

3.        vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia týkajúce sa vytvorenia funkčného sekundárneho trhu s hypotékami a právneho rámca pre účinné fungovanie portfóliových investícií, napríklad prostredníctvom oddelenia úverov od danej vecnej záruky;

4.        víta úsilie o zlepšenie a prispôsobenie právnych predpisov, ktorými sa riadia postupy núteného predaja;

5.        žiada, aby sa podnikli kroky na harmonizáciu ustanovení týkajúcich sa predzmluvných informácií, ktoré žiadateľ nevyhnutne potrebuje na prijatie informovaného rozhodnutia o zmluve o hypotekárnom úvere, ktorú má v úmysle podpísať;

6.        trvá na tom, že takéto predzmluvné informácie musia byť presné a zrozumiteľné, aby umožnili prijať informované rozhodnutie, a že by mali spotrebiteľovi poskytnúť čo možno najzrozumiteľnejší a najúplnejší obraz o celkovej situácii vzhľadom na dostupné informácie, na ktorých je založená zmluva o hypotekárnom úvere; zdôrazňuje, že, ak má poskytovateľ úveru v pláne ponúkať úver v inom členskom štáte, takéto informácie musí postúpiť žiadateľovi o úver čo najskôr v úradných jazykoch členského štátu, kde má žiadateľ o úver trvalý pobyt;

7.        domnieva sa, že existujúci dobrovoľný kódex správania týkajúci sa pôžičiek na bývanie a európsky štandardizovaný informačný formulár (ESIS) sú síce dôležitým, ale nedostatočným nástrojom ochrany hospodárskych záujmov občanov, ktorí sa sťahujú medzi členskými štátmi a je pravdepodobné, že kúpia nehnuteľnosť v iných členských štátoch; podporuje Komisiu, aby v budúcnosti uvažovala o zmene dobrovoľného kódexu správania na povinný;

8.        upozorňuje Komisiu, že snahy o harmonizáciu samotných produktov by mohli viesť k rozpornosti právnych predpisov, a tým mať negatívny vplyv na daný sektor;

9.       požaduje najmä prijatie spoločných noriem EÚ na výpočet základu ročnej percentuálnej sadzby nákladov (APRC), pretože ide o kľúčový prvok, ktorý spotrebiteľovi umožní jednoduchým spôsobom porovnať celkové náklady na hypotekárny úver; domnieva sa však, že výpis celkových nákladov by mal zahŕňať len tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovateľom úveru;

10.      domnieva sa, že poskytovateľ úveru musí okrem predloženia presných informácií o ročnej percentuálnej sadzbe (APR) poskytnúť informácie o všetkých ďalších príslušných poplatkoch alebo nákladoch, ktoré by mohli vyplynúť z jeho činnosti, napríklad náklady na preskúmanie žiadosti, poplatky za poskytnutie úveru, poplatky za predčasné splatenie celého úveru alebo jeho časti atď.;

11.      trvá na tom, že poskytovatelia úveru by mali byť schopní poskytovať spotrebiteľom všetky ďalšie informácie týkajúce sa prevodov a právnych záväzkov, do ktorých má žiadateľ vstúpiť (poplatky za právneho zástupcu/notárske poplatky, registračné, správne a manipulačné poplatky atď.);

12.      uznáva, že je potrebné ďalej sa zaoberať otázkou predčasného splatenia úveru; vyzýva Komisiu, aby vypracovala ďalšie návrhy na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov o predčasnom splatení úveru a o poplatkoch za jeho predčasné splatenie;

13.      vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť rozvíjať úlohu sprostredkovateľov (hypotekárnych maklérov) s cieľom pomáhať spotrebiteľom získať presné a podrobné informácie;

14.      požaduje, aby sa dôsledne dodržiavali všetky platné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov v súvislosti s každou činnosťou, ktorá sa týka hodnotenia rizika úverovej bonity klienta, a uchovávaním takýchto údajov v akejkoľvek databáze;

15.      podporuje prístup k pozemkovým katastrom, ak tomu nebránia existujúce právne predpisy, a podporuje každé úsilie o harmonizáciu informatívnej hodnoty týchto katastrov prostredníctvom vnútroštátnych opatrení a podporuje rozšírenie súčasného systému EULIS;

16.      vyzýva členské štáty, aby postupovali diferencovane pri uplatňovaní vnútroštátnych postupov vynútiteľnosti práva, ktoré sa týkajú zmlúv o hypotekárnych úveroch, aby sa tak zohľadnili osobné a sociálne podmienky spotrebiteľa; podporuje návrh Komisie, aby sa vytvorila a pravidelne aktualizovala tabuľka s informáciami o nákladoch súvisiacich s postupmi núteného predaja a o trvaní týchto postupov v členských štátoch, a vyzýva Komisiu, aby pravidelne kontrolovala účinnosť tohto opatrenia;

17.      víta doterajšie úsilie Komisie o splnenie požiadaviek lepších právnych predpisov; pripomína však Komisii, že všetky dosiahnuté závery by mali byť vždy výsledkom rozsiahleho procesu konzultácií;

