JELENTÉS a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

24.10.2006 - (COM(2006)0354 – C6–0206/2006 – 2006/0116(COD)) - ***I

Külügyi Bizottság
Előadó: Hélène Flautre, Edward McMillan-Scott
A vélemény előadója (*):
Alessandro Battilocchio, Fejlesztési Bizottság
(*) A bizottságok közötti megerősített együttműködés - az Eljárási Szabályzat 47. cikke

Eljárás : 2006/0116(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0376/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0376/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze)

(COM(2006)0354 – C6–0206/2006 – 2006/0116(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0354),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 179. cikkének (1) bekezdésére és 181a. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0206/2006),

–   tekintettel a Bizottságnak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[1] mellékletében („IKM”) szereplő, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherenciájáról szóló nyilatkozatára, valamint az ahhoz kapcsolódó levélváltásra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6–0376/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret (TPK) 4. fejezetének felső korlátjával, illetve rámutat arra, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás keretében az intézményközi megállapodás 37. pontjának rendelkezéseivel összhangban határoznak;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösség külső támogatásának hatékonyabbá tétele érdekében a támogatás megtervezésére és nyújtására új keretet javasolnak. A(z) [...]/EK tanácsi rendelet létrehozza a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok számára nyújtott közösségi támogatás Előcsatlakozási Támogatási Eszközét (IPA). A(z) […]/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozza az EU európai szomszédsági politikája számára közvetlen támogatást nyújtó Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközt. A(z) […]/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozza a Fejlesztési Együttműködési és Gazdasági Együttműködési Finanszírozási Eszközt. A(z) […]/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozza a válsághelyzetekben és a kialakulóban lévő válságokban, valamint a különös globális és transzregionális fenyegetések esetén támogatást nyújtó stabilitási finanszírozási eszközt. Ez a rendelet létrehozza a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának európai eszközét (EIDHR).

(1) A Közösség külső támogatásának hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele érdekében a támogatás megtervezésére és nyújtására új keretet javasolnak. Ez a rendelet egyike azon általános eszközöknek, amelyek közvetlenül támogatják az Európai Unió külpolitikáját, és létrehozza a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának európai eszközét (EIDHR), amely a fogadó ország kormányának beleegyezése nélkül is működhet.

Indokolás

A külső pénzügyi eszközök szerkezetéről folyó tárgyalások még nem zárultak le, és valószínűleg további eszközök létrehozásához vezetnek majd. E szövegezést más eszközök esetében már elfogadták.

Módosítás: 2

(3) preambulumbekezdés

(3) A demokrácia és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok előmozdítása a Közösség fejlesztési politikájának, valamint a harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködés elsődleges célkitűzése. A demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására, előmozdítására és védelmére irányuló kötelezettségvállalás a Közösség harmadik országokkal meglévő szerződéses kapcsolatainak egyik alapvető eleme.

 

(3) A demokrácia és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok előmozdítása a Közösség fejlesztési politikájának, valamint a harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködés elsődleges célkitűzése. A demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartására, előmozdítására és védelmére irányuló kötelezettségvállalás a Közösség harmadik országokkal meglévő szerződéses és kereskedelmi kapcsolatainak egyik alapvető eleme.

Módosítás: 3

(4) preambulumbekezdés

(4) A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott Európai Fejlesztési Konszenzus hangsúlyozza, hogy „az emberi jogok védelme, a jó kormányzás és a demokratizálódás felé tett előrelépések alapvető fontossággal bírnak a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés szempontjából”;

 

(4) A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott Európai Fejlesztési Konszenzus hangsúlyozza, hogy „az emberi jogok védelme, a jó kormányzás és a demokratizálódás felé tett előrelépések alapvető fontossággal bírnak a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés szempontjából”. Az ilyen politikák tehát jelentősen hozzájárulnak a szegénység felszámolására irányuló Millenniumi Fejlesztési Célok (MFC-k) megvalósításához, amely mellett az Európai Unió 2000-ben kötelezte el magát;

Indokolás

Az európai konszenzusra való utalás megfelelő ugyan, de azt ki kell egészíteni a millenniumi fejlesztési célokra való utalással.

Módosítás: 4

(5) preambulumbekezdés

(5) A finanszírozási eszköz hozzájárul az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának a demokrácia és a jogállamiság fejlesztésére és konszolidációjára, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására irányuló célkitűzésének eléréséhez;

(5) A finanszírozási eszköz hozzájárul az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a demokrácia és a jogállamiság fejlesztésére és konszolidációjára, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására irányuló célkitűzésének eléréséhez;

Módosítás: 5

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) Az ENSZ főtitkára „Nagyobb szabadság: útban a fejlődés, a szabadság és az általános emberi jogok felé” című jelentésében úgy jellemzi a fejlődés, a biztonság és az emberi jogok közötti kapcsolatot, hogy „[a] fejlődés, a biztonság és az emberi jogok nem csak önmagukban rendkívül fontosak, hanem egymást is erősítik... Ezért nem is részesedhetünk a fejlődésből biztonság nélkül, vagy a biztonságból fejlődés nélkül, és egyik gyümölcseit sem élvezhetjük az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül. A siker érdekében valamennyi ügyet elő kell mozdítani.”

Módosítás: 6

(6) preambulumbekezdés

(6) A demokrácia és a jogállamiság fejlesztéséhez és konszolidációjához, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásához történő közösségi hozzájárulás a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexben, és az Egyesült Nemzetek keretében elfogadott bármely más egyetemes emberi jogi eszközben megállapított általános elvekben gyökerezik;

(6) A demokrácia és a jogállamiság fejlesztéséhez és konszolidációjához, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásához történő közösségi hozzájárulás a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexben és az Egyesült Nemzetek keretében elfogadott bármely más egyetemes emberi jogi eszközben megállapított általános elvekben – ideértve az MFC-ket is – gyökerezik;

Módosítás: 7

(8) preambulumbekezdés

(8) Az emberi jogok az egyetemesen elfogadott nemzetközi normák tükrében is vizsgálhatók, de a demokráciát egy belülről létrejövő olyan folyamatnak kell tekinteni, amely magában foglalja a társadalom valamennyi rétegét, valamint az intézmények egy meghatározott körét, amelynek biztosítania kell a részvételt, a képviseletet, az érzékenységet és az elszámoltathatóságot. Noha az emberi jogok kultúrájának kiépítésére és fenntartására, valamint a demokráciának a polgárok számára való működőképessé tételére irányuló feladat különösen sürgős és nehéz a kialakulóban lévő demokráciákban, alapvetően olyan folyamatos kihívás, amelynek megfelelni elsősorban az érintett ország népének feladata;

(8) Az emberi jogok, illetve a demokratikus elvek és értékek az egyetemesen elfogadott nemzetközi normák tükrében is vizsgálhatók, de a demokratikus és emberi jogok tiszteletét biztosítani képes intézmények létrehozására irányuló egyedi eljárásokat egy olyan belülről létrejövő folyamatnak kell tekinteni, amely magában foglalja a társadalom valamennyi rétegét, valamint az intézmények egy meghatározott körét, amelynek biztosítania kell a részvételt, a képviseletet, az érzékenységet és az elszámoltathatóságot. Noha az emberi jogok kultúrájának kiépítésére és fenntartására, valamint a demokráciának a polgárok számára való működőképessé tételére irányuló feladat különösen sürgős és nehéz a kialakulóban lévő demokráciákban, akkor, ha a tekintélyuralmi kormányok elnyomják a civil társadalmat és annak valódi nem kormányzati szervezeteit; ez alapvetően olyan folyamatos kihívás, amelynek megfelelni elsősorban az érintett ország népének feladata a nemzetközi közösség elkötelezettségének mérséklése nélkül;

Indokolás

A demokrácia kialakításával kapcsolatban fontos emlékeztetni az érintett országok elsődleges felelősségére, de ugyanígy meg kell említeni a nemzetközi közösség felelősségét is.

Módosítás: 8

(9) preambulumbekezdés

(9) Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekkel a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezés jogalapjául szolgáló és 2006. december 31-én lejáró 975/1999/EK tanácsi rendelet és a 976/1999 tanácsi rendelet lejárta után is hatékony, időszerű és rugalmas módon tudjanak foglalkozni, olyan egyedi pénzügyi forrásokra és egy olyan önálló finanszírozási eszközre van szükség, amelyek képesek továbbra is függetlenül működni, miközben továbbra is kiegészítik a humanitárius segítségnyújtást és a hosszú távú fejlesztési és együttműködési finanszírozási eszközöket;

(9) Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekkel a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezés jogalapjául szolgáló és 2006. december 31-én lejáró 975/1999/EK tanácsi rendelet és a 976/1999 tanácsi rendelet lejárta után is hatékony, átlátható, időszerű és rugalmas módon tudjanak foglalkozni, olyan egyedi és a célnak megfelelő pénzügyi forrásokra és egy olyan külön finanszírozási eszközre van szükség, amelyek képesek továbbra is függetlenül működni, miközben továbbra is kölcsönösen kiegészítik egymást az Európai Unió külpolitikáinak egyéb eszközeivel;

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit jelenthet az „önálló” ebben a környezetben, ezért a „külön” megfelelőbbnek tűnik. A külső fellépések különböző eszközei végső soron mind összekapcsolódnak, ezért a „kölcsönösen kiegészítik egymást” kifejezés a megfelelő.

Módosítás: 9

(10) preambulumbekezdés

(10) Az e rendelet szerinti közösségi támogatást arra szánták, hogy az kiegészítse a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos EU-s politikák végrehajtásának különféle, a politikai párbeszédtől és a diplomáciai lépésektől a pénzügyi és technikai együttműködés különféle eszközeiig – beleértve mind a földrajzi, mind pedig a tematikus programokat – terjedő egyéb eszközeit. Ezen kívül ki fogja egészíteni a stabilitási eszköz még inkább a válságokkal kapcsolatos beavatkozásait;

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Indokolás

Alá kell húzni, hogy ez egyben az EU emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos iránymutatásainak és az emberi jogi záradékoknak is eszköze lehet.

Módosítás: 10

(11) preambulumbekezdés

(11) Különösen – az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és a Gazdasági Együttműködési Eszköz, az AKCS-országokkal megkötött Cotonou-i Megállapodás és a Stabilitási Eszköz értelmében elért együttműködés keretében a partnerországokkal meghatározott intézkedések mellett és azok kiegészítéseként – a Közösség e rendelet értelmében olyan támogatást nyújt, ami az emberi jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos globális, regionális és nemzeti kérdéseket a civil társadalommal partnerségben kezeli;

(11) Különösen – az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és a Gazdasági Együttműködési Eszköz, az AKCS-országokkal megkötött Cotonou-i Megállapodás és a Stabilitási Eszköz értelmében elért együttműködés keretében a partnerországokkal meghatározott intézkedések mellett és azok kiegészítéseként – a Közösség e rendelet értelmében olyan támogatást nyújt az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett nonprofit és nem állami szereplőknek, ami az emberi jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos globális, nemzeti, regionális és helyi kérdéseket a civil társadalommal partnerségben kezeli;

Módosítás: 11

(12) preambulumbekezdés

(12) Ezen túlmenően, miközben a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos célkitűzések egyre növekvő mértékben vannak e különféle eszközök középpontjában, az új finanszírozási eszköz – globális jellegénél és a harmadik országok hatóságainak hozzájárulásától való cselekvési függetlenségénél fogva – egy különös kiegészítő szereppel fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az érzékeny emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdések tekintetében a civil társadalommal folytatott együttműködést, rugalmasságot biztosítva ahhoz, hogy reagáljanak a változó körülményekre vagy támogassák az innovációt. Közösségi kapacitást is biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten fejezzék ki és támogassák azon egyedi célkitűzéseket és intézkedéseket, amelyek földrajzilag nem kapcsolódnak, és nem is kötődnek a válságokhoz, viszont transznacionális megközelítést tehetnek szükségessé, vagy pedig mind a Közösségen belül, mind pedig a harmadik országokban végzett műveletekkel járhatnak. Biztosítja a szükséges keretet az olyan műveletekhez, mint például az EU – politikai összhangot, egységesített irányítási rendszert és közös működési normákat igénylő – választási megfigyelése;

(12) Ezen túlmenően, miközben a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos célkitűzéseknek egyre növekvő mértékben kell megjelenniük e különféle eszközökben, az új finanszírozási eszköz – globális jellegénél és a harmadik országok kormányainak és egyéb hatóságainak hozzájárulásától való cselekvési függetlenségénél fogva – egy különös kiegészítő és járulékos szereppel fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az érzékeny emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdések tekintetében az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett nonprofit és nem állami szereplőkkel folytatott együttműködést, rugalmasságot biztosítva ahhoz, hogy reagáljanak a változó körülményekre vagy támogassák az innovációt. Közösségi kapacitást is biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten fejezzék ki és támogassák azon egyedi célkitűzéseket és intézkedéseket, amelyek földrajzilag nem kapcsolódnak, és nem is kötődnek a válságokhoz, viszont transznacionális megközelítést tehetnek szükségessé, vagy pedig mind a Közösségen belül, mind pedig a harmadik országokban végzett műveletekkel járhatnak. Biztosítja a szükséges keretet az olyan műveletekhez, mint például az EU – politikai összhangot, egységesített irányítási rendszert és közös működési normákat igénylő – választási megfigyelése;

Módosítás: 12

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) Az e rendelet szerinti közösségi támogatásnak ki kellene terjednie a demokratikusan megválasztott parlamentek és parlamenti képviselők kapacitásfejlesztésére irányuló intézkedésekre, amennyiben az érintett ország kormánya ellenzi az ilyen jellegű kapacitásfejlesztés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a fejlesztési együttműködés és a gazdasági együttműködés finanszírozási eszköze, a Stabilitási Eszköz finanszírozási eszköze, vagy a Cotonou-i Megállapodás keretében történő támogatását;

Módosítás: 13

(13) preambulumbekezdés

(13) „A külső támogatások területén a Bizottság által képviselt Közösség és a tagállamok közötti működési koordináció megerősítéséről” szóló 2001-es iránymutatások hangsúlyozzák a demokratizálódás támogatása és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása világszintű előmozdításának területén meglévő uniós külső támogatások fokozott koordinációjának szükségességét. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy támogatási intézkedéseik kiegészítik egymást;

(13) „A külső támogatások területén a Bizottság által képviselt Közösség és a tagállamok közötti működési koordináció megerősítéséről” szóló 2001-es iránymutatások hangsúlyozzák a demokratizálódás támogatása és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása világszintű előmozdításának területén meglévő, átfogó uniós külső támogatások fokozott koordinációjának szükségességét. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy támogatási intézkedéseik összhangban vannak egymással és kiegészítik egymást;

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a koordináció a Bizottságot és a tagállamokat is érinti. Ugyanígy meg kell még említeni a koherencia szükségességét.

Módosítás: 14

(14) preambulumbekezdés

(14) A demokrácia és az emberi jogok előmozdítására irányuló közösségi támogatás jelentőssége és hatálya arra szólítja fel a Bizottságot, hogy törekedjen rendszeres és gyakori információcserére az Európai Parlamenttel.

(14) A demokrácia és az emberi jogok előmozdítására irányuló közösségi támogatás jelentősége és hatálya arra szólítja fel a Bizottságot, hogy törekedjen rendszeres és gyakori információcserére az Európai Parlamenttel, valamint az e rendelet 16. cikke (4) bekezdésében meghatározottak szerint folytasson strukturált párbeszédet.

Indokolás

A Bizottságnak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás mellékletében szereplő, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherenciájáról szóló nyilatkozatában megfogalmazottaknak megfelelően nem puszta információcseréről, hanem rendszeres párbeszédről lenne szó.

Módosítás: 15

(15) preambulumbekezdés

(15) A Bizottságnak a programozási folyamathoz megfelelő lehető leghamarabbi időpontban kell konzultálnia a civil társadalom képviselőivel, valamint más adományozókkal és szereplőkkel annak érdekében, hogy megkönnyítse hozzájárulásaikat, valamint hogy biztosítsa azt, hogy a támogatási tevékenységek a lehető legjobban kiegészítik egymást;

(15) A Bizottságnak a programozási folyamat korai szakaszában kell konzultálnia az Európai Parlamenttel és az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett nonprofit és nem állami szereplők képviselőivel, valamint más adományozókkal és szereplőkkel annak érdekében, hogy megkönnyítse hozzájárulásaikat, valamint hogy biztosítsa azt, hogy a támogatási tevékenységek a lehető legjobban kiegészítik egymást, és hogy a lehető leghatékonyabban és leghatásosabban foglalkoznak a meghatározott célokkal;

Indokolás

A konzultációt ki kell terjeszteni az Európai Parlamentre. Arra minden esetben korán sort kell keríteni. A hatásosság céljára szintén emlékeztetni kell.

Módosítás: 16

(16) preambulumbekezdés

(16) A Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan reagáljon kivételes körülmények esetén, valamint az előre nem látott igényekre, annak érdekében, hogy fokozza a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása tekintetében tett kötelezettségvállalásának hitelességét és hatékonyságát azokban az országokban, ahol az ilyen helyzetek felmerülnek. Ez szükségessé teszi annak lehetőségét, hogy a Bizottság a stratégiai dokumentum hatálya alá nem tartozó egyedi intézkedésekről döntsön. Ez a támogatásirányítási eszköz megfelel az egyéb külső támogatási finanszírozási eszközökben szereplő támogatásirányítási eszközöknek.

(16) A Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan reagáljon kivételes körülmények esetén, valamint az előre nem látott igényekre, annak érdekében, hogy fokozza a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása tekintetében tett kötelezettségvállalásának hitelességét és hatékonyságát azokban az országokban, ahol az ilyen helyzetek felmerülnek, és különösen, ha a velük kötött uniós segítségnyújtási szerződések demokráciazáradékot tartalmaznak. Ez szükségessé teszi annak lehetőségét, hogy a Bizottság a stratégiai dokumentum hatálya alá nem tartozó egyedi intézkedésekről döntsön, illetve rugalmasan válaszolhasson az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett, az emberi jogokat védelmező nonprofit és nem állami szereplők sajátos szükségleteire. Ez a támogatásirányítási eszköz megfelel az egyéb külső támogatási finanszírozási eszközökben szereplő támogatásirányítási eszközöknek.

Módosítás: 17

(17) preambulumbekezdés

(17) Ez a rendelet létrehozza a program teljes időtartamára vonatkozó pénzügyi keretet, ami a költségvetési hatóság fő referenciapontja lesz az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontja értelmében;

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás: 18

(18) preambulumbekezdés

(18) A finanszírozás jogalapjául szolgáló, az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató, illetve meghatározott tevékenységeket előmozdító közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 2006 végén történő lejártán túl az emberi jogok és a demokratizálódás témájában európai mesterfokozat, továbbá egy EU–ENSZ ösztöndíjprogram létrehozásával pénzügyi támogatást kell biztosítani az Emberi Jogokkal és a Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ számára;

(18) A finanszírozás jogalapjául szolgáló, az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató, illetve meghatározott tevékenységeket előmozdító közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 2006 végén történő lejártán túl pénzügyi támogatást kell biztosítani az e rendelet célkitűzéseit támogató intézmények, többek között az emberi jogok és a demokratizálódás témájában európai mesterfokozatot nyújtó Emberi Jogokkal és a Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ, továbbá egy EU–ENSZ ösztöndíjprogram létrehozása számára;

Módosítás: 19

(20a) preambulumbekezdés (új)

 

(20a) Elismerve az Európai Unió jelentős és tartós sikerét a választási megfigyelési küldöttségek feladatainak világszintű ellátásában, elfogadva azonban, hogy a demokrácia előmozdítása messze meghaladja magát a választási folyamatot, ezek a tevékenységek a teljes támogatásból nem részesülhetnek aránytalanul, különösen az alulról induló emberi jogi szervezetek és programok részére nyújtott támogatások tekintetében.

