Betänkande - A6-0382/2006Betänkande
A6-0382/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ett projekt för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) och om bildande av det gemensamma företaget SESAR

27.10.2006 - (KOM(2005)0602 – C6‑0002/2006 – 2005/0235(CNS)) - *

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Erna Hennicot-Schoepges
Rådgivande utskotts föredragande (*):
Philip Bradbourn, utskottet för transport och turism
(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen

Förfarande : 2005/0235(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0382/2006

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ett projekt för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) och om bildande av det gemensamma företaget SESAR

(KOM(2005)0602 – C6‑0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0602)[1],

–   med beaktande av artikel 171 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0002/2006),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6‑0382/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Beaktandeled 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 171,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 171 och 173,

Motivering

Enligt gällande rättspraxis, särskilt domen av den 26 mars 1987 (mål C-45/86, kommissionen mot rådet, s. 1493), domen av den 11 februari 1991 (kommissionen mot rådet, mål C-300/89, s. I-2867) och domen av den 26 april 1996 (parlamentet mot rådet, mål C-271/94, s. I-1689) gör ändringen det möjligt för parlamentet att i större utsträckning delta i bildandet, utvecklandet och etableringen av gemensamma företag.

Ändringsförslag 2

Skäl 2

(2) Projektet för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat SESAR, behandlar de tekniska aspekterna av det gemensamma europeiska luftrummet. Syftet är att bygga upp en flygledningsstruktur inom gemenskapen som främjar en säker och miljövänlig utveckling av flygtransporterna och drar nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom ramen för andra program, t.ex. Galileo.

(2) Projektet för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat SESAR, behandlar de tekniska aspekterna av det gemensamma europeiska luftrummet. Syftet är att bygga upp en flygledningsstruktur inom gemenskapen som främjar en säker, energieffektiv och miljövänlig utveckling av flygtransporterna och drar nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom ramen för andra program, t.ex. Galileo. Syftet är även att integrera hastighetsbegränsning för luftfartyg, av energieffektivitetsskäl, och intensivt samarbete med väderleksprognostjänster för att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen.

Motivering

Den större effektiviteten hos flygledningstjänsten har en potential att uppnå en bättre anpassad hastighetsbegränsning för att minska förbrukningen av fotogen, och den möjliggör även en styrning av flygplanen till flygrutter som enligt väderleksprognoserna är mindre känsliga för kondensstrimmor.

Ändringsförslag 3

Skäl 3

(3) SESAR är tänkt att förena och koordinera de spridda åtgärder som tidigare har vidtagits utan samordning i gemenskapen.

(3) SESAR är tänkt att förena och koordinera de spridda åtgärder som tidigare har vidtagits utan samordning i gemenskapen, även de i avlägsna områden och i de yttersta randområdena, i enlighet med artikel 299.2 i fördraget.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa rättslig klarhet i enlighet med fördraget.

Ändringsförslag 4

Skäl 6

(6) Utformningsfasen kommer att följas av en fas då moderniseringsplanen genomförs i två etapper: utveckling (2008–2013) och installation (2014–2020).

(6) Utformningsfasen kommer att följas av två faser: en utvecklingsfas (2008–2013) och en installationsfas (2014–2020).

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 1.1a (ny), där det i motiveringen anförs argument för tre separata faser som är beroende av varandra.

Ändringsförslag 5

Skäl 6a (nytt)

 

(6a) Det huvudsakliga innehållet bör fastställas för varje enskild fas, och när det gäller utvecklingsfasen bör de rättsliga bestämmelserna anges i ett separat förslag.

Motivering

Detta ändringsförslag bör behandlas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 1.1a (ny), vars motivering är mer utförlig.

Ändringsförslag 6

Skäl 7

(7) Enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 550/2004 får undervägsavgifter användas för att gynna ”projekt som stödjer specifika kategorier av luftrummets användare och/eller leverantörer av flygtrafiktjänster i syfte att förbättra den gemensamma infrastrukturen för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och användningen av luftrummet”.

utgår

Motivering

Man måste undvika att flygtrafikavgiften beläggs med ytterligare en avgift. Det finns redan trafikavgifter som kommer att bidra till programmet via Eurocontrol. En lyckad utformningsfas bör skapa ett klart affärsmässigt argument som utlöser nödvändiga privata investeringar (och offentlig finansiering).

Ändringsförslag 7

Skäl 11

(11) Den offentliga sektorns bidrag till SESARs genomförandefas bör kompletteras med bidrag från den privata sektorn.

(11) Den offentliga sektorns bidrag till SESARs utvecklings- och installationsfaser bör kompletteras med bidrag från den privata sektorn. Under utvecklingsfasen bör dessa bidrag utgöra 50 % av budgeten.

Motivering

SESAR bör göra det möjligt för industrin att anlita hela sin expertis. Om SESAR emellertid skall vara ett initiativ från industrin, måste detta också återspeglas i finansieringen av utvecklingsfasen.

Ändringsförslag 8

Skäl 12

(12) Med tanke på det stora antal aktörer som kommer att vara inblandade i denna process och de finansiella medel och den tekniska expertis som kommer att krävas, är det nödvändigt att en juridisk person samordnar förvaltningen av de medel som avsätts för SESAR under genomförandefasen.

(12) Med tanke på det stora antal aktörer som kommer att vara inblandade i denna process och de finansiella medel och den tekniska expertis som kommer att krävas, är det nödvändigt att en juridisk person samordnar förvaltningen av de medel som avsätts för SESAR under utvecklingsfasen.

