ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

26.10.2006 - (COM(2005)0440 – C6‑0381/2005 – 2005/0185(CNS)) - *

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell

Διαδικασία : 2005/0185(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0379/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0379/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-13) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

(COM(2005)0440 – C6‑0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0440)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 166 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0381/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6‑0379/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο της ΕπιτροπήςΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας, παράλληλα ιδίως με τις δράσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία των καταναλωτών, την απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

(4) Αυτό το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των δράσεών του, με την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας με άλλα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις, ιδίως με τις δράσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τον πολιτισμό, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία των καταναλωτών, την απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την κοινωνία της πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από αυτό το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να σχετίζονται στενά με εκείνες που προωθούνται από άλλα προγράμματα και δράσεις, ώστε αυτές να αλληλοσυμπληρώνονται και να υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ των διαφόρων πεδίων πολιτικής της ΕΕ που σχετίζονται, ενδεχομένως, με το θέμα αυτό.

Οι δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας πρέπει να συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμόρφωσης συνεργειών του ειδικού προγράμματος με άλλες κοινοτικές δράσεις.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

 

(4 α) Η πολυθεματικότητα και η διαθεματικότητα πρέπει να αποτελέσουν θέμα ιδιαίτερης προσοχής στο ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία", σύμφωνα με τις συστάσεις της European Union Research Advisory Group (EURAB 04.009, του Απριλίου 2004) και του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία - Κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της έρευνας1

 

----------------

1 ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 259.

Αιτιολόγηση

Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" δεν μπορεί να μη μετέχει του προβληματισμού αυτού σχετικά με τα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα, οπότε είναι απαραίτητο να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της διαθεματικότητας και της πολυθεματικότητας στα προγράμματα και τα σχέδια.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

 

(4 β) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά γνώσεων, αποτελεσμάτων και τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα της έρευνας προς τις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, καθώς και στους μηχανισμούς ώστε η ζήτηση από πλευράς των επιχειρήσεων να μπορεί να φθάνει με αποτελεσματικό και διαρθρωμένο τρόπο στις ερευνητικές ομάδες.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους του ειδικού προγράμματος "Συνεργασία" είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό τα αποτελέσματα της έρευνας που προωθείται από το πρόγραμμα και υλοποιείται από δημόσιους φορείς, να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση των προϊόντων ή διαδικασιών τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθούν και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί και τα κίνητρα που θα επιτρέψουν σε αυτήν την παραγωγή γνώσεων, ικανοτήτων και τεχνολογίας να γίνει γνωστή και να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, και ιδίως από τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Οι δραστηριότητες υπέρ της καινοτομίας και των ΜΜΕ που υποστηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές με τις δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

(5) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη συμμετοχή των ΜΜΕ σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματά του. Οι δραστηριότητες υπέρ της καινοτομίας και των ΜΜΕ που υποστηρίζονται από το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να επιδιώξουν την μέγιστη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και με τα λοιπά κοινοτικά προγράμματα και δράσεις.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ αποτελούν κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού. Είναι όμως γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτού του είδους κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας και κυρίως έρευνας και ανάπτυξης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να τονωθεί με πιο συγκεκριμένες και προωθημένες δράσεις η συμμετοχή των ΜΜΕ στο ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία".

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

(5 α) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία των περιφερειών στην προσπάθεια για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως αναγνώρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο "Η περιφερειακή διάσταση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας" (COM(2001)0549).

Αιτιολόγηση

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2001)0549, αναφέρεται ότι "οι περιφερειακές πολιτικές έρευνας και καινοτομίας παρέχουν τις βασικές συνιστώσες για την εμφάνιση οικονομιών συσσώρευσης και επιτυχών βιομηχανικών ομάδων". Δεδομένου ότι βασικό στοιχείο της Ανακοίνωσης αυτής αποτελεί η αναφορά στις κατάλληλες κοινοτικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων αναφέρεται η έρευνα, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η σύνδεση των περιφερειών με τον ιστό ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να συνεισφέρει στην επιχορήγηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύσταση της ‘‘Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου’’, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕ.

(7) Το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να συνεισφέρει στην επιχορήγηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύσταση της ‘‘Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου’’, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕπ. Στην ίδια κατεύθυνση, το ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ισόποση οικονομική ενίσχυση, με στόχο την κάλυψη του κινδύνου που σχετίζεται με τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε σχετικά έργα, ώστε αυτές να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξασφάλισης τραπεζικών εγγυήσεων.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ, λόγω του χαρακτήρα και των δομών τους, είναι οι επιχειρήσεις που έχουν περισσότερο ανάγκη την απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης στις πιστώσεις της ΕΤΕπ.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 της συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνάψει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της έρευνας, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στην έρευνα με σκοπό την περαιτέρω ενσωμάτωση της Κοινότητας στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ως εκ τούτου, το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες για το σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε επίπεδο έργου και, με βάση το αμοιβαίο όφελος, στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για επιστημονική συνεργασία.

(8) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 της συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνάψει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της έρευνας, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στην έρευνα με σκοπό την περαιτέρω ενσωμάτωση της Κοινότητας στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ως εκ τούτου, το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες για το σκοπό αυτό και να επιτρέπει ακόμη την συνεργασία και με χώρες που δεν έχουν υπογράψει συμφωνίες προς τον σκοπό αυτό, προβλέποντας να είναι ανοικτό σε επίπεδο έργου και, με βάση το κοινό καλό και το αμοιβαίο όφελος, στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για επιστημονική συνεργασία.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διατυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διατυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να επιβεβαιώνουν την ανθρωπιστική διάσταση της έρευνας, με σεβασμό της δεοντολογικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας..

Αιτιολόγηση

Περισσότερο από ποτέ, η έρευνα διέρχεται περίοδο έντασης, άλλοτε γόνιμης και άλλοτε στείρας, μεταξύ των εντυπωσιακών επιτευγμάτων της και της κοινωνίας, την οικονομική, πολιτική και πολιτισμική διάστασή της. Πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα που η ηθική και η πολυμέρεια των πολιτισμικών απόψεων θέτουν στον κόσμο της έρευνας.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9 α) Το ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον σημαντικό ρόλο των πανεπιστημίων στη διασφάλιση πραγματικά εξαιρετικών επιδόσεων στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης" (COM(2003)0058) και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας της γνώσης.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

(10) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία", και, γενικά, ολόκληρο το Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην εισαγωγή μιας οριζόντιας προσέγγισης, με βάση την οποία σε όλες τις πτυχές, τόσο του ειδικού προγράμματος όσο και του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, θα λαμβάνεται υπόψη ο στόχος της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στη στρατηγική της Λισσαβώνας.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

 

(10 α) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" πρέπει να συμβάλλει στην εκλαΐκευση των επιστημονικών και τεχνολογικών προόδων, ώστε η επιστήμη και η τεχνολογία να έρθουν πλησιέστερα στην κοινωνία.

Αιτιολόγηση

Η επιστήμη και η τεχνολογία αποτελούν σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού του 21ου αιώνα και, συνεπώς, οι δραστηριότητες του προγράμματος αυτού θα πρέπει να συμβάλουν στο να έρθει η επιστήμη πλησιέστερα στην κοινωνία.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 11

Πρέπει να διασφαλιστεί η ορθολογική οικονομική διαχείριση του προγράμματος πλαισίου και η εφαρμογή του με κατά το δυνατόν τον πλέον αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο, καθώς επίσης και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και με οιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να εγγυηθεί την ορθολογική οικονομική διαχείριση του Έβδομου προγράμματος πλαισίου και του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία» και την εφαρμογή αμφοτέρων, καθώς επίσης και τη διαφάνεια και την ευκρίνεια και να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων, με τον απλούστερο και αποτεελσματικότερο δυνατό τρόπο για όλους τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και με οιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Αιτιολόγηση

Η αρχή αυτή πρέπει να καταγράφεται με μεγαλύτερη σαφήνεια μεταξύ των αιτιολογικών σκέψεων του ειδικού προγράμματος.

Τροπολογία 13

Άρθρο 2

Το ειδικό πρόγραμμα υποστηρίζει τις δραστηριότητες που υπάγονται στον τίτλο ‘‘Συνεργασία’’, οι οποίες στηρίζουν το σύνολο των ερευνητικών δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: α)

Το ειδικό πρόγραμμα υποστηρίζει τις δραστηριότητες που υπάγονται στον τίτλο ‘‘Συνεργασία’’, οι οποίες στηρίζουν το σύνολο των ερευνητικών δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: α)

(α) υγεία·

(α) υγεία·

(β) τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία·

(β) τρόφιμα, αλιεία, γεωργία και βιοτεχνολογία·

(γ) τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας·

(γ) τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας·

(δ) νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής·

(δ) νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής·

(ε) ενέργεια·

(ε) ενέργεια·

(στ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)·

(στ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)·

(ζ) μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)·

(ζ) μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)·

(η) κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες·

(η) κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες·

(θ) ασφάλεια και διάστημα.

(θ) ασφάλεια·

 

(ι) διάστημα.

Τροπολογία 14

Άρθρο 3, παράγραφος 1 (νέα)

 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξακριβώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά και σύμφωνα προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ/Ευρατομ) αριθ. 1605/2002.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του προγράμματος περιλαμβανομένων των εσωτερικών δαπανών και δαπανών διαχείρισης για τον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι ανάλογες των καθηκόντων που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα και υπόκεινται στην απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και της νομοθετικής αρχής..

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις που διατίθενται στον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη σύσταση εκτελεστικού οργανισμού και του κανονισμού του Συμβουλίου 58/2003 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Τούτο θα διασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος.

Τροπολογία 16

Άρθρο 3α, παράγραφος 3 (νέα)

 

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και της αναλογικότητας.

Τροπολογία: 17

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας.

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές διασφαλίσεις που απαιτούνται ανάλογα με τον τομέα γνώσεων και τον τύπο της ενεχομένης έρευνας.

Τροπολογία 18

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Άρθρο 5α

 

Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που έχει δηλωθεί στις παρατηρήσεις και στο παράρτημα του ετήσιου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία εισήχθη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής των ΕΚ τον Οκτώβριο 1999. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να διατηρηθεί για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων στα ειδικά προγράμματα του ΠΠ7.

Τροπολογία 19

Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης και θα επιλεγούν τα έργα. Ως κριτήρια λαμβάνονται η αριστεία, οι επιπτώσεις και η εκτέλεση· σε αυτό το πλαίσιο, οι επιπλέον απαιτήσεις, οι συντελεστές στάθμισης και τα κατώφλια διευκρινίζονται περαιτέρω ή συμπληρώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης και θα επιλεγούν τα έργα, αναγνωρίζοντας τη συμβατότητα της συμμετοχής ερευνητών και ομάδων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ταυτόχρονα.Ως κριτήρια λαμβάνονται η αριστεία, οι επιπτώσεις και η εκτέλεση· σε αυτό το πλαίσιο, οι επιπλέον απαιτήσεις, οι συντελεστές στάθμισης και τα κατώφλια διευκρινίζονται περαιτέρω ή συμπληρώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικές ομάδες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ταυτόχρονα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, χωρίς αυτό να αποτελεί αιτία αποκλεισμού, καθόσον αυτό στην ουσία βελτιώνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Τροπολογία 20

Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 εφαρμόζεται για την έγκριση:

2. Η ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εφαρμόζεται για την έγκριση::

Τροπολογία 21

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 αυτής.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά με τη γενική πρόοδο της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος, και της παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις ΕΤΑ που χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος.

3. Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ

3. Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παραγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 8.

4. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

 

5. Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά με τη γενική πρόοδο της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος, και της παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις ΕΤΑ που χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος αυτού.

 

Τροπολογία 22

Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, παράγραφος 2

Πρωταρχικός σκοπός είναι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της προώθησης της έρευνας στο πλέον υψηλό επίπεδο αριστείας.

Η έρευνα πρέπει πρωταρχικά να αποσκοπεί στην διεύρυνση της γνώσης. Πρωταρχικός σκοπός είναι η συμβολή στην διεύρυνση της γνώσης αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της προώθησης της έρευνας στο πλέον υψηλό επίπεδο αριστείας. Η έρευνα αποτελεί θεμελιώδες μέσον για την διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης, τη συμμετοχή και την δραστηριοποίηση των ενεργών πολιτών, την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η επιστήμη συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία ή με τα οφέλη και τα κέρδη της βιομηχανίας. Η επιστημονική έρευνα πρέπει να αποσκοπεί κυρίως στην διεύρυνση της γνώσης.

Τροπολογία 23

Παράρτημα Ι, Εισαγωγή, παράγραφος 2 (νέα)

 

Σε περίπτωση εταιρικών σχέσεων πανεπιστημίων-βιομηχανίας, η Επιτροπή αναλαμβάνει να διαχέει τα αποτελέσματα τόσο της βασικής όσο και της εφηρμοσμένης έρευνας, όταν αυτά έχουν δημόσιο ενδιαφέρον και αποσκοπούν στο κοινό καλό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η ευρωπαϊκή έρευνα να τιμήσει τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν με την Ατζέντα της Λισαβόνας πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την διάχυση και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης. Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, τα οποία προβλέπουν τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο η έρευνα επί θεμάτων που δεν έχουν άμεσες βιομηχανικές εφαρμογές όσο και η προσπελασιμότητα και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδίως εάν τα αποτελέσματα αυτά συμβάλλουν πράγματι στη βελτίωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας

Τροπολογία 24

Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, σημείο (9) και (9α) (νέο)

(9) Ασφάλεια και διάστημα.

(9) Ασφάλεια·

 

(9α) Διάστημα

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά τις διασυνδέσεις μεταξύ διαστήματος και ασφάλειας, τα δύο αυτά θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δύο χωριστές και σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία 25

Παράρτημα I, παράγραφος 5

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού προγράμματος θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και η παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των φύλων· επιπλέον, θα λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές της έρευνας που πρόκειται να αναληφθεί και των δυνητικών εφαρμογών της, καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης και οι επιστημονικές και τεχνολογικές προοπτικές.

Η υλοποίηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου θα διέπεται από την επιστημονική και τεχνολογική αριστεία. Επιπλέον, θα λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές της έρευνας που πρόκειται να αναληφθεί και των δυνητικών εφαρμογών της, καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης και οι επιστημονικές και τεχνολογικές προοπτικές.

Τροπολογία 26

Παράρτημα I, παράγραφος 5 α(νέα)

 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν τη μείωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών, μέσω της παροχής διαφοροποιημένων κινήτρων όσον αφορά τις τεχνολογικές ικανότητες των επιχειρήσεων, σε όλα τα επίπεδα. Προς τον σκοπό αυτόν, οι δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου συντονίζονται με τους άξονες δράσης των άλλων πολιτικών της Επιτροπής και ιδιαίτερα με αυτούς της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Η πολιτική συνοχής αποτελεί βασική πολιτική της Ένωσης και, επομένως, πρέπει να διέπει όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι τεχνολογικές ανισότητες, δηλαδή το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών είναι, σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερων διαστάσεων από ό,τι οι οικονομικές διαφορές ή οι διαφορές στο επίπεδο ζωής. Έχει λοιπόν σημασία, το πρόγραμμα Συνεργασία να προωθεί τη μείωση των διαφορών στην τεχνολογική ικανότητα των επιχειρήσεων μεταξύ των κρατών και των περιφερειών της Ένωσης, κάτι που προϋποθέτει κοινή δράση με τις περιφερειακές πολιτικές.

Τροπολογία 27

Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 1

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα επιστημονικά πεδία προτεραιότητας, τα οποία επικαλύπτονται με τους θεματικούς τομείς, όπως οι επιστήμες και οι τεχνολογίες της θάλασσας. Η πολυεπιστημονικότητα θα ενθαρρυνθεί μέσω κοινών διαθεματικών προσεγγίσεων των αντικειμένων της έρευνας και της τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για πολλούς θεματικούς τομείς. Τέτοιου είδους διαθεματικές προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, μέσω:

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία προτεραιότητας που άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και τεχνολογίες της θάλασσας και οι τεχνολογίες για τον τουρισμό, η πράσινη μηχανική και χημεία, και η περιβαλλοντική υγεία. Η πολυεπιστημονικότητα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας με συγκεκριμένη αποστολή, θα ενθαρρυνθεί μέσω κοινών διαθεματικών προσεγγίσεων των αντικειμένων της έρευνας και της τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για πολλούς θεματικούς τομείς. Τέτοιου είδους διαθεματικές προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, μέσω:

Της χρήσης κοινών προσκλήσεων για τους θεματικούς τομείς, στην περίπτωση που ένα ερευνητικό θέμα είναι σαφώς σχετικό με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων θεματικών τομέων·

Της χρήσης κοινών προσκλήσεων για τους θεματικούς τομείς, στην περίπτωση που ένα ερευνητικό θέμα είναι σαφώς σχετικό με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων θεματικών τομέων·

Της ιδιαίτερης έμφασης που θα δοθεί στη διεπιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της δραστηριότητας “νεοεμφανιζόμενες ανάγκες”·

Της ιδιαίτερης έμφασης που θα δοθεί στη διεπιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της δραστηριότητας “νεοεμφανιζόμενες ανάγκες”·

Της προσφυγής στην αξιοποίηση εξωτερικών συμβουλών που θα προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιστημών και κλάδων για την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας·

Της προσφυγής στην αξιοποίηση συμβούλων αναγνωρισμένου κύρους που θα προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιστημών και κλάδων για την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας·

Της διασφάλισης της συνοχής με τις πολιτικές της ΕΕ, για την έρευνα που έχει αντικείμενο τις πολιτικές·

Της διασφάλισης της συνοχής με τις πολιτικές της ΕΕ, για την έρευνα που έχει αντικείμενο τις πολιτικές·

Τροπολογία 28

Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των θεματικών τομέων του παρόντος ειδικού προγράμματος και των δράσεων στο πλαίσιο άλλων ειδικών προγραμμάτων του 7ου προγράμματος πλαισίου, όπως αυτών που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος “Ικανότητες”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των θεματικών τομέων του παρόντος ειδικού προγράμματος και των δράσεων στο πλαίσιο άλλων ειδικών προγραμμάτων του 7ου προγράμματος πλαισίου, όπως αυτών που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος “Ικανότητες”. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τις δραστηριότητες που εντάσσονται σε μια προσπάθεια ειδικού συντονισμού με τις αντίστοιχες άλλων ειδικών προγραμμάτων, καθώς και τους κατάλληλους μηχανισμούς για την υλοποίηση του συντονισμού αυτού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σον συντονισμό μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ειδικού προγράμματος, και εκείνων που προβλέπονται στα άλλα ειδικά προγράμματα και θα βοηθούσαν στην εκτέλεση, τη διάδοση και την εκμετάλλευσή τους.

Τροπολογία 28

Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", παράγραφος 1

Η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων για τη βιομηχανία διασφαλίζεται βάσει, μεταξύ άλλων πηγών, των εργασιών των διαφόρων “Eυρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών”. Tο παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει συνεπώς στην εκτέλεση των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας που εκπονήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, όπου τα εν λόγω Σχέδια παράγουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν στα διαθέσιμα Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας λαμβάνονται ήδη υπόψη από τους εννέα θεματικούς τομείς που προσδιορίζονται παρακάτω. Η λεπτομερέστερη ενσωμάτωση του τεχνικού τους περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την διαμόρφωση του λεπτομερούς προγράμματος εργασίας για τις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων για τη βιομηχανία, και η συνεχής συμμετοχή της βιομηχανίας σε αυτούς, διασφαλίζεται βάσει, μεταξύ άλλων πηγών, των εργασιών των διαφόρων “Eυρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών”. Tο παρόν ειδικό πρόγραμμα, από κοινού με τη βιομηχανία, θα συμβάλει συνεπώς στην εκτέλεση των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας που εκπονήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, όπου τα εν λόγω Σχέδια παράγουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν στα διαθέσιμα Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας λαμβάνονται ήδη υπόψη από τους εννέα θεματικούς τομείς που προσδιορίζονται παρακάτω. Η λεπτομερέστερη ενσωμάτωση του τεχνικού τους περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την διαμόρφωση του λεπτομερούς προγράμματος εργασίας για τις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Αιτιολόγηση

Η αξία των Ευρωπαϊκών Πλατφορμών Τεχνολογίας έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει για συνένωση των δυνάμεων.

Τροπολογία 30

Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", παράγραφος 2

Θα διασφαλιστεί επίσης η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ και των κανονιστικών ρυθμίσεων. Αυτό αφορά τομείς πολιτικής όπως ο τομέας της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του καταναλωτή, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της αναπτυξιακής βοήθειας, της αλιείας, της ναυτιλίας, της γεωργίας, της υγείας και της σωστής διαβίωσης των ζώων, των μεταφορών, της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, της κοινωνίας των πληροφοριών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, της συνοχής, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και την προτυποποιητική και την συντυποποιητική έρευνα σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προτύπων και της εφαρμογής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατόν να διαδραματίσουν ρόλο οι πλατφόρμες που συνενώνουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς με την ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να εξεταστούν Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας που αφορούν τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλους τομείς πολιτικής.

Θα διασφαλιστεί επίσης η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ και των κανονιστικών ρυθμίσεων. Αυτό αφορά τομείς πολιτικής όπως ο τομέας της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του καταναλωτή, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της αναπτυξιακής βοήθειας, της αλιείας, της ναυτιλίας, της γεωργίας, της υγείας και της σωστής διαβίωσης των ζώων, των μεταφορών, της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, της κοινωνίας των πληροφοριών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, της συνοχής, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και την προτυποποιητική και την συντυποποιητική έρευνα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τον ανταγωνισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των προτύπων και της εφαρμογής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατόν να διαδραματίσουν ρόλο οι πλατφόρμες που συνενώνουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς με την ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να εξεταστούν Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας που αφορούν τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλους τομείς πολιτικής.

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα πρέπει να είναι διαλειτουργικά προκειμένου να ενταθεί ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία 31

Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

Νεοεμφανιζόμενες ανάγκες: παροχή ειδικής ενίσχυσης σε ερευνητικές προτάσεις που αποσκοπούν στον προσδιορισμό ή την περαιτέρω διερεύνηση, σε δεδομένο πεδίο ή/και στο σημείο τομής περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων, νέων επιστημονικών και τεχνολογικών προοπτικών, ιδίως προοπτικών που ανοίγουν το δρόμο σε κορυφαία επιτεύγματα. Η εν λόγω ενίσχυση υλοποιείται μέσω:

Νεοεμφανιζόμενες ανάγκες: παροχή ειδικής ενίσχυσης σε ερευνητικές προτάσεις που αποσκοπούν στον προσδιορισμό ή την περαιτέρω διερεύνηση, σε δεδομένο πεδίο ή/και στο σημείο τομής περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων, νέων επιστημονικών και τεχνολογικών προοπτικών, ιδίως προοπτικών που ανοίγουν το δρόμο σε κορυφαία επιτεύγματα ή άμεσες εφαρμογές. Η εν λόγω ενίσχυση υλοποιείται μέσω:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιηθεί αμέσως το δυναμικό για καινοτόμες εφαρμογές επιστημονικών και τεχνολογικών ευκαιριών, μόλις αυτό αναδυθεί από τη διεξαγόμενη έρευνα χωρίς κατ’ ανάγκη να αναμένουμε την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.

Τροπολογία 32

Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", παράγραφος 1, εδάφιο 1

Της ανοικτής έρευνας “από τη βάση προς την κορυφή” επί θεμάτων που προσδιορίζονται από τους ίδιους τους ερευνητές προκειμένου να αναπτυχθούν νέες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες (δράσεις ‘‘Περιπέτεια”) ή να αξιολογηθούν νέες ανακαλύψεις ή προσφάτως παρατηρηθέντα φαινόμενα, τα οποία μπορεί να ενέχουν κινδύνους ή προβλήματα για την κοινωνία (δράσεις ‘Διορατικότητα”)·

Της ανοικτής έρευνας “από τη βάση προς την κορυφή” επί θεμάτων που προσδιορίζονται από τους ίδιους τους ερευνητές προκειμένου να αναπτυχθούν νέες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες (δράσεις ‘‘Περιπέτεια”), ή να εντοπιστούν σε προγενέστερο στάδιο εξελίξεις και τάσεις με σημαντικές προοπτικές εφαρμογής (δράσεις «πρόβλεψη») ή να αξιολογηθούν νέες ανακαλύψεις ή προσφάτως παρατηρηθέντα φαινόμενα, τα οποία μπορεί να ενέχουν κινδύνους ή προβλήματα για την κοινωνία (δράσεις ‘Διορατικότητα”)·

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις πρόβλεψης κερδίζουν έδαφος λόγω του ότι οι ερευνητές νοιώθουν όλο και περισσότερο υποχρεωμένοι να εξετάζουν τις ευρύτερες πτυχές καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις επιπτώσεις της έρευνάς τους. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η στρατηγική σκέψη των ερευνητών σε επίπεδο από τα κάτω προς τα άνω, καθόσον η έγκαιρη πρόβλεψη των μελλοντικών επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων και των ενδεχομένων εφαρμογών θα δώσει τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ΕΕ.

Τροπολογία 33

Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

Προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση και η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας της ΕΕ, η διάδοση των γνώσεων και η μεταφορά των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, θα ενισχυθεί σε όλους τους θεματικούς τομείς, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων δικτύωσης/διαμεσολάβησης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, συνδρομής από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η εν λόγω ενίσχυση θα εφαρμοστεί σε κάθε θεματικό τομέα μέσω:

Προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση, η χρήση και η επίπτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας της ΕΕ, η διάδοση και μεταφορά των γνώσεων και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, θα ενισχυθεί σε όλους τους θεματικούς τομείς, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων δικτύωσης/διαμεσολάβησης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, συνδρομής από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εν λόγω ενίσχυση θα εφαρμοστεί σε κάθε θεματικό τομέα μέσω:

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εκμετάλλευση της ερευνητικής προσπάθειας, οι προοπτικές αξιοποίησης πρέπει να ενσωματωθούν στην ερευνητική δραστηριότητα.

Τροπολογία 34

Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, δεύτερη παύλα

- Της παροχής στοχοθετημένης συνδρομής σε έργα και κοινοπραξίες, ούτως ώστε να τους διασφαλιστεί η πρόσβαση στις αναγκαίες δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των αποτελεσμάτων·

- Της παροχής στοχοθετημένης συνδρομής σε έργα και κοινοπραξίες, ούτως ώστε να τους διασφαλιστεί η πρόσβαση στις αναγκαίες δεξιότητες και πόρους, ιδίως οικονομικούς, για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των αποτελεσμάτων·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια περιορισμού των εμποδίων με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι ερευνητές κατά την αναζήτηση της αναγκαίας χρηματοδότησης για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Τροπολογία 35

Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, τρίτη παύλα

Των ειδικών δράσεων διάδοσης οι οποίες υιοθετούν μία προενεργό προσέγγιση της διάδοσης των αποτελεσμάτων, μέσω μιας σειράς έργων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα των προηγούμενων προγραμμάτων πλαισίων και άλλα ερευνητικά προγράμματα, και οι οποίες στοχεύουν ειδικούς τομείς ή ομάδες άμεσα ενδιαφερόμενων συντελεστών, όπως οι δυνητικοί χρήστες·

Των ειδικών δράσεων διάδοσης οι οποίες υιοθετούν μία προενεργό προσέγγιση της διάδοσης των αποτελεσμάτων, μέσω μιας σειράς έργων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα των προηγούμενων προγραμμάτων πλαισίων και άλλα ερευνητικά προγράμματα, και οι οποίες στοχεύουν ειδικούς τομείς ή ομάδες άμεσα ενδιαφερόμενων συντελεστών, με ιδιαίτερη έμφαση στους δυνητικούς χρήστες και το προπανεπιστημιακό προσωπικό·

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθεί η επιστημονική σταδιοδρομία, σκόπιμο είναι τα επιστημονικά αποτελέσματα να συγκρίνονται με αυτούς που συμβάλλουν σε αυτά ή τα παρεμποδίζουν: Το διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τροπολογία 36

Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, πέμπτη παύλα

Των υπηρεσιών της CORDIS για την προώθηση της διάδοσης των γνώσεων και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων·

Των υπηρεσιών της CORDIS για την προώθηση της διάδοσης των γνώσεων, κατά τρόπο προσιτό στον χρήστη, και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων·

Αιτιολόγηση

Η δικτυακή πύλη για τις ανακοινώσεις του Cordis της Επιτροπής πρέπει να είναι προσιτή στους χρήστες.

Τροπολογία 37

Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, έκτη παύλα

Των πρωτοβουλιών για την προώθηση του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων επί επιστημονικών θεμάτων και επί ερευνητικών αποτελεσμάτων με το ευρύ κοινό πέραν της ερευνητικής κοινότητας.

Των πρωτοβουλιών για την προώθηση του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων επί επιστημονικών θεμάτων και επί ερευνητικών αποτελεσμάτων με το ευρύ κοινό πέραν της ερευνητικής κοινότητας ακόμη και μέσω της χρήσης της έρευνας προς όφελος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ).

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην επιστημονική γνώση θα συμβάλει στη διευκόλυνση της αποδοχής και της κατανόησης των νέων τεχνολογιών από την κοινή γνώμη.

Τροπολογία 38

Παράρτημα Ι - θέμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 1

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος των αναγκαίων πόρων δικαιολογούν τη συγκρότηση μακροπρόθεσμων εταιρικών συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υπό μορφή Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες, οι οποίες απορρέουν κυρίως από τις εργασίες των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών και καλύπτουν μία επιλεγμένη πτυχή ή μικρό αριθμό επιλεγμένων πτυχών της έρευνας στον αντίστοιχο τομέα, συνδυάζουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και την εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση, όπου συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και η χρηματοδότηση δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα αποφασιστούν βάσει χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης).

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος των αναγκαίων πόρων δικαιολογούν τη συγκρότηση μακροπρόθεσμων εταιρικών συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υπό μορφή Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες, οι οποίες απορρέουν κυρίως από τις εργασίες των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών και καλύπτουν μία επιλεγμένη πτυχή ή μικρό αριθμό επιλεγμένων πτυχών της έρευνας στον αντίστοιχο τομέα, συνδυάζουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και την εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση, όπου συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και η χρηματοδότηση δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα αποφασιστούν, κατά περίπτωση, βάσει χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης).

Αιτιολόγηση

Οι πλατφόρμες που πρέπει να επιλεγούν πρέπει να απορρέουν από ανεξάρτητη ανάλυση της ανάγκης ύπαρξης κάθε πλατφόρμας.

Τροπολογία 39

Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", παράγραφος 1

Για τον συντονισμό των μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθούν κυρίως δύο μέσα: ο μηχανισμός ERA-NET και η συμμετοχή της Κοινότητας σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη (άρθρο 169 της συνθήκης). Η δράση θα χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να αυξηθεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια μεταξύ του προγράμματος πλαισίου και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο διακυβερνητικών δομών όπως το EUREKA, το EIROforum και το COST. Θα παρασχεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τις δραστηριότητες διοίκησης και συντονισμού του COST, ούτως ώστε το COST να μπορέσει να συνεχίσει να συμβάλει στον συντονισμό και στις ανταλλαγές μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο.

Για τον συντονισμό των μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθούν κυρίως δύο μέσα: ο μηχανισμός ERA-NET και η συμμετοχή της Κοινότητας σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη (άρθρο 169 της συνθήκης). Η δράση θα χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να αυξηθεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια μεταξύ του προγράμματος πλαισίου και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο διακυβερνητικών δομών όπως το EUREKA, το EIROforum και το COST. Δεδομένης της σημασίας που έχει η ανάπτυξη των ΜΜΕ για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στην έρευνα, όπως ορίζεται με βάση το άρθρο 169 της Συνθήκης, (τα προγράμματα EUREKA και EUROSTARS). Θα παρασχεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τις δραστηριότητες διοίκησης και συντονισμού του COST, ούτως ώστε το COST να μπορέσει να συνεχίσει να συμβάλει στον συντονισμό και στις ανταλλαγές μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 40

Παράρτημα Ι, Θέμα «διεθνής συνεργασία», παράγραφος 1

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα ενισχύσουν την διεθνή πολιτική σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία έχει δύο αλληλεξαρτώμενους στόχους:

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα ενισχύσουν την διεθνή πολιτική σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία έχει τρεις αλληλεξαρτώμενους στόχους:

 

Να δημιουργήσει τη βάση των ερευνητικών δράσεων και ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να παγιώσει και να ενισχύσει τα αρμόδια όργανα: πανεπιστήμια και δημόσια και ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης ερευνητών·

Να ενισχύσει και να προάγει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών με τρίτες χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι άκρως βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι αναδυόμενες οικονομίες στην επιστήμη και την τεχνολογία, καλώντας τους λαμπρότερους επιστήμονες τρίτων χωρών να εργαστούν στην Ευρώπη ή να συνεργαστούν με αυτήν.

Να ενισχύσει και να προάγει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών με τρίτες χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι άκρως βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι αναδυόμενες οικονομίες στην επιστήμη και την τεχνολογία, καλώντας τους λαμπρότερους επιστήμονες τρίτων χωρών να εργαστούν στην Ευρώπη ή να συνεργαστούν με αυτήν.

Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος.

Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να παγιωθούν και να βελτιωθούν τα όργανα που είναι αρμόδια για την έρευνα ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκό κλίμα για τους ερευνητές και τις επενδύσεις.

Τροπολογία 41

Παράρτημα Ι, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 1η παύλα

Να ενισχύσει και να προάγει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών με τρίτες χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι άκρως βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι αναδυόμενες οικονομίες στην επιστήμη και την τεχνολογία, καλώντας τους λαμπρότερους επιστήμονες τρίτων χωρών να εργαστούν στην Ευρώπη ή να συνεργαστούν με αυτήν.

Να ενισχύσει και να προάγει ερευνητικά προγράμματα παγκόσμιας αξίας μέσω στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών στην επιστήμη και την τεχνολογία, με τρίτες χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι άκρως βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι αναδυόμενες οικονομίες , υποστηρίζοντας την κινητικότητα επιστημόνων τρίτων χωρών για να δημιουργηθούν οι καλύτερες συνθήκες ώστε να μπορούν να εργαστούν στην Ευρώπη ή να συνεργαστούν με αυτήν και να είναι δυνατή στη συνέχεια η επιστροφή στην πατρίδα τους.

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες ώστε να προσέρχονται στο ευρωπαϊκό ερευνητικό σύστημα ξένοι ερευνητές, οι οποίοι να μπορούν, όταν επιστρέφουν στην χώρα προέλευσής τους, να συνεχίζουν τη συνεργασία τους με την Ευρώπη και να επωφελούνται από τα αποτελέσματα των κοινών ερευνών. Πρέπει επίσης, στα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ μεικτών ερευνητικών ομάδων, να λαμβάνονται υπόψη με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο οι προτεραιότητες των μεν και των δε.

Τροπολογία 42

Παράρτημα Ι, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 2η παύλα

- Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος.

- Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, ενισχύοντας την έννοια της παγκόσμιας συνεργασίας, της χρήσης της γνώσης και των πληροφοριών από όλους.

Τροπολογία 43

Παράρτημα Ι, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 2

Η διεθνής πολιτική για την επιστημονική συνεργασία της ΕΕ θα δώσει έμφαση και θα αναπτύξει τη συνεργασία ούτως ώστε να δημιουργηθούν, να χρησιμοποιηθούν από κοινού και να αξιοποιηθούν γνώσεις μέσω ισότιμων ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό, το περιφερειακό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, καθώς και τη βάση γνώσεων των χωρών εταίρων. Η στρατηγική προσέγγιση συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης μέσω τέτοιου είδους εταιρικών συνεργασιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε διμερές, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα θα πρέπει επίσης να προωθηθεί μέσω πολυμερών διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ενισχυόμενες δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα συνδεθούν με καθιερωμένα πολιτικά θέματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ και να διασφαλιστεί η συμβολή στην κοινή υιοθέτηση των ευρωπαϊκών αξιών, της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικοοικονομικής προόδου, της περιβαλλοντικής προστασίας και της καλής διαβίωσης υπό το πρίσμα της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης. Η διεθνής συνεργασία θα εφαρμοστεί στο παρόν πρόγραμμα πλαίσιο εντός εκάστου θεματικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:

Η διεθνής πολιτική για την επιστημονική συνεργασία της ΕΕ θα δώσει έμφαση και θα αναπτύξει τη συνεργασία ούτως ώστε να δημιουργηθούν, να χρησιμοποιηθούν από κοινού και να αξιοποιηθούν γνώσεις μέσω ισότιμων ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές, το εθνικό, το περιφερειακό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, καθώς και τη βάση γνώσεων και των προτεραιοτήτων της Ευρώπης και των χωρών εταίρων. Η στρατηγική προσέγγιση συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης μέσω τέτοιου είδους εταιρικών συνεργασιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε διμερές, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με βάση το δημόσιο και συλλογικό συμφέρον. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα θα πρέπει επίσης να προωθηθεί μέσω πολυμερών διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ενισχυόμενες δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα συνδεθούν με καθιερωμένα πολιτικά θέματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ και να διασφαλιστεί η συμβολή στην κοινή υιοθέτηση των αποτελεσμάτων, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικοοικονομικής προόδου, της περιβαλλοντικής προστασίας και της καλής διαβίωσης υπό το πρίσμα της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης. Η διεθνής συνεργασία θα εφαρμοστεί στο παρόν πρόγραμμα πλαίσιο εντός εκάστου θεματικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:

Τροπολογία 44

Παράρτημα Ι, Θέμα «διεθνής συνεργασία», παράγραφος 3, εδάφιο 2

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο προσδιορισμός των ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών ή ομάδων χωρών. Οι προτεραιότητες θα προσδιοριστούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, το δυναμικό και το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, με ειδικές στοχοθετημένες δράσεις εντός ή μεταξύ των θεματικών τομέων, π.χ. στην υγεία, στη γεωργία, στις υποδομές αποχέτευσης, στην ύδρευση, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην κοινωνική συνοχή, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών. Τέτοιες δράσεις είναι κυρίως οι δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων και των συνεργατικών ικανοτήτων των υποψηφίων για ένταξη χωρών, των γειτονικών, των αναπτυσσόμενων και των αναδυόμενων χωρών. Οι δράσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δράσεις των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών.

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο προσδιορισμός των ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών ή ομάδων χωρών. Οι προτεραιότητες θα προσδιοριστούν με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος και τις ιδιαίτερες ανάγκες, το δυναμικό και το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, με ειδικές στοχοθετημένες δράσεις εντός ή μεταξύ των θεματικών τομέων, π.χ. στην υγεία, ειδικότερα στις παραμελημένες νόσους, στη γεωργία, στις υποδομές αποχέτευσης, στην ύδρευση, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην κοινωνική συνοχή, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών. Εκτός από την εξυπηρέτηση τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης: δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων και των συνεργατικών ικανοτήτων των υποψηφίων για ένταξη χωρών, των γειτονικών, των αναπτυσσόμενων και των αναδυόμενων χωρών. Οι δράσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δράσεις των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι ειδικές δράσεις διεθνούς συνεργασίας του ειδικού προγράμματος συνεργασίας θα καλύπτουν ιδίως τομείς έρευνας αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τις τρίτες χώρες.

Τροπολογία 45

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 1 α (νέα)

 

Στην κατεύθυνση αυτή, θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα και συνέργεια με άλλα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις, καθώς και με τα εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα που αναπτύσσονται στα διάφορα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί καλός συντονισμός μεταξύ όλων των προγραμμάτων, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και με τα κράτη μέλη ώστε να καταβληθούν κοινές προσπάθειες χωρίς επικαλύψεις.

Τροπολογία 46

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 3

Θα εξεταστούν θέματα που αφορούν τον ρόλο των δύο φύλων στην έρευνα και θα ενσωματωθούν στα έργα, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην έναρξη διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως με ομάδες ασθενών, στο πρωιμότερο κατά το δυνατόν στάδιο, όσον αφορά τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν από την έρευνα στη βιοϊατρική και τη γενετική. Θα διασφαλισθεί επίσης η ευρεία διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Θα ληφθούν υπόψη και θα ενσωματωθούν στα έργα, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τα θέματα που αφορούν τη διάσταση του φύλου. Οι παράγοντες κινδύνου, οι βιολογικοί μηχανισμοί, οι κλινικές εκδηλώσεις, οι συνέπειες και η θεραπεία των ασθενειών διαφέρουν συχνά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν επίσης ασθένειες που απαντώνται μόνον ή συχνότερα στις γυναίκες ή στους άνδρες (όπως η ινομυαλγία και η χρόνια κόπωση, που απαντάται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες παρά στους άνδρες). Ως εκ τούτου, όλες οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος θεματικού τομέα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πιθανότητα τέτοιων διαφορών στα ερευνητικά τους πρωτόκολλα, στις μεθοδολογίες και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην έναρξη διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως με ομάδες ασθενών, στο πρωιμότερο κατά το δυνατόν στάδιο, όσον αφορά τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν από την έρευνα στη βιοϊατρική και τη γενετική. Θα διασφαλισθεί επίσης η ευρεία διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Αιτιολόγηση

Είναι επειγόντως αναγκαίο να περιληφθει η διάσταση του φύλου στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία. Η χρόνια κόπωση και η ινομυαλγία είναι ασθένειες "αόρατες", λόγω της δυσχερούς διάγνωσής τους και της έλλειψης πόρων με προορισμό την έρευνα και τη θεραπεία τους. Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% των ατόμων που πάσχουν από τις ασθένειες αυτές είναι γυναίκες. Πρόκειται, συνεπώς, για μια ασθένεια φύλου.

