Betänkande - A6-0378/2006Betänkande
A6-0378/2006

  BETÄNKANDE om begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier

  26.10.2006 - (2006/2099(IMM))

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Diana Wallis

  Förfarande : 2006/2099(IMM)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0378/2006
  Ingivna texter :
  A6-0378/2006
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier

  (2006/2099(IMM))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –   med beaktande av Gabriele Albertinis begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av rättegången mot honom i distriktsdomstolen i Milano, daterad den 25 april 2006 och tillkännagiven i kammaren den 27 april 2006,

  –   efter att ha hört Gabriele Albertini i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

  –   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986[1],

  –   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0378/2006).

  1.  Europaparlamentet beslutar att fastställa Gabriele Albertinis immunitet och privilegier.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de lämpliga myndigheterna i Italien.

  • [1]  Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203 och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703.

  MOTIVERING

  1.        BAKGRUND

  Vid sammanträdet den 27 april 2006 meddelade Europaparlamentets talman att han hade mottagit en skrivelse av den 25 april 2006, med en begäran om fastställelse av den parlamentariska immuniteten för parlamentsledamot Gabriele Albertini, vilken i tillbörlig ordning översändes till utskottet för rättsliga frågor.

  Begäran rör en utredning som inletts av den allmänna åklagaren vid domstolen i Milano (ärende nr 47625/05) i samband med det brott som omfattas av artikel 595 i den italienska brottsbalken (ärekränkning via pressen), förmodligen på grund av att Albertini i en intervju i Corriere della Sera av den 23 oktober 2005 med titeln ”Kopplingar mellan provinsen Milano, Gavio och Unipol” (”Intreccio Provincia, Gavio e Unipol”) påstås ha förolämpat Filippo Penati, ordförande för provinsfullmäktige i Milano.

  Enligt Albertinis begäran är det förmodligen hans svar på journalistens fråga om den kommande ordföranden för Serravalle-motorvägen som skulle kunna betraktas som förolämpande: ”Jag har inga kommentarer om ordföranden, utan jag avvaktar beslutet från tre domstolar (...). Vad är det för mening att med att ge en privatperson 170 miljoner euro i realisationsvinst före valet? För att citera Bruno Tabacci [ledamot av det italienska parlamentet]: En stor del av Gavios realisationsvinster användes för att hjälpa Unipol att ta över BNL. En privatperson drar med andra ord nytta av offentliga medel och hjälper sedan en politisk fraktion som har köpt aktier från den privata sektorn att ta över en bank. Kanske även brottmålsdomstolarna har ett och annat att säga om den saken.”

  I oktober 2005 rapporterade de största medierna dagligen om utvecklingen i det välkända ärendet om provinsen Milanos köp av aktier i Serravalle, som ägdes av Gavio, vilket ledde till en rent politisk strid i Milanos press.

  Ärendet som omfattar staden Milano, provinsen Milano och Serravalle hade stått i centrum för en traditionell politisk dispyt i över två år och pressen hade för alla parter varit ett klart uttrycksmedel för politiska yttranden, som exempelvis när Ombretta Colli var ordförande för provinsfullmäktige i Milano. Då var två myndigheter inblandade i en livlig politisk dispyt och de inblandade huvudaktörernas yttranden rapporterades av pressen.

  II.       BESTÄMMELSER OCH ALLMÄNNA KOMMENTARER OM IMMUNITETEN FÖR LEDAMÖTER AV EUROPAPARLAMENTET

  1. Artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 lyder som följer:

  ”Artikel 9:

             Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

  Artikel 10:

             Under Europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter åtnjuta

  a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

  b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

  Immuniteten skall även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

  Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.”

  2. Europaparlamentets förfarande regleras genom artiklarna 6 och 7 i arbetsordningen. De relevanta bestämmelserna lyder som följer:

  Artikel 6: Upphävande av immunitet

             ”1. Parlamentet skall vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

             [...]

             3. Varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier som en ledamot eller före detta ledamot lämnar in till talmannen skall tillkännages i kammaren och hänvisas till behörigt utskott.