Motivering

Kommissionens text är tvetydig såtillvida att ”genomförande” inte utgör en separat fas. Genomförande – enligt ändringsförslaget till artikel 1.1a (ny) – sker i samtliga tre faser.

Ändringsförslag 9

Skäl 13

(13) Organet, som skall ha till uppgift att förvalta ett offentligt forskningsprojekt av europeiskt intresse, bör betraktas som en internationell organisation enligt artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund, och artikel 23.1 andra strecksatsen i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor.

(13) Organet skall ha till uppgift att förvalta ett offentligt forskningsprojekt av europeiskt intresse enligt artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund, och artikel 23.1 andra strecksatsen i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ett annat ändringsförslag till artikel 2.2, i vilket argument framförs för att gemensamma företag inte nödvändigtvis bör betraktas som internationella organisationer.

Ändringsförslag 10

Skäl 14

(14) Dessutom bör medlemsstaterna undanta organet från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter, och de anställdas löner bör inte inkomstbeskattas.

(14) Dessutom bör medlemsstaterna undanta organet från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter, och de anställdas löner bör vara förenliga med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

För den rättsliga och sociala konsekvensens skull är det viktigt att klargöra att lönerna måste vara förenliga med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Ändringsförslag 11

Skäl 15

(15) SESAR är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bör finansieras inom ramen för gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. Ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget är alltså en förutsättning för en framgångsrik teknisk utveckling av flygkontrollsystemen under utvecklingsfasen (2008–2013).

(15) SESAR är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bör finansieras inom ramen för gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. Ett gemensamt företag enligt artiklarna 171 och 173 i fördraget är alltså en förutsättning för en framgångsrik teknisk utveckling av flygkontrollsystemen under utvecklingsfasen (2008–2013).

Motivering

För att skapa förenlighet med de båda rättsliga grunderna, artiklarna 171 och 173 i EG‑fördraget.

Ändringsförslag 12

Skäl 17

(17) Det gemensamma företagets huvuduppgift bör vara att organisera och samordna SESAR genom att sammanföra offentliga och privata medel med hjälp av tekniskt bistånd utifrån, särskilt från företagets medlemmar och särskilt i fråga om erfarenheter från Eurocontrol.

(17) Det gemensamma företagets huvuduppgift bör vara att organisera och samordna SESAR genom att sammanföra offentliga och privata medel med hjälp av tekniskt bistånd utifrån, särskilt från företagets medlemmar och särskilt i fråga om erfarenheter och expertis från Eurocontrol.

Motivering

Hänvisningen till Eurocontrol måste kompletteras med ett omnämnande av denna organisations civila och militära expertis som täcker en period på 40 år.

Ändringsförslag 13

Skäl 17a (nytt)

(17a) Det är önskvärt att den privata sektorn deltar på ett ändamålsenligt sätt i alla faser, särskilt i utvecklingsfasen för att garantera de privata aktörernas ansvar under installationsfasen.

Motivering

Näringslivet kan ha vissa ansvarsproblem då ett nytt system införs om de inte deltar på ett ändamålsenligt sätt i utvecklingen av de tekniska grunderna.

Ändringsförslag 14

Skäl 20

(20) Företagets organisationsstruktur och arbetssätt bör fastställas i företagets stadgar.

(20) Företagets organisationsstruktur, arbetssätt, rutiner för undvikande av intressekonflikter och dess personaltillsättningsförfaranden bör fastställas i företagets stadgar i enlighet med bilagan.

Motivering

Två andra ändringsförslag till artikel 3.1 och artikel 6.1, den senare i bilagan, bör tas i beaktande.

Ändringsförslag 15

Skäl 20a (nytt)

 

(20a) Europaparlamentet bör ges observatörsstatus i styrelsen för det gemensamma företaget.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 3.2 i bilagan, varigenom hänsyn tas till Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 september 2005 (se betänkande A6-0212/2005 – föredragande: Barsi-Pataky – om Galileo-programmet).

Ändringsförslag 16

Skäl 21b (nytt)

 

(21b) Ansökningar om medlemskap i det gemensamma företaget vilka sker i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.3 i bilagan bör välkomnas.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslagen till artiklarna 5a (ny), 1.3a (ny) i bilagan och 4.1 i bilagan.

Ändringsförslag 17

Skäl 22a (nytt)

 

(22a) Kommissionen bör avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet vart tredje år om tillämpningen av denna förordning och, om nödvändigt, lägga fram ändringsförslag till den.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 18

Artikel 1, punkt 1

1. För verkställandet av utvecklingsarbetet under genomförandefasen av projektet för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat SESAR, inrättas härmed ett gemensamt företag med namnet det gemensamma företaget SESAR, för perioden fram till och med den 31 december 2013.

1. Härmed inrättas ett gemensamt företag (nedan kallat det gemensamma företaget). Dess främsta syfte skall vara att leda verksamheten under utvecklingsfasen för detta projekt, som syftar till en modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, ett projekt som nedan kallas SESAR, för perioden från och med det datum då rådet godkänner den översiktsplan för flygledningstjänsten som avses i punkt 1a a nedan till och med utvecklingsfasens slutdatum.

Motivering

Med detta ändringsförslag eftersträvas en mer entydig version av kommissionens text och ett förtydligande av de använda begreppen och av utvecklingsfasens definition.