18.      vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť ďalšieho zjednotenia kľúčových aspektov trhu s hypotekárnymi úvermi, ktoré sú pre spotrebiteľov EÚ mimoriadne dôležité, vrátane spoločných noriem EÚ upravujúcich základ pre výpočet APRC a zoznamu povinne predkladaných informácií, ktoré musia byť súčasťou každej ponuky hypotekárneho úveru predloženej potenciálnemu žiadateľovi o úver;

POSTUP

Názov

Zelená kniha o hypotekárnych úveroch v Európskej únii

Číslo postupu

2006/2102(INI)

Gestorský výbore

ECON

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

18.5.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

18.5.2006

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Manuel Medina Ortega

7.3.2006

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

20.2.2006

18.4.2006

30.5.2006

19.6.2006

11.7.2006

 

13.9.2006

5.10.2006

 

 

 

 

 

Dátum prijatia

5.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

-:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia I Cutchet, Simon Coveney, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Filip Andrzej Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley, Diana Wallis

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Den Dover, Harald Ettl, John Purvis

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

 • [1]  Ú. v. ES L 69, 10.3.2001, s. 25.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (4.10.2006)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

o hypotekárnych úveroch v Európskej únii (zelená kniha)
(2006/2102(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kurt Lechner

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže trhy s hypotekárnymi úvermi vykazujú výnimočne vysoký stupeň komplexnosti, keďže právne systémy a kultúra financovania, ako aj systémy vlastníckeho práva a katastre nehnuteľností, vecné právo k nehnuteľnosti, právo týkajúce sa úverových zmlúv, otázky oceňovania, postupy núteného predaja, refinančné trhy atď. sa v jednotlivých krajinách podstatne odlišujú a zároveň medzi rozličnými oblasťami existuje vnútorná spojitosť,

B.  keďže v mnohých otázkach Spoločenstvo nemá žiadnu právomoc alebo má len obmedzenú právomoc a keďže sa musí zaručiť dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality,

C. keďže izolovaná právna úprava jednej oblasti môže viesť k značnému narušeniu celkového systému s jeho typickými vnútroštátnymi znakmi,

D. keďže vysokú zákonodarnú pružnosť v oblasti inovatívneho trhu s hypotekárnymi úvermi možno lepšie zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni,

1.  víta skutočnosť, že Komisia sa na začiatku zelenej knihy zaoberá otázkou, či sa majú prijať zákonodarné opatrenia a v akom rozsahu ich možno prijať;

2.  zastáva názor, že kódex správania by sa v súčasnosti nemal nahradiť záväznými európskymi právnymi predpismi;

3.  domnieva sa, že európska právna úprava týkajúca sa povinnosti poskytovať informácie a rady spotrebiteľom nie je dostatočná z hľadiska rozličných potrieb žiadateľov o úver;

4.  zastáva názor, že aproximácia právnych predpisov upravujúcich predčasné splatenie úveru ohrozuje rôznorodosť produktov a neslúži záujmom spotrebiteľa;

5.  podporuje prijatie právnych predpisov upravujúcich ročnú percentuálnu úrokovú sadzbu;

6.  súhlasí s názorom, že otázka právnych predpisov platných v oblasti hypotekárnych úverov by sa mala riešiť pri revízii Rímskeho dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z roku 1980;

7.  víta úsilie o zlepšenie a aproximáciu v oblasti právnych postupov núteného predaja;

8.  podporuje zlepšenie prístupu k pozemkovým registrom, pokiaľ ho neobmedzujú právne predpisy;

9.  vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky na zabezpečenie dobrého fungovania sekundárneho hypotekárneho trhu a na vypracovanie právneho rámca pre realizáciu účinných portfóliových operácií a najmä, aby spresnila, v čom disponibilné finančné nástroje na refinancovanie nezodpovedajú sledovanému cieľu a aby zohľadnila odlišné právne tradície a odlišné modely vecného zabezpečenia.

POSTUP

Názov

Hypotekárne úvery v Európskej únii (zelená kniha)

Číslo postupu

2006/2102(INI)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

JURI
18.5.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Kurt Lechner
30.1.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Prerokovania vo výbore

21.6.2006

12.9.2006

 

 

 

Dátum prijatia

3.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Toine Manders, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

POSTUP

Názov

Hypotekárne úvery v Európskej únii

Referenčné čísla

2006/2102(INI)

Gestorský výbor

ECON

Dátum pridelenia v pléne (článok 45)

18.5.2006

Dátum pridelenia v pléne (článok 39)

 

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

EMPL
18.5.2006

IMCO
18.5.2006

JURI
18.5.2006

 

 

Bez predloženia stanoviska(-ísk)
  dátum rozhodnutia

EMPL
14.9.2005

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO
18.5.2006

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

John Purvis

5.9.2005

 

Predchádzajúci spravodajca(-ovia)

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.4.2006

20.5.2006

12.9.2006

 

 

Dátum prijatia

10.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Ona Juknevičienė, Werner Langen, Alain Lipietz, Baroness Sarah Ludford, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor

Dátum predloženia

19.10.2006

Poznámky
(Údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednom jazyku)