ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  27.10.2006 - (COM(2005)0602 – C6‑0002/2006 –2005/0235 (CNS)) - *

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Erna Hennicot-Schoepges
  Συντάκτης (*) : Philip Bradbourn, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  (*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών – άρθρο 47 του Κανονισμού

  Διαδικασία : 2005/0235(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0382/2006
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0382/2006
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  (COM (2005)0602 – C6‑0002/2006 –2005/0235 (CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2005)0602)[1],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0002/2006),

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0382/2006),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

  2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

  3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

  Τροπολογία 1

  Αιτιολογική αναφορά 1

  - έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 171,

  - έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 171 και 173,

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, συγκεκριμένα δε με την Απόφαση της 26ης Μαρτίου 1987 (υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, συλ. 1493), την Απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 1991 (Επιτροπή κατά Συμβουλίου. Απόφαση 300/89, Συλ. I-2867 ) και την Απόφαση της 26ης Απριλίου 1996 (Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-271/94, Συλ. I. 1689), η προσθήκη αυτή καθιστά δυνατή τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη δημιουργία, ανάπτυξη και ίδρυση της κοινής επιχείρησης.

  Τροπολογία 2

  Αιτιολογική σκέψη 2

  (2) Το σχέδιο εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το «σχέδιο SESAR», αποτελεί το τεχνολογικό σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Έχει ως στόχο να παράσχει στην Κοινότητα μια υποδομή ελέγχου υψηλής απόδοσης που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών, επωφελούμενο πλήρως από τις τεχνολογικές προόδους προγραμμάτων όπως το Galileo.

  (2) Το σχέδιο εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το «σχέδιο SESAR», αποτελεί το τεχνολογικό σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Έχει ως στόχο να παράσχει στην Κοινότητα μια υποδομή ελέγχου υψηλής απόδοσης που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή, ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών, επωφελούμενο πλήρως από τις τεχνολογικές προόδους προγραμμάτων όπως το Galileo. Έχει επίσης ως στόχο να ενσωματώσει τόσο τη διαχείριση της ταχύτητας των αεροσκαφών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας, όσο και την εντατική συνεργασία με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος της αεροπορίας στην αλλαγή του κλίματος.

  Αιτιολόγηση

  Η υψηλότερη επίδοση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας δημιουργεί τη δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση μιας ταχύτητας προσαρμοσμένης έτσι ώστε να περιορίζει την κατανάλωση κηροζίνης και επιτρέπει την κατεύθυνση των αεροπλάνων σε διαδρομές οι οποίες, ανάλογα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, είναι λιγότερο ευαίσθητες στη δημιουργία ουρών συμπύκνωσης.

  Τροπολογία 3

  Αιτιολογική σκέψη 3

  (3) Το σχέδιο SESAR στοχεύει στην ολοκλήρωση και το συντονισμό δραστηριοτήτων οι οποίες προηγουμένως διεξάγονταν κατά τυχαίο και ασυντόνιστο τρόπο στο πλαίσιο της Κοινότητας.

  (3) Το σχέδιο SESAR στοχεύει στην ολοκλήρωση και το συντονισμό δραστηριοτήτων οι οποίες προηγουμένως διεξάγονταν κατά τυχαίο και ασυντόνιστο τρόπο στο πλαίσιο της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των πιο απομακρυσμένων και εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

  Αιτιολόγηση

  Νομική διευκρίνιση, σύμφωνα με τη Συνθήκη.

  Τροπολογία 4

  Αιτιολογική σκέψη 6

  (6) Μετά το στάδιο του καθορισμού θα ακολουθήσει ένα στάδιο για την υλοποίηση του σχεδίου εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Κοινότητα, το οποίο θα αποτελείται από δύο διαδοχικά βήματα: ανάπτυξη (2008-2013) και εφαρμογή (2014-2020).

  (6) ) Μετά το στάδιο του καθορισμού θα ακολουθήσουν δύο διαδοχικές φάσεις: ανάπτυξη (2008-2013) και εφαρμογή (2014-2020).

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 1a (νέα), στην αιτιολόγηση της οποίας εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους είναι σκόπιμη η διάκριση τριών αλληλένδετων φάσεων.

  Τροπολογία 5

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

   

  (6α) Πρέπει να καθοριστούν τα βασικά στοιχεία του περιεχομένου της κάθε φάσης και ιδίως για τη «φάση της εφαρμογής» πρέπει να καταγραφούν οι πιθανές νομικές διατάξεις σε ξεχωριστή πρόταση.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 1a (νέα). Εκεί παρατίθεται πληρέστερη αιτιολόγηση.

  Τροπολογία 6

  Αιτιολογική σκέψη 7

  (7)       Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, τα τέλη διαδρομής είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν έσοδα για έργα που αποσκοπούν στην υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών του εναέριου χώρου ή/και παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο τη βελτίωση των συλλογικών υποδομών αεροναυτιλίας, την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη χρήση του εναέριου χώρου.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή προσθέτου τέλους στα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να αποφευχθεί. Τα τέλη χρήσης θα συμβάλουν στο πρόγραμμα μέσω του Eurocontrol. Η επιτυχής έκβαση της φάσης σχεδιασμού πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις (και τη δημόσια χρηματοδότηση).

  Τροπολογία 7

  Αιτιολογική σκέψη 11

  (11)     Ο δημόσιος προϋπολογισμός για το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου SESAR πρέπει να συμπληρωθεί με εισφορές από τον ιδιωτικό τομέα.

  (11)     Ο δημόσιος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη και το στάδιο ανάπτυξης του σχεδίου SESAR πρέπει να συμπληρωθεί με εισφορές από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη φάση ανάπτυξης (2008 - 2013) οι εισφορές αυτές πρέπει να ανέλθουν στο 50% του προϋπολογισμού.

  Αιτιολόγηση

  Το SESAR θα πρέπει να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους. Ωστόσο, εάν το SESAR πρόκειται να αποτελέσει μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, αυτό πρέπει να αντανακλάται και στη χρηματοδότηση της φάσης ανάπτυξης.

  Τροπολογία 8

  Αιτιολογική σκέψη 12

  (12) Λόγω του πλήθους των παραγόντων που θα χρειαστεί να υπεισέλθουν στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίζει τη συντονισμένη διαχείριση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου υλοποίησής του.

  (12) Λόγω του πλήθους των παραγόντων που θα χρειαστεί να υπεισέλθουν στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίζει τη συντονισμένη διαχείριση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξής του.

  Αιτιολόγηση

  Το κείμενο της Επιτροπής δεν είναι σαφές, καθώς η «υλοποίηση» δεν αποτελεί ανεξάρτητη φάση. Η υλοποίηση, σύμφωνα με την τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 1a (νέα), ενυπάρχει και στις τρεις φάσεις.

  Τροπολογία 9

  Αιτιολογική σκέψη 13

  (13) Η οντότητα αυτή, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του δημόσιου σχεδίου έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, πρέπει να θεωρείται διεθνής οργανισμός δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση[22], και του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

  (13) Η οντότητα αυτή θα είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του δημόσιου σχεδίου έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση[22], και του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο της τροπολογίας για το άρθρο 2 παράγραφος 2, όπου εξηγείται ότι οι «κοινές επιχειρήσεις» δεν αναγνωρίζονται αυτομάτως ως «διεθνείς οργανισμοί».

  Τροπολογία 10

  Αιτιολογική σκέψη 14

  (14) Η οντότητα αυτή πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ και οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος.

  (14) Η οντότητα αυτή πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ και οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους νομικής και κοινωνικής εναρμόνισης είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι οι μισθοί θα ακολουθούν τις διατάξεις σχετικά με το Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

  Τροπολογία 11

  Αιτιολογική σκέψη 15

  (15) Το SESAR είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης για το οποίο η χρηματοδότηση αιτιολογείται δυνάμει των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συσταθεί μια κοινή επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 171 της Συνθήκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης (2008-2013).

  (15) Το SESAR είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης για το οποίο η χρηματοδότηση αιτιολογείται δυνάμει των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συσταθεί μια κοινή επιχείρηση δυνάμει των άρθρων 171 και 173 της Συνθήκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης (2008-2013).

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη διπλή νομική βάση, δηλαδή τα άρθρα 171 και 173 ΣΕΚ.

  Τροπολογία 12

  Αιτιολογική σκέψη 17

  (17) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχει ως κύριο καθήκον να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σχέδιο SESAR με το συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα βασίζονται ιδίως στην εμπειρία του Eurocontrol.

  (17) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχει ως κύριο καθήκον να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σχέδιο SESAR με το συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα βασίζονται ιδίως στην εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη του Eurocontrol..

  Αιτιολόγηση

  Η αναφορά στην εμπειρία του EUROCONTROL θα πρέπει να συμπληρωθεί από την αναφορά στα 40 χρόνια πολιτικής και στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης αυτού του οργανισμού.

  Τροπολογία 13

  Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

   

  (17a) Θα ήταν σκόπιμο να εξασφαλισθεί η δέουσα εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε όλες αυτές τις φάσεις, ιδιαίτερα δε στη φάση της ανάπτυξης, ώστε να διασφαλισθεί η ευθύνη των συμμετεχόντων από τον ιδιωτικό τομέα κατά τη φάση της εφαρμογής.

  Αιτιολόγηση

  Οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με το θέμα της ευθύνης, όταν πρόκειται για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος, αν δεν εμπλέκονται δεόντως στην ανάπτυξη των τεχνολογικών βάσεων.

  Τροπολογία 14

  Αιτιολογική σκέψη 20

  (20) Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της κοινής επιχείρησης πρέπει να καθοριστούν με την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης.

  (20) Οι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας, αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και διορισμού των υπαλλήλων της κοινής επιχείρησης πρέπει να καθοριστούν με την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο άλλες τροπολογίες, αυτή για το άρθρο 3 παράγραφος 1 και για το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παραρτήματος.

  Τροπολογία 15

  Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

   

  (20a) Πρέπει να εκχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (βλ. έκθεση Barsi-Pataky, A6-0212/2005 σχετικά με το πρόγραμμα Galileo).

  Τροπολογία 16

  Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

   

  (20β) Οι αιτήσεις προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση νέων μελών πρέπει να γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παραρτήματος.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με τις τροπολογίες για το άρθρο 5a (νέο), το άρθρο 1 παράγραφος 3a του παραρτήματος (νέο), το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παραρτήματος, το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παραρτήματος και το άρθρο 5a (νέο) του παραρτήματος.

  Τροπολογία 17

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

   

  (22α) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, εάν απαιτείται, να προτείνει τροπολογίες επ’ αυτού.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 6a (νέο).

  Τροπολογία 18

  Άρθρο 1, παράγραφος 1

  1. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες ανάπτυξης του σταδίου υλοποίησης του σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το «σχέδιο SESAR», συστήνεται κοινή επιχείρηση, εφεξής αναφερόμενη ως η «κοινή επιχείρηση SESAR», για περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

  1. Συστήνεται κοινή επιχείρηση, εφεξής αναφερόμενη ως η «κοινή επιχείρηση ». Βασικός στόχος είναι η διαχείριση των δραστηριοτήτων της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το «σχέδιο SESAR», για περίοδο που αρχίζει κατά την ημερομηνία έγκρισης του γενικού σχεδίου ΔΕΚ από το Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1α κατωτέρω, και τελειώνει στο τέλος της φάσης ανάπτυξης.