Ändringsförslag 19

Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. SESAR-projektet skall omfatta tre faser:

 

(a) en utformningsfas vars syfte är att fastställa de tekniska möjligheterna och de åtgärder som skall vidtas, och även att bestämma vilka prioriteringar som skall göras inom ramen för moderniseringsprogrammet och i samband med planeringen för det praktiska genomförandet. Denna fas inleddes i oktober 2005 och beräknas slutföras i december 2007, då den skall resultera i en översiktsplan för flygledningstjänsten. Översiktsplanen för flygledningstjänsten utarbetas av ett konsortium av företag under överinseende av Eurocontrol.

 

(b) en utvecklingsfas som inleds den 1 januari 2008, efter det att rådet godkänt översiktsplanen för flygledningstjänsten, på förslag av kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet. Utvecklingsfasen slutförs den 31 december 2013.

 

(c) en installationsfas som inleds den 1 januari 2014 och slutförs den 31 december 2020, och som kommer att omfatta storskalig produktion samt installationen av den nya infrastrukturen för flygledningstjänsten. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag som definierar:

 

(i) övergången från utvecklingsfas till installationsfas,

 

(ii) återbetalningsskyldigheterna för det organ som efterträder det gemensamma företaget SESAR och

 

(iii) överföringen av utvalda materiella och immateriella tillgångar till det nya organ som efterträder det gemensamma företaget SESAR.

Motivering

Med tanke på behovet av bättre lagstiftning och tydlig ansvarsfördelning bör denna förordning definiera faserna i fråga om tidsramar och vilka mål som bör uppnås under de tre faserna, allt detta under beaktande av lagstiftarnas och andra berörda parters ansvarsområden.

Ändringsförslag 20

Artikel 1, punkt 1b (ny)

 

1b. Omfattningen på, ledningen och finansieringen av samt varaktigheten för det gemensamma företaget skall, när så är nödvändigt, bli föremål för rådets översyn i enlighet med utvecklingen av projektet och översiktsplanen för flygledningstjänsten. Rådet skall beakta den utvärdering som avses i artikel 6 och bestämmelserna i artikel 6a.

Motivering

Detta ändringsförslag är en nödvändig rättslig bestämmelse att döma av erfarenheter från det gemensamma företaget Galileo.

Ändringsförslag 21

Artikel 1, punkt 2, inledningen

2. Företagets syfte är att främja moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten genom att förena forsknings- och utvecklingsarbetet i gemenskapen. Företaget skall ansvara för bland annat följande arbetsuppgifter:

2. Företagets syfte är att främja moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten genom att samordna och samla allt relevant forsknings- och utvecklingsarbete. Företaget skall ansvara för bland annat följande arbetsuppgifter:

Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslagen ovan till definitionen av utvecklingsfasen.

Ändringsförslag 22

Artikel 1, punkt 2, strecksats 1

- Att organisera och samordna genomförandet av SESAR i enlighet med Eurocontrols plan för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten (nedan kallad planen), upprättad av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol), genom att sammanföra offentliga och privata medel.

- Att organisera och samordna verksamheten under SESAR-projektets utvecklingsfas i enlighet med översiktsplanen för flygledningstjänsten, som är ett resultat av projektets utformningsfas, ledd av Eurocontrol, genom att sammanföra offentliga och privata medel samt förvalta dessa inom ramen för en och samma struktur.

Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslagen ovan till definitionen av utvecklingsfasen.

Ändringsförslag 23

Artikel 1, punkt 2, strecksats 2a (ny)

 

- Att trygga den nödvändiga finansieringen av verksamheten under utvecklingsfasen i enlighet med översiktsplanen för flygledningstjänsten.

Motivering

Finansieringsfrågan förtjänar särskilt omnämnande.

Ändringsförslag 24

Artikel 1, punkt 2, strecksats 2b (ny)

 

- Att se till att aktörer inom flygledningstjänsten inom EU är delaktiga när det gäller beslutsfattande och finansiering.

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt med hänsyn till den viktiga funktion som flygledningstjänsten inom EU fyller tack vare erfarenhet och förvärvad sakkunskap.

Ändringsförslag 25

Artikel 1, punkt 3

3. Företaget skall ha sitt säte i Bryssel.

3. Företaget skall sitt säte i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram1.

 

____________

1EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

Motivering

Sätet för det gemensamma företaget SESAR bör inte fastställas i denna förordning. Detta beslut bör fattas av Europeiska rådet i enlighet med de principer på vilka beslut om säten för organ grundas (se rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002) och andra enheter och tjänster inom EG.

Ändringsförslag 26

Artikel 2, punkt 2

2. Företaget skall betraktas som en internationell organisation enligt bestämmelserna i artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets direktiv 77/388/EEG och artikel 23.1 andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG.

utgår

Motivering

Direktiv 77/388/EEG och direktiv 92/12/EEG tillåter inte att gemensamma företag erkänns som internationella organisationer om de inte är helt offentliga organ. Att ett gemensamt företag – som involverar såväl den offentliga som den privata sektorn i sina beslutsfattande instanser – skulle få rätt att sluta internationella avtal skulle innebära en ny utveckling inom EU:s rättsordning, som aldrig förekommit tidigare i EG:s lagstiftning.

Ändringsförslag 27

Artikel 2, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall undanta företaget från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter. Företaget skall undantas från registrerings- och företagsskatt och andra liknande skatter. Lönerna till företagets anställda skall inte underkastas nationell inkomstskatt.