Módosítás: 20

1. cikk (1) bekezdés

(1) Ez a rendelet létrehozza a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, amely alapján a Közösség – a harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködésre, valamint gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködésre vonatkozó közösségi politika keretén belül – támogatást nyújt a demokrácia és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának fejlesztéséhez és konszolidációjához.

(1) Ez a rendelet létrehozza a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, amely alapján a Közösség – a harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködésre, valamint gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködésre vonatkozó közösségi politika, illetve a közös kül- és biztonságpolitika keretén belül – támogatást nyújt a demokrácia és a jogállamiság, valamint az emberi jogok, a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának fejlesztéséhez és megszilárdításához, amelyek az Európai Unió külső tevékenységének alapját képező alapvető értékeket jelentik.

Módosítás: 21

1. cikk (2) bekezdés a) pont

a) az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése ott, ahol azok a leginkább veszélyeztetettek, valamint az elnyomás és a visszaélés áldozatai számára és a velük való szolidaritás;

a) a demokrácia előmozdítása és megszilárdítása, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más nemzetközi, illetve regionális emberi jogi eszközben megfogalmazottak szerint, elsősorban a 9. cikkben említett szervezeteknek és emberi jogi aktivistáknak biztosított támogatáson keresztül, az emberi jogi aktivistákkal kapcsolatos EU-iránymutatások meghatározása szerint;

Módosítás: 22

1. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a civil társadalom szerepének növelése az emberi jogok és a demokratikus reformok előmozdításában, a politikai részvétel és képviselet kialakításában, valamint a konfliktusmegelőzés támogatásában;

törölve

Módosítás: 23

1. cikk (2) bekezdés c) pont

c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása;

c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és előmozdítására, a konfliktusmegelőzésre, illetve a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása és megerősítése; a 9. cikk (1) bekezdésében említett független nonprofit és nem állami szereplők, mint a szóban forgó keret nélkülözhetetlen elemei szerepének megerősítése.

Indokolás

A regionális keret egyre fontosabbá válik, ezért a civil társadalom szerepével együtt ezt is meg kell említeni.

Módosítás: 24

1. cikk (2) bekezdés d) pont

d) a választási megfigyelés továbbfejlesztésén és a támogatáson keresztül a demokratikus választási eljárásokba vetett bizalom kiépítése.

d) a választási eljárások megbízhatóságának fokozása, különösen – amennyiben más, megfelelőbb eszközön keresztül nem biztosítható – a választásokat megfigyelő küldöttségek, és az e keretben rendkívül fontos szerepet játszó, a 9. cikk (1) bekezdésében említett nonprofit és nem állami helyi szervezeteknek nyújtott támogatás révén.

Indokolás

Az eredeti szöveg úgy is értelmezhető, hogy pusztán a választásokat megfigyelő küldöttségek számának növelése a cél. A helyi szervezetek részvétele és az általuk végzett nyomon követés szintén fontos.

Módosítás: 25

2. cikk (1) bekezdés a) pont bevezető szöveg

a) a demokrácia és a demokratizálódás eljárásainak támogatása, különösen a civil társadalom alábbiakban felsorolt szerepének növelésével

a) a demokrácia, a demokratizálódás és a parlamenti demokrácia eljárásainak előmozdítása és támogatása, különösen a 9. cikkben említett szereplők révén az alábbiakban felsorolt területeken:

Módosítás: 26

2. cikk (1) bekezdés a) pont i. alpont

i. a polgárok politikai részvételének és képviseletének fejlesztése, a civil társadalom párbeszédre és együttműködésre való ösztönzése, és a peremre szorult társadalmi rétegek jogokkal való felruházásának elősegítése;

i. az egyesülési és gyülekezési szabadság, a szólásszabadság, a független média, az információhoz való akadálytalan és egyenlő hozzáférés, valamint a személyek szabad mozgásának elősegítése; e szabadságjogok gyakorlásának biztosítása érdekében az adminisztratív akadályok lebontását célzó intézkedések;

Módosítás: 27

2. cikk (1) bekezdés a) pont ii. alpont

ii. a részvételi határozathozatali eljárások ösztönzése nemzeti, regionális és helyi szinten, a férfiak és nők egyenlő részvételének előmozdítása a civil társadalomban, valamint a gazdasági és politikai életben;

ii. az igazságszolgáltatás függetlenségének előmozdítása; a jogállamiság megerősítése; a jogi és intézményi reformok támogatása és értékelése; a büntetlenség elleni küzdelem; az igazságügyhöz való hozzáférés (anélkül, hogy az EU beavatkozna a bíróságok előtti ügyekbe);

Módosítás: 28

2. cikk (1) bekezdés a) pont iii. alpont

iii. a szólás- és gyülekezési szabadság, a független és felelős média, az információhoz való akadálytalan hozzáférés, valamint az egyesülési szabadság előmozdításával a kölcsönös tisztelet és a pluralizmus elősegítése mind a civil társadalom szintjén, mind pedig politikai szinten;

iii. a Nemzetközi Büntetőtörvényszék, az ad hoc nemzetközi törvényszékek, a nemzetközi büntetőeljárások, illetve a fegyverszüneti és megbékélési folyamatok előmozdítása és megerősítése;

Módosítás: 29

2. cikk (1) bekezdés a) pont iv. alpont

iv. a jogállamiság, továbbá a jogi reformok, az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, valamint a büntetlenség elleni küzdelem ösztönzése, az átmeneti igazságszolgáltatás és az egyeztetési mechanizmusok létrehozásához való hozzájárulás, beleértve az ad hoc nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőtörvényszék létrehozásának és működésének támogatását;

iv. a hatékony és átlátható demokratikus elszámoltathatóság és felügyelet – beleértve a biztonsági és igazságügyi szektor felügyeletét – elérésére irányuló reformok támogatása, a korrupció elleni intézkedések ösztönzése;

Módosítás: 30

2. cikk (1) bekezdés a) pont v. alpont

v. a hatékony demokratikus elszámoltathatóság és átláthatóság – beleértve a biztonsági szektor átláthatóságát – elérésére irányuló reformok támogatása, a korrupció elleni intézkedések ösztönzése;

v. a politikai pluralizmus és a parlamenti demokrácia előmozdítása; a polgárok politikai részvételének és képviseletének fejlesztése, különös tekintettel a peremre szorult társadalmi rétegekre; a civil társadalom és a demokratikus csoportok helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi szintű felszólalásokra, párbeszédre és a politikai hatóságoknak címzett reformok benyújtására való ösztönzése;

Módosítás: 31

2. cikk (1) bekezdés a) pont va. alpont (új)

 

va. a politikai életben való részvétel és az állampolgári képviselet ösztönzése, főként a peremre szorult csoportok bevonásával; a 9. cikk (1) bekezdésében említett nonprofit és nem állami szereplők, valamint demokratikus szerveződések azon képességének támogatása, hogy reformokat vonhassanak kétségbe, vitathassanak meg, illetve javasolhassanak a helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi szintű politikai hatóságok számára;

Módosítás: 32

2. cikk (1) bekezdés a) pont vb. alpont (új)

 

vb. a nők jogainak, mint alapvető emberi jogoknak, valamint az esélyegyenlőség előmozdítása; a nők politikai részvételének és egyenlő képviseletének ösztönzése;

Módosítás: 33

2. cikk (1) bekezdés a) pont vi. alpont

vi. konfliktusmegelőzési és konfliktuskezelési megközelítések alkalmazása, az erőszakos konfliktusok elhárítása, az alapul szolgáló okok kezelése és az eltérő érdekek megfelelő mederben tartására és irányítására vonatkozó, megfelelő demokratikus eljárások kidolgozása céljából;

vi. konfliktusmegelőzési és konfliktuskezelési megközelítések alkalmazása, az erőszakos konfliktusok elhárítása, az alapul szolgáló okok kezelése és az eltérő érdekek megfelelő mederben tartására és irányítására vonatkozó, megfelelő demokratikus eljárások kidolgozása céljából; erőszakmentes és békés módszerek ösztönzése;

Módosítás: 34

2. cikk (1) bekezdés b) pont bevezető rész

b) az emberi jogok és az alapvető szabadságok előmozdítása és védelme, amint az az emberi jogok és egyéb, a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokkal kapcsolatos nemzetközi eszközök egyetemes nyilatkozataiban szerepel. Ez magában foglalja a következők támogatását a civil társadalmon keresztül:

b) az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más regionális és nemzetközi emberi jogi eszközökben – nevezetesen a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezményben és a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányban – meghatározott emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdítása és védelme a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit és nem állami szereplőkön keresztül.

 

Így az eszköz által támogatott tevékenységek többek között a következőket foglalják magukba:

Módosítás: 35

2. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont

i. a halálbüntetés eltörlése, a kínzás és az embertelen bánásmód megakadályozása, a kínzások, valamint az emberi jogokkal való visszaélések áldozatainak rehabilitációja;

 

 

i. a halálbüntetés eltörlése, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés a családon belüli durva bánásmódot is beleértveelleni küzdelem, illetve ezek megakadályozása, valamint a kínzások áldozatainak rehabilitációja;

Indokolás

Az emberi jogokkal való visszaélések áldozatainak rehabilitációja inkább a büntetlenség ellen folytatott küzdelem keretébe tartozik; a nemzetközi egyezményekben is alkalmazott, ENSZ szerinti általános megfogalmazás a „kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód”.

Módosítás: 36

2. cikk (1) bekezdés b) pont ii. alpont

ii. emberi jogvédők;

ii. az emberi jogvédők – köztük olyan megválasztott személyek, akiket megbízatásuk gyakorolásában akadályoznak, valamint a politikai aktivisták és az emberi jogokkal való visszaélések áldozatai – támogatása, védelme és a számukra való segítségnyújtás;

Indokolás

Ugyancsak fontos az emberi jogokkal való visszaélések áldozatainak segítséget nyújtó civil társadalmi szervezetek támogatása. Védelemre és segítségre jogosultak azok a parlamenti képviselők is, akiket megbízatásuk gyakorlásában akadályoznak, illetve a politikai másként gondolkodók, akik valamennyi demokratizálódási folyamat legfontosabb szereplői.

Módosítás: 37

2. cikk (1) bekezdés b) pont iii. alpont

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a bármilyen alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelem;

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy más meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor, szexuális irányultság vagy nemi identitás alapján, illetve bármilyen egyéb alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelem;

Módosítás: 38

2. cikk (1) bekezdés b) pont iiia) alpont (új)

 

iiia) a véleménynyilvánítás szabadsága védelmének előmozdítása, ideértve a művészi és kulturális kifejezést és a cenzúra ellen folytatott küzdelmet;

Módosítás: 39

2. cikk (1) bekezdés b) pont iv) alpont

iv) kisebbségek, etnikai csoportok és bennszülött népek;

iv. kisebbségek, etnikai csoportok és bennszülött népek jogai, különösen az őket érő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem tekintetében; bevándorlók, menekültek és kitelepített személyek jogai;

Módosítás: 40

2. cikk (1) bekezdés b) pont v. alpont

v. a nők jogai;

v. a nők jogai, beleértve a női nemi szervek megcsonkításával, a fiatalkori és kényszerházasságokkal, a becsületbeli okokból elkövetett bűncselekményekkel, a családon belüli erőszakkal és a nők ellen elkövetett erőszak bármely formájával szemben fellépő intézkedéseket is;

Módosítás: 41

2. cikk (1) bekezdés b) pont vi. alpont

vi. a gyermekek jogai;

vi. a gyermekek jogai, beleértve a gyermekmunka, a gyermekkereskedelem és gyermekprostitúció, valamint a gyermekek katonának való besorozása és katonaként való bevetése elleni küzdelmet is;

Módosítás: 42

2. cikk (1) bekezdés b) pont vii. alpont

vii. a legfontosabb munkaügyi normák;

vii. a legfontosabb munkaügyi normák, beleértve a vállalatok társadalmi felelősségének előmozdítását célzó intézkedéseket is;

Módosítás: 43

2. cikk (1) bekezdés b) pont viia) alpont (új)

 

viia. a fogyatékkal élő személyek jogai;

Módosítás: 44

2. cikk (1) bekezdés b) pont viii. alpont

viii. oktatás, képzés és ellenőrzés az emberi jogok és a demokrácia területén;

viii. oktatás, képzés és ellenőrzés az emberi jogok, a demokrácia, a béketeremtés és az erőszak megelőzése területén;

Módosítás: 45

2. cikk (1) bekezdés b) pont viiia. alpont (új)

viiia. az emberi jogok védelmében és megerősítésében, valamint a béketeremtésben és az erőszakmegelőzésben részt vevő helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi független civil társadalmi szervezetek kapacitásbővítése;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni az emberi jogok védelme, a béketeremtés és az erőszakmegelőzés területén működő szervezetek számára nyújtandó támogatás szükségességét.

Módosítás: 46

2. cikk (1) bekezdés c) pont bevezető szöveg

(c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása, különösen a következőkkel:

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti

Módosítás: 47

2. cikk (1) bekezdés c) pont ii) alpont

i. támogatás nyújtása az emberi jogokra, az igazságszolgáltatásra és a demokráciára vonatkozó egyedi nemzetközi és regionális eszközök tekintetében;

i. támogatás nyújtása az emberi jogokra, az igazságszolgáltatásra, a jogállamiságra és a demokráciára vonatkozó egyedi nemzetközi és regionális eszközök tekintetében;

Módosítás: 48

2. cikk (1) bekezdés c) pont ii. alpont

ii. a többoldalú és a regionális szervezetekkel folytatott együttműködés elősegítése;

ii. a nemzetközi és a regionális kormányközi szervezetekkel folytatott együttműködés elősegítése;

Módosítás: 49

2. cikk (1) bekezdés c) pont iia) alpont (új)

 

iia) független, a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami szereplők és nemzetközi, illetve regionális kormányközi szervezetek közötti együttműködés ösztönzése; a nemzetközi és regionális emberi jogi eszközök végrehajtásának elősegítésére és ellenőrzésére irányuló, a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami szereplők által végzett tevékenységek támogatása;

Indokolás

Fokozott figyelmet kell fordítani a civil társadalmi szervezetek regionális és nemzetközi kormányközi szervezetek tárgyalópartnereiként betöltött szerepére, valamint e szervezetek nemzetközi és regionális emberi jogi eszközök megvalósításának elősegítése és ellenőrzése során játszott szerepére.

Módosítás: 50

2. cikk (1) bekezdés c) pont iii) alpont

iii) a nemzetközi humanitárius jog betartásának előmozdítása;

iii) a nemzetközi humanitárius jog betartásának előmozdítása és végrehajtásának figyelemmel követése;

Indokolás

E módosításnak olyan esetekre kellene kiterjednie, ahol valamely szerződés vagy nemzetközi egyezmény aláírása különleges végrehajtási jogszabályokat igényel, azaz a szerződő állam törvényeinek olyan megváltoztatására van szükség, amely szabályozza vagy lehetővé teszi a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Módosítás: 51

2. cikk (1) bekezdés d) pont vevezető szöveg

d) a demokratikus választási eljárásokba vetett bizalom kiépítése, különösen a következőkön keresztül:

d) a választási eljárások megbízhatóságának megerősítése, különösen:

Módosítás: 52

2. cikk (1) bekezdés d) pont i. alpont

i. az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek kiküldése;

i. az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek kiküldése, beleértve azokat a helyzeteket, ahol a fogadó ország nem küldött meghívót, valamint a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami szereplőket célzó olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a fenti kiküldetések eredményeire épülő javaslatok végrehajtásához;

Indokolás

Nagyobb figyelmet kell szentelni a választásokat megfigyelő küldöttségek javaslatainak nyomon követésére annak érdekében, hogy e küldöttségek ne váljanak pusztán „egyszeri”eseményekké.

Módosítás: 53

2. cikk (1) bekezdés d) pont ii. alpont

ii. a választási megfigyelési kapacitás regionális és helyi szinten történő fejlesztéséhez való hozzájárulás, valamint a választási eljárásban való részvétel és az abba vetett bizalom fokozására irányuló kezdeményezések támogatása;

ii. a választási megfigyelési kapacitás regionális és helyi szinten történő fejlesztéséhez való hozzájárulás, valamint a választási eljárásban való részvétel fokozására irányuló kezdeményezések támogatása;

Módosítás: 54

2. cikk (1) bekezdés d) pont iia) alpont (új)

 

iia) a választási eljárás ellenőrzése és nyomon követése érdekében a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami helyi szereplőknek és demokratikus csoportoknak nyújtott támogatás;

Indokolás

Fokozott figyelmet kell fordítani a helyi független, nem állami, nonprofit szereplők kapacitásbővítésére a választási eljárás ellenőrzésére és nyomon követésére vonatkozó kapacitásuk növelése érdekében. Ez azonban nem vezethet a kormányhoz kapcsolható szervezetek támogatásához, mivel ezek a földrajzi eszközökből juthatnak finanszírozáshoz.

Módosítás: 55

2. cikk (2) bekezdés

(2) A megfelelő mértékben figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség, a gyermekek jogainak, a bennszülött népek jogainak előmozdítását, valamint a konfliktusmegelőzést az e rendeletben említett valamennyi támogatási intézkedésben.

(2) A megfelelő mértékben figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség, a gyermekek jogainak, a bennszülött népek, a kisebbségek és a fogyatékkal élő személyek jogainak előmozdítását, valamint a konfliktusmegelőzést az e rendeletben említett valamennyi támogatási intézkedésben.

Módosítás: 56

3. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet szerinti közösségi támogatás kiegészíti az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és Gazdasági Együttműködés Eszköz létrehozásáról szóló rendeletekben az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodást, továbbá a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló rendeletben előírt támogatást. Az e rendelet szerinti közösségi támogatás akkor és olyan mértékben nyújtható, ha egy megfelelő támogatás ezen eszközök alapján önmagában nem nyújtható, vagy ha a támogatás ezen rendelet alapján hatékonyabban nyújtható.

(1) Egyrészről az e rendelet szerinti közösségi támogatás, és másrészről a kapcsolódó, külső támogatásokhoz fenntartott közösségi eszközök keretében nyújtott támogatás kölcsönösen kiegészítik egymást.

Tekintettel a jelen eszköz egyedi sajátosságaira és jellemzőire, nevezetesen arra, hogy az e rendelet szerint nyújtott közösségi támogatáshoz nem szükséges a fogadó országok hatóságainak előzetes beleegyezése, illetve, hogy az elsősorban a nem kormányzati, nonprofit emberi jogi és demokráciapárti szervezeteken keresztül ér célba, az ezen eszköz keretében végrehajtott intézkedések erősítik a kapcsolódó külső támogatási eszközök keretében végrehajtott intézkedéseket.