  Αιτιολόγηση

  Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να καταστήσει σαφέστερο το κείμενο της Επιτροπής και να αποσαφηνίσει τις χρησιμοποιούμενες έννοιες καθώς και τον ορισμό της φάσης της ανάπτυξης.

  Τροπολογία 19

  Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)

   

  1α. Το «σχέδιο SESAR» αποτελείται από τρεις φάσεις:

   

  (α) η «φάση του καθορισμού» η οποία έχει στόχο τον καθορισμό των τεχνολογικών επιλογών και βημάτων που πρέπει να γίνουν και των προτεραιοτήτων του προγράμματος εκσυγχρονισμού, καθώς και των σχεδίων επιχειρησιακής εφαρμογής. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2007, με την κατάρτιση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ. Το γενικό σχέδιο ΔΕΚ εφαρμόζεται από μια κοινοπραξία επιχειρήσεων, υπό την εποπτεία του Eurocontrol·

   

  (β) η «φάση της ανάπτυξης» η οποία θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2008, μετά την έγκριση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ από το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η φάση της ανάπτυξης θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2013·

   

  (γ) η «φάση της εφαρμογής» η οποία θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2020 και θα περιλαμβάνει την παραγωγή και υλοποίηση της νέας υποδομής ΔΕΚ σε μεγάλη κλίμακα. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπου θα καθορίζονται:

   

  (i) η μετάβαση από τη φάση της ανάπτυξης στη φάση της εφαρμογής,

   

  (ii) οι μηχανισμοί αποζημίωσης που θα ισχύουν για κάθε φορέα που θα διαδεχθεί την κοινή επιχείρηση SESAR, και

   

  (iii) η μεταφορά επιλεγμένων υλικών και άυλων στοιχείων στον νέο φορέα που θα διαδεχθεί την κοινή επιχείρηση SESAR.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους καλύτερης ρύθμισης και σαφήνειας των καθηκόντων, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει τις φάσεις όσον αφορά τη χρονική διάρκειά τους και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα καθήκοντα των νομοθετών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων.

  Τροπολογία 20

  Άρθρο 1, παράγραφος 1 β (νέα)

   

  1β. Το αντικείμενο, η διαχείριση, η χρηματοδότηση κα η διάρκεια της κοινής επιχείρησης αναθεωρούνται από το Συμβούλιο, όταν απαιτείται, σύμφωνα με την εξέλιξη του σχεδίου και το «γενικό σχέδιο ΔΕΚ». Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 και τις διατάξεις του άρθρου 6.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή αποτελεί μια απαραίτητη νομική διάταξη, κρίνοντας από την εμπειρία της κοινής επιχείρησης Galileo.

  Τροπολογία 21

  Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγή

  2. Η κοινή επιχείρηση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με τη συνένωση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης στην Κοινότητα. Η επιχείρηση θα είναι αρμόδια ιδίως για την πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών:

  2. Η κοινή επιχείρηση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με τον συντονισμό και τη συγκέντρωση του συνόλου των σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Η επιχείρηση θα είναι αρμόδια ιδίως για την πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών:

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τον ορισμό της φάσης της ανάπτυξης.

  Τροπολογία 22

  Άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 1

  - οργάνωση και συντονισμός της εφαρμογής του σχεδίου SESAR, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το «σχέδιο», που καταρτίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), με το συνδυασμό χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

  - οργάνωση και συντονισμός των δραστηριοτήτων της φάσης της ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο ΔΕΚ, που θα προκύψει από τη φάση του καθορισμού του σχεδίου που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), με το συνδυασμό και τη διαχείριση υπό έναν ενιαίο φορέα της χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τον ορισμό της διαδικασίας της ανάπτυξης.

  Τροπολογία 23

  Άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 2 α (νέα)

   

  - διασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της φάσης ανάπτυξης, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο ΔΕΚ·

  Αιτιολόγηση

  Το ζήτημα της χρηματοδότησης χρήζει ειδικής μνείας.

  Τροπολογία 24

  Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 2 β (νέο)

   

  - διασφάλιση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στη χρηματοδότηση·

  Αιτιολόγηση

  Η προσθήκη αυτή χρειάζεται λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι φορείς διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, χάρη στην εμπειρία και τη συσσωρευμένη γνώση τους.

  Τροπολογία 25

  Άρθρο 1, παράγραφος 3

  3. Η έδρα της κοινής επιχείρησης βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

  3. Η έδρα της κοινής επιχείρησης καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων1.

  _________________

  1 ΕΕ L 11, 16.1.2003, σελ. 1.

  Αιτιολόγηση

  Η τοποθεσία της έδρας της κοινής επιχείρησης SESAR δεν θα έπρεπε να αποφασιστεί με τον παρόντα κανονισμό. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις αρχές για τον καθορισμό της έδρας των οργανισμών (βλ. κανονισμό 58/2003 του Συμβουλίου της 19.12.2002) και άλλων οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

  Τροπολογία 26

  Άρθρο 2, παράγραφος 2

  2. Η κοινή επιχείρηση θεωρείται διεθνής οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Οι οδηγίες 77/388/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ δεν επιτρέπουν την αναγνώριση των κοινών επιχειρήσεων ως «διεθνών οργανισμών», εκτός και εάν είναι εξολοκλήρου δημόσιοι φορείς. Μια κοινή επιχείρηση –στα όργανα λήψης αποφάσεων της οποίας συμμετέχει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας– με δικαίωμα σύναψης διεθνών συμφωνιών θα είναι μια νέα εξέλιξη στην έννομη τάξη της ΕΕ, χωρίς προηγούμενο στην κοινοτική νομοθεσία.

  Τροπολογία 27

  Άρθρο 2, παράγραφος 3

  3. Η κοινή επιχείρηση εξαιρείται από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα, εξαιρείται από την καταβολή τελών εγγραφής και εταιρικών ή παρόμοιων φόρων. Οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της κοινής επιχείρησης εξαιρούνται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος.

  3. Η κοινή επιχείρηση εξαιρείται από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα, εξαιρείται από την καταβολή τελών εγγραφής και εταιρικών ή παρόμοιων φόρων. Οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της κοινής επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους νομικής και κοινωνικής εναρμόνισης είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι οι μισθοί θα ακολουθούν τις διατάξεις σχετικά με το Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

  Τροπολογία 28

  Άρθρο 3, παράγραφος 1

  1. Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα.

  1. Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να επισημάνει ότι τα παραρτήματα μιας νομοθετικής πράξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νομοθετικής πρότασης στην οποία επισυνάπτονται. Το γεγονός αυτό τονίζεται σε διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά για τις «κοινές επιχειρήσεις» δεν έχουν προκύψει ακόμα υποθέσεις. Εξού και η ανάγκη να τονιστεί το σημείο αυτό.

  Τροπολογία 29

  Άρθρο 3, παράγραφος 2

  2. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 8 του εσωτερικού κανονισμού.

  2. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6a.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους σαφήνειας και σύμφωνα με τις οδηγίες για τη «βελτίωση της νομοθεσίας», στη νομοθετική πρόταση πρέπει να υπάρχει ένα μόνον άρθρο που θα καθορίζει τη διαδικασία κάθε τροποποίησης που ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δεν προκύπτει από πρωτοβουλία ή δεν πραγματοποιείται από όργανο της «κοινής επιχείρησης». Βλ. επίσης την τροπολογία για το άρθρο 6α (νέο) του κανονισμού.

  Τροπολογία 30

  Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (α)

  α)        τις εισφορές των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 1 του εσωτερικού κανονισμού της και

  α)        τις εισφορές των μελών της σύμφωνα με τα άρθρα 1, 3 και 11 του εσωτερικού κανονισμού της.

  Justification

  Η εισηγήτρια δεν έχει δει ακόμα κάποιο εναλλακτικό μηχανισμό που να επιβάλλει στον ιδιωτικό τομέα να συμβάλλει οικονομικά. Προτείνεται όμως μια νομική διάταξη διότι αυτή ορίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα σε μια ιδιωτική-δημόσια εταιρική σχέση. Είναι σκόπιμο και επιθυμητό να συζητηθούν τα θέματα αυτά από το ΕΚ και να ορισθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ιδιωτική-δημόσια εταιρική σχέση.

  Τροπολογία 31

  Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (β)

  β)        πιθανή εισφορά επί των τελών της αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004. Η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 τη διαδικασία συλλογής και χρήσης αυτής της εισφοράς.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή προσθέτου τέλους στα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να αποφευχθεί. Τα τέλη χρήτης θα συμβάλλουν στο πρόγραμμα μέσω του Eurocontrol. Η επιτυχής έκβαση της φάσης σχεδιασμού πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις (και τη δημόσια χρηματοδότηση).

  Τροπολογία 32

  Άρθρο 4, παράγραφος 3

  3. Το σύνολο των κοινοτικών χρηματοδοτικών συνεισφορών στην κοινή επιχείρηση παύει με την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1.

  3. Το σύνολο των κοινοτικών χρηματοδοτικών συνεισφορών στην κοινή επιχείρηση παύει με την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1, εκτός και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λάβουν διαφορετική απόφαση βάσει πρότασης της Επιτροπής.

  Αιτιολόγηση

  Η επιλογή πρόσθετης κοινοτικής συνεισφοράς πρέπει να προβλέπεται στη νομοθετική πράξη. Ωστόσο, η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά πρέπει να ακολουθεί τη δέουσα και καθιερωμένη διαδικασία του προϋπολογισμού.

  Τροπολογία 33

  Άρθρο 5, παράγραφος 1

  1. Η επιτροπή ενιαίου ουρανού που συστάθηκε με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, εφεξής αναφερόμενη ως η «επιτροπή», ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο των εργασιών της κοινής επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εγγράφει στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της επιτροπής ένα σημείο σχετικά με το σχέδιο SESAR.

  1. Η επιτροπή ενιαίου ουρανού που συστάθηκε με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, εφεξής αναφερόμενη ως η «επιτροπή», ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο των εργασιών της κοινής επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εγγράφει στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της επιτροπής ένα σημείο σχετικά με το σχέδιο SESAR.

  Αιτιολόγηση

  Προστίθεται μια απλή διευκρίνιση.

  Τροπολογία 34

  Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

   

  2α. Η θέση της Επιτροπής σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις τεχνικές προσαρμογές του γενικού σχεδίου ΔΕΚ εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με το νέο άρθρο 6a σχετικά με τη ρήτρα αναθεώρησης. Με άλλα λόγια, η τροπολογία αυτή υποχρεώνει την Επιτροπή να εγκρίνει τη θέση της για τις τεχνολογικές τροποποιήσεις του γενικού σχεδίου ΔΕΚ, σύμφωνα με τη «συμβουλευτική διαδικασία» της επιτροπολογίας.

  Τροπολογία 35

  Άρθρο 5 α (νέα)

   

  Άρθρο 5a

   

  Προσχώρηση νέων μελών

   

  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση. Η προσχώρηση νέων μελών, συμπεριλαμβανομένων των μελών από τρίτες χώρες, υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  Αιτιολόγηση

  Η νομοθετική αυτή διάταξη είναι δανεισμένη από την κοινή επιχείρηση Galileo (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2002), ελαφρώς τροποποιημένη όσον αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (ΕΣΙΔΤ), όπως είναι η κοινή επιχείρηση SESAR.

  Τροπολογία 36

  Άρθρο 6

  Κάθε τρία χρόνια από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και με την εκπνοή της θητείας της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινή επιχείρηση και τις μεθόδους εργασίας της.