3. Medlemsstaterna skall undanta företaget från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter. Företaget skall undantas från registrerings- och företagsskatt och andra liknande skatter. Lönerna skall betalas till företagets anställda i enlighet med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

För den rättsliga och sociala konsekvensens skull är det viktigt att klargöra att lönerna måste vara förenliga med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Ändringsförslag 28

Artikel 3, punkt 1

1. Företagets stadgar, som bifogas denna förordning, antas härmed.

1. Företagets stadgar (som bifogas denna förordning), vilka utgör en väsentlig del av denna förordning, antas härmed.

Motivering

I detta ändringsförslag framförs argument för att bilagor till en rättsakt utgör en väsentlig del av det lagförslag till vilket de bifogats. Ett antal domstolsbeslut understryker detta, men vi har inte haft några fall som rört ”gemensamma företag” än. Med anledning av detta är det viktigt att lyfta fram denna aspekt.

Ändringsförslag 29

Artikel 3, punkt 2

2. Stadgarna får ändras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 5.2, särskilt i fråga om artiklarna 3–6 och 8 i stadgarna.

2. Stadgarna får ändras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6a.

Motivering

Med tanke på behovet av tydlighet och riktlinjerna om bättre lagstiftning bör ett lagförslag omfatta en artikel som fastställer tillvägagångssättet i samband med ändringar som av EG‑institutionerna bedömts som nödvändiga, och som inte initieras eller verkställs av organ inom gemensamma företag. Se även ändringsförslaget till artikel 6a (ny) i förordningen.

Ändringsförslag 30

Artikel 4, punkt 1, led a

a) med bidrag från dess medlemmar enligt artikel 1 i företagets stadgar,

a) med bidrag från dess medlemmar enligt artiklarna 1, 3 och 11 i företagets stadgar,

Motivering

Föredraganden har ännu inte fått något alternativ presenterat för sig när det gäller möjliga finansieringssätt inom den privata sektorn. Ett lagförslag förespråkas dock eftersom ett sådant skulle fastställa den privata sektorns ekonomiska skyldigheter inom ramen för ett offentligt-privat partnerskap. Det är bara rimligt och önskvärt att dessa frågor diskuteras i Europaparlamentet och att vissa riktlinjer när det gäller offentlig-privata partnerskap fastställs.

Ändringsförslag 31

Artikel 4, punkt 1, led b

b) och eventuellt med en andel av de avgifter på flygtrafik som avses i artikel 15.3 e andra strecksatsen i förordning (EG) nr 550/2004. Hur andelen skall tas ut och användas skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 15.4 i förordning (EG) nr 550/2004.

utgår

Motivering

Man måste undvika att flygtrafikavgiften beläggs med ytterligare en avgift. Det finns redan trafikavgifter som kommer att bidra till programmet via Eurocontrol. En lyckad utformningsfas bör skapa ett klart affärsmässigt argument som utlöser nödvändiga privata investeringar (och offentlig finansiering).

Ändringsförslag 32

Artikel 4, punkt 3

3. Gemenskapens finansiering till företaget skall upphöra samtidigt med den period som anges i artikel 1.

3. Gemenskapens finansiering till företaget skall upphöra samtidigt som utvecklingsfasen avslutas, om inte Europaparlamentet och rådet fattar avvikande beslut baserade på förslag från kommissionen.

Motivering

Möjligheten till ytterligare ekonomiska EG-bidrag bör ingå i en rättsakt. Sådana bidrag bör emellertid ges i enlighet med korrekt och vedertaget budgetförfarande.

Ändringsförslag 33

Artikel 5, punkt 1

1. Den kommitté för det gemensamma luftrummet som inrättades genom artikel 5 i rådets direktiv 549/2004/EG, nedan kallad kommittén, skall regelbundet informeras om det gemensamma företagets verksamhet. Därför skall kommissionen ha med en punkt om SESAR på dagordningen för kommitténs sammanträden.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 34

Artikel 5, punkt 2a (ny)

 

2a. Kommissionens ståndpunkt när det gäller beslutsfattande inom styrelsen vad avser tekniska justeringar av översiktsplanen för flygledningstjänsten skall godkännas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 3 i beslut 1999/468/EG.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av artikel 6a (ny) om översynsklausulen. Med andra ord kan kommissionen genom detta ändringsförslag anta sin ståndpunkt vad avser tekniska justeringar av översiktsplanen för flygledningstjänsten endast efter det rådgivande kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 35

Artikel 5a (ny)

 

Artikel 5a

 

Anslutning av nya medlemmar

 

Kommissionen skall avge rapport till Europaparlamentet och rådet om anslutningen av nya medlemmar till det gemensamma företaget. Anslutningen av nya medlemmar, inklusive tredjelandsmedlemmars, skall godkännas av Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Denna rättsliga bestämmelse – något modifierad när det gäller Europaparlamentets roll – har hämtats från det gemensamma företaget Galileo (förordning (EG) nr 876/2002). Den är en nödvändig förutsättning för ett offentligt-privat partnerskap som det gemensamma företaget SESAR.

Ändringsförslag 36

Artikel 6

Kommissionen skall utvärdera genomförandet av denna förordning och företagets resultat och arbetsmetoder vart tredje år från det att företaget inleder sin verksamhet och fram till dess att företaget upphör.