Módosítás: 57

3. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján elfogadott intézkedések összhangban vannak a Közösség átfogó stratégiai politikai keretével, különösen a fenti eszközök célkitűzéseivel, valamint más, vonatkozó közösségi intézkedésekkel, és az Európai Unióról szóló szerződés szerinti intézkedésekkel.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján elfogadott intézkedések összhangban vannak a Közösség átfogó stratégiai politikai keretével, különösen a fenti eszközök célkitűzéseivel, valamint más, vonatkozó közösségi intézkedésekkel, és az Európai Unióról szóló szerződés szerinti intézkedésekkel, de azoknak nincsenek alárendelve. Biztosítja továbbá, hogy ezek az intézkedések összhangban állnak az EU demokrácia és emberi jogok előmozdítására irányuló politikájával, nevezetesen az e területre vonatkozó uniós iránymutatásokkal.

Indokolás

E rendelet hozzájárul az EU demokrácia és emberi jogok előmozdítására irányuló általános keretéhez, ezért az itt elfogadott intézkedéseknek összhangban kell állniuk az EU általános politikájával, azonban nem szabad alárendeltségi viszonyt teremteni ezen eszközök és az egyéb közösségi eszközök között.

Módosítás: 58

3. cikk (3) bekezdés

3. A közösségi és a tagállami támogatási intézkedések hatékonyságának és összhangjának fokozása érdekében a Bizottság – mind a határozathozatal, mind pedig a történések szintjén – előmozdítja a saját tevékenységei, valamint a tagállamok tevékenységei közötti szoros koordinációt. A koordináció magában foglalja a támogatási ciklus különböző szakaszaiban folytatott rendszeres konzultációkat és a lényeges információk gyakori cseréjét, különösen a támogatott terület szintjén, és ez a Közösség és a tagállamok programozási eljárásaiban kulcsfontosságú lépést képez.

3. A közösségi és a tagállami támogatási intézkedések hatékonyságának és összhangjának fokozása érdekében a Bizottság – mind a határozathozatal, mind pedig a történések szintjén – biztosítja a saját tevékenységei, valamint a tagállamok tevékenységei közötti szoros koordinációt. A koordináció magában foglalja a támogatási ciklus különböző szakaszaiban folytatott rendszeres konzultációkat és a lényeges információk gyakori cseréjét, különösen a támogatott terület szintjén, és ez a Közösség és a tagállamok programozási eljárásaiban kulcsfontosságú lépést képez.

Indokolás

Összhangban van az eredeti javaslat értelmével, de meg is erősíti azt.

Módosítás: 59

3. cikk (4) bekezdés

(4) A Bizottság rendszeres információcserére törekszik az Európai Parlamenttel.

(4) A Bizottság a 16. cikk (4) bekezdése szerint strukturált párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel.

Indokolás

A strukturált párbeszédre vonatkozó eljárás ismertetését a 16. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítások tartalmazzák. E módosítás a külső fellépések demokratikus ellenőrzésére és koherenciájára vonatkozó szempontok szerinti EP-részvételről szóló, a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó intézményközi megállapodáshoz és pénzügyi tervhez csatolt 4. és 5. nyilatkozathoz igazítja a rendelet szövegét.

Módosítás: 60

3. cikk (5) bekezdés

(5) A Bizottság párbeszédet folytat a civil társadalommal az ezen rendelet célkitűzéseinek végrehajtásáról.

(5) A Bizottság és a Tanács valamennyi szinten, beleértve a harmadik államokban is, párbeszédet folytat a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami szereplőkkel e rendelet célkitűzéseinek végrehajtásáról, illetve a rendelet végrehajtásáról és értékeléséről.

Indokolás

A harmadik országokbeli civil társadalmat is be kell vonni a párbeszédbe. Annak ellenére, hogy az e rendelet keretében zajló projektek szempontjából fontos, a helyi szint sok helyen hiányzik a szövegből.

Módosítás: 61

4. cikk ca) pont (új)

 

ca) támogatási intézkedések;

Indokolás

Az új elemek bevezetése miatt ezeket az intézkedéseket is meg kell említeni.

Módosítás: 62

4. cikk cb) pont (új)

 

cb) ad hoc intézkedések;

Indokolás

Újfajta intézkedés kerül bevezetésre, és ezért említést kell tenni róla.

Módosítás: 63

5. cikk (1) bekezdés

(1) A stratégiai dokumentum meghatározza az e rendelet szerinti közösségi támogatásra vonatkozó közösségi stratégiát, a Közösség prioritásait, a nemzetközi helyzetet és a főbb partnerek tevékenységeit.

(1) A stratégiai dokumentum a 2. és 3. cikket tiszteletben tartva meghatározza az 1. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítására, valamint az e rendelet szerinti közösségi támogatásra vonatkozó közösségi stratégiát és prioritásokat, továbbá a Közösség prioritásait, a nemzetközi helyzetet és a főbb partnerek tevékenységeit.

Indokolás

Emlékeztetnünk kell arra, hogy a Közösség e rendelet szerinti támogatásra vonatkozó stratégiájának összhangban kell állnia a fent meghatározott célkitűzésekkel, hatáskörökkel és a kiegészítő jelleg elvével.

Módosítás: 64

5. cikk (2) bekezdés

2. A stratégiai dokumentum meghatározza a Közösség általi finanszírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, a várható eredményeket és a teljesítménymutatókat. Ezen felül megadja – mind az átfogó, mind pedig prioritást élvező területenkénti – jelzésértékű pénzügyi eloszlást; ez adott esetben besorolás formájában is megadható.

(2) A stratégiai dokumentum meghatározza a Közösség általi finanszírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, a várható eredményeket és a teljesítménymutatókat. Ezenfelül a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül megadja – mind az átfogó, mind pedig a források jelzésértékű felosztásával a prioritást élvező területenkénti – jelzésértékű pénzügyi eloszlást; ez adott esetben besorolás formájában is megadható.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 65

5. cikk (3) bekezdés

(3) A stratégiai dokumentumot és annak bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el. Azok nem terjedhetnek túl az e rendelet érvényességi időszakán. A stratégiai dokumentumot félidőben, valamint szükség esetén ad hoc jelleggel felülvizsgálják.

(3) A stratégiai dokumentumot és annak bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el. Azok nem terjedhetnek túl e rendelet érvényességi időszakán. A stratégiai dokumentumot félidőben, legkésőbb három év elteltével, valamint szükség esetén ad hoc jelleggel felülvizsgálják.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 66

5. cikk (4) bekezdés

(4) Az együttműködési tevékenységeik közötti kiegészítő jelleg előmozdítása érdekében a Bizottság és tagállamok, valamint az adományozók és a szereplők – beleértve a civil társadalom képviselőit – a programozási eljárás korai szakaszában konzultálnak egymással.

(4) Az együttműködési tevékenységeik közötti kiegészítő jelleg előmozdítása érdekében a Bizottság és tagállamok, valamint az adományozók és a szereplők – beleértve a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami szereplők képviselőit a programozási eljárás korai szakaszában információt cserélnek és konzultálnak egymással.

Módosítás: 67

5. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) a 16. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bizottság a stratégiai programozási folyamat korai szakaszában konzultál az Európai Parlamenttel és igyekszik ennek álláspontját kellő mértékben figyelembe venni. Továbbá teljes körű tájékoztatást nyújt az Európai Parlamentnek és bevonja azt a felülvizsgálati folyamatba.

Indokolás

A stratégiai dokumentumok nem puszta végrehajtási dokumentumok. Ezek határozzák meg a kiemelt területeket, a célkitűzéseket, a közösségi finanszírozás várt eredményeit, illetve ezek tartalmazzák a tájékoztató jellegű forráselosztást is, ezért a politikai dokumentumokba is belefoglalhatók. Ebből kifolyólag természetes, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben bevonják a szövegezési és felülvizsgálati folyamatokba.

Módosítás: 68

6. cikk (2) bekezdés

(2) Az éves cselekvési programok meghatározzák az elérni kívánt célkitűzéseket, a beavatkozás területeit, a várható eredményeket, az irányítási eljárásokat és a tervezett finanszírozás teljes összegét. A programok tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, feltüntetik az egyes műveletek tekintetében szétosztandó összegeket, és tartalmaznak egy jelzésértékű végrehajtási menetrendet. A célkitűzéseknek mérhetőknek kell lenniük, és rendelkezniük kell időhöz kötött viszonyítási pontokkal.

(2) Az éves cselekvési programok meghatározzák az elérni kívánt célkitűzéseket, a beavatkozás területeit, a várható eredményeket, az irányítási eljárásokat és a tervezett finanszírozás teljes összegét. Figyelembe veszik a közösségi támogatás végrehajtására vonatkozó korábbi tapasztalatokat. A programok tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, feltüntetik az egyes műveletek tekintetében szétosztandó összegeket, és tartalmazzák a végrehajtás tervezett menetrendjét. A célkitűzéseknek mérhetőknek kell lenniük, és rendelkezniük kell időhöz kötött viszonyítási pontokkal.

Indokolás

A korábbi EIDHR-t túlzott merevséggel és bürokratikussággal vádolták. Az új eszköznek rugalmasabbnak kell lennie. E módosításra egyben pozitív megközelítésként kell tekinteni. Ezen eszköznek, elődjéhez hasonlóan, innovatív módszereket kell támogatnia. A jövőbeli fellépések során figyelembe kell venni az ezekből nyert tapasztalatokat is.

Módosítás: 69

6. cikk (3) bekezdés

(3) Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el. Amennyiben az éves cselekvési programok módosításai vonatkozásukban nem haladják meg a kiosztott teljes összeg 20%-át, úgy az ilyen módosításokat a Bizottság fogadja el. Erről tájékoztatja a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot.

 

(3) Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el. Amennyiben az éves cselekvési programok módosításai vonatkozásukban nem haladják meg a kiosztott teljes összeg 20%-át, úgy az ilyen módosításokat a Bizottság fogadja el. Erről tájékoztatja a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot és az Európai Parlamentet.

Indokolás

A százalékos arány magasabb a szükségesnél, ráadásul az Európai Parlament költségvetését úgy korlátozná, hogy erről még csak nem is kap tájékoztatást.

Módosítás: 70

6. cikk (4) bekezdés

(4) Amennyiben egy éves cselekvési programot még nem fogadtak el, a Bizottság az 5. cikkben említett stratégiai dokumentum alapján az éves cselekvési programokra vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal megegyező szabályok és eljárások mellett kivételesen elfogadhat az éves cselekvési programban elő nem írt intézkedéseket.

(4) Amennyiben egy éves cselekvési programot még nem fogadtak el, a Bizottság az 5. cikkben említett stratégiai dokumentum alapján az éves cselekvési programokra vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal megegyező szabályok és eljárások mellett kivételesen elfogadhat az éves cselekvési programban elő nem írt intézkedéseket. A 10. cikk (2b) bekezdése alkalmazandó.

Módosítás: 71

6. cikk (4a) bekezdés (új)

 

4a) a 16. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bizottság az éves programozási folyamat korai szakaszában konzultál az Európai Parlamenttel és igyekszik ennek álláspontját kellő mértékben figyelembe venni.

Indokolás

E módosítás összhangban áll az Európai Parlament szerepére vonatkozó más módosításokkal.

Módosítás: 72

7. cikk (1) bekezdés

1. Az 5. cikk ellenére előre nem látott igények vagy kivételes körülmények esetén a Bizottság a stratégiai dokumentumban nem szereplő egyedi intézkedéseket fogadhat el.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 73

7. cikk (2) bekezdés

(2) Az egyedi intézkedések meghatározzák az elérni kívánt célkitűzéseket, a tevékenységi területeket, a várható eredményeket és a tervezett finanszírozás teljes összegét. Az intézkedések tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, feltüntetik az egyes műveletek tekintetében szétosztandó összegeket, és tartalmaznak egy jelzésértékű végrehajtási menetrendet.

(2) Az egyedi intézkedések meghatározzák az elérni kívánt célkitűzéseket, a tevékenységi területeket, a várható eredményeket és a tervezett finanszírozás teljes összegét. Az intézkedések tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, feltüntetik az egyes műveletek tekintetében szétosztandó összegeket, és tartalmaznak egy jelzésértékű végrehajtási menetrendet. A Bizottság az Európai Parlamentnek az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértéséről elfogadott állásfoglalásait figyelembe véve elfogadja a megvalósítandó célkitűzéseket és az egyedi intézkedések tekintetében kijelölt tevékenységi területeket.

Módosítás: 74

7. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben az ilyen intézkedések költsége meghaladja az 5 millió eurót, a Bizottság azokat a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadja el.

(3) Amennyiben az ilyen intézkedések költsége meghaladja a 2 millió eurót, a Bizottság azokat a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadja el.

Indokolás

E módosítás csökkenti azt a küszöbértéket, amely felett az egyedi intézkedésekre vonatkozó határozatokat irányítási eljárás során kell meghozni.

Módosítás: 75

7. cikk (4) bekezdés

(4) Az 5 millió eurót el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a Bizottság az intézkedéseket a határozat elfogadásától számított egy hónapon belül tájékoztatás céljából megküldi a tagállamoknak.

(4) A 2 millió eurót el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a Bizottság az intézkedéseket a határozat elfogadásától számított egy hónapon belül tájékoztatás céljából megküldi a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek.

Indokolás

E módosítás összhangban áll az Európai Parlament szerepére vonatkozó más módosításokkal, és csökkenti azt a küszöbértéket, amely felett az egyedi intézkedésekre vonatkozó határozatokat irányítási eljárás során kell meghozni.

Módosítás: 76

8. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet szerinti közösségi finanszírozás kiterjedhet az ezen rendelet végrehajtásához, valamint célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges tevékenységek – mint például tanulmányok, ülések, információs, képzési és közzétételi tevékenységek – előkészítésével, nyomon követésével, ellenőrzésével, vizsgálatával és értékelésével kapcsolatos kiadásokra, az információcserét szolgáló számítógépes hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, és bármely más, a program irányításához szükséges igazgatási vagy technikai segítségnyújtásra. Adott esetben kiterjedhet a támogatási intézkedések közösségi jellegének hangsúlyozására irányuló cselekvésekkel, a támogatási intézkedések célkitűzéseinek és eredményeinek az érintett országok nyilvánossága számára történő kifejtésére irányuló tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra.

(1) Az e rendelet szerinti közösségi finanszírozás kiterjedhet az ezen rendelet végrehajtásához, valamint célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges tevékenységek – mint például tanulmányok, ülések, információs, képzési és közzétételi tevékenységek, ideértve a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami szereplőket, amelyek révén lehetővé válik a program különböző szakaszaiban való részvételük – előkészítésével, nyomon követésével, ellenőrzésével, vizsgálatával és értékelésével kapcsolatos kiadásokra, az információcserét szolgáló számítógépes hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, és bármely más, a program irányításához szükséges igazgatási vagy technikai segítségnyújtásra. Adott esetben kiterjedhet a támogatási intézkedések közösségi jellegének hangsúlyozására irányuló cselekvésekkel, a támogatási intézkedések célkitűzéseinek és eredményeinek az érintett országok nyilvánossága számára történő kifejtésére irányuló tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra.

Indokolás

Mivel az eszköz középpontjában a civil társadalom áll, amely időnként korlátozott eszközökkel bír, hasznos lehet annak megemlítése, hogy a támogatási intézkedések a kedvezményezettekre is irányulhatnak.

Módosítás: 77

8. cikk (2) bekezdés

2. A közösségi finanszírozás kiterjedhet az igazgatási támogatással foglalkozó bizottsági küldöttségek által az e rendelet alapján finanszírozott műveletek irányításához szükséges kiadásaira.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Indokolás

Az adminisztratív kiadásokra kiterjedhet a finanszírozás, de ez nem kötelező.

Módosítás: 78

8. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. Az (1) és (2) bekezdések alkalmazása során a Bizottság biztosítja, hogy a támogatási intézkedések alkalmasak a várt eredmények elérésére és arányosak azzal, valamint hogy nem haladják meg az eszköz teljes előirányzott összegének 5%-át.

Indokolás

A közpénzek helyes kezelésére való törekvés során fontos, hogy a támogatási intézkedések arányosak és megfelelőek maradjanak, és hogy ne haladják meg az eszköz teljes összegének 5%-át.

Módosítás: 79

8a. cikk cím (új)

 

8a. cikk

 

Ad hoc intézkedések

 

Az 5. cikktől eltérően és a 12. cikk (1) bekezdésének ba) pontjával összhangban a Bizottság ad hoc alapon is nyújthat támogatást a következő célokkal:

 

a) különösen a saját országukban történő jogi bejegyzéssel kapcsolatos nehézségekkel küzdő, helyi, független, a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott non-profit, nem állami szereplők működésének támogatása;

 

b) a demokrácia és az emberi jogok előmozdítására irányuló tevékenységük miatt veszélyben lévő emberi jogi aktivisták, köztük a demokrácia mellett kiálló aktivisták sürgős védelmi szükségleteinek kielégítése, különösen az EU emberi jogi aktivistákra vonatkozó iránymutatásai és a Tanács ezek végrehajtásáról szóló első felülvizsgálata fényében;

 

(2) Ezen ad hoc intézkedésekről a Bizottság rendszeres és megfelelő tájékoztatást nyújt az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak. Az e keretben tett kifizetésekre vonatkozóan kért valamennyi információt és részletet az Európai Parlament rendelkezésére bocsát, hogy az Európai Parlament számára tegye lehetővé költségvetési ellenőrző szerepének maradéktalan betöltését.

Indokolás

A küldöttségeknek rugalmasabbnak kell lenniük annak érdekében, hogy a válsághelyzetekre hatékony választ adhassanak.

Módosítás: 80

9. cikk (1) bekezdés

(1) A 13. cikk sérelme nélkül a 6. és 7. cikkben említett támogatási intézkedések végrehajtása céljából a következő testületek és szereplők jogosultak az e rendelet szerinti támogatásra:

a) civil társadalmi és közösségi szervezetek, valamint ezek nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

b) nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű állami vagy magánszektorba tartozó nonprofit ügynökségek, intézmények és szervezetek, valamint hálózatok;

c) nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek;

d) természetes személyek, amennyiben ez a rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

A 13. cikk sérelme nélkül a 6. és 7. cikkben említett támogatási intézkedések végrehajtása főképp olyan független, nem állami, nonprofit szereplőkön keresztül zajlik, amelyek részesülhetnek támogatásban e rendelet szerint, ideértve a:

 

nem kormányzati szervezeteket, a bennszülöttek érdekeit képviselő szervezeteket, nemzeti és/vagy etnikai kisebbségek érdekeit képviselő szervezeteket, helyi lakossági csoportokat, szövetkezeteket, szakszervezeteket, a korrupció ellen harcoló és a jó kormányzást előmozdító szervezeteket, emberi jogi szervezeteket és a megkülönböztetés ellen harcoló szervezeteket, helyi szervezeteket (beleértve a hálózatokat), nő- és gyermekjogi szervezeteket, oktató, kulturális, kutató és tudományos szervezeteket, egyetemeket, egyházakat és vallási társulásokat és közösségeket, a médiát és bármely nem kormányzati társulást és alapítványt, beleértve a politikai alapítványokat, amelyek a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása, a béketeremtés terén és az erőszak helyi, nemzeti, regionális és nemzeti szinten történő megelőzéséért működnek és nagy valószínűséggel hozzájárulnak e rendelet céljainak eléréséhez.