Είναι επείγον να ερευνηθούν οι αιτίες των ασθενειών αυτών και να αναζητηθούν θεραπείες. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η αύξηση των πόρων που χορηγούνται για τη σχετική έρευνα.

Τροπολογία 47

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 "Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 1η παύλα

- Έρευνα υψηλής απόδοσης: ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή δεδομένων και θα βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων (βιοτράπεζες). Θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του γονιδιώματος, την έκφραση των γονιδίων, την γονοτυπική και την φαινοτυπική ανάλυση, τη δομική γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική και τη συστημική βιολογία, καθώς και σε άλλα νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

- Έρευνα υψηλής απόδοσης: ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή δεδομένων και θα βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση και πειραματική και βιοϋπολογιστική ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων (βιοτράπεζες). Θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του γονιδιώματος, με ταχείες, οικονομικά αποδοτικές και ευρέως προσιτές μεθόδους, την έκφραση των γονιδίων, την γονοτυπική και την φαινοτυπική ανάλυση, τη δομική γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική και τη συστημική βιολογία, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης υπερυπολογιστών για δομική προτυποποίηση· καθώς και σε άλλα νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση των δεδομένων δεν θα πρέπει να έχει μόνο πειραματικό χαρακτήρα, αλλά να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες της βιοπληροφορικής, πράγμα που θα άνοιγε ένα ευρύ φάσμα νέων δυνατοτήτων.

Μέχρι τούδε η δομική βιολογία έχει εν πολλοίς ασχοληθεί με "στατικές εικόνες" βιολογικών μορίων. Όμως τα βιολογικά μόρια είναι άκρως δυναμικά, στην δε εσωτερική κινητικότητά τους οφείλονται σε μεγάλο βαθμό οι βιολογικές λειτουργίες τους. Η ανάπτυξη προτύπων μακρομοριακής δυναμικής απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ και μόνον μέσω υπερ-υπολογιστών και εκτεταμένης χρήσεως υπολογισμών εν παραλλήλω μπορεί να επιτευχθεί.

Το πλήρες δυναμικό της βιοτεχνολογίας δύναται να αξιοποιηθεί μόνο όταν τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή της, δεν είναι οικονομικά επαχθή και είναι προσιτά στην ανάπτυξη της έρευνας. Νέες προσεγγίσεις με στόχο την ταχεία ανάγνωση του DNA θα μειώσουν το κόστος χαρτογράφησης εκατομμύριων μορίων αποδίδοντας πολύτιμα δεδομένα για την καταπολέμηση νόσων ιδίως σε προσωπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια η έρευνα αυτή επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα.

Τροπολογία 48

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 4 "Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τέταρτη παύλα

- Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των μεθόδων θεραπείας: ανάπτυξη και επικύρωση των παραμέτρων, των εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα). Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα οργανισμό).

- Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των μεθόδων θεραπείας. ανάπτυξη και επικύρωση των παραμέτρων, των εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα). Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα οργανισμό), και η ανοσολογική παρακολούθηση.

Αιτιολόγηση

Η φάση αυτή είναι απαραίτητη για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των θεραπειών στο ανοσοποιητικό σύστημα. Σταθμίζει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών στο πλαίσιο αυτοάνοσων ασθενειών και αυτών που πλήττουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Επί πλέον, επιτρέπει τη μέτρηση του βαθμού ασφαλείας των φαρμάκων όσον αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τροπολογία 49

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", πρώτη παύλα

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους σε πολύπλοκα δίκτυα. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: στη γονιδιωματική, στην πρωτεϊνωματική, στη γενετική του πληθυσμού, στη συγκριτική και στη λειτουργική γονιδιωματική.

 

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων και κυτταρικών συστημάτων και των αλληλεπιδράσεών τους σε πολύπλοκα δίκτυα και ο ρόλος που διαδραματίζουν σε σημαντικές βιολογικές διεργασίες (π.χ. συνάψεις και κυτταρική αναδιοργάνωση)και στις μεταλλάξεις. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: στη γονιδιωματική, στον κόσμο του RNA, στην πρωτεϊνωματική, στη γενετική του πληθυσμού, στη συγκριτική και στη λειτουργική γονιδιωματική.

Τροπολογία 50

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 2η παύλα, σημείο 1

Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου: καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωμένης δομής και δυναμικής του εγκεφάλου, καθώς και μελέτη των παθήσεων του εγκεφάλου και αναζήτηση νέων θεραπειών. Επίκεντρο θα αποτελέσει η διερεύνηση των λειτουργιών του εγκεφάλου, από το μοριακό επίπεδο έως τη γνωστική λειτουργία, καθώς και η αντιμετώπιση των νευρολογικών και των ψυχιατρικών ασθενειών και διαταραχών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αναγεννητικές και επανορθωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου: καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωμένης δομής και δυναμικής του εγκεφάλου, καθώς και μελέτη των παθήσεων του εγκεφάλου , συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που έχουν σχέση με το φύλο, και συναφών παθήσεων που σχετίζονται με τη γήρανση (για παράδειγμα, η άνοια, η νόσος Αλτσχάϊμερ ή η νόσος Πάρκινσον) και αναζήτηση νέων θεραπειών. Επίκεντρο θα αποτελέσει η διερεύνηση των λειτουργιών του εγκεφάλου, από το μοριακό επίπεδο έως τη γνωστική λειτουργία, , και η εγκεφαλική δυσλειτουργία, από τη δραστηριότητα των συνάψεων μέχρι τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, καθώς και η επίτευξη συνολικής κατανόησης σχετικά με τον εγκέφαλο. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για την αντιμετώπιση των νευρολογικών και των ψυχιατρικών ασθενειών και διαταραχών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αναγεννητικές και επανορθωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες.

Τροπολογία 51

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τέταρτη παύλα

Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση:καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια βίου ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των ανθρωπίνων και των προτύπων συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο.

 

Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση:καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια βίου ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των ανθρωπίνων και κυτταρικών προτύπων συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο, καθώς και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινής ζωής των ηλικιωμένων από τη δραστηριότητα των συνάψεων μέχρι τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, με τη χρήση κλινικών ή προκλινικών λειτουργικών ή μοριακών προσεγγίσεων απεικόνισης.

Τροπολογία 52

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 4η παύλα, σημείο 2

Καρκίνος: θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία της ασθένειας· στον προσδιορισμό και στην επικύρωση φαρμακευτικών στόχων και βιολογικών δεικτών που αποσκοπούν στην πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και θεραπεία· και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών επεμβάσεων.

Καρκίνος: θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία της ασθένειας, επιδημιολογική έρευνα, νέα φάρμακα/θεραπείες για την αποθεραπεία και τους παράγοντες κινδύνου στον προσδιορισμό και στην επικύρωση περιβαλλοντικών καθοριστικών παραγόντων, φαρμακευτικών στόχων και βιολογικών δεικτών που αποσκοπούν στην πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και θεραπεία· και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών επεμβάσεων και εκφυλιστικές δυσλειτουργίες οφειλόμενες στη γήρανση

Τροπολογία 53

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 10 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δέκατη παύλα

Διαβήτης και παχυσαρκία: για τον διαβήτη, θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία των διαφόρων ειδών διαβήτη, και στη σχετική πρόληψη και θεραπεία αυτών. Για την παχυσαρκία, θα δοθεί έμφαση στην πολυεπιστημονική προσέγγιση, όπου συμπεριλαμβάνονται η γενετική, ο τρόπος ζωής και η επιδημιολογία.

Διαβήτης και παχυσαρκία: για τον διαβήτη, θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία των διαφόρων ειδών διαβήτη, και στη σχετική πρόληψη και θεραπεία αυτών που περιλαμβάνει και την θεραπεία κυτταρικής αντικατάστασης. Για την παχυσαρκία, θα δοθεί έμφαση στην πολυεπιστημονική προσέγγιση, όπου συμπεριλαμβάνονται η γενετική, η βιοχημεία και η φυσιολογία (που θα αξιολογούνται με μη επεμβατικές μεθόδους όπως η μοριακή και η λειτουργική απεικόνιση) ο τρόπος ζωής και η επιδημιολογία. Για τον διαβήτη και την παχυσαρκία θα δοθεί έμφαση στις νεανικές ασθένειες και τους παράγοντες που λειτουργούν κατά την παιδική ηλικία.

Αιτιολόγηση

Η κυτταρική απεικόνιση με την αυστηρή παρακολούθηση της τύχης και της λειτουργικότητας των κυττάρων, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στον τομέα της κυτταρικής (βλαστικών κυττάρων) μεταμόσχευσης και στην προκλινική φάση πολλών ασθενειών.

Η κυτταρική αντικατάσταση αποτελεί επί του παρόντος τη μοναδική προσέγγιση που οδηγεί σε πλήρη ανεξαρτησία από την ινσουλίνη στις περιπτώσεις του διαβήτη τύπου 1. Η ανάπτυξη παρεμβατικών δοκιμών κατά την παιδική ηλικία, που αποσκοπούν στην πρόληψη/θεραπεία του διαβήτη του τύπου 1, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της έρευνας στον τομέα του διαβήτη του τύπου 1.

Τροπολογία 54

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 4η παύλα, σημείο 3 α (νέο)

 

Ρευματικές παθήσεις: θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία, την πρώϊμη διάγνωση και τους βιοδείκτες των ρευματικών παθήσεων, καθώς και στη θεραπεία τους, ιδίως σε σχέση με τις φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες.

Αιτιολόγηση

Περίπου το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού, δηλαδή 100 εκατομμύρια άνθρωποι, υποφέρουν από ρευματικές παθήσεις σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Είναι επείγουσα η ανάγκη να ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες και να υποστηριχθεί η διεθνής συνεργασία για την επίτευξη προόδου στην κατανόηση των αιτίων των παθήσεων αυτών και την αναζήτηση νέων και καλύτερων μεθόδων θεραπείας.

Η σημασία της έρευνας για τις ρευματικές παθήσεις υπογραμμίσθηκε στη γραπτή δήλωση αριθ. 389, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13.10.2005.

Τροπολογία 55

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 12 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δωδέκατη παύλα

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση στις μη θανατηφόρες ασθένειες με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. ρευματοπάθειες).

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση στις μη θανατηφόρες ασθένειες με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές και άλλες χρόνιες παθήσεις και ιδίως φλεγμονώδεις (π.χ. ρευματοπάθειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, άνοια και εκφυλιστικές ασθένειες του νευρικού συστήματος.).

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο επιταχυνόμενης γήρανσης του πληθυσμού.

Καθόσον όλο και περισσότερα άτομα ζουν περισσότερο, ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται από ασθένειες που συνδέονται με το γήρας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer, θα συνεχίσει να αυξάνει και επί του παρόντος εκτιμάται ότι περίπου το ήμισυ του πληθυσμού των ατόμων άνω των 85 ετών πάσχει από κάποια μορφή άνοιας. Με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού μας, το μέγεθος του προβλήματος της νόσου Alzheimer ως ευρωπαϊκού προβλήματος εντείνεται συνεχώς. Αυτό καθιστά τη νόσο αυτή επείγουσα ερευνητική προτεραιότητα.

Οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ανακόψουν την ανάπτυξη της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών άνοιας θα είχαν τεράστια θετική επίδραση στη δημόσια υγεία επειδή θα μείωναν πολύ τον αριθμό των ατόμων που θα έπασχαν από τη νόσο. Αυτό, με τη σειρά του, θα μείωνε το κοινωνικό, προσωπικό και οικονομικό κόστος που συνδέεται με την περίθαλψη των ασθενών αυτών.

Τροπολογία 56

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 12 β (νέα)

 

Λοιπές ασθένειες: Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος, παραμελημένες ασθένειες και μελέτες σε πληθυσμούς για τη διερεύνηση αναδυομένων παραγόντων κινδύνου.

Τροπολογία 57

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 12 γ (νέα)

 

- Έρευνα στην αναγέννηση ιστών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην έρευνα στην αναγέννηση ιστών, όπως είναι η αναγέννηση ιστού του δέρματος και της καρδιάς, με σκοπό την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τις διεργασίες αναγεννήσεως και τον προσδιορισμό καινοτόμων προσεγγίσεων για μεθόδους γονιδιακής θεραπείας και κυτταροθεραπείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια έχουν συσσωρευτεί πειραματικά δεδομένα που δείχνουν την εμφάνιση βλαστικών κυττάρων και αναγέννησης ιστών (έστω και περιορισμένη) σε ιστούς που προηγουμένως δεν διέθεταν την ιδιότητα αυτή, όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά.

Θα έχει τεράστια σημασία να τροφοδοτηθεί η έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή, για να διατηρηθεί η υπεροχή που διαθέτει επί του παρόντος η Ευρώπη έναντι ανταγωνιστικών χωρών. Αν κατανοήσουμε τον μοριακό μηχανισμό της κυτταρικής αναγέννησης στα θηλαστικά, σύντομα θα οδηγηθούμε σε νέα πρωτόκολλα κυτταρικής θεραπείας για κοινές ασθένειες που εξακολουθούν να έχουν υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα και συνεπακόλουθο υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Επί πλέον, η έρευνα στον τομέα αυτό θα ωθήσει την ανάπτυξη νέων βιολογικών υλικών που αποτελούν επίσης κομβικής σημασίας ερευνητικό τομέα στην βιοϊατρική.

Τροπολογία 58

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 "Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 1η παύλα

- Eνισχυμένη προώθηση της υγείας και πρόληψη ασθενειών: παροχή αποδείξεων για τα βέλτιστα μέτρα δημόσιας υγείας, όσον αφορά τους τρόπους ζωής και τις παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά πλαίσια. Θα δοθεί έμφαση σε ευρύτερους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και στον τρόπο που αυτοί αλληλεπιδρούν τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινης κοινότητας (π.χ. διαιτολόγιο, άγχος, καπνός και άλλες ουσίες, φυσική δραστηριότητα, πολιτιστικό πλαίσιο, κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες). Θα εξεταστεί ιδίως η διανοητική υγεία με προοπτική ολόκληρη τη ζωή.

- Eνισχυμένη προώθηση της υγείας και πρόληψη ασθενειών: παροχή αποδείξεων για τα βέλτιστα μέτρα δημόσιας υγείας, όσον αφορά τους τρόπους ζωής και τις παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά πλαίσια. Θα δοθεί έμφαση σε ευρύτερους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και στον τρόπο που αυτοί αλληλεπιδρούν τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινης κοινότητας (π.χ. διαιτολόγιο, άγχος, καπνός και άλλες ουσίες, φυσική δραστηριότητα, ποιότητα ζωής, πολιτιστικό πλαίσιο, κοινωνικοοικονομικοί, διατροφικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες). Θα εξεταστεί ιδίως η διανοητική υγεία με προοπτική ολόκληρη τη ζωή.

Αιτιολόγηση

Παράγοντες όπως η ποιότητα ζωής ή οι διατροφικές συνήθειες των ατόμων και των ομάδων επηρεάζουν αποφασιστικά την ανθρώπινη υγεία και αλληλεπιδρούν θετικά ή αρνητικά και με άλλους παράγοντες. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα σε σχέση με την υγεία.

Τροπολογία 59

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 "Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 2η παύλα

- Μεταγραφή της κλινικής έρευνας σε κλινική πρακτική, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η καλύτερη χρήση των φαρμάκων και η κατάλληλη χρήση των συμπεριφορικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και των θεραπειών και τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των ασθενών: προσδιορισμός των βέλτιστων κλινικών πρακτικών· κατανόηση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε κλινικό περιβάλλον στην πρωτογενή και εξειδικευμένη περίθαλψη· προαγωγή των εφαρμογών της ιατρικής κατόπιν αποδείξεων και δικαίωμα επιλογής των ασθενών όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Θα δοθεί έμφαση στη συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών, στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς (π.χ. γενετική ευαισθησία, ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών εντολών) και τα οφέλη ως προς το κόστος.

- Μεταγραφή του αποτελέσματος της κλινικής έρευνας σε κλινική πρακτική, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η καλύτερη χρήση των φαρμάκων (π.χ. με σκοπό να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά) και η κατάλληλη χρήση των παρεμβάσεων σε οργανισμούς, συστήματα δημόσιας υγείας και συμπεριφορές, καθώς και των θεραπειών και τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των ασθενών, περιλαμβανομένων των παρενεργειών των φαρμάκων. Θα επιδιωχθεί ο προσδιορισμός των βέλτιστων κλινικών πρακτικών, η κατανόηση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε κλινικό περιβάλλον στην πρωτογενή και εξειδικευμένη περίθαλψη , και η προαγωγή των εφαρμογών της ιατρικής κατόπιν αποδείξεων και δικαίωμα επιλογής των ασθενών όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη ώστε να βελτιωθεί η ατομική και κοινωνική αυτονομία του ασθενούς. Θα δοθεί έμφαση στη συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών, στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων και των νέων τεχνολογιών στον χώρο της υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς (π.χ. γενετική ευαισθησία, ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών εντολών) και τα οφέλη, από την άποψη της υγείας και της ποιότητας ζωής, αλλά και από εκείνη των βέλτιστων πρακτικών, ως προς το κόστος.

Τροπολογία 60

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 "Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", τρίτη παύλα

Ποιότητα, αλληλεγγύη και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας· παροχή στις χώρες της βάσης ώστε να προσαρμόσουν τα συστήματα υγείας τους υπό το πρίσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του εθνικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών του πληθυσμού (γήρανση, κινητικότητα, μετανάστευση, εκπαίδευση, κοινωνικοοικονομική θέση και εξελίξεις στον τομέα της εργασίας, κλπ). Θα δοθεί έμφαση στις οργανωτικές, οικονομικές και κανονιστικές πτυχές των συστημάτων υγείας, στην εφαρμογή τους και στα αποτελέσματά τους, από πλευράς αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και δικαιοφροσύνης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα επενδύσεων και ανθρωπίνων πόρων.

Ποιότητα, αλληλεγγύη και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας· παροχή στις χώρες της βάσης ώστε να προσαρμόσουν τα συστήματα υγείας τους υπό το πρίσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του εθνικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών του πληθυσμού (γήρανση, κινητικότητα, μετανάστευση, εκπαίδευση, κοινωνικοοικονομική θέση και εξελίξεις στον τομέα της εργασίας, κλπ). Θα δοθεί έμφαση στις οργανωτικές, οικονομικές και κανονιστικές πτυχές των συστημάτων υγείας, στην εφαρμογή τους και στα αποτελέσματά τους, από πλευράς αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και δικαιοφροσύνης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα επενδύσεων και ανθρωπίνων πόρων και στην πρόσβαση των μειονεκτούντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη..

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διερευνηθεί το πώς φθάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις μειονεκτούσες ομάδες.

Τροπολογία 61

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 "Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", παύλα 3 α (νέα)

.

- Κατάλληλη χρήση νέων μεθόδων θεραπείας και ιατρικών τεχνολογιών. Μακροπρόθεσμη ασφάλεια και παρακολούθηση της χρήσης, σε μεγάλη κλίμακα, νέων ιατρικών τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών και οργάνων) και προηγμένων μεθόδων θεραπείας που διασφαλίζουν ειδικότερα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Συμβαδίζοντας με το πρόγραμμα πλαίσιο, το ειδικό πρόγραμμα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την κατάλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων θεραπείας.

Τροπολογία 62

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 2

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση προηγμένων και αποδοτικών από οικολογική άποψη τεχνολογιών, μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στους τομείς της γενετικής βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες.

Ο ορατός κατά πρώτο και κύριο λόγο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλάδος των γεωργικών προϊόντων διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση προηγμένων και αποδοτικών από οικολογική άποψη τεχνολογιών, μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στους τομείς της γενετικής βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες.

Τροπολογία 63

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 1

 

Η διερεύνηση της βιοποικιλότητας και των μοριακών χαρακτηριστικών της αποσκοπεί στην προστασία της και όχι μόνο στην ανακάλυψη νέων τρόπων εκμετάλλευσής της. Η περιβαλλοντική προστασία και η διατήρηση αποτελούν κομβική συνιστώσα της αειφόρου διαχείρισης των βιολογικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να περιγραφεί καλύτερη ενσωμάτωση στον θεματικό τομέα «περιβάλλον».

Αιτιολόγηση

Η απώλεια ποικιλομορφίας αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό και τα ανθρώπινα εργοστάσια δεν μπορούν να αναπληρώσουν αυτό που χάνεται.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ταξινόμηση του DNA σε εξοπλισμένα εργαστήρια με σύγχρονα εργαλεία βιοτεχνολογίας και βιοπληροφορικής που θα επιταχύνουν την καταγραφή της βιοποικιλότητας και θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες οικολογικής έρευνας και θα προωθήσουν την προστασία της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 64

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1   "Βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση…" δεύτερη παύλα

Ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ διαφόρων συστημάτων (γεωργία και δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων, σε νέες ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης της οικολογίας, της βιολογίας των παρασίτων, των ασθενειών και άλλων απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα παραγωγής και στις χορτονομές καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των αλιευτικών δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα περιφερειακά και πολυετή συστήματα διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά σκάφη.

Ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη προστασία της υγείας των καταναλωτών και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής βάσης της διαχείρισης της αλιείας, και των συγκομιδών, με την επιλεκτική διασταύρωση φυτών, την φυτοϋγειονομία και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής, καθώς και τη βελτίωση της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ διαφόρων συστημάτων (γεωργία και δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του οικοσυστήματος. -Διατήρηση των αυτοχθόνων οικοσυστημάτων, ανάπτυξη παραγόντων βιοελέγχου και μικροβιολογική διάσταση της βιοποικιλότητας και των μεταγονιδιωματικών. . Όσον αφορά τους βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα παραγωγής χαμηλών εισροών, στην επίβλεψη και αξιολόγηση των επιπτώσεων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και στην βιώσιμη, ανταγωνιστική και πολύμορφη γεωργία και δασοκομία. Θα προωθηθεί ακόμη η βελτίωση της διαχείρισης των πόρων, σε νέες ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων και προϊόντων. Η υγεία των φυτών και η προστασία της συγκομιδής θα βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης της οικολογίας, της βιολογίας των παρασίτων, των ασθενειών, των ζιζανίων, και άλλων απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των παρασίτων και των ζιζανίων. Θα αναπτυχθούν βελτιωμένες μέθοδοι για την παρακολούθηση, τη διατήρηση και την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους. Για τους βιολογικούς πόρους που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα παραγωγής και στις χορτονομές καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των αλιευτικών δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα περιφερειακά και πολυετή συστήματα διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά σκάφη.

Τροπολογία 65

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1   "Βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση…" δεύτερη παύλα

Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής και της καλής διαβίωσης των ζώων, μέσω της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων στον τομέα της γενετικής, των νέων μεθόδων εκτροφής, της καλύτερης κατανόησης της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς των ζώων και της καλύτερης κατανόησης και ελέγχου των λοιμωδών ζωικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων. Οι ζωονόσοι θα αντιμετωπιστούν επίσης με την ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης, πρόληψης και ελέγχου, μέσω της υποστηρικτικής και της εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των εμβολίων και των μεθόδων διάγνωσης, μελετώντας την οικολογία των γνωστών και των νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων και άλλων απειλών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες πράξεις και οι επιπτώσεις των διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης και των διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών. Θα αναπτυχθούν επίσης νέες γνώσεις για την ασφαλή διάθεση των ζωικών αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υποπροϊόντων.

Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, μέσω της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων στον τομέα της γενετικής, των νέων μεθόδων εκτροφής, της καλύτερης κατανόησης της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς των ζώων και της καλύτερης κατανόησης και ελέγχου των λοιμωδών ζωικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων και των παθογόνων μηχανισμών τους καθώς και ασθενειών που σχετίζονται με τις ζωοτροφές. Οι ζωονόσοι θα αντιμετωπιστούν επίσης με την ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης, πρόληψης και ελέγχου, μέσω της υποστηρικτικής και της εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των εμβολίων και των μεθόδων διάγνωσης, μελετώντας την οικολογία των γνωστών και των νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων και άλλων απειλών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες πράξεις και οι επιπτώσεις των διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης και των διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα προσαρμογής της γεωργίας στη μετατόπιση των κλιματικών ζωνών. Θα αναπτυχθούν επίσης νέες γνώσεις για την ασφαλή διάθεση των ζωικών αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υποπροϊόντων. Θα ληφθούν υπόψη και άλλες απειλές εις βάρος της βιωσιμότητας και της ασφάλειας της παραγωγής τροφίμων, όπως οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες λόγω της αλλαγής του κλίματος.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον έλεγχο των ζωονόσων αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο να εφαρμοσθούν κριτήρια πρόληψης και εντοπισμού των ενδεχόμενων μολυσματικών εστιών και των μηχανισμών εξέλιξης των ιών που τις προκαλούν. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται απολύτως να υπάρξουν ειδικές δράσεις για τη μελέτη και τις συμπεριφορές των παθογόνων παραγόντων.

Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η έρευνα σχετικά με ασθένειες που σχετίζονται με ζωοτροφές, όπως είναι η ΣΕΒ.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι συνέπειες των παγκόσμιων μεταβολών όπως είναι η μετάθεση των κλιματικών ζωνών και να διεξάγονται έρευνες σχετικά με μέτρα προσαρμογής της γεωργικής παραγωγής.

Τροπολογία 66

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, παράγραφος 1, 4η παύλα

- Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών, πολιτικών και της νομοθεσίας, και κυρίως να ενισχυθεί η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και οι ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα υποστηριχθεί μέσω της ανάπτυξης προσαρμοστικών προσεγγίσεων που θα υποστηρίζουν μια συνολική προσέγγιση του οικοσυστήματος με σκοπό την αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών θα συμπεριλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές μελέτες, συγκριτικές διερευνήσεις διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης, αποδοτικά ως προς το κόστος συστήματα διαχείρισης της αλιείας, εκτροφή ζώων για μη βιοτροφικούς σκοπούς, διαδράσεις με τη δασοκομία και μελέτες για τη βελτίωση των βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και παράκτιο περιβάλλον.

- Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών, πολιτικών και της νομοθεσίας, και κυρίως να ενισχυθεί η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και οι ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών, όπως η ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών δασοκομικής διαχείρισης, τεχνικών πρόληψης και καταπολέμησης των πυρκαγιών των δασών και μέτρων για την καταπολέμηση της διάβρωσης των εδαφών και της ξηρασίας. Θα υποστηριχθεί η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων, η δασοκομική στρατηγική της ΕΕ και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα υποστηριχθεί μέσω της ανάπτυξης προσαρμοστικών προσεγγίσεων που θα υποστηρίζουν μια συνολική προσέγγιση του οικοσυστήματος με σκοπό την αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών θα συμπεριλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές μελέτες, αγροτικο-κοινωνικές έρευνες, συγκριτικές διερευνήσεις διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης, αποδοτικά ως προς το κόστος συστήματα διαχείρισης της αλιείας, εκτροφή ζώων για μη βιοτροφικούς σκοπούς, διαδράσεις με τη δασοκομία και μελέτες για τη βελτίωση των βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και παράκτιο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα τραγικά γεγονότα που παρατηρήθηκαν στη νότια Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, συγκεκριμένα την πρωτοφανή ξηρασία και τις πυρκαγιές, πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα και η επιστημονική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση των δασών, την πρόληψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ξηρασίας και της διάβρωσης των εδαφών.

Η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί συνεπή στάση συνδέοντας τις συγκεκριμένες δραστηριότητες με την προσέγγιση που επιλέγει. Στην προσέγγιση του θεματικού τομέα 2, όταν αναφέρεται ειδικότερα στη συμβολή της έρευνας στην ΚΓΠ, στην κοινή πολιτική για την υγεία των ζώων, στη δασοκομική στρατηγική της ΕΕ και στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και όχι μόνον στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Τροπολογία 67

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2   "Από το αγρόκτημα στο πιάτο: τρόφιμα, υγεία και ευεξία"

Από το αγρόκτημα στο πιάτο τρόφιμα, υγεία και ευεξία

Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα: τρόφιμα, υγεία και ευεξία

Αιτιολόγηση

Στο γενικό τμήμα του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, όταν αναφέρονται οι θεματικοί τομείς, το σημείο αυτό αναφέρεται ως "Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα". Εκτός αυτού, για λόγους συνέπειας προς το γενικό κείμενο, προτείνεται αυτός ο τίτλος διότι ενισχύει την έννοια της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και, προτείνοντας να αναλυθεί αντιστρόφως η αλυσίδα εμπορίας και κατανάλωσης, ενισχύει επίσης την ιδέα της ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία 68

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2   "Από το αγρόκτημα στο πιάτο: τρόφιμα, υγεία και ευεξία", δεύτερη παύλα

Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων και συνηθειών ως σημαντικού ελεγχόμενου παράγοντα στην ανάπτυξη και στη μείωση της εμφάνισης ασθενειών και διαταραχών που σχετίζονται με το διαιτολόγιο. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και η εφαρμογής της γονιδιωματικής των θρεπτικών ουσιών και της συστημικής βιολογίας, και η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής και των φυσιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών. Η εν λόγω έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην αναπαρασκευή των μεταποιημένων τροφών και στην ανάπτυξη νέων τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και διαιτολογίων στην υγεία, και για να αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις για τα τρόφιμα.

Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων και συνηθειών ως σημαντικού ελεγχόμενου παράγοντα στην ανάπτυξη και στη μείωση της εμφάνισης ασθενειών και διαταραχών που σχετίζονται με το διαιτολόγιο, περιλαμβανομένης και της παχυσαρκίας (παιδιών και ενηλίκων) και των αλλεργιών·. διατροφή για την πρόληψη ασθενειών (περιλαμβανομένων των αποκτηθεισών γνώσεων σχετικά με την υγεία, τις ιδιότητες και τα συστατικά των τροφίμων)· Εδώ συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και η εφαρμογής της γονιδιωματικής των θρεπτικών ουσιών και της συστημικής βιολογίας. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδοθεί, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής προσέγγισης στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής και των φυσιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών. Η εν λόγω έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην αναπαρασκευή των μεταποιημένων τροφών και στην ανάπτυξη νέων τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και διαιτολογίων στην υγεία, και για να αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις για τα τρόφιμα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία μεταφέρει στο πεδίο του Έβδομου Προγράμματος τις διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με την διαιτητική και την ορθή διατροφή τις οποίες ήδη προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω άλλων προγραμμάτων όπως τα Προγράμματα Δημόσιας Υγείας.

Τροπολογία 69

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2 "Από το αγρόκτημα στο πιάτο: τρόφιμα, υγεία και ευεξία", τρίτη παύλα

– Βελτιστοποίηση της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών στην παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων, βασικές τεχνολογίες επεξεργασίας για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των τροφίμων, ανάπτυξη και επίδειξη υψηλής τεχνολογίας και αποδοτικής από οικολογική άποψη μεταποίησης και συσκευασίας, έξυπνες εφαρμογές ελέγχου και αποδοτικότερη διαχείριση των υποπροϊόντων, των αποβλήτων και της ενέργειας. Η νέα έρευνα θα αναπτύξει επίσης βιώσιμες και καινοτόμες τεχνολογίες για τις ζωοτροφές, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αρχές ασφαλούς μεταποίησης ζωοτροφών, και ο ποιοτικός έλεγχος των ζωοτροφών.

– Βελτιστοποίηση της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών στην παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων, βασικές τεχνολογίες επεξεργασίας για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των τροφίμων, ανάπτυξη νέων συστατικών και προϊόντων, μεθόδων και τεχνολογιών διατήρησης και οργανοληπτικών θεμάτων κατά την παραγωγή τροφίμων και νέων στοιχείων διατροφής, ανάπτυξη και επίδειξη υψηλής τεχνολογίας και αποδοτικής από οικολογική άποψη μεταποίησης και συσκευασίας, έξυπνες εφαρμογές ελέγχου και αποδοτικότερη διαχείριση των υποπροϊόντων, των αποβλήτων και της ενέργειας. Η νέα έρευνα θα αναπτύξει επίσης βιώσιμες και καινοτόμες τεχνολογίες για τις ζωοτροφές, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αρχές ασφαλούς μεταποίησης ζωοτροφών, και ο ποιοτικός έλεγχος των ζωοτροφών.

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων πρέπει να υπερβεί το απλό γεγονός της καλλιέργειας και της μεταποίησής τους. Αφ' ενός, μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί η αρχική μηχανική της παρασκευής των τροφίμων ή των συστατικών που περιέχουν, εφευρίσκοντας νέες φόρμουλες. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι ανάγκη να συνεχισθεί η έρευνα επί των τεχνολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή (αναζήτηση καλύτερων τεχνικών συσκευασίας, αποθήκευσης, κλπ,)

Τροπολογία 70

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο "Δραστηριότητες", παράγραφος 2, πέμπτη παύλα

Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών προσμείξεων των τροφίμων και των αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και αρχές για τη συνολική διαχείριση της τροφικής αλυσίδας, όπου συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν τον καταναλωτή.

Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών προσμείξεων των τροφίμων και των αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και αρχές για τη συνολική διαχείριση της τροφικής αλυσίδας, όπου συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν τον καταναλωτή: ανάπτυξη νέων μεθόδων διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας (τόσο για γενετικά τροποποιημένους όσον και για μη τροποποιημένους οργανισμούς)· συνέπειες των ζωοτροφών και των κτηνιατρικών φαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας προκειμένου να προωθηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το ίδιο ισχύει και για τις πιθανές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία των χρησιμοποιούμενων ζωοτροφών και των κτηνιατρικών φαρμάκων.

Τροπολογία 71

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-σημείο "• Διεθνής συνεργασία ", παράγραφος 1

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί προτεραιότητα της έρευνας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας και θα ενθαρρυνθεί σημαντικά στο σύνολο του τομέα. Θα ενισχυθεί η έρευνα που παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τις δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για την προώθηση της συνεργασίας με περιφέρειες και χώρες εταίρους προτεραιότητας – ιδίως με εκείνες που συμμετέχουν στον διαπεριφερειακό διάλογο και στις διμερείς συμφωνίες Ε&Τ, καθώς και με γειτονικές χώρες και με αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί προτεραιότητα της έρευνας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας και θα ενθαρρυνθεί σημαντικά στο σύνολο του τομέα. Θα ενισχυθεί η έρευνα που παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τις δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη (λ. χ. δίκτυα για τα βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και των υδάτων).. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για την προώθηση της συνεργασίας με περιφέρειες και χώρες εταίρους προτεραιότητας – ιδίως με εκείνες που συμμετέχουν στον διαπεριφερειακό διάλογο και στις διμερείς συμφωνίες Ε&Τ, καθώς και με γειτονικές χώρες και με αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Αιτιολόγηση

Κατανοώντας τη διάσταση αλληλεγγύης και αναπτυξιακής συνεργασίας που περιέχει η παράγραφος αυτή, δεν είναι περιττό να υπογραμμισθεί η σημασία της εξαγωγής των τεχνολογιών και των γνώσεών μας όσον αφορά τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτινων πόρων.

Τροπολογία 72

Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 2

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθεί πολυμερής συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απαιτούν ευρείες διεθνείς προσπάθειες, όπως η διάσταση και η πολυπλοκότητα της συστημικής βιολογίας φυτών και μικροοργανισμών, ή για να αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ (ασφάλεια του εφοδιασμού και ασφάλεια των τροφίμων και του πόσιμου νερού, παγκόσμια εξάπλωση των ζωικών ασθενειών, δίκαιη χρήση της βιοποικιλότητας, αποκατάσταση των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων με στόχο τη «μέγιστη βιώσιμη απόδοση» έως το 2015 και επίδραση της/επί της αλλαγής του κλίματος).

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθεί πολυμερής συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απαιτούν ευρείες διεθνείς προσπάθειες, όπως η διάσταση και η πολυπλοκότητα της συστημικής βιολογίας φυτών και μικροοργανισμών, ή για να αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ (ασφάλεια του εφοδιασμού και ασφάλεια των τροφίμων και του πόσιμου νερού, παγκόσμια εξάπλωση των ζωικών ασθενειών, δίκαιη χρήση της βιοποικιλότητας, αποκατάσταση των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ τη «μέγιστη βιώσιμη απόδοση» έως το 2015 και επίδραση της/επί της αλλαγής του κλίματος).

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της αποκατάστασης των παγκοσμίων αλιευτικών πόρων μέχρι το 2015 είναι θεμιτός αλλά εξαιρετικά αισιόδοξος. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός με τους διεθνείς φορείς όπως η FAO.

Τροπολογία 73

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, υπο-σημείο "Στόχος"

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης να έχει τον έλεγχο και να διαμορφώνει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας της. Οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα διασφαλίσουν τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο στον τομέα των ΤΠΕ, θα βοηθήσουν να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η καινοτομία μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ μετασχηματίζεται ταχύτατα σε οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης να έχει τον έλεγχο και να διαμορφώνει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας της. Οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα διασφαλίσουν τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο στον τομέα των ΤΠΕ, θα βοηθήσουν να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η καινοτομία μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ μετασχηματίζεται ταχύτατα σε οφέλη για όλους τους πολίτες, και ιδίως τους ηλικιωμένους και τα άτομα που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκεςι και τα άτομα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Θα αξιολογείται ως πρωτεύων στόχος των δράσεων αυτών η μείωση του ψηφιακού χάσματος και ο αποκλεισμός από την ενημέρωση.

Αιτιολόγηση

Η μείωση του ψηφιακού χάσματος είναι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η οικοδομούμενη οικονομία της γνώσης. Είναι ευθύνη των δημόσιων αρχών να εγγυηθούν ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας θα επιτευχθεί χωρίς κινδύνους ψηφιακού χάσματος. Είναι απαραίτητο τα διάφορα όργανα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού· για το λόγο αυτό, ένας από τους στόχους προτεραιότητας των δράσεων του έβδομου προγράμματος είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Τροπολογία 74

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν μοναδικό αποδεδειγμένα ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Είναι ουσιαστικές για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και υποστηρίζουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να κυριαρχήσει και να διαμορφώσει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν μοναδικό αποδεδειγμένα ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Οι ΤΠΕ μπορούν εξάλλου να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην διάχυση τεχνογνωσίας, γνώσης και ερευνητικών αποτελεσμάτων και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα ανωτέρω. Είναι ουσιαστικές για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και υποστηρίζουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Συμβάλλουν στην βελτίωση και την διαφοροποίηση της πρόσβασης στις πληροφορίες και οφείλουν να παρακινήσουν τους πολίτες να συμμετέχουν δραστήρια. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ με στόχο την ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και να διασφαλίσει ότι οι διαλειτουργικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 75

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 4

Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ δίνει προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον αφορά καίριας σημασίας τεχνολογικούς πυλώνες, διασφαλίζει τη διατερματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών και παρέχει τις γνώσεις και τα μέσα για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση σημαντικών τομέων που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση των ΤΠΕ -τόσο μέσω καινοτόμων και υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στις τεχνολογίες ΤΠΕ – όσο και με βελτιώσεις των οργανωτικών διαδικασιών επιχειρήσεων και διοικήσεων. Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα θα υποστηριχθούν επίσης και άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν δημόσια και κοινωνικά αιτήματα.

Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ δίνει προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον αφορά καίριας σημασίας τεχνολογικούς πυλώνες, διασφαλίζει την πλήρη ένταξη των ΤΠΕ και παρέχει τις γνώσεις και τα μέσα για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση σημαντικών τομέων που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση των ΤΠΕ -τόσο μέσω καινοτόμων και υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στις τεχνολογίες ΤΠΕ – όσο και με νέες ή βελτιωμένες οργανωτικές διαδικασίες επιχειρήσεων και διοικήσεων. Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα θα υποστηριχθούν επίσης και άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν δημόσια και κοινωνικά αιτήματα, όπως η προστασία της υγείας ή του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 76

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 5

Οι δραστηριότητες θα καλύψουν τις δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης, θα υποστηρίξουν τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες – όπου συμπεριλαμβάνονται επιλεγμένες πτυχές της έρευνας στους τομείς των τεχνολογιών νανοηλεκτρονικής και των ενσωματωμένων συστημάτων πληροφορικής – και τις πρωτοβουλίες συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων – μεταξύ άλλων στον τομέα της υποβοηθούμενης από το περιβάλλον αυτόνομης διαβίωσης. Στις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται θέματα τα οποία βασίζονται, μεταξύ άλλων πηγών, στο έργο των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Θα αναπτυχθούν επίσης θεματικές συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες άλλων ειδικών προγραμμάτων.

Οι δραστηριότητες θα καλύψουν τις δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης, και μπορούν να στηρίξουν Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες – όπου συμπεριλαμβάνονται η νανοτεχνολογία, τα ενσωματωμένα συστήματα και το περιβάλλον αυτόνομης διαβίωσης. Στις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται θέματα τα οποία βασίζονται, μεταξύ άλλων πηγών, στο έργο των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Θα αναπτυχθούν επίσης θεματικές συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες άλλων ειδικών προγραμμάτων. Θα επιδιωχθεί επίσης η μέγιστη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις, ειδικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, η πρωτοβουλία i-2010 και με τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα των κρατών μελών που έχουν σχέση με τις ΤΠΕ.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί καλός συντονισμός μεταξύ όλων των προγραμμάτων, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και με τα κράτη μέλη ώστε να καταβληθούν κοινές προσπάθειες χωρίς επικαλύψεις.