I enlighet med artikel 173 i fördraget skall kommissionen utvärdera genomförandet av denna förordning och företagets resultat och arbetsmetoder vart tredje år från det att företaget inleder sin verksamhet och fram till dess att företaget upphör. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram rapporter om resultatet av dessa utvärderingar och om de slutsatser som bör dras härav.

Motivering

Det är viktigt att garantera att Europaparlamentet och rådet får riklig och fortlöpande information om det gemensamma företagets resultat och arbetsmetoder.

Det gemensamma företaget SESAR är ett långsiktigt projekt som måste utvärderas regelbundet så att man kan upptäcka brister och förseningar i ett så tidigt skede som möjligt. Parlamentets delaktighet i denna process bör tydliggöras.

Ändringsförslag 37

Artikel 6a (ny)

 

Artikel 6a

 

Översyn

 

Om kommissionen bedömer, eller om antingen Europaparlamentet eller rådet – genom kommittéförfarande – begär, att denna förordning eller stadgarna för det gemensamma företaget behöver respektive skall bli föremål för översyn, skall kommissionen lägga fram ett lämpligt lagförslag i enlighet med det förfarande som föreskrivs i fördraget.

Motivering

Detta är ett viktigt ändringsförslag som syftar till att trygga Europaparlamentets befogenheter i samband med gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 38

Bilaga, artikel 1, punkt 2, strecksats 3

- Andra offentliga eller privata företag och organ.

- Andra offentliga eller privata företag och organ, som har slutit minst ett avtal med gemenskapen på luftfartsområdet.

Motivering

Mot bakgrund av att det gemensamma företaget SESAR har egenskaper som påminner om egenskaperna hos offentlig-privata partnerskap bör rimliga villkor kopplas till medlemskapet i det gemensamma företaget. Syftet med detta ändringsförslag är att infoga ett villkor, närmare bestämt ett avtal med EG.

Ändringsförslag 39

Bilaga, artikel 1, punkt 3

3. Ansökan om medlemskap i enlighet med punkt 2 skall ställas till den verkställande direktören, som skall vidarebefordra den till styrelsen.

3. Ansökan om medlemskap i enlighet med punkt 2 skall ställas till den verkställande direktören, som skall vidarebefordra den till styrelsen.

Styrelsen beslutar om ansökan skall beviljas eller ej. Om ansökan beviljas skall den verkställande direktören förhandla om villkoren för medlemskapet och lägga fram dem för styrelsen. Villkoren kan bland annat gälla den nya medlemmens skyldighet att bidra finansiellt och dess representation i styrelsen.

Styrelsen har en rådgivande funktion inför kommissionens beslut om ansökan skall beviljas eller ej, och kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5a, lägga fram ett motsvarande förslag. Om ansökan beviljas skall den verkställande direktören förhandla om villkoren för medlemskapet och lägga fram dem för styrelsen. Villkoren kan bland annat gälla den nya medlemmens skyldighet att bidra finansiellt och dess representation i styrelsen.

Motivering

Detta är ett nödvändigt förtydligande som härrör från artikel 5a (ny) i förordningen, en artikel som behandlar anslutningen av nya medlemmar. Förfarandet skall beskrivas tydligt så att man undviker misstolkningar och skapande av prejudikat. EU-institutionerna är ansvariga för dessa och liknande frågor, medan de gemensamma företag som har egenskaper vilka påminner om egenskaperna hos offentlig-privata partnerskap – likt SESAR – inte har något ansvar i detta sammanhang.

Ändringsförslag 40

Bilaga, artikel 1, punkt 3a (ny)

 

3a. I styrelsens förslag om huruvida förhandlingar om anslutning får lov att inledas med ett offentligt eller privat företag eller organ, mot bakgrund av det avtal som avses i artikel 1 tredje strecksatsen i bilagan, skall särskild hänsyn tas till följande kriterier:

 

- Dokumenterad sakkunskap om och erfarenhet från flygledningstjänsten och/eller produktionen av utrustning för flygledningstjänsten och/eller tillhandahållandet av tjänster för densamma.

 

- Det bidrag som företaget eller organet kan förväntas ge i samband med genomförandet av översiktsplanen för flygledningstjänsten.

 

- Företagets respektive organets finansiella säkerhet.

 

- Potentiella intressekonflikter.

Motivering

Detta är ett kompletterande tillägg till det nödvändiga villkor som avses i ändringsförslaget till artikel 1.2 strecksats 1a (ny). Det förtydligar kriterierna och förfarandet ytterligare. Rådets arbetsgrupp har enats om en liknande text. Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 5a (ny).

Ändringsförslag 41

Bilaga, artikel 3, punkt 1, led aa (nytt)

(aa) en företrädare för militären,

Motivering

Företrädarna för industrin bör utses av de relevanta branschorganen på gemenskapsnivå. Företrädaren för militären bör utses av det relevanta branschorgan som är ansvarigt för flygledningstjänsten på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 42

Bilaga, artikel 3, punkt 2

2. De företrädare som anges i punkt 1 b, c, d, e och f skall utses av det samrådsorgan för industrin som har inrättats i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 549/2004.

2. Europaparlamentet skall ha observatörsstatus i styrelsen.

Motivering

Tillägget gäller Europaparlamentets roll i ett offentligt-privat partnerskaps gemensamma företag. Europaparlamentet bör beviljas observatörsstatus av två skäl: dels parlamentets övervakning av ett offentligt-privat partnerskap som skall omvandla forskningsmedel till en allmännyttig tjänst, dels parlamentets roll i budgetarbetet, där man är jämbördig med rådet.