 

A lehetséges kedvezményezettek e kategóriájába tartozó, de hazájukban hivatalosan be nem jegyzett helyi szervezetek szintén hozzáférnek az e rendelet szerinti közösségi támogatásokhoz.

Módosítás: 81

9. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt testületek vagy szereplők is támogathatók, amennyiben ez a rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

A 13. cikk sérelme nélkül, más testületek és szereplők is részesülhetnek támogatásban e rendelet szerint, nevezetesen:

 

a) a demokrácia és az emberi jogok területén tevékenykedő, állami vagy magánszektorba tartozó nonprofit ügynökségek, intézmények és szervezetek, valamint ezek helyi, nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

 

b) a demokrácia és az emberi jogok területén tevékenykedő, nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek;

 

c) természetes személyek, amennyiben ez a rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

 

d) kivételes esetben jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok, amennyiben képviselőik az ő nevükben jogi kötelezettségeket és anyagi felelősséget vállalhatnak.

Módosítás: 82

10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) E testületek a következő feltételeknek tesznek eleget:

 

i. jogi személyiséggel rendelkeznek, és rájuk valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely államának vagy az Európai Unió egyik tagjelölt országának, illetve adott esetben bármely más állam törvényei vonatkoznak;

 

ii. a nemzetközi együttműködés keretei között való működéshez szakmai és nyelvi szempontból megfelelően képzett és kellő létszámú személyzettel rendelkeznek;

 

 

iii. különösen az IKT-berendezések és kommunikációs eszközök terén megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek;

 

 

iv. feladataik megfelelő ellátását és az összeférhetetlenség elkerülését lehetővé tevő adminisztratív környezetben dolgoznak;

 

 

v. képesek a közösségi szinten meghatározott támogatáskezelési szabályok és szerződési feltételek betartására;

 

 

vi. kielégítő pénzügyi garanciákkal és az általuk kezelendő közösségi támogatások mértékének megfelelő adminisztratív kapacitásokkal rendelkeznek;

 

 

vii. betartják az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a közösségi alapok halmozott igénybevétele tilalmának elvét, valamint kötelezettséget vállalnak a kedvezményezettek által esetlegesen fizetendő pénzösszegek behajtásáért;

 

 

viii. a hatékony pénzgazdálkodás szabályaival összhangban, a megfelelő eljárások, ellenőrzési és számviteli rendszerek, valamint a szerződések és támogatások odaítélésére vonatkozó eljárásoknak megfelelően működnek.

Indokolás

A költségvetési rendelet felülvizsgált végrehatási szabályaiban meghatározottak szerint.

Módosítás: 83

10. cikk (2b) bekezdés (új)

 

(2b) E rendelet alkalmazásában a ...-i 1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikkének (1) bekezdésében alkalmazott „sürgős esetek” olyan harmadik országbeli, hirtelen kialakuló helyzetre vonatkozik, amely veszélyezteti az emberi jogokat, az alapvető szabadságokat, vagy az egyes emberi jogi aktivistákat, valamint az érintett országban a demokrácia fejlődését. Az egyes eseteket sürgősségét a Bizottság támogatásra irányuló döntése erősíti meg.

Indokolás

A végrehajtással kapcsolatos nagyobb rugalmasság végül úgy érhető el, ha az ajánlattételi felhívás szabálya alóli kivételeket megkönnyítik.

Módosítás: 84

11. cikk (1) bekezdés

(1) A költségvetési kötelezettségvállalásokat a Bizottság által a 6., 7. és 8. cikkel összhangban meghozott határozatok alapján teszik meg.

(1) A költségvetési kötelezettségvállalásokat a Bizottság által a 6., 7., 8. és 8a. cikkel, valamint a 10. cikk (2a) bekezdésével összhangban meghozott határozatok alapján teszik meg.

Indokolás

Új támogatási intézkedés került bevezetésre (Ad hoc intézkedések, lásd 8a. cikk), amelyet bele kell foglalni e bekezdésbe.

Módosítás: 85

12. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) az emberi jogvédők segítésére, továbbá a veszélynek kitett emberi jogvédők életének, testi épségének és szabadságának védelméhez, valamint részükre jogsegély nyújtásához szükséges sürgősségi intézkedések finanszírozására irányuló támogatások;

Módosítás: 86

12. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) a 8a. cikkben meghatározott intézkedések, nevezetesen az általános európai érdeket képviselő célkitűzéseket vagy valamely, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott uniós politika részét képező célkitűzést megvalósító szervezetek működésének finanszírozására irányuló támogatások;

Módosítás: 87

12. cikk (1) bekezdés bb) pont (új)

 

bb) az ENSZ emberi jogi főbiztosa, valamint az ENSZ demokrácia, illetve emberi jogok területén tevékenykedő különleges képviselői és különmegbízottjai hivatalai működési költségeinek támogatása.

 

Módosítás: 88

12. cikk (1) bekezdés c) pont

c) az Emberi Jogokkal és Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ (EIUC) – különösen az emberi jogok és a demokratizálódás területén szerezhető európai mesterfokozat és az EU–ENSZ ösztöndíjprogram, melyek mindegyike teljes egészében hozzáférhető harmadik országok állampolgárai számára –, valamint az emberi jogokat és a demokratizálódást előmozdító egyéb oktatási, képzési és kutatási tevékenységekkel kapcsolatos működési költségeinek támogatása;

c) a ba) pont szerint az e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló intézmények működési költségeinek támogatása mellett, az Emberi Jogokkal és Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ (EIUC) – különösen az emberi jogok és a demokratizálódás területén szerezhető európai mesterfokozat és az EU–ENSZ ösztöndíjprogram, melyek mindegyike teljes egészében hozzáférhető harmadik országok állampolgárai számára –, valamint az emberi jogokat és a demokratizálódást előmozdító egyéb oktatási, képzési és kutatási tevékenységekkel kapcsolatos működési költségeinek támogatása;

Módosítás: 89

12. cikk (2) bekezdés d) pont

d) társaságok, cégek, más magánszervezetek és vállalkozások, és egyéb nem állami szereplők.

d) társaságok, cégek, más magánszervezetek és vállalkozások, szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek, és egyéb nem állami szereplők, feltéve, hogy megfelelnek a demokrácia és emberi jogok vonatkozásában nemzetközileg elfogadott és az e rendeletben említett intézkedések megvalósításához szükséges előírásoknak.

Módosítás: 90

13. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Kellően indokolt esetekben a Bizottság harmadik országok természetes és jogi személyei részére is engedélyezheti az e rendelet értelmében finanszírozott közbeszerzésekben és szerződéses megbízásokban való részvételt.

Indokolás

A módosítás kibővíti a 2. cikk hatályát azokra az esetekre, ha egy harmadik ország nem felel meg az elfogadott „kölcsönös hozzáférési” szabálynak.

Módosítás: 91

13. cikk (7) bekezdés

7. Amennyiben a közösségi támogatás egy nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott műveletre terjed ki, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel nyitva áll az e cikk értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára, valamint a szervezet szabályai értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára, ügyelve annak biztosítására, hogy valamennyi adományozót egyenlő bánásmódban részesítsenek. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a beszállítások, anyagok és szakértők tekintetében.

7. Amennyiben a közösségi támogatás egy nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott műveletre terjed ki, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel nyitva áll az e cikk értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára, valamint a szervezet szabályai értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára – feltéve, hogy azok összhangban vannak ezen rendelet célkitűzéseivel –, ügyelve annak biztosítására, hogy valamennyi adományozót egyenlő bánásmódban részesítsenek. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a beszállítások, anyagok és szakértők tekintetében.

Indokolás

A rendelet célkitűzéseivel való összhang szükségességére való emlékeztetés.

Módosítás: 92

13. cikk (12) bekezdés

12. Azok a pályázók, akiknek a szerződéseket odaítélték, tiszteletben tartják az alapvető, nemzetközileg elfogadott munkaügyi normákat – mint például az ILO alapvető munkaügyi normáit –, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásokról, a kényszer- és a kötelező munka megszüntetéséről, a foglalkoztatás és a foglalkozások tekintetében a megkülönböztetés megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka eltörléséről szóló egyezményeket.

12. Azok, akiknek a szerződéseket odaítélték, tiszteletben tartják az alapvető, nemzetközileg elfogadott munkaügyi normákat – mint például az ILO alapvető munkaügyi normáit –, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásokról, a kényszer- és a kötelező munka megszüntetéséről, a foglalkoztatás és a foglalkozások tekintetében a megkülönböztetés megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka eltörléséről szóló egyezményeket.

Indokolás

Nyelvhelyességi módosítás.

Módosítás: 93

15. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság rendszeresen ellenőrzi és felülvizsgálja programjait, és értékeli a programozás hatékonyságát annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint hogy – a jövőbeli műveletek javítása céljából – lehetővé váljon számára ajánlások megfogalmazása.

(1) A Bizottság rendszeresen ellenőrzi és felülvizsgálja programjait. Biztosítja azt is, hogy értékelésekre kerüljön sor annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint hogy – a jövőbeli műveletek javítása céljából – lehetővé váljon számára ajánlások megfogalmazása. Ennek legkésőbb három év elteltével meg kell történnie. Az értékeléseknek függetlennek kell lenniük, ennek megfelelően nem végezhetőek a program végrehajtásában részt vevő személyek és/vagy testületek által. Ezek az értékelések mérhető és összehasonlítható referenciarendszereken alapulnak.

Indokolás

A hitelesség érdekében az értékeléseknek függetlennek kell lenniük.

Módosítás: 94

15. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság tájékoztatás céljából az értékelési jelentéseit megküldi a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak és az Európai Parlamentnek. A tagállamok kérhetik egyedi értékelések megvitatását a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságban. Az eredményeket tükrözni kell a programtervezésben és a forráselosztásban.

(2) A Bizottság tájékoztatás céljából az értékelési jelentéseit megküldi a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak és az Európai Parlamentnek. A tagállamok és az Európai Parlament kérhetik egyedi értékelések megvitatását a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságban. Az eredményeket tükrözni kell a programtervezésben és a forráselosztásban.

Módosítás: 95

16. cikk cím

A bizottság

A bizottság és az Európai Parlamenttel folytatott strukturált párbeszéd.

Indokolás

A 16. cikk (4) bekezdésének megfelelően a címet módosítani kell.

Módosítás: 96

16. cikk (4) bekezdés

(4) A bizottsági ülések jegyzőkönyvét tájékoztatás céljából megküldik az Európai Parlament számára.

(4) Az Európai Parlamenttel folytatott strukturált párbeszéd a következő eljárás szerint zajlik:

 

a) A Bizottság az 5. és 6. cikk szerinti stratégiai dokumentumok és éves cselekvési tervek tartalmáról rendszeres párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel;

 

b) a Bizottság a 16. cikk szerint létrehozott bizottsághoz benyújtott valamennyi intézkedéstervezetet a tagállamokkal egy időben az Európai Parlamentnek is megküldi; az Európai Parlament az adott bizottsági ülés előtt megkapja a napirend egy másolatát, illetve az ülést követően a jegyzőkönyv másolatát;

 

c) a párbeszédre az illetékes parlamenti bizottságok ülése során kerül sor;

 

d) az illetékes parlamenti bizottságok képviselői a Tanács és a Bizottság képviselőivel együtt készítik elő ezt a párbeszédet rendszeres közös találkozók keretében, különös tekintettel az eszköz politikai és stratégiai elemeire;

 

e) a Bizottság kellő mértékben figyelembe veszi ezt a párbeszédet az 5. és 6. cikk szerinti stratégiai dokumentumok és éves cselekvési tervek meghatározása és végrehajtása során;

 

f) a Bizottság szolgálatközi szinten biztosít rendszeres információcserét az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal;

 

 

g) a Bizottság rendszeresen konzultál az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal mielőtta választási megfigyelő küldöttségek számára összeállítja az országonkénti prioritások jegyzékét.

Módosítás: 97

17. cikk (2) bekezdés

(2) Az éves jelentés információkat tartalmaz az előző év vonatkozásában a finanszírozott intézkedésekről, az ellenőrzési és értékelési gyakorlatok eredményeiről, az érintett partnerek részvételéről és – a globális, regionális, és országos intézkedéseknek megfelelő lebontásban – a költségvetési kötelezettségvállalások és kifizetések végrehajtásáról, valamint a támogatási területekről. A jelentés értékelni fogja az e rendelet célkitűzéseinek elérésével kapcsolatban a támogatás eredményeit.

(2) Az éves jelentés információkat tartalmaz az előző év vonatkozásában a finanszírozott intézkedésekről, az ellenőrzési és értékelési gyakorlatok eredményeiről, az érintett partnerek részvételéről és – a globális, regionális, és országos intézkedéseknek megfelelő lebontásban – a költségvetési kötelezettségvállalások és kifizetések végrehajtásáról, valamint a támogatási területekről. A jelentés értékelni fogja a támogatás eredményeit az e rendelet célkitűzéseinek elérésével, továbbá annak biztosításával kapcsolatban, hogy a támogatott tevékenységek kiegészítsék a demokrácia és az emberi jogok más uniós külső támogatási programok keretében történő előmozdítását, illetve hozzájáruljanak ahhoz.

Módosítás: 98

18. cikk

Az e rendelet végrehajtása vonatkozásában a 2007–2013-as időszakra a pénzügyi referenciaösszeg 1 103,702 millió euró. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság a 2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi terv korlátain belül engedélyezi.

(1) Az e rendelet végrehajtása vonatkozásában a 2007–2013-as időszakra a pénzügyi referenciaösszeg legalább 1 103,702 millió euró. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság a 2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi terv korlátain belül engedélyezi. A kivételes körülményeket figyelembe veszik.

 

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontja (választási megfigyelő küldöttségek) teljes kiadásai nem haladhatják meg az e rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló teljes költségvetés 15%-át.

 

(3) A 7. cikk (egyedi intézkedések) teljes kiadásai nem haladhatják meg az e rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló teljes költségvetés 8%-át.

 

(4) A 8a. cikk (ad hoc intézkedések) teljes kiadásai nem haladhatják meg az e rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló teljes költségvetés 8%-át.

 

(5) A 8. cikk (támogatási intézkedések) teljes kiadásai nem haladhatják meg az e rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló teljes költségvetés 5%-át.

Módosítás: 99

18. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Az e rendelet végrehajtására nyújtandó támogatások legalább 66%-át a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott nonprofit, nem állami szereplők tevékenységeire különítik el.

Módosítás: 100

19. cikk

A Bizottság 2010. december 31-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, az e rendelet első három évben történt végrehajtásának értékeléséről szóló jelentést, adott esetben egy, az eszköz szükséges módosításainak bevezetéséről szóló jogalkotási javaslattal együtt.

A Bizottság 2009. április 30-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, az e rendelet első három évben történt végrehajtásának értékeléséről szóló jelentést. Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során – amelyben az Európai Parlament nagy mértékben részt vesz – az e rendelet kiigazítását szükségessé tevő hiányosságokat tapasztalnak, a Bizottság egy, az eszköz szükséges módosításainak bevezetéséről szóló jogalkotási javaslatot is benyújt.

INDOKOLÁS

1.    Bevezetés

Az Európai Unióról szóló szerződés egyértelműen kimondja, hogy a demokrácia és a jogállamiság fejlesztése és megszilárdítása, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása a közös kül- és biztonságpolitika célkitűzései közé tartoznak.[2]

A jogalkotási javaslat az Európai Unió egyik legjobban látható eszközét – a demokráciáért és emberi jogokért létrehozott programot – frissíti e célkitűzések megvalósítása érdekében.

A következő pénzügyi terv (2007–2013) keretében a Bizottság a külső közösségi támogatások megvalósítására egy hat eszközből álló, egyszerűsített szerkezetet javasol, amely eszközök közül három horizontális kialakítású, míg a másik három földrajzi jellegű. A javaslat célja az volt, hogy a jelenlegi jogszabályok helyébe egy, a demokráciáról és az emberi jogokról szóló tematikus program lépjen, amelynek keretét a fentiek közül négy eszköz nyújtaná, illetve ezek biztosítanák a forrásokat is.

Az Európai Parlament álláspontja azonban az általa 1992-ben létrehozott EIDHR jövőjével kapcsolatban már a kezdetektől fogva világos volt. A láthatóság, a függetlenség, a rugalmasság, a következetesség és a megvalósíthatóság biztosítása érdekében a Parlament a demokrácia és az emberi jogok előmodítására irányuló eszközt, nem pedig tematikus programot kért.

E javaslat tehát az intézmények között folyó hosszú tárgyalások eredménye, amely az Európai Parlament eltökéltsége és kitartása nélkül nem jöhetett volna létre. Így nyílt lehetőség arra, hogy a végrehajtás általános kereteitől a támogathatóságon, a részvétel és az eredet szabályain át a felülvizsgálat feltételeiig terjedő számos kérdésben más rendeletek kapcsán elért megállapodások itt is szerepeljenek. A szerkezet immár hasonlít más eszközök szerkezetére, amivel hozzájárul a külső segélyek irányítási eljárásainak egyszerűsítéséhez és racionalizálásához.

A korábbi EIDHR-ből nyert tapasztalatok alapján e rendelet globális kapacitással bír, amely kiemelt hangsúlyt helyez a civil társadalomra. Elődjéhez hasonlóan, a támogatáshoz most sem lesz szükség a fogadó kormány beleegyezésére. A végrehajtáshoz szükséges pénzügyi referenciaösszeg javasolt mértéke 1.103.702.000 euró. A javasolt kötelezettségvállalások az első évben 130.673.000 euró (szemben a 2006. évi költségvetésben az EIDHR-re előirányzott 122 millió euróval, amely az Európai Parlament EKT-hoz viszonyított 31 millió eurónyi emelésével valósult meg), az ötödik évben 151.873.000 euró és az utolsó évben 320.533.000 euró között mozognak.

A javaslat általános értékelése

Vitathatatlan, hogy az Európai Uniónak a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását célzó hatékony eszközre van szüksége, amely mind stratégiai, mind rugalmas megközelítéseket alkalmaz, és amely a már létező eszközök kiegészítéséül szolgál. Annak ellenére, hogy már történtek lépések ez irányba, a rendeleten még mindig lehetne javítani. Az EIDHR-ről készült számos közelmúltbeli tanulmány[3] kritikákat foglamazott meg mind az EIDHR struktúrájával, mind stratégiájával, mind pedig végrehajtásával kapcsolatban. E bírálatok szöges ellentéteben állnak a program hatékonysága, rugalmassága és elkötelezettsége által 1992 és 1999 között aratott dicséretekkel.