             [...]”

  Artikel 7: Immunitetsförfaranden

  ”1. Behörigt utskott skall utan dröjsmål, och i den ordning de inkommit, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier.

  2. Utskottet skall lägga fram ett förslag till beslut, i vilket utskottet endast skall rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier skall bifallas eller avslås.

  3. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas. De berörda ledamöterna skall ges möjlighet att höras. De har rätt att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

  [...]

  6. Vid ärenden som rör fastställelse av immunitet eller privilegier skall utskottet ange huruvida omständigheterna innefattar en begränsning av administrativ eller annan natur av ledamöternas rörelsefrihet under resa till eller från parlamentets mötesplats, eller ett yttrande som gjorts eller en röst som avgivits under utövandet av ledamöternas uppdrag, eller om de kan jämföras med andra aspekter som omfattas av artikel 10 i protokollet om immunitet och privilegier och som inte omfattas av nationell lagstiftning. Utskottet skall föreslå att den berörda myndigheten skall uppmanas att dra nödvändiga slutsatser därav.

  7. Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig. Utskottet får emellertid under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över ledamoten eller om det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

  [...]”

  III.      MOTIVERING AV FÖRSLAGET TILL BESLUT

  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier åtnjuter ledamöterna av Europaparlamentet absolut immunitet mot lagföring ”på grund av yttranden de gjort […] under utövandet av sitt ämbete”.

  I själva verket kommenterade Albertini i sina uttalanden som rapporterades av pressen bara allmänna uppgifter som hade en europeisk politisk dimension eftersom de var direkt kopplade till Unipols bud att ta över Banca Nazionale del Lavoro (BNL) och Europeiska kommissionen höll på att utföra de kontroller som krävdes enligt gemenskapslagstiftningen med hänsyn till lagligheten i det uppköpserbjudandet.

  Då han gjorde detta utövade han sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet, i det att han yttrade sig i en fråga av allmänt intresse för hans väljare. Det faktum att yttrandena handlade om agerandet hos en politiker och innehavare av ett offentligt ämbete innebär dessutom att artikeln bör betraktas som ett fullständigt legitimt inlägg i den politiska debatten.

  Genom att säga att ”kanske även brottmålsdomstolarna har ett och annat att säga om den saken” visar Albertini dessutom tydligt att det inte finns någon avsikt att ärekränka eller förolämpa någon, utan han hänvisar istället till den lämpliga institutionella ramen för att slå fast ett eventuellt straffrättsligt ansvar.

  Albertini har helt enkelt skött sitt arbete som ledamot av Europaparlamentet. Att försöka hindra parlamentsledamöter från att uttrycka sin åsikt i olika frågor av allmänt intresse genom att inleda rättsliga förfaranden mot dem är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och strider uppenbart mot artikel 9 i protokollet, som skall skydda ledamöternas yttrandefrihet i utövandet av deras ämbete inom parlamentet som institution.

  IV. SLUTSATS

  Utskottet för rättsliga frågor har prövat skälen för och emot en fastställelse av immuniteten, och rekommenderar på grundval av ovanstående skäl att Gabriele Albertinis immunitet skall fastställas.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier

  Förfarandenummer

  2006/2099(IMM)

  Begäran om fastställelse av immunitet  från*
    av den
    Tillkännagivande i kammaren

  *Endast tillgänglig på ett språk.


  Distriktsdomstolen i Milano
  25.4.2006
  27.4.2006

  Ansvarigt utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  JURI
  27.4.2006

  Föredragande
    Utnämning

  Diana Wallis
  30.5.2006

  Tidigare föredragande

   

  Behandling i utskott

  11.7.2006

  11.9.2006

  2.10.2006

  24.10.2006

   

  Antagande

  24.10.2006

  Slutomröstning: resultat

   

  +

  -

  0

  17
  0
  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Maria Berger, Carlo Casini, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

  Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

  Guido Podestà, Riccardo Ventre, Stefano Zappalà

  Ingivande

   

   

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...