Τροπολογία 77

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα

–  Νανοηλεκτρονική, φωτονική και ολοκληρωμένα μικρο/νανο-συστήματα: τεχνολογίες διεργασιών, διατάξεων και σχεδιασμού για τη βελτίωση του μεγέθους, της πυκνότητας, των επιδόσεων, της ενεργειακής αποδοτικότητας· κατασκευή και οικονομική αποδοτικότητα των κατασκευαστικών στοιχείων, συστήματα επί πλινθίου, συστήματα σε συσκευασία και ολοκληρωμένα συστήματα· βασικά φωτονικά κατασκευαστικά στοιχεία για ευρύ φάσμα εφαρμογών· υψηλής επίδοσης/υψηλής πυκνότητας συστήματα αποθήκευσης δεδομένων· λύσεις οπτικής παρουσίασης πολύ μεγάλης επιφάνειας/εξαιρετικής ολοκλήρωσης· αισθητήρες, ενεργοποιητές, διατάξεις οπτικοποίησης και απεικόνισης· συστήματα εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, εναλλακτικές πηγές ενέργειας/εναλλακτική αποθήκευση· πηγές και αποθήκευση ενέργειας· ετερογενείς τεχνολογίες/συστήματα ολοκλήρωσης· πολυλειτουργικά ολοκληρωμένα μικρο-νανο-βιο-ινφο συστήματα· ηλεκτρονικά συστήματα μεγάλης επιφάνειας· ενσωμάτωση σε διαφορετικά υλικά/αντικείμενα· διεπαφή με ζώντες οργανισμούς· (αυτό)σύνδεση μορίων ή ατόμων σε σταθερές δομές.

–    Νανοηλεκτρονική, φωτονική και ολοκληρωμένα μικρο/νανο-συστήματα: τεχνολογίες διεργασιών, διατάξεων σχεδιασμού και δοκιμών και μεθοδολογίες για τη βελτίωση του μεγέθους, της πυκνότητας, των επιδόσεων, της ενεργειακής αποδοτικότητας· κατασκευή και οικονομική αποδοτικότητα των κατασκευαστικών στοιχείων, συστήματα επί πλινθίου, συστήματα σε συσκευασία και ολοκληρωμένα συστήματα· βασικά φωτονικά στοιχεία για την παραγωγή, διαχείριση και ανίχνευση φωτός για ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και των υπερταχέων εξαρτημάτων· συστήματα ραδιοσυχνοτήτων· υψηλής επίδοσης/υψηλής πυκνότητας συστήματα αποθήκευσης δεδομένων· λύσεις απεικόνισης εξαιρετικά μεγάλης έκτασης/υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης· αισθητήρες, ενεργοποιητές, διατάξεις οπτικοποίησης και απεικόνισης· συστήματα εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, εναλλακτικές πηγές ενέργειας/εναλλακτική αποθήκευση· πηγές και αποθήκευση ενέργειας· ετερογενείς τεχνολογίες/συστήματα ολοκλήρωσης· ευφυή συστήματα· πολυλειτουργικά ολοκληρωμένα μικρο-νανο-βιο-ινφο συστήματα· ηλεκτρονικά συστήματα μεγάλης επιφάνειας· ενσωμάτωση σε διαφορετικά υλικά/αντικείμενα· διεπαφή με ζώντες οργανισμούς· (αυτό)σύνδεση μορίων ή ατόμων σε σταθερές δομές.

Τροπολογία 78

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "•  Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" παύλα 2

Δίκτυα επικοινωνιών πανταχού παρουσίας και απεριόριστης δυναμικότητας: τεχνολογίες και συστήματα κινητών και ευρυζωνικών δικτύων αποδοτικών ως προς το κόστος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα επίγεια και τα δορυφορικά δίκτυα· σύγκλιση διαφορετικών σταθερών, κινητών, ασύρματων και ραδιοτηλεοπτικών δικτύων τα οποία εκτείνονται από τον προσωπικό χώρο έως το περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο· διαλειτουργικότητα συρματωμένων και ασύρματων υπηρεσιών και εφαρμογών επικοινωνιών, διαχείριση δικτυωμένων πόρων, δυνατότητες αναδιάρθρωσης υπηρεσίας· πολύπλοκη δικτύωση των ad hoc νοημόνων πολυμεσικών διατάξεων, αισθητήρων και μικροπλινθίων.

Δίκτυα επικοινωνιών πανταχού παρουσίας και μεγάλης δυναμικότητας: αναδιαρθρώσιμα και ευέλικτα συστήματα τεχνολογιών και αρχιτεκτονικές κινητών και ευρυζωνικών δικτύων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα επίγεια και τα δορυφορικά δίκτυα· σύγκλιση διαφορετικών σταθερών, κινητών, ασύρματων και ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και υπηρεσιών που εκτείνονται από τον προσωπικό χώρο έως το περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο· Υποδομές και αρχιτεκτονικά συστήματα για την διανομή υπηρεσιών, διαλειτουργικότητα συρματωμένων και ασύρματων υπηρεσιών και εφαρμογών επικοινωνιών, διαχείριση δικτυωμένων πόρων (περιλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών (QoS)), δυνατότητες αναδιάρθρωσης υπηρεσίας• πολύπλοκη δικτύωση των ad hoc νοημόνων πολυμεσικών διατάξεων, αισθητήρων και μικροπλινθίων.

Αιτιολόγηση

Η σύγκλιση πρέπει να αφορά όχι μόνον τα δίκτυα αλλά και τις υπηρεσίες δεδομένου ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αυτές ανεξαρτήτως της υποδομής που χρησιμοποιούν.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης πόρων του δικτύου πρέπει να υπάρχει ειδική πρόνοια όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για την ποιότητα των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μέτριας συμφόρησης του δικτύου.

Πρέπει να υπογραμμίζεται πάντοτε η αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι είναι επιθυμητή σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 79

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, τρίτη παύλα

Eνσωματωμένα συστήματα, υπολογιστική και έλεγχος: ισχυρότερα, ασφαλή, κατανεμημένα, αξιόπιστα και αποδοτικά συστήματα υλισμικού/λογισμικού, τα οποία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να ελέγχουν και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση των πόρων· μέθοδοι και εργαλεία μοντελοποίησης, σχεδιασμού και κατασκευής συστημάτων ελέγχου της πολυπλοκότητας· ανοικτές αρχιτεκτονικές δομές με δυνατότητα σύνθεσης και πλατφόρμες χωρίς κλίμακα, μεσισμικό και κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν τη δημιουργία πραγματικά αρραγών συνεργατικών και νοημόνων περιβαλλόντων για ανίχνευση, ενεργοποίηση, υπολογιστική, επικοινωνία, αποθήκευση και παράδοση υπηρεσιών· υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που ενσωματώνουν ετερογενή, δικτυωμένα και αναδιαρθρώσιμα κατασκευαστικά στοιχεία, όπου συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση, ο προγραμματισμός και η υποστήριξη χρόνου εκτέλεσης· έλεγχος μεγάλης κλίμακας κατανεμημένων αβέβαιων συστημάτων.

Eνσωματωμένα συστήματα, υπολογιστική και έλεγχος: ισχυρότερα, ασφαλή, κατανεμημένα, αξιόπιστα και αποδοτικά συστήματα υλισμικού/λογισμικού, τα οποία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να ελέγχουν και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση των πόρων· μέθοδοι και εργαλεία μοντελοποίησης, ανάλυσης, σχεδιασμού, κατασκευής και πιστοποίησης συστημάτων ελέγχου της πολυπλοκότητας· ανοικτές αρχιτεκτονικές δομές με δυνατότητα σύνθεσης και πλατφόρμες χωρίς κλίμακα, μεσισμικό και κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν τη δημιουργία πραγματικά αρραγών συνεργατικών και νοημόνων περιβαλλόντων για ανίχνευση, ενεργοποίηση, υπολογιστική, επικοινωνία, αποθήκευση και παράδοση υπηρεσιών· υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που ενσωματώνουν ετερογενή, δικτυωμένα και αναδιαρθρώσιμα κατασκευαστικά στοιχεία, όπου συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση, ο προγραμματισμός και η υποστήριξη χρόνου εκτέλεσης· έλεγχος μεγάλης κλίμακας κατανεμημένων αβέβαιων συστημάτων, πληροφορική υψηλών επιδόσεων (υλικό και λογισμικό)..

Τροπολογία 80

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" παύλα 4

Λογισμικό, πλέγματα, ασφάλεια και αξιοπιστία: τεχνολογίες, εργαλεία και μέθοδοι δυναμικού και ασφαλούς λογισμικού, αρχιτεκτονικές και συστήματα μεσισμικού που υποστηρίζουν υπηρεσίες έντασης γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τους ως πόρων κοινής χρήσης· διαλειτουργικές υποδομές με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών χωρίς κλίμακα, εικονική παρουσίαση πόρων υπό μορφή πλέγματος, δικτυοκεντρικά λειτουργικά συστήματα· ανοικτές πλατφόρμες και συνεργατικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λογισμικού, υπηρεσιών και συστημάτων· εργαλεία σύνθεσης· απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες συμπεριφορές πολύπλοκων συστημάτων· βελτίωση της αξιοπιστίας και της προσαρμοστικότητας των μεγάλης κλίμακας, κατανεμημένων και διαλειπόντως συνδεδεμένων συστημάτων και υπηρεσιών· ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα και υπηρεσίες, όπου συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της πρόσβασης και η επαλήθευση ταυτότητας με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, δυναμικές πολιτικές ασφάλειας και εμπιστοσύνης, μεταμοντέλα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Λογισμικό, πλέγματα, αρχιτεκτονική διανομής υπηρεσιών, ασφάλεια και αξιοπιστία: τεχνολογίες, εργαλεία και μέθοδοι για την ανάπτυξη και επικύρωση δυναμικού και ασφαλούς λογισμικού υψηλής ποιότητας, αρχιτεκτονικές και συστήματα μεσισμικού που υποστηρίζουν υπηρεσίες έντασης γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τους ως πόρων κοινής χρήσης και για υπηρεσίες και τεχνολογίες διανομής, εργαλεία και μεθόδους ανάπτυξης και επικύρωσης υψηλής ποιότητας, · διαλειτουργικές υποδομές με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών χωρίς κλίμακα, εικονική παρουσίαση πόρων υπό μορφή πλέγματος, συμπεριλαμβανομένων και των πλατφορμών εξειδικευμένου πεδίου, δικτυοκεντρικά λειτουργικά συστήματα· λογισμικό ανοικτής πηγής· ανοικτές πλατφόρμες και συνεργατικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και επικύρωση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου και του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοικτής πηγής, υπηρεσιών και συστημάτων· εργαλεία σύνθεσης συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσών προγραμματισμού· απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες συμπεριφορές πολύπλοκων συστημάτων· βελτίωση της αξιοπιστίας και της προσαρμοστικότητας των μεγάλης κλίμακας, κατανεμημένων και διαλειπόντως συνδεδεμένων συστημάτων και υπηρεσιών· ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα και υπηρεσίες, όπου συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της πρόσβασης και η επαλήθευση ταυτότητας με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, δυναμικές πολιτικές ασφάλειας και εμπιστοσύνης, μεταμοντέλα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Εισαγωγή προτύπων λογισμικού στην βιομηχανία.

Αιτιολόγηση

Ένα από τα πλέον καυτά θέματα στην μηχανική του λογισμικού είναι οι υπερυψηλές συχνότητες για τη μέτρηση της ποιότητας μιας πληροφορικής ανάπτυξης, οπότε έχει μεγάλη σημασία να περιληφθεί σε αυτή την ερευνητική προσέγγιση.

Από τα δύο θέματα που τίθενται σημασία δεν έχει μόνον η θεωρητική πλευρά τους αλλά και η μεταφορά τους στην βιομηχανία.

Τροπολογία 81

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" παύλα 5

Γνωσιακά, γνωστικά και εκπαιδεύσιμα συστήματα: μέθοδοι και τεχνικές για απόκτηση και ερμηνεία, αναπαράσταση και εξατομίκευση, πλοήγηση και ανάκτηση, από κοινού χρήση και μετάδοση γνώσεων, αναγνωρίζοντας τις σημασιολογικές σχέσεις του περιεχομένου για χρήση από άτομα και μηχανές· τεχνητά συστήματα τα οποία αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν και αξιολογούν πληροφορίες και μπορούν να συνεργάζονται, να ενεργούν αυτόνομα και να μαθαίνουν· θεωρίες και πειράματα που προχωρούν πέραν των προοδευτικών επιτευγμάτων και επωφελούνται από τις γνώσεις των φυσικών γνωστικών λειτουργιών, ιδίως της μάθησης και της μνήμης, με σκοπό επίσης την προαγωγή των συστημάτων ανθρώπινης μάθησης.

Γνωσιακά, γνωστικά και εκπαιδεύσιμα συστήματα: μέθοδοι και τεχνικές για απόκτηση και ερμηνεία, αναπαράσταση και εξατομίκευση, πλοήγηση και ανάκτηση, από κοινού χρήση και μετάδοση γνώσεων, αναγνωρίζοντας τις σημασιολογικές σχέσεις του περιεχομένου για χρήση από άτομα και μηχανές· με διαχείριση στη διανομή της γνώσης· τεχνητά συστήματα τα οποία αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν και αξιολογούν πληροφορίες και μπορούν να συνεργάζονται, να ενεργούν αυτόνομα και να μαθαίνουν· θεωρίες και πειράματα που προχωρούν πέραν των προοδευτικών επιτευγμάτων και επωφελούνται από τις γνώσεις των φυσικών γνωστικών λειτουργιών, ιδίως της μάθησης και της μνήμης, με σκοπό επίσης την προαγωγή των συστημάτων ανθρώπινης μάθησης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η υποδομή των επικοινωνιών είναι διανομή, πρέπει και η διαχείριση της γνώσης να είναι το αυτό, οπότε είναι χρήσιμο να γίνει χωριστή μνεία στο επίπεδο της έρευνας.

Τροπολογία 82

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, έκτη παύλα

Προσομοίωση, απεικόνιση, διάδραση και μεικτή πραγματικότητα: εργαλεία μοντελοποίησης, προσομοίωσης, απεικόνισης, διάδρασης, εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και ενσωμάτωση αυτών σε διατερματικά περιβάλλοντα· εργαλεία για τον καινοτόμο σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας· περισσότερο φυσικές, διαισθητικές και εύχρηστες διεπαφές και νέοι τρόποι διάδρασης με την τεχνολογία, τις μηχανές, τις διατάξεις και άλλα τεχνουργήματα· συστήματα πολυγλωσσικής και αυτόματης μηχανικής μετάφρασης.

Προσομοίωση, απεικόνιση, διάδραση και μεικτή πραγματικότητα: εργαλεία μοντελοποίησης, προσομοίωσης, απεικόνισης, διάδρασης, εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και ενσωμάτωση αυτών σε διατερματικά περιβάλλοντα· εργαλεία για τον καινοτόμο σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας· περισσότερο φυσικές, διαισθητικές και εύχρηστες διεπαφές και νέοι τρόποι διάδρασης με την τεχνολογία, τις μηχανές, τις διατάξεις και άλλα τεχνουργήματα· τεχνολογία γλώσσας, όπου συμπεριλαμβάνονται συστήματα πολυγλωσσικής και αυτόματης μηχανικής μετάφρασης.

Τροπολογία 83

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, παύλα 6 α (νέα)

 

- η μετάβαση προς τα κινητά συστήματα τέταρτης γενεάς και άνω, και οι συναφείς προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα των ψηφιακών μεταδόσεων και των κεραιών.

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα τέταρτης γενεάς έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο μελέτης και ορισμού στην Ιαπωνία ενώ η Ευρώπη παρουσιάζει καθυστέρηση στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 84

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2 "Ενοποίηση τεχνολογιών" παύλα 2

Οικιακά περιβάλλοντα: επικοινωνία, παρακολούθηση, έλεγχος και υποβοήθηση κατ’ οίκον, εντός κτιρίων και σε δημόσιους χώρους· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και χρήση όλων των διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, την οικονομική προσιτότητα και τη χρηστικότητα· νέες υπηρεσίες και νέες μορφές διαδραστικού ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών· πρόσβαση σε πληροφορίες και διαχείριση γνώσεων.

Οικιακά περιβάλλοντα: επικοινωνία, παρακολούθηση, έλεγχος και υποβοήθηση κατ’ οίκον, εντός κτιρίων και σε δημόσιους χώρους· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και χρήση όλων των διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, την οικονομική προσιτότητα, τη χρηστικότητα και την ασφάλεια· νέες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των σχετικών με την διασκέδαση, και νέες μορφές διαδραστικού ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών· πρόσβαση σε πληροφορίες και διαχείριση γνώσεων.

Αιτιολόγηση

(Η πρώτη προσθήκη δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Δεν πρέπει να αφήσουμε εκτός του πεδίου αυτού τους τομείς που συνδέονται με την διασκέδαση.

Τροπολογία 85

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 "•  Έρευνα εφαρμογών" παύλα 1, υποπαράγραφος 1

- ΤΠΕ όσον αφορά τον τομέα της υγείας: προσωπικά μη οχληρά συστήματα τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να διαχειριστούν την ευεξία τους, όπως ενδυτές ή εμφυτεύσιμες διατάξεις παρακολούθησης και αυτόνομα συστήματα υποστήριξης της καλής κατάστασης της υγείας· νεοεμφανιζόμενες τεχνικές όπως η μοριακή απεικόνιση για τη βελτιωμένη πρόληψη και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή· ανακάλυψη γνώσεων όσον αφορά την υγεία και εφαρμογή τους στην κλινική πρακτική· μοντελοποίηση και προσομοίωση οργανικών λειτουργιών· διατάξεις μικρονανορομποτικής για ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές και θεραπευτικές εφαρμογές.

- ΤΠΕ όσον αφορά τον τομέα της υγείας: προσωπικά μη οχληρά συστήματα τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να διαχειριστούν την ευεξία τους, όπως ενδυτές ή εμφυτεύσιμες με δυνατότητες επικοινωνίας διατάξεις παρακολούθησης και αυτόνομα συστήματα υποστήριξης της καλής κατάστασης της υγείας· νεοεμφανιζόμενες τεχνικές όπως η μοριακή απεικόνιση για τη βελτιωμένη πρόληψη και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή· ανακάλυψη γνώσεων όσον αφορά την υγεία και εφαρμογή τους στην κλινική πρακτική· μοντελοποίηση και προσομοίωση οργανικών λειτουργιών· διατάξεις μικρονανορομποτικής για ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές και θεραπευτικές εφαρμογές. Τεχνικές τηλεπερίθαλψης και τηλεπαρακολούθησης για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και ηλικιωμένους. Προηγμένη μέσω υπολογιστή ανίχνευση, συστημάτων στήριξης κλινικών αποφάσεων, για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της διάγνωσης και τη βελτίωση της ροής εργασίας, που θα οδηγήσει σε συστήματα εμπειρογνωμόνων συγκεκριμένης ασθένειας και αξιοποίησης των συσσωρευμένων δεδομένων των ασθενών και σε γνώση των ασθενειών βάσει μοντέλων μέσω της αξιοποίησης δεδομένων, της βιοπληροφορικής και της συστημικής βιολογίας· επιχειρηματικά συστήματα ΤΠ που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και θα περιορίσουν τα ιατρικά σφάλματα στα νοσοκομεία και στις εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας περίθαλψης·

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να στέλνονται, εξασφαλίζοντας τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα, σε ένα κέντρο παρακολούθησης, όπου ένας επαγγελματίας θα μπορεί να τα αναλύσει. Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία να ολοκληρωθεί ο κύκλος της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά απαραίτητες την έρευνα και την ανάπτυξη νέων μεθόδων οι οποίες να μειώνουν την πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και ταυτοχρόνως να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής χωρίς να μειώνεται το επίπεδο της περίθαλψης.

Τροπολογία 86

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 "•  Έρευνα εφαρμογών" παύλα 1, υποπαράγραφος 2

-ΤΠΕ όσον αφορά τις κυβερνήσεις: χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, προκειμένου να παρασχεθούν καινοτόμες υπηρεσίες για όλους με επίκεντρο τον πολίτη· προηγμένη έρευνα και λύσεις με βάση τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, των επιδόσεων και της ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, διάδραση με τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις και μεταξύ αυτών, καθώς και υποστήριξη των νομοθετικών διαδικασιών και των διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της δημοκρατίας.

-ΤΠΕ όσον αφορά τις κυβερνήσεις: χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές ανασχεδιασμό της επιχειρηματικής διαδικασίας και νέες δεξιότητες, προκειμένου να παρασχεθούν καινοτόμες υπηρεσίες για όλους με επίκεντρο τον πολίτη· προηγμένη έρευνα και λύσεις με βάση τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, e-democracy), των επιδόσεων και της ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, διάδραση με τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις και μεταξύ αυτών, καθώς και υποστήριξη των νομοθετικών διαδικασιών και των διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της δημοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Οι ΤΠΕ μπορούν και οφείλουν να στηρίξουν και να προωθήσουν τη δημοκρατία. Στο πεδίο αυτό η e-democracy διευκολύνει και καθιστά ανετότερη τη συμμετοχή των πολιτών, διαθέτει απεριόριστη κάλυψη, επιτρέπει μεγαλύτερη ταχύτητα στη διαχείριση δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών και δεν προϋποθέτει γραφειοκρατία.

Τροπολογία 87

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα, τρίτο εδάφιο

Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη: ενίσχυση της αυτονομίας ατόμων και κοινοτήτων και βελτίωση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην κοινωνία των πληροφοριών, με παράλληλη πρόληψη του ψηφιακού χάσματος που οφείλεται στην αναπηρία, στις μειωμένες δεξιότητες, στη φτώχεια, στη γεωγραφική απομόνωση, στην κουλτούρα, στο φύλο ή στην ηλικία, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στήριξης σε υποβοηθητικές τεχνολογίες· προώθηση της ανεξάρτητη διαβίωσης, ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για όλους τους πολίτες.

Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη: ενίσχυση της αυτονομίας ατόμων και κοινοτήτων και βελτίωση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην κοινωνία των πληροφοριών, με παράλληλη πρόληψη του ψηφιακού χάσματος που οφείλεται στην αναπηρία, στις μειωμένες δεξιότητες, στη φτώχεια, στη γεωγραφική απομόνωση, στην κουλτούρα, στο φύλο ή στην ηλικία, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στήριξης σε υποβοηθητικές τεχνολογίες· προώθηση της ανεξάρτητη διαβίωσης (μέσω των τεχνολογιών και υπηρεσιών κατ’ οίκον περίθαλψης) ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για όλους τους πολίτες.

Τροπολογία 88

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα, τέταρτο εδάφιο

Όσον αφορά την κινητικότητα: ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας οχημάτων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, τα οποία βασίζονται σε ανοικτές, ασφαλείς και αξιόπιστες αρχιτεκτονικές και διεπαφές· διαλειτουργικά συνεργατικά συστήματα για την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των μεταφορών, τα οποία βασίζονται στην επικοινωνία μεταξύ οχημάτων καθώς και με τις μεταφορικές υποδομές, και ενσωματώνουν ακριβείς και αξιόπιστες τεχνολογίες εντοπισμού θέσης· εξατομικευμένες πολυτροπικές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για την κατάσταση της κυκλοφορίας με ικανότητα εντοπισμού θέσης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις παροχής έξυπνων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Όσον αφορά την κινητικότητα: ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας οχημάτων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, τα οποία βασίζονται σε ανοικτές, ασφαλείς και αξιόπιστες αρχιτεκτονικές και διεπαφές· διαλειτουργικά συνεργατικά συστήματα για αποτελεσματικές, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, τα οποία βασίζονται στην επικοινωνία μεταξύ οχημάτων καθώς και με τις μεταφορικές υποδομές, και ενσωματώνουν ακριβείς και αξιόπιστες τεχνολογίες εντοπισμού θέσης και πλοήγησης· εξατομικευμένες πολυτροπικές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για την κατάσταση της κυκλοφορίας με ικανότητα εντοπισμού θέσης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις παροχής έξυπνων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Τροπολογία 89

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα, εδάφιο 5 α (νέο)

 

- Μεταφορά λύσεων ΤΠΕ για την ανάπτυξη του οικονομικού δυναμικού στον πολιτιστικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της περιφερειακής ανάπτυξης, του τουρισμού) και την προώθηση της απασχόλησης στους τομείς αυτούς· πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας δημοσίων οργανισμών (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) με ιδιωτικούς οργανισμούς (ιδίως ΜΜΕ).

Τροπολογία 90

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 3, παύλα 1 α (νέα)

 

- Νέα πρότυπα επιχειρήσεων για ΤΠΕ: Σύλληψη και καθορισμός νέων προτύπων επιχειρήσεων για ΤΠΕ με συνεργασία στους τομείς όπου οι ΤΠΕ θα παίξουν θεμελιώδη ρόλο για την αλλαγή της προσέγγισης όσον αφορά την παραγωγή και τις υπηρεσίες (π.χ. μεταφορές, υγεία, ενέργεια, περιβάλλον). [Τα έργα που προέρχονται από την εν λόγω κοινή έρευνα πρέπει να ελέγχονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι κοινές προσπάθειες πρέπει να στηρίζονται μέσω της διασταυρούμενης θεματικής προσέγγισης που μνημονεύεται στο παράρτημα 1.]

Or. it

Αιτιολόγηση

Νέες ευκαιρίες αναδεικνύονται για τις ΤΠΕ σε συνδυασμό με τα αναδυόμενα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ειδικότερα, από τη διάδοση των εφαρμογών των τεχνολογιών ΤΠΕ μπορούν να επωφεληθούν οι μεταφορές, η υγεία και ο ενεργειακός τομέας. Προκειμένου οι νέες αυτές εφαρμογές να καταστούν εφικτές, πρέπει να καθοριστούν νέα πρότυπα επιχειρήσεων και αλυσίδες αξιών προκειμένου να ενθαρρυνθούν επενδύσεις σε σχετικές καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Τροπολογία 91

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, δεύτερη παύλα, πρώτο εδάφιο

νέες μορφές διαδραστικού, μη γραμμικού και αυτοπροσαρμοζόμενου περιεχομένου· δημιουργικότητα και εμπλουτισμένη εμπειρία χρήστη· προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη και παράδοση περιεχομένου πολλαπλών μέσων· συνδυασμός της παραγωγής και της διαχείρισης πλήρως ψηφιακού περιεχομένου με τις νεοεμφανιζόμενες σημασιολογικές τεχνολογίες· χρήση με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη, πρόσβαση σε περιεχόμενο και δημιουργία περιεχομένου.

νέες μορφές διαδραστικού, μη γραμμικού και αυτοπροσαρμοζόμενου περιεχομένου όπου συμπεριλαμβάνονται και η αναψυχή και ο σχεδιασμός· δημιουργικότητα και εμπλουτισμένη εμπειρία χρήστη· προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη και παράδοση περιεχομένου πολλαπλών μέσων· συνδυασμός της παραγωγής και της διαχείρισης πλήρως ψηφιακού περιεχομένου με τις νεοεμφανιζόμενες σημασιολογικές τεχνολογίες· χρήση με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη, πρόσβαση σε περιεχόμενο και δημιουργία περιεχομένου.

Τροπολογία 92

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Έρευνα εφαρμογών, Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία του περιεχομένου, της δημιουργικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης, παράγραφος 2 α (νέα)

 

-προστασία, διατήρηση και εμπλουτισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου και του ανθρώπινου περιβάλλοντος :τεχνολογίες στην υπηρεσία μιας βιώσιμης και οικολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου και του κτιστού περιβάλλοντος, των αστικών ζωνών, του τοπίου καθώς και στην υπηρεσία της προστασίας, της διατήρησης, της ενσωμάτωσης και της ορθής χρήσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τα πρότυπα και τις μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων, οι ήπιες, μη καταστροφικές, προηγμένες τεχνικές διάγνωσης των ζημιών, τα νέα προϊόντα και οι νέες μεθοδολογίες αποκατάστασης, οι στρατηγικές ήπιας προσέγγισης και προσαρμογής με σκοπό την βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς κινητής και ακίνητης.

Τροπολογία 93

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 2, υποδιαίρεση εδαφίου 3

– νοήμονες υπηρεσίες για την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά σε ψηφιακή μορφή· εργαλεία για τις ανθρώπινες κοινότητες για να δημιουργήσουν νέα πολιτιστική μνήμη με βάση τη ζωντανή κληρονομιά· μέθοδοι και εργαλεία για τη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου· διασφάλιση της δυνατότητας να μπορούν τα ψηφιακά αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν από μελλοντικούς χρήστες, με παράλληλη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας της αρχικής δημιουργίας τους και του πλαισίου χρήσης τους.

– νοήμονες υπηρεσίες για την πρόσβαση στον πολιτισμό και την προαγωγή του (συμπεριλαμβανομένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, της περιφερειακής ανάπτυξης και του τουρισμού) · εργαλεία για τις ανθρώπινες κοινότητες για να συλλέξουν και να διαφυλάξουν τις πολιτιστικές τους μνήμες με βάση τη ζωντανή κληρονομιά· μέθοδοι και εργαλεία για τη διατήρηση και διαφοροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου· διασφάλιση της δυνατότητας να μπορούν τα ψηφιακά αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν από μελλοντικούς χρήστες, με παράλληλη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας της αρχικής δημιουργίας τους και του πλαισίου χρήσης τους.

Τροπολογία 94

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 3, υποδιαίρεση εδαφίου 1

– δυναμικά επιχειρησιακά συστήματα με γνώμονα τα δίκτυα για τη δημιουργία και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών· αποκεντρωμένος έλεγχος και διαχείριση νοημόνων πόρων· ψηφιακά επιχειρησιακά οικοσυστήματα, ιδίως λύσεις λογισμικού προσαρμόσιμες στις ανάγκες των μικρομεσαίων οργανισμών· υπηρεσίες συνεργασίας για κατανεμημένους χώρους εργασίας· ενισχυμένη τεχνολογικά παρουσία ομάδας κατά την εκτέλεση ομαδικού έργου, διαχείριση ομάδας και κοινά υποστηρικτικά μέσα.

– δυναμικά επιχειρησιακά συστήματα με γνώμονα τα δίκτυα για τη δημιουργία και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών· αποκεντρωμένος έλεγχος και διαχείριση νοημόνων πόρων· ψηφιακά επιχειρησιακά οικοσυστήματα, ιδίως λύσεις λογισμικού προσαρμόσιμες στις ανάγκες των μικρομεσαίων οργανισμών· υπηρεσίες συνεργασίας για κατανεμημένους, με επίγνωση του πλαισίου χώρους εργασίας· ενισχυμένη τεχνολογικά παρουσία ομάδας κατά την εκτέλεση ομαδικού έργου, διαχείριση ομάδας και κοινά υποστηρικτικά μέσα· από κοινού χρήση γνώσεων και διαδραστικές υπηρεσίες·

Τροπολογία 95

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 3, υποδιαίρεση εδαφίου 2

– κατασκευή: δικτυωμένοι έξυπνοι έλεγχοι για υψηλής ακρίβειας κατασκευή και χαμηλή χρήση πόρων· ασύρματος αυτοματισμός και επιμελητική για ταχεία αναδιαμόρφωση εργοστασιακών εγκαταστάσεων· ενοποιημένα περιβάλλοντα για μοντελοποίηση, προσομοίωση, παρουσίαση και εικονική παραγωγή· τεχνολογίες κατασκευής συστημάτων ΤΠΕ σε μικρογραφία και συστημάτων που αλληλοσυνδέονται με όλα τα είδη υλικών και αντικειμένων.

- κατασκευή, περιλαμβανομένων των παραδοσιακών βιομηχανιών: δικτυωμένοι έξυπνοι έλεγχοι για υψηλής ακρίβειας κατασκευή και χαμηλή χρήση πόρων· ασύρματος αυτοματισμός και επιμελητική για ταχεία αναδιαμόρφωση εργοστασιακών εγκαταστάσεων· ενοποιημένα περιβάλλοντα για μοντελοποίηση, προσομοίωση, βελτιστοποίηση, παρουσίαση και εικονική παραγωγή· τεχνολογίες κατασκευής συστημάτων ΤΠΕ σε μικρογραφία και συστημάτων που αλληλοσυνδέονται με όλα τα είδη υλικών και αντικειμένων.

Τροπολογία 96

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 2 α (νέο)

 

– Πραγματικού χρόνου παρακολούθηση της διαχείρισης και των επιδόσεων των επιχειρήσεων: αποτελεσματική και παραγωγική υποστήριξη προς τις διαχειριστικού χαρακτήρα αποφάσεις, ανίχνευση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προαχθεί η χρήση των ΤΠΕ στη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 97

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 4, υποδιαίρεση εδαφίου 1

– εργαλεία υποστήριξης της αξιοπιστίας των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους και της εμπιστοσύνης σε αυτές· πολλαπλά και συνδεδεμένα μεταξύ τους συστήματα διαχείρισης ταυτότητας· τεχνικές επαλήθευσης ταυτότητας και αδειοδότησης· συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις· διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών πόρων εργαλεία προστασίας από τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

– εργαλεία υποστήριξης της αξιοπιστίας των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους και της εμπιστοσύνης σε αυτές· πολλαπλά και συνδεδεμένα μεταξύ τους συστήματα διαχείρισης ταυτότητας· τεχνικές επαλήθευσης ταυτότητας και αδειοδότησης· συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις· διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών πόρων εργαλεία προστασίας από τα αζήτητα και ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Αιτιολόγηση

Η λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) έχει μεταβληθεί από περιστασιακή ενόχληση σε μείζον πρόβλημα, επειδή έχει σημειώσει τεράστια αύξηση τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς το πολυσύνθετο του χαρακτήρα της. Για τις επιχειρήσεις και την αποτελεσματική λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί κόστος που κλιμακώνεται. Λύσεις προς καταπολέμηση του spam καθίστανται αναχρονιστικές με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Χρειάζεται να προωθήσει η ΕΕ την ανάπτυξη καταλλήλων τεχνολογικών εργαλείων για να τεθεί τέρμα στο εν λόγω φαινόμενο.

Τροπολογία 98

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών', τμήμα 'Ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες', παράγραφος 1

Η δραστηριότητα ‘‘Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες’’ θα προσελκύσει και θα προωθήσει την αριστεία στην διεπιστημονική έρευνα σε νεοεμφανιζόμενους ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Η εν λόγω δραστηριότητα θα έχει τους ακόλουθους στόχους: διερεύνηση των νέων ορίων μικρογραφίας και υπολογιστικής, όπου συμπεριλαμβάνεται παραδείγματος χάριν η εκμετάλλευση των επιπτώσεων της κβαντικής μηχανικής· γνώση της πολυπλοκότητας των δικτυωμένων συστημάτων υπολογιστικής και επικοινωνιών· διερεύνηση και πειραματισμός νέων αρχών σχεδιασμού νοημόνων συστημάτων για νέα εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η δραστηριότητα ‘‘Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες’’ θα προσελκύσει και θα προωθήσει την αριστεία στην διεπιστημονική έρευνα σε νεοεμφανιζόμενους ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Η εν λόγω δραστηριότητα θα έχει τους ακόλουθους στόχους: διερεύνηση των νέων ορίων μικρογραφίας και υπολογιστικής, όπου συμπεριλαμβάνεται παραδείγματος χάριν η εκμετάλλευση των επιπτώσεων της κβαντικής μηχανικής· γνώση της πολυπλοκότητας των δικτυωμένων συστημάτων υπολογιστικής και επικοινωνιών, περιλαμβανομένου του λογισμικού· διερεύνηση και πειραματισμός νέων αρχών σχεδιασμού νοημόνων συστημάτων για νέα εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τροπολογία 99

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 1

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται ριζοσπαστικές καινοτομίες. Πρέπει να συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και την κοινωνία. Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αντιμετώπισης των εν λόγω αντικρουόμενων προκλήσεων.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται ριζοσπαστικές καινοτομίες. Πρέπει να συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, διαδικασίες και τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και την κοινωνία. Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αντιμετώπισης των εν λόγω αντικρουόμενων προκλήσεων.

Τροπολογία 100

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 2

Κύριο στοιχείο του παρόντος θεματικού τομέα είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση της νανοτεχνολογίας, των επιστημών των υλικών και των νέων μεθόδων παραγωγής, ούτως ώστε να επιτευχθούν και να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της βιομηχανικής μετεξέλιξης και συγχρόνως να υποστηριχθεί η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση. Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα θα υποστηριχθούν όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες που λειτουργούν σε συνέργεια με άλλους θεματικούς τομείς. Θα υποστηριχθούν εφαρμογές σε όλους τους τομείς και τα πεδία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι επιστήμες των υλικών, οι υψηλών επιδόσεων τεχνολογίες κατασκευής και επεξεργασίας, η νανοβιοτεχνολογία ή η νανοηλεκτρονική.

Στο μέλλον η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας θα εξαρτάται εν πολλοίς από τη νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που επιτελούνται σε αριθμό τομέων της νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας μπορεί να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρισμένο προβάδισμα σε τομείς όπως είναι οι νανοεπιστήμες, οι νανοτεχνολογίες, οι τεχνολογίες υλικών και οι νέες τεχνολογίες παραγωγής, στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβει ώθηση ώστε να ενισχυθεί και βελτιωθεί η θέση της ΕΕ εντός ενός έντονα ανταγωνιστικού παγκοσμίου πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο που καλύπτεται από τον θεματικό τομέα είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένο. Η εμπειρία από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο καταδεικνύει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διάσταση νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογία, για να αποφευχθεί η υποβολή τεράστιου αριθμού προτάσεων.

Τροπολογία 101

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 2, παράγραφος 1

Τα νέα προηγμένα υλικά που προϋποθέτουν υψηλότερο περιεχόμενο γνώσεων, οι νέες λειτουργικότητες και οι βελτιωμένες επιδόσεις καθίστανται ολοένα και περισσότερο κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και για την αειφόρο ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα νέα μοντέλα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, είναι τα ίδια τα υλικά τα οποία αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα αύξησης της αξίας των προϊόντων και των επιδόσεών τους, παρά τα στάδια επεξεργασίας.

Τα νέα προηγμένα υλικά, μεταξύ των οποίων τα σύνθετα υλικά, που προϋποθέτουν υψηλότερο περιεχόμενο γνώσεων, οι νέες λειτουργικότητες και οι βελτιωμένες επιδόσεις καθίστανται ολοένα και περισσότερο κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και για την αειφόρο ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα νέα μοντέλα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, είναι τα ίδια τα υλικά τα οποία αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα αύξησης της αξίας των προϊόντων και των επιδόσεών τους, παρά τα στάδια επεξεργασίας.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τα σύνθετα υλικά και τα μέταλλα, με ειδικά προβλήματα που άπτονται των συνθέτων υλικών (εξόλκηση, προσκόλληση, …) οι οποίες δεν απαντούν στην συγκόλληση των μετάλλων (αυτογενή συγκόλληση …).

Τροπολογία 102

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2, παράγραφος 2

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων υλικών με βάση τη γνώση, τα οποία θα έχουν κατά παραγγελία ιδιότητες. Αυτό απαιτεί έξυπνο έλεγχο των εγγενών ιδιοτήτων τους, της επεξεργασίας και της παραγωγής τους, ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους. Θα δοθεί έμφαση σε νέα προηγμένα υλικά που αποκτώνται χρησιμοποιώντας το δυναμικό των νανοτεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών ή/και της προσέγγισης “διδάσκομαι από τη φύση”, ιδίως στα υψηλότερων επιδόσεων νανοϋλικά, στα βιοϋλικά και στα υβριδικά υλικά.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων υλικών με βάση τη γνώση, τα οποία θα έχουν κατά παραγγελία ιδιότητες. Αυτό απαιτεί έξυπνο έλεγχο των εγγενών ιδιοτήτων τους, της επεξεργασίας και της παραγωγής τους, ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους. Θα δοθεί έμφαση σε νέα προηγμένα υλικά που αποκτώνται χρησιμοποιώντας το δυναμικό των νανοτεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών ή/και της προσέγγισης “διδάσκομαι από τη φύση”, ιδίως στα υψηλότερων επιδόσεων νανοϋλικά, στα βιοϋλικά μεταϋλικά, και στα υβριδικά υλικά.

Αιτιολόγηση

Τα μεταϋλικά είναι μία νέα κατηγορία υλικών που διαθέτουν ιδιότητες που δεν έχουν παρατηρηθεί στην φύση και που δεν πρέπει να μείνουν εκτός έρευνας λόγω της καινοτόμου σημασίας τους για τις μελλοντικές προσδοκίες. Σήμερα, μία από τις πλέον δημοφιλείς εφαρμογές των μεταϋλικών είναι κατασκευή επίπεδων φακών.

Τροπολογία 103

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3, παράγραφος 1

Απαιτείται μια νέα προσέγγιση της κατασκευής για την μετεξέλιξη της βιομηχανίας της ΕΕ από μια βιομηχανία έντασης πόρων σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον βασιζόμενο στη γνώση· η εν λόγω προσέγγιση θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση εξ ολοκλήρου νέων στάσεων έναντι της συνεχούς απόκτησης, ανάπτυξης, προστασίας και χρηματοδότησης νέων γνώσεων και της χρήσης τους, μεταξύ άλλων με σκοπό τα αειφόρα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία σωστών συνθηκών για συνεχή καινοτομία (στο πλαίσιο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των συστημάτων παραγωγής, όπου συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή, οι συσκευές και οι υπηρεσίες) και για ανάπτυξη γενικών “πόρων” παραγωγής (τεχνολογίες, οργάνωση και εγκαταστάσεις παραγωγής), με παράλληλη τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Απαιτείται μια νέα προσέγγιση της κατασκευής για την μετεξέλιξη της βιομηχανίας της ΕΕ από μια βιομηχανία έντασης πόρων σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον βασιζόμενο στη γνώση· η εν λόγω προσέγγιση θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση εξ ολοκλήρου νέων στάσεων έναντι της συνεχούς απόκτησης, ανάπτυξης, προστασίας και χρηματοδότησης νέων γνώσεων και της χρήσης τους, μεταξύ άλλων με σκοπό τα αειφόρα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία σωστών συνθηκών για συνεχή καινοτομία (στο πλαίσιο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των συστημάτων παραγωγής, όπου συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή, οι συσκευές και οι υπηρεσίες) και για ανάπτυξη γενικών “πόρων” παραγωγής (τεχνολογίες, αυτοματισμός, οργάνωση πόρων/εξοπλισμών προωθώντας τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βασικής βιομηχανίας, με παράλληλη τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα σύνθετα υλικά.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο μνα δοθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη γενικών “πόρων” παραγωγής. Ο τελικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τροπολογία 104

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παράγραφος 2

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους εξής άξονες: ανάπτυξη και επικύρωση νέων βιομηχανικών μοντέλων και στρατηγικών που καλύπτουν όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής του προϊόντος και των διεργασιών· προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής που υπερνικούν τους υφιστάμενους περιορισμούς των διεργασιών και καθιστούν δυνατές νέες μεθόδους κατασκευής και επεξεργασίας· δικτυωμένη παραγωγή για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για συνεργατικές λειτουργίες προστιθέμενης αξίας σε παγκόσμια κλίμακα· εργαλεία για την ταχεία μεταφορά και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των κατασκευαστικών διαδικασιών· και εκμετάλλευση της σύγκλισης των νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των πληροφοριών και των γνωστικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνικών αρχών σχεδιασμού και δυνατότητα ανάπτυξης νέων βιομηχανικών κλάδων.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους εξής άξονες: ανάπτυξη και επικύρωση νέων βιομηχανικών μοντέλων και στρατηγικών που καλύπτουν όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής του προϊόντος και των διεργασιών· προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής που υπερνικούν τους υφιστάμενους περιορισμούς των διεργασιών και καθιστούν δυνατές νέες μεθόδους κατασκευής και επεξεργασίας· δικτυωμένη παραγωγή για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για συνεργατικές λειτουργίες προστιθέμενης αξίας σε παγκόσμια κλίμακα· εργαλεία για την ταχεία μεταφορά και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των κατασκευαστικών διαδικασιών· και εκμετάλλευση των δικτύων διεπιστημονικής έρευνας και της σύγκλισης των νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των πληροφοριών και των γνωστικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων υβριδικών τεχνολογιών, προϊόντων και τεχνικών αρχών σχεδιασμού και δυνατότητα ανάπτυξης νέων βιομηχανικών κλάδων.