A két összetevő – a demokrácia és az emberi jogok – közötti kapcsolatot a dokumentum egyértelműen meghatározza, mondván „a szólásszabadság és az egyesülési szabadság a politikai pluralizmus és a demokratikus fejlődés előfeltételei, míg a demokratikus kontroll és a hatáskörök szétválasztása alapvető a független igazságszolgáltatás és a jogállamiság fenntartásához, amelyek viszont az emberi jogok hatékony védelméhez szükségesek”[4]. Ez üdvözlendő megközelítés.

Annak érdekében, hogy válsághelyzetekben határozottan hozzájárulhasson a demokratikus változásokhoz és az emberi jogok, illetve az alapvető szabadságok védelméhez, az eszköznek elődjéhez képest jobb stratégiával és határozottabb középponttal kell bírnia, mivel az utóbbi időben épp a források elaprózása és a túl sok célkitűzés egyidejű megvalósításra való törekvés miatt bírálták. E stratégiai döntések többségét a stratégiai dokumentumon belül kell meghozni, amely a jogalkotási javaslatról folyó tárgyalásokkal párhuzamosan kerül kidolgozásra ezzel növelve a programozási dokumentum, valamint az Európai Parlament részvételének jelentőségét.

A stratégiai megközelítés szükségessége úgy válik egyre fontosabbá, ahogyan látjuk, hogy a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása a világon egyre inkább veszélybe kerülnek, miközben a civil társadalmi szervezeteknek egyre nehezebb körülmények között kell működniük gyakran a rendkívül korlátozó jogszabályok következtében, pl.: Oroszország esetében.

Az elnyomó környezet innovatívabb munkamódszereket és a végrehajtás nagyobb rugalmasságát követeli meg. A jelenlegi EIDHR során szerzett gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a kormányok még akkor is meggátolhatják egyes projektek finanszírozását, ha a fellépések megvalósítása nem függ a fogadó kormány előzetes hozzájárulásától. A nem kormányzati szervezetek hivatalos elismerésének megtagadása ugyancsak korlátozhatja cselekvőképességüket vagy külső hozzájárulások fogadására való képességüket. Az EU saját költségvetési rendelete eddig nem tette lehetővé, hogy be nem jegyzett szervezetek is részesüljenek támogatásban. Fontos megválaszolandó kérdés a támogathatóság széleskörű feltételrendszere, és e téren helyénvaló, hogy a javaslat szükség esetén a természetes személyekre is kiterjed.

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítása természetesen nem korlátozódik erre az eszközre, amely a földrajzi eszközök és a stabilitási eszköz kiegészítése kellene, hogy legyen. A többéves földrajzi és fejlesztési programok keretében jelentős források kerülnek elosztásra, és e programokon belül elengedhetetlen a demokrácia és az emberi jogok megerősítése. Ezen eszköz azonban különbözik a többitől, mivel elsősorban a civil társadalomra összpontosít, és a partnerországgal való megállapodás szükségessége nélkül globális hatályú. A más eszközökkel való kiegészítő jelleg nem korlátozódhat arra, hogy csak más lehetőség híján alkalmazzák az EIDHR-t, hanem ezen eszköz más jellegét kellene kiaknázni ugyanazon célok elérése érdekében. Így például a nem kormányzati szervezetek által működtetett projektek kiegészíthetnék és nyomon követhetnék a földrajzi programok és/vagy nemzetközi szervezetek és a választásokat megfigyelő küldöttségek révén végrehajtott programokat.

Ezen eszköznek meg kell erősítenie továbbá az EU demokráciát és emberi jogokat érintő politikáinak más mechanizmusait is, ideértve a politikai és pénzügyi ösztönzőket, valamint az az emberi jogi és demokráciazáradékokban foglalt feltételeket és szankciókat. Pontosabban az EU emberi jogi kérdésekre vonatkozó iránymutatásait[5] támogató, közvetlen eszközzé kellene válnia.

A költségvetés kötelezettségvállalásai még mindig szerények, azonban olyan környezetben, ahol a pénzügyi tervről szóló megállapodás szigorúan korlátozza a külső fellépéseket, pozitívan értékelendő, hogy az Európai Parlament prioritásaival összhangban az eszköz elődjénél több pénzügyi forrást kap.

Kulcsfontosságú elemek

1. Célkitűzések és hatály

Helyes megközelítés a civil társadalmat tenni az eszköz központi tényezőjévé, azonban ezt még pontosabban kellene megfogalmazni. A célkitűzések valójában nem teszik egyértelművé, hogy az eszköz egyik célja a független civil társadalom közvetlen támogatása. A civil társadalom meghatározásának a lehető legszélesebb körre kellene vonatkoznia.

E fejezet pontosabb és egyértelműbb megfogalmazása érdekében új szerkezetet javaslunk.

2. Az Európai Parlament súlyának növelése mind a programozási, mind a felügyeleti tevékenységek során

Az Európai Parlament szerepe fontos kérdés volt a külső fellépésekre vonatkozó többi pénzügyi eszközről folyó tárgyalások során részben azért, mert a korábbiakhoz képest, az új rendeletek inkább keretjogszabály jellegűek és a fontos politikai döntéseket a végrehajtási szakaszra hagyják. E rendeletnek legalább akkora szerepet kell biztosítania a Parlamentnek, mint amekkorában más eszközök esetében már megállapodtak. A javaslat szerint az Európai Parlamentnek megküldik az éves jelentést, az értékelő jelentéseket, a Demokrácia és Emberi Jogi Bizottság jegyzőkönyveit, amelyek e jelentésben további módosításokkal egészülnek ki, nevezetesen a strukturált párbeszédre tett javaslattal és az intézmények közötti, közös munkacsoport felállításának lehetőségével.

Szorosan kapcsolódó, de mégis más kérdés a parlamentek demokrácia és emberi jogok előmozdításának terén játszott szerepe.

3. Rugalmasság

A hatékony munka érdekében ennek az eszköznek a korábbinál rugalmasabbnak kell lennie. A korábbi kezdeményezés súlyos helyzetek kezelését nagymértékben korlátozó, elsősorban a túlzott merevségből és bürokráciából fakadó hiányosságait orvosolni kell. A korábbi aggodalamakat remélhetőleg eloszlatják a költségvetési rendelet módosítására tett közelmúltbeli javaslatok, amelyek lehetővé teszik a támogatást, valamint a nem bejegyzett szervezetek teljes körű finanszírozását. A programozási dokumentumban nem meghatározott felépéseket lehetővé tevő, javasolt egyedi intézkedések meggyorsítják a sürgős szükségletekre adandó válaszokat. Mi azonban más, olyan kezdeményezéseket is javasolunk, amelyek vészhelyzetekben nyújthatnak segítséget az emberi jogi aktivistáknak, vagy küldöttségi szinten, kifejezetten a helyi, be nem jegyzett szervezeteket célzó kisebb összegű támogatásokat tesznek lehetővé javaslattétel és mikroprojektekre vonatkozó eljárások nélkül. Olyan rendkívül súlyos helyzetekben, ahol a külföldi adományozók veszélybe sodorhatják a helyi szervezeteket, a támogatások úgynevezett letagadhatóságát megkönnyítő, közvetettebb módszerek kidolgozására van szükség.

4. Kiegészítő jelleg

A rendelet kimondja, hogy „az e rendelet szerinti közösségi támogatás akkor és olyan mértékben nyújtható, ha egy megfelelő támogatás ezen eszközök alapján önmagában nem nyújtható, vagy ha a támogatás ezen rendelet alapján hatékonyabban nyújtható”. E megfogalmazás az eszközök közötti hierarchia leírásaként is értelmezhető, ahol a demokráciára és az emberi jogokra irányuló eszközök más eszközöket nem kiegészítenek, hanem azoknak alárendeltek. A kiegészítő jelleg ezért további kifejtésre szorul.

5. Felülvizsgálat

Más eszközökhöz hasonlóan, a javaslat felülvizsgálati záradékot is tartalmaz, amely kimondja, hogy a végrehajtás első három évéről értékelést kell készíteni, és azt legkésőbb 2010. december 31-ig be kell mutatni. Hangsúlyozzuk e felülvizsgálat 2009 során való megvalósításának fontosságát és a jelentés lehető legkorábbi bemutatását.(COD)

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1.o.
  • [2]  Az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (1) bekezdése.
  • [3]  Bertelsmann Alapítvány: Efficiency First: Towards a coherent EU strategy for Belarus (2005. február); Európai Politikai Tanulmányok Központja: Promoting Democracy through Civil Society: How to step up the EU's policy towards the Eastern Neighbourhood (2006. február); Európai Reform Központ, 45. sz. közlöny : The EU needs a policy on Belarus (2006. január); Európai Reform Központ, politikai tájékoztatás: The EU's awkward neighbour: time for a new policy on Belarus (2006. március) Club Of Madrid
    The European Neighbourhood Policy as a Conflict Prevention Tool (2006. június); Európai Bizottság: az Európai Unió szerepe az emberi jogok és a demokrácia harmadik országokban történő előmozdításában (COM(2001)252) (2001. május); Külpolitikai központ, London: EU and Democracy Promotion in the Arab-Muslim world (2002. november); F.M Partners Limited (demokráciapárti nem kormányzati szervezetek számára készített tanulmány): Striking a balance: Efficiency, effectiveness and accountability. The Impact of the EU Financial Regulation on the relationship between the European Commission and non-governmental organisations (2005. április); Human Rights & Democracy Network, Brussels: Experience of working with the European Initiative for Democracy and Human Rights (2005. július); G. Lugar szenátor, a külügyi bizottság elnöke számára The Backlash against Democracy Assistance címmel a Nemzeti Demokrácia Alapítvány által készített dokumentum (2006. június); Holland Intézet a Többpárti Demokráciáért: Study, No lasting peace and prosperity without democracy and human rights: Harnessing debates on the EU's future financial instruments (2005. július); Stefan Batory Foundation&Association For International Affairs: Effective Policy towards Belarus: A challenge for the enlarged EU c. tanulmány(2005. április); FRIDE: Survey of European Democracy Promotion Policies 2000-2006 (2006. augusztus).
  • [4]  COM (2006)354, (7) preambulumbekezdés
  • [5]  Iránymutatás az EU harmadik országok felé irányuló, halálbüntetéssel kapcsolatos politikájáról, 1998. június; Iránymutatás az EU harmadik országok felé irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról, 2001. április; Az EU gyermekekről és fegyveres konfliktusokról szóló iránymutatásai, 2003. december; Az emberi jogok védelmezőiről szóló EU-iránymutatás, 2004. június

VÉLEMÉNY A Fejlesztési Bizottság részéről (3.10.2006)

A Külügyi Bizottság részére

a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatáról
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))

Fogalmazó (*): Alessandro Battilocchio

(*) A bizottságok közötti megerősített együttműködés – az Eljárási Szabályzat 47. cikke

am

MÓDOSÍTÁS

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy az alábbi módosításokat foglalja bele javaslatába:

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(1) preambulumbekezdés, első mondat

(1) A Közösség külső támogatásának hatékonyabbá tétele érdekében a támogatás megtervezésére és nyújtására új keretet javasolnak.

(1) A Közösség külső támogatásának hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele érdekében a támogatás megtervezésére és nyújtására új keretet javasolnak.

Indokolás

Szükség van a magas szintű átláthatóság biztosítására az állampolgárok és a választott képviselők számára a külső támogatások tervezésével és nyújtásával kapcsolatos eljárásokban.

Módosítás: 2

(4) preambulumbekezdés

(4) A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott Európai Fejlesztési Konszenzus hangsúlyozza, hogy „az emberi jogok védelme, a jó kormányzás és a demokratizálódás felé tett előrelépések alapvető fontossággal bírnak a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés szempontjából”;

 

(4) A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott Európai Fejlesztési Konszenzus hangsúlyozza, hogy „az emberi jogok védelme, a jó kormányzás és a demokratizálódás felé tett előrelépések alapvető fontossággal bírnak a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés szempontjából”. Az ilyen politikák tehát jelentősen hozzájárulnak a szegénység felszámolására irányuló Millenniumi Fejlesztési Célok (MFC-k) megvalósításához, amely mellett az Európai Unió 2000-ben kötelezte el magát;

Indokolás

Az európai konszenzusra való utalás megfelelő ugyan, de azt ki kell egészíteni a millenniumi fejlesztési célokra való utalással.

Módosítás: 3

(6) preambulumbekezdés

(6) A demokrácia és a jogállamiság fejlesztéséhez és konszolidációjához, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásához történő közösségi hozzájárulás a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexben, és az Egyesült Nemzetek keretében elfogadott bármely más egyetemes emberi jogi eszközben megállapított általános elvekben gyökerezik;

(6) A demokrácia és a jogállamiság fejlesztéséhez és konszolidációjához, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásához történő közösségi hozzájárulás a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexben és az Egyesült Nemzetek keretében elfogadott bármely más egyetemes emberi jogi eszközben megállapított általános elvekben – ideértve az MFC-ket is – gyökerezik;

Módosítás: 4

(6a) preambulumbekezdés (új)

 

(6a) Az e rendelet szerinti közösségi támogatás célja többek között a nemzeti parlamentek nemzeti és regionális politikai stabilitás elősegítésére vonatkozó képességeinek megerősítése;

Módosítás: 5

(8) preambulumbekezdés

(8) Az emberi jogok az egyetemesen elfogadott nemzetközi normák tükrében is vizsgálhatók, de a demokráciát egy belülről létrejövő olyan folyamatnak kell tekinteni, amely magában foglalja a társadalom valamennyi rétegét, valamint az intézmények egy meghatározott körét, amelynek biztosítania kell a részvételt, a képviseletet, az érzékenységet és az elszámoltathatóságot. Noha az emberi jogok kultúrájának kiépítésére és fenntartására, valamint a demokráciának a polgárok számára való működőképessé tételére irányuló feladat különösen sürgős és nehéz a kialakulóban lévő demokráciákban, alapvetően olyan folyamatos kihívás, amelynek megfelelni elsősorban az érintett ország népének feladata;

(8) Az emberi jogok, illetve a demokratikus elvek és értékek az egyetemesen elfogadott nemzetközi normák tükrében is vizsgálhatók, de a demokratikus és emberi jogok tiszteletét biztosítani képes intézmények létrehozására irányuló egyedi eljárásokat egy olyan belülről létrejövő folyamatnak kell tekinteni, amely magában foglalja a társadalom valamennyi rétegét, valamint az intézmények egy meghatározott körét, amelynek biztosítania kell a részvételt, a képviseletet, az érzékenységet és az elszámoltathatóságot. Noha az emberi jogok kultúrájának kiépítésére és fenntartására, valamint a demokráciának a polgárok számára való működőképessé tételére irányuló feladat különösen sürgős és nehéz a kialakulóban lévő demokráciákban, alapvetően olyan folyamatos kihívás, amelynek megfelelni elsősorban az érintett ország népének feladata a nemzetközi közösség elkötelezettségének mérséklése nélkül;

Indokolás

A demokrácia kialakításával kapcsolatban fontos emlékeztetni az érintett országok elsődleges felelősségére, de ugyanígy meg kell említeni a nemzetközi közösség felelősségét is.

Módosítás: 6

(9) preambulumbekezdés

(9) Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekkel a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezés jogalapjául szolgáló és 2006. december 31-én lejáró 975/1999/EK tanácsi rendelet és a 976/1999 tanácsi rendelet lejárta után is hatékony, időszerű és rugalmas módon tudjanak foglalkozni, olyan egyedi pénzügyi forrásokra és egy olyan önálló finanszírozási eszközre van szükség, amelyek képesek továbbra is függetlenül működni, miközben továbbra is kiegészítik a humanitárius segítségnyújtást és a hosszú távú fejlesztési és együttműködési finanszírozási eszközöket;

(9) Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekkel a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezés jogalapjául szolgáló és 2006. december 31-én lejáró 975/1999/EK tanácsi rendelet és a 976/1999 tanácsi rendelet lejárta után is hatékony, átlátható, időszerű és rugalmas módon tudjanak foglalkozni, olyan egyedi és megfelelő pénzügyi forrásokra és egy olyan önálló finanszírozási eszközre van szükség, amelyek képesek továbbra is függetlenül működni, miközben továbbra is kiegészítik a humanitárius segítségnyújtást és a hosszú távú fejlesztési és együttműködési finanszírozási eszközöket;

Indokolás

Szükség van a magas szintű átláthatóság biztosítására az állampolgárok és választott képviselők számára a külső támogatások tervezésével és nyújtásával kapcsolatos eljárásokban.

Módosítás: 7

(10) preambulumbekezdés

(10) Az e rendelet szerinti közösségi támogatást arra szánták, hogy az kiegészítse a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos EU-s politikák végrehajtásának különféle, a politikai párbeszédtől és a diplomáciai lépésektől a pénzügyi és technikai együttműködés különféle eszközeiig – beleértve mind a földrajzi, mind pedig a tematikus programokat – terjedő egyéb eszközeit. Ezen kívül ki fogja egészíteni a stabilitási eszköz még inkább a válságokkal kapcsolatos beavatkozásait;

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 8

(10a) preambulumbekezdés (új)

 

(10a) A jelen eszköz kedvezményezettjeinek tevékenységei az EU-prioritásoknak a demokrácia és az emberi jogok területén való tényleges végrehajtását jelképezik, és ebből következően ezen tevékenységek bármilyen akadályozása az Unió alapvető értékeinek a megsértését jelentené;

Indokolás

Szükség van az Unió alapvető elveinek és értékeinek érvényesülését célzó, az eszköz alapján tervezett cselekvések jelentőségének egyértelmű kimondására, kiemelve, hogy az ilyen cselekvések kimutatható és indokolatlan akadályozása az Unió alapvető értékeinek a megsértését jelenti.

Módosítás: 9

(11) preambulumbekezdés

(11) Különösen – az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és a Gazdasági Együttműködési Eszköz, az AKCS-országokkal megkötött Cotonou-i Megállapodás és a Stabilitási Eszköz értelmében elért együttműködés keretében a partnerországokkal meghatározott intézkedések mellett és azok kiegészítéseként – a Közösség e rendelet értelmében olyan támogatást nyújt, ami az emberi jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos globális, regionális és nemzeti kérdéseket a civil társadalommal partnerségben kezeli;

(11) Különösen – az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és a Gazdasági Együttműködési Eszköz, az AKCS-országokkal megkötött Cotonou-i Megállapodás és a Stabilitási Eszköz értelmében elért együttműködés keretében a partnerországokkal meghatározott intézkedések mellett és azok kiegészítéseként – a Közösség e rendelet értelmében olyan támogatást nyújt, ami az emberi jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos globális, nemzeti, regionális és helyi kérdéseket a civil társadalommal partnerségben kezeli;

Indokolás

A globális, a regionális és a nemzeti szint mellett a jelen módosításban és több későbbi módosításban meg kell említeni a helyi szintet, mint cselekvési szintet. A helyi szintű cselekvések megfelelőnek bizonyulhatnak, mivel azok az állampolgárok konkrét problémáihoz sokkal közelebb állnak. Másrészről ez megfelel egyes országok valós helyzetének, ahol a hangsúlyt a kisebbségekre vagy a hátrányosan megkülönböztetett csoportokra kell helyezni.