  Σύμφωνα με το άρθρο 173 της Συνθήκης, από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και με την εκπνοή της θητείας της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινή επιχείρηση και τις μεθόδους εργασίας της. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών και για τα συμπεράσματα που πρέπει συναχθούν από αυτές.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι Κοινοβούλιο και Συμβούλιο τηρούνται πλήρως και συνεχώς ενήμερα για τα αποτελέσματα και τις μεθόδους εργασίας της κοινής επιχείρησης.

  Η κοινή επιχείρηση του SESAR αποτελεί μακροπρόθεσμο σχέδιο για το οποίο απαιτούνται τακτικές αξιολογήσεις προκειμένου να εντοπίζονται το ταχύτερο δυνατόν οι ελλείψεις και οι καθυστερήσεις. Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή πρέπει να καταστεί σαφής.

  Τροπολογία 37

  Άρθρο 6 α (νέο)

   

  Άρθρο 6a

   

  Αναθεώρηση

   

  Εάν η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο ή εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο , στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας, ζητήσει την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού ή του εσωτερικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή υποβάλλει τη δέουσα νομοθετική πρόταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Συνθήκη ΕΚ.

  Αιτιολόγηση

  Πρόκειται για μια σημαντική διαδικαστική τροποποίηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθετικής διαδικασίας.

  Τροπολογία 38

  Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 3

  - κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμός.

  - κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμός που έχει συνάψει τουλάχιστον μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα των αερομεταφορών.

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση SESAR έχει χαρακτήρα ΕΣΙΔΤ, πρέπει να τεθούν εύλογοι όροι για την προσχώρηση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση. Η τροπολογία αυτή επιχειρεί να θεσπίσει έναν τέτοιον όρο, δηλαδή τη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

  Τροπολογία 39

  Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3

  3. Οι αιτήσεις προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 υποβάλλονται στο διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

  3. Οι αιτήσεις προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 υποβάλλονται στο διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

  Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο διευθύνων σύμβουλος διαπραγματεύεται τους όρους προσχώρησης και τους υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο. Οι όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν, ιδίως, διατάξεις που αφορούν τις χρηματοδοτικές εισφορές και την εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.

  Το διοικητικό συμβούλιο συμβουλεύει την Επιτροπή για το εάν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση και η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5α, υποβάλλει σχετική πρόταση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο διευθύνων σύμβουλος διαπραγματεύεται τους όρους προσχώρησης και τους υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο. Οι όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν, ιδίως, διατάξεις που αφορούν τις χρηματοδοτικές εισφορές και την εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Πρόκειται για μια απαραίτητη διευκρίνιση, που προκύπτει από το άρθρο 5α (νέο) του κανονισμού σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια, για την αποφυγή κάθε παρερμηνείας ή τη δημιουργία προηγούμενου. Υπεύθυνα για τα ζητήματα αυτά είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι οι κοινές επιχειρήσεις με χαρακτήρα ΕΣΙΔΤ, όπως το SESAR.

  Τροπολογία 40

  Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3 α (νέα)

   

  3a. Κατά την πρότασή του σχετικά με την έγκριση της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέα, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας που αναφέρεται στην τρίτη περίπτωση του άρθρου 1 του Παραρτήματος, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει ιδιαιτέρα υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

   

  - την τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ή / και την κατασκευή εξοπλισμού ή / και την παροχή υπηρεσιών προς χρήση στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας·

   

  - την αναμενόμενη συνεισφορά της επιχείρησης ή του φορέα στην εκτέλεση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ·

   

  - την οικονομική ασφάλεια της επιχείρησης ή του φορέα·

   

  - οποιεσδήποτε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέχεια του ουσιαστικού όρου που προβλέπεται στην τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1a (νέα). Αποσαφηνίζει περαιτέρω τα κριτήρια και τη διαδικασία. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει συμφωνήσει επί ενός παρόμοιου κειμένου. Η τροπολογία αυτή πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 5a (νέο).

  Τροπολογία 41

  Παράρτημα, Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (α α) (νέο)

  (αα) εκπρόσωπο της στρατιωτικής αρχής·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας θα πρέπει να ορίζονται από τις αρμόδιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής αρχής θα πρέπει να ορίζεται από την αντιπροσωπευτική οργάνωση που ασχολείται με τη ΔΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τροπολογία 42

  Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2

  2. Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία β), γ), δ), ε) και ζ) ορίζονται από το συμβουλευτικό όργανο του κλάδου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

  2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Η προσθήκη αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια «κοινή επιχείρηση» με χαρακτήρα εταιρική σχέσης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα. Η εκχώρηση καθεστώτος παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιολογείται για δύο λόγους: άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σε μια ΕΣΙΔΤ που ασχολείται με τη μετατροπή της χρηματοδότησης ερευνών σε δημόσια υπηρεσία· και εκπλήρωση του δημοσιονομικού ρόλου του Κοινοβουλίου ισότιμα προς το Συμβούλιο.

  Τροπολογία 43

  Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

   

  2α. Το διοικητικό συμβούλιο προεδρεύεται από την Επιτροπή.

  Αιτιολόγηση

  Πρόκειται για απαραίτητη διάταξη που συμφωνείται στο επίπεδο του Συμβουλίου.

  Τροπολογία 44

  Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 1

  1. Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία α) και β) έχουν δικαίωμα ψήφου.

  1. Όλοι οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 έχουν μια σταθμισμένη ψήφο ανάλογη με τη συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής επιχείρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.

  Αιτιολόγηση

  Προτείνεται μια νέα εξισορρόπηση της εκπροσώπησης και της στάθμισης των ψήφων, η οποία συνδέεται με τη χρηματοδοτική συνεισφορά κάθε εκπροσώπου στο διοικητικό συμβούλιο.

  Τροπολογία 45

  Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 2

  2. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης διαθέτουν ορισμένες ψήφους ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής επιχείρησης. Ωστόσο, η Κοινότητα και το Eurocontrol διαθέτουν ο καθένας το 30% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού ψήφων και ο εκπρόσωπος των χρηστών του εναέριου χώρου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο β) διαθέτει το 10% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων.

  2. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, τα μέλη της κοινής επιχείρησης διαθέτουν ορισμένες ψήφους ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής επιχείρησης. Ωστόσο, η Κοινότητα και το Eurocontrol διαθέτουν ο καθένας το 30% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού ψήφων, ο εκπρόσωπος των χρηστών του εναέριου χώρου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφο 1 σημείο β) διαθέτει το 10% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων·

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους νομικής σαφήνειας.

  Τροπολογία 46

  Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 5

  5. Κάθε απόφαση που αφορά την προσχώρηση νέων μελών κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 σχετικά με τον ορισμό του διευθύνοντα συμβούλου και σχετικά με τη διάλυση της κοινής επιχείρησης πρέπει να λάβει τη θετική γνώμη του εκπροσώπου της Κοινότητας στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η διαγραφή είναι επακόλουθο της τροπολογίας της εισηγήτριας για το άρθρο 5a (νέο) σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών.

  Τροπολογία 47

  Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 5 α (νέα)

   

  5α. Οι αποφάσεις σχετικά με την έγκριση της Στρατηγικής ATM και των σχετικών τροποποιήσεων απαιτούν θετική ψήφο όλων των ιδρυτικών μελών. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται όταν οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία γ) και στα) εκφράσουν ομόφωνα τη διαφωνία τους.

  Αιτιολόγηση

  Η προσθήκη αιτιολογείται εκ της ανάγκης να εξασφαλισθεί συνέπεια των αποφάσεων κατά την υποβολή τροπολογιών στην Στρατηγική ΑΤΜ.

  Τροπολογία 48

  Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 5β (νέα)

   

  5β. Το γενικό σχέδιο ΔΕΚ ανακοινώνεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τροπολογία 49

  Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο β)

  β) να αποφασίζει σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών·

  β) να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών·

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνοχή με τις τροπολογίες για το άρθρο 5a (νέο) και το άρθρο 1 παράγραφος 3 και άρθρο 4 παράγραφος 5 του παραρτήματος. Το διοικητικό συμβούλιο, απλώς «προτείνει», εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, και δεν αποφασίζει. Τις αποφάσεις για την προσχώρηση νέων μελών λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

  Τροπολογία 50

  Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο γ)

  γ) να διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο και να εγκρίνει το οργανόγραμμα·

  γ) να διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παραρτήματος, και να εγκρίνει το οργανόγραμμα.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παραρτήματος σχετικά με τη διαδικασία διορισμού του διευθύνοντος συμβούλου.

  Τροπολογία 51

  Παράρτημα, άρθρο 5 α (νέο)

   

  Άρθρο 5 a

   

  Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων

   

  1. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης ή του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της κοινής επιχείρησης δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία διαδικασιών δημόσιων προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών ή την αξιολόγηση ή ανάθεση συμβάσεων , εάν είναι ιδιοκτήτες φορέων που αποτελούν δυνητικούς υποψηφίους στο πλαίσιο των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών ή εκπροσωπούν τέτοιους δυνητικούς υποψηφίους, ή εάν έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τέτοιους φορείς.

   

  2. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης

  και οι συμμετέχοντες στο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να δημοσιοποιούν κάθε άμεσο ή έμμεσο προσωπικό ή εταιρικό συμφέρον από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με κάθε ζήτημα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα μέλη του προσωπικού όσον αφορά τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

   

  3. Βάσει της δημοσιοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εξαιρέσει μέλη, συμμετέχοντες ή προσωπικό από αποφάσεις ή καθήκοντα σε περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Τα μέλη, οι συμμετέχοντες και τα μέλη του προσωπικού που εξαιρούνται δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τους τομείς όπου θεωρείται ότι θα μπορούσαν να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή προέκυψε από τις διαβουλεύσεις της εισηγήτριας με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη αποσαφήνισης της σύγκρουσης συμφερόντων. Το ανωτέρω κείμενο προτάθηκε από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου.

  Τροπολογία 52

  Παράρτημα, Άρθρο 6, παράγραφος 1

  1.        Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση της κοινής επιχείρησης και είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπός της. Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία.

  1.        Ο διευθύνων σύμβουλος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση την αξία και τις αποδεδειγμένες ικανότητες στον διοικητικό και διαχειριστικό τομέα, καθώς και τα προσόντα και την εμπειρία του στο θέμα, με βάση κατάλογο τριών τουλάχιστον υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή και το Eurocontrol, με βάση των αποτελεσμάτων εξωτερικού διαγωνισμού αφού ακουστεί η γνώμη του εκπροσώπου που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει την απόφασή του με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του.

  Αιτιολόγηση

  Οι δύο αυτές νομοθετικές διατάξεις αντλήθηκαν από την έκθεση Gargani (A6-0355/2005) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2005, αλλά εκκρεμεί ακόμη ενώπιον του Συμβουλίου. Η πρόταση της Επιτροπής και η εν λόγω έκθεση αφορούν τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής του GNSS. Είναι, λοιπόν, εύλογο να ισχύσει η ίδια νομική διαδικασία και για τον διευθύνοντα σύμβουλο της «κοινής επιχείρησης SESAR».