Αιτιολόγηση

Οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες είναι εκ φύσεως διεπιστημονικές. Μία από τις κύριες προϋποθέσεις για καινοτομία στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών δικτύων έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης όπου συναντώνται πολλοί επιστημονικοί τομείς, όπως είναι οι νανοτεχνολογίες, οι επιστήμες των υλικών, η μηχανοτεχνία, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι βιοτεχνολογίες, οι επιστήμες της γης καθώς και εκείνες του περιβάλλοντος. Στόχος είναι να επιτύχει κανείς νέες υβριδικές τεχνολογίες και ευρεία διασταύρωση μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Τροπολογία 105

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 4, παράγραφος 2

Η έρευνα θα εστιαστεί σε νέες εφαρμογές και καινοτόμες ριζοσπαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις, καθώς και στις ανάγκες της ΕΤΑ που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Η ενοποίηση των νέων γνώσεων και των νανοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των υλικών και της παραγωγής θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο τομεακών και διατομεακών εφαρμογών, όπως η υγεία, οι κατασκευές, η διαστημική βιομηχανία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η χημεία, το περιβάλλον, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης, ο τομέας του χαρτοπολτού και του χαρτιού, η μηχανολογία, καθώς επίσης και το γενικό ζήτημα της βιομηχανικής ασφάλειας.

Η έρευνα θα εστιαστεί σε νέες εφαρμογές και καινοτόμες ριζοσπαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις, καθώς και στις ανάγκες της ΕΤΑ που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Η ενοποίηση των νέων γνώσεων και των νανοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των υλικών και της παραγωγής θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο τομεακών και διατομεακών εφαρμογών, όπως η υγεία, η μεταποίηση τροφίμων, οι κατασκευές (περιλαμβανομένων των δημοσίων έργων), η βιομηχανία του αεροδιαστήματος, οι μεταφορές, η ενέργεια, η χημεία, το περιβάλλον, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης, υπόδυσης, ο τομέας του χαρτοπολτού και του χαρτιού, η μηχανολογία, καθώς επίσης και το γενικό ζήτημα της βιομηχανικής ασφάλειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να μείνουν εκτός βιομηχανίες που μπορούν να επωφεληθούν από την έρευνα στο πεδίο αυτό, όπως αυτές των οποίων γίνεται μνεία. Αποσαφήνιση της παλαιάς τροπολογίας 103: 'βιομηχανία του αεροδιαστήματος'.

Τροπολογία 106

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 3

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα, ενόψει του τεράστιου παγκόσμιου ανταγωνισμού, αποτελεί σημαντικό στόχο του εν λόγω θεματικού τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να επιτύχει ή να διατηρήσει τον παγκόσμιο ηγεμονικό της ρόλο σε καίριας σημασίας ενεργειακές τεχνολογίες. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ αποτελούν τον αιμοδότη του ενεργειακού τομέα, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενεργειακή αλυσίδα και θα αποτελέσουν το κλειδί για την προώθηση της καινοτομίας. Η σημαντική συμμετοχή τους στην έρευνα και στις δραστηριότητες επίδειξης είναι ουσιαστική και θα προωθηθεί δυναμικά.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα, ενόψει του τεράστιου παγκόσμιου ανταγωνισμού, αποτελεί σημαντικό στόχο του εν λόγω θεματικού τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να επιτύχει ή να διατηρήσει τον παγκόσμιο ηγεμονικό της ρόλο σε καίριας σημασίας ενεργειακές τεχνολογίες. Αυτή η ηγετική θέση μπορεί να διασφαλισθεί μόνον χάρις σε υψηλό επίπεδο επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, προς αντιμετώπιση του σκληρού ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ αποτελούν τον αιμοδότη του ενεργειακού τομέα, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενεργειακή αλυσίδα και θα αποτελέσουν το κλειδί για την προώθηση της καινοτομίας. Η σημαντική συμμετοχή τους στην έρευνα και στις δραστηριότητες επίδειξης είναι ουσιαστική και θα προωθηθεί δυναμικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι υψηλό επίπεδο επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη συμβάλλει στη διασφάλιση της ηγετικής θέσεως που κατέχει η Ευρώπη ενώπιον του σε παγκόσμια κλίμακα ανταγωνισμού

Τροπολογία 107

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 5

Προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση και η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα υποστηριχθούν σε όλους τους τομείς η διάδοση των γνώσεων και η μεταφορά των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Αυτό θα συμπληρωθεί με δράσεις στο πλαίσιο της συνιστώσας «Έξυπνη ενέργεια για την Ευρώπη» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας και την εξάλειψη των μη τεχνολογικών φραγμών για την ευρεία εμπορική ανάπτυξη των αποδεδειγμένης αξίας ενεργειακών τεχνολογιών.

Προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση και η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα υποστηριχθούν σε όλους τους τομείς η διάδοση των γνώσεων και η μεταφορά των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα προωθηθεί η πολυτομεακότητα και η διατομεακότητα και θα αναζητηθεί η μέγιστη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και κοινοτικές δράσεις, όπως "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη", του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του Έβδομου Προγράμματος πρέπει να είναι σε στενή σχέση με αυτές που προωθούνται από άλλα προγράμματα, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 108

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', παράγραφος -1 (νέα)

 

Η εγγραφή πιστώσεων στον ενεργειακό τομέα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που θα επιτρέπουν στις τεχνολογίες να κρίνονται βάσει της ικανότητάς τους να βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει το στόχο της, που είναι να δημιουργηθεί ένας ενεργειακός τομέας που θα είναι ανταγωνιστικός, περιβαλλοντικώς βιώσιμος και ασφαλής. Τα σχετικώς περιορισμένα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο του εν λόγω θεματικού τομέα πρέπει να εστιαστούν στις τεχνολογίες που μπορούν να αποφέρουν σύντομα μειώσεις στις εκπομπές CO2.

Αιτιολόγηση

Τα σχετικώς περιορισμένα κονδύλια της ΕΕ για έρευνα και ανάπτυξη στον μη πυρηνικό τομέα πρέπει να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση των τεχνολογιών που έχουν υψηλά επιστημονικά κριτήρια όπως: μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και επίτευξη χαμηλοτέρων επιπέδων εισαγόμενης ενέργειας καθώς και ορισμένα προβλήματα πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας έχουν ως αποτέλεσμα την ταχεία μείωση των εκπομπών CO2 και συμβάλλουν στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τη δημιουργία απασχολήσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Τροπολογία 109

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή "Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας"

Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένων τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες προσαρμόζονται στις διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες, προκειμένου να παρασχεθούν τα μέσα για την ουσιαστική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ΕΕ. Η έρευνα θα πρέπει να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα της μετατροπής, να μειώσει σημαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, να αυξήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας και να μειώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα δοθεί έμφαση στα φωτοβολταϊκά, στην αιολική ενέργεια και στη βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων). Επιπροσθέτως, η έρευνα αποσκοπεί στην πραγμάτωση του πλήρους δυναμικού των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: της γεωθερμικής ενέργειας, της θερμικής ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας των ωκεανών και της ενέργειας από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένων τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες προσαρμόζονται στις διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες, προκειμένου να παρασχεθούν τα μέσα για την ουσιαστική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ΕΕ. Η έρευνα θα πρέπει να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα της μετατροπής, να παρακάμψει τα υφιστάμενα εμπόδια, πράγμα που συνεπάγεται σημαντική μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, να αυξήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας και να μειώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα δοθεί έμφαση στα φωτοβολταϊκά, στην θερμο-ηλιακή, στην αιολική ενέργεια και στη βιομάζα (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για την παραγωγή ενέργειας και του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων). Επιπροσθέτως, η έρευνα αποσκοπεί στην πραγμάτωση του πλήρους δυναμικού των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: της γεωθερμικής ενέργειας, της θερμικής ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας των ωκεανών και της ενέργειας από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού δεν πρέπει να περιορισθεί στα φωτοβολταϊκά· πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι δυνατότητες θερμοηλεκτρικής παραγωγής με ηλιακούς θερμοσυλλέκτες μέσης και υψηλής θερμοκρασίας.

Είναι σκόπιμο να υπάρξει εγκάρσια εκμετάλλευση του στόχου για την αύξηση και βελτίωση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με ενεργειακές καλλιέργειες και τις δυνατότητές τους.

Τροπολογία 110

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή "Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας"

Ανάπτυξη και επίδειξη βελτιωμένων τεχνολογιών μετατροπής για την αειφόρο παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων από βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων), ιδίως βιοκαυσίμων για τον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε νέα είδη βιοκαυσίμων, καθώς επίσης και σε νέες διαδικασίες παραγωγής και διανομής των υφιστάμενων βιοκαυσίμων, όπου συμπεριλαμβάνεται η ολοκληρωμένη παραγωγή ενέργειας και άλλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας χάρη στα βιοδιυλιστήρια. Με σκοπό την άντληση οφέλους όσον αφορά τον άνθρακα ‘από την πηγή της ενέργειας έως τον χρήστη’, η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενισχύοντας την τεχνολογική ενοποίηση και τη χρήση της πρώτης ύλης. Θα συμπεριληφθούν θέματα όπως η εφοδιαστική πρώτων υλών, η προτυποποιητική έρευνα και η τυποποίηση για την ασφαλή και αξιόπιστη χρήση των εν λόγω καυσίμων σε εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και σε σταθερές εφαρμογές. Για την αξιοποίηση του δυναμικού της παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα υποστηριχθούν οι διεργασίες που βασίζονται στη βιομάζα, στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ηλιακή ενέργεια.

Έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη βελτιωμένων τεχνολογιών μετατροπής για την αειφόρο παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων από βιομάζα και εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων). Πρέπει να δοθεί έμφαση σε νέα είδη βιοκαυσίμων, καθώς επίσης και σε νέες διαδικασίες παραγωγής και διανομής των υφιστάμενων βιοκαυσίμων, όπου συμπεριλαμβάνεται η ολοκληρωμένη παραγωγή ενέργειας και άλλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας χάρη στα βιοδιυλιστήρια. Με σκοπό την άντληση οφέλους όσον αφορά τον άνθρακα ‘από την πηγή της ενέργειας έως τον χρήστη’, η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενισχύοντας την τεχνολογική ενοποίηση και τη χρήση της πρώτης ύλης. Θα συμπεριληφθούν θέματα όπως ενεργειακές καλλιέργειες, η εφοδιαστική πρώτων υλών, η προτυποποιητική έρευνα και η τυποποίηση για την ασφαλή και αξιόπιστη χρήση των εν λόγω καυσίμων σε εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και σε σταθερές εφαρμογές. Για την αξιοποίηση του δυναμικού της παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα υποστηριχθούν οι διεργασίες που βασίζονται στη βιομάζα, στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ηλιακή ενέργεια.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Είναι σκόπιμο να υπάρξει εγκάρσια εκμετάλλευση του στόχου για την αύξηση και βελτίωση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με ενεργειακές καλλιέργειες και τις δυνατότητές τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αναφερθούν, εκτός από τις προηγούμενες, και στην παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 111

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο "Δραστηριότητες", στιγμή "Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και τη ψύξη"

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Ανάπτυξη και επίδειξη ενός συνόλου τεχνολογιών για την αύξηση του δυναμικού θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να βοηθηθεί ένα αειφόρο σύστημα ενέργειας. Σκοπός είναι να επιτευχθεί σημαντική μείωση κόστους, να αυξηθεί η αποδοτικότητα, να μειωθούν περαιτέρω οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των τεχνολογιών σε διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες. Η έρευνα και η επίδειξη πρέπει να συμπεριλάβουν νέα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία για βιομηχανικές εφαρμογές (όπου συμπεριλαμβάνεται η θερμική αφαλάτωση του θαλασσίου ύδατος), τα συστήματα κεντρικής ή/και ειδικού χώρου θέρμανσης και ψύξης, διασφαλίζοντας την ενοποίηση και την αποθήκευση ενέργειας.

Έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη ενός συνόλου τεχνολογιών για την αύξηση του δυναμικού ενεργητικής θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και βελτιώσεις στα συστήματα εκμετάλλευσης της παθητικής ή παραγόμενης με φυσικό τρόπο θέρμανσης, προκειμένου να βοηθηθεί ένα αειφόρο σύστημα ενέργειας. Σκοπός είναι να επιτευχθεί σημαντική μείωση κόστους, να αυξηθεί η αποδοτικότητα, να μειωθούν περαιτέρω οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των τεχνολογιών σε διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες. Η έρευνα και η επίδειξη πρέπει να συμπεριλάβουν νέα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία για βιομηχανικές εφαρμογές (όπου συμπεριλαμβάνεται η θερμική αφαλάτωση του θαλασσίου ύδατος), τα συστήματα κεντρικής ή/και ειδικού χώρου θέρμανσης και ψύξης, διασφαλίζοντας την ενοποίηση και την αποθήκευση ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω νομοθετικών οργάνων όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα της κατασκευής κτιρίων, πρέπει να ερευνήσει περισσότερο τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των συστημάτων παθητικής ή παραγόμενης με φυσικό τρόπο θέρμανσης.

Τροπολογία 112

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 6

Η χρήση του άνθρακα ως καυσίμου στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής παραμένει η κινητήριος δύναμη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, αλλά παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό για περαιτέρω οφέλη αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών, ιδίως όσον αφορά το CO2. Για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβολή στη διαχείριση των εκπομπών CO2, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η επίδειξη καθαρών τεχνολογιών μετατροπής άνθρακα, ούτως ώστε να αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές ρύπων και να μειωθεί το συνολικό κόστος, υπό διάφορες λειτουργικές συνθήκες. Με προοπτική τη μελλοντική ηλεκτροπαραγωγή με μηδενικές εκπομπές, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να προετοιμάσουν, να συμπληρώσουν και να συνδεθούν με τις εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης CO2.

Η χρήση του άνθρακα ως καυσίμου στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής παραμένει η κινητήριος δύναμη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, αλλά παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό για περαιτέρω οφέλη αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών, ιδίως όσον αφορά το CO2. Για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβολή στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη διαχείριση των εκπομπών CO2, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η επίδειξη καθαρών τεχνολογιών μετατροπής άνθρακα, ούτως ώστε να αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές ρύπων, περιλαμβανομένων των μικρής διαμέτρου σωματιδίων, των ιχνοστοιχείων του υδραργύρου και των οργανικών ενώσεων, και να μειωθεί το συνολικό κόστος, υπό διάφορες λειτουργικές συνθήκες. Με προοπτική τη μελλοντική ηλεκτροπαραγωγή με μηδενικές εκπομπές, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να προετοιμάσουν, να συμπληρώσουν και να συνδεθούν με τις εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης CO2.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τεθούν επί τάπητος όλες οι βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στις υφιστάμενες και/ή τις μελλοντικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Σκοπός των τροπολογιών είναι να διευρύνουν το πεδίο αναφοράς της έρευνας της ΕΕ όχι μόνο στην αυξημένη απόδοση και στον περιορισμό των εκπομπών CO2 αλλά και προς την κατεύθυνση των στόχων περί «μηδενικής» εκπομπής, (δηλαδή: μικροσωματίδια, ιχνοστοιχεία, υδράργυρος και οργανικές ενώσεις).

Τροπολογία 113

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 7

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα περισσότερο αειφόρο ενεργειακό σύστημα, απαιτείται μια ευρεία προσπάθεια στον τομέα της Ε&Α, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η ευελιξία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών συστημάτων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για την επίτευξη του στόχου της μετατροπής των υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα στέρεο και διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών (πελατών/φορέων εκμετάλλευσης δικτύου) και της άρσης των εμποδίων για μια μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας (π.χ. κυψέλες καυσίμου, μικροστρόβιλοι, παλινδρομικοί κινητήρες) θα χρειαστεί επίσης η ανάπτυξη και επίδειξη κύριων τεχνολογιών ευρείας διάδοσης (π.χ. καινοτόμες λύσεις στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τεχνολογίες αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρονική ισχύος και διατάξεις υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών). Για τα δίκτυα φυσικού αερίου, στόχος είναι να επιδειχθούν ευφυέστερες και αποδοτικότερες διαδικασίες και συστήματα για τη μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα περισσότερο αειφόρο ενεργειακό σύστημα, απαιτείται μια ευρεία προσπάθεια στον τομέα της Ε&Α, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η ευελιξία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών συστημάτων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για την επίτευξη του στόχου της μετατροπής των υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα στέρεο και διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών (πελατών/φορέων εκμετάλλευσης δικτύου) και της άρσης των εμποδίων για μια μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας (π.χ. κυψέλες καυσίμου, μικροστρόβιλοι, παλινδρομικοί κινητήρες) και της ποιοτικής βελτιώσεως της παροχής (κατά την έννοια της ποιότητας της τάσεως και της παραδιδόμενης στον καταναλωτή ενέργειας) θα χρειαστεί επίσης η ανάπτυξη και επίδειξη κύριων τεχνολογιών ευρείας διάδοσης (π.χ. καινοτόμες λύσεις στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τεχνολογίες αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα ηλεκτρονικής μετρήσεως και αυτοματοποιημένης διαχειρίσεως μετρητών, ηλεκτρονική ισχύος και διατάξεις υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών, συστήματα ελέγχου της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών για ενεργό διαχείριση δικτύων, αποτελεσματική διαχείριση εργατικού δυναμικού κλπ.). Για τα δίκτυα φυσικού αερίου, στόχος είναι να επιδειχθούν ευφυέστερες και αποδοτικότερες διαδικασίες και συστήματα για τη μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Επιδίωξη της έρευνας στην ολοκλήρωση μεταξύ δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (π.χ. κέντρα ολοκληρωμένου ελέγχου, χρήση πολυμετρητών, κοινό εργατικό δυναμικό) θα είναι ο στόχος της αποδοτικότητας για αμφότερους τους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της κατανεμημένης παραγωγής είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απαιτούν λύση στα μελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα, ώστε να να βελτιωθεί η ποιότητα της παροχής ρεύματος και να ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών. Οι καταναλωτές θα συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. ηλεκτρονική μέτρηση και αυτοματοποιημένη διαχείριση μετρητών, προπληρωμένη ενέργεια, ευρυζωνικές υπηρεσίες κλπ.), ενώ επίσης θα παράγεται τοπική ηλεκτρική ενέργεια (κατανεμημένη παραγωγή). Η έρευνα για τη διαχείριση και ενσωμάτωση της κατανεμημένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής είναι ευπρόσδεκτη. Τα συστήματα ελέγχου της τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Για την αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων διανομής, θα πρέπει να βελτιωθούν οι οργανωτικές ικανότητες: διαχείριση εργατικού δυναμικού, ενοποήση συστημάτων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, κοινό εργατικό δυναμικό για τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όλα αυτά μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα.

Τροπολογία 114

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5 "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή        "Eνεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας", παράγραφος 1

Tο τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας χρειάζεται να αξιοποιηθεί μέσω της βελτιστοποίησης, της επικύρωσης και της επίδειξης νέων αρχών σχεδιασμού και τεχνολογιών όσον αφορά τα κτίρια, τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία.

Tο τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας χρειάζεται να αξιοποιηθεί μέσω της βελτιστοποίησης, της επικύρωσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της επίδειξης νέων αρχών σχεδιασμού και τεχνολογιών όσον αφορά τα κτίρια, τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Ο τομέας των μεταφορών δεν πρέπει να εξαιρεθεί από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή δραστηριότητες.

Τροπολογία 115

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 6 "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υπο-σημείο "Στόχος"

Προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος και των πόρων του, προάγοντας τις γνώσεις μας σχετικά με τις διαδράσεις μεταξύ της βιόσφαιρας, των οικοσυστημάτων και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, και αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες, εργαλεία και υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: πρόβλεψη των αλλαγών του κλίματος καθώς και των οικολογικών, των γήινων και των ωκεάνιων συστημάτων· εργαλεία και τεχνολογίες παρακολούθησης, πρόληψης και μετριασμού των περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων, μεταξύ άλλων για την υγεία· εργαλεία και τεχνολογίες διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος και των πόρων του, προάγοντας τις γνώσεις μας σχετικά με τις διαδράσεις μεταξύ της βιόσφαιρας, των οικοσυστημάτων και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τις γνώσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη χρήση της και αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες, εργαλεία και υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: πρόβλεψη των αλλαγών του κλίματος καθώς και των οικολογικών, των γήινων και των ωκεάνιων συστημάτων· εργαλεία και τεχνολογίες παρακολούθησης, πρόληψης, μετριασμού και προσαρμογής των περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων, μεταξύ άλλων για την υγεία· εργαλεία και τεχνολογίες διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πιέσεις ή κίνδυνοι του περιβάλλοντος μπορούν να μην είναι εύκολα ανατρέψιμοι. Για το λόγο αυτό, ζητείται να διερευνηθούν οι τρόποι προσαρμογής τους για να μειωθούν οι συνέπειές τους για τον άνθρωπο και τον περίγυρό του.

Τροπολογία 116

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 6 "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 1

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιαστική για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι της γης και το ανθρωπογενές περιβάλλον υφίστανται την πίεση του αυξανόμενου πληθυσμού, της αστικοποίησης, της συνεχούς επέκτασης της γεωργίας, των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς επίσης και των διακυμάνσεων του κλίματος και της αύξησης της θερμοκρασίας σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, η πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να διασφαλίσει τη συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως θα μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κίνητρο για την πανευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί το γεγονός ότι οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις αντιμετωπίζουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι χρειάζεται να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα, δεδομένης της κλίμακας, του εύρους και του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας της περιβαλλοντικής έρευνας. Μια τέτοια συνεργασία διευκολύνει επίσης τον κοινό σχεδιασμό, τη χρήση διασυνδεδεμένων και διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων, και την ανάπτυξη κοινών δεικτών, μεθοδολογιών εκτίμησης και συνεκτικών και μεγάλης κλίμακας συστημάτων παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού. Επιπροσθέτως, η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των γνώσεων και την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιαστική για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι της γης και το ανθρωπογενές περιβάλλον υφίστανται την πίεση του αυξανόμενου πληθυσμού, της αστικοποίησης, της ανοικοδόμησης, της συνεχούς επέκτασης της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας, των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς επίσης και των διακυμάνσεων του κλίματος και της αύξησης της θερμοκρασίας σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, η πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να διασφαλίσει τη συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως θα μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κίνητρο για την πανευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί το γεγονός ότι οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις αντιμετωπίζουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι χρειάζεται να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα, δεδομένης της κλίμακας, του εύρους και του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας της περιβαλλοντικής έρευνας. Μια τέτοια συνεργασία διευκολύνει επίσης τον κοινό σχεδιασμό, τη χρήση διασυνδεδεμένων και διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων, και την ανάπτυξη κοινών δεικτών, μεθοδολογιών εκτίμησης και συνεκτικών και μεγάλης κλίμακας συστημάτων παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού. Επιπροσθέτως, η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των γνώσεων και την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος από την κτηνοτροφία (π.χ. από πλευράς παραγωγής κόπρου και μόλυνσης των υπόγειων υδάτων), την αλιεία (π.χ. σ' ό, τι αφορά τη διατήρηση των πόρων ή την καινοτομία σε τεχνικές που θα σέβονται περισσότερο το περιβάλλον) και την υδατοκαλλιέργεια (π.χ. με τα παράκτια κοφίνια και κλουβιά ιχθυοτροφίας και την επίπτωσή τους στον περιβάλλοντα χώρο) πρέπει να αναφερθούν για να συμπεριληφθούν με συγκεκριμένο τρόπο στις δράσεις αυτής της παραγράφου.

Τροπολογία 117

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. «Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)», στοιχείο «Προσέγγιση», παράγραφος 5

Θα ενισχυθεί ο συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων με τη διεύρυνση και εμβάθυνση του πεδίου των υφιστάμενων ERA-nets στον τομέα της περιβαλλοντικής έρευνας, καθώς και η κοινή εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τη Βαλτική Θάλασσα και των νέων ERA-nets.

Θα ενισχυθεί ο συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων με τη διεύρυνση και εμβάθυνση του πεδίου των υφιστάμενων ERA-nets στον τομέα της περιβαλλοντικής έρευνας, καθώς και η κοινή εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τη Βαλτική Θάλασσα και των νέων ERA-nets. Θα προωθηθεί η πολυτομεακή και η διατομεακή προσέγγιση μέσω «κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων» για τα θέματα εκείνα που συνεπάγονται σαφώς τη διασύνδεση πολλών επιστημονικών τομέων, όπως είναι οι τομείς των θαλασσίων επιστημών και των θαλασσίων τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Για τις πτυχές που σχετίζονται με τη διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη η προώθηση πολυτομεακών και διατομεακών προσεγγίσεων, επί πλέον της εργασίας και της συνεργασίας μεταξύ ενεχομένων φορέων και χωρών.

Τροπολογία 118

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. «Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)», στοιχείο «Προσέγγιση», παράγραφος 6

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας της ΕΕ – μέσω της αξιοποίησης της συνέργειας με συμπληρωματικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους – και στην προαγωγή της χρήσης τους από τους ενδιαφερόμενους τελικούς χρήστες, στοχεύοντας ιδίως τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας της ΕΕ και στην επιστημονική ενημέρωση και δημοσιοποίηση, με σκοπό να έλθουν η επιστήμη και η τεχνολογία πλησιέστερα στην κοινωνία.

 

 

Θα επιδιωχθεί η μέγιστη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τους συμπληρωματικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όπως είναι το 6ο Πρόγραμμα Δράσης σε Περιβαλλοντικά Θέματα, το Πρόγραμμα URBAN, ή τα ταμεία LIFE+.

Αιτιολόγηση

Θα αναπτυχθούν δράσεις δημοσιοποίησης με σκοπό να προωθηθεί η αφομοίωση των δράσεων αυτών από τους τελικούς χρήστες και ειδικότερα από τους πολιτικούς υπεύθυνους.

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο πρέπει να συνδέονται στενά με εκείνες που προωθούνται από άλλα προγράμματα, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 119

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι", παύλα 1

Η ολοκληρωμένη έρευνα όσον αφορά τη λειτουργία του κλίματος και του γήινου συστήματος είναι αναγκαία για να παρατηρηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τα εν λόγω συστήματα εξελίσσονται και για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων. Η εν λόγω έρευνα θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη μέτρων για αποτελεσματική προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και για μετριασμό των επιπτώσεών της. Θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν προηγμένα μοντέλα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, από την παγκόσμια έως την υποπεριφερειακή κλίμακα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές, οι δυνητικές επιπτώσεις και τα κρίσιμης σημασίας κατώφλια. Θα μελετηθούν οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική σύνθεση και στον κύκλο του νερού και θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις βασιζόμενες στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις εκδηλώσεις της ξηρασίας, των καταιγίδων και των πλημμυρών. Θα διερευνηθούν οι πιέσεις επί της ποιότητας του περιβάλλοντος και του κλίματος εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, καθώς επίσης και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ατμόσφαιρας, της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος, της επιφάνειας της γης, των πάγων και των ωκεανών. Θα μελετηθούν επίσης οι μηχανισμοί ανάδρασης και οι αιφνίδιες αλλαγές (π.χ. ωκεάνια ρεύματα), και οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα.

Η ολοκληρωμένη έρευνα όσον αφορά τη λειτουργία του κλίματος και του γήινου και θαλασσίου συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των πολικών περιοχών) είναι αναγκαία για να παρατηρηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τα εν λόγω συστήματα άλλαξαν κατά το παρελθόν και πώς εξελίσσονται, και για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων. Η εν λόγω έρευνα θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη μέτρων για αποτελεσματική προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και για μετριασμό των επιπτώσεών της. Θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν προηγμένα μοντέλα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, από την παγκόσμια έως την υποπεριφερειακή κλίμακα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές, οι δυνητικές επιπτώσεις και τα κρίσιμης σημασίας κατώφλια. Θα μελετηθούν οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική σύνθεση και στον κύκλο του νερού και θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις βασιζόμενες στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις εκδηλώσεις της ξηρασίας, των καταιγίδων και των πλημμυρών. Θα διερευνηθούν οι πιέσεις επί της ποιότητας του περιβάλλοντος και του κλίματος εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) και του εδάφους, καθώς επίσης και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ατμόσφαιρας, της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος, της επιφάνειας της γης, των πάγων και των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων που έχουν επί των παρακτίων περιοχών οι αλλαγές του επιπέδου της θάλασσας. Θα μελετηθούν επίσης οι μηχανισμοί ανάδρασης και οι αιφνίδιες αλλαγές (π.χ. ωκεάνια ρεύματα), και οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα περιλαμβανομένων των αντικτύπων σε ιδιαιτέρως ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι παράκτιες και οι ορεινές περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Από τη μελέτη των αλλαγών που έγιναν κατά το παρελθόν στο χερσαίο και το θαλάσσιο σύστημα, μπορούμε να αποκτήσουμε στοιχεία για να εξηγήσουμε τις σημερινές και να προβλέψουμε τις μελλοντικές αλλαγές..

Αφετέρου, η τροπολογία αυτή εκσυγχρονίζει την περιγραφή των πιέσεων που υφίσταται το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον μας, με την προσθήκη θεμάτων όπως η απόψυξη των πόλων, οι αλλαγές στα επίπεδα της θάλασσας ή οι βλάβες στα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία 120

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι ", παύλα 2

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων περιβαλλοντικού κινδύνου και της ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και για την ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των πηγών ρύπανσης και των νέων ή νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης. Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, και μεθόδους και εργαλεία για τον βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, την αξιολόγηση και τη σύγκριση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων (δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση και την επικοινωνία, καθώς και για την ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων κινδύνου σε επίπεδο περιβάλλοντος και παγκοσμίων αλλαγών αφενός και της ανθρώπινης υγείας αφετέρου, για να υποστηριχθεί το σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και για την ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους, ειδικότερα στο αστικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των μεταβιομηχανικών περιοχών). Η έρευνα θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο των σε παγκόσμια κλίμακα αλλαγών (αλλαγή του κλίματος, αλλαγή στη χρήση της γης, παγκοσμιοποίηση), στην πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών τρόπων έκθεσης, στην ειδογένεση και τοξικολογία, στον προσδιορισμό των πηγών ρύπανσης και των νέων ή νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο περιβάλλον και των αλληλεπιδράσεων με τα φυσικά στοιχεία και με τα συστατικά (π.χ. επιβλαβή αέρια, λεπτά και πάρα πολύ λεπτά σωματίδια οργανικής και μη οργανικής προελεύσεως, εξωτερικός και εσωτερικός αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος και έκθεση σε τοξικές ουσίες, αέρια και καυσαέρια υτοκινήτων και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία), και στις δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία, σε αναλύσεις συνδρόμων και χρονίας εκθέσεως, διαδράσεις τοξικών ουσιών και μειγμάτων αυτών των ουσιών, αναλύσεις των γενετικών πολυμορφισμών και ανοσολογικές δοκιμές, περιλαμβανομένων δοκιμών σχετικά με τον μετασχηματισμό και την ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων. Θα προωθηθεί η έρευνα επί των νέων ή ήδη υφισταμένων χημικών ουσιών, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό REΑCH, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών δυνατοτήτων αντί των πειραμάτων πάνω σε ζώα. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη καινοφανών και βελτιωμένων μεθόδων προσδιορισμού των πηγών ρύπανσης και των αποτελεσμάτων της συνδυασμένης επίδρασής τους, στην ενοποίηση των επιδημιολογικών ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης. Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, και μεθόδους και εργαλεία για τον βελτιωμένο χαρακτηρισμό και παρακολούθηση του κινδύνου, την αξιολόγηση και τη σύγκριση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης και παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων (δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση και την επικοινωνία, καθώς και για την ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

Τροπολογία 121

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι ", παύλα 3

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει να αναπτυχθούν οι στρατηγικές χαρτογράφησης, πρόληψης και μετριασμού, καθώς και η μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα (όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές των δασών, οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες), και οι γεωλογικοί κίνδυνοι (όπως οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων και τα τσουνάμι). Η εν λόγω έρευνα θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων διεργασιών και τη βελτίωση των μεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, βάσει μιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφόρησης. Θα ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος των σοβαρών φυσικών κινδύνων στην κοινωνία.

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους πολλαπλούς κινδύνους και με κεντρικό σκοπό το συνδυασμό ειδικών στρατηγικών με συνολικά σχέδια, διαδικασίες και πρωτόκολλα. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει να αναπτυχθούν οι στρατηγικές χαρτογράφησης, πρόληψης, ανίχνευσης και μετριασμού, καθώς και η μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα (όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι παγετοί, οι πυρκαγιές των δασών, οι χιονοστιβάδες, οι κατολισθήσεις, οι εκροές εδάφους, οι πλημμύρες και άλλα ακραία φαινόμενα), και οι γεωλογικοί κίνδυνοι (όπως οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων και τα τσουνάμι). Η εν λόγω έρευνα θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων διεργασιών και τη βελτίωση των μεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, βάσει μιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, πληροφόρησης και ταχείας αντιμετώπισης και της διαχείρισής τους και τη μελέτη του πώς επιλαμβάνεται κανείς των φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Θα επιδιωχθεί ο προσδιορισμός προτύπων μορφών συμπεριφοράς της κοινωνίας έναντι των φυσικών κινδύνων.

Τροπολογία 122

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 2, παύλα 1

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και εργαλείων που χρειάζονται για την αειφόρο διαχείριση των πόρων και τη δημιουργία αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των οικοσυστημάτων και η αποκατάστασή τους, καθώς και ο μετριασμός της υποβάθμισης και της απώλειας σημαντικών διαρθρωτικών και λειτουργικών στοιχείων των οικοσυστημάτων (όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος και τους θαλάσσιους πόρους). Η έρευνα για την μοντελοποίηση του οικοσυστήματος θα λάβει υπόψη τις πρακτικές προστασίας και διατήρησης. Θα προωθηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση υπηρεσίες σχετικές με το οικοσύστημα. Θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις για την πρόληψη της απερήμωσης, της υποβάθμισης και της διάβρωσης του εδάφους και για να τεθεί τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Η έρευνα θα αφορά επίσης την αειφόρο διαχείριση των δασών και του αστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πολεοδομίας, καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων. Η έρευνα θα συμβάλει και θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη ανοικτών, κατανεμημένων και διαλειτουργικών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών, και θα υποστηρίξει την αξιολόγηση, τις προοπτικές και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους και τη χρήση τους.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και εργαλείων που χρειάζονται για την αειφόρο διαχείριση των πόρων και τη δημιουργία αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των οικοσυστημάτων και η αποκατάστασή τους, καθώς και ο μετριασμός της υποβάθμισης και της απώλειας σημαντικών διαρθρωτικών και λειτουργικών στοιχείων των οικοσυστημάτων (όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος και τους θαλάσσιους πόρους). Η έρευνα για την μοντελοποίηση του οικοσυστήματος θα λάβει υπόψη τις πρακτικές προστασίας και διατήρησης, την προστασία από τη διάβρωση ιδίως στις ορεινές περιοχές. Θα προωθηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση υπηρεσίες σχετικές με το οικοσύστημα. Θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις για την πρόληψη της απερήμωσης, της υποβάθμισης και της διάβρωσης του εδάφους και για να τεθεί τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Η έρευνα θα αφορά επίσης την όλη στρατηγική προς αειφόρο διαχείριση και διατήρηση των αγροτικών περιοχών, περιλαμβανομένων των δασών, των δασικών οικοσυστημάτων και άλλων οικοσυστημάτων τα οποία ευρίσκονται κοντά στη φύση που υφίσταται την αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών, μεταξύ των οποίων και η με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση εμφάνιση φυσικών καταστροφών, και του αστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολεοδομίας, καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων. Η έρευνα θα συμβάλει και θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη ανοικτών, κατανεμημένων και διαλειτουργικών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών, και θα υποστηρίξει την αξιολόγηση, τις προοπτικές και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους και τη χρήση τους.

Αιτιολόγηση

Όπως μπορεί να συναχθεί από τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000, η βιώσιμη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί τη συστηματική μελέτη της διατήρησης και των μοντέλων διαχείρισης.

Τροπολογία 123

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παύλα 1

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών επωφελέστερων για το περιβάλλον εν συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό των κινδύνων και των καταστροφών, τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας· τις τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης· τις τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή αντιμετώπισης της ρύπανσης με αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα· τις τεχνολογίες για μια σωστή από περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του δομημένου περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του φυσικού τοπίου, καθώς και για τη διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών επωφελέστερων για το περιβάλλον εν συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό των κινδύνων και των καταστροφών, τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας· τις τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης· τις τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή αντιμετώπισης της ρύπανσης με αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα, περιλαμβανομένης της ανακυκλώσεως αποβλήτων· τις τεχνολογίες για την επεξεργασία και/ή την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ή καταλοίπων από την παραγωγή ενέργειας· τις τεχνολογίες για μια σωστή από περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του δομημένου περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του φυσικού τοπίου, καθώς και για τη διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αιτιολόγηση

Η ανακύκλωση αποβλήτων είναι σημαντικό τμήμα της λύσεως που πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα των αποβλήτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παραγωγή ενεργείας.

Τροπολογία 124

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο"Δραστηριότητες", πεδίο " Περιβαλλοντικές τεχνολογίες ", παύλα 2

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του κινδύνου και των επιδόσεων των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των προϊόντων, και στην περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών μεθόδων, όπως η ανάλυση του κύκλου ζωής. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στα εξής: στις μακροπρόθεσμες προοπτικές, στο δυναμικό της αγοράς και στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές των περιβαλλοντικών τεχνολογιών· στην εκτίμηση του κινδύνου των χημικών ουσιών, στις ευφυείς στρατηγικές και μεθόδους δοκιμών για τον περιορισμό των πειραμάτων σε ζώα, στις τεχνικές ποσοτικοποίησης του κινδύνου· και στην υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επαλήθευσης και Δοκιμής Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του κινδύνου και των επιδόσεων των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των προϊόντων και υπηρεσιών, και στην περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών μεθόδων, όπως η ανάλυση του κύκλου ζωής. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στα εξής: στις μακροπρόθεσμες προοπτικές, στο δυναμικό της αγοράς και στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές των περιβαλλοντικών τεχνολογιών· στην εκτίμηση του κινδύνου των χημικών ουσιών, στις ευφυείς στρατηγικές και μεθόδους δοκιμών για τον περιορισμό των πειραμάτων σε ζώα, στις τεχνικές ποσοτικοποίησης του κινδύνου· και στην υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επαλήθευσης και Δοκιμής Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Προσθήκη των υπηρεσιών, στο ίδιο επίπεδο με τα προϊόντα και τις διαδικασίες.

Τροπολογία 125

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 2

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εταιρικές συνεργασίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σε διάφορους τομείς (π.χ. αναστροφή της απώλειας των περιβαλλοντικών πόρων, βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της αστικοποίησης), τομείς όπου οι ΜΜΕ θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σχέση μεταξύ των παγκόσμιων περιβαλλοντικών θεμάτων και των περιφερειακών και τοπικών προβλημάτων ανάπτυξης που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση γης, τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και τη διακινδύνευση, την αλλαγή του κλίματος, τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και τα εργαλεία ανάλυσης πολιτικής. Η συνεργασία με τις βιομηχανοποιημένες χώρες θα ενισχύσει την πρόσβαση στην ερευνητική αριστεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εταιρικές συνεργασίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σε διάφορους τομείς (π.χ. πρόληψη και μετριασμός των επιπτώσεων των κλιματολογικών αλλαγών και των φυσικών καταστροφών, αναστροφή της απώλειας των περιβαλλοντικών πόρων, βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, της ύδρευσης και της αποχέτευσης και του εδάφους, πρόληψη και αντιμετώπιση της ερημοποίησης, και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των απειλών κατά της βιοποικιλότητας, της αστικοποίησης και της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης), τομείς όπου οι ΜΜΕ θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σχέση μεταξύ των παγκόσμιων περιβαλλοντικών θεμάτων και των περιφερειακών και τοπικών προβλημάτων ανάπτυξης που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση γης, τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και τη διακινδύνευση, την αλλαγή του κλίματος, τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και τα εργαλεία ανάλυσης πολιτικής. Η συνεργασία με τις βιομηχανοποιημένες χώρες θα ενισχύσει την πρόσβαση στην ερευνητική αριστεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει στη σωστή ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών, προσφέροντάς τους και μοιραζόμενη με αυτές διάφορες τεχνικές πρόληψης και διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, σωστής χρήσης του νερού και του εδάφους, αειφόρου αστικής οικοδόμησης και επέκτασης κλπ..