Módosítás: 10

(12) preambulumbekezdés

(12) Ezen túlmenően, miközben a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos célkitűzések egyre növekvő mértékben vannak e különféle eszközök középpontjában, az új finanszírozási eszköz – globális jellegénél és a harmadik országok hatóságainak hozzájárulásától való cselekvési függetlenségénél fogva – egy különös kiegészítő szereppel fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az érzékeny emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdések tekintetében a civil társadalommal folytatott együttműködést, rugalmasságot biztosítva ahhoz, hogy reagáljanak a változó körülményekre vagy támogassák az innovációt. Közösségi kapacitást is biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten fejezzék ki és támogassák azon egyedi célkitűzéseket és intézkedéseket, amelyek földrajzilag nem kapcsolódnak, és nem is kötődnek a válságokhoz, viszont transznacionális megközelítést tehetnek szükségessé, vagy pedig mind a Közösségen belül, mind pedig a harmadik országokban végzett műveletekkel járhatnak. Biztosítja a szükséges keretet az olyan műveletekhez, mint például az EU – politikai összhangot, egységesített irányítási rendszert és közös működési normákat igénylő – választási megfigyelése;

(12) Ezen túlmenően, miközben a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos célkitűzéseknek egyre növekvő mértékben kellene megjelenniük e különféle eszközökben, az új finanszírozási eszköz – globális jellegénél és a harmadik országok kormányainak és egyéb hatóságainak hozzájárulásától való cselekvési függetlenségénél fogva – egy különös kiegészítő szereppel fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az érzékeny emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdések tekintetében a civil társadalommal folytatott együttműködést, rugalmasságot biztosítva ahhoz, hogy reagáljanak a változó körülményekre vagy támogassák az innovációt. Közösségi kapacitást is biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten fejezzék ki és támogassák azon egyedi célkitűzéseket és intézkedéseket, amelyek földrajzilag nem kapcsolódnak, és nem is kötődnek a válságokhoz, viszont transznacionális megközelítést tehetnek szükségessé, vagy pedig mind a Közösségen belül, mind pedig a harmadik országokban végzett műveletekkel járhatnak. Biztosítja a szükséges keretet az olyan műveletekhez, mint például az EU – politikai összhangot, egységesített irányítási rendszert és közös működési normákat igénylő – választási megfigyelése;

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a javaslattal, és tovább erősíti azt azáltal, hogy kiemeli a kormányoktól és a többi hatóságtól való függetlenség szükségességét.

Módosítás: 11

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) Az e rendelet szerinti közösségi támogatásnak ki kellene terjednie a demokratikusan megválasztott parlamentek és parlamenti képviselők kapacitásfejlesztésére irányuló intézkedésekre, amennyiben az érintett ország kormánya ellenzi az ilyen jellegű kapacitásfejlesztés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a fejlesztési együttműködés és a gazdasági együttműködés finanszírozási eszköze, a Stabilitási Eszköz finanszírozási eszköze, vagy a Cotonou-i Megállapodás keretében történő támogatását;

Indokolás

A parlamentáris intézmények megerősítése az egyik alapvető mozgatóeleme a harmadik országokban levő demokrácia kialakításának és megszilárdításának. A kormányok általában nem támogatják a parlamenti kapacitások megerősítésére irányuló segítséget. Alapvető ezért, hogy a Bizottság azt a regionális eszközökre alapozva rendszeresen követelje a harmadik országok kormányaival folytatott, nemzeti programokról szóló tárgyalások során. A felülvizsgált Cotonou-i Megállapodás kifejezetten előírta, hogy a parlamentek a támogatások kedvezményezettei lehetnek. Bár korlátozott forrásokkal bír, a jelen eszköz kiegészítő jelleggel a parlamenti intézmények megerősítéséhez is hozzájárul.

Módosítás: 12

(13) preambulumbekezdés

(13) „A külső támogatások területén a Bizottság által képviselt Közösség és a tagállamok közötti működési koordináció megerősítéséről” szóló 2001-es iránymutatások hangsúlyozzák a demokratizálódás támogatása és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása világszintű előmozdításának területén meglévő uniós külső támogatások fokozott koordinációjának szükségességét. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy támogatási intézkedéseik kiegészítik egymást;

(13) „A külső támogatások területén a Bizottság által képviselt Közösség és a tagállamok közötti működési koordináció megerősítéséről” szóló 2001-es iránymutatások hangsúlyozzák a demokratizálódás támogatása és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása világszintű előmozdításának területén meglévő, átfogó uniós külső támogatások fokozott koordinációjának szükségességét. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy támogatási intézkedéseik összhangban vannak egymással és kiegészítik egymást;

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a koordináció a Bizottságot és a tagállamokat is érinti. Ugyanígy meg kell még említeni a koherencia szükségességét.

Módosítás: 13

(15) preambulumbekezdés

(15) A Bizottságnak a programozási folyamathoz megfelelő lehető leghamarabbi időpontban kell konzultálnia a civil társadalom képviselőivel, valamint más adományozókkal és szereplőkkel annak érdekében, hogy megkönnyítse hozzájárulásaikat, valamint hogy biztosítsa azt, hogy a támogatási tevékenységek a lehető legjobban kiegészítik egymást;

(15) A Bizottságnak a programozási folyamat korai szakaszában kell konzultálnia az Európai Parlamenttel és a civil társadalom képviselőivel, valamint más adományozókkal és szereplőkkel annak érdekében, hogy megkönnyítse hozzájárulásaikat, valamint hogy biztosítsa azt, hogy a támogatási tevékenységek a lehető legjobban kiegészítik egymást és hogy a lehető leghatékonyabban és leghatásosabban foglalkoznak a meghatározott célokkal;

Indokolás

A konzultációt ki kell terjeszteni az Európai Parlamentre. Arra minden esetben korán sort kell keríteni. A hatásosság céljára szintén emlékeztetni kell.

Módosítás: 14

(16) preambulumbekezdés

(16) A Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan reagáljon kivételes körülmények esetén, valamint az előre nem látott igényekre, annak érdekében, hogy fokozza a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása tekintetében tett kötelezettségvállalásának hitelességét és hatékonyságát azokban az országokban, ahol az ilyen helyzetek felmerülnek. Ez szükségessé teszi annak lehetőségét, hogy a Bizottság a stratégiai dokumentum hatálya alá nem tartozó egyedi intézkedésekről döntsön. Ez a támogatásirányítási eszköz megfelel az egyéb külső támogatási finanszírozási eszközökben szereplő támogatásirányítási eszközöknek;

(16) A Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan reagáljon kivételes körülmények esetén, valamint az előre nem látott igényekre, annak érdekében, hogy fokozza a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása tekintetében tett kötelezettségvállalásának hitelességét és hatékonyságát azokban az országokban, ahol az ilyen helyzetek felmerülnek. Ez szükségessé teszi annak lehetőségét, hogy a Bizottság a stratégiai dokumentum hatálya alá nem tartozó egyedi intézkedésekről, az Európai Parlament értesítését követően döntsön. Ez a támogatásirányítási eszköz megfelel az egyéb külső támogatási finanszírozási eszközökben szereplő támogatásirányítási eszközöknek;

Módosítás: 15

1. cikk (2) bekezdés -a) pont (új)

 

-a) a demokrácia és a jogállamiság megteremtése és megszilárdítása;

Indokolás

Szükség van a demokrácia és a jogállamiság megerősítésének ebben a szakaszban való megemlítésére.

Módosítás: 16

1. cikk (2) bekezdés a) pont

a) az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése ott, ahol azok a leginkább veszélyeztetettek, valamint az elnyomás és a visszaélés áldozatai számára és a velük való szolidaritás;

a) az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának világszintű elősegítése, különös tekintettel azokra a területekre, ahol azok a leginkább veszélyeztetettek, valamint az elnyomás és a visszaélés áldozatai számára és a velük való szolidaritás;

Indokolás

Az „elősegítés” kifejezés erőteljesebb és így megfelelőbb is. Bár különös hangsúlyt kell helyezni az emberi jogokra azokon a területeken, ahol azok a legfenyegetettebbek, pontosítani kell ennél a pontnál azt is, hogy az eszköz törekvése a világszintű érvényesítés. A halálbüntetés továbbra is létezik olyan országokban is, ahol az emberi jogokat nem fenyegeti veszély.

Módosítás: 17

1. cikk (2) bekezdés c) pont

c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása;

c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi és regionális keret támogatása és megerősítése;

Indokolás

A nemzetközi és regionális védelmi keret megerősítése ugyanúgy célnak minősül. Ennek következtében bizonyos nemzetközi eszközöket néhány államnak még ratifikálnia kell. Új eszközök is születhetnek, például a diszkrimináció-mentességgel kapcsolatban.

Módosítás: 18

1. cikk (2) bekezdés d) pont

d) a választási megfigyelés továbbfejlesztésén és a támogatáson keresztül a demokratikus választási eljárásokba vetett bizalom kiépítése.

d) a választási megfigyelés fejlesztésén és a támogatáson keresztül a demokratikus választási eljárásokba vetett bizalom kiépítése, amennyiben a megfigyelés és a támogatás más, megfelelőbb eszközökkel nem lehetséges; az érintett országok demokratizálódásának megszilárdítása érdekében, a választásokat követő időszakban a független civil társadalmi szervezetek és emberi jogi aktivisták támogatása;

Módosítás: 19

1. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

da) a korrupció elleni küzdelem, amennyiben az más, alkalmasabb eszközzel nem érhető el;

Indokolás

A korrupció elleni küzdelmet szintén meg kell említeni még akkor is, ha az más eszközökkel is megvalósítható, mivel a jelen eszköznek kiegészítő és helyettesítő szerepe is van. Mivel a korrupció gyakran az államapparátuson belül is létezik, előfordulhat, hogy a Bizottság, miközben a regionális eszközökre vagy a Cotonou-i Megállapodásra alapozva a harmadik országok kormányaival a nemzeti programokról egyeztet, nem képes teljes sikert elérni ezen a területen. Jelen eszköz különösen értékes kiegészítésként szolgálhat.

Módosítás: 20

2. cikk (1) bekezdés a) pont bevezető rész

a) a demokrácia és a demokratizálódás eljárásainak támogatása, különösen a civil társadalom alábbiakban felsorolt szerepének növelésével

a) a demokrácia és a demokratizálódás eljárásainak támogatása, különösen a demokratikusan megválasztott parlamentek és a civil társadalom alábbiakban felsorolt szerepének növelésével

Módosítás: 21

2. cikk (1) bekezdés a) pont ii) pont

ii) a részvételi határozathozatali eljárások ösztönzése nemzeti, regionális és helyi szinten, a férfiak és nők egyenlő részvételének előmozdítása a civil társadalomban, valamint a gazdasági és politikai életben;

ii) a részvételi határozathozatali eljárások ösztönzése nemzeti, regionális és helyi szinten, illetve a kisebbségek elleni diszkrimináció tilalmának előmozdítása, ami biztosítja a férfiak és nők egyenlő részvételét a civil társadalomban, valamint az esélyegyenlőséget a gazdasági és politikai életben;

Indokolás

Kifejezetten meg kell említeni az esélyegyenlőséget és a kisebbségeket, amelyek helyzete meglehetősen nyugtalanító több országban is.

Módosítás: 22

2. cikk (1) bekezdés a) pont iii) pont

iii) a szólás- és gyülekezési szabadság, a független és felelős média, az információhoz való akadálytalan hozzáférés, valamint az egyesülési szabadság előmozdításával a kölcsönös tisztelet és a pluralizmus elősegítése mind a civil társadalom szintjén, mind pedig politikai szinten;

iii) a szólás-, egyesülési- és gyülekezési szabadság, a független és felelős média, valamint különösen a nem demokratikus rezsimek lakossága számára az információhoz való akadálytalan és egyenlő hozzáférés előmozdításával a kölcsönös tisztelet és a pluralizmus elősegítése mind a civil társadalom szintjén, mind pedig politikai szinten;

Indokolás

A módosítás célja a szólás-, az egyesülési- és a gyülekezési szabadság egy csokorba gyűjtése és a médiára való utalás megerősítése.

Módosítás: 23

2. cikk (1) bekezdés a) pont iv) pont

iv) a jogállamiság, továbbá a jogi reformok, az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, valamint a büntetlenség elleni küzdelem ösztönzése, az átmeneti igazságszolgáltatás és az egyeztetési mechanizmusok létrehozásához való hozzájárulás, beleértve az ad hoc nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőtörvényszék létrehozásának és működésének támogatását;

iv) a jogállamiság, továbbá a jogi reformok, az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, valamint a büntetlenség és korrupció elleni küzdelem ösztönzése, az átmeneti igazságszolgáltatás és az egyeztetési mechanizmusok létrehozásához való hozzájárulás, beleértve az ad hoc nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőtörvényszék létrehozásának és működésének támogatását;

Indokolás

A korrupció megemlítése az 1. cikkel kapcsolatos módosításnak megfelelően. A korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos javasolt megfogalmazás a Bizottság javaslatánál erősebb, mivel az csak a korrupció elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket ösztönzi (2. cikk (1) bekezdés, 1. pont, v) pont).

Módosítás: 24

2. cikk (1) bekezdés a) pont v) pont

v) a hatékony demokratikus elszámoltathatóság és átláthatóság – beleértve a biztonsági szektor átláthatóságát – elérésére irányuló reformok támogatása, a korrupció elleni intézkedések ösztönzése;

v) a hatékony és átlátható demokratikus elszámoltathatóság és átláthatóság – beleértve a biztonsági szektor átláthatóságát – elérésére irányuló reformok támogatása;

Indokolás

Szükség van a magas szintű átláthatóság biztosítására az állampolgárok és választott képviselőik számára a külső támogatások tervezésével és nyújtásával kapcsolatos folyamatokban.

Módosítás: 25

2. cikk (1) bekezdés b) pont i) pont

i) a halálbüntetés eltörlése, a kínzás és az embertelen bánásmód megakadályozása, a kínzások, valamint az emberi jogokkal való visszaélések áldozatainak rehabilitációja;

i) a halálbüntetés eltörlése, az emberi jogokkal való visszaélések ellen folytatott küzdelem, különösen a kínzás és az embertelen bánásmód megakadályozása, valamint az áldozatok rehabilitációja;

Indokolás

A kínzás megakadályozása mellett említést kell tenni az ez ellen folytatott küzdelemről is.

Módosítás: 26

2. cikk (1) bekezdés b) pont iia) pont (új)

iia) parlamentáris szervek azon tagjai, akik ellen büntetőeljárást folytatnak, amely gátolja őket a képviselői megbízásuk végrehajtásában;

Indokolás

A módosítás célja a rendelkezés hatályának kiterjesztése azáltal, hogy közvetlen támogatást tesz lehetővé azon parlamenti képviselők számára, akik ellen képviselői megbízásuk során büntetőeljárást folytatnak. A közelmúltban ugyanis önkényuralmi rendszerek képviselőket igazságtalanul börtönöztek be, illetve üldöztek olyan választásokat követően, amelyekre az EU megfigyelési küldöttségeket delegált.

Módosítás: 27

2. cikk (1) bekezdés b) pont iii) pont

iii) a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a bármilyen alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelem;

iii) a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a bármilyen alapon (mint a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság) történő megkülönböztetés elleni küzdelem;

Indokolás

Érdemes meghatározni a diszkrimináció lehetséges változatait. A felsorolás alapját az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke nyújtja.

Módosítás: 28

2. cikk (1) bekezdés b) pont iv) pont

iv) kisebbségek, etnikai csoportok és bennszülött népek;

iv) kisebbségek, etnikai csoportok és bennszülött népek, különösen az ellenük irányuló diszkriminációval szembeni küzdelem révén;

Indokolás

A módosítás a cikk értelmével összhangban áll, de mégis pontosítja a diszkrimináció elleni küzdelem szükségességét.

Módosítás: 29

2. cikk (1) bekezdés b) pont v) alpont

v) a nők jogai;

v) a nők jogai és felhatalmazása, ideértve a női nemi szerv megcsonkítása, a kényszerházasságok, a becsületből elkövetett bűncselekmények és a nők ellen elkövetett erőszak valamennyi egyéb formája ellen folytatott küzdelmet;

Indokolás

A nők által elszenvedett, súlyos emberi jogi sérelmek tudatosítása és a szöveg megerősítése.

Módosítás: 30

2. cikk,(1) bekezdés b) pont vi) pont

vi) a gyermekek jogai;

vi) a gyermekek jogai, beleértve a gyermekmunka, gyermekkereskedelem, és a gyermekprostitúció, valamint a gyermekkorú katonák toborzása és bevetése ellen folytatott küzdelmet;

Indokolás

A módosítás pontosítja a gyermekek jogai megsértésének legfontosabb formáit.

Módosítás: 31

2. cikk (1) bekezdés b) pont vii) pont

vii) a legfontosabb munkaügyi normák;

vii) a legfontosabb munkaügyi normák, ideértve a vállaltok társadalmi felelősségvállalásának előmozdítását;

Indokolás

A társadalmi felelősségvállalásáról szóló kiegészítés.

Módosítás: 32

2. cikk (1) bekezdés b) pont viia) pont (új)

 

viia) fogyatékkal élők jogai;

Indokolás

A fogyatékkal élők különösen sebezhetők az emberi jogok megsértése tekintetében. Az emberi jogi és fejlesztési együttműködések keretében az ő jogaikat széles körben és rendszeresen figyelmen kívül hagyják. A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményt a Közgyűlés várhatóan 2006 őszén fogadja el. Az új uniós emberi jogi eszköznek ezért el kell ismernie az új ENSZ egyezmény jelentőségét és a fogyatékkal élők jogainak különálló pontban való, egyértelmű megemlítésének fontosságát.

Módosítás: 33

2. cikk (1) bekezdés b) pont viib) pont (új)

 

viib) menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek;

Indokolás

Az Európai Unió kiemelt prioritásai közé tartozik azon milliók helyzetének javítása, akik világszerte otthonaik elhagyására kényszerültek, ezért támogatni kell a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogainak előmozdításán fáradozó civil társadalmat.

Módosítás: 34

2. cikk (1) bekezdés c) pont bevezető szöveg

(c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása, különösen a következőkkel:

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti

Módosítás: 35

2. cikk (1) bekezdés c) pont ii) pont

ii) a többoldalú és a regionális szervezetekkel folytatott együttműködés elősegítése;

ii) a többoldalú, a regionális, és a helyi szervezetekkel és a civil társadalommal folytatott együttműködés elősegítése;

Indokolás

A helyi szint figyelembe vétele, a (11) preambulumbekezdéshez fűzött módosítással összhangban. A civil társadalom szerepének egyértelmű megemlítése.

Módosítás: 36

2. cikk (1) bekezdés c) pont iii) alpont

iii) a nemzetközi humanitárius jog betartásának előmozdítása;

iii) a nemzetközi humanitárius jog betartásának előmozdítása és végrehajtásának figyelemmel követése;

Indokolás

E módosításnak olyan esetekre kellene kiterjednie, ahol valamely szerződés vagy nemzetközi egyezmény aláírása különleges végrehajtási jogszabályokat igényel, azaz a szerződő állam törvényeinek olyan megváltoztatására van szükség, amely szabályozza, vagy lehetővé teszi a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Módosítás: 37

2. cikk (1) bekezdés d) pont i) pont (új)

i) az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek kiküldése;

i) az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek kiküldése, és az átlátható választási folyamatok ösztönzése, valamint a választásokat követő folyamatok értékelése az emberi jogok tiszteletben tartását, a jogállamiságot és a demokratikus alapelveket előmozdító, egyértelmű és átlátható kritériumok alapján;

Indokolás

Az átláthatóság megemlítése a választási folyamattal és a választási kampánnyal kapcsolatban.