  Τροπολογία 53

  Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

   

  1α. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου είναι πενταετής. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αφού ακουστεί η γνώμη του εκπροσώπου που έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από αξιολόγηση, μία φορά και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

  Αιτιολόγηση

  Οι δύο αυτές νομοθετικές διατάξεις αντλήθηκαν από την έκθεση Gargani (A6-0355/2005) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2005, αλλά εκκρεμεί ακόμη ενώπιον του Συμβουλίου. Η πρόταση της Επιτροπής και η εν λόγω έκθεση αφορούν τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής του GNSS. Είναι, λοιπόν, εύλογο να ισχύσει η ίδια νομική διαδικασία και για τον διευθύνοντα σύμβουλο της «κοινής επιχείρησης SESAR».

  Τροπολογία 54

  Παράρτημα, άρθρο 8, εισαγωγή

  Προκειμένου να εκτελεστούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση συνάπτει με το Eurocontrol συμφωνία σύμφωνα με την οποία:

  1. Προκειμένου να εκτελεστούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση συνάπτει ειδικές συμφωνίες με τα μέλη της.

   

  1α. Ο ρόλος και η συμβολή του Eurocontrol ορίζονται κατόπιν συμφωνίας με την κοινή επιχείρηση. Η συμφωνία αυτή:

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τη λογική της τροπολογίας για το άρθρο 3, όλα τα μέλη της κοινής επιχείρησης πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες.

  Τροπολογία 55

  Παράρτημα, Άρθρο 8, στοιχεία (α) (β)

  α) το Eurocontrol γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του σταδίου καθορισμού στην κοινή επιχείρηση·

  α) καθορίζει τους όρους γνωστοποίησης και χρήσης των αποτελεσμάτων του σταδίου καθορισμού στην κοινή επιχείρηση·

  β) στο Eurocontrol δίνεται η αρμοδιότητα για τα ακόλουθα καθήκοντα, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του «σχεδίου» καθώς και για τη διαχείριση των σχετικών πόρων:

  β) περιγράφει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Eurocontrol στην εφαρμογή του «γενικού σχεδίου ΔΕΚ», όπως:

  Αιτιολόγηση

  Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να αποσαφηνίσει τον ρόλο και τις ευθύνες του Eurocontrol κατά τη «φάση της ανάπτυξης».

  Τροπολογία 56

  Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

  3. Τα μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίπτωση δεσμεύονται να καταβάλουν αρχική εισφορά 10 εκατ. € τουλάχιστον εντός προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή της αποδοχής της προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση. Το ποσό αυτό μειώνεται στα 5 εκατ. € για τα μέλη που εγγράφονται στην κοινή επιχείρηση εντός των 12 μηνών από τη σύστασή της.

  3. Τα μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίπτωση δεσμεύονται να καταβάλουν αρχική εισφορά 10 εκατ. € τουλάχιστον εντός προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή της αποδοχής της προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση.

  Αιτιολόγηση

  Η ευνοϊκή ρήτρα αυτή συνιστά διάκριση έναντι των λοιπών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σχετικά με τα ιδρυτικά μέλη.

  Τροπολογία 57

  Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 3, εδάφιο 2

  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εγγράφονται ατομικά ή συλλογικά, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής, της 6.05.2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ποσό αυτό μειώνεται στα 250.000 € όποια και αν είναι η στιγμή της προσχώρησής τους.

  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εγγράφονται ατομικά ή συλλογικά, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής, της 6.05.2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ποσό αυτό μειώνεται στα 250.000 € όποια και αν είναι η στιγμή της προσχώρησής τους. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το ποσό αυτό τμηματικά εντός μιας συμφωνηθείσας περιόδου.

  Αιτιολόγηση

  Οι ΜΜΕ δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 250000 € εφάπαξ. Για να καταβάλουν, ενδεχομένως, το ποσό αυτό, οι ΜΜΕ καταφεύγουν στη χρηματαγορά για να δανειστούν. Δεδομένου ότι η πιστοληπτική μίας ΜΜΕ είναι, κατά κανόνα, μικρότερη από αυτή μιας μεγάλης επιχείρησης, είναι σημαντικό να κατανεμηθεί η μέγιστη εισφορά της σε πλείονες δόσεις, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα εξωτερικού δανεισμού, μειώνοντας βραχυπρόθεσμα το οικονομικό βάρος και αυξάνοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης εξόφλησης.

  Τροπολογία 58

  Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 5

  5. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εισφορές σε είδος. Οι εισφορές αυτές θα αποτιμηθούν ανεξάρτητα ως προς την αξία τους και τη σκοπιμότητά τους για την πραγμάτωση των αποστολών της κοινής επιχείρησης.

  5. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εισφορές σε είδος, οι οποίες ορίζονται στις συμφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παραρτήματος. Οι εισφορές αυτές θα αποτιμηθούν ανεξάρτητα ως προς την αξία τους και τη σκοπιμότητά τους για την πραγμάτωση των αποστολών της κοινής επιχείρησης.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή προκύπτει από την τροπολογία για το άρθρο 8 παράγραφος 1α (νέα) του παραρτήματος.

  Τροπολογία 59

  Παράρτημα, Άρθρο 17

  Δικαιώματα κυριότητας

  Δικαιώματα κυριότητας

  Η κοινή επιχείρηση είναι κύριος όλων των υλικών και άυλων στοιχείων τα οποία δημιουργούνται ή της μεταβιβάζονται για το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου SESAR.

  Η κοινή επιχείρηση είναι κύριος όλων των υλικών και άυλων στοιχείων τα οποία δημιουργούνται από αυτή ή μεταβιβάζονται σ' αυτή για το στάδιο της ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, δυνάμει των συμφωνιών προσχώρησης που συνάπτονται από την κοινή επιχείρηση . Η κοινή επιχείρηση μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης στη γνώση που παράγεται από το σχέδιο, ιδίως στα μέλη της, καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Eurocontrol για ίδιους μη εμπορικούς σκοπούς.

  Αιτιολόγηση

  Πρόκειται για μια σημαντική τροπολογία που αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά, καθώς θεσπίζει τις νομοθετικές διατάξεις για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Παρόμοια πρόταση έγινε και από την ομάδα εργασίας της Επιτροπής.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ιστορικό

  Το 2004, η νομοθεσία για τον ευρωπαϊκό ενιαίο ουρανό θέτει τις θεσμικές και ρυθμιστικές βάσεις για την ενοποιημένη και διαλειτουργική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

  Σήμερα, βρισκόμαστε στο στάδιο της εφαρμογής του ενιαίου ουρανού και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της ανάπτυξης των απαιτούμενων τεχνολογιών.

  Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) και, όπως προβλέπεται, με τη χρηματοδοτική στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Η συγκρότηση αυτή αποτελεί μια εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (ΕΣΙΔΤ) με τριμερή χρηματοδοτική συνεισφορά.

  Στόχος του SESAR είναι η σύσταση μιας κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

  Γιατί είναι απαραίτητο το SESAR;

  Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως το 2025 αναμένεται διπλασιασμός ή ακόμη και τριπλασιασμός του όγκου της εναέριας κυκλοφορίας. Ο τομέας συμβάλλει, εξάλλου, στο ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ με 220 δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί 3,1 εκατομμύρια εργαζόμενους.

  Η συμφόρηση στις υποδομές των αερομεταφορών, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, είναι αναπόφευκτη, ιδίως μάλιστα τη στιγμή που τα σημερινά συστήματα ΔΕΚ βασίζονται σε τεχνικές που αναπτύχθηκαν πριν από είκοσι ή ακόμη και περισσότερα χρόνια. Την εποχή των δορυφορικών επικοινωνιών, του GALILEO και του δικτύου υψηλής ταχύτητας, οι χειριστές και οι ελεγκτές εξακολουθούν να επικοινωνούν με ασύρματους.

  Το σημερινό σύστημα είναι σε θέση να διασφαλίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά είναι σαφές ότι πλησιάζει τα όριά του. Οι υποδομές διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, κατακερματισμένες και μερικώς μόνον διαλειτουργικές, δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος: ενισχυμένη ασφάλεια, αύξηση της κυκλοφορίας, ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η ανάγκη καινοτομίας είναι επιτακτική.

  Το SESAR, ως τεχνολογική πτυχή του ευρωπαϊκού ενιαίου ουρανού, πρέπει:

  •  να προσαρμόσει τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στις νέες τεχνολογίες,

  •  να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη ρύθμιση των πτήσεων,

  •  να οργανώσει τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας,

  •  να καθορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες των εποπτικών αρχών και των παρόχων υπηρεσιών.

  Σήμερα, απαιτείται η αξιοποίηση των συστημάτων αεροπλοΐας που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση της πορείας των αεροσκαφών. Ωστόσο, η εισηγήτρια, υιοθετώντας μια πιο προωθημένη θέση, τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων, του SESAR και του GALILEO.

  Εκτός από τον αντίκτυπο στην ασφάλεια, και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον είναι επίσης σημαντικός. Η Επιτροπή εκτιμά ότι θα προκύψει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 4 έως 6% ανά πτήση.

  Περιεχόμενο του SESAR:

  Η νέα γενιά συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα ενσωματώνει πολύπλοκες συνδέσεις μεταξύ εδάφους και αεροσκάφους, καθώς και αυτοματοποιημένα εργαλεία για τους ελεγκτές και τους χειριστές. Καθώς η εναέρια κυκλοφορία είναι ουσιαστικά διεθνής, η εφαρμογή πρέπει να γίνει με συγχρονισμένο τρόπο. Τη στιγμή που υπάρχουν εγκατεστημένα στο έδαφος 60 διαφορετικά συστήματα ΔΕΚ και πραγματοποιούν πτήσεις περίπου 5.000 αεροσκάφη, το SESAR θα καλύψει το νομοθετικό κενό και θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα νομοθετικά μέτρα του ενιαίου ουρανού, να συγχρονίσει αποτελεσματικά την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι το SESAR προσφέρει κοινοτική προστιθέμενη αξία, καθώς κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναπτύξει μόνο του παρόμοιο σύστημα.

  Η κοινή επιχείρηση SESAR είναι έως σήμερα η πρώτη εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

  Το σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις.

  Η φάση του καθορισμού: κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, η οποία άρχισε το 2005 και θα διαρκέσει μέχρι το 2007, θα καθοριστεί ο χάρτης πορείας (γενικό σχέδιο ΔΕΚ), δηλαδή οι τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν και οι τρόποι οργάνωσης. Τα 60 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης προέρχονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το Eurocontrol (50/50).

  Η φάση της ανάπτυξης (2008-2013): κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, θα σχεδιαστούν τα συστήματα και θα κατασκευαστούν τα βασικά στοιχεία· το κόστος της εκτιμάται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (1/3 από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 1/3 από την Eurocontrol, 1/3 από τον ιδιωτικό τομέα).

  Η φάση της εφαρμογής (2014-2020)· σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η φάση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα και θα περιλαμβάνει την ευρεία εφαρμογή του σχεδίου στην Ευρώπη και τις συνδεδεμένες χώρες.

  Θέση της εισηγήτριας:

  Η εισηγήτρια οφείλει να υπενθυμίσει ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος αυτού έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία του προγράμματος.

  Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν και αυτές ένα σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να διασφαλίσουμε το τεχνολογικό μας προβάδισμα.

  Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση της κοινής επιχείρησης SESAR αφήνει, ωστόσο, εκκρεμή ορισμένα βασικά προβλήματα όπως ο ακριβής καθορισμός των φάσεων, οι εγγυήσεις για τη χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, ο εσωτερικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης και η αναθεώρησή του, η διαδικασία προσχώρησης νέων κρατών, το δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο και, τέλος, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά τον καθορισμό των φάσεων. Οι τροπολογίες καθορίζουν με σαφή τρόπο τις τρεις φάσεις του SESAR και περιορίζουν τη σύσταση της κοινής επιχείρησης στη δεύτερη φάση. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό της τρίτης φάσης.

  Η εισηγήτρια υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της θέσπισης μιας ρήτρας αναθεώρησης του στόχου, της διοίκησης και της διάρκειας της κοινής επιχείρησης. Δεδομένων των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν όσον αφορά την εκκίνηση του GALILEO, είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για τέτοια εμπόδια.

  Για την προσχώρηση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση, η εισηγήτρια ζητεί να προβλέπεται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση έχει χαρακτήρα ΕΣΙΔΤ, είναι επίσης σημαντικό να καθοριστούν συγκεκριμένοι όροι για την προσχώρηση. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα νέα μέλη έχουν ήδη συνάψει προηγουμένως με την Ένωση μια συμφωνία στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας. Πρέπει επίσης να προσκομίζουν αποδεικτικά για την εμπειρία τους στον τομέα της ΔΕΚ, τη συνεισφορά τους στην εφαρμογή του γενικού σχεδίου, τη χρηματοδοτική τους συνεισφορά και τις δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

  Χρηματοδότηση:

  Καθώς η πρώτη φάση του σχεδίου χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Eurocontrol, πρέπει να καθοριστούν οι όροι συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στη δεύτερη φάση. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης προβλέπει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση της ανάπτυξης του προγράμματος, θεσπίζοντας μια πιθανή εισφορά επί των τελών της αεροναυτιλίας.

  Φάση

  Έτη

  Χρηματοδότηση

  Φορείς

   

  Καθορισμός

   

  2005-2007

  60 εκατομμύρια ευρώ:

  Eurocontrol (30 εκατ. ευρώ)

  Κοινότητα (30 εκατ. ευρώ)

   

  Eurocontrol

   

  Ανάπτυξη

   

  2008-2013

  300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως:

  Κοινότητα (100 εκατ. ευρώ)

  Eurocontrol (100 εκατ. ευρώ)

  Βιομηχανία και άλλοι (100 εκατ. ευρώ)

   

   

  Κοινή

  Επιχείρηση

   

  Εφαρμογή

  2014-2020

  Βιομηχανία

  Βιομηχανία

   

  (Πηγή COM(2005)0602, σελ. 9)

  Από τα ανωτέρω φαίνεται πως η προσχώρηση ιδιωτικών επιχειρήσεων στην κοινή επιχείρηση μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις συμφερόντων. Συγκρούσεις συμφερόντων δημιουργούνται όταν ένα μέλος της κοινής επιχείρησης, από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο φορέα, δύναται να εκμεταλλευτεί την επαγγελματική ή επίσημη ιδιότητά του. Τα συμφέροντα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα διαφέρουν επίσης σημαντικά. Ενώ το πρόγραμμα έχει ουσιαστικά εμπορικό ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό τομέα, ο δημόσιος τομέας επιδιώκει άλλους στόχους, οι οποίοι αφορούν το κοινό συμφέρον, και πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενεργεί ανεξάρτητα από τα βιομηχανικά ή εμπορικά συμφέροντα.

  Ένα από τα ουσιώδη καθήκοντα της κοινής επιχείρησης είναι η προετοιμασία και η εκτέλεση των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών για τη φάση της ανάπτυξης. Για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέλη της κοινής επιχείρησης πρέπει να προστατεύονται από δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων. Στο τέλος της διαδικασίας, θα συναφθούν μεταξύ της κοινής επιχείρησης και των μελών της ειδικές συμβάσεις, όπου θα καθορίζονται οι ουσιαστικοί, τεχνικοί και χρηματοδοτικοί όροι.

  Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ρόλος του Eurocontrol, ιδρυτικού μέλους της κοινής επιχείρησης. Οι όροι γνωστοποίησης και χρήσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη φάση του καθορισμού θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με ειδικές συμφωνίες που θα συναφθούν με την κοινή επιχείρηση.

  Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

  Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρόταση δεν αναφέρεται καθόλου στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ενώ ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον κοινό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι θα απασχολεί προσωπικό και θα λαμβάνει χρηματοδότηση από την Κοινότητα, η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τις γενικές δημοσιονομικές διαδικασίες, ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων της και η βελτίωση της παρακολούθησης των διοικητικών δαπανών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να καλείται να γνωμοδοτεί για τον διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου, για τις αλλαγές του εσωτερικού κανονισμού, για την ενδεχομένη παράταση της χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης και θα έπρεπε να συμμετέχει ως παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο.

  Δεδομένων των πολλών και σημαντικών καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να εξευρεθεί μια καλύτερη ισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: δημόσιοι οργανισμοί, διακυβερνητικοί οργανισμοί, ιδιωτικός τομέας. Το δικαίωμα ψήφου θα εξισορροπείται και θα σταθμίζεται σε συνάρτηση με τη χρηματοδοτική συνεισφορά.

  Για τον διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου, η Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο έναν κατάλογο τριών υποψηφίων. Η θητεία, πενταετούς διάρκειας, ανανεώνεται για μέγιστη περίοδο τριών ετών.

  Συμπεράσματα:

  · Το SESAR θα είναι η πρώτη κοινή επιχείρηση που θα βασίζεται σε εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΕΣΙΔΤ) και θα δημιουργήσει, έτσι, προηγούμενο.

  · Το SESAR και το GALILEO είναι παράλληλα σχέδια με καθορισμένους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και οικονομικές αποδόσεις.

  · Το SESAR και η νομοθεσία για τον ενιαίο ουρανό θα μπορέσουν να διασφαλίσουν τη δημιουργία πολλών και σταθερών θέσεων απασχόλησης· η ευκαιρία αυτή αποτελεί ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της υλοποίησής του σχεδίου.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

  Κύριο Giles Chichester

  Πρόεδρο

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

  Θέμα:             Νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (COM(2005)0602 – C6‑0002/2006 – 2005/0235(CNS))[1]

  Κύριε Πρόεδρε,

  Με επιστολή της 26ης Μαρτίου 2006, ζητήσατε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, του Κανονισμού, σχετικά με την ισχύ και την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

  Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Απριλίου 2006.

  Στην επιστολή σας αναφέρονται τα εξής:

  "Με την παρούσα επιστολή ζητώ τη γνωμοδότηση της επιτροπής σας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού, σχετικά με την καταλληλότητα της προτεινόμενης από την Επιτροπή νομικής βάσης για την αναφερόμενη στον τίτλο πρόταση σχετικά με το SESAR.

  Η εισηγήτρια της επιτροπής ITRE, κ. Erna Hennicot-Schoepges, και ο συντάκτης γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN, κ. Philip Bradbourn, εξέτασαν την καταλληλότητα της προτεινόμενης νομικής βάσης, δηλαδή του άρθρου 171 της Συνθήκης ΕΚ (διαβούλευση), και δεν συμφωνούν με την επιλογή της Επιτροπής για δύο λόγους που συνδέονται με το στόχο και το σκοπό της πρότασης.

  Κατ' αρχήν η πρόταση έχει ένα μόνο στόχο: "να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας" (άρθρο 1, παράγραφος 2). Ο στόχος αυτός συμπίπτει με το στόχο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού[2]. Οι τέσσερις κανονισμοί, όμως, που διέπουν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό έχουν ως νομική βάση το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ (συναπόφαση).

  Τόσο η πρόταση για το SESAR όσο και ο κανονισμός για τον εναέριο χώρο έχουν κοινό δευτερεύοντα στόχο, το στόχο του εκσυγχρονισμού, ο οποίος συνίσταται στην αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, προκειμένου να διαμορφωθεί αποτελεσματικότερα και οικονομικά αποδοτικότερα η ροή της εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, δεν έχουν κοινή νομική βάση όσον αφορά τη διαδικασία· η πρόταση για το SESAR βασίζεται στη διαβούλευση, αλλά ο κανονισμός για τον εναέριο χώρο βασίζεται στη συναπόφαση.

  Δεύτερον, προτείνεται να επιτευχθεί ο γενικός στόχος με την υιοθέτηση της μεθόδου και των μέσων του προγράμματος GALILEO για την εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης (βλ. COM(2004)0477).

  Όσον αφορά τη μέθοδο, το SESAR θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις: φάση καθορισμού (2005-2007), φάση ανάπτυξης (2008-2013) και φάση εφαρμογής (2014-2020). Το πρόγραμμα GALILEO περιλαμβάνει τις αυτές τρεις φάσεις, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παρ' όλα αυτά, οι αποφάσεις για το SESAR λαμβάνονται με τη διαδικασία διαβούλευσης, ενώ οι αποφάσεις για το GALILEO με τη διαδικασία συναπόφασης.

  Όσον αφορά τα μέσα, το SESAR θα χρηματοδοτηθεί από τρεις πηγές: τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον προϋπολογισμό της Eurocontrol και τον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα GALILEO θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον ιδιωτικό τομέα. Το SESAR θα χρηματοδοτηθεί από τη θέση του προϋπολογισμού για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (06.06.01) και από τη θέση για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (06.03.01).Η νομική βάση του GALILEO βασίζεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα (άρθρο 156 ΣΕΚ) και στη συναπόφαση, ενώ η νομική βάση του SESAR βασίζεται στη διαβούλευση.

  Οι συντονιστές της επιτροπής ITRE εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πρέπει να κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της πρότασης για το SESAR. Η ITRE επανέλαβε την θέση που από μακρού υποστηρίζει το Κοινοβούλιο ότι δεν πρέπει να διακυβευθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στον τομέα της συναπόφασης· η αποδοχή της νομικής βάσης για το SESAR κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα προηγούμενο."

  Αξιολόγηση

  Τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης ΕΚ

  Το άρθρο που χρησιμοποιείται στην πρόταση οδηγίας ως νομική βάση είναι το άρθρο 171:

  Άρθρο 171

  Η Κοινότητα μπορεί να δημιουργεί κοινές επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υποδομή για την καλή εκτέλεση των προγραμμάτων κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.

  Πρέπει να επισημανθεί ότι η πρώτη παράγραφος του άρθρου 172 προβλέπει τα ακόλουθα:

  "Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει με ειδική πλειοψηφία τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 171."

  Το άρθρο που προτείνει η επιτροπή ITRE ως νομική βάση είναι το άρθρο 80, παράγραφος 2 που αφορά την κοινή πολιτική μεταφορών:

  Άρθρο 80

  1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

  2. Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία εάν, κατά ποιο μέτρο και κατά ποια διαδικασία, θα είναι δυνατό να θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.

  Είναι εφαρμοστέες οι διαδικαστικές διατάξεις του άρθρου 71.

  Τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα (το πρόγραμμα GALILEO βασίζεται στο άρθρο 156) έχουν ως ακολούθως:

  Άρθρο 155

  1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 154, η Κοινότητα:

  - καθορίζει ένα σύνολο προσανατολισμών που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις γενικές γραμμές των μελετώμενων δράσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων στους εν λόγω προσανατολισμούς προσδιορίζονται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος,

  - εκτελεί κάθε δράση που αποδεικνύεται αναγκαία για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων, ιδίως στον τομέα της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων,

  - μπορεί να υποστηρίζει σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που υποστηρίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία καθορίζονται στα πλαίσια των προσανατολισμών που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, ιδίως με τη βοήθεια μελετών σκοπιμότητας, εγγυήσεων δανείων ή επιδοτήσεων επιτοκίου. Η Κοινότητα δύναται επίσης να συμμετέχει στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων σχεδίων στον τομέα της υποδομής μεταφορών, στα κράτη μέλη, μέσω του Ταμείου Συνοχής, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161.