Τροπολογία 126

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 3

Η καθιέρωση του ΠΔΣΓ (Παγκόσμιο Δίκτυο Συστημάτων Γεωσκόπησης) για την γεωσκόπηση θα προάγει τη διεθνή συνεργασία για την κατανόηση των γήινων συστημάτων και των θεμάτων αειφορίας, καθώς και τη συντονισμένη συγκέντρωση δεδομένων για επιστημονικούς και πολιτικούς σκοπούς.

Η καθιέρωση του ΠΔΣΓ (Παγκόσμιο Δίκτυο Συστημάτων Γεωσκόπησης) για την γεωσκόπηση θα προάγει τη διεθνή συνεργασία για την κατανόηση των γήινων συστημάτων και των θεμάτων αειφορίας, καθώς και τη συντονισμένη συγκέντρωση δεδομένων για επιστημονικούς και πολιτικούς σκοπούς, καθώς και για να αυξηθεί το ενδιαφέρον του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Είναι φανερό ότι τα δεδομένα που θα παρέχει το μακροσύστημα ΠΔΣΓ/GEOSS θα χρησιμεύσουν για να ευαισθητοποιηθούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς σχετικά με τις περιβαλλοντικές ανάγκες του Πλανήτη, ώστε να παρακινηθούν σε δράση.

Τροπολογία 127

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες", παράγραφος 2

Η υποστήριξη για την ανταπόκριση σε απρόβλεπτες περιβαλλοντικές ανάγκες μπορεί παραδείγματος χάριν να αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία των νέων πολιτικών της ΕΕ, όπως σε θέματα περιβάλλοντος, ναυτιλιακής πολιτικής, προτύπων και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Η υποστήριξη για την ανταπόκριση σε απρόβλεπτες περιβαλλοντικές ανάγκες μπορεί παραδείγματος χάριν να αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία των νέων πολιτικών της ΕΕ, όπως σε θέματα αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης, περιβάλλοντος, κλιματολογικών αλλαγών, φυσικών πόρων, ναυτιλιακής πολιτικής, προτύπων και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Αιτιολόγηση

Η διαρκής αξιολόγηση της αειφορίας την οποία προβλέπει η ανωτέρω παράγραφος πρέπει να επηρεάζει επίσης τις κοινοτικές πολιτικές στους τομείς της παραγωγής και κατανάλωσης, των φυσικών πόρων και των κλιματολογικών αλλαγών, έτσι όπως προβλέπεται σε διάφορα σημεία αυτού του θεματικού τομέα προτεραιότητας.

Τροπολογία 128

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)', τμήμα 'Στόχος'

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγματα, ανάπτυξη ολοκληρωμένων, οικολογικότερων, εξυπνότερων και ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών μεταφορικών συστημάτων, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, με σεβασμό των περιβαλλοντικών και των φυσικών πόρων· διασφάλιση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά.

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγματα, ανάπτυξη ολοκληρωμένων, οικολογικότερων, εξυπνότερων και ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών μεταφορικών συστημάτων, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, με σεβασμό των περιβαλλοντικών και των φυσικών πόρων· Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά, το οποίο θα επιτρέψει να κλείσουν και τα τεχνολογικά χάσματα που υφίστανται σε διατλαντικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν τμήματα του συστήματος εναέριων μεταφορών των οποίων η Ευρώπη έχει χάσει τον ηγετικό της ρόλο (π.χ. στις περιφερειακές μεταφορές τώρα επικρατούν οι Καναδοί και οι Βραζιλιάνοι). Υπάρχουν επίσης τμήματα όπου η Ευρώπη, χωρίς επαρκείς επενδύσεις, κινδυνεύει να παραγκωνισθεί σε περιθωριακές θέσεις (π.χ. tiltrotors, αεροσκάφη κεκλιμένων στροφείων).

Τροπολογία 129

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση, παράγραφος 3

Οι διάφορες Τεχνολογικές Πλατφόρμες που θεσπίστηκαν στο εν λόγω πεδίο (ACARE για την αεροναυτική και τις αερομεταφορές, ERRAC για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ERTRAC για τις οδικές μεταφορές, WATERBORNE για τις πλωτές μεταφορές, το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου) έχουν εκπονήσει μακροπρόθεσμα οράματα και Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας (ΣΣΕ), τα οποία αποτελούν σημαντικές εισροές για τον καθορισμό του εν λόγω θέματος και συμπληρώνουν τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Επιλεγμένες πτυχές των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας μπορούν να δικαιολογήσουν τη δημιουργία Κοινών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Οι δραστηριότητες ERA-NET δίνουν την ευκαιρία για διευκόλυνση του περαιτέρω διακρατικού συντονισμού όσον αφορά ειδικά θέματα στο πλαίσιο του τομέα των μεταφορών και θα συνεχιστούν όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Οι διάφορες Τεχνολογικές Πλατφόρμες που θεσπίστηκαν στο εν λόγω πεδίο (ACARE για την αεροναυτική και τις αερομεταφορές, ERRAC για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ERTRAC για τις οδικές μεταφορές, WATERBORNE για τις πλωτές μεταφορές και την ναυτιλιακή τεχνολογία, το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου) έχουν εκπονήσει μακροπρόθεσμα οράματα και Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας (ΣΣΕ), τα οποία αποτελούν σημαντικές εισροές για τον καθορισμό του εν λόγω θέματος και συμπληρώνουν τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Επιλεγμένες πτυχές των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας μπορούν να δικαιολογήσουν τη δημιουργία Κοινών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Οι δραστηριότητες ERA-NET δίνουν την ευκαιρία για διευκόλυνση του περαιτέρω διακρατικού συντονισμού όσον αφορά ειδικά θέματα στο πλαίσιο του τομέα των μεταφορών και θα συνεχιστούν όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή τεχνολογία.

Τροπολογία 130

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση, παράγραφος 5

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η εφαρμογή νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική θαλασσίων μεταφορών) θα εξεταστούν εντός των διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων και εγκαρσίως. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται μελέτες, μοντέλα και εργαλεία που αφορούν τη στρατηγική παρακολούθηση και πρόγνωση, καθώς και την ενσωμάτωση της γνώσης που αφορά κύρια οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ασφαλείας στον τομέα των μεταφορών. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν διαθεματικούς τομείς θα εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών, π.χ. στις πτυχές ασφαλείας ως εγγενούς απαίτησης του συστήματος μεταφορών, στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των μεταφορών και στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η εφαρμογή νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική θαλασσίων μεταφορών) θα εξεταστούν εντός των διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων και εγκαρσίως. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται μελέτες, μοντέλα και εργαλεία που αφορούν τη στρατηγική παρακολούθηση και πρόγνωση, καθώς και την ενσωμάτωση της γνώσης που αφορά κύρια οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ασφαλείας στον τομέα των μεταφορών. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν διαθεματικούς τομείς θα εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών, π.χ. στις πτυχές ασφαλείας ως εγγενούς απαίτησης του συστήματος μεταφορών, στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των μεταφορών, στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος και σε μέτρα για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων λόγω των μόνιμων γεωγραφικών μειονεκτημάτων. Η περιβαλλοντική έρευνα πρέπει να καλύψει τρόπους για την αποτροπή, τη μείωση και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η περιβαλλοντική έρευνα πρέπει να συμπεριλάβει την προώθηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το κείμενο που προτάθηκε από τον συντάκτη, η παρούσα τροπολογία προτείνει ότι τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν στα πλαίσια της συνεργασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τα μόνιμα γεωγραφικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 131

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7. " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 5 α (νέα)

 

Ειδική προσοχή θα δοθεί στη βελτιωμένη διάχυση των αποτελεσμάτων της κοινοτικής έρευνας. Θα προωθηθούν η πολυτομεακή και η διατομεακή προσέγγιση και θα επιδιωχθεί η μεγίστη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τους επικουρικούς σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως είναι εκείνοι που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Μάρκο Πόλο ή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΠΠ7 πρέπει να συνδέονται στενά με τις δράσεις που θα προωθούνται από άλλα προγράμματα, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 132

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', παράγραφος 2

Οικολογικές αερομεταφορές: Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αεροπορίας, με σκοπό να μειωθεί στο ήμισυ το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), να μειωθούν κατά 80% οι ειδικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και να μειωθεί στο ήμισυ ο αντιληπτός θόρυβος. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή οικολογικών τεχνολογιών κινητήρων, όπου συμπεριλαμβάνεται η τεχνολογία εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης και η βελτίωση της αποδοτικότητας των αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων και περιστροφικών πτερυγίων, οι νέες νοήμονες ελαφροβαρείς δομές, και η βελτιωμένη αεροδυναμική. Συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η βελτίωση των λειτουργιών αεροσκάφους στον αερολιμένα (στο τμήμα του αερολιμένα μετά από τα σημεία ελέγχου χειραποσκευών και διαβατηρίων και στο τμήμα πριν από αυτά) και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, οι διαδικασίες κατασκευής, συντήρησης και ανακύκλωσης.

Οικολογικές αερομεταφορές: Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αεροπορίας, με σκοπό να μειωθεί στο ήμισυ το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), να μειωθούν κατά 80% οι ειδικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και να μειωθεί στο ήμισυ ο αντιληπτός θόρυβος. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή οικολογικών τεχνολογιών κινητήρων, όπου συμπεριλαμβάνεται η τεχνολογία εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης και η βελτίωση της αποδοτικότητας των αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων και περιστροφικών πτερυγίων (ελικοπτέρων και αεροσκαφών κεκλιμένων στροφείων (tiltrotors), οι νέες νοήμονες ελαφροβαρείς δομές, και η βελτιωμένη αεροδυναμική. Συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η βελτίωση των λειτουργιών αεροσκάφους στον αερολιμένα (στο τμήμα του αερολιμένα μετά από τα σημεία ελέγχου χειραποσκευών και διαβατηρίων και στο τμήμα πριν από αυτά) και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, οι διαδικασίες κατασκευής, συντήρησης, επιθεώρησης/επισκευής και ανακύκλωσης.

Αιτιολόγηση

Τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη κεκλιμένων στροφείων εγγράφονται αμφότερα στην οικογένεια αεροσκαφών περιστροφικών πτερυγίων, έκαστο είδος με τα δικά του ειδικά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 133

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', παράγραφος 4

Αύξηση της ικανοποίησης και της ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο υποπενταπλασιασμό του ποσοστού ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον αφορά την κατηγορία αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων των συνιστωσών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες και μέτρα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα θορύβου.

Αύξηση της ικανοποίησης και της ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο υποπενταπλασιασμό του ποσοστού ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον αφορά την κατηγορία αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικροτέρου μεγέθους για τις από κέντρου πόλεως σε κέντρο πόλεως συνδέσεις και οιεσδήποτε σε περιφερειακή κλίμακα εφαρμογές (π.χ. αεροσκάφη κεκλιμένων στροφείων), καθώς και τη δυνατότητα αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων των συνιστωσών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης αεροσκάφους, και θα καταστήσουν τα εθνικά συστήματα ενημέρωσης και κράτησης διαλειτουργικά σε επίπεδο μεταφορικών εταιρειών και τρόπων μεταφοράς σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και τις σχετιζόμενες με την υγεία συνθήκες, π.χ. μέσω βελτιωμένων θαλάμων επιβατών, και στην ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες και μέτρα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στις διάφορες γεωγραφικές συνθήκες και στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα θορύβου.

Αιτιολόγηση

Η λέξη "μικρότερου" εξηγεί καλύτερα την ανάγκη να εξεταστεί η πλήρης κατηγορία αεροσκαφών κάτω από την κατηγορία αεροσκαφών ευρείας ατράκτου. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις ανταποκρίσεις μεταξύ κέντρων πόλεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη τοπική ανταπόκριση όπου δεν υπάρχουν αρκετές υποδομές.

Τροπολογία 134

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 5

Βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος: προώθηση μιας ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού με δυνατότητα να μειωθεί στο ήμισυ ο χρόνος διοχέτευσης στην αγορά και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης προϊόντων και το λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα πιο προσιτές από οικονομική άποψη μεταφορές για τον πολίτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του συνόλου της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τις αρχές σχεδιασμού έως την ανάπτυξη του προϊόντος, την κατασκευή και τις λειτουργίες εν υπηρεσία, καθώς και την ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει τις βελτιωμένες δυνατότητες προσομοίωσης και αυτοματισμού, τις τεχνολογίες και τις μεθόδους για την κατασκευή αεροσκαφών που δεν θα χρήζουν συντήρησης, καθώς και τον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αερολιμένα, και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος: προώθηση μιας ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού με δυνατότητα να μειωθεί στο ήμισυ ο χρόνος διοχέτευσης στην αγορά και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης προϊόντων και το λειτουργικό κόστος, π.χ. με την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Κ ινητής Συντήρησης Προσβάσιμης σε Πραγματικό Χρόνο (SMMART), με αποτέλεσμα πιο προσιτές από οικονομική άποψη μεταφορές για τον πολίτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του συνόλου της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τις αρχές σχεδιασμού έως την ανάπτυξη του προϊόντος, την κατασκευή και τις λειτουργίες εν υπηρεσία, καθώς και την ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει τις βελτιωμένες δυνατότητες προσομοίωσης και αυτοματισμού, τις τεχνολογίες και τις μεθόδους για την κατασκευή αεροσκαφών που δεν θα χρήζουν συντήρησης, καθώς και τον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αερολιμένα, και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει ωφέλεια από τα πιθανά επιτεύγματα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, τμήμα του οποίου είναι το SMMART - Σύστημα Κινητής Συντήρησης Προσβάσιμης σε Πραγματικό Χρόνο. Ο στόχος της έρευνας SMMART είναι να καταστήσει πιο αποτελεσματική και συντομότερη την αλυσίδα εφοδιασμού ανταλλακτικών στον τομέα των αερομεταφορών.

Τροπολογία 135

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 6

Προστασία αεροσκαφών και επιβατών: πρόληψη κάθε είδους εχθρικής πράξης, η οποία προκαλεί τραυματισμό, απώλειες, βλάβες ή αναστάτωση στους επιβάτες ή στους πολίτες λόγω των επιπτώσεων της καταχρηστικής χρήσης αεροσκάφους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα σχετικά στοιχεία του συστήματος αερομεταφορών, όπου συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας στο θάλαμο επιβατών και ο σχεδιασμός του πιλοτηρίου, η αυτόματη ανάκτηση του ελέγχου του αεροσκάφους και η αυτόματη προσγείωση σε περίπτωση μη επιτρεπόμενης χρήσης του αεροσκάφους, η προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, καθώς επίσης και οι πτυχές ασφαλείας της διαχείρισης του εναέριου χώρου και της εκμετάλλευσης του αερολιμένα.

Προστασία αεροσκαφών και επιβατών: πρόληψη κάθε είδους εχθρικής πράξης, η οποία προκαλεί τραυματισμό, απώλειες, βλάβες ή αναστάτωση στους επιβάτες ή στους πολίτες λόγω των επιπτώσεων της καταχρηστικής χρήσης αεροσκάφους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα σχετικά στοιχεία του συστήματος αερομεταφορών, όπου συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας στο θάλαμο επιβατών και ο σχεδιασμός του πιλοτηρίου, η αυτόματη ανάκτηση του ελέγχου του αεροσκάφους και η αυτόματη προσγείωση σε περίπτωση μη επιτρεπόμενης χρήσης του αεροσκάφους, η προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, καθώς επίσης και οι πτυχές ασφαλείας της διαχείρισης του εναέριου χώρου και της εκμετάλλευσης του αερολιμένα και πτυχές σχετικά με φυσικούς περιορισμούς ή κακές καιρικές συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές στην ακτίνα δράσης της μελλοντικής έρευνας.

Τροπολογία 136

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 7

Πρωτοποριακή έρευνα για τις αερομεταφορές του μέλλοντος: διερεύνηση ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν στην πραγμάτωση του άλματος που απαιτείται από τις αερομεταφορές στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και μετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης και της αναβίβασης, οι νέες ιδέες για τον εσωτερικό χώρο των αεροπορικών οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, οι εναλλακτικές λύσεις εκμετάλλευσης του συστήματος των αερομεταφορών και ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους μεταφορών.

Πρωτοποριακή έρευνα για τις αερομεταφορές του μέλλοντος: διερεύνηση ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν στην πραγμάτωση του άλματος που απαιτείται από τις αερομεταφορές στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και μετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης και της αναβίβασης, τα νέα σχέδια για τον εσωτερικό χώρο των αεροπορικών οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, οι εναλλακτικοί τρόποι εκμετάλλευσης του συστήματος των αερομεταφορών και ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους μεταφορών, και νέες ιδέες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δυσμενών γεωγραφικών συνθηκών.

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικές εναέριες μεταφορές πρέπει να προσφέρουν νέους τρόπους για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των μόνιμων γεωγραφικών περιορισμών που υφίστανται στις περιοχές ή τις χώρες όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες μεταφορές.

Τροπολογία 137

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7 " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Χερσαίες μεταφορές", παράγραφος 1

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του εδάφους) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής βελτιστοποίησης του συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών: βελτίωση των μεθοδολογιών σχετικά με τον υπολογισμό του εξωτερικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του εδάφους) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα, την εν συγκρίσει προς το κόστος αποδοτικότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων πρόωσης (π.χ. υβριδικές λύσεις) και θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου και σιδηροδρομικών οχημάτων με εναλλακτικούς υβριδικούς κινητήρες, με σκοπό τη δημιουργία μέσων μεταφοράς που δεν θα κινούνται με άνθρακα. Οι δραστηριότητες θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής βελτιστοποίησης του συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση, τη διάγνωση, την επισκευή, την επιθεώρηση, τη διάλυση, τη διάθεση ως απόβλητα, την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Τροπολογία 138

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 3

Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής κινητικότητας: επικέντρωση στην κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων στο πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχημα της επόμενης γενιάς’ και της εκμετάλλευσής του από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα στοιχεία για καθαρές, ενεργειακά αποδοτικές, ασφαλείς και νοήμονες οδικές μεταφορές. Η έρευνα όσον αφορά τις νέες λύσεις κινητικότητας, τα καινοτόμα οργανωτικά προγράμματα και τα προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας δημόσιες μεταφορές θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες και σε υψηλά επίπεδα διατροπικής ενοποίησης. Οι καινοτόμες στρατηγικές για καθαρές αστικές μεταφορές θα αναπτυχθούν και θα υποβληθούν σε δοκιμή. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μη ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, στη διαχείριση της ζήτησης, στον εξορθολογισμό των ιδιωτικών μεταφορών, στις στρατηγικές πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις υπηρεσίες και στις υποδομές. Στα εργαλεία υποστήριξης της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο σχεδιασμός των μεταφορών και ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Προαγωγή μιας αειφόρου κινητικότητας για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες: επικέντρωση στην κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων στο πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχημα της επόμενης γενιάς’ και της εκμετάλλευσής του από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα στοιχεία για καθαρές, ενεργειακά αποδοτικές, ασφαλείς και νοήμονες οδικές μεταφορές. Η έρευνα όσον αφορά τις νέες λύσεις μεταφορών και κινητικότητας, τα καινοτόμα οργανωτικά προγράμματα και τα προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας δημόσιες μεταφορές θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες και σε υψηλά επίπεδα διατροπικής ενοποίησης. Οι καινοτόμες στρατηγικές για καθαρές αστικές μεταφορές θα αναπτυχθούν και θα υποβληθούν σε δοκιμή. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μη ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, στη διαχείριση της ζήτησης, στον εξορθολογισμό των ιδιωτικών μεταφορών, στις στρατηγικές πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις υπηρεσίες και στις υποδομές. Πρέπει να δοθεί προσοχή επίσης στην ποιότητα της κινητικότητας και στην ικανοποίηση του χρήστη, ιδιαίτερα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και ειδικές ομάδες όπως ηλικιωμένα άτομα και γυναίκες. Στα εργαλεία και μοντέλα υποστήριξης της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο σχεδιασμός των μεταφορών και ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Τροπολογία 139

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 4

Βελτίωση της τεχνικής ασφάλειας και της φυσικής προστασίας: ανάπτυξη τεχνολογιών και νοημόνων συστημάτων για την προστασία ευάλωτων ατόμων, όπως οι οδηγοί, οι αναβάτες, οι επιβάτες, τα πληρώματα και οι πεζοί. Θα αναπτυχθούν προηγμένα μηχανικά συστήματα και μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου για τον σχεδιασμό οχημάτων, σκαφών και υποδομών. Θα δοθεί έμφαση στις ενοποιητικές προσεγγίσεις που συνδέουν το ανθρώπινο στοιχείο, τη δομική ακεραιότητα, την προληπτική, παθητική και ενεργητική ασφάλεια, τη διάσωση και τη διαχείριση κρίσεων. Η τεχνική ασφάλεια θεωρείται εγγενής συνιστώσα του συνολικού συστήματος μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει τις υποδομές, τα εμπορεύματα και τα εμπορευματοκιβώτια, τους χρήστες και τους φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών, τα οχήματα και τα σκάφη, τα μέτρα σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο, καθώς και τα εργαλεία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και επικύρωσης· η φυσική προστασία θα ληφθεί υπόψη στο μέτρο που αποτελεί εγγενή απαίτηση του συστήματος μεταφορών.

Βελτίωση της τεχνικής ασφάλειας και της φυσικής προστασίας: ανάπτυξη τεχνολογιών και νοημόνων συστημάτων για την προστασία ευάλωτων ατόμων, όπως οι οδηγοί, οι αναβάτες, οι επιβάτες, τα πληρώματα και οι πεζοί. Θα αναπτυχθούν προηγμένα μηχανικά συστήματα και μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου για τον σχεδιασμό οχημάτων, σκαφών και υποδομών. Θα δοθεί έμφαση στις ενοποιητικές προσεγγίσεις που συνδέουν το ανθρώπινο στοιχείο, τη δομική ακεραιότητα, την προληπτική, παθητική και ενεργητική ασφάλεια, τη διάσωση και τη διαχείριση κρίσεων. Η τεχνική ασφάλεια θεωρείται εγγενής συνιστώσα του συνολικού συστήματος μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει τις παράκτιες ή υπεράκτιες υποδομές, τα εμπορεύματα (περιλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG) και τα εμπορευματοκιβώτια, τους χρήστες και τους φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών, τα οχήματα και τα σκάφη, τα μέτρα σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο, καθώς και τα εργαλεία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και επικύρωσης· η φυσική προστασία θα ληφθεί υπόψη στο μέτρο που αποτελεί εγγενή απαίτηση του συστήματος μεταφορών.

Τροπολογία 140

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 5

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και δημιουργώντας νέες δεξιότητες και ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την κατασκευή και τη συντήρηση, και αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και στις βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί μια νέα οργάνωση της παραγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα διανομής.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και δημιουργώντας νέες δεξιότητες και ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την κατασκευή και τη συντήρηση, και αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων και στις βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί μια νέα οργάνωση της παραγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα διανομής.

Τροπολογία 141

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo)', παράγραφος 3

Παροχή εργαλείων και δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος: διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών, κυρίως μέσω της πιστοποίησης σε καίριους τομείς εφαρμογών· προετοιμασία και επιβεβαίωση της καταλληλότητας των υπηρεσιών για τις νέες πολιτικές και τα νέα νομοθετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους· αντιμετώπιση των κρατικά ρυθμιζόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική πρόσβασης· ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεδομένων και συστημάτων τοπολογίας, χαρτογραφίας και γεωδαισίας για χρήση σε εφαρμογές πλοήγησης· αντιμετώπιση των αναγκών και των απαιτήσεων όσον αφορά την τεχνική ασφάλεια και τη φυσική προστασία.

Παροχή εργαλείων και δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος: διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών, κυρίως μέσω της πιστοποίησης σε καίριους τομείς εφαρμογών· προετοιμασία και επιβεβαίωση της καταλληλότητας των υπηρεσιών για τις νέες πολιτικές και τα νέα νομοθετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους· αντιμετώπιση των κρατικά ρυθμιζόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική πρόσβασης· ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεδομένων και συστημάτων τοπολογίας, χαρτογραφίας και γεωδαισίας για χρήση σε εφαρμογές πλοήγησης· αντιμετώπιση των αναγκών και των απαιτήσεων όσον αφορά την τεχνική ασφάλεια και τη φυσική προστασία. Στον τομέα της ασφαλείας και για να επιτευχθεί η μεγίστη διάδραση με συστήματα που σχετίζονται με την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES) θα προωθηθεί η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και η διεξαγωγή επιδείξεων με στόχο το συμβατό και τη σύγκλιση σε κάθε δυνατή φάση ανάμεσα στο GMES και το Galileo ως τμήμα ενός GMES που να αποτελεί 'σύστημα συστημάτων'.

Τροπολογία 142

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 1

Οι ερευνητικές προτεραιότητες αφορούν κύριες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα, όπως και στο μέλλον. Το προτεινόμενο ερευνητικό θεματολόγιο αποτελεί μια συνεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Η ανάπτυξη της βάσης κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών γνώσεων επί των εν λόγω καίριας σημασίας προκλήσεων θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των κοινών γνώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην επίλυση ευρύτερων διεθνών προβλημάτων. Οι ερευνητικές προτεραιότητες θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διαμόρφωσης, της εφαρμογής, των επιπτώσεων και της εκτίμησης της πολιτικής σχεδόν σε όλους τους τομείς της κοινοτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· μια ουσιαστική διεθνής προοπτική περιλαμβάνεται στις περισσότερες ερευνητικές εργασίες.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες αφορούν κύριες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα, όπως και στο μέλλον. Το προτεινόμενο ερευνητικό θεματολόγιο αποτελεί μια συνεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Η ανάπτυξη της βάσης κοινωνικοοικονομικών, κοινωνικοπολιτιστικών και ανθρωπιστικών γνώσεων επί των εν λόγω καίριας σημασίας προκλήσεων θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των κοινών γνώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην επίλυση ευρύτερων διεθνών προβλημάτων. Οι ερευνητικές προτεραιότητες θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διαμόρφωσης, της εφαρμογής, των επιπτώσεων και της εκτίμησης της πολιτικής σχεδόν σε όλους τους τομείς της κοινοτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· μια ουσιαστική διεθνής προοπτική περιλαμβάνεται στις περισσότερες ερευνητικές εργασίες.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικοπολιτιστικές επιστήμες, ώστε να αποκτήσουμε μια ευρύτερη και ακριβέστερη αντίληψη των ευρωπαϊκών και διεθνών προβλημάτων.

Τροπολογία 143

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, εισαγωγική παράγραφος

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση της έρευνας σε θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη και ολοκληρωμένη κατανόηση των εν λόγω θεμάτων για τη συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης. Οι εργασίες θα είναι επωφελείς για τις πολιτικές και θα υποστηρίξουν την πρόοδο με κατεύθυνση την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η έρευνα θα ενσωματώσει τις ακόλουθες πτυχές του θέματος:

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση της έρευνας σε θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογική συνοχή και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη και ολοκληρωμένη κατανόηση των εν λόγω θεμάτων για τη συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης. Οι εργασίες θα είναι επωφελείς για τις πολιτικές και θα υποστηρίξουν την πρόοδο με κατεύθυνση την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η έρευνα θα ενσωματώσει τις ακόλουθες πτυχές του θέματος:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα και η ενσωμάτωση της έρευνας όχι μόνο στην επίσημη, αλλά και στην άτυπη εκπαίδευση.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά τμήμα της τροπολογίας 981 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία 144

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης", παράγραφος 1, παύλα 1

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, καθώς και των άυλων επενδύσεων.

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, του επιχειρηματικού πνεύματος, της δημιουργικότητας, των πολιτιστικών παραγόντων, των αξιών, της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης εκπαίδευσης, και της δια βίου μάθησης, καθώς και των άυλων επενδύσεων, τον ρόλο της γνώσης και των άυλων αγαθών στην παραγωγή οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού πλούτου και στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία.

Τροπολογία 145

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης", παράγραφος 1, παύλα 2

- Τις οικονομικές δομές, τις διαρθρωτικές αλλαγές και τα θέματα παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του τομέα των υπηρεσιών, των οικονομικών, της δημογραφίας, της ζήτησης και των διεργασιών των μακροπρόθεσμων αλλαγών.

- Τις οικονομικές δομές, τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις διατομεακές σχέσεις και τα θέματα παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του τομέα των υπηρεσιών, της εξωτερικής ανάθεσης των υπηρεσιών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, των οικονομικών, της δημογραφίας, της ζήτησης και των διεργασιών των μακροπρόθεσμων αλλαγών.

Αιτιολόγηση

Οι διατομεακές σχέσεις είναι όλο και μεγαλύτερες στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο πλανήτη και πρέπει να αναφέρονται μαζί με τις οικονομικές δομές, όπως και η εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας άνευ των οποίων δεν νοείται σύγχρονο οικονομικό σύστημα.

Τροπολογία 146

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 3

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα θεσμικά πλαίσια και η συνοχή και ο συντονισμός των πολιτικών.

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων και προνοίας, τα θεσμικά πλαίσια η αλλαγή ρόλου της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η συνοχή και ο συντονισμός των πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Η πίεση που ασκείται στα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων και προνοίας από έναν πληθυσμό που γηράσκει και οι απαραίτητες προσαρμογές των εν λόγω συστημάτων συνιστούν ένα από τα κύρια θέματα που πλήττουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η απόκτηση επαρκούς γνώσεως επί του συγκεκριμένου ζητήματος είναι στοιχείο που συντελεί στη διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Τροπολογία 147

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 1 α (νέα)

 

 Την ανάπτυξη έρευνας του αστικού χώρου για καλύτερη κατανόηση θεματικής (περιβάλλον, μεταφορές, κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές αλλαγές κλπ.) και χωροταξικής (αστικής, περιφερειακής) αλληλεπίδρασης στην πόλη και ανάπτυξη (1) καινοτόμων μηχανισμών σχεδιασμού για τη διευθέτηση των ζητημάτων με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο και (2) καινοτόμων διεργασιών διακυβέρνησης για την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών και τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των ευρωπαϊκών πόλεων σε ένα συνολικό πλαίσιο (αστική ανταγωνιστικότητα), για τη στήριξη των τοπικών αρχών στο έργο της βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και της καταπολέμησης του αποκλεισμού στις πόλεις, όπου οι ανισότητες αυξάνονται παρά την οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 148

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 3 α και 3 β (νέα)

 

- αστική ανταγωνιστικότητα: ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο,τοπικές πολιτικές για βελτίωση της συνοχής.

 

- Αστική έρευνα : εστίαση σε θεματικές (περιβάλλον, μεταφορές, κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές αλλαγές κλπ.) και χωροταξικές διαδράσεις στην πόλη, για ανάπτυξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων διεργασιών διακυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει ειδική έρευνα στο πεδίο της ανάπτυξης των πόλεων κι ενώ η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ ζει σε πόλεις. Σκοπός της τροπολογίας είναι να επανεισαγάγει αυτό το είδος έρευνας με θέμα την αστική διάσταση. Λόγω των ταραχών στα γαλλικά προάστια πέρσι, πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το είδος έρευνας στο πρόγραμμα-πλαίσιο.

Τροπολογία 149

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 3 γ (νέα)

 

- Μελέτες του αντικτύπου του πολιτισμού, της πολιτισμικής κληρονομιάς, των τομέων της δημιουργίας και των προς τον πολιτισμό προσανατολισμένων τομέων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την αγορά εργασίας.

Αιτιολόγηση

Η συμβολή του πολιτισμικού περιβάλλοντος είναι σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει ειδικά την Ευρώπη και του οποίου η 'προστιθέμενη αξία' πρέπει να μελετηθεί εις βάθος.

Τροπολογία 150

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Η Ευρώπη στον κόσμο", παράγραφος 1, παύλα 2

- Τις συγκρούσεις, τις αιτίες και την επίλυσή τους· τη σχέση μεταξύ ασφάλειας και αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως η φτώχεια, η εγκληματικότητα, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η σπανιότητα των πόρων· την τρομοκρατία, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της· τις πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αντίληψη της ανασφάλειας και των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων.

- Τις συγκρούσεις, τις αιτίες και την επίλυσή τους· τη σχέση μεταξύ ασφάλειας και αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως η φτώχεια, η μετανάστευση, η εγκληματικότητα, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η σπανιότητα των πόρων· την τρομοκρατία, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της· τις πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αντίληψη της ανασφάλειας και των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί η μετανάστευση ως παράγων αποσταθεροποίησης.

Τροπολογία 151

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Δραστηριότητες με γνώμονα τις μελλοντικές προοπτικές', παράγραφος 1, παύλα 1

– Οι ευρείες κοινωνικοοικονομικές προοπτικές επί περιορισμένου αριθμού σημαντικών προκλήσεων και δυνατοτήτων για την ΕΕ, με διερεύνηση θεμάτων όπως το μέλλον και οι επιπτώσεις της γήρανσης, της μετανάστευσης, της παγκοσμιοποίησης των γνώσεων, των αλλαγών όσον αφορά τις μορφές εγκληματικότητας και των σοβαρών κινδύνων.

– Οι ευρείες κοινωνικοοικονομικές προοπτικές επί περιορισμένου αριθμού σημαντικών προκλήσεων και δυνατοτήτων για την ΕΕ, με διερεύνηση θεμάτων όπως το μέλλον και οι επιπτώσεις της γήρανσης, της μετανάστευσης, της παγκοσμιοποίησης και διάδοσης των γνώσεων, των αλλαγών όσον αφορά τις μορφές εγκληματικότητας και των σοβαρών κινδύνων.

Αιτιολόγηση

Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης καθιστά ζωτική την κατανόηση των μηχανισμών διάδοσης της γνώσης.

Τροπολογία 152

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Δραστηριότητες με γνώμονα τις μελλοντικές προοπτικές', παράγραφος 1, παύλα 4 α (νέα)

 

- Ανθρωπιστικές επιστήμες: Γλώσσα, η δομή και η απόκτησή της. Ιστορία, ιστορία της τέχνης, γεωγραφία, επιστήμες της γης, ιστορία εδαφικών οντοτήτων. Φιλοσοφία, ιστορία πολιτισμού και θρησκειών.

Πολιτιστική κληρονομία σε σχέση προς τις εικαστικές τέχνες, τις παραδοσιακές τέχνες και βιοτεχνίες, την αρχιτεκτονική και τις πόλεις.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μία περιεκτική γνώση των πηγών του κοινού 'κεκτημένου'.

Τροπολογία 153

Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τίτλος

9. Ασφάλεια και διάστημα

9. Ασφάλεια

Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, με επικέντρωση σε εφαρμογές όπως η πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ- GMES), με οφέλη για τους πολίτες και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών και άλλων κύριων συντελεστών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι η ασφάλεια και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους ως θέματα, πρέπει να αντιμετωπισθούν ως δύο σαφώς ορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία 154

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τμήμα 'Ασφάλεια', τίτλος

9.1      Ασφάλεια

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι η ασφάλεια και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους ως θέματα, πρέπει να αντιμετωπισθούν ως δύο σαφώς ορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία 155

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας 'Ασφάλεια', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 2

Οι δραστηριότητες σε κοινοτικό επίπεδο θα αφορούν τέσσερις τομείς με αντικείμενο αποστολές σε θέματα ασφαλείας, οι οποίοι καθορίστηκαν ως ανταπόκριση στις ειδικές προκλήσεις μεγάλης πολιτικής σημασίας και ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που αφορούν απειλές και ενδεχόμενα περιστατικά με στόχο την ασφάλεια, καθώς και τρεις τομείς διαθεματικού ενδιαφέροντος. Κάθε τομέας τον οποίο αφορά η αποστολή καλύπτει έξι φάσεις οι οποίες ποικίλλουν από άποψη χρόνου και έμφασης. Οι εν λόγω έξι φάσεις είναι οι εξής: προσδιορισμός (αφορά τα περιστατικά), πρόληψη (αφορά τις απειλές), προστασία (αφορά τον στόχο), προετοιμασία (αφορά την επιχείρηση), αντίδραση (αφορά την κρίση) και ανάκτηση (αφορά τις συνέπειες)· σε κάθε τομέα περιγράφονται οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν στις αντίστοιχες φάσεις. Οι πρώτες τέσσερις φάσεις αναφέρονται στις προσπάθειες αποφυγής του περιστατικού και μετριασμού των ενδεχόμενων αρνητικών του επιπτώσεων, και οι τελευταίες δύο φάσεις αναφέρονται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης που δημιουργείται κατά την εκδήλωση του περιστατικού, καθώς και των μακροπρόθεσμων συνεπειών.

 

Οι δραστηριότητες σε κοινοτικό επίπεδο θα αφορούν τέσσερις τομείς με αντικείμενο αποστολές σε θέματα ασφαλείας, οι οποίοι καθορίστηκαν ως ανταπόκριση στις ειδικές προκλήσεις μεγάλης πολιτικής σημασίας και ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που αφορούν απειλές και ενδεχόμενα περιστατικά με στόχο την ασφάλεια, καθώς και τρεις τομείς διαθεματικού ενδιαφέροντος. Οι ειδικές απαιτήσεις για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα πρέπει να ικανοποιούνται, αλλά χωρίς να περιορίζεται άσκοπα η διαφάνεια των αποτελεσμάτων της έρευνας. Προς τούτο πρέπει να προσδιορισθούν τομείς οι οποίοι επιτρέπουν επί του παρόντος τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κάθε τομέας τον οποίο αφορά η αποστολή καλύπτει έξι φάσεις οι οποίες ποικίλλουν από άποψη χρόνου και έμφασης. Οι εν λόγω έξι φάσεις είναι οι εξής: προσδιορισμός (αφορά τα περιστατικά), πρόληψη (αφορά τις απειλές), προστασία (αφορά τον στόχο), προετοιμασία (αφορά την επιχείρηση), αντίδραση (αφορά την κρίση) και ανάκτηση (αφορά τις συνέπειες)· σε κάθε τομέα περιγράφονται οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν στις αντίστοιχες φάσεις. Οι πρώτες τέσσερις φάσεις αναφέρονται στις προσπάθειες αποφυγής του περιστατικού και μετριασμού των ενδεχόμενων αρνητικών του επιπτώσεων, και οι τελευταίες δύο φάσεις αναφέρονται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης που δημιουργείται κατά την εκδήλωση του περιστατικού, καθώς και των μακροπρόθεσμων συνεπειών.

Αιτιολόγηση

Στο σχέδιο προτάσεως για το πρόγραμμα συνεργασίας η Επιτροπή δηλώνει: "Προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση και η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα υποστηριχθούν σε όλους τους τομείς η διάδοση των γνώσεων και η μεταφορά των αποτελεσμάτων, …". Τη δήλωση ακολουθεί η υποσημείωση "Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί στην έρευνα σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τους Κανόνες Συμμετοχής και Διάδοσης". Η τροπολογία επιδιώκει να λάβει υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις για την έρευνα στον τομέα ασφαλείας. Με την έγκριση της τροπολογίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει τη θέση που έχει ήδη διαμορφώσει.

Τροπολογία 156

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας 'Ασφάλεια', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 6

Η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητες ενθαρρύνεται σθεναρά, όπως και η εμπλοκή των αρχών και των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Το μακροπρόθεσμο ερευνητικό θεματολόγιο που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας (ΕΣΕΕΤΑ) θα υποστηρίξει τον ορισμό του περιεχομένου και της διάρθρωσης της έρευνας στον εν λόγω θεματικό τομέα.

 

Η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητες ενθαρρύνεται σθεναρά, όπως και η εμπλοκή των αρχών και των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Για την έρευνα στον τομέα της ασφαλείας όμως ο ορισμός του τι νοείται "ΜΜΕ" χρειάζεται να τύχει προσαρμογής όσον αφορά τον αριθμό υπαλλήλων και το ύψος του τζίρου· εναλλακτικά μία επιχείρηση πρέπει να ταξινομείται ως ΜΜΕ εάν συγκεντρώνει ενότητα στην κυριότητά της και ευθύνη, διαχείριση, κίνδυνος και συμμετοχή με απόδοση λογαριασμού στον τρόπο λειτουργίας της. Το μακροπρόθεσμο ερευνητικό θεματολόγιο που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας (ΕΣΕΕΤΑ) θα υποστηρίξει τον ορισμό του περιεχομένου και της διάρθρωσης της έρευνας στον εν λόγω θεματικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Ενώ σε πολλούς τομείς η οικονομία έχει διαρθρωθεί κατά τρόπον ώστε οι ΜΜΕ –κατά τον ορισμό της ΕΕ – συνιστούν την κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, το πεδίο της ασφάλειας αποτελεί εξαίρεση. Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων συχνά – εν μέρει ως αποτέλεσμα του ότι η εσωτερική αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί και του περιορισμένου ανταγωνισμού – δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και ούτως δεν πληρούν τους όρους που τίθενται βάσει του ορισμού της ΕΕ για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητες για καινοτομία. Η δομή αυτού του τομέα δραστηριότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία 157

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας 'Ασφάλεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1

Προστασία από την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα: Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις απειλές από ενδεχόμενα συμβάντα που προκαλούνται από κακοποιούς, από τον εξοπλισμό και τους πόρους που χρησιμοποιούν ή τους μηχανισμούς επίθεσης. Απαιτείται μια σειρά ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του εν λόγω τομέα αποστολής, πολλές από τις οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις “προσδιορισμός”, “πρόληψη”, “προετοιμασία” και “αντίδραση”. Φιλοδοξία είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για τη δημιουργία των απαιτούμενων ικανοτήτων, θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως οι απειλές (π.χ. χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές), η ευαισθητοποίηση (π.χ. συγκέντρωση και συνάθροιση πληροφοριών, αξιοποίηση, κοινή χρήση· προειδοποίηση), η ανίχνευση (π.χ. επικίνδυνων ουσιών, ατόμων ή ομάδων, η ύποπτη συμπεριφορά), η ταυτοποίηση (π.χ. ατόμων, είδους και ποσού ουσιών), η πρόληψη (π.χ. έλεγχος της πρόσβασης και των κινήσεων και, όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, έλεγχος των οικονομικών δομών), η ετοιμότητα (π.χ. εκτίμηση κινδύνου· έλεγχος των βιολογικών και χημικών ουσιών που ελευθερώνονται εσκεμμένα· εκτίμηση του επιπέδου των στρατηγικών αποθεμάτων, όπως το εργατικό δυναμικό, οι δεξιότητες, ο εξοπλισμός, τα αναλώσιμα, σε συνάρτηση με μεγάλης κλίμακας συμβάντα, κλπ.), η εξουδετέρωση και ο περιορισμός των επιπτώσεων των τρομοκρατικών επιθέσεων και του εγκλήματος, η επεξεργασία δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Προστασία από την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα: Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις απειλές από ενδεχόμενα συμβάντα που προκαλούνται από κακοποιούς, από τον εξοπλισμό και τους πόρους που χρησιμοποιούν ή τους μηχανισμούς επίθεσης. Απαιτείται μια σειρά ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του εν λόγω τομέα αποστολής, πολλές από τις οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις “προσδιορισμός”, “πρόληψη”, “προετοιμασία” και “αντίδραση”. Φιλοδοξία είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για τη δημιουργία των απαιτούμενων ικανοτήτων, θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως οι απειλές (π.χ. χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές), η ευαισθητοποίηση (π.χ. συγκέντρωση και συνάθροιση πληροφοριών, αξιοποίηση, κοινή χρήση· προειδοποίηση), η ανίχνευση (π.χ. επικίνδυνων ουσιών, ατόμων ή ομάδων, η ύποπτη συμπεριφορά), η ταυτοποίηση (π.χ. ατόμων, είδους και ποσού ουσιών), η πρόληψη (π.χ. έλεγχος της πρόσβασης και των κινήσεων και, όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, έλεγχος των οικονομικών δομών), η ετοιμότητα (π.χ. εκτίμηση κινδύνου· έλεγχος των βιολογικών και χημικών ουσιών που ελευθερώνονται εσκεμμένα· εκτίμηση του επιπέδου των στρατηγικών αποθεμάτων, όπως το εργατικό δυναμικό, οι δεξιότητες, ο εξοπλισμός, τα αναλώσιμα, σε συνάρτηση με μεγάλης κλίμακας συμβάντα, κλπ.), η εξουδετέρωση και ο περιορισμός των επιπτώσεων των τρομοκρατικών επιθέσεων και του εγκλήματος, η επεξεργασία δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου, σπουδές ειρήνης και έρευνα στην ειρηνική πρόληψη και επίλυση διενέξεων.

Αιτιολόγηση

Το ΠΠ7 αποσκοπεί επίσης στη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ.

Τροπολογία 158

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "Δραστηρότητες", πεδίο "Ασφάλεια των υποδομών και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας"

· Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στους στόχους των συμβάντων· παραδείγματα υποδομών-στόχων είναι οι τόποι όπου μπορούν να προκληθούν συμβάντα μεγάλης κλίμακας, σημαντικοί τόποι πολιτικής αξίας (π.χ. κοινοβουλευτικά κτίρια) ή συμβολικής αξίας (π.χ. συγκεκριμένα μνημεία) και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, όπως οι υποδομές ενέργειας (πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου), ύδρευσης, μεταφορών (συμπεριλαμβάνονται οι εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές), επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών επικοινωνιών), οικονομίας, διοίκησης, δημόσιας υγείας, κλπ. Απαιτείται μια σειρά ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του εν λόγω τομέα αποστολής, πολλές εκ των οποίων αφορούν πρωτίστως τη φάση “προστασία”, αλλά και τη φάση “προετοιμασία”. Φιλοδοξία είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για να αποκτηθούν οι απαιτούμενες ικανότητες, θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως η ανάλυση και η εκτίμηση των τρωτών σημείων των φυσικών υποδομών και των λειτουργιών τους· η διασφάλιση των υφιστάμενων και μελλοντικών καίριας σημασίας δημόσιων και ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών, συστημάτων και υπηρεσιών σε σχέση με τη φυσική τους ακεραιότητα και λειτουργία· τα συστήματα ελέγχου και συναγερμού που επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση επεισοδίου· η προστασία από τις πολλαπλές επιπτώσεις ενός συμβάντος.

· Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις καταστροφές και στους στόχους των συμβάντων· παραδείγματα υποδομών-στόχων είναι οι τόποι όπου μπορούν να προκληθούν συμβάντα μεγάλης κλίμακας, σημαντικοί τόποι πολιτικής αξίας (π.χ. κοινοβουλευτικά κτίρια) ή συμβολικής αξίας (π.χ. συγκεκριμένα μνημεία) και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, όπως οι υποδομές ενέργειας (πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου), ύδρευσης, μεταφορών (συμπεριλαμβάνονται οι εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές), επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών επικοινωνιών), οικονομίας, διοίκησης, δημόσιας υγείας, κλπ. Απαιτείται μια σειρά ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του εν λόγω τομέα αποστολής, πολλές εκ των οποίων αφορούν πρωτίστως τη φάση “προστασία”, αλλά και τη φάση “προετοιμασία”. Φιλοδοξία είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για να αποκτηθούν οι απαιτούμενες ικανότητες, θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως η ανάλυση και η εκτίμηση των τρωτών σημείων των φυσικών υποδομών και των λειτουργιών τους· η διασφάλιση των υφιστάμενων και μελλοντικών καίριας σημασίας δημόσιων και ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών, συστημάτων και υπηρεσιών σε σχέση με τη φυσική τους ακεραιότητα και λειτουργία· τα συστήματα ελέγχου και συναγερμού που επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση επεισοδίου· η προστασία από τις πολλαπλές επιπτώσεις ενός συμβάντος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν πρώτα απ΄ όλα οι συνέπειες των καταστροφών.

Τροπολογία 159

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας", τίτλος

· Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας

Ενοποίηση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας

Αιτιολόγηση

Για να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα διαλειτουργικότητας στα συστήματα ασφαλείας, πρέπει να μεριμνήσουμε ότι θα είναι καλά διασυνδεδεμένα μεταξύ τους.

Τροπολογία 160

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 2

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμοιβαίο όφελος προβλέπονται ειδικές δράσεις διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, όπως η έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας με δυνατότητες εφαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμοιβαίο όφελος προβλέπονται ειδικές δράσεις διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, όπως η έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας με δυνατότητες εφαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο στην ασφάλεια και τις καταστροφές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίσουμε και στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας τα δυο βασικά θέματα της παραγράφου.

Τροπολογία 161

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο " Ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες"

Ο θεματικός τομέας έρευνας σε θέματα ασφάλειας είναι εκ φύσεως και λόγω σχεδιασμού ευέλικτος. Οι δραστηριότητες θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών κατά της ασφάλειας που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστες, καθώς και των σχετικών πολιτικών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν. Η εν λόγω ευελιξία θα συμπληρώσει τον επικεντρωμένο στην εκτέλεση αποστολής χαρακτήρα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που παρατίθενται ανωτέρω.

Ο θεματικός τομέας έρευνας σε θέματα ασφάλειας είναι εκ φύσεως και λόγω σχεδιασμού ευέλικτος. Οι δραστηριότητες θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστροφών και απειλών κατά της ασφάλειας που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστες, καθώς και των σχετικών πολιτικών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν. Η εν λόγω ευελιξία θα συμπληρώσει τον επικεντρωμένο στην εκτέλεση αποστολής χαρακτήρα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που παρατίθενται ανωτέρω.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί και η αντιμετώπιση των καταστροφών.

Τροπολογία 162

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 9.2 ('Διάστημα'), τίτλος και υποκεφάλαιο 'Στόχος' (νέο)

9.2 Διάστημα

9α. Διάστημα

 

Στόχος

Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, με επικέντρωση σε εφαρμογές όπως η πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ- GMES), με οφέλη για τους πολίτες και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών και άλλων κύριων συντελεστών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος.

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι η ασφάλεια και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους ως θέματα, πρέπει να αντιμετωπισθούν ως δύο σαφώς ορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία 163

Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.2 "Διάστημα", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Διαστημικές εφαρμογές στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας ", παύλα 1 " Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ - GMES)"

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ως μοναδικών και παγκοσμίως διαθέσιμων πηγών δεδομένων, καθώς και η παγίωση και η ενίσχυση της εξέλιξης της επιχειρησιακής τους χρήσης. Το εν λόγω πρόγραμμα θα παράσχει επίσης υποστήριξη στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ΠΠΠΑ (GMES), οι οποίες θα επιτρέψουν στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων να προβλέψουν καλύτερα και να μετριάσουν τις καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει κυρίως να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της χρήσης των δεδομένων της ΠΠΠΑ που έχουν συλλεχθεί από διαστημικές πηγές και στην ενοποίηση αυτών με δεδομένα από άλλα συστήματα παρακολούθησης σε πολύπλοκα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί για να παρέχουν πληροφορίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, μέσω της αποτελεσματικής ενοποίησης δεδομένων και διαχείρισης των πληροφοριών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει επίσης να συμβάλουν στη βελτίωση των τεχνικών παρακολούθησης και των συναφών τεχνολογιών των μέσων, για την ανάπτυξη, όπου κρίνεται αναγκαίο, νέων συστημάτων βασιζόμενων στο διάστημα ή για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων, και για να καταστεί δυνατή η χρήση τους σε (προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές ζήτησης.

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ως μοναδικών και παγκοσμίως διαθέσιμων πηγών δεδομένων, καθώς και η παγίωση και η ενίσχυση της εξέλιξης της επιχειρησιακής τους χρήσης. Το εν λόγω πρόγραμμα θα παράσχει επίσης υποστήριξη στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ΠΠΠΑ (GMES), οι οποίες θα επιτρέψουν στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων να προβλέψουν καλύτερα και να μετριάσουν τις καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει κυρίως να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της χρήσης των δεδομένων της ΠΠΠΑ που έχουν συλλεχθεί από διαστημικές πηγές και στην ενοποίηση αυτών με δεδομένα από άλλα συστήματα παρακολούθησης σε πολύπλοκα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί για να παρέχουν πληροφορίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, μέσω της αποτελεσματικής ενοποίησης δεδομένων και διαχείρισης των πληροφοριών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει επίσης να συμβάλουν στη βελτίωση των τεχνικών παρακολούθησης και των συναφών τεχνολογιών των μέσων, για την ανάπτυξη, όπου κρίνεται αναγκαίο, νέων συστημάτων βασιζόμενων στο διάστημα ή για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων, και για να καταστεί δυνατή η χρήση τους σε (προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές ζήτησης. Η έρευνα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων, τόσο διαστημικών όσο και γήινων (επίγειων και αεροπορικών), για: επίβλεψη της Γης και διαχείριση κρίσεων με συχνή, υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση ζωνών μεγάλης σημασίας, περιλαμβανομένων των ευαίσθητων, αστικών ή ταχέως εξελισσομένων ζωνών· την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων και όλων των ειδών τις έκτακτες περιστάσεις, ενίσχυση της σύγκλισης με μη διαστημικά συστήματα.

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι ο έλεγχος και η επιτήρηση μέσω δορυφόρου μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικοί για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Τροπολογία 164

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας 'Διάστημα', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 6 α (νέα)

 

Αποτίμηση και παρακολούθηση των διεθνών υποχρεώσεων εκτός ευρωπαϊκών συνόρων στις οποίες συμμετέχει η Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η επίβλεψη της Γης εκτός Ευρώπης έχει βασική σημασία και πρέπει να μνημονευθεί ρητώς. Συνεπάγεται ειδική έρευνα και ειδικές τεχνολογίες. Το Πρωτόκολλο του Κυότο και άλλες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις (βλ. κεφάλαιο 6 «Περιβάλλον») καθώς και οι οικονομικές συμφωνίες, απαιτεί να ασκείται επίβλεψη σε τρίτους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι παράνομες καλλιέργειες, οι παράνομες πυρηνικές δραστηριότητεςκαι η στήριξη των οργάνων του ΟΗΕ που συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν αυτόνομα ελέγχους και συχνά εξαρτώνται αποκλειστικά από αμερικανικής προέλευσης πληροφορίες. Τελικός σκοπός είναι η προαγωγή της έρευνας που θα προωθήσει τις μελλοντικές ανεξάρτητες ευρωπαϊκές δυνατότητες επιτήρησης.

Τροπολογία 165

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας 'Διάστημα', τμήμα 'Ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες'

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες ανάγκες θα οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της διαστημικής έρευνας και σε δυνητικές προσαρμογές και εφαρμογές σε άλλους τομείς (π.χ. διαχείριση πόρων, βιολογικές διεργασίες και νέα υλικά). Η έρευνα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών αναγκών μπορεί να αφορά θέματα όπως η παροχή βασιζόμενων στο διάστημα λύσεων για υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, η ανάπτυξη νέων εργαλείων παρατήρησης και επικοινωνίας με βάση το διάστημα τα οποία αφορούν τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές, και η συμβολή στην κοινωνική ένταξη.

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες ανάγκες θα οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της διαστημικής έρευνας και σε δυνητικές προσαρμογές και εφαρμογές σε άλλους τομείς (π.χ. διαχείριση πόρων, βιολογικές διεργασίες και νέα υλικά). Η έρευνα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών αναγκών μπορεί να αφορά θέματα όπως η παροχή βασιζόμενων στο διάστημα λύσεων για υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, η ανάπτυξη νέων εργαλείων παρατήρησης και επικοινωνίας με βάση το διάστημα τα οποία αφορούν τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές, και η συμβολή στην κοινωνική ένταξη. Ειδική προσοχή θα δοθεί στην έρευνα που αποσκοπεί στη βελτίωση της διαστημικής συνιστώσας σε συστήματα παρακολούθησης με αντικείμενο κρίσιμες υποδομές, όπως είναι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, οι κατά ξηρά και θάλασσα μεταφορές, οι υποδομές ενεργείας καθώς και οι αναπτύξεις ευρωπαϊκών δικτύων, κατά κύριον λόγο εκτός των συνόρων της Ευρώπης.

Αιτιολόγηση

Η Έρευνα που αποσκοπεί στην ασφάλεια των κρίσιμης σημασίας υποδομών πόρρω απέχει από του να είναι ικανοποιητική, τη στιγμή μάλιστα όπου αυτές οι υποδομές χαρακτηρίζονται από υπερφόρτωση και υφίστανται δοκιμασία των ορίων λειτουργίας τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαρκώς συχνότερα στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό σε ενέργεια, επί παραδείγματι, λαμβάνονται αφού έχουν εξετασθεί οι πλέον ακραίες ανάγκες και απαιτήσεις ασφαλείας. Ως εκ τούτου μία αναβάθμιση της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο, ιδίως όσον αφορά το διαστημικό στοιχείο, κατεπείγει.

Τροπολογία 166

Παράρτημα II, πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Υγεία

5 984

 

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία

1 935

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

9 110

Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

3 467

Ενέργεια

2 265

Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

1 886

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

4 180

Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

607

Ασφάλεια και Διάστημα

2 858

ΣΥΝΟΛΟ

32 292

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Υγεία

6 134

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία

1 935

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

9 020

Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

3 467

Ενέργεια

2 385

Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

1 886

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

4 150

Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

657

Ασφάλεια

1 429

Διάστημα

1 429

ΣΥΝΟΛΟ

32 492

Τροπολογία 167

Παράρτημα III, τμήμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", ενότητα 5, παράγραφος 1

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην πρωτοπορία των κύριων τεχνολογιών, εάν θέλει να διαθέτει αειφόρες, καινοτόμες και ανταγωνιστικές βιομηχανίες αεροναυτικής και αερομεταφορών στο μέλλον. Η υφιστάμενη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών αεροναυτικής και αερομεταφορών στην παγκόσμια αγορά, οι οποίες είναι βιομηχανίες έντασης ΕΤΑ, βασίστηκε σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα (ουσιαστικά το 13-15% του κύκλου εργασιών) επί σειρά δεκαετιών. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα, οι νέες εξελίξεις συχνά εξαρτώνται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην πρωτοπορία των κύριων τεχνολογιών, εάν θέλει να διαθέτει αειφόρες, καινοτόμες και ανταγωνιστικές βιομηχανίες αεροναυτικής και αερομεταφορών στο μέλλον. Υπάρχουν τομείς, όπως οι περιφερειακές αεροπορικές μεταφορές, όπου η Ευρώπη χρειάζεται να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, μεταξύ άλλων και μέσω τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και άλλοι τομείς όπου η ανταγωνιστική πίεση αυξάνεται. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών είναι θεμελιώδους σημασίας προς εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας ολοκλήρου του τομέα (περιλαμβανομένων των αεροσκαφών με στροφεία και των σε περιφερειακή κλίμακα αεροσκαφών). Η υφιστάμενη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών αεροναυτικής και αερομεταφορών στην παγκόσμια αγορά, οι οποίες είναι βιομηχανίες έντασης ΕΤΑ, βασίστηκε σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα (ουσιαστικά το 13-15% του κύκλου εργασιών) επί σειρά δεκαετιών. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα, οι νέες εξελίξεις συχνά εξαρτώνται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Το πρασίνισμα των αεροπορικών μεταφορών αποτελεί τεχνολογική προτεραιότητα θεμελιώδους σημασίας για ολόκληρο τον τομέα των αερομεταφορών (όπου περιλαμβάνονται επίσης τα αεροσκάφη με στροφεία και τα αεροσκάφη περιφερειακών γραμμών).

Τροπολογία 168

Παράρτημα III, τμήμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", ενότητα 5, παράγραφος 3

Στον τομέα της αεροναυτικής και των αερομεταφορών, πρέπει να καλυφθούν διαφορετικοί τομείς, όπως το φιλικό προς το περιβάλλον και αποδοτικό ως προς το κόστος αεροσκάφος (“Tο οικολογικό αεροσκάφος”), και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και της πρωτοβουλίας SESAME.

Στον τομέα της αεροναυτικής και των αερομεταφορών, πρέπει να καλυφθούν διαφορετικοί τομείς, όπως το φιλικό προς το περιβάλλον και αποδοτικό ως προς το κόστος σύστημα αεροπορικών μεταφορών (“Tο οικολογικό σύστημα αεροπορικών μεταφορών”), και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και της πρωτοβουλίας SESAME.

Αιτιολόγηση

Ο όρος αεροσκάφος' είναι περιοριστικός. Ο τομέας επί του παρόντος προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο 'σύστημα αεροπορικών μεταφορών'.

Τροπολογία 169

Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", παράγραφος 2

Η ΕΤΕ θα δανείζει κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται από τις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές, σύμφωνα με τους πρότυπους κανόνες της, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της. Κατόπιν θα χρησιμοποιεί την εν λόγω επιχορήγηση μαζί με τα ίδια κεφάλαια, ως προβλέψεις και διάθεση κεφαλαίου εντός της τράπεζας για την κάλυψη μέρους των κινδύνων που συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια σε επιλέξιμες μεγάλης έκτασης ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ.

Η ΕΤΕ θα δανείζει κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται από τις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές, σύμφωνα με τους πρότυπους κανόνες της, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της. Κατόπιν θα χρησιμοποιεί την εν λόγω επιχορήγηση μαζί με τα ίδια κεφάλαια, ως προβλέψεις και διάθεση κεφαλαίου εντός της τράπεζας για την κάλυψη μέρους των κινδύνων που συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια σε επιλέξιμες ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ.

Τροπολογία 170

Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", παράγραφος 4

Η εν λόγω επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Το ετήσιο ποσό θα καθορίζεται στα προγράμματα εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση δραστηριότητας και τις προβλέψεις που η ΕΤΕπ θα υποβάλλει στην Κοινότητα.

Το συνολικό ποσό επιχορηγήσεως για την όλη χρονική περίοδο θα προταθεί εκ των προτέρων, όπως επίσης και οι προβλέψεις ετησίων ποσών. Η εν λόγω επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση και το ετήσιο ποσό της μπορεί να αναθεωρείται στα προγράμματα εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση δραστηριότητας και τις προβλέψεις που η ΕΤΕπ θα υποβάλλει στην Κοινότητα.

Τροπολογία 171

Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", παράγραφος 5, ενότητα 2

Η επιλεξιμότητα ευρωπαϊκών δράσεων ΕΤΑ μεγάλης κλίμακας. Εξ ορισμού, οι “Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες” και τα μεγάλα συνεργατικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα στο πλαίσιο των συνεισφερόντων θεματικών τομέων, καθώς και οι δραστηριότητες του παρόντος ειδικού προγράμματος είναι αυτομάτως επιλέξιμα. Θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα, όπως το EUREKA. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού που θεσπίζεται κατ'εφαρμογήν του άρθρου 167 της συνθήκης, η συμφωνία επιχορήγησης θα καθορίζει επίσης τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και θα εγγυάται τη δυνατότητα της Κοινότητας να ασκήσει δικαίωμα αρνησικυρίας, κάτω από ορισμένες συνθήκες, κατά της χρήσης της επιχορήγησης για σχηματισμό πρόβλεψης για δάνειο που έχει προτείνει η ΕΤΕπ.

Η επιλεξιμότητα ευρωπαϊκών δράσεων ΕΤΑ μεγάλης κλίμακας και έργων που προτείνονται από τις ΜΜΕ. Εξ ορισμού, οι “Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες” και τα μεγάλα συνεργατικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα στο πλαίσιο των συνεισφερόντων θεματικών τομέων, καθώς και οι δραστηριότητες του παρόντος ειδικού προγράμματος είναι αυτομάτως επιλέξιμα. Θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα, όπως το EUREKA. Η επιλεξιμότητα των ΜΜΕ πρέπει επίσης να ορίζεται σαφώς. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού που θεσπίζεται κατ'εφαρμογήν του άρθρου 167 της συνθήκης, η συμφωνία επιχορήγησης θα καθορίζει επίσης τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και θα εγγυάται τη δυνατότητα της Κοινότητας να ασκήσει δικαίωμα αρνησικυρίας, κάτω από ορισμένες συνθήκες, κατά της χρήσης της επιχορήγησης για σχηματισμό πρόβλεψης για δάνειο που έχει προτείνει η ΕΤΕπ.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς μια Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης

Η ΕΕ οφείλει να επιδιώκει την αριστεία και προς το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η δέσμευσή της με ένα φιλόδοξο σύστημα έρευνας και καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας πρότεινε μια στρατηγική για ένα νέο μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης, που θα σέβεται το περιβάλλον και θα επιδιώκει την πρόοδο, με κύριους μοχλούς την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης πρότεινε να ορισθεί ως στόχος για το 2010 η αύξηση των συνολικών δαπανών σε έρευνα/ανάπτυξη και καινοτομία μέχρι ποσοστό 3% του ΑΕΠ της ΕΕ (2/3 από τον ιδιωτικό τομέα και το υπόλοιπο 1/3 από τον δημόσιο).

Παίρνοντας ως σημείο αναφοράς την Έκθεση Kok[1], η Έκθεση Locatelli[2] ορίζει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του 2010: προαγωγή των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού μέχρι 8 ερευνητές ανά 1.000 ενεργά άτομα, πράγμα που ισοδυναμεί με 700.000 νέους ερευνητές, στήριξη της ποιοτικής θεμελιώδους έρευνας, βελτίωση της σχέσης των ερευνητικών κύκλων με τον επιχειρηματικό κόσμο και ειδικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δημιουργία καλύτερων διαύλων συντονισμού των ερευνητικών πολιτικών σε ευρωπαϊκή (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), εθνική και περιφερειακή κλίμακα και απλοποίηση της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών των δράσεων.

Βάσει όλων των ανωτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Απρίλιο 2005 την πρότασή της για το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (ΠΠ7) προϋπολογισμού 72,7 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013 (ποσόν που ισοδυναμεί με διπλασιασμό του προϋπολογισμού του προηγούμενου ΠΠ), σε συμφωνία με την Έκθεση Boege που είχε εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ως προς το περιεχόμενο του ΠΠ7, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την πρόταση της Επιτροπής και επισημαίνει ξεκάθαρα ότι μόνο εάν διατηρηθεί το προτεινόμενο από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο επίπεδο χρηματοδότησης θα μπορέσει να διασφαλισθεί η υλοποίηση των στόχων.

Όμως, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο 2005 και η συμφωνία Συμβουλίου-Κοινοβουλίου για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013 προβλέπουν για το ΠΠ7 πιστώσεις σχεδόν κατά 30% χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες από την Επιτροπή στην αρχική της πρόταση, έστω κι αν η εν λόγω συμφωνία προβλέπει μια ρήτρα ριζικής αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού το 2009. Προς το παρόν, Επιτροπή και Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο προκειμένου να καταστεί δυνατή μια αισθητή αύξηση των πιστώσεων βάσει των αναγκών του ΠΠ7 και ειδικότερα του συγκεκριμένου Ειδικού Προγράμματος, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι τους.

Το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» αντιπροσωπεύει, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, το 61% του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΠ7. Με αυτό, επιδιώκεται να αποκτήσει η ΕΕ ηγετική θέση σε συγκεκριμένους επιστημονικούς και τεχνολογικο-στρατηγικούς τομείς, μέσα από τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας και λοιπών θεσμών τόσο της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει εννέα θεματικούς τομείς προτεραιότητας που χαρακτηρίζονται σε σημαντικό βαθμό από πνεύμα συνέχειας σε σχέση με το ΠΠ6, και περιέχει βελτιώσεις στις προσεγγίσεις, που θα επιτρέψουν στις ερευνητικές ομάδες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα προγράμματα.

Η εισηγήτριά σας συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τη δομή και το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής. Όμως, θεωρεί θεμελιώδες το να δοθούν οι δέουσες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Πολυτομεακή και διατομεακή προσέγγιση. Οι κοινές προσεγγίσεις που ισχύουν για τεχνολογικά και επιστημονικά θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερους του ενός θεματικούς τομείς και, στην περίπτωση της διατομεακής προσέγγισης, η εξέταση συγκεκριμένων περίπλοκων προβλημάτων των θεματικών προτεραιοτήτων υπό το πρίσμα διαφορετικών κλάδων ταυτόχρονα, είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική τακτική για την επίτευξη σημαντικής επιστημονικής προόδου.

Ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανίας μέσα από τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες. Για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του Συμβουλίου της Βαρκελώνης και για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, έχει ζωτική σημασία να οργανώσουμε ένα διάλογο και μια συνεργασία με την βιομηχανία καθώς και ανάμεσα στη βιομηχανία και τα ερευνητικά κέντρα.

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες. Κυρίως, αναμένεται να δώσουν συνέχεια στις Τεχνολογικές Πλατφόρμες οι οποίες, σε λίγες περιπτώσεις, μπορούν να οδηγήσουν στη συγκρότηση εταιρικών μορφών δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, με μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης, εμβέλεια και διάρκεια, υπό τη διαχείριση Κοινών Επιχειρήσεων των οποίων η εισφορά σε κεφάλαια εκ μέρους της Επιτροπής θα απαιτεί προηγούμενη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ορίζει το άρθρο 171.

Επειδή πρόκειται για νέα εργαλεία τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης και συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία», θα πρέπει η Επιτροπή να συγκροτήσει τους διαχειριστικούς μηχανισμούς που θα διασφαλίσουν την τήρηση των κριτηρίων, τη διαφάνεια στις προτεραιότητες, την υγιή και αποτελεσματική διαχείριση και την τακτική λογοδοσία ενώπιον του Κοινοβουλίου για όλα τα ανωτέρω.

Συμμετοχή των ΜΜΕ. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα διασφαλίσουν την πραγματική συμμετοχή των ΜΜΕ στις δράσεις και τα σχέδια των θεματικών τομέων του Προγράμματος «Συνεργασία». Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να διατυπωθεί με περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τα εξής:

α) να θέτει συγκεκριμένους στόχους συμμετοχής τόσο στην εφαρμογή όσο και στον προϋπολογισμό του Προγράμματος «Συνεργασία» (20%)

β) να επιδιώξει τη μέγιστη συμβολή όλων των κοινοτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων της ΕΤΕ/ΒΕΙ (Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕπ/FEI) στη χρηματοδότηση σχεδίων στα οποία θα προβλέπεται συμμετοχή ΜΜΕ

γ) να δημιουργηθούν μηχανισμοί για τη συγκρότηση περιφερειακών, θεματικών ή τοπικών ομίλων με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής

δ) τη βελτίωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Σε αυτό το σημείο, σημασία έχει να δημιουργηθούν ειδικοί μηχανισμοί συντονισμού με το Ειδικό Πρόγραμμα. «Ικανότητες» και με το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Αλληλοσυμπληρωματικότητα και συνέργεια. Πρέπει να ενισχυθούν η αλληλοσυμπληρωματικότητα και η συνέργεια του Ειδικού Προγράμματος «Συνεργασία» με τα άλλα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις, όπως το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα ικανά να χρηματοδοτήσουν δράσεις, υποδομές ή σχέδια έρευνας, ανάπτυξης ή καινοτομίας.

Στην πράξη, τούτο δεν είναι εύκολο να εφαρμοσθεί, για τους ίδιους περιορισμούς που θέτουν και οι κανονισμοί που έχουμε εκδώσει για τη χρήση αυτών των ταμείων και για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων. Προτείνεται μια διαδικασία για την παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων που θα οδηγούν σε άθροιση προσπαθειών χωρίς αλληλεπικάλυψη. Το σημείο αυτό πρέπει να καλυφθεί μέσω των κανόνων συμμετοχής.

Αναθεώρηση προϋπολογισμού. Αφού η συμφωνία Κοινοβουλίου-Συμβουλίου για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013 δεν παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την πλήρη υλοποίηση των στόχων του ΠΠ7, και ειδικότερα του Ειδικού Προγράμματος «Συνεργασία», η εισηγήτριά σας προτείνει να υποβληθεί, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου που θα γίνει το 2009, μια πρόταση που να είναι ανάλογη των φιλοδοξιών της ΕΕ σε αυτό τον τομέα.

Ανταπόκριση σε νέες ανάγκες και ευκαιρίες. Το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» πρέπει να είναι δεόντως ανοικτό ώστε και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που παρουσιάζονται σε πεδία όπου η πρόοδος είναι ταχύτατη, μεταβαλλόμενη και δύσκολα προβλέψιμη σε βάθος επτά ετών, και να ανταποκρίνεται σε όλες στις πολιτικές ανάγκες που εμφανίζονται ως συνέπεια απρόβλεπτων περιστάσεων και απαιτούν ταχεία αντίδραση, όπως π.χ. σε περιπτώσεις επιδημιών κλπ.

Συντονισμός με τα κράτη μέλη. Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συντονισμού των προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας των κρατών μελών και των περιφερειών με το Πρόγραμμα-Πλαίσιο και ειδικότερα με το συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων, για την άθροιση και όχι αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και για τη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας

Πρέπει ως ζήτημα αρχής να δοθεί προτεραιότητα στις κοινοτικές δράσεις αντί της διακυβερνητικής μεθόδου. Να προτιμάται δηλαδή η διακυβερνητική συνεργασία, π.χ. στο πλαίσιο του ΕRΑ ΝΕΤ, μόνο όταν οι δράσεις συμπίπτουν με τους στόχους του ΠΠ7 και εάν οι προτείνοντες διευκολύνουν και διασφαλίζουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής άλλων φορέων άλλων κρατών μελών.

Τα Πανεπιστήμια ως βασικό δίκτυο κέντρων έρευνας και κατάρτισης. Στην ΕΕ, πάνω από το 60% της έρευνας γίνεται στα Πανεπιστήμια, όπου με τη σειρά της εκπαιδεύεται η συντριπτική πλειοψηφία το ερευνητικού προσωπικού. Είναι κι αυτό άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονισθεί στην έκθεση, και να συνεκτιμηθεί στις μελλοντικές αποφάσεις που πιθανόν να ληφθούν σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην ΕΕ και σχετικά με τη δημιουργία τυχόν νέων ερευνητικών θεσμών αριστείας, όπως π.χ. στην περίπτωση ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου.

Μεταφορά τεχνολογίας. Είναι πολύ γνωστές οι δυσκολίες που υπάρχουν ως προς την σύνδεση των ερευνητικών κύκλων με τον επιχειρηματικό κόσμο (και με τις δυο έννοιες). Πρέπει να προβλεφθούν και να ενισχυθούν μηχανισμοί και κίνητρα ώστε η εν λόγω μεταφορά γνώσεων, ικανοτήτων και τεχνολογιών να οδηγήσει στο να γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνας, να αφομοιώνονται και να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και ιδίως από τις ΜΜΕ.

Διεθνής συνεργασία. Η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να θεμελιωθεί σε όσους θεματικούς τομείς αυτή αποφέρει μια σημαντική πρόσθετη αξία, και να εστιασθεί σε δυο σκέλη: στη συνεργασία με βιομηχανικές χώρες επί ειδικών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, κατά προτεραιότητα συγκαταλεγόμενων στους θεματικούς τομείς του παρόντος προγράμματος, και στη συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες, για σχέδια που αποσκοπούν στην προώθηση βελτιώσεων στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και της περιβαλλοντικής αειφορίας.

Μείωση του τεχνολογικού χάσματος. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι τεχνολογικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων χωρών και περιφερειών της ΕΕ είναι μεγαλύτερου βαθμού από ό,τι οι οικονομικές ανισότητες ή οι ανισότητες στον τομέα της ποιότητας ζωής. Γι΄ αυτό, το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο να επιτύχει μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των χωρών και περιφερειών της ΕΕ στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, μέσα από αποτελεσματικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη μείωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Επιστημονική Δημοσιοποίηση. Το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» πρέπει να συμβάλει επίσης στην επιστημονική δημοσιοποίηση, με σκοπό να φέρει την επιστήμη και την τεχνολογία πλησιέστερα στην κοινωνία, πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά την κατάρτιση όσο και κατά την εκτέλεση των σχεδίων

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει σημαντικότερο ρόλο στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Προγράμματος-Πλαισίου, και ειδικότερα του συγκεκριμένου ειδικού προγράμματος. Το Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει γνώση και να γνωμοδοτεί σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του άρθρου 6, σχετικά με οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του και σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού.

Χρηματοδοτικά Μέσα με την ΕΤΕ. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επιχορήγηση από την ΕΤΕ. Αυτή θα πρέπει να αποβλέπει στο να συμβάλει ευρέως στην διευκόλυνση και προαγωγή των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο μηχανισμός του επιμερισμού των κινδύνων μπορεί να έχει περιορισμούς ως προς τη φύση (μόνο πιστώσεις) και ως προς τον όγκο (μόνο μεγάλα σχέδια), γι΄αυτό θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες συνεργασίας με την ΕΤΕ και το ΕΤΕπ , όπου χρειασθεί, για να επιδιωχθεί σε βαθμό ανάλογο προς την δημόσια προσπάθεια που αντιπροσωπεύει το Πρόγραμμα-Πλαίσιο, ο στόχος της Διάσκεψης Κορυφής της Βαρκελώνης, του να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα τα 2/3 των επενδύσεων. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η οικονομική συνδρομή της ΕΤΕ σε αυτό το νέο πλαίσιο να ανταποκριθεί και να στηρίξει τη ζήτηση, που θα πρέπει να τονωθεί μέσα από τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες και τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες.

  • [1]  http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2005) 0077

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (22.6.2006)

προς την Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-13) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
(COM(2005)0440 – C6‑0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κύρια στοιχεία της πρότασης

Η πρόταση για τα ειδικά προγράμματα βασίζεται στα άρθρα 163 έως 173 του τίτλου XVIII της Συνθήκης, και ιδίως στο άρθρο 166 παράγραφος 3, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή προτίθεται να συστήσει έναν εκτελεστικό οργανισμό στον οποίο θα ανατεθούν ορισμένα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων "Συνεργασία", "Άνθρωποι" και "Ικανότητες". Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα υιοθετηθεί επίσης για την εκτέλεση του προγράμματος "Ιδέες".

Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" αποσκοπεί να διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης σε καίριας σημασίας επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, της βιομηχανίας, των ερευνητικών κέντρων και των δημοσίων αρχών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια καταδεικνύουν τις επιπτώσεις τέτοιων δράσεων στην αναδιάρθρωση της έρευνας στην Ευρώπη, καθώς και στη συγκέντρωση και προώθηση των πόρων.

Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα επεκτείνει τις εν λόγω επιπτώσεις ευρύτερα· οι εννέα προτεινόμενοι θεματικοί τομείς αντιστοιχούν σε μείζονες τομείς προόδου των γνώσεων και της τεχνολογίας, στους οποίους πρέπει να ενισχυθεί η ερευνητική αριστεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κοινωνίας, της οικονομίας, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Υπάρχουν σημαντικές καινοτομίες στο παρόν ειδικό πρόγραμμα, οι οποίες απαιτούν ειδική μελέτη για την υλοποίησή τους:

· Ανταπόκριση στην ανάγκη για φιλόδοξες πανευρωπαϊκές εταιρικές συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη μείζονος σημασίας τεχνολογιών, μέσω της δρομολόγησης Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών.

· Ενισχυμένη προσέγγιση του συντονισμού των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων (μηχανισμός ERA-NET).

· Πρωτοβουλίες στους τομείς της υποβοηθούμενης από το περιβάλλον αυτόνομης διαβίωσης, της έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα και της μετρολογίας (οι αποκαλούμενες πρωτοβουλίες του άρθρου 169

· Διεθνής συνεργασία (μέσω διαλόγου και δικτύων σχετικά με τις πολιτικές με διαφορετικές περιφέρειες των χωρών εταίρων)·

· Ευέλικτη ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες ανάγκες πολιτικής.

2. Συστάσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης

Για λόγους συνοχής η συντάκτρια προτείνει την ίδια δέσμη τροπολογιών και για τα επτά ειδικά προγράμματα έρευνας.

Η τυποποιημένη τροπολογία αναφέρεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στην ανάγκη να τηρηθεί το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1 α.

Οι ακόλουθες προτεινόμενες τροπολογίες ενέχουν την ιδέα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του ειδικού προγράμματος.

Για τη βελτίωση της οικονομικής εποπτείας των ερευνητικών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτεί η Κοινότητα, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει σε τακτική βάση την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων και να την ενημερώνει εκ των προτέρων αν προτίθεται να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που αναφέρεται στο γενικό προϋπολογισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

Παράγραφος 1α (νέα)

1α.      Θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη τροπολογία

Πρόταση απόφασης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2

Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

 

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξακριβώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διενεργούνται αποτελεσματικά και σύμφωνα προς τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 3

Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα)

 

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του προγράμματος περιλαμβανομένων των εσωτερικών δαπανών και δαπανών διαχείρισης για τον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι ανάλογες των καθηκόντων που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα και υπόκεινται στην απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και της νομοθετικής αρχής.

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις που διατίθενται στον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη σύσταση εκτελεστικού οργανισμού και του κανονισμού του Συμβουλίου 58/2003 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Τούτο θα διασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος.

Τροπολογία 4

Άρθρο 3, παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και της αναλογικότητας.

Τροπολογία 5

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Άρθρο 5α

 

Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που έχει δηλωθεί στις παρατηρήσεις και στο παράρτημα του ετήσιου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία εισήχθη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής των ΕΚ τον Οκτώβριο 1999. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να διατηρηθεί για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων στα ειδικά προγράμματα του ΠΠ7.

Τροπολογία 6

Άρθρο 8, παράγραφος 5α (νέα)

 

5α. Η έκθεση αξιολόγησης περιέχει εκτίμηση της ορθότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης. Περιέχει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-13) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2005)0440 – C6-0381/2005 -2005/0185(CNS))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
17.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

0.0.0000

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης  Ημερομηνία ορισμού

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
20.9.2004

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.6.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

22.6.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Αντώνης Σαμαράς, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

  • [1]  ΕΕ C 49, 28.2.2006, σ. 37.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (28.2.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου αναφορικά με το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
(COM(2005)0440 – C6‑0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jaromír Kohlíček

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

To 7o πρόγραμμα-πλαίσιο: περιγραφή της κατάστασης

Στις 6 Απριλίου 2005 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7) για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007 έως 2013). Στις 11 Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή TRAN ενέκρινε γνωμοδότηση γι' αυτή την πρόταση, με την οποία τροποποιεί το θεματικό τμήμα για τις μεταφορές και την αεροναυτική, την οποία διαβίβασε στην Επιτροπή ITRE. Η Επιτροπή ITRE αποφάσισε, υπό το φως της αβεβαιότητας των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, να προηγηθούν της έκθεσής της δύο έγγραφα εργασίας τα οποία υποβλήθηκαν τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2005. Το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής ITRE θα υποβληθεί τον Ιανουάριο του 2006. Ο συντάκτης σας πρότεινε στον εισηγητή της Επιτροπής ITRE κ. Buzek να συμπεριλάβει όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής TRAN και να αποφύγει να συμπεριλάβει τροπολογίες που ενδεχομένως συγκρούονται με εκείνες της Επιτροπής TRAN.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2005, η οποία αφορά μόνο το ειδικό πρόγραμμα "συνεργασία" για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος-πλαισίου. Το πρόγραμμα συνεργασίας είναι το τμήμα του ΠΠ7 που προσδιορίζει τους εννέα θεματικούς τομείς έρευνας, ένας εκ των οποίων είναι οι μεταφορές και η αεροναυτική. Η Επιτροπή ITRE θα εκπονήσει ξεχωριστή έκθεση για την πρόταση αυτή, για την οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει.

Μεταφορές και αεροναυτική στον πρόγραμμα συνεργασίας: διαφορές από τη γενική πρόταση ΠΠ7

Η πρόταση για το πρόγραμμα συνεργασίας αποτελεί για πολλούς λόγους μια περιγραφή του τί έχει ήδη αναφερθεί στη γενική πρόταση για το ΠΠ7. Όσον αφορά τις μεταφορές και την αεροναυτική, η πρόταση ακολουθεί την ίδια δομή, παρουσιάζοντας πρώτα τον στόχο και την προσέγγιση, μετά τις δραστηριότητες στην αεροναυτική και τις εναέριες μεταφορές, τις χερσαίες μεταφορές και το σύστημα Galileo.

Μπορούν να επισημανθούν οι ακόλουθες διαφορές ή προσθήκες σε σύγκριση με τη γενική πρόταση του ΠΠ7:

Στόχος και προσέγγιση:

Έχει προστεθεί στους στόχους η ασφαλέστερη μεταφορά. Η προσέγγιση του προγράμματος συνεργασίας χαρακτηρίζεται ως "ολοκληρωμένη", η οποία συνδέει όλους τους τύπους μεταφοράς. Διαθεματικοί τομείς θα εστιασθούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών, όπως στις πτυχές ασφάλειας. Αντί να γίνεται λόγος για "το καθαρό και ασφαλές αυτοκίνητο του μέλλοντος", χρησιμοποιείται γενικότερη φρασεολογία, και συγκεκριμένα αναφέρεται "χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των μεταφορών" και "περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος". Μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στις τεχνολογικές πλατφόρμες και στα στρατηγικά τους σχέδια έρευνας, γεγονός που μπορεί να αιτιολογήσει τη δημιουργία κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Δίδεται προσοχή σε δραστηριότητες που αφορούν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και στις αξιολογήσεις των επιπτώσεων.

Δραστηριότητες στον τομέα της αεροναυτικής και των εναέριων μεταφορών:

Προστίθενται ορισμένοι ποσοτικοί στόχοι, όπως η μείωση των εκπομπών (Διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) και του θορύβου κατά 50%, του Οξειδίου του αζώτου (NOx) κατά 80%), ο υποπενταπλασιασμός του ποσοστού ατυχημάτων και η μείωση στο ήμισυ του χρόνου στην αγορά για τα νέα προϊόντα. Στα πλαίσια της διασφάλισης της ικανοποίησης και της ασφάλειας των πελατών αναφέρεται η έρευνα για την προσαρμογή των αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στους διάφορους τύπους οχημάτων και η επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα θορύβου. Για την βελτίωση των χρονικών επιδόσεων η προσοχή εστιάζεται στην πρωτοβουλία SESAME. Όσον αφορά τις αερομεταφορές του μέλλοντος προστίθενται ορισμένες νέες αντιλήψεις, όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης και της αναβίβασης και νέες μέθοδοι για την καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους.

Δραστηριότητες στις χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές):

Τα επεξηγηματικά κείμενα είναι πιο λεπτομερή και δίδεται νέα έμφαση. Επί παραδείγματι, γίνεται αναφορά στις κυψέλες καυσίμου (για τις οικολογικές μεταφορές), τις δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης (για την στροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς), τη διαχείριση της ζήτησης (για την κινητικότητα σε αστικό περιβάλλον), την ανάλυση του κινδύνου (για την τεχνική ασφάλεια και τη φυσική προστασία) και τη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής (για την ανταγωνιστικότητα).

Δραστηριότητες για το σύστημα Galileo:

Η παράγραφος αυτή ουσιαστικά επεκτείνεται, αναφέροντας όλα τα είδη πιθανών εφαρμογών του συστήματος Galileo (χαρτογραφία ή πλοήγηση) και σημαντικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη (π.χ. άνοιγμα στην εμπορική πρόσβαση ή εξασφάλιση ασφαλούς χρήσης μέσω πιστοποίησης).

Άλλες προσθήκες:

Δύο νέες παράγραφοι έχουν προστεθεί: μία που τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και μία άλλη που επισημαίνει ότι η έρευνα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες ανάγκες πολιτικής.

Τροπολογίες

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης αυτής της πρότασης της Επιτροπής για το πρόγραμμα συνεργασίας, το Κοινοβούλιο δεν είχε εγκρίνει ακόμη την έκθεσή του για την γενική πρόταση ΠΠ7. Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει ακόμη ως εκ τούτου υπόψη της τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στη γενική πρόταση. Εφόσον η νέα αυτή πρόταση προσεγγίζει τόσο πολύ την προηγούμενη, ο συντάκτης σας προτείνει τροπολογίες ίδιες με εκείνες που έγιναν στην γενική πρόταση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ζ)

(ζ) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

(ζ) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της Αεροναυτικής και της Ναυτιλιακής Τεχνολογίας) κυρίως Galileo, SESAR και ERTMS *·

 

_____________________

* Το Galileo είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης, το SESAR είναι Πρόγραμμα Έρευνας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο- και το ERTMS είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή τεχνολογία. Προσαρμογή για το Galileo, SESAR και ERTMS προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου για τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές.

Τροπολογία 2

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Τίτλος

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής και της Ναυτιλιακής Τεχνολογίας)), κυρίως Galileo, SESAR και ERTMS

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή τεχνολογία. Προσαρμογή για το Galileo, SESAR και ERTMS προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου για τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές.

Τροπολογία 3

Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Στόχος

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγματα, ανάπτυξη ολοκληρωμένων, οικολογικότερων, εξυπνότερων και ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών μεταφορικών συστημάτων, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, με σεβασμό των περιβαλλοντικών και των φυσικών πόρων· διασφάλιση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά.

Σταθερή εξέλιξη των ανταγωνιστικών και φιλικών προς τον επιβάτη ευρωπαϊκών συστημάτων μεταφορών, προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα, η αειφόρος ανάπτυξη, "οικολογικότερων," "εξυπνότερων", "φθηνότερων αλλά καλύτερων", ασφαλέστερων και πιο φιλικών προς τον καταναλωτή πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων μεταφορικών και υλικοτεχνικών συστημάτων αποτελούν το στόχο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου στον τομέα των μεταφορών και της διαχειριστικής υποστήριξης.

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός και πλέον σημαντικός στόχος είναι η ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας και στη συνέχεια, να καταστεί η έρευνα το μέσο για την επίτευξη του κύριου στόχου. Η συμπερίληψη της φιλικότητας προς τον καταναλωτή ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής. Δεδομένου ότι οι γενικές σχέσεις στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ και η ανάπτυξη των μεταφορικών της συστημάτων, έχει ζωτική σημασία να αναφερθούν επίσης τα νέα και βελτιωμένα υλικοτεχνικά συστήματα, τα οποία θα συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της κινητικότητας όσο και στη μείωση της επίπτωσης στο περιβάλλον.

Τροπολογία 4

Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση, παράγραφος 1

Tο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Διαδραματίζει κύριο ρόλο στη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Ο εν λόγω θεματικός τομέας αφορά ορισμένες από τις υφιστάμενες προκλήσεις, όπως αναγνωρίζεται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, για τη βελτίωση της συμβολής των μεταφορικών συστημάτων στην κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας εντός της διευρυμένης ΕΕ και την παράλληλη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις και τις συνέπειες των μεταφορών σε συνάρτηση με το περιβάλλον, τη χρήση ενέργειας, την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.

Tο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σύστημα μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Όχι μόνον υφίσταται σημαντικός όγκος εσωτερικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών με μεγάλες μεταφορικές συνδέσεις με τρίτες χώρες, αλλά και ευρωπαϊκές εταιρίες, ιδιαίτερα στους τομείς εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών, κυριαρχούν σε πολλές περιοχές, ακόμη και στις μεταφορές μεταξύ τρίτων χωρών, είτε από άποψη μεταφορικών υπηρεσιών είτε παραδόσεων προηγμένου εξοπλισμού. Ο εν λόγω θεματικός τομέας αφορά ορισμένες από τις υφιστάμενες προκλήσεις, όπως αναγνωρίζεται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, για τη βελτίωση της συμβολής των μεταφορικών συστημάτων στην κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας εντός της διευρυμένης ΕΕ και την παράλληλη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις και τις συνέπειες των μεταφορών σε συνάρτηση με το περιβάλλον, τη χρήση ενέργειας, την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Η κατανομή του προϋπολογισμού για την έρευνα στον τομέα των μεταφορών θα αντανακλά την οικονομική σημασία των διαφόρων τύπων μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να εξετασθεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Επιπλέον, εφόσον οι χερσαίες μεταφορές έχουν από οικονομική άποψη πολύ μεγαλύτερο μερίδιο απ' ό,τι οι εναέριες μεταφορές, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στην κατανομή του προϋπολογισμού και στο σχέδιο της έρευνας. Όπως η ίδια η Επιτροπή ανέφερε στη γενική πρόταση για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο COM(2005)0043, οι χερσαίες μεταφορές αναλογούν στο 11% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούν 16 εκατομμύρια άτομα ενώ οι εναέριες μεταφορές αναλογούν στο 2,6% και απασχολούν 3,1 εκατομμύρια άτομα.

Τροπολογία 5

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση, παράγραφος 3

Οι διάφορες Τεχνολογικές Πλατφόρμες που θεσπίστηκαν στο εν λόγω πεδίο (ACARE για την αεροναυτική και τις αερομεταφορές, ERRAC για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ERTRAC για τις οδικές μεταφορές, WATERBORNE για τις πλωτές μεταφορές, το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου) έχουν εκπονήσει μακροπρόθεσμα οράματα και Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας (ΣΣΕ), τα οποία αποτελούν σημαντικές εισροές για τον καθορισμό του εν λόγω θέματος και συμπληρώνουν τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Επιλεγμένες πτυχές των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας μπορούν να δικαιολογήσουν τη δημιουργία Κοινών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Οι δραστηριότητες ERA-NET δίνουν την ευκαιρία για διευκόλυνση του περαιτέρω διακρατικού συντονισμού όσον αφορά ειδικά θέματα στο πλαίσιο του τομέα των μεταφορών και θα συνεχιστούν όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Οι διάφορες Τεχνολογικές Πλατφόρμες που θεσπίστηκαν στο εν λόγω πεδίο (ACARE για την αεροναυτική και τις αερομεταφορές, ERRAC για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ERTRAC για τις οδικές μεταφορές, WATERBORNE για τις πλωτές μεταφορές και την ναυτιλιακή τεχνολογία, το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου) έχουν εκπονήσει μακροπρόθεσμα οράματα και Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας (ΣΣΕ), τα οποία αποτελούν σημαντικές εισροές για τον καθορισμό του εν λόγω θέματος και συμπληρώνουν τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Επιλεγμένες πτυχές των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας μπορούν να δικαιολογήσουν τη δημιουργία Κοινών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Οι δραστηριότητες ERA-NET δίνουν την ευκαιρία για διευκόλυνση του περαιτέρω διακρατικού συντονισμού όσον αφορά ειδικά θέματα στο πλαίσιο του τομέα των μεταφορών και θα συνεχιστούν όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή τεχνολογία.

Τροπολογία 6

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση, παράγραφος 5

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η εφαρμογή νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική θαλασσίων μεταφορών) θα εξεταστούν εντός των διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων και εγκαρσίως. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται μελέτες, μοντέλα και εργαλεία που αφορούν τη στρατηγική παρακολούθηση και πρόγνωση, καθώς και την ενσωμάτωση της γνώσης που αφορά κύρια οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ασφαλείας στον τομέα των μεταφορών. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν διαθεματικούς τομείς θα εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών, π.χ. στις πτυχές ασφαλείας ως εγγενούς απαίτησης του συστήματος μεταφορών, στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των μεταφορών και στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η εφαρμογή νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική θαλασσίων μεταφορών) θα εξεταστούν εντός των διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων και εγκαρσίως. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται μελέτες, μοντέλα και εργαλεία που αφορούν τη στρατηγική παρακολούθηση και πρόγνωση, καθώς και την ενσωμάτωση της γνώσης που αφορά κύρια οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ασφαλείας στον τομέα των μεταφορών. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν διαθεματικούς τομείς θα εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών, π.χ. στις πτυχές ασφαλείας ως εγγενούς απαίτησης του συστήματος μεταφορών, στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των μεταφορών, στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος και σε μέτρα για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων λόγω των μόνιμων γεωγραφικών μειονεκτημάτων. Η περιβαλλοντική έρευνα πρέπει να καλύψει τρόπους για την αποτροπή, τη μείωση και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η περιβαλλοντική έρευνα πρέπει να συμπεριλάβει την προώθηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το κείμενο που προτάθηκε από τον συντάκτη, η παρούσα τροπολογία προτείνει ότι τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν στα πλαίσια της συνεργασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τα μόνιμα γεωγραφικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 7

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές

Aεροναυτική και αερομεταφορές

Aεροναυτική και αειφόρες αερομεταφορές

Αιτιολόγηση

Συμβαδίζει με το Άρθρο 2 ΣΕΕ και το Συμβούλιο Κορυφής του Γκέτεμποργκ.

Τροπολογία 8

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 4

Διασφάλιση της ικανοποίησης και της ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο υποπενταπλασιασμό του ποσοστού ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον αφορά την κατηγορία αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων των συνιστωσών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες και μέτρα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα θορύβου.

Διασφάλιση της ικανοποίησης και της ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο υποπενταπλασιασμό του ποσοστού ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον αφορά την κατηγορία αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων των συνιστωσών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης αεροσκάφους και θα καταστήσουν τα συστήματα εθνικής ενημέρωσης και κρατήσεων διαλειτουργικά από άποψη μεταφορέων και μέσων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες και μέτρα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στις διάφορες γεωγραφικές συνθήκες και στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα θορύβου.

 

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη ενοποίηση των συστημάτων κράτησης θέσεων αυξάνει όχι μόνο την ικανοποίηση των πελατών αλλά και την αποτελεσματικότητα του συστήματος στο σύνολό του σε όλες τις γεωγραφικές συνθήκες.

Τροπολογία 9

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 5

Βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος: προώθηση μιας ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού με δυνατότητα να μειωθεί στο ήμισυ ο χρόνος διοχέτευσης στην αγορά και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης προϊόντων και το λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα πιο προσιτές από οικονομική άποψη μεταφορές για τον πολίτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του συνόλου της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τις αρχές σχεδιασμού έως την ανάπτυξη του προϊόντος, την κατασκευή και τις λειτουργίες εν υπηρεσία, καθώς και την ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει τις βελτιωμένες δυνατότητες προσομοίωσης και αυτοματισμού, τις τεχνολογίες και τις μεθόδους για την κατασκευή αεροσκαφών που δεν θα χρήζουν συντήρησης, καθώς και τον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αερολιμένα, και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος: προώθηση μιας ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού με δυνατότητα να μειωθεί στο ήμισυ ο χρόνος διοχέτευσης στην αγορά και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης προϊόντων και το λειτουργικό κόστος, π.χ. με την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Κ ινητής Συντήρησης Προσβάσιμης σε Πραγματικό Χρόνο (SMMART), με αποτέλεσμα πιο προσιτές από οικονομική άποψη μεταφορές για τον πολίτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του συνόλου της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τις αρχές σχεδιασμού έως την ανάπτυξη του προϊόντος, την κατασκευή και τις λειτουργίες εν υπηρεσία, καθώς και την ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει τις βελτιωμένες δυνατότητες προσομοίωσης και αυτοματισμού, τις τεχνολογίες και τις μεθόδους για την κατασκευή αεροσκαφών που δεν θα χρήζουν συντήρησης, καθώς και τον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αερολιμένα, και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει ωφέλεια από τα πιθανά επιτεύγματα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, τμήμα του οποίου είναι το SMMART - Σύστημα Κινητής Συντήρησης Προσβάσιμης σε Πραγματικό Χρόνο. Ο στόχος της έρευνας SMMART είναι να καταστήσει πιο αποτελεσματική και συντομότερη την αλυσίδα εφοδιασμού ανταλλακτικών στον τομέα των αερομεταφορών.

Τροπολογία 10

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 6

Προστασία αεροσκαφών και επιβατών: πρόληψη κάθε είδους εχθρικής πράξης, η οποία προκαλεί τραυματισμό, απώλειες, βλάβες ή αναστάτωση στους επιβάτες ή στους πολίτες λόγω των επιπτώσεων της καταχρηστικής χρήσης αεροσκάφους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα σχετικά στοιχεία του συστήματος αερομεταφορών, όπου συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας στο θάλαμο επιβατών και ο σχεδιασμός του πιλοτηρίου, η αυτόματη ανάκτηση του ελέγχου του αεροσκάφους και η αυτόματη προσγείωση σε περίπτωση μη επιτρεπόμενης χρήσης του αεροσκάφους, η προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, καθώς επίσης και οι πτυχές ασφαλείας της διαχείρισης του εναέριου χώρου και της εκμετάλλευσης του αερολιμένα.

Προστασία αεροσκαφών και επιβατών: πρόληψη κάθε είδους εχθρικής πράξης, η οποία προκαλεί τραυματισμό, απώλειες, βλάβες ή αναστάτωση στους επιβάτες ή στους πολίτες λόγω των επιπτώσεων της καταχρηστικής χρήσης αεροσκάφους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα σχετικά στοιχεία του συστήματος αερομεταφορών, όπου συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας στο θάλαμο επιβατών και ο σχεδιασμός του πιλοτηρίου, η αυτόματη ανάκτηση του ελέγχου του αεροσκάφους και η αυτόματη προσγείωση σε περίπτωση μη επιτρεπόμενης χρήσης του αεροσκάφους, η προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, καθώς επίσης και οι πτυχές ασφαλείας της διαχείρισης του εναέριου χώρου και της εκμετάλλευσης του αερολιμένα και πτυχές σχετικά με φυσικούς περιορισμούς ή κακές καιρικές συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές στην ακτίνα δράσης της μελλοντικής έρευνας.

Τροπολογία 11

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 7

Πρωτοποριακή έρευνα για τις αερομεταφορές του μέλλοντος: διερεύνηση ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν στην πραγμάτωση του άλματος που απαιτείται από τις αερομεταφορές στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και μετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης και της αναβίβασης, οι νέες ιδέες για τον εσωτερικό χώρο των αεροπορικών οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, οι εναλλακτικές λύσεις εκμετάλλευσης του συστήματος των αερομεταφορών και ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους μεταφορών.

Πρωτοποριακή έρευνα για τις αερομεταφορές του μέλλοντος: διερεύνηση ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν στην πραγμάτωση του άλματος που απαιτείται από τις αερομεταφορές στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και μετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης και της αναβίβασης, τα νέα σχέδια για τον εσωτερικό χώρο των αεροπορικών οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, οι εναλλακτικοί τρόποι εκμετάλλευσης του συστήματος των αερομεταφορών και ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους μεταφορών, και νέες ιδέες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αρνητικών γεωγραφικών περιορισμών.

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικές εναέριες μεταφορές πρέπει να προσφέρουν νέους τρόπους για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των μόνιμων γεωγραφικών περιορισμών που υφίστανται στις περιοχές ή τις χώρες όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες μεταφορές.

Τροπολογία 12

Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Χερσαίες μεταφορές

Χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)

Αειφόρες χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)

Αιτιολόγηση

Όπως και στο 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο, ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη "αειφόρες". Το άρθρο 6 της Συνθήκης επιβάλλει να ενσωματωθεί η αειφόρος ανάπτυξη στους τομείς π.χ. της έρευνας και των μεταφορών.

Τροπολογία 13

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Χερσαίες Μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές), παράγραφος 1

Οικολογικές χερσαίες μεταφορές: ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του εδάφους) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής βελτιστοποίησης του συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Οικολογικές χερσαίες μεταφορές: βελτίωση των μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του εξωτερικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους και ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του εδάφους) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, των κυψελών καυσίμου και της βιομάζας. Οι δραστηριότητες θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής βελτιστοποίησης του συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος. Η έρευνα θα δημιουργήσει την βάση για στοχοθετημένα/ανάλογα του κινδύνου σχέδια και, ως εκ τούτου, καλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε πλοία και εξωχώριες δομές, θα βελτιώσει την λειτουργικότητα και τη συντήρηση των πλοίων και θα προσδιορίσει νέα συστήματα διασφάλισης των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η περιβαλλοντική ρύπανση προκειμένου να διασφαλισθεί ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό επίπεδο ανάπτυξης με προσδοκώμενη αύξηση του όγκου της ναυσιπλοΐας.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την Οδηγία σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό σήμα 2 περιλαμβάνει το στόχο της ανάπτυξης μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του εξωτερικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους. Η βιομάζα θεωρείται μια πιθανή πηγή εναλλακτικής ενέργειας για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκλεισθεί από την προβλεπόμενη έρευνα στον τομέα πρόωσης. Επιπλέον είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί η ναυτιλιακή έρευνα στον περιβαλλοντικό προσανατολισμό των χερσαίων μεταφορών.

Τροπολογία 14

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές), παράγραφος 2

Ενθάρρυνση της στροφής σε άλλους τρόπους μεταφοράς και της αποσυμφόρησης των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη και επίδειξη των αδιάλειπτων μεταφορών ατόμων και εμπορευμάτων ‘από πόρτα σε πόρτα’, καθώς και τεχνολογίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διατροπικότητας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες που αφορούν τη διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, των συστημάτων και των υπηρεσιών, καθώς και της διατροπικής ενοποίησής τους. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση των υποδομών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τερματικοί σταθμοί και τα εξειδικευμένα δίκτυα, η βελτιωμένη διαχείριση των μεταφορών, της κυκλοφορίας και των πληροφοριών, η βελτιωμένη επιμελητική εμπορευμάτων και η διατροπικότητα από πλευράς επιβατών. Θα αναπτυχθούν νοήμονα συστήματα, νέες αρχές σχεδιασμού οχημάτων/σκαφών και τεχνολογίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης. Στις γνώσεις για τη χάραξη πολιτικής θα συμπεριληφθεί η τιμολόγηση και η χρέωση της χρήσης των υποδομών, η εκτίμηση των μέτρων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και η πολιτική και τα έργα όσον αφορά τα πανευρωπαϊκά δίκτυα.

Ενθάρρυνση της στροφής σε άλλους τρόπους μεταφοράς και της αποσυμφόρησης των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη και επίδειξη των αδιάλειπτων μεταφορών ατόμων και εμπορευμάτων ‘από πόρτα σε πόρτα’, καθώς και τεχνολογίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διατροπικότητας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη "συστήματος ενιαίας προσέγγισης" με ισορροπία μεταξύ των μέσων μεταφοράς, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η προώθηση των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών μεταφορών και σύντομων θαλάσσιων μεταφορών ως εναλλακτικές λύσεις στις οδικές και σύντομες εναέριες μεταφορές, που αποτελούν επίσης στόχο των προγραμμάτων Marco Polo. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες που αφορούν τη διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, των συστημάτων και των υπηρεσιών, καθώς και της διατροπικής ενοποίησής τους και η απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας με την ανάπτυξη και αναπτύσσοντας περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση των υποδομών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τερματικοί σταθμοί και τα εξειδικευμένα δίκτυα, η βελτιωμένη διαχείριση των μεταφορών, της κυκλοφορίας και των πληροφοριών, η βελτιωμένη επιμελητική εμπορευμάτων και η διατροπικότητα από πλευράς επιβατών. Θα αναπτυχθούν νοήμονα συστήματα, νέες αρχές σχεδιασμού οχημάτων/σκαφών και τεχνολογίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης. Στις γνώσεις για τη χάραξη πολιτικής θα συμπεριληφθεί η τιμολόγηση και η χρέωση της χρήσης των υποδομών, η εκτίμηση των μέτρων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και η πολιτική και τα έργα όσον αφορά τα πανευρωπαϊκά δίκτυα.

Αιτιολόγηση

H "προσέγγιση ενιαίου συστήματος" σημαίνει ότι οι μεταφορές σε ορισμένη περιοχή αντιμετωπίζονται ως ένα σύστημα, και οι μεταφορικές ανάγκες στην περιοχή αυτή μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον τύπο που ταιριάζει καλύτερα στις ειδικές ανάγκες του καταναλωτή, προμηθευτή και του περιβάλλοντος. Η έρευνα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών χρήστη για την επίτευξη μιας τέτοιας προσέγγισης, προάγοντας με τον τρόπο αυτό τις "οικολογικές" σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας είναι σημαντικό στα πλαίσια των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω συνοδευτική έρευνα για την τυποποίηση, την σταθεροποίηση και τις νέες εμπειρίες.

Τροπολογία 15

Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Χερσαίες μεταφορές, παράγραφος 3

Διασφάλιση της αειφόρου κινητικότητας σε αστικό περιβάλλον: επικέντρωση στην κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων στο πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχημα της επόμενης γενιάς’ και της εκμετάλλευσής του από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα στοιχεία για καθαρές, ενεργειακά αποδοτικές, ασφαλείς και νοήμονες οδικές μεταφορές. Η έρευνα όσον αφορά τις νέες λύσεις κινητικότητας, τα καινοτόμα οργανωτικά προγράμματα και τα προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας δημόσιες μεταφορές θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες και σε υψηλά επίπεδα διατροπικής ενοποίησης. Οι καινοτόμες στρατηγικές για καθαρές αστικές μεταφορές θα αναπτυχθούν και θα υποβληθούν σε δοκιμή. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μη ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, στη διαχείριση της ζήτησης, στον εξορθολογισμό των ιδιωτικών μεταφορών, στις στρατηγικές πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις υπηρεσίες και στις υποδομές. Στα εργαλεία υποστήριξης της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο σχεδιασμός των μεταφορών και ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Διασφάλιση της αειφόρου κινητικότητας σε αστικό περιβάλλον: επικέντρωση στην κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων στο πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχημα της επόμενης γενιάς’ και της εκμετάλλευσής του από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα στοιχεία για καθαρές, ενεργειακά αποδοτικές, ασφαλείς και νοήμονες οδικές μεταφορές. Η έρευνα όσον αφορά τις νέες λύσεις κινητικότητας, τα καινοτόμα οργανωτικά προγράμματα και τα προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας δημόσιες μεταφορές θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες και σε υψηλά επίπεδα διατροπικής ενοποίησης. Οι καινοτόμες στρατηγικές για καθαρές αστικές μεταφορές θα αναπτυχθούν και θα υποβληθούν σε δοκιμή. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μη ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, στη διαχείριση της ζήτησης, στον εξορθολογισμό των ιδιωτικών μεταφορών, στις στρατηγικές πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις υπηρεσίες και στις υποδομές. Πρέπει να δοθεί προσοχή επίσης στην ποιότητα της κινητικότητας και στην ικανοποίηση του χρήστη, ιδιαίτερα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και ειδικές ομάδες όπως ηλικιωμένα άτομα και γυναίκες. Στα εργαλεία υποστήριξης της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο σχεδιασμός των μεταφορών και ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών και τις νέες ανάγκες κινητικότητας της ευρωπαϊκής κοινωνίας επί του παρόντος, είναι σημαντικό να προβλεφθούν οι αλλαγές στην ευαισθησία και την αντίληψη των χρηστών χερσαίων μεταφορών ( άνεση, προτιμήσεις, κ.λπ.). Μολονότι η πρόσβαση, ιδιαίτερα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως σημαντική, είναι απαραίτητη περισσότερη έρευνα για το θέμα αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να δοθεί σε μέτρα που έχουν σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες σε άλλους χρήστες μεταφορών. Για παράδειγμα, το χαμήλωμα των σκαλοπατιών και η δημιουργία χώρου στα λεωφορεία για τις αναπηρικές πολυθρόνες, αποδεικνύεται ευεργετική και για τον κοινό χρήστη (ευκολότερη πρόσβαση, κέρδος χρόνου στην στάση του λεωφορείου, πολλαπλή χρήση του χώρου).

Τροπολογία 16

Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Χερσαίες μεταφορές, παράγραφος 5

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και δημιουργώντας νέες δεξιότητες και ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την κατασκευή και τη συντήρηση, και αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και στις βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί μια νέα οργάνωση της παραγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα διανομής.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και δημιουργώντας νέες δεξιότητες και ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την κατασκευή και τη συντήρηση, και αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και στις βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί μια νέα οργάνωση της παραγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα διανομής.

 

Η έρευνα θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί σε νέα συστήματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και άλλων ευρωπαϊκών σχεδίων κινητικότητας και σχεδίων στον τομέα των μεταφορών, ενθαρρύνοντας τα πρωτοποριακά προγράμματα παροχής δανείων και PPP σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην κατασκευή και διατήρηση οχημάτων, αλλά και με νέους τρόπους χρηματοδότησης υποδομών.

Τροπολογία 17

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Υπότιτλος, Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo), παράγραφος 2

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων: προώθηση της ανάπτυξης με χρήση υπηρεσιών που εκτείνονται από την ανοικτή έως την εμπορική πρόσβαση, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής έως την “αναζήτηση και διάσωση” και την κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία· εφαρμογές για τη διαχείριση της μεταφοράς εμπορευμάτων· αξιοποίηση των παράγωγων υπηρεσιών· επίδειξη των πλεονεκτημάτων και της αποδοτικότητας της δορυφορικής πλοήγησης.

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων: προώθηση της ανάπτυξης με χρήση υπηρεσιών που εκτείνονται από την ανοικτή έως την εμπορική πρόσβαση, ιδιαίτερα στις πλέον απομακρυσμένες γεωγραφικά από την Ευρωπαϊκή ενδοχώρα περιοχές, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής έως την “αναζήτηση και διάσωση” και την κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία· εφαρμογές για τη διαχείριση της μεταφοράς εμπορευμάτων· αξιοποίηση των παράγωγων υπηρεσιών· επίδειξη των πλεονεκτημάτων και της αποδοτικότητας της δορυφορικής πλοήγησης.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) στις πλέον απομακρυσμένες γεωγραφικά από την ευρωπαϊκή ενδοχώρα περιοχές θα αποτελέσει το καίριο μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης συστήματος μεταφορών ικανού να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους περιορισμούς που προκύπτουν από την γεωγραφική θέση ορισμένων ευρωπαϊκών περιοχών.

Τροπολογία 18

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Διεθνής Συνεργασία

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί σημαντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων ΕΤΑ στο εν λόγω πεδίο και θα ενθαρρυνθεί όπου υπάρχουν συμφέροντα για τη βιομηχανία και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Οι ευρείς θεματικοί τομείς για ειδικές δράσεις θα είναι αυτοί για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά (παραδείγματος χάριν ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και διασύνδεση δικτύων και υπηρεσιών σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο)· δυνατότητες πρόσβασης και απόκτησης επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων συμπληρωματικών ως προς τις σημερινές γνώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αμοιβαία επωφελών· και τομείς στους οποίους η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες ανάγκες (παραδείγματος χάριν η αλλαγή του κλίματος) ή συμβάλλει στα διεθνή πρότυπα και στα παγκόσμια συστήματα (παραδείγματος χάριν εφαρμοσμένη επιμελητική και υποδομή δορυφορικής πλοήγησης).

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί σημαντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων ΕΤΑ στο εν λόγω πεδίο και θα ενθαρρυνθεί όπου υπάρχουν συμφέροντα για τη βιομηχανία και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Οι ευρείς θεματικοί τομείς για ειδικές δράσεις θα είναι αυτοί για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον σε παρακείμενη ή πιο απομακρυσμένη από το κέντρο της Ευρώπης αγορά (παραδείγματος χάριν ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και διασύνδεση δικτύων και υπηρεσιών σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο)· δυνατότητες πρόσβασης και απόκτησης επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων συμπληρωματικών ως προς τις σημερινές γνώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αμοιβαία επωφελών· και τομείς στους οποίους η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες ανάγκες (παραδείγματος χάριν η αλλαγή του κλίματος) ή συμβάλλει στα διεθνή πρότυπα και στα παγκόσμια συστήματα (παραδείγματος χάριν εφαρμοσμένη επιμελητική και υποδομή δορυφορικής πλοήγησης).

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 19

Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Υπότιτλος, Νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες, παράγραφος 1

Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των νεοεμφανιζόμενων αναγκών θα υποστηρίξουν την έρευνα που ανταποκρίνεται σε κρίσιμης σημασίας γεγονότα και προκλήσεις των μελλοντικών συστημάτων μεταφορών, π.χ. καινοτόμες αρχές σχεδιασμού μεταφορών και οχημάτων, αυτοματισμός, κινητικότητα ή οργάνωση.

Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των νεοεμφανιζόμενων αναγκών θα υποστηρίξουν την έρευνα που ανταποκρίνεται σε κρίσιμης σημασίας γεγονότα και προκλήσεις των μελλοντικών συστημάτων μεταφορών, π.χ. καινοτόμες αρχές σχεδιασμού μεταφορών και οχημάτων, αυτοματισμός, κινητικότητα ή οργάνωση, καθώς και η έννοια καινοτόμου και αειφόρου ευρωπαϊκής διαχειριστικής υποστήριξης που λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και συνοχής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να προβλέψει την ώθηση που θα δώσει η Επιτροπή στην διαχειριστική υποστήριξη στο άμεσο μέλλον, έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή ικανότητα πρέπει να αναβαθμισθεί και να επεκταθεί σε ένα τομέα με καίριο ρόλο για την ορθολογική οργάνωση της κυκλοφορίας, την χρήση ενέργειας, και την περιβαλλοντική επίπτωση συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εδαφική συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα της εξυπηρέτησης των χρηστών.

Τροπολογία 20

Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Δραστηριότητες, Τουρισμός (νέα)

 

Τουρισμός

 

Η πραγματοποίηση έρευνας για τις συνέπειες του τουρισμού στις μεταφορές και τις επιπτώσεις των καθαρών και αποτελεσματικών μεταφορών στην αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού· η ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού χωρίς υπερβολική ζήτηση στον τομέα των μεταφορών· πρωτοποριακά σχέδια για τη χρήση των μεταφορών στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών κρατήσεων και της ενοποιημένης έκδοσης εισιτηρίων.

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο τουρισμός και οι μεταφορές συνδέονται στενά, πρέπει να προστεθεί η έρευνα στις συνδέσεις μεταξύ των δύο τομέων. Οι πρωτοποριακές λύσεις, όπως ηλεκτρονικές κρατήσεις και οι ενοποιημένες εκδόσεις εισιτηρίων, μπορούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική αγορά.

Τροπολογία 21

Παράρτημα II, ένατη γραμμή

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής και της ναυτιλιακής τεχνολογίας)

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή τεχνολογία

Τροπολογία 22

Νομοθετικό Δημοσιονομικό Δελτίο, Τμήμα 3.1. Γραμμές προϋπολογισμού

02 04 01 Διάστημα· 02 04 02 Προπαρασκευαστική δράση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της ασφάλειας· 08 02 01 Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας· 08 05 01 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων· 09 04 01 Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας· 08 03 01 Νανοτεχνολογίες, νοήμονα υλικά, νέες διαδικασίες και διατάξεις παραγωγής· 08 06 01 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 06 06 02 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 08 06 01 03 Παγκόσμια κλιματική μεταβολή και οικοσυστήματα· 08 04 01 Aεροναυτική· 08 06 01 02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 06 06 01 Aεροναυτική και διάστημα· 06 06 02 02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 08 07 01 Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης· 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 – Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών

02 04 01 Διάστημα· 02 04 02 Προπαρασκευαστική δράση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της ασφάλειας· 08 02 01 Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας· 08 05 01 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων· 09 04 01 Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας· 08 03 01 Νανοτεχνολογίες, νοήμονα υλικά, νέες διαδικασίες και διατάξεις παραγωγής· 08 06 01 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 06 06 02 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 08 06 01 03 Παγκόσμια κλιματική μεταβολή και οικοσυστήματα· 08 04 01 Aεροναυτική· 08 06 01 02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 06 06 01 Aεροναυτική και διάστημα· 06 06 02 02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 06 03 01 Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (μόνο Galileo, "δεύτερη ειδική δράση")· 08 07 01 Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης· 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 – Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου για τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές.

Τροπολογία 23

Νομοθετικό Δημοσιονομικό Δελτίο, Τμήμα 5.3, στοιχείο 7

(7) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

(7) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής και της ναυτιλιακής τεχνολογίας), κυρίως Galileo, SESAR και ERTMS

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή για το Galileo, SESAR και ERTMS προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου για τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές. Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή τεχνολογία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
17.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Jaromír Kohlíček
10.10.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.01.2006

21.02.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

22.02.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Luis de Grandes Pascual, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Den Dover, Zita Gurmai, Anne E. Jensen, Jelko Kacin, Zita Pleštinská, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Hannu Takkula

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (23.2.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
(COM(2005)0440 – C6‑0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Pieper

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ακολουθώντας τη στρατηγική της Λισαβόνας, η γεωργία και η βιομηχανία γεωργικών τροφίμων της ΕΕ πρέπει πλέον να στοχεύουν σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα, μέσω καινοτομιών, αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο και με τη συνεχή αναβάθμιση των ποιοτικών προτύπων. Η έρευνα έχει ήδη συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και έχει υποστηρίξει τους γεωργούς και τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων ούτως ώστε να καλύπτεται η αυξανόμενη ζήτηση των πολιτών της ΕΕ για διαφοροποιημένα και υγιεινά προϊόντα. Μέσω της καινοτομίας, η έρευνα έχει βοηθήσει τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων να κατακτήσει κεντρική θέση στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απαιτείται η συμβολή της έρευνας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να βοηθήσει τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας ΚΓΠ και να συμβάλλει στη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης σε μια ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβαδίζει με τις τρέχουσες διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο (2002-2006) η γεωργική έρευνα είχε σχεδόν περιορισθεί αποκλειστικά στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013), η Επιτροπή ακολουθεί πολύ ευρύτερη προσέγγιση προτείνοντας τη δημιουργία "μιας ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας με σκοπό την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων προοπτικών έρευνας οι οποίες ανταποκρίνονται σε οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις". Η πρόταση αφιερώνει ένα κεφάλαιο στα "τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία" (Θέμα 2). Επίσης, η γεωργική έρευνα εξετάζεται επίσης τόσο στο πλαίσιο του θέματος 5 για την ενέργεια όσο και στο πλαίσιο του θέματος 6 για το περιβάλλον.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την ευρύτερη θεώρηση της Επιτροπής και χαιρετίζει την απόφαση για την επέκταση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.

Για την εφαρμογή του 7ου προγράμματος πλαισίου, η Επιτροπή παρουσιάζει πέντε "ειδικά προγράμματα". Το πρώτο αφορά άμεσα ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Τα άλλα τέσσερα τιτλοφορούνται ως: "Συνεργασία", "Ιδέες", "Άνθρωποι" και "Ικανότητες". Στο παρόν έγγραφο εξετάζουμε το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία".

Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" αποσκοπεί κυρίως στο να διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης σε τομείς καίριας σημασίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και ερευνητικών κέντρων. Θα παρασχεθεί υποστήριξη στο συνολικό φάσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, από συνεργατικά σχέδια και δίκτυα έως το συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα "Συνεργασία" οργανώνεται σε εννέα υποπρογράμματα τα οποία θα είναι λειτουργικά αυτόνομα και ταυτόχρονα παρουσιάζουν συνοχή και συνέπεια και επιτρέπουν κοινές, διαθεματικές προσεγγίσεις σε αντικείμενα έρευνας κοινού ενδιαφέροντος. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το θεματικό τομέα 2 "Τρόφιμα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία" στο πρόγραμμα "Συνεργασία" ανέρχεται σε 2,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι απαραίτητος με γνώμονα τις διάφορες προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται στο θεματικό αυτό τομέα "γεωργία, αλιεία, δασοκομία, κ.ά").

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένος με την πρόταση της Επιτροπής. Οι βασικές ιδέες που τονίζονται φαίνεται ότι εναρμονίζονται με το όραμα του συντάκτη της γνωμοδότησης, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση της γεωργίας ως ενός από τους εννέα θεματικούς τομείς στους οποίους θα αναληφθεί δράση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την άποψη ότι απαιτείται προσεκτικότερος συντονισμός και προτείνει, συνεπώς, αρκετές τροπολογίες που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το θεματικό τομέα 2 "Τρόφιμα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία".

· Θα πρέπει να τονισθεί η ανάγκη να παρουσιασθεί εντονότερα ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας. Η έρευνα θα πρέπει να προωθεί την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής που θα μπορούν να συνδυάζουν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις.

· Επίσης, η έρευνα που σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές πρέπει να περιληφθεί στις δραστηριότητες του θεματικού τομέα 2 δεδομένου ότι είναι σημαντικό να προσαρμόζεται ο γεωργικός τομέα στις κλιματικές μεταβολές.

· Θα πρέπει να υποστηριχθεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ερευνητών της Ευρώπης καθώς και η καλύτερη κοινοποίηση των πορισμάτων της έρευνας.

· Θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι ανάγκη να ακολουθεί η Επιτροπή συνεπή στάση συνδέοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες με την επιλεγείσα προσέγγιση. Αναφερόμενη στην προσέγγιση του θεματικού τομέα 2 στη συμβολή της έρευνας στην ΚΓΠ, στην κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων, στη δασοκομική στρατηγική της ΕΕ και στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριλάβει η Επιτροπή συγκεκριμένες δραστηριότητες.