Ändringsförslag 43

Bilaga, artikel 3, punkt 2a (ny)

 

2a. Kommissionen skall vara ordförande i styrelsen.

Motivering

Detta är en nödvändig bestämmelse som man enats om även inom rådet.

Ändringsförslag 44

Bilaga, artikel 4, punkt 1

1. De företrädare som anges i artikel 3.1 a och b har rösträtt.

1. Alla företrädare som anges i artikel 3.1 har rösträtt viktad i förhållande till respektive företrädares bidrag till finansieringen av det gemensamma företaget och i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.

Motivering

En ny jämviktssituation och röstviktning föreslås, som kopplas till det ekonomiska bidraget från varje enskild företrädare i styrelsen.

Ändringsförslag 45

Bilaga, artikel 4, punkt 2

2. Varje medlem skall ha ett röstetal som står i proportion till dess bidrag till företagets medel. Av det sammanlagda antalet röster skall emellertid gemenskapen och Eurocontrol ha minst 30 % vardera och den företrädare som anges i artikel 3, punkt 1 b minst 10 %.

2. I enlighet med punkt 1 skall varje medlem ha ett röstetal som står i proportion till dess bidrag till företagets medel. Av det sammanlagda antalet röster skall emellertid gemenskapen och Eurocontrol ha minst 30 % vardera och den företrädare för dem som utnyttjar luftrummet som anges i artikel 3, punkt 1 b minst 10 %.

Motivering

Rättslig klarhet.

Ändringsförslag 46

Bilaga, artikel 4, punkt 5

5. Beslut som rör anslutning av nya medlemmar enligt artikel 1.2, utnämning av den verkställande direktören eller upplösning av företaget får fattas endast med bifall från gemenskapens företrädare i styrelsen.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av föredragandens ändringsförslag till artikel 5a (ny) om anslutning av nya medlemmar.

Ändringsförslag 47

Bilaga, artikel 4, punkt 5a (ny)

5a. Besluten om antagandet av översiktsplanen för flygtrafikledningen och eventuella ändringar till den kräver samtliga grundares samtycke. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 får sådana beslut inte fattas om de företrädare som avses i artikel 3, punkt 1 c–f enhälligt motsätter sig dessa.

Motivering

Ändringsförslaget har införts eftersom det är nödvändigt att garantera enhälliga beslut om eventuella ändringar till översiktsplanen för flygtrafikledning.

Ändringsförslag 48

Bilaga, artikel 4, punkt 5b (ny)

 

5b. Översiktsplanen för flygledningstjänsten skall meddelas och översändas till Europaparlamentet.

Ändringsförslag 49

Bilaga, artikel 5, punkt 1, led b

b) bevilja medlemsansökningar,

b) föreslå beviljande av medlemsansökningar,

Motivering

Detta för att vara konsekvent med tanke på ändringsförslagen till artikel 5a (ny) och till artiklarna 1.3 och 4.5 i bilagan. Styrelsen ”föreslår” helt enkelt – förutsatt att villkoren uppfyllts – och beviljar inte. Det är EU-institutionerna som beviljar medlemsansökningar.

Ändringsförslag 50

Bilaga, artikel 5, punkt 1, led c

c) utse den verkställande direktören och godkänna organisationsplanen,

c) utse den verkställande direktören, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.1 och 6.2 i bilagan, och godkänna organisationsplanen,

Motivering

Detta bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 6.1 och 6.1a (ny) i bilagan om förfarandet i samband med tillsättningen av verkställande direktör.

Ändringsförslag 51

Bilaga, artikel 5a (ny)

 

Artikel 5a

 

Undvikande av intressekonflikter

 

1. Medlemmar i det gemensamma företaget och medlemmar av styrelsen samt personal inom det gemensamma företaget skall inte vara delaktiga i vare sig förberedelserna, utvärderingen eller beviljandeförfarandet i samband med offentliga upphandlingar om de är ägare av eller har tecknat partnerskapsavtal med organ som är potentiella kandidater i de offentliga upphandlingarna eller som representerar sådana organ.

 

2. Medlemmar i det gemensamma företaget och medlemmar av styrelsen måste meddela om de privat eller affärsmässigt kan vinna fördelar av resultatet av styrelsens överläggningar när det gäller de olika punkterna på dagordningen. Detta krav gäller även personalen inom det gemensamma företaget med tanke på de uppgifter den tilldelas.

 

3. På grundval av sådana meddelanden som nämns i punkt 2 kan styrelsen besluta om att inte låta medlemmar, deltagare eller personal vara delaktiga i beslut eller delta i arbete där det finns en uppenbar risk för att en intressekonflikt uppstår. Medlemmar, deltagare och personal som uteslutits av detta skäl skall inte få tillgång till information som rör de områden som bedömts kunna ge upphov till intressekonflikter.

Motivering

Detta utgör resultatet av överläggningar mellan föredraganden och representanter för rådet och kommissionen om behovet av att åstadkomma ett förtydligande när det gäller intressekonflikter. Rådets arbetsgrupp har föreslagit texten ovan.

Ändringsförslag 52

Bilaga, artikel 6, punkt 1

1. Den verkställande direktören skall leda det löpande arbetet i företaget, och är dess företrädare i rättsligt hänseende. Han eller hon skall utses av styrelsen efter förslag från kommissionen. Den verkställande direktören skall vara oavhängig i sitt tjänsteutövande.