  Η δράση της Κοινότητας λαμβάνει υπόψη την εν δυνάμει οικονομική βιωσιμότητα των σχεδίων.

  2. Τα κράτη μέλη συντονίζουν μεταξύ τους, σε συνδυασμό με την Επιτροπή, τις πολιτικές που ακολουθούν σε εθνικό επίπεδο και που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 154. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισμού αυτού.

  3. Η Κοινότητα μπορεί να αποφασίζει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την προώθηση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων.

  Άρθρο 156

  Οι προσανατολισμοί και τα άλλα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 1 θεσπίζονται από το Συμβούλιο που αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

  Οι προσανατολισμοί και τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το έδαφος κράτους μέλους απαιτούν την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

  Γενικές παρατηρήσεις επί της νομικής βάσης

  Όλες οι νομικές πράξεις της Κοινότητας πρέπει να βασίζονται σε μια νομική βάση που ορίζεται στη Συνθήκη (ή σε άλλη νομική πράξη που πρόκειται να εφαρμόσουν). Η νομική βάση ορίζει την αρμοδιότητα της Κοινότητας ratione materiae και προσδιορίζει τον τρόπο άσκησης αυτής της αρμοδιότητας, ήτοι το νομοθετικό μέσο (ή τα νομοθετικά μέσα) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

  Λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της νομικής βάσης η επιλογή της έχει ουσιαστική σημασία, ιδιαίτερα για το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η νομική βάση καθορίζει το ρόλο που ενδεχομένως θα διαδραματίσει το Κοινοβούλιο στη νομοθετική διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Δικαστήριο, η επιλογή της νομικής βάσης δεν είναι υποκειμενική, αλλά πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες που να είναι επιδεκτικοί δικαστικού ελέγχου[3], όπως ο στόχος και το περιεχόμενο του υπό εξέταση μέτρου[4]. Επιπλέον, αποφασιστικός παράγοντας πρέπει να είναι ο κύριος στόχος του μέτρου[5]. Τούτο σημαίνει ότι η προτίμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εφαρμοσθεί η συναπόφαση και όχι η διαβούλευση δεν μπορεί να υπερβεί αυτό που προκύπτει από την ανάλυση του σκοπού και του περιεχομένου του προτεινόμενου μέτρου.

  Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης αποτελεί επαρκή νομική βάση ακόμη και αν το υπό εξέταση μέτρο έχει, δευτερευόντως, ως στόχο να πραγματοποιήσει έναν σκοπό που επιδιώκει ένα ειδικό άρθρο της Συνθήκης[6].

  Ανάλυση

  Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι ο στόχος και το περιεχόμενο του προτεινόμενου μέτρου. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ευρίσκεται στις αιτιολογικές σκέψεις και στις διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού.

  Η αιτιολογική σκέψη (1) αναφέρεται απλώς στους τέσσερις κανονισμούς που μνημονεύονται στην επιστολή της επιτροπής ITRE, με τους οποίους δημιουργείται ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός.

  Η αιτιολογική σκέψη (2) περιγράφει το σχέδιο SESAR για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη ως το τεχνολογικό σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

  Η αιτιολογική σκέψη (3) αναφέρει ότι το σχέδιο SESAR "στοχεύει στην ολοκλήρωση και το συντονισμό δραστηριοτήτων οι οποίες προηγουμένως διεξάγονταν κατά τυχαίο και ασυντόνιστο τρόπο στο πλαίσιο της Κοινότητας".

  Οι αιτιολογικές σκέψεις (4), (5) και (6) αναφέρουν ότι η φάση καθορισμού του SESAR ευρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη, πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του Eurocontrol και χρηματοδοτείται από την Κοινότητα δυνάμει των διευρωπαϊκών δικτύων και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurocontrol. Μετά το στάδιο του καθορισμού θα ακολουθήσουν τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής.

  Η αιτιολογική σκέψη (7) επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο τα τέλη διαδρομής είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν έσοδα για τη χρηματοδότηση έργων.

  Η αιτιολογική σκέψη (8) αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στην ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών.

  Η αιτιολογική σκέψη (9) εξηγεί ότι με την αποφυγή της επικάλυψης των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο SESAR δεν θα οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού ποσού της συμβολής των χρηστών του εναέριου χώρου στις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης.

  Η αιτιολογική σκέψη (10) επισημαίνει ότι, μετά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Eurocontrol, υπεγράφη συμφωνία-πλαίσιο για συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

  Η αιτιολογική σκέψη (11) επισημαίνει ότι ο δημόσιος προϋπολογισμός για το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου SESAR πρέπει να συμπληρωθεί με εισφορές από τον ιδιωτικό τομέα.

  Η αιτιολογική σκέψη (12) αναφέρει ότι λόγω του πλήθους των παραγόντων που θα χρειαστεί να υπεισέλθουν στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίζει τη συντονισμένη διαχείριση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου υλοποίησής του.

  Οι αιτιολογικές σκέψεις (13) και (14) υπογραμμίζουν ότι αυτή η οντότητα αυτή πρέπει να θεωρείται διεθνής οργανισμός όσον αφορά το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ η αιτιολογική σκέψη (14) προτείνει ότι η οντότητα αυτή πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ και οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος.

  Η αιτιολογική σκέψη (15) προτείνει ότι, δεδομένου ότι το SESAR είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης για το οποίο η χρηματοδότηση αιτιολογείται δυνάμει των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης, είναι αναγκαίο "να συσταθεί μια κοινή επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 171 της Συνθήκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης (2008-2013)".

  Η αιτιολογική σκέψη (16) αναφέρει ότι "το άρθρο 4 παράγραφος ζ) της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων έρευνας και ανάπτυξης".

  Η αιτιολογική σκέψη (17) αναφέρεται στο κύριο καθήκον της κοινής επιχείρησης: "να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σχέδιο SESAR με το συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα βασίζονται ιδίως στην εμπειρία του Eurocontrol".

  Η αιτιολογική σκέψη (18) αναφέρεται στην έδρα της κοινής επιχείρησης.

  Η αιτιολογική σκέψη (19) προβλέπει την εκπροσώπηση των χρηστών του εναέριου χώρου στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης, εφόσον μπορούν να καλύψουν τα τέλη διαδρομής και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν οικονομικά σε προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

  Οι αιτιολογικές σκέψεις (20), (21) και (22) αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης, στην επιτροπολογία και την ανάγκη σύστασης της κοινής επιχείρησης πριν από το τέλος της φάσης καθορισμού.

  Όσον αφορά τις διατάξεις, το άρθρο 1 έχει ως αντικείμενο τη σύσταση της κοινής επιχείρησης· στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά στον ειδικό σκοπό της επιχείρησης:

  Η κοινή επιχείρηση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με τη συνένωση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης στην Κοινότητα[7].Η επιχείρηση θα είναι αρμόδια ιδίως για την πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών:

   οργάνωση και συντονισμός της υλοποίησης του σχεδίου SESAR, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το «σχέδιο», που καταρτίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), με το συνδυασμό χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

   επικαιροποίηση του «σχεδίου» και έλεγχος της ορθής υλοποίησης·

   οργάνωση του τεχνικού έργου έρευνας και ανάπτυξης, επικύρωσης και μελέτης, που θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη της·

   εποπτεία των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη κοινών προϊόντων που προσδιορίζονται δεόντως στο «σχέδιο» και, εφόσον χρειάζεται, προκήρυξη ειδικών προσκλήσεων υποβολής προσφορών."

  Το άρθρο 2 αναφέρεται στο νομικό καθεστώς της κοινής επιχείρησης, το άρθρο 3 στον εσωτερικό της κανονισμό, το άρθρο 4 στις πηγές χρηματοδότησης και το άρθρο 5 στην επιτροπολογία. Το άρθρο 6 θεσπίζει ρήτρα αξιολόγησης και το άρθρο 7 αναφέρεται στην έναρξη ισχύος. Το Παράρτημα αφορά τον εσωτερικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης.

  Συμπέρασμα

  Η αξιολόγηση της εισηγήτριας της Επιτροπής Βιομηχανίας και του συντάκτη γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών βασίζεται, όπως φαίνεται, σε μια παρεξήγηση. Από τις αιτιολογικές σκέψεις και από το άρθρο 1, παράγραφος 2 προκύπτει σαφώς ότι στόχος της πρότασης δεν είναι "να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας", αν και αυτό είναι μέσο για την επίτευξη του στόχου, αλλά η σύσταση κοινής επιχείρησης, της οποίας καθήκον θα είναι η "συνένωση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης στην Κοινότητα". Τούτο προκύπτει σαφώς από το άρθρο 1, παράγραφος 2 της πρότασης και από τα καθήκοντα της κοινής επιχείρησης, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω πρόταση (βλ. ανωτέρω).

  Τούτο προκύπτει και από τις αιτιολογικές σκέψεις. Ενώ οι αιτιολογικές σκέψεις (1) έως(11) εκθέτουν το ιστορικό του SESAR, αναφέρουν τους στόχους του και διευκρινίζουν ότι δεν θα σημειωθεί αύξηση στη συμβολή των χρηστών του εναέριου χώρου στις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης, οι σκέψεις αυτές δεν αντικατοπτρίζονται σε ουσιαστικές διατάξεις. Αντιθέτως, οι διατάξεις που ακολουθούν καθιστούν σαφές ότι οι στόχοι και ο σκοπός της κοινής επιχείρησης επικεντρώνονται στη διασφάλιση της συντονισμένης διαχείρισης των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου υλοποίησής του (αιτιολογική σκέψη 12), στη διαχείριση του δημόσιου σχεδίου έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (αιτιολογική σκέψη 13), στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (αιτιολογική σκέψη 15) και στην οργάνωση και στον συντονισμό του σχεδίου SESAR με το συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα βασίζονται ιδίως στην εμπειρία του Eurocontrol (αιτιολογική σκέψη 16), πράγμα το οποίο αναφέρεται ως το κύριο καθήκον της κοινής επιχείρησης.

  Αναμφισβήτητα είναι ευχής έργον να μπορέσει η κοινή επιχείρηση "να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας"· ο στόχος αυτός όμως δεν αποτελεί και τον άμεσο στόχο της πρότασης κανονισμού για τη σύσταση αυτής της κοινής επιχείρησης. Αυτό θα μπορούσε να είναι αντίθετο προς τον κανονισμό αριθ. 551/2004 τον οποίο μνημονεύει στην επιστολή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας και του οποίου στόχος και σκοπός είναι η οργάνωση και η χρήση του εναέριου χώρου.

  Βασικός στόχος της πρότασης, κατά την έννοια της νομολογίας, είναι η σύσταση κοινής επιχείρησης για την αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων κοινοτικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (βλ. μεταξύ άλλων, την αιτιολογική σκέψη 9), τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

  Κατά συνέπεια, η μόνη δυνατή νομική βάση είναι το άρθρο 171 (Η Κοινότητα μπορεί να δημιουργεί κοινές επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υποδομή για την καλή εκτέλεση των προγραμμάτων κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης), δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη διάταξη στη Συνθήκη ΕΚ που προβλέπει τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Το γεγονός ότι η διάταξη αυτή προβλέπει μόνο τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και όχι τη συναπόφαση δεν έχει σημασία.

  Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Απριλίου 2006, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, ομόφωνα[8], να σας συστήσει ότι το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί τη δέουσα νομική βάση.

  Με εξαιρετική εκτίμηση,

  Giuseppe Gargani

  20.9.2006

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  (COM(2005)0602 – C6‑0002/2006 – 2005/0235(CNS))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Philip Bradbourn

  (*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών - Άρθρο 47 του Κανονισμού

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Πρόταση της Επιτροπής

  Υπολογίζεται ότι οι εναέριες συγκοινωνίες στην Ευρώπη θα υπερδιπλασιαστούν κατά τα προσεχή 20 χρόνια ή και θα τριπλασιαστούν ακόμη σε ορισμένες περιοχές. Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για τις εναέριες μεταφορές έχει καταστεί μείζων πρόκληση για την Ευρώπη: η ταχεία ανάπτυξη των εναερίων μεταφορών που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες δεν συνοδεύθηκε από το ριζικό εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

  Με τη νομοθεσία για τον "ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό" που θεσπίστηκε το 2004, η οργάνωση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας αναμορφώθηκε εκ βάθρων: οι ρόλοι και οι ευθύνες των εποπτικών αρχών και των παρόχων υπηρεσιών καθορίστηκαν με σαφήνεια ενώ δημιουργήθηκαν διασυνοριακές ομάδες εναερίου χώρου. Αυτό επιβάλλει μια μείζονα αναδιοργάνωση του τομέα.

  Η Επιτροπή έχει σήμερα υποβάλλει μια πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ενός συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας ("SESAR") και τη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης. Το SESAR αποτελεί τεχνολογικό στοιχείο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

  Η πρόταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μεθόδων οργάνωσης και βιομηχανικών συστημάτων που είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εναερίων μεταφορών κατά τα προσεχή 20 χρόνια. Το SESAR είναι πρωτίστως ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης και αποσκοπεί να συνενώσει και να συντονίσει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Το SESAR θα καταστήσει δυνατή την τυποποίηση του εξοπλισμού ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει το στόχο αυτό στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης κράτους-ιδιωτών με συνδυασμό πόρων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης (άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ).

  Το SESAR περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

  1. Η φάση σχεδιασμού (2005 - 2007):

  Κατά τη φάση αυτή πρόκειται να εκπονηθεί το σχέδιο εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη: θα ληφθούν τεχνολογικά μέτρα και θα καθοριστούν οι προτεραιότητες για τον εκσυγχρονισμό καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Η φάση αυτή θα απαιτήσει προϋπολογισμό ύψους 60 εκατ. €, από τα οποία το ήμισυ θα διατεθεί από την Κοινότητα από τον προϋπολογισμό ΤΕΝ-Τ. Το υπόλοιπο μισό θα προέλθει από το Eurocontrol.

  2. Η φάση ανάπτυξης (2008 - 2013):

  Κατά τη φάση αυτή θα θεσπιστούν οι τεχνολογικές βάσεις για τη νέα γενεά συστημάτων. Η φάση αυτή απαιτεί χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. € ετησίως: 100 εκατ. € από κοινοτικά κονδύλια (η φάση αυτή λήγει με το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 - 2013), 100 εκατ. € από το Eurocontrol και 100 εκατ. € από τις επιχειρήσεις. Τα κοινοτικά κονδύλια θα προέλθουν από τα προγράμματα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης και από τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

  3. Η φάση υλοποίησης (2014 - 2020):

  Η φάση υλοποίησης θα συμπέσει με την ευρείας κλίμακας εγκατάσταση των νέων συστημάτων και τη θέση σε εφαρμογή των σχετικών λειτουργιών. Κατά τη φάση υλοποίησης οι επιχειρήσεις θα είναι πλήρως υπεύθυνες για τη χρηματοδότηση.

  Παρατηρήσεις

  Ο εισηγητής επιδοκιμάζει κατ' αρχήν την πρόταση της Επιτροπής. Το SESAR αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ωστόσο, ορισμένες πτυχές του σχεδίου κανονισμού καθώς και των ρυθμίσεων απαιτούν ορισμένες διευκρινίσεις και αναδιατύπωση.

  Εν πρώτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν κατ' επανάληψη εκφράσει την προσήλωσή τους στο SESAR ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Προκειμένου το SESAR να στεφθεί με επιτυχία πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη συνεργάζονται στενά και ότι οι επιχειρήσεις συμμετέχουν με τον κατάλληλο τρόπο σε όλες τις φάσεις. Το SESAR πρέπει να αποτελέσει πρωτοβουλία των επιχειρήσεων και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει κατά συνέπεια να μπορεί να αποκτήσει επαρκή αριθμό δικαιωμάτων ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο. Για το λόγο αυτό ο εισηγητής προτείνει τη μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου για την Κοινότητα: τα δικαιώματα ψήφου της Κοινότητας πρέπει να περιοριστούν στο 25% του συνολικού αριθμού των ψήφων. Όσον αφορά το Eurocontrol, ο ρόλος του πρέπει να επανεξεταστεί: το Eurocontrol πρέπει να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο υπό την ιδιότητα ως τεχνικού/συμβουλευτικού μέρους.

  Κατά δεύτερο λόγο, όσον αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης η Επιτροπή προβλέπει το 1/3 να προέλθει από κοινοτικά κονδύλια, το 1/3 από εισφορές του Eurocontrol και το 1/3 από τις επιχειρήσεις κατά τη φάση ανάπτυξης. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η χρηματοδότηση από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να είναι ίση κατά τη διάρκεια της εν λόγω φάσης και καταθέτει μια τροπολογία επί του σημείου αυτού. Όσον αφορά τη φάση υλοποίησης, το σχέδιο της Επιτροπής είναι λογικό και η φάση αυτή πρέπει να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις.

  Η ιδέα της επιβολής ενός πρόσθετου τέλους στα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ο εισηγητής έχει την αίσθηση ότι τα τέλη χρήσης είναι αρκούντος υψηλά. Μέσω των κονδυλίων του Eurocontrol τα τέλη χρήσης θα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του SESAR. Με βάση μια επιτυχή φάση σχεδιασμού, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι πόροι από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα χωρίς την επιβολή ενός ακόμη τέλους.

  Πρέπει να τονιστεί ότι διατυπώνονται ανησυχίες όσον αφορά τη νομική βάση της παρούσας πρότασης: η Επιτροπή έχει επιλέξει το άρθρο 171 της Συνθήκης (διαδικασία διαβούλευσης), επειδή η νομοθετική πρόταση αφορά τη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά η πρόταση θα διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και ως τέτοια είναι στενά συνδεδεμένη με τη νομοθεσία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Ενώ η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου δεν θεώρησε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την τροποποίηση της νομικής βάσης προς την κατεύθυνση της συναπόφασης, ο εισηγητής προτίθεται να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό σε στενή συνεργασία με την κ. Hennicot-Schoepges, εισηγήτρια της αρμόδιας Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας (ΙΤRΕ).

  Τέλος ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροπολογίες όσον αφορά το διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου, τη δυνατότητα σύγκλισης έκτακτων συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και τον καθορισμό της πλειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο. Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου SESAR, προτείνεται επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ρητή αναφορά στη δυνατότητά του να ζητεί εκθέσεις προόδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τρία χρόνια.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[9]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

  Τροπολογία 1

  Αιτιολογική σκέψη 1

  - έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 171,

  - έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 171 και 173,

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, συγκεκριμένα δε με την Απόφαση της 26ης Μαρτίου 1987 (υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, συλ. 1493), την Απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 1991 (Επιτροπή κατά Συμβουλίου. Απόφαση 300/89, Συλ. I-2867 ) και την Απόφαση της 26ης Απριλίου 1996 (Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-271/94, Συλ. I. 1689), η προσθήκη αυτή καθιστά δυνατή τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη δημιουργία, ανάπτυξη και ίδρυση της κοινής επιχείρησης.

  Τροπολογία 2

  Αιτιολογική σκέψη 3

  (3) Το σχέδιο SESAR στοχεύει στην ολοκλήρωση και το συντονισμό δραστηριοτήτων οι οποίες προηγουμένως διεξάγονταν κατά τυχαίο και ασυντόνιστο τρόπο στο πλαίσιο της Κοινότητας.

  (3) Το σχέδιο SESAR στοχεύει στην ολοκλήρωση και το συντονισμό δραστηριοτήτων οι οποίες προηγουμένως διεξάγονταν κατά τυχαίο και ασυντόνιστο τρόπο στο πλαίσιο της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των πιο απομακρυσμένων και εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 299º, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

  Αιτιολόγηση

  Νομική διευκρίνιση, σύμφωνα με τη Συνθήκη.

  Τροπολογία 3

  Αιτιολογική σκέψη 7

  (7)       Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, τα τέλη διαδρομής είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν έσοδα για έργα που αποσκοπούν στην υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών του εναέριου χώρου ή/και παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο τη βελτίωση των συλλογικών υποδομών αεροναυτιλίας, την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη χρήση του εναέριου χώρου.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή προσθέτου τέλους στα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να αποφευχθεί. Τα τέλη χρήσης θα συμβάλλουν στο πρόγραμμα μέσω του Eurocontrol. Η επιτυχής έκβαση της φάσης σχεδιασμού πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις (και τη δημόσια χρηματοδότηση).

  Τροπολογία 4

  Αιτιολογική σκέψη 11

  (11)     Ο δημόσιος προϋπολογισμός για το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου SESAR πρέπει να συμπληρωθεί με εισφορές από τον ιδιωτικό τομέα.

  (11)     Ο δημόσιος προϋπολογισμός για το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου SESAR πρέπει να συμπληρωθεί με εισφορές από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη φάση ανάπτυξης (2008 - 2013) οι εισφορές αυτές πρέπει να ανέλθουν στο 50% του προϋπολογισμού.

  Αιτιολόγηση

  Το SESAR θα πρέπει να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους. Ωστόσο, εάν το SESAR πρόκειται να αποτελέσει μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, αυτό πρέπει να αντανακλάται και στη χρηματοδότηση της φάσης ανάπτυξης.

  Τροπολογία 5

  Αιτιολογική σκέψη 14

  (14) Η οντότητα αυτή πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ και οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος.

  (14) Η οντότητα αυτή πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ και οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους νομικής και κοινωνικής εναρμόνισης είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι οι μισθοί θα ακολουθούν τις διατάξεις σχετικά με το Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

  Τροπολογία 6

  Αιτιολογική σκέψη 15

  (15) Το SESAR είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης για το οποίο η χρηματοδότηση αιτιολογείται δυνάμει των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συσταθεί μια κοινή επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 171 της Συνθήκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης (2008-2013).

  (15) Το SESAR είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης για το οποίο η χρηματοδότηση αιτιολογείται δυνάμει των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συσταθεί μια κοινή επιχείρηση δυνάμει των άρθρων 171 και 173 της Συνθήκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης (2008-2013).

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη διπλή νομική βάση, δηλαδή τα άρθρα 171 και 173 ΣΕΚ.