· Τέλος, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αποτελεσματικό συντονισμό δεδομένου ότι είναι πιθανό να επικαλύπτει ο θεματικός τομέας των τροφίμων, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας άλλους θεματικούς τομείς. Τέλος, ενθαρρύνει κοινές διαθεματικές προσεγγίσεις και ζητεί να αναπτύσσεται διαθεματική συνεργασία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Στόχος, παράγραφος 1

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας, συσπειρώνοντας την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων προοπτικών έρευνας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις: την αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, υγιεινότερα και καλύτερης ποιότητας τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων και το αγροτικό περιβάλλον· την αειφόρο παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων βιοπόρων· τον αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή· τις απειλές κατά της αειφορίας και της ασφάλειας της γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής που οφείλονται ιδίως στην αλλαγή του κλίματος.

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας, συσπειρώνοντας την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων προοπτικών έρευνας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις: την αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, υγιεινότερα και καλύτερης ποιότητας τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας, την καλή διαβίωση των ζώων και το αγροτικό περιβάλλον· την αειφόρο παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων βιοπόρων· τον αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή· καθώς και περαιτέρω προσπάθειες για την εξάλειψη ασθενειών που σχετίζονται με ζωοτροφές· τις απειλές κατά της αειφορίας και της ασφάλειας της γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής καθώς και της διατήρησης και της προσαρμογής της διατροφικής αλυσίδας που οφείλονται ιδίως σε αλλαγές παγκόσμιας κλίμακας όπως η αλλαγή του κλίματος και το κόστος ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα θα πρέπει να προωθεί την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής που μπορούν να συνδυάζουν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις. Θα πρέπει να προβάλλεται εντονότερα ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας.

Η αειφόρος ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές προκλήσεις.

Οι συνέπειες των ζωοτροφών καθώς και οι προκαλούμενες από αυτές ασθένειες, όπως είναι η ΣΕΒ, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό τομέα της γεωργικής έρευνας.

Είναι σημαντικό να γίνει έρευνα όσον αφορά τα αποτελέσματα των παγκόσμιων αλλαγών (ιδίως της αλλαγής του κλίματος) στη διατροφική αλυσίδα.

Τροπολογία 2

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Προσέγγιση, παράγραφος 1

Ο εν λόγω θεματικός τομέας θα ενισχύσει τη βάση των γνώσεων, θα προσφέρει καινοτομίες και θα παράσχει πολιτική υποστήριξη στη δημιουργία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, στην παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, ιδίως μέσω των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης με άλλες τεχνολογίες, ούτως ώστε να παρασχεθούν νέα, αποδοτικά από οικολογική άποψη και ανταγωνιστικά προϊόντα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των τροφίμων, της υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους συναφείς τομείς στην Ευρώπη. Η έρευνα θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή και διαμόρφωση των πολιτικών και των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει: την Κοινή Γεωργική Πολιτική· τα γεωργικά και εμπορικά ζητήματα· το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων· την Κοινοτική Πολιτική για την Υγεία των Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών και τα πρότυπα σωστής διαβίωσης των ζώων· το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· τη Δασοκομική Στρατηγική της ΕΕ· και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει νέους και υφιστάμενους δείκτες για την υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης και της παρακολούθησης των εν λόγω πολιτικών.

Ο εν λόγω θεματικός τομέας θα ενισχύσει τη βάση των γνώσεων, θα προσφέρει καινοτομίες και θα παράσχει πολιτική υποστήριξη στη δημιουργία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, στην παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, μεταξύ άλλων, μέσω των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης με άλλες τεχνολογίες, ούτως ώστε να παρασχεθούν νέα, αποδοτικά από οικολογική άποψη και ανταγωνιστικά προϊόντα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των τροφίμων, της υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους συναφείς τομείς στην Ευρώπη. Η έρευνα θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή και διαμόρφωση των πολιτικών και των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει: την Κοινή Γεωργική Πολιτική· τα γεωργικά και εμπορικά ζητήματα· το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων· την Κοινοτική Πολιτική για την Υγεία των Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών και τα πρότυπα σωστής διαβίωσης των ζώων ·την αγροτική ανάπτυξη· το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· τη Δασοκομική Στρατηγική της ΕΕ· και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει νέους και υφιστάμενους δείκτες για την υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης και της παρακολούθησης των εν λόγω πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Για τη διεξαγωγή συνεκτικής έρευνας στο γεωργικό τομέα είναι σημαντικό να προβλεφθεί ευρεία προσέγγιση του θεματικού τομέα των τροφίμων της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας και να μην περιορίζεται σε μεμονωμένες μεθόδους. Ο θεματικός τομέας της βιοτεχνολογίας θα εξετασθεί λεπτομερώς σε άλλο σημείο του κεφαλαίου αυτού.

Η έρευνα και η ανταλλαγή καινοτόμων πρωτοβουλιών είναι καθοριστικής σπουδαιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής διάστασης της αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 3

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Προσέγγιση, παράγραφος 2

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση προηγμένων και αποδοτικών από οικολογική άποψη τεχνολογιών, μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στους τομείς της γενετικής βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες.

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση προηγμένων και αποδοτικών από οικολογική άποψη τεχνολογιών, μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, της ρομποτικής και της δορυφορικής τεχνολογίας αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στους τομείς της γενετικής βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν αποφασιστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών, ιδίως εάν οργανωθούν σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων και καινοτόμων εμπειριών σε επίπεδο αγροτικής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η ρομποτική και η δορυφορική τεχνολογία συνιστούν χρήσιμα εργαλεία τόσο στις διαδικασίες παραγωγής όσο και στις διαδικασίες παρακολούθησης.

Οι ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν γενικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερο τις καινοτόμες επιχειρήσεις για να συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 4

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Προσέγγιση, παράγραφος 3

Ορισμένες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς της γονιδιωματικής των φυτών και της βιοτεχνολογίας, της δασοκομίας και των δασικών βιομηχανιών, της υγείας των ζώων σε παγκόσμια κλίμακα, της εκτροφής αγροτικών ζώων, των τροφίμων, της υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, θα συμβάλουν στον καθορισμό κοινών ερευνητικών προτεραιοτήτων για τον εν λόγω θεματικό τομέα, προσδιορίζοντας τις πιθανές μελλοντικές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας, όπως τα έργα επίδειξης για την παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από βιομάζα (δημιουργία χημικών ουσιών από φυτικά κυτταρικά τοιχώματα, βιοκαύσιμα, βιοπολυμερή) και θα συνδράμουν ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή και ενσωμάτωση όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών. Όπου ενδείκνυται θα συνεχιστούν οι δράσεις για να ενισχυθεί ο συντονισμός των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, σε στενό συντονισμό με τα έργα ERA-Net, τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες και άλλους σχετικούς φορείς, όπως η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας (ΜΕΓΕ) ή οιοσδήποτε μελλοντικός ευρωπαϊκός φορέας για τον συντονισμό της θαλάσσιας έρευνας.

Ορισμένες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς της γονιδιωματικής των φυτών και της βιοτεχνολογίας, της δασοκομίας και του δασικού τομέα, της υγείας των ζώων σε παγκόσμια κλίμακα, της εκτροφής αγροτικών ζώων, των τροφίμων, της υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, θα συμβάλουν στον καθορισμό κοινών ερευνητικών προτεραιοτήτων για τον εν λόγω θεματικό τομέα, προσδιορίζοντας τις πιθανές μελλοντικές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας, όπως τα έργα επίδειξης για την παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από βιομάζα (δημιουργία χημικών ουσιών από φυτικά κυτταρικά τοιχώματα, βιοκαύσιμα, βιοπολυμερή) και θα συνδράμουν ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή και ενσωμάτωση όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών. Ζήτημα καθοριστικής σπουδαιότητας στο πλαίσιο αυτό είναι η καλύτερη διάδοση πορισμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας στο γεωργικό τομέα. Όπου ενδείκνυται θα συνεχιστούν οι δράσεις για να ενισχυθεί ο συντονισμός των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, σε στενό συντονισμό με τα έργα ERA-Net, τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες και άλλους σχετικούς φορείς, όπως η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας (ΜΕΓΕ) ή οιοσδήποτε μελλοντικός ευρωπαϊκός φορέας για τον συντονισμό της θαλάσσιας έρευνας. Προκειμένου να καλυφθούν τα επικοινωνιακά κενά και να βελτιωθεί η συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής γεωργικής έρευνας, θα πρέπει να υποστηριχθεί επίσης η ανάπτυξη και η επέκταση πλατφορμών του διαδικτύου.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα τα πορίσματα της έρευνας με τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των ερευνητικών υπηρεσιών καθώς και επίσης μεταξύ ερευνητών, χρηστών και καταναλωτών.

Συχνά δεν επιτυγχάνονται διασυνοριακές επαφές. Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνέργιες, μια κοινή πλατφόρμα του διαδικτύου συνιστά ενδεδειγμένο μέσο για τη δημιουργία επαφών.

Ο δασικός τομέας περικλείει και την ευρωπαϊκή χαρτοβιομηχανία και ξυλουργία.

Τροπολογία 5

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, παράγραφος 1, 2η παύλα

- Ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ διαφόρων συστημάτων (γεωργία και δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων, σε νέες ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης της οικολογίας, της βιολογίας των παρασίτων, των ασθενειών και άλλων απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα παραγωγής και στις χορτονομές καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των αλιευτικών δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα περιφερειακά και πολυετή συστήματα διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά σκάφη.

- Ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω της διερεύνησης και περαιτέρω ανάπτυξης συστημάτων γεωργικής παραγωγής, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού, των ερευνών σχετικά με νέα και βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης, της ανάπτυξης νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ διαφόρων συστημάτων (γεωργία και δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων, σε νέες ζωοτροφές και σε νέα συστήματα φυτοκαλλιέργειας προσαρμοσμένα στον τόπο καλλιέργειας με βελτίωση της σύνθεσης, της αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα συμπληρωθούν με την έρευνα και ανάλυση κόστους – ωφελειών στον τομέα της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης της οικολογίας, της βιολογίας των παρασίτων, των ασθενειών και άλλων απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των παρασίτων συγκεκριμένα την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης προστασίας, της βιολογικής καλλιέργειας και της χρήσης λιγότερο βλαβερών παρασιτοκτόνων τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, στη γεωγραφική κατανομή των παρασίτων των καλλιεργειών με τη δημιουργία προς το σκοπό αυτό δικτύων παρακολούθησης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Για τους βιολογικούς πόρους που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα παραγωγής και στις χορτονομές καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των αλιευτικών δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα περιφερειακά και πολυετή συστήματα διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά σκάφη.

Αιτιολόγηση

Εκτός από σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας, όπως είναι η βιοτεχνολογία, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο κείμενο η διερεύνηση και η περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων γεωργικής παραγωγής.

Έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα παρακολούθησης που εφαρμόζονται επί του παρόντος δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων. Θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθούν νέα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο της έρευνας δεν πρέπει να είναι μόνο τα ίδια τα φυτά, αλλά και τα συστήματα καλλιέργειας για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Η έρευνα για τη συνύπαρξη γενετικά μεταλλαγμένων και φυσικών φυτών πρέπει να λαμβάνει υπόψη ζητήματα οικονομικής αποδοτικότητας και τις επιθυμίες των καταναλωτών.

Πρέπει να αναφερθούν τα διάφορα εργαλεία βιώσιμης διαχείρισης των αγροτικών καλλιεργειών. Η ολοκληρωμένη προστασία και η βιολογική παραγωγή, τομείς που μέχρι τώρα δεν έχουν υποβληθεί σε καμία έρευνα, είναι σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας, ιδίως δε της βιολογικής αγροτικής παραγωγής.

Την εποχή αυτή ζούμε μια κλιματική αλλαγή που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο βαθμό που μπορεί να επηρεαστεί η γεωργική κατανομή των καλλιεργειών, για παράδειγμα με την επέκταση μεσογειακών καλλιεργειών σε βορειότερα εδάφη της Ευρώπης. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης αυτών των αλλαγών.

Τροπολογία 6

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, παράγραφος 1, 3η παύλα

- Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής και της καλής διαβίωσης των ζώων, μέσω της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων στον τομέα της γενετικής, των νέων μεθόδων εκτροφής, της καλύτερης κατανόησης της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς των ζώων και της καλύτερης κατανόησης και ελέγχου των λοιμωδών ζωικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων. Οι ζωονόσοι θα αντιμετωπιστούν επίσης με την ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης, πρόληψης και ελέγχου, μέσω της υποστηρικτικής και της εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των εμβολίων και των μεθόδων διάγνωσης, μελετώντας την οικολογία των γνωστών και των νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων και άλλων απειλών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες πράξεις και οι επιπτώσεις των διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης και των διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών. Θα αναπτυχθούν επίσης νέες γνώσεις για την ασφαλή διάθεση των ζωικών αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υποπροϊόντων.

- - Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής και της καλής διαβίωσης των ζώων, μέσω της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων στον τομέα της γενετικής, των νέων μεθόδων εκτροφής, της καλύτερης κατανόησης της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς των ζώων και της καλύτερης κατανόησης και ελέγχου των λοιμωδών ζωικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, καθώς και ασθενειών που σχετίζονται με τις ζωοτροφές. Οι ζωονόσοι θα αντιμετωπιστούν επίσης με την ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης, πρόληψης και ελέγχου, μέσω της υποστηρικτικής και της εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των εμβολίων και των μεθόδων διάγνωσης, μελετώντας την οικολογία των γνωστών και των νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων και άλλων απειλών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες πράξεις και οι επιπτώσεις των διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης και των διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα προσαρμογής της γεωργίας στη μετατόπιση των κλιματικών ζωνών. Θα αναπτυχθούν επίσης νέες γνώσεις για την ασφαλή διάθεση των ζωικών αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υποπροϊόντων.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η έρευνα σχετικά με ασθένειες που σχετίζονται με ζωοτροφές, όπως είναι η ΣΕΒ.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι συνέπειες των παγκόσμιων μεταβολών όπως είναι η μετάθεση των κλιματικών ζωνών και να διεξάγονται έρευνες σχετικά με μέτρα προσαρμογής της γεωργικής παραγωγής.

Τροπολογία 7

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, παράγραφος 1, 4η παύλα

- Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών, πολιτικών και της νομοθεσίας, και κυρίως να ενισχυθεί η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και οι ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα υποστηριχθεί μέσω της ανάπτυξης προσαρμοστικών προσεγγίσεων που θα υποστηρίζουν μια συνολική προσέγγιση του οικοσυστήματος με σκοπό την αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών θα συμπεριλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές μελέτες, συγκριτικές διερευνήσεις διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης, αποδοτικά ως προς το κόστος συστήματα διαχείρισης της αλιείας, εκτροφή ζώων για μη βιοτροφικούς σκοπούς, διαδράσεις με τη δασοκομία και μελέτες για τη βελτίωση των βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και παράκτιο περιβάλλον.

- Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών, πολιτικών και της νομοθεσίας, και κυρίως να ενισχυθεί η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και οι ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών, όπως η ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών δασοκομικής διαχείρισης, τεχνικών πρόληψης και καταπολέμησης των πυρκαγιών των δασών και μέτρων για την καταπολέμηση της διάβρωσης των εδαφών και της ξηρασίας. Θα υποστηριχθεί η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων, η δασοκομική στρατηγική της ΕΕ και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Ιδιαίτερα η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα υποστηριχθεί μέσω της ανάπτυξης προσαρμοστικών προσεγγίσεων που θα υποστηρίζουν μια συνολική προσέγγιση του οικοσυστήματος με σκοπό την αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών θα συμπεριλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές μελέτες, αγροτικο-κοινωνικές έρευνες, συγκριτικές διερευνήσεις διαφορετικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης, αποδοτικά ως προς το κόστος συστήματα διαχείρισης της αλιείας, εκτροφή ζώων για μη βιοτροφικούς σκοπούς, διαδράσεις με τη δασοκομία και μελέτες για τη βελτίωση των βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και παράκτιο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα τραγικά γεγονότα που παρατηρήθηκαν στη νότια Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, συγκεκριμένα την πρωτοφανή ξηρασία και τις πυρκαγιές, πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα και η επιστημονική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση των δασών, την πρόληψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ξηρασίας και της διάβρωσης των εδαφών.

Η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί συνεπή στάση συνδέοντας τις συγκεκριμένες δραστηριότητες με την προσέγγιση που επιλέγει. Στην προσέγγιση του θεματικού τομέα 2, όταν αναφέρεται ειδικότερα στη συμβολή της έρευνας στην ΚΓΠ, στην κοινή πολιτική για την υγεία των ζώων, στη δασοκομική στρατηγική της ΕΕ και στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και όχι μόνον στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Τροπολογία 8

Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, εδάφιο "Από το πιάτο στο αγρόκτημα: τρόφιμα, υγεία και ευεξία" παράγραφος 2

– Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων και συνηθειών ως σημαντικού ελεγχόμενου παράγοντα στην ανάπτυξη και στη μείωση της εμφάνισης ασθενειών και διαταραχών που σχετίζονται με το διαιτολόγιο. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και η εφαρμογής της γονιδιωματικής των θρεπτικών ουσιών και της συστημικής βιολογίας, και η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής και των φυσιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών. Η εν λόγω έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην αναπαρασκευή των μεταποιημένων τροφών και στην ανάπτυξη νέων τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και διαιτολογίων στην υγεία, και για να αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις για τα τρόφιμα.

– Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων και συνηθειών ως σημαντικού ελεγχόμενου παράγοντα στην ανάπτυξη και στη μείωση της εμφάνισης ασθενειών και διαταραχών που σχετίζονται με το διαιτολόγιο. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και η εφαρμογής της γονιδιωματικής των θρεπτικών ουσιών και της συστημικής βιολογίας· ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδοθεί, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής προσέγγισης στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής και των φυσιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών. Η εν λόγω έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην αναπαρασκευή των μεταποιημένων τροφών και στην ανάπτυξη νέων τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και διαιτολογίων στην υγεία, και για να αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις για τα τρόφιμα.

Αιτιολόγηση

Η υγιεινή διατροφή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως σύνθεση αναγκαίων θρεπτικών ουσιών και βιταμινών αλλά αποτελεί και τμήμα του πολιτισμού. Έτσι η υγιεινή διατροφή δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις προσθετικές ουσίες, αλλά κυρίως με την κατανόηση και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών.

Τροπολογία 9

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, παράγραφος 2, 4η παύλα

- Διασφάλιση της χημικής και μικροβιολογικής ασφάλειας και βελτίωση της ποιότητας της προμήθειας τροφίμων στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της μικροβιακής οικολογίας και της ασφάλειας των τροφίμων· την ανάπτυξη μεθόδων και μοντέλων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· τις νέες μεθόδους ανίχνευσης, και τις τεχνολογίες και τα εργαλεία για την εκτίμηση του κινδύνου, τη διαχείριση και την επικοινωνία, καθώς και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την αντίληψη του κινδύνου.

- Διασφάλιση και βελτίωση της χημικής, μικροβιολογικής, της αισθητηριακής και της από πλευράς φυσιολογίας διατροφικής ποιότητας και ασφάλειας καθώς και βελτίωση της ποιότητας της προμήθειας τροφίμων στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της μικροβιακής οικολογίας και της ασφάλειας των τροφίμων· το σχεδιασμό εναρμονισμένης προσέγγισης για την ανταλλαγή δεδομένων για τα τρόφιμα, για την ιχνηλάτηση και την ανίχνευση· την ανάπτυξη μεθόδων και μοντέλων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· τις νέες μεθόδους ανίχνευσης, και τις τεχνολογίες και τα εργαλεία για την εκτίμηση του κινδύνου, τη διαχείριση και την επικοινωνία, καθώς και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την αντίληψη του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Μέσω της "αισθητηριακής και από πλευράς φυσιολογίας διατροφικής ποιότητας" ασκείται θετική επίδραση στην υγεία και στην καλή διαβίωση.

Με τη βελτίωση της επεξεργασίας δεδομένων καθώς και της ανταλλαγής τους, της ιχνηλάτησης και της ανίχνευσης αυξάνεται η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα στον τομέα των τροφίμων.

Τροπολογία 10

Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, παράγραφος 2, 5η παύλα

– Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών προσμείξεων των τροφίμων και των αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και αρχές για τη συνολική διαχείριση της τροφικής αλυσίδας, όπου συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν τον καταναλωτή.

– Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών προσμείξεων των τροφίμων και των αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και αρχές για τη συνολική διαχείριση της τροφικής αλυσίδας, όπου συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν τον καταναλωτή, όπως η πρόσβαση σε σαφή και αξιόπιστη ενημέρωση.

Τροπολογία 11

Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 2

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθεί πολυμερής συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απαιτούν ευρείες διεθνείς προσπάθειες, όπως η διάσταση και η πολυπλοκότητα της συστημικής βιολογίας φυτών και μικροοργανισμών, ή για να αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ (ασφάλεια του εφοδιασμού και ασφάλεια των τροφίμων και του πόσιμου νερού, παγκόσμια εξάπλωση των ζωικών ασθενειών, δίκαιη χρήση της βιοποικιλότητας, αποκατάσταση των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων με στόχο τη «μέγιστη βιώσιμη απόδοση» έως το 2015 και επίδραση της/επί της αλλαγής του κλίματος).

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθεί πολυμερής συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απαιτούν ευρείες διεθνείς προσπάθειες, όπως η διάσταση και η πολυπλοκότητα της συστημικής βιολογίας φυτών και μικροοργανισμών, ή για να αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ (ασφάλεια του εφοδιασμού και ασφάλεια των τροφίμων και του πόσιμου νερού, παγκόσμια εξάπλωση των ζωικών ασθενειών, δίκαιη χρήση της βιοποικιλότητας, αποκατάσταση των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων σε συνεργασία με τον Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ τη «μέγιστη βιώσιμη απόδοση» έως το 2015 και επίδραση της/επί της αλλαγής του κλίματος).

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της αποκατάστασης των παγκοσμίων αλιευτικών πόρων μέχρι το 2015 είναι θεμιτός αλλά εξαιρετικά αισιόδοξος. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός με τους διεθνείς φορείς όπως η FAO.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
17.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

--

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Markus Pieper
23.11.2005

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2006

21.2.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

21.2.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

31

-

--

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Διαμάντω Μανωλάκου, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bernadette Bourzai, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

--

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (21.3.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
(COM(2005)0440 – C6‑0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni Berlinguer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.        Το ειδικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της υπεροχής της ευρωπαϊκής έρευνας μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, δημόσιων φορέων και βιομηχανίας, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ. Η συνεργασία , η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων είναι θεμελιώδη στοιχεία προκειμένου να εξασφαλισθεί για την έρευνα η δημιουργικότητα, η ελευθερία και η ανάπτυξη, που είναι απαραίτητες για τις ανακαλύψεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών και πανεπιστημίων να μην έχουν έντονα κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πρέπει να εξασφαλισθεί για τα πανεπιστήμια η αυτονομία στο επίπεδο της επιλογής των προτεραιοτήτων της έρευνας και να μην εξαρτάται από τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

2.        Η βασική έρευνα, συχνά υποτιμάται από τις επιχειρήσεις -χωρίς αυτήν όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εφηρμοσμένη έρευνα-, πρέπει να προωθηθεί και στο επίπεδο των εταιρικών σχέσεων με τις βιομηχανίες και τις ΜΜΕ, και πρέπει να είναι προσπελάσιμη και επωφελής για όλους τους πολίτες.

3.        Μολονότι αναγνωρίζουμε ότι για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να επιτρέψουν επενδύσεις στην έρευνα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να συμβάλλουν στην χρηματοδότηση της έρευνας, είναι απολύτως απαραίτητο να αποφευχθούν μονοπώλια σε ορισμένους τομείς, να περιοριστεί ο πληθωρισμός στην έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, να περιοριστεί η περίοδος κατά την οποία μία ανακάλυψη υπόκειται στην έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Είναι επίσης απαραίτητο να δεσμευθεί η Ευρώπη σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να θέσει όρια στο είδος των ανακαλύψεων που μπορεί να κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ζώντα όντα, DNA και ανθρώπινο γένωμα). Στο επίπεδο της φαρμακολογίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι τιμές δεν πρέπει να εμποδίζουν την δικαιότερη πρόσβαση στην περίθαλψη και, σε περίπτωση σοβαρών επιδημιών πρέπει να σταματούν να ισχύουν, όπως ήδη απεφασίσθη για ασθένειες όπως το AIDS, βάσει συμφωνιών του ΠΟΕ.

4.        Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η έρευνα που γίνεται στα πανεπιστήμια ή με δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά της προσπελασιμότητας και της διάδοσης της γνώσης και των πληροφοριών. Η ευρωπαϊκή έρευνα πρέπει να επιδιώκει την αύξηση της γνώσης και το κοινό καλό.

5.        Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας που προβλέπονται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο η προστιθέμενη αξία που απορρέει από την ανταλλαγή των εμπειριών και την αμοιβαία γνώση και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να αποτελούν βασικά κριτήρια της επιστημονικής συνεργασίας.

6.        Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν άριστο όργανο για την προώθηση του δικαιώματος της επικοινωνίας, της συμμετοχής και της πρόσβασης στις πληροφορίες. Τα προγράμματα TIC του 7ου προγράμματος πλαισίου πρέπει να συμβάλουν στη μείωση του χάσματος της ψηφιακής υστέρησης, που συνδέεται με διάφορες δυνατότητες πρόσβασης, μεταξύ διάφορων χωρών και εντός της ίδιας χώρας, μεταξύ Βορρά και Νότου, στις τεχνολογίες και τις γνώσεις που επιτρέπουν την χρήση τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας, παράλληλα ιδίως με τις δράσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία των καταναλωτών, την απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας, παράλληλα ιδίως με τις δράσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τον πολιτισμό, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία των καταναλωτών, την απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 της συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνάψει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της έρευνας, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στην έρευνα με σκοπό την περαιτέρω ενσωμάτωση της Κοινότητας στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ως εκ τούτου, το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες για το σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε επίπεδο έργου και, με βάση το αμοιβαίο όφελος, στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για επιστημονική συνεργασία.

(8) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 της συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνάψει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της έρευνας, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στην έρευνα με σκοπό την περαιτέρω ενσωμάτωση της Κοινότητας στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ως εκ τούτου, το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες για το σκοπό αυτό και να επιτρέπει ακόμη την συνεργασία και με χώρες που δεν έχουν προσυπογράψει συμφωνίες προς τον σκοπό αυτό, προβλέποντας να είναι ανοικτό σε επίπεδο έργου και, με βάση το κοινό καλό και το αμοιβαίο όφελος, στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για επιστημονική συνεργασία.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διατυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διατυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να υπογραμμίζουν την ανθρωπιστική διάσταση της έρευνας, με σεβασμό της ηθικής και πολιτισμικής ποικιλίας..

Αιτιολόγηση

Περισσότερο από ποτέ, η έρευνα διέρχεται περίοδο έντασης, άλλοτε γόνιμης και άλλοτε στείρας, μεταξύ των εντυπωσιακών επιτευγμάτων της και της κοινωνίας, την οικονομική, πολιτική και πολιτισμική διάστασή της. Πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα που η ηθική και η πολυμέρεια των πολιτισμικών απόψεων θέτουν στον κόσμο της έρευνας.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

 

(11α) Για την απλούστευση και τη μείωση του κόστους στους διαγωνισμούς θα έπρεπε η Επιτροπή να επιβάλει την προϋπόθεση της καταγραφής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σε μια βάση δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκή ερευνητικά ιδρύματα και για τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό.

Τροπολογία 6

Άρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα)

 

3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμβολή τους για μια δυναμική κοινωνία της γνώσης στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να καταδείξει ότι έχει πράγματι επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος για τη δημιουργίας μιας δυναμικής κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη.

Τροπολογία 7

Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την επιτροπή για τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εκτέλεση του ειδικού προγράμματος και της παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις ΕΤΑ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την επιτροπή και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εκτέλεση του ειδικού προγράμματος και της παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις ΕΤΑ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προβάλλει εδώ διατάξεις για διαδικασία επιτροπολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Συμβούλιο. Ενδείκνυται και η ενημέρωση του δεύτερου σκέλους της αρχής του προϋπολογισμού σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος.

Τροπολογία 8

Άρθρο 8, παράγραφος 5α (νέα)

 

5α. Η Επιτροπή υποβάλλει στα αρμόδια όργανα αυτή τη νομική πράξη καθώς και έκθεση για την εκτέλεση του ειδικού προγράμματος προς επανεξέταση εγκαίρως ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την τροποποίηση αυτής της νομοθετικής πράξης μέχρι το τέλος του έτους 2010.

Αιτιολόγηση

Με την εξέταση της νομικής πράξης κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του (Mid-term Review) παρέχεται η δυνατότητα με μια αξιολόγηση και ενδεχομένως διορθωτική παρέμβαση, να αντιμετωπισθούν εμπόδια στην εφαρμογή καθώς και άλλες ανεπιθύμητες εξελίξεις. Η χρονική περίοδος της επανεξέτασης πρέπει να είναι λόγω της αναγκαίας περιόδου εκκίνησης του προγράμματος, ο ένας χρόνος μετά το μέσον του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί αξιόπιστη αποτίμηση.

Τροπολογία 9

Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, παράγραφος 2

Πρωταρχικός σκοπός είναι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της προώθησης της έρευνας στο πλέον υψηλό επίπεδο αριστείας.

 

Η έρευνα πρέπει πρωταρχικά να αποσκοπεί στην διεύρυνση της γνώσης. Πρωταρχικός σκοπός είναι η συμβολή στην διεύρυνση της γνώσης αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της προώθησης της έρευνας στο πλέον υψηλό επίπεδο αριστείας. Η έρευνα αποτελεί θεμελιώδες όργανο για την διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης, τη συμμετοχή και την δραστηριοποίηση των ενεργών πολιτών, την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής.

 

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η επιστήμη συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία ή με τα οφέλη και τα κέρδη της βιομηχανίας. Η επιστημονική έρευνα πρέπει να αποσκοπεί κυρίως στην διεύρυνση της γνώσης.

Τροπολογία 10

Παράρτημα Ι, Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, παράγραφος 2 (νέα)

 

Σε περίπτωση εταιρικών σχέσεων πανεπιστημίων-βιομηχανίας, η Επιτροπή αναλαμβάνει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τόσο της βασικής όσο και της εφηρμοσμένης έρευνας, όταν αυτά έχουν δημόσιο ενδιαφέρον και αποσκοπούν στο κοινό καλό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η ευρωπαϊκή έρευνα να τιμήσει τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν με την Ατζέντα της Λισαβόνας πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την διάδοση και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης. Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, τα οποία προβλέπουν τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο η έρευνα επί θεμάτων που δεν έχουν άμεσες βιομηχανικές εφαρμογές όσο και η προσπελασιμότητα και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδίως εάν τα αποτελέσματα αυτά συμβάλλουν πράγματι στη βελτίωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας

Τροπολογία 11

Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή, παράγραφος 4 α (νέα)

 

-ειδικές διδακτικές πρωτοβουλίες που οργανώνονται σε συνεργασία με υφιστάμενα δίκτυα ενδιαφερομένων (δημόσιες αρχές, χρήστες, βιομηχανία, κοινωνία των πολιτών) με σκοπό τη συλλογή και την αναφορά τόσο των θετικών εμπειριών όσο και των αποτυχιών, ως φυσικοί συμμέτοχοι της εφαρμογής ενός προγράμματος από την οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντλήσουμε πληροφορίες·

Τροπολογία 12

Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα ενισχύσουν την διεθνή πολιτική σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία έχει δύο αλληλεξαρτώμενους στόχους:

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα ενισχύσουν την διεθνή πολιτική σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία έχει τρεις αλληλεξαρτώμενους στόχους:

Τροπολογία 13

Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 1η παύλα

Να ενισχύσει και να προάγει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών με τρίτες χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι άκρως βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι αναδυόμενες οικονομίες στην επιστήμη και την τεχνολογία, καλώντας τους λαμπρότερους επιστήμονες τρίτων χωρών να εργαστούν στην Ευρώπη ή να συνεργαστούν με αυτήν.

Να ενισχύσει και να προάγει ερευνητικά προγράμματα παγκόσμιας αξίας μέσω στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών με τρίτες χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι άκρως βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι αναδυόμενες οικονομίες στην επιστήμη και την τεχνολογία, , υποστηρίζοντας την κινητικότητα επιστημόνων τρίτων χωρών για να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν στην Ευρώπη ή να συνεργαστούν με αυτήν και να είναι δυνατή στη συνέχεια η επιστροφή στην πατρίδα τους.

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες ώστε να προσέρχονται στο ευρωπαϊκό ερευνητικό σύστημα ξένοι ερευνητές, οι οποίοι να μπορούν, όταν επιστρέφουν στην χώρα προέλευσής τους, να συνεχίζουν τη συνεργασία τους με την Ευρώπη και να επωφελούνται από τα αποτελέσματα των κοινών ερευνών. Πρέπει επίσης, στα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ μεικτών ερευνητικών ομάδων, να λαμβάνονται υπόψη με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο οι προτεραιότητες των μεν και των δε.

Τροπολογία 14

Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 1 α παύλα (νέα)

 

- να προβλέπεται τα αποτελέσματα της έρευνας και πλεονεκτήματά της σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι προσπελάσιμα και εκμεταλλεύσιμα σε ευρεία κλίμακα.

Τροπολογία 15

Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 2η παύλα

- Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος.

 

- Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, ενισχύοντας την έννοια της παγκόσμιας συνεργασίας, της χρήσης της γνώσης και των πληροφοριών από όλους.

 

Τροπολογία 16

Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 2

Η διεθνής πολιτική για την επιστημονική συνεργασία της ΕΕ θα δώσει έμφαση και θα αναπτύξει τη συνεργασία ούτως ώστε να δημιουργηθούν, να χρησιμοποιηθούν από κοινού και να αξιοποιηθούν γνώσεις μέσω ισότιμων ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό, το περιφερειακό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, καθώς και τη βάση γνώσεων των χωρών εταίρων. Η στρατηγική προσέγγιση συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης μέσω τέτοιου είδους εταιρικών συνεργασιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε διμερές, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα θα πρέπει επίσης να προωθηθεί μέσω πολυμερών διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ενισχυόμενες δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα συνδεθούν με καθιερωμένα πολιτικά θέματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ και να διασφαλιστεί η συμβολή στην κοινή υιοθέτηση των ευρωπαϊκών αξιών, της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικοοικονομικής προόδου, της περιβαλλοντικής προστασίας και της καλής διαβίωσης υπό το πρίσμα της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης. Η διεθνής συνεργασία θα εφαρμοστεί στο παρόν πρόγραμμα πλαίσιο εντός εκάστου θεματικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:

Η διεθνής πολιτική για την επιστημονική συνεργασία της ΕΕ θα δώσει έμφαση και θα αναπτύξει τη συνεργασία ούτως ώστε να δημιουργηθούν, να χρησιμοποιηθούν από κοινού και να αξιοποιηθούν γνώσεις μέσω ισότιμων ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές, το εθνικό, το περιφερειακό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, καθώς και τη βάση γνώσεων και των προτεραιοτήτων της Ευρώπης και των χωρών εταίρων. Η στρατηγική προσέγγιση συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης μέσω τέτοιου είδους εταιρικών συνεργασιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε διμερές, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με βάση το δημόσιο και συλλογικό συμφέρον. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα θα πρέπει επίσης να προωθηθεί μέσω πολυμερών διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ενισχυόμενες δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα συνδεθούν με καθιερωμένα πολιτικά θέματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ και να διασφαλιστεί η συμβολή στην κοινή υιοθέτηση των αποτελεσμάτων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικοοικονομικής προόδου, της περιβαλλοντικής προστασίας και της καλής διαβίωσης υπό το πρίσμα της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης. Η διεθνής συνεργασία θα εφαρμοστεί στο παρόν πρόγραμμα πλαίσιο εντός εκάστου θεματικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:

Τροπολογία 17

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 1, Στρατηγική, παράγραφος 4 α (νέα)

 

Η πρόληψη και η ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που αφορούν την υγεία των πολιτών, δεν πρέπει να ανήκουν μόνον στην αρμοδιότητα των υπουργείων Υγείας, των ερευνητικών κέντρων και των νοσοκομείων, πρέπει όμως να δημιουργηθούν δομές συνεργασίες με τον εκπαιδευτικό τομέα για παρεμβάσεις (μαθήματα, προβολές, εγχειρίδια) υγιεινής αγωγής και πρόληψης των ασθενειών.

Τροπολογία 18

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Στόχος

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης να έχει τον έλεγχο και να διαμορφώνει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας της. Οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα διασφαλίσουν τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο στον τομέα των ΤΠΕ, θα βοηθήσουν να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η καινοτομία μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ μετασχηματίζεται ταχύτατα σε οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης να δημιουργήσει μία κοινωνία της πληροφόρησης, ανοιχτή χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και της ελευθερίας έκφρασης, του πολιτισμικού και γλωσσικού πλουραλισμού, όπως ορίζεται στην Διεθνή Διάσκεψη της Τύνιδας για τις ΤΠΕ, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απάλειψη των μεγάλων ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη των ΤΠΕ μεταξύ διάφορων χωρών και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας. Οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα διασφαλίσουν τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο στον τομέα των ΤΠΕ, θα βοηθήσουν να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ μετασχηματίζεται ταχύτατα σε οφέλη για τους πολίτες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και των χωρών αναδυόμενης οικονομίας, των αναπτυσσόμενων χωρών και με τις οποίες υπάρχουν ήδη προγράμματα δικτυακής συνεργασίας (EUMEDIS και EUMEDCONTACT για την Μεσόγειο, @LIS για την Λατινική Αμερική, ASI@ITC για την Ασία)..

Αιτιολόγηση

Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών διαδραματίζουν έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην σύγχρονη κοινωνία. Έχουν εφαρμογές στη διοίκηση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την βιομηχανική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την καθημερινή ζωή δισεκατομμυρίων ατόμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας της πληροφορίας στην οποία οι τεχνολογίες, οι υποδομές και οι υπηρεσίες θα είναι όργανα στην υπηρεσία των πολιτών. Κοινωνία της πληροφορίας ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ περιφερειών (αγροτικές περιοχές), κοινωνικών στρωμάτων (μειονεκτούσες κατηγορίες) και μεταξύ Βορρά και Νότου σε πλανητικό επίπεδο.

Τροπολογία 19

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν μοναδικό αποδεδειγμένα ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Είναι ουσιαστικές για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και υποστηρίζουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να κυριαρχήσει και να διαμορφώσει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν μοναδικό αποδεδειγμένα ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Οι ΤΠΕ μπορούν εξάλλου να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην διάδοση και την πρόσβαση στη γνώση και τα αποτελέσματα της έρευνας. Είναι ουσιαστικές για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και υποστηρίζουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Συμβάλλουν στην βελτίωση και την διαφοροποίηση της πρόσβασης στις πληροφορίες και οφείλουν να παρακινήσουν τους πολίτες να συμμετέχουν δραστήρια. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ με στόχο την ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 20

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Εφαρμογές της έρευνας, παράγραφος 2

- Όσον αφορά τις κυβερνήσεις: χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης τις δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, προκειμένου να παρασχεθούν καινοτόμες υπηρεσίες για όλους με επίκεντρο τον πολίτη· προηγμένη έρευνα και λύσεις με βάση τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, των επιδόσεων και τις ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, διάδραση με τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις και μεταξύ αυτών, καθώς και υποστήριξη των νομοθετικών διαδικασιών και των διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα τις δημοκρατίας.

 

- Όσον αφορά τις κυβερνήσεις: χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές, ανασχεδιασμό της επιχειρηματικής διαδικασίας και νέες δεξιότητες, προκειμένου να παρασχεθούν καινοτόμες υπηρεσίες για όλους με επίκεντρο τον πολίτη· προηγμένη έρευνα και λύσεις με βάση τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, των επιδόσεων και της ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, διάδραση με τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις και μεταξύ αυτών, καθώς και υποστήριξη των νομοθετικών διαδικασιών και των διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της δημοκρατίας.

Τροπολογία 21

Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Έρευνα εφαρμογών, Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία του περιεχομένου, της δημιουργικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης, παράγραφος 2 α (νέα)

 

-προστασία, διατήρηση και εμπλουτισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου και του ανθρώπινου περιβάλλοντος :τεχνολογίες στην υπηρεσία μιας βιώσιμης και οικολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου και του κτιστού περιβάλλοντος, των αστικών ζωνών, του τοπίου καθώς και στην υπηρεσία της προστασίας, της διατήρησης, της ενσωμάτωσης και της ορθής χρήσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τα πρότυπα και τις μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων, οι ήπιες, μη καταστροφικές, τεχνικές αιχμής διάγνωσης των ζημιών, τα νέα προϊόντα και οι νέες μεθοδολογίες αποκατάστασης, οι στρατηγικές ήπιας προσέγγισης και προσαρμογής με σκοπό την βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς κινητής και ακίνητης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0440 – C­6‑0381/2005 – 2005/0185(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
17.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Giovanni Berlinguer
7.10.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2006

23.2.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

21.3.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

25]

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Μανώλης Μαυρομμάτης, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Νικόλαος Σηφουνάκης, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα “Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0440 – C6-0381/2006 – 2005/0185(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

14.11.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
17.11.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
17.11.2005

ECON
17.11.2005

EMPL
17.11.2005

ENVI

17.11.2005

TRAN

17.11.2005

 

AGRI

17.11.2005

CULT

17.11.2205

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ECON
25.10.2005

EMPL

5.10.2005

ENVI

29.11.2005

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Teresa Riera Madurell
5.10.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2006

21.2.2006

4.5.2006

30.5.02006

19.6.2006

 

4.10.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2006