Módosítás: 38

2. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

da) a parlamenti demokrácia támogatása és megerősítése különösen

 

i) a demokratikusan megválasztott parlamentek kapacitásfejlesztésére irányuló intézkedések révén, amennyiben az érintett ország kormánya ellenzi az ilyen jellegű kapacitásfejlesztés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a fejlesztési együttműködés és a gazdasági együttműködés finanszírozási eszköze, a Stabilitási Eszköz finanszírozási eszköze, vagy a Cotonou-i Megállapodás keretében történő támogatását;

 

ii) a hatékony demokratikus elszámoltathatóság és ellenőrzés megvalósítására irányuló reformok támogatása révén különös tekintettel az államháztartás és a biztonsági ágazat ellenőrzésére, valamint a korrupció ellenes intézkedések ösztönzése;

Indokolás

A parlamentáris intézmények megerősítése az egyik alapvető mozgatóeleme a harmadik országokban levő demokrácia kialakításának és megerősítésének. A kormányok általában nem támogatják a parlamenti kapacitások megerősítésére irányuló segítséget. Alapvető ezért, hogy a Bizottság azt a regionális eszközökre alapozva rendszeresen követelje a harmadik országok kormányaival folytatott, nemzeti programokról szóló tárgyalások során. A felülvizsgált Cotonou-i Megállapodás kifejezetten előírta, hogy a parlamentek a támogatások kedvezményezettei lehetnek. Bár korlátozott forrásokkal bír, a jelen eszköz kiegészítő jelleggel a parlamenti intézmények megerősítéséhez is hozzájárul.

Módosítás: 39

2. cikk (2) bekezdés

2. A megfelelő mértékben figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség, a gyermekek jogainak, a bennszülött népek jogainak előmozdítását, valamint a konfliktusmegelőzést az e rendeletben említett valamennyi támogatási intézkedésben.

2. Figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség, a gyermekek jogainak, a kisebbségek és a bennszülött népek, valamint a fogyatékkal élők jogainak előmozdítását, valamint a konfliktusmegelőzést az e rendeletben említett valamennyi támogatási intézkedésben.

Indokolás

A módosítás egyértelműen megnevezi a kisebbségeket és a fogyatékkal élőket.

Módosítás: 40

3. cikk (1) bekezdés

1. Az e rendelet szerinti közösségi támogatás kiegészíti az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és Gazdasági Együttműködés Eszköz létrehozásáról szóló rendeletekben az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodást, továbbá a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló rendeletben előírt támogatást. Az e rendelet szerinti közösségi támogatás akkor és olyan mértékben nyújtható, ha egy megfelelő támogatás ezen eszközök alapján önmagában nem nyújtható, vagy ha a támogatás ezen rendelet alapján hatékonyabban nyújtható.

1. Az e rendelet szerinti közösségi támogatás kiegészíti és összhangban van az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és Gazdasági Együttműködés Eszköz létrehozásáról szóló rendeletekben az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodással, továbbá a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló rendeletben előírt támogatással. Az e rendelet szerinti közösségi támogatás akkor és olyan mértékben nyújtható, ha egy megfelelő támogatás ezen eszközök alapján önmagában nem nyújtható, vagy ha a támogatás ezen rendelet alapján hatékonyabban nyújtható.

Indokolás

A módosítás hozzáteszi a koherencia szükségességét.

Módosítás: 41

3. cikk (2) bekezdés

2. A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján elfogadott intézkedések összhangban vannak a Közösség átfogó stratégiai politikai keretével, különösen a fenti eszközök célkitűzéseivel, valamint más, vonatkozó közösségi intézkedésekkel, és az Európai Unióról szóló szerződés szerinti intézkedésekkel.

2. A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján elfogadott intézkedések összhangban vannak a Közösség átfogó stratégiai politikai keretével – de annak nincsenek alárendelve – különösen a fenti eszközök célkitűzéseivel, valamint más, vonatkozó közösségi intézkedésekkel, és az Európai Unióról szóló szerződés szerinti intézkedésekkel.

Indokolás

Lehetséges, hogy az EU harmadik országokkal kapcsolatos globális stratégiája keretén belül a kereskedelmi és a geopolitikai érdekek elsőbbséget élveznek az emberi jogok védelmével szemben. Ezzel összefüggésben szükséges emlékeztetni arra, hogy a rendelet keretén belül elfogadott intézkedések összhangban vannak a globális stratégiai kerettel, de nincsenek annak alárendelve.

Módosítás: 42

3. cikk (3) bekezdés

3. A közösségi és a tagállami támogatási intézkedések hatékonyságának és összhangjának fokozása érdekében a Bizottság – mind a határozathozatal, mind pedig a történések szintjén – előmozdítja a saját tevékenységei, valamint a tagállamok tevékenységei közötti szoros koordinációt. A koordináció magában foglalja a támogatási ciklus különböző szakaszaiban folytatott rendszeres konzultációkat és a lényeges információk gyakori cseréjét, különösen a támogatott terület szintjén, és ez a Közösség és a tagállamok programozási eljárásaiban kulcsfontosságú lépést képez.

3. A közösségi és a tagállami támogatási intézkedések hatékonyságának és összhangjának fokozása érdekében a Bizottság – mind a határozathozatal, mind pedig a történések szintjén – biztosítja a saját tevékenységei, valamint a tagállamok tevékenységei közötti szoros koordinációt. A koordináció magában foglalja a támogatási ciklus különböző szakaszaiban folytatott rendszeres konzultációkat és a lényeges információk gyakori cseréjét, különösen a támogatott terület szintjén, és ez a Közösség és a tagállamok programozási eljárásaiban kulcsfontosságú lépést képez.

Indokolás

Összhangban van az eredeti javaslat értelmével, de meg is erősíti azt.

Módosítás: 43

3. cikk (4) bekezdés

4. A Bizottság rendszeres információcserére törekszik az Európai Parlamenttel.

4. A Bizottság rendszeres együttműködésre és információcserére törekszik az Európai Parlamenttel.

Indokolás

Az egyszerű információcsere nem elégséges.

Módosítás: 44

3. cikk (5) bekezdés

(5) A Bizottság párbeszédet folytat a civil társadalommal az ezen rendelet célkitűzéseinek végrehajtásáról.

(5) A Bizottság párbeszédet folytat a civil társadalommal az ezen rendelet célkitűzéseinek végrehajtásáról, valamint az e rendelet keretében megvalósított tevékenységek alkalmazásáról és értékeléséről.

Indokolás

A rendelet alkalmazásába és értékelésébe is be kell vonni a civil társadalmat, mivel független szervezetei révén a gyakorlatban alapvetően épp a civil társadalom valósítja meg e rendelt alkalmazását.

Módosítás: 45

7. cikk (1) bekezdés

1. Az 5. cikk ellenére előre nem látott igények vagy kivételes körülmények esetén a Bizottság a stratégiai dokumentumban nem szereplő egyedi intézkedéseket fogadhat el.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 46

7. cikk (3) bekezdés

3. Amennyiben az ilyen intézkedések költsége meghaladja az 5 millió eurót, a Bizottság azokat a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadja el.

3. Amennyiben az ilyen intézkedések költsége meghaladja a 2 millió eurót, a Bizottság azokat a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadja el.

Indokolás

Az 5 millió túl magas az éves dotációhoz képest (4% körül). Érdemes ezt az összeget az EIDHR-ben is szereplő 2 millióra csökkenteni.

Módosítás: 47

7. cikk (4) bekezdés

4. Az 5 millió eurót el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a Bizottság az intézkedéseket a határozat elfogadásától számított egy hónapon belül tájékoztatás céljából megküldi a tagállamoknak,

4. A 2 millió eurót el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a Bizottság az intézkedéseket a határozat elfogadásától számított egy hónapon belül tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak,

Indokolás

Lásd a 7. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos módosítást.

Módosítás: 48

8. cikk (2) bekezdés

2. A közösségi finanszírozás kiterjedhet az igazgatási támogatással foglalkozó bizottsági küldöttségek által az e rendelet alapján finanszírozott műveletek irányításához szükséges kiadásaira.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 49

8. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. Az (1) és (2) bekezdések alkalmazása során a Bizottság biztosítja, hogy a támogatási intézkedések arányosak és alkalmasak a várt eredmények elérésére, valamint hogy nem haladják meg az eszköz teljes előirányzott összegének 5%-át.

Indokolás

A közpénzek helyes kezelésére való törekvés során fontos, hogy a támogatási intézkedések arányosak és megfelelőek maradjanak, és hogy ne haladják meg az eszköz teljes összegének 5%-át.

Módosítás: 50

8. cikk (3) bekezdés

3. A Bizottság az 5. cikkben említett stratégiai dokumentumban nem szereplő támogatási intézkedéseket a 7. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban fogadja el.

törölve

Indokolás

E rendelkezés nem indokolt.

Módosítás: 51

9. cikk (1) bekezdés bevezető rész valamint a) és b) pontok

1. A 13. cikk sérelme nélkül a 6. és 7. cikkben említett támogatási intézkedések végrehajtása céljából a következő testületek és szereplők jogosultak az e rendelet szerinti támogatásra:

 

a) civil társadalmi és közösségi szervezetek, valamint ezek nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

 

1. A 13. cikk sérelme nélkül a 6. és 7. cikkben említett támogatási intézkedések végrehajtása céljából a következő testületek és szereplők jogosultak az e rendelet szerinti támogatásra:

mindenek előtt:

a) civil társadalmi és közösségi nem kormányzati szervezetek, valamint ezek helyi, nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai, függetlenül attól, hogy hivatalosan be vannak-e jegyezve vagy sem;

továbbá:

b) állami vagy magánszektorba tartozó nonprofit ügynökségek, intézmények és szervezetek, valamint ezek nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

b) állami vagy magánszektorba tartozó nonprofit ügynökségek, intézmények és szervezetek, valamint ezek helyi, nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

Indokolás

A jogosultság javasolt módjának sérelme nélkül, a módosítás célja annak pontosítása, hogy a civil társadalom finanszírozása elsőbbséget élvez a jelen rendelet értelmében.

Az (a) pont szerint szükség van a szervezetek nem kormányzati jellegének pontosítására is, valamint annak kifejtésére, hogy a nem regisztrált szervezetek is jogosultak lehetnek. A tekintélyuralmi rendszerek ugyanis elutasíthatják egyes, a demokrácia érvényesülését vagy az emberi jogok védelmét célzó szervezetek bejegyzését. Ezen szervek ilyen alapon való kizárása ellentétes lenne a rendelet céljával.

Ebből következően a többi módosításhoz hasonlóan a helyi beavatkozás szintjét szintén meg kell említeni.

Módosítás: 52

9. cikk (1) bekezdés b) pont

b) állami vagy magánszektorba tartozó nonprofit ügynökségek, intézmények és szervezetek, valamint ezek nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

b) állami vagy magánszektorba tartozó nonprofit ügynökségek intézmények és szervezetek – ideértve a parlamenti szerveket is –, valamint ezek nemzeti, regionális, és nemzetközi szintű hálózatai;

Módosítás: 53

9. cikk (1) bekezdés c) pont

c) nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek;

c) nemzetközi és regionális kormányközi, vagy parlamentközi szervezetek;

Módosítás: 54

9. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdésben fel nem sorolt testületek vagy szereplők is támogathatók, amennyiben ez a rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

törölve

Indokolás

A nem bejegyzett szervezetek jogosultságára vonatkozó pontosítás, bekerült a 9. cikk (1) bekezdésébe, így a (2) bekezdés már nem szükséges.

Módosítás: 55

12. cikk (2) bekezdés d) pont

d) társaságok, cégek, más magánszervezetek és vállalkozások, és egyéb nem állami szereplők.

d) társaságok, cégek, más magánszervezetek és vállalkozások, és egyéb nem állami szereplők, valamint a civil társadalomban gyökerező nem kormányzati szervezetek, amennyiben megfelelnek e rendelet célkitűzéseinek és tevékenységük során teljesítik az emberi jogi normákat.

Indokolás

Konkrét említést kell tenni a nem kormányzati szervezetekről is, és a társaságok, cégek és más magánszervezetek részéről pontosítani kell a társfinanszírozás kereteit.

Módosítás: 56

13. cikk (7) bekezdés

7. Amennyiben a közösségi támogatás egy nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott műveletre terjed ki, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel nyitva áll az e cikk értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára, valamint a szervezet szabályai értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára, ügyelve annak biztosítására, hogy valamennyi adományozót egyenlő bánásmódban részesítsenek. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a beszállítások, anyagok és szakértők tekintetében.

7. Amennyiben a közösségi támogatás egy nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott műveletre terjed ki, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel nyitva áll az e cikk értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára, valamint a szervezet szabályai értelmében támogatható valamennyi természetes személy és jogi személy számára – feltéve, hogy azok összhangban vannak ezen rendelet célkitűzéseivel –, ügyelve annak biztosítására, hogy valamennyi adományozót egyenlő bánásmódban részesítsenek. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a beszállítások, anyagok és szakértők tekintetében.

Indokolás

A rendelet célkitűzéseivel való összhang szükségességére való emlékeztetés.

Módosítás: 57

13. cikk (12) bekezdés

12. Azok a pályázók, akiknek a szerződéseket odaítélték, tiszteletben tartják az alapvető, nemzetközileg elfogadott munkaügyi normákat – mint például az ILO alapvető munkaügyi normáit –, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásokról, a kényszer- és a kötelező munka megszüntetéséről, a foglalkoztatás és a foglalkozások tekintetében a megkülönböztetés megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka eltörléséről szóló egyezményeket.

12. Azok, akiknek a szerződéseket odaítélték, tiszteletben tartják az alapvető, nemzetközileg elfogadott munkaügyi normákat – mint például az ILO alapvető munkaügyi normáit –, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásokról, a kényszer- és a kötelező munka megszüntetéséről, a foglalkoztatás és a foglalkozások tekintetében a megkülönböztetés megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka eltörléséről szóló egyezményeket.

Indokolás

Nyelvhelyességi módosítás

Módosítás: 58

15. cikk (2) bekezdés

2. A Bizottság tájékoztatás céljából az értékelési jelentéseit megküldi a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak és az Európai Parlamentnek. A tagállamok kérhetik egyedi értékelések megvitatását a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságban. Az eredményeket tükrözni kell a programtervezésben és a forráselosztásban.

2. A Bizottság tájékoztatás céljából az értékelési jelentéseit megküldi a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament és a tagállamok kérhetik egyedi értékelések megvitatását a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságban. Az eredményeket tükrözni kell a programtervezésben és a forráselosztásban.

Indokolás

A tagállamokhoz hasonlóan az Európai Parlamentnek is lehetőséget kell biztosítani a megvitatás kérelmezésére.

Módosítás: 59

16a. cikk (új)

16a. cikk

Strukturált párbeszéd az Európai Parlamenttel

Az Európai Parlamenttel folytatott strukturált párbeszédre kerül majd sor az alábbiaknak megfelelően:

a) A Bizottság a komitológiai rendelkezések szerinti illetékes bizottságokhoz benyújtott valamennyi intézkedéstervezetet a tagállamokkal egy időben megküldi az Európai Parlamentnek; az érintett bizottság ülését megelőzően az Európai Parlament megkapja továbbá a napirend másolatát, majd az ülést követően annak jegyzőkönyvét is;

b) az Európai Parlament meghatározza azokat a stratégiákat, amelyeket meg kíván vitatni a Bizottsággal;

c) a párbeszédre a parlamenti bizottság, vagy az Európai Parlament által meghatározott más szerv ülésén kerül sor; a Bizottság ismerteti a dokumentumban meghatározott prioritásokat és azokat a tényezőket, amelyek meghatározták a prioritások kiválasztását; az Európai Parlamentnek ezután lehetősége van további magyarázatot kérni, a lehetőségekkel kapcsolatban ismertetni álláspontját, és jelezni, hogy a stratégiát szerinte milyen formában kellene megvalósítani;

d) a Bizottság e párbeszédet kellő mértékben figyelembe veszi az 5. cikkben meghatározott stratégiai dokumentumok és a 6. cikkben meghatározott éves cselekvési program meghatározása és végrehajtása során.

Indokolás

E módosítás – a komitológia elvének megkérdőjelezése nélkül – javaslatot tesz az együttdöntési eljárás szerint elfogadott eszközök végrehajtásáról a Bizottsággal folytatott tárgyalások keretében a Parlamenttel való strukturált párbeszédre, ezzel gyakorlatilag egységesíti a Bizottság már létező kötelezettségvállalásait. Ilyen jellegű párbeszédet a választások megfigyelésével kapcsolatban, a Választási Koordinációs Csoport keretében az AFET és a DEVE bizottságok elnökeinek társelnökletével már megvalósítottak.

Módosítás: 60

19. cikk

A Bizottság 2010. december 31-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, az e rendelet első három évben történt végrehajtásának értékeléséről szóló jelentést, adott esetben egy, az eszköz szükséges módosításainak bevezetéséről szóló jogalkotási javaslattal együtt.

A Bizottság 2010. december 31-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, az e rendelet első három évben történt végrehajtásának értékeléséről szóló jelentést. Bármilyen rendellenes helyzet esetén a Bizottság saját kezdeményezésére vagy az Európai Parlament kérésére, adott esetben egy, az eszköz szükséges módosításainak bevezetéséről szóló jogalkotási javaslatot nyújt be.

Indokolás

Ez a módosítás egységesíti a Bizottság az Európai Parlament 2006. május 17-i ülésén vállalt kötelezettségeit.

ELJÁRÁS

Cím

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD)

Illetékes bizottság

AFET

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

DEVE
6.7.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

Igen

6.7.2006

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Alessandro Battilocchio
10.7.2006

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

28.8.2006

 

 

 

 

Elfogadás dátuma

3.10.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Dobolyi Alexandra, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

(COD)

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság (10.10.2006)

a Külügyi Bizottság részére

a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))

A vélemény előadója: Albert Jan Maat

am

RÖVID INDOKOLÁS

Az emberi jogok és a demokrácia előmozdításának finanszírozási eszközére (rendelet) irányuló javaslat a 179. (fejlesztési együttműködés) és a 181a. (a fejlődő országokon kívüli egyéb harmadik országokkal való gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés) cikken alapul. A javaslat az együttdöntési eljárás hatálya alá tartozik.

A külkapcsolatokra vonatkozó, a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló eredeti javaslataiban a Bizottság az emberi jogokat és a demokráciát „tematikus programnak” tekintette a programozás céljából, de más eszközök jogalapját használta. A Parlament külön jogalap szükségességét hangsúlyozó nyomására a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) egyedi és általános jellegének megtartása érdekében a Bizottság beleegyezett abba, hogy a külső eszközökről folytatott átfogó tárgyalásokkal összefüggésben javaslatot nyújt be.