  Τροπολογία 7

  Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

   

  (17a) Θα ήταν σκόπιμο να εξασφαλισθεί η δέουσα εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε όλες αυτές τις φάσεις, ιδιαίτερα δε στη φάση της ανάπτυξης (2008-2013), ώστε να διασφαλισθεί η ευθύνη των συμμετεχόντων από τον ιδιωτικό τομέα κατά τη φάση της εφαρμογής (2014-2020).

  Αιτιολόγηση

  Οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με το θέμα της ευθύνης, όταν πρόκειται για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος, αν δεν εμπλέκονται δεόντως στην ανάπτυξη των τεχνολογικών βάσεων.

  Τροπολογία 8

  Άρθρο 2, παράγραφος 3

  3. Η κοινή επιχείρηση εξαιρείται από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα, εξαιρείται από την καταβολή τελών εγγραφής και εταιρικών ή παρόμοιων φόρων. Οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της κοινής επιχείρησης εξαιρούνται από κάθε εθνικό φόρο εισοδήματος.

  3. Η κοινή επιχείρηση εξαιρείται από φορολογία από τα κράτη μέλη όσον αφορά φόρους άλλους από το Φ.Π.Α και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα, εξαιρείται από την καταβολή τελών εγγραφής και εταιρικών ή παρόμοιων φόρων. Οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό της κοινής επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους νομικής και κοινωνικής εναρμόνισης είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι οι μισθοί θα ακολουθούν τις διατάξεις σχετικά με το Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

  Τροπολογία 9

  Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (β)

  β)        πιθανή εισφορά επί των τελών της αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004. Η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 τη διαδικασία συλλογής και χρήσης αυτής της εισφοράς.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή προσθέτου τέλους στα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να αποφευχθεί. Τα τέλη χρήτης θα συμβάλλουν στο πρόγραμμα μέσω του Eurocontrol. Η επιτυχής έκβαση της φάσης σχεδιασμού πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις (και τη δημόσια χρηματοδότηση).

  Τροπολογία 10

  Άρθρο 4, παράγραφος 2

  2. Η συνεισφορά της Κοινότητας προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης και των διευρωπαϊκών δικτύων.

  2. Η συνεισφορά της Κοινότητας προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης.

  Αιτιολόγηση

  Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών αποτελούν μείζον όργανο για την επίτευξη της Στρατηγικής της Λισαβώνας και των στόχων του Λευκού Βιβλίου για την πολιτική μεταφορών. Ο προϋπολογισμός που έχει συμφωνηθεί για τα ΤΕΝ-Τ ήδη δεν επαρκεί για την υλοποίηση όλων των υφισταμένων σχεδίων προτεραιότητας.

  Τροπολογία 11

  Άρθρο 6

  Κάθε τρία χρόνια από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και με την εκπνοή της θητείας της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινή επιχείρηση και τις μεθόδους εργασίας της.

  Σύμφωνα με το άρθρο 173 της Συνθήκης, από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και με την εκπνοή της θητείας της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινή επιχείρηση και τις μεθόδους εργασίας της. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών και για τα συμπεράσματα που πρέπει συναχθούν από αυτές.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι Κοινοβούλιο και Συμβούλιο τηρούνται πλήρως και συνεχώς ενήμερα για τα αποτελέσματα και τις μεθόδους εργασίας της κοινής επιχείρησης.

  Η κοινή επιχείρηση του SESAR αποτελεί μακροπρόθεσμο σχέδιο για το οποίο απαιτούνται τακτικές αξιολογήσεις προκειμένου να εντοπίζονται το ταχύτερο δυνατόν οι ελλείψεις και οι καθυστερήσεις. Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή πρέπει να καταστεί σαφής.

  Τροπολογία 12

  Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (στ α) (νέο)

   

  (στ a) εκπρόσωπο των αρμόδιων επιστημονικών ιδρυμάτων ή της αρμόδιας επιστημονικής κοινότητας, που ορίζεται από τον οργανισμό εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Αιτιολόγηση

  Η προσθήκη έγινε για τον προφανή λόγο ότι ο επιστημονικός έλεγχος είναι απαραίτητος.

  Τροπολογία 13

  Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 2

  2. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης διαθέτουν ορισμένες ψήφους ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής επιχείρησης. Ωστόσο, η Κοινότητα και το Eurocontrol διαθέτουν ο καθένας το 30% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού ψήφων και ο εκπρόσωπος των χρηστών του εναέριου χώρου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο β) διαθέτει το 10% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων.

  2. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, τα μέλη της κοινής επιχείρησης διαθέτουν ορισμένες ψήφους ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής επιχείρησης. Ωστόσο, η Κοινότητα και το Eurocontrol διαθέτουν ο καθένας το 30% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού ψήφων, ο εκπρόσωπος των χρηστών του εναέριου χώρου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφο 1 σημείο β) διαθέτει το 10% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων· και ο εκπρόσωπος των παρόχων υπηρεσιών αεροπλοΐας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο γ), διαθέτει και αυτός το 10% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους νομικής σαφήνειας.

  Έχοντας υπόψη τη σημαντική αποστολή που εκπληρούν οι εκπρόσωποι των παρόχων υπηρεσιών αεροπλοΐας, είναι σημαντικό να διαθέτουν το 10% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων.

  Τροπολογία 14

  Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 5 α (νέα)

   

  5 A. Οι αποφάσεις σχετικά με την έγκριση της Στρατηγικής ATM και των σχετικών τροποποιήσεων απαιτούν θετική ψήφο όλων των ιδρυτικών μελών. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται όταν οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία γ) και στα) εκφράσουν ομόφωνα τη διαφωνία τους.

  Αιτιολόγηση

  Η προσθήκη αιτιολογείται εκ της ανάγκης να εξασφαλισθεί συνέπεια των αποφάσεων κατά την υποβολή τροπολογιών στην Στρατηγική ΑΤΜ.

  Τροπολογία 15

  Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

  (γ) να διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο και να εγκρίνει το οργανόγραμμα·

  (γ) να διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 και να εγκρίνει το οργανόγραμμα·

  Αιτιολόγηση

  Νομική διευκρίνιση σε συνάρτηση με τις προταθείσες τροπολογίες.

  Τροπολογία 16

  Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 1

  2.        Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται είτε κατ' αίτηση του ενός τρίτου των μελών του διοικητικού συμβουλίου που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30% των δικαιωμάτων ψήφου, είτε κατ' αίτηση της Κοινότητας ή του διευθύνοντος συμβούλου του.

  2.        Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται είτε κατ' αίτηση του ενός τρίτου των μελών του διοικητικού συμβουλίου που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30% των δικαιωμάτων ψήφου, είτε κατ' αίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του.

  Αιτιολόγηση

  Η δυνατότητα σύγκλισης έκτακτων συνεδριάσεων κατόπιν αιτήσεως του 1/3 των μελών του διοικητικού συμβουλίου κρίνεται επαρκής για την Κοινότητα. Δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο όρο.

  Τροπολογία 17

  Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 1

  1. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση της κοινής επιχείρησης και είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπός της. Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία.

  1. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση της κοινής επιχείρησης και είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπός της. Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής βάσει των αποτελεσμάτων του δημόσιου διαγωνισμού πρόσληψης. Εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αποσκοπεί να ενισχύσει το πλήρες άνοιγμα και την απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας πρόσληψης που πρέπει να βασίζεται στην αξιοκρατία και να λαμβάνει υπόψη τα προσόντα όλων των υποψηφίων.

  Τροπολογία 18

  Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 3, εδάφιο 2

  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εγγράφονται ατομικά ή συλλογικά, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής, της 6.05.2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ποσό αυτό μειώνεται στα 250.000 € όποια και αν είναι η στιγμή της προσχώρησής τους.

  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εγγράφονται ατομικά ή συλλογικά, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής, της 6.05.2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ποσό αυτό μειώνεται στα 250.000 € όποια και αν είναι η στιγμή της προσχώρησής τους. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το ποσό αυτό τμηματικά εντός μιας συμφωνηθείσας περιόδου.

  Αιτιολόγηση

  Οι ΜΜΕ δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 250000 € εφάπαξ. Για να καταβάλουν, ενδεχομένως, το ποσό αυτό, οι ΜΜΕ καταφεύγουν στη χρηματαγορά για να δανειστούν. Δεδομένου ότι η πιστοληπτική μίας ΜΜΕ είναι, κατά κανόνα, μικρότερη από αυτή μιας μεγάλης επιχείρησης, είναι σημαντικό να κατανεμηθεί η μέγιστη εισφορά της σε πλείονες δόσεις, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα εξωτερικού δανεισμού, μειώνοντας βραχυπρόθεσμα το οικονομικό βάρος και αυξάνοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης εξόφλησης.

  Τροπολογία 19

  Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 6

  6.        Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην Επιτροπή το ύψος και τη βάση της εκτίμησης της εισφοράς επί των τελών αεροναυτιλίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή προσθέτου τέλους στα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να αποφευχθεί. Τα τέλη χρήσης θα συμβάλλουν στο πρόγραμμα μέσω του Eurocontrol. Η επιτυχής έκβαση της φάσης σχεδιασμού πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις (και τη δημόσια χρηματοδότηση).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2006/0235(CNS)]

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  ITRE

  Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN
  24.1.2006

  Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

  24.1.2006

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

  Philip Bradbourn
  06.2.2006

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

   

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  20.6.2006

  13.9.2006

   

   

   

  Ημερομηνία της έγκρισης

  13.9.2006

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  + :

  - :

  0 :

  37

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Zsolt László Becsey, Guy Bono, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Brian Simpson

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

  ...

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS)

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  4.1.2006

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE
  17.1.2006

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG
  17.1.2006

  TRAN
  17.1.2006

  JURI
  17.1.2006

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
    Ημερομηνία της απόφασης

  BUDG

  23.3.2006

   

   

   

   

  Ενισχυμένη συνεργασία
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN
  18.5.2006

   

   

   

   

  Εισηγητής(ές)
    Ημερομηνία ορισμού

  Erna Hennicot-Schoepges
  26.1.2006

  Philip Bradbourn

  6.2.2006

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

   

  Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
    Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

   

  /

  JURI
  20.4.2006

  Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
    Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

   

   

   

  Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

   

  Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  19.4.2006

  30.5.2006

  11.9.2006

  9.10.2006

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.10.2006

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Attard-Montalto, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Den Dover, Jan Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  27.10.2006

   

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

  ...

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ρυθμίζεται από τέσσερις κανονισμούς (ΕΚ): αριθ. 549/2004 (κανονισμός πλαίσιο)· 550/2004 (κανονισμός σχετικά με την παροχή υπηρεσιών)· 551/2004 (κανονισμός για τον εναέριο χώρο) και 552/2004 (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα).
  • [3]  Υπόθεση 45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλογή 1439, παράγραφος 5.
  • [4]  Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλογή I-287, παράγραφος 10.
  • [5]  Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλογή I-7079, παράγραφος 27.
  • [6]  Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλογή I-7079, παράγραφοι 27-28· υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco [2002] Συλλογή I-11453, παράγραφοι 93-94.
  • [7]  Η έμφαση σε αυτό το χωρίο δίδεται από τον συντάκτη της γνωμοδότησης.
  • [8]  Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Andrzej Jan Szejna (αντιπρόεδρος), Katalin Lévai (αντιπρόεδρος), Diana Wallis (συντάκτρια γνωμοδότησης), Maria Berger, Rosa Díez González, Adeline Hazan (αναπλ. Nicola Zingaretti), Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas και Jaroslav Zvěřina.
  • [9]  ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.