1. Den verkställande direktören skall på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet utses av styrelsen från en lista – sammanställd av kommissionen och Eurocontrol – om minst tre kandidater, på grundval av resultaten från ett offentligt uttagningsprov och efter det att Europaparlamentets företrädare hörts i frågan. Styrelsen skall fatta sitt beslut med tre fjärdedels majoritet.

Motivering

De rättsliga bestämmelserna har hämtats från Europaparlamentets Gargani-betänkande (A6‑0355/2005) av den 13 december 2005, som ännu inte är färdigbehandlat av rådet. Kommissionens förslag och ovan nämnda betänkande rör ämbetsperioden för den verkställande direktören för Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS. Det är därmed bara rimligt att samma rättsliga förfarande tillämpas när det gäller den verkställande direktören för det gemensamma företaget SESAR.

Ändringsförslag 53

Bilaga, artikel 6, punkt 1a (ny)

 

1a. Ämbetsperioden för den verkställande direktören skall vara på fem år. Efter det att Europaparlamentets företrädare hörts i frågan och man gjort en utvärdering kan ämbetsperioden på förslag av kommissionen förlängas högst en gång och då med upp till tre år.

Motivering

De rättsliga bestämmelserna har hämtats från Europaparlamentets Gargani-betänkande (A6‑0355/2005) av den 13 december 2005, som ännu inte är färdigbehandlat av rådet. Kommissionens förslag och ovan nämnda betänkande rör ämbetsperioden för den verkställande direktören för Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS. Det är därmed bara rimligt att samma rättsliga förfarande tillämpas när det gäller den verkställande direktören för det gemensamma företaget SESAR.

Ändringsförslag 54

Bilaga, artikel 8, inledningen

I syfte att fullgöra de arbetsuppgifter som fastställs i artikel 1 i förordningen skall företaget träffa ett avtal med Eurocontrol om följande:

1. I syfte att fullgöra de arbetsuppgifter som fastställs i artikel 1 i förordningen skall företaget träffa särskilda avtal med sina medlemmar.

 

1a. Eurocontrols roll och bidrag skall fastställas i ett avtal med det gemensamma företaget. I detta avtal skall:

Motivering

Med hänvisning till det bakomliggande resonemanget i ändringsförslaget till artikel 3 bör samtliga medlemmar i det gemensamma företaget träffa avtal.

Ändringsförslag 55

Bilaga, artikel 8, leden a och b

a) Eurocontrol skall tillhandahålla företaget resultaten från utformningsfasen.

a) formerna bestämmas för överföringen av utformningsfasens resultat till det gemensamma företaget och för användningen av dessa resultat,

b) Eurocontrol skall få ansvaret för följande arbetsuppgifter – som följer av genomförandet av planen – och de medel som avsatts för dem:

b) Eurocontrols arbetsuppgifter och ansvarsområden definieras med tanke på genomförandet av översiktsplanen för flygledningtjänsten; till dessa hör:

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra Eurocontrols roll och ansvarsområden under utvecklingsfasen.

Ändringsförslag 56

Bilaga, artikel 11, punkt 3, stycke 1

3. Medlemmar enligt artikel 1.2 andra och tredje strecksatsen skall åta sig att senast ett år efter det att dess ansökan om medlemskap i företaget beviljades göra en första inbetalning på minst 10 miljoner euro. För medlemmar som ansluter sig till företaget senast 12 månader efter företagets grundande skall beloppet vara 5 miljoner euro.

3. Medlemmar enligt artikel 1.2 andra och tredje strecksatsen skall åta sig att senast ett år efter det att dess ansökan om medlemskap i företaget beviljades göra en första inbetalning på minst 10 miljoner euro.

Motivering

Denna fördelaktiga klausul är diskriminerande med hänsyn till de resterande medlemmar som anges i artikel 1.1 om det gemensamma företagets grundare.

Ändringsförslag 57

Bilaga, artikel 11, punkt 3, stycke 2

För företag som räknas som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, och som enskilt eller kollektivt tecknar andelar, skall beloppet vara 250 000 euro, oavsett när de blir medlemmar.

För företag som räknas som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, och som enskilt eller kollektivt tecknar andelar, skall beloppet vara 250 000 EUR, oavsett när de blir medlemmar; grundarna kan dela upp beloppet i mindre rater under en tidsperiod fastslagen av de berörda parterna.

Motivering

Det finns inga små och medelstora företag som har tillräckligt med medel för att betala 250 000 EUR på en enda gång. För att eventuellt kunna göra betalningen ger sig de små och medelstora företagen ut på den finansiella marknaden för att få ett lån. Eftersom små och medelstora företags kreditvärdighet i normala fall är lägre än stora företags är det viktigt att dela in företagets maximibelopp i olika mindre belopp och på så sätt öka möjligheterna till extern finansiering och minska den ekonomiska bördan på kort sikt och öka möjligheterna till avkastning på lång sikt.

Ändringsförslag 58

Bilaga, artikel 11, punkt 5

5. Bidrag kan betalas i natura. Naturabidraget och dess nytta för företagets verksamhet skall värderas.

5. Bidrag kan betalas i natura, vilket skall anges i de avtal som avses i artikel 8 i denna bilaga. Naturabidraget och dess nytta för företagets verksamhet skall värderas.

