PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu

24.10.2006 - (10003/2006 – C6–0000/2006 – 2004/0001(COD)) - ***II

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Evelyne Gebhardt

Postopek : 2004/0001(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0375/2006
Predložena besedila :
A6-0375/2006
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu

(10003/2006 – C6–0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (10003/2006 – C6–0000/2006),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2004)0002)[2],

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2006)0160)[3],

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6‑0375/2006),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 254(1) Pogodbe ES;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, da podpiše akt, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, ter ga v dogovoru z generalnim sekretarjem Sveta objavi v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

POSTOPEK

Naslov

Skupno stališče Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu

Referenčni dokumenti

10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

16.2.2006

P6_TA(2006)0061

Predlog Komisije

KOM(2004)0002 – C5-0069/2004

Spremenjeni predlog Komisije

KOM(2006)0160

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

7.9.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
7.6.2006

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Evelyne Gebhardt
4.9.2006

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Obravnava v odboru

4.9.2006

13.9.2006

4.10.2006

9.10.2006

 

Datum sprejetja

23.10.2006

Izid končnega glasovanja

+ :

–:

0 :

26

4

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči na končnem glasovanju

Maria Badia I Cutchet, André Brie, Ieke van den Burg, Simon Coveney, Donata Gottardi, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Joseph Muscat, Horst Posdorf, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Robert Goebbels, Anna Ibrisagic, Mieczysław Edmund Janowski

Datum predložitve

24.10.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...