A Bizottság által a különböző külső eszközök között eredetileg javasolt, majd a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló megállapodást követően módosított pénzügyi felosztást a javaslat miatt technikailag ki kell igazítani. Ez egyértelmű, hiszen az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos különböző fellépések „kikerülnek” ebből a körből, és helyette e külön horizontális eszköz hatálya alá kerülnek.

Az eszközre előirányzott 1103,74 millió euró referenciaösszeget ezért az egyéb fő eszközökből, így a DCI-ből (fejlesztés), az ENPI-ből (szomszédság), az IPA-ból (előcsatlakozás) és a Stabilitási Eszközből származó „hozzájárulások” finanszíroznák. Így tiszteletben lehet tartani a többéves pénzügyi keretben megállapított átfogó összegeket. A vélemény előadója hangsúlyozza a külső eszközök közötti koherencia fontosságát annak biztosítására, hogy ez így legyen. Ezért egy standard módosítást javasol az átfogó kompatibilitás szükségességének hangsúlyozására. A vélemény előadója megjegyzi, hogy a Bizottság által erre a rendeletre javasolt összeg összeegyeztethető a többéves pénzügyi kerettel.

Több módosítás irányul a Parlament előjogainak biztosítására is, különösen a szükséges politikai döntéseket illetően. A javaslat jelenlegi állapotában teljes mértékben elégtelen, hiszen főleg az eljárási oldallal foglalkozik (keretjogszabály), és a stratégiai döntéseket a végrehajtási szakaszra hagyná és egyedül a Bizottság és a tagállamok ellenőrzése alá rendelné.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(2a) bekezdés (új)

(2a)     úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret (TPK) 4. fejezetének felső korlátjával, illetve rámutat arra, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás keretében a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjának rendelkezéseivel összhangban határoznak;

Indokolás

Standard módosítás a pénzügyi plafonnal való általános összeegyeztethetőség biztosítása érdekében.

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 2

(9) preambulumbekezdés

(9) Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekkel a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezés jogalapjául szolgáló és 2006. december 31-én lejáró 975/1999/EK tanácsi rendelet és a 976/1999 tanácsi rendelet lejárta után is hatékony, időszerű és rugalmas módon tudjanak foglalkozni, olyan egyedi pénzügyi forrásokra és egy olyan önálló finanszírozási eszközre van szükség, amelyek képesek továbbra is függetlenül működni, miközben továbbra is kiegészítik a humanitárius segítségnyújtást és a hosszú távú fejlesztési és együttműködési finanszírozási eszközöket;

(9) Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekkel a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezés jogalapjául szolgáló és 2006. december 31-én lejáró 975/1999/EK tanácsi rendelet és a 976/1999 tanácsi rendelet lejárta után is hatékony, időszerű és rugalmas módon tudjanak foglalkozni, olyan egyedi pénzügyi forrásokra és egy olyan külön finanszírozási eszközre van szükség, amelyek képesek továbbra is függetlenül működni, miközben továbbra is kölcsönösen kiegészítik egymást az Európai Unió külpolitikáinak egyéb eszközeivel;

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit jelenthet az „önálló” ebben a környezetben, ezért a „külön” megfelelőbbnek tűnik. A külső fellépések különböző eszközei végső soron mind összekapcsolódnak, ezért a „kölcsönösen kiegészítik egymást” kifejezés a megfelelő.

Módosítás: 3

(14) preambulumbekezdés

(14) A demokrácia és az emberi jogok előmozdítására irányuló közösségi támogatás jelentőssége és hatálya arra szólítja fel a Bizottságot, hogy törekedjen rendszeres és gyakori információcserére az Európai Parlamenttel.

(14) A demokrácia és az emberi jogok előmozdítására irányuló közösségi támogatás jelentősége és hatálya arra szólítja fel a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztatást adjon és tanácskozzon az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az ezen eszközzel kapcsolatos stratégiai döntésekről. Ez kiterjed a rendszeres párbeszéd megkezdésére az Európai Parlamenttel, valamint a Parlament álláspontjának figyelembevételére a végrehajtási szakasz előtt.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 4

(17) preambulumbekezdés

(17) Ez a rendelet létrehozza a program teljes időtartamára vonatkozó pénzügyi keretet, ami a költségvetési hatóság fő referenciapontja lesz az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontja értelmében;

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás: 5

3. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet szerinti közösségi támogatás kiegészíti az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési és Gazdasági Együttműködés Eszköz létrehozásáról szóló rendeletekben az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodást, továbbá a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló rendeletben előírt támogatást. Az e rendelet szerinti közösségi támogatás akkor és olyan mértékben nyújtható, ha egy megfelelő támogatás ezen eszközök alapján önmagában nem nyújtható, vagy ha a támogatás ezen rendelet alapján hatékonyabban nyújtható.

 

(1) Az e rendelet szerinti közösségi támogatás, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló rendeletekben, az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodásban, továbbá a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló rendeletben előírt segítségnyújtás kölcsönösen kiegészíti egymást.

 

Indokolás

Hangsúlyozni kell az eszköz kölcsönös kiegészítő szerepét. Az EIDHR-t nem szabad az „utolsó mentsvárnak" tekinteni, ha valamilyen okból bármely fellépést nem lehet végrehajtani a földrajzi eszközök keretében.

Módosítás: 6

3. cikk (4) bekezdés

4. A Bizottság rendszeres információcserére törekszik az Európai Parlamenttel.

(4) A Bizottság rendszeres párbeszédet kezd az Európai Parlamenttel, és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal összhangban megfelelő módon figyelembe veszi annak álláspontját a stratégiák végrehajtása előtt, illetve folyamán.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 7

5. cikk (2) bekezdés

2. A stratégiai dokumentum meghatározza a Közösség általi finanszírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, a várható eredményeket és a teljesítménymutatókat. Ezen felül megadja – mind az átfogó, mind pedig prioritást élvező területenkénti – jelzésértékű pénzügyi eloszlást; ez adott esetben besorolás formájában is megadható.

(2) A stratégiai dokumentum meghatározza a Közösség általi finanszírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, a várható eredményeket és a teljesítménymutatókat. Ezenfelül a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül megadja – mind az átfogó, mind pedig a források jelzésértékű felosztásával a prioritást élvező területenkénti – jelzésértékű pénzügyi eloszlást; ez adott esetben besorolás formájában is megadható.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 8

5. cikk (3) bekezdés

(3) A stratégiai dokumentumot és annak bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el. Azok nem terjedhetnek túl az e rendelet érvényességi időszakán. A stratégiai dokumentumot félidőben, valamint szükség esetén ad hoc jelleggel felülvizsgálják.

(3) A stratégiai dokumentumot és annak bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el. Azok nem terjedhetnek túl e rendelet érvényességi időszakán. A stratégiai dokumentumot félidőben, legkésőbb három év elteltével, valamint szükség esetén ad hoc jelleggel felülvizsgálják.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 9

5. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) A 3. cikk (4) bekezdésével összhangban a Bizottság rendszeres párbeszédet kezd az Európai Parlamenttel a stratégiai dokumentumok tartalmáról. A 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozatban foglaltak szerint megfelelő módon figyelembe veszi a Parlament álláspontját a stratégiák elfogadása és végrehajtása előtt, illetve folyamán.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 10

6. cikk (3) bekezdés

(3) Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el. Amennyiben az éves cselekvési programok módosításai vonatkozásukban nem haladják meg a kiosztott teljes összeg 20%-át, úgy az ilyen módosításokat a Bizottság fogadja el. Erről tájékoztatja a 16. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot.

(3) Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését a 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban fogadják el.

Indokolás

Figyelembe véve a komitológia általános alkalmazását ezen a területen, szükségtelennek tűnik, hogy a Parlamentet megfosszák a költségvetési hatóság egyik ágaként élvezett felügyeleti jogának további részétől.

Módosítás: 11

8. cikk (2) bekezdés

2. A közösségi finanszírozás kiterjedhet az igazgatási támogatással foglalkozó bizottsági küldöttségek által az e rendelet alapján finanszírozott műveletek irányításához szükséges kiadásaira.

(2) A közösségi finanszírozás kiterjedhet az e rendelet alapján finanszírozott műveletekhez közvetlenül kapcsolódó igazgatási támogatás kiadásaira is.

Indokolás

Annak érdekében, hogy egyértelmű különbséget tegyünk a programhoz kapcsolódó (a 4. fejezetből finanszírozott), igazgatással kapcsolatos tételek (korábbi BA-tételek) és az 5. fejezet alatt szereplő, igazgatással kapcsolatos tételek között. Nem tűnik megfontoltnak az ilyen kiadásoknak kizárólag a küldöttségekre való korlátozása, hiszen lehetnek olyan fellépések (például a személyzet képzése), amelyeket a központban kell finanszírozni.

Módosítás: 12

10. cikk (2) bekezdés

2. A Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikkével összhangban határozhat úgy, hogy a közhatalmi feladatokkal, és különösen a költségvetés-végrehajtási feladatokkal az azon rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett testületeket bízza meg.

(2) A Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikkével összhangban határozhat úgy, hogy a közhatalmi feladatokkal, és különösen a költségvetés-végrehajtási feladatokkal az azon rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett testületeket bízza meg, feltéve, hogy ezek a feladatok nem igényelnek az ugyanezen rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében említett politikai döntést.

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza a kiszervezések feltételeit.

Módosítás, előterjesztette: Ingeborg Gräßle

Módosítás: 13

11. cikk (2) bekezdés

(2) A közösségi finanszírozás jogi formái a következők lehetnek, többek között:

(2) A közösségi finanszírozás jogi formái a következők lehetnek, többek között:

a) támogatási megállapodások, támogatási határozatok vagy hozzájárulási megállapodások;

a) támogatási megállapodások vagy támogatási határozatok;

b) az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke szerinti megállapodások;

b) az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke szerinti megállapodások;

c) közbeszerzési szerződések;

c) közbeszerzési szerződések.

d) munkaszerződések.

 

Indokolás

A „hozzájárulási megállapodások” félreérthető kifejezés. E megállapodások a „támogatási megállapodások” fogalma alá tartoznak. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében a kifejezést törölni kell. Továbbá egyértelművé kell tenni, hogy a támogatásokat a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a kedvezményezettek alkalmazottak foglalkoztatására (tehát munkaszerződések megkötésére) is felhasználhatják. A támogatások azonban nem vezethetnek az EU és a kedvezményezett közötti közvetlen munkakapcsolathoz.

Módosítás: 14

15. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság rendszeresen ellenőrzi és felülvizsgálja programjait, és értékeli a programozás hatékonyságát annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint hogy – a jövőbeli műveletek javítása céljából – lehetővé váljon számára ajánlások megfogalmazása.

(1) A Bizottság rendszeresen ellenőrzi és felülvizsgálja programjait. Biztosítja azt is, hogy értékelésekre kerüljön sor annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint hogy – a jövőbeli műveletek javítása céljából – lehetővé váljon számára ajánlások megfogalmazása. Ennek legkésőbb három év elteltével meg kell történnie. Az értékeléseknek függetlennek kell lenniük, ennek megfelelően nem végezhetőek a program végrehajtásában részt vevő személyek és/vagy testületek által.

Indokolás

A hitelesség érdekében az értékeléseknek függetlennek kell lenniük.

Módosítás: 15

16. cikk (4) bekezdés

(4) A bizottsági ülések jegyzőkönyvét tájékoztatás céljából megküldik az Európai Parlament számára.

(4) A 5. és 6. cikkel összhangban a Bizottság rendszeres párbeszédet kezd az Európai Parlamenttel a stratégiai dokumentumok és az éves cselekvési programok tartalmáról.

Ebből a célból az e cikk alapján létrehozott bizottság elé terjesztett valamennyi tervezetet a tagállamokkal egyidejűleg a Parlamentnek is továbbítani kell.

A párbeszédre az Európai Parlament által kijelölt parlamenti bizottság vagy egyéb testület ülésén kerül sor.

A Bizottság megfelelő módon figyelembe veszi a Parlament álláspontját ezen intézkedések elfogadása és végrehajtása előtt, illetve folyamán.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

Módosítás: 16

19. cikk

A Bizottság 2010. december 31-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, az e rendelet első három évben történt végrehajtásának értékeléséről szóló jelentést, adott esetben egy, az eszköz szükséges módosításainak bevezetéséről szóló jogalkotási javaslattal együtt.

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet első három évben történt végrehajtásának értékeléséről, adott esetben az eszköz szükséges módosításainak bevezetéséről szóló jogalkotási javaslattal együtt.

Indokolás

Összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt, a demokratikus ellenőrzésről és a külső fellépések koherens voltáról szóló nyilatkozattal.

ELJÁRÁS

Cím

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsirendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD)

Illetékes bizottság

AFET

Vélemény
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.7.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma:

Albert Jan Maat
26.9.2006

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2006

10.10.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, José Albino Silva Peneda

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

(COD)

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (5.10.2006)

a Külügyi Bizottság részére

a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))

A vélemény előadója: Teresa Riera Madurell

am

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU vezető szerepet játszik a demokrácia és az emberi jogi kérdések terén, és a jövőben is fenn kell tartania az ezeken a területeken kiharcolt tekintélyét.

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítása új finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló bizottsági javaslat célja, hogy jogalapot teremtsen az Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és az Emberi Jogokért (EIDHR) utódprogramja számára, amely két, 2006 végén hatályát vesztő rendeleten alapul. Az új eszközt 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig kellene alkalmazni.

Az új eszközt – hasonlóan az EIDHR-hez – úgy alakítják majd ki, hogy kiegészítse az EU demokráciával és emberi jogokkal kapcsolatos politikái végrehajtásának különböző más módjait, amelyek a politikai párbeszédtől a diplomáciai lépéseken keresztül a pénzügyi és technikai együttműködés különböző eszközeiig terjednek, a földrajzi és tematikus programokat is beleértve. Az új eszköz az új stabilitási eszköznek a válságmegoldáshoz szorosabban kapcsolódó intézkedéseit is kiegészíti majd.

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság különösen fontosnak tartja, hogy az új eszköz képviselje és támogassa a nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos, nemzetközi szintű célkitűzéseket és intézkedéseket. A bizottság véleményével fel kívánja hívni a figyelmet a nőjogok biztosításának fontosságára a demokrácia és az emberi jogok szélesebb körű koncepcióján belül, valamint meg kívánja teremteni egy, a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából érzékeny, a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítására szolgáló európai pénzügyi eszköz alapját

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

1. cikk (2) bekezdés c) pont

c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása;

c) az emberi jogok, a jogállamiság védelmére és a demokrácia, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítására vonatkozó nemzetközi keret támogatása;

Módosítás: 2

1. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

 

da) a demokrácia építéséhez és az emberi jogok védelméhez való integrált megközelítés előmozdítása, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség és konfliktusok figyelembe vétele;

Módosítás: 3

2. cikk (1) bekezdés a) pont ii. alpont

ii. a részvételi határozathozatali eljárások ösztönzése nemzeti, regionális és helyi szinten, a férfiak és nők egyenlő részvételének előmozdítása a civil társadalomban, valamint a gazdasági és politikai életben;

ii. a részvételi határozathozatali eljárások ösztönzése nemzeti, regionális és helyi szinten, a férfiak és nők egyenlő részvételének előmozdítása a civil társadalomban, valamint a gazdasági és politikai életben, a nők és gyermekek jogainak speciális célként történő megerősítésével, valamint a gyermekek jogai és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésével az összes tevékenység során;

Módosítás: 4

2. cikk (1) bekezdés b) pont ii. alpont

ii. emberi jogvédők;

ii. emberi jogvédők, különösen a nőnemű emberi jogvédők, beleértve a nők és gyermekek jogaiért küzdőket;

Módosítás: 5

2. cikk (1) bekezdés b) pont iii. alpont

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a bármilyen alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelem;

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, valamint a bármilyen alapon – például nemek, rasszok, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez való tartozás, tulajdon, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális beállítottság alapján – történő megkülönböztetés elleni küzdelem;

Módosítás: 6

2. cikk (1) bekezdés b) pont v. alpont

v. a nők jogai;

v. a nők jogai, valamint a nőkkel szembeni diszkrimináció és erőszak összes formája elleni küzdelem, beleértve a nők nemi szerveinek megcsonkítása elleni küzdelmet;

Módosítás: 7

2. cikk (1) bekezdés b) pont vi. alpont

vi. a gyermekek jogai;

vi. a gyermekek jogai és annak biztosítása, hogy a gyermekek érdekei prioritást kapjanak, beleértve a gyermekmunka, valamint a gyermekek katonaként való besorozása és felhasználása elleni küzdelmet;

Módosítás: 8

2. cikk (1) bekezdés b) pont via. alpont (új)

 

via. az emberkereskedelem elleni küzdelem, beleértve a nők és gyermekek bármilyen célból, például szexuális kizsákmányolás, kényszermunka vagy szervkereskedelem céljából történő kereskedelme elleni küzdelem;

Módosítás: 9

2. cikk (1) bekezdés b) pont viii. alpont

viii. oktatás, képzés és ellenőrzés az emberi jogok és a demokrácia területén;

viii. oktatás és képzés, valamint a fiúkkal egyenlő jogok biztosítása a lányok számára az oktatás és képzés terén;

Módosítás: 10

2. cikk (1) bekezdés b) pont viiia. alpont (új)

 

(viiia) az emberi jogok, a megkülönböztetésmentesség és a demokrácia területeinek megfigyelése;

Módosítás: 11

2. cikk (2) bekezdés

(2) Megfelelő mértékben figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség, a gyermekek jogainak, a bennszülött népek jogainak előmozdítását, valamint a konfliktusmegelőzést az e rendeletben említett valamennyi támogatási intézkedésben.

(2) Figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség, a gyermekek jogainak, a bennszülött népek jogainak előmozdítását, valamint a konfliktusmegelőzést az e rendeletben említett valamennyi támogatási intézkedésben.

ELJÁRÁS

Cím

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD)

Felelős bizottság

AFET

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM
6.7.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója:
  A kijelölés dátuma

Teresa Riera Madurell
11.7.2006

A vélemény korábbi előadója:

 

Vizsgálat a bizottságban

12.9.2006

5.10.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.10.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

11

0

2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

BauerEdit, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Járóka Lívia, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Lydia Schenardi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Karin Resetarits

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD))

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.6.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.7.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

6.7.2006

FEMME

6.7.2006

BUDG

6.7.2006

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

Igen

6.7.2006

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Hélène Flautre

21.6.2006

Edward McMillan-Scott

21.6.2006

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

Az EP konzultációja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Az EP konzultációja a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2006

11.9.2006

13.9.2006

3.10.2006

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2006

A zárószavazás eredménye

+

0

41

4

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Marco Cappato, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Inese Vaidere, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Irena Belohorská, Nirj Deva, Árpád Duka-Zólyomi. Hélène Flautre, Michael Gahler, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Achille Occhetto,

Substitute(s) under Rule 178(2)
present for the final vote

Christopher Beazley

Benyújtás dátuma

24.10.2006

Megjegyzések
(az adatok egyetlen nyelven állnak rendelkezésre)

..