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 8.1.

Ändringsförslag 59

Bilaga, artikel 17

Företaget skall vara ägare till alla materiella och immateriella tillgångar som skapas för eller överlåts till företaget för SESARs genomförandefas.

Företaget skall vara ägare till alla materiella och immateriella tillgångar som skapas av företaget eller överlåts till företaget för SESARs utvecklingsfas i enlighet med de medlemsavtal som företaget träffat. Företaget kan bevilja tillgång till den kunskap som projektet genererat, i synnerhet för dess medlemmar men även för Europeiska unionens medlemsstater och/eller Eurocontrol om det rör sig om deras egna – och samtidigt icke-kommersiella – syften.

Motivering

Detta är ett viktigt ändringsförslag som bör föranleda noggranna överväganden eftersom ändringsförslaget i fråga omfattar de rättsliga bestämmelser som rör äganderätt. Rådets arbetsgrupp har lagt ett liknande förslag.

 • [1]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Bakgrund

Lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet från 2004 utgör den institutionella och rättsliga grunden för en enhetlig och driftskompatibel flygledningstjänst.

Vi befinner oss nu i genomförandefasen av det gemensamma luftrummet, och det är angeläget att ta itu med utvecklingen av den teknik som erfordras.

I detta syfte har kommissionen satt igång projektet för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten (SESAR) i samarbete med Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) och i princip med ekonomiskt stöd från den privata sektorn. Detta projekt utgör ett offentligt-privat partnerskap med ekonomiskt stöd från tre parter.

Syftet med SESAR är att bilda ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänster.

Varför behövs SESAR?

Prognoser visar att flygtrafiken kommer att fördubblas eller till och med att tredubblas fram till 2025. Luftfarten bidrar med runt 220 miljarder euro till Europas BNP och sysselsätter 3,1 miljoner.

Flaskhalsarna inom luftfarten, framför allt inom flygledningstjänsten, är ofrånkomliga. Detta understryks ytterligare av att de nuvarande tekniska lösningarna har tjugo år på nacken eller mer. I en tid med satellitkommunikation, Galileo och höghastighetsnät kommunicerar piloter och flygledare fortfarande via radio.

Det nuvarande systemet fungerar och säkerheten kan garanteras inom flygledningstjänsten, men det är uppenbart att gränsen snart är nådd. Infrastrukturen inom flygledningstjänsten är uppsplittrad och endast delvis driftskompatibel och kommer inte att kunna svara upp mot utmaningarna under kommande år, som ökad säkerhet, ökad trafik, energieffektivitet och ökade miljökrav. Behovet av innovation är överhängande.

SESAR utgör den tekniska delen av det europeiska gemensamma luftrummet och skall

· anpassa flygledningstjänsten till ny teknik,

· sörja för säkra och punktliga flygningar,

· organisera flygtrafiktjänsterna,

· fastställa roller och ansvarsområden för tillsynsmyndigheter och tjänsteleverantörer.

I dag gäller det att utnyttja navigationssystemen genom en automatiserad styrning av flygvägar i realtid. Föredraganden vill emellertid sträcka sig längre och framhåller att det är nödvändigt att de två systemen SESAR och Galileo görs kompatibla.

Förutom betydelsen för säkerheten kommer miljöeffekterna också att bli avsevärda. Kommissionen uppskattar att utsläppen av växthusgaser kommer att minska med 4–6 % per flygning.

Innehållet i SESAR

Den nya generationens trafikledningssystem kommer att omfatta komplexa förbindelser mellan mark och luft samt automatiserad utrustning för flygledare och piloter. Då luftfarten till sin natur är internationell kan systemet inte införas utan synkronisering. Med 60 olika flygledningssystem på marken och omkring 5 000 flygplan kommer SESAR att vara den lagstiftning som behövs för att EU, med hjälp av lagstiftningen för det gemensamma luftrummet, effektivt skall kunna synkronisera införandet av den nya tekniken. Det skall understrykas att SESAR tillför ett gemenskapsmervärde eftersom ingen medlemsstat kan utarbeta ett liknande system på egen hand.

Det gemensamma företaget SESAR utgör det hittills första europeiska offentligt-privata partnerskapet där Europeiska unionen deltar.

Projektet är indelat i tre faser.

Under utformningsfasen som inleddes 2005 och kommer att pågå till 2007, fastläggs översiktsplanen för flygledningstjänsten, dvs. den teknik som skall utvecklas och organisationssätt. Kostnaderna på 60 miljoner euro täcks av EU-medel och av Eurocontrol (50/50).

Under utvecklingsfasen (2008–2013) utvecklar man den grundläggande tekniken och viktiga funktionella inslag. Kostnaderna uppskattas till 300 miljoner euro per år (1/3 EU-medel, 1/3 Eurocontrol och 1/3 privata sektorn).

Under installationsfasen (2014–2020), som enligt kommissionens meddelande skall finansieras av den privata sektorn, installeras systemen i stor skala i Europa och i associerade länder.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden vill erinra om att det är av avgörande betydelse för programmet att denna tidsplan respekteras.

I USA arbetar man också på den nya generationens flygledningssystem. Med tanke på den europeiska konkurrenskraften är det viktigt att bibehålla Europas tekniska försprång.

I kommissionens förslag att bilda det gemensamma företaget SESAR saknas dock några viktiga aspekter såsom en utförligare beskrivning av faserna, garantier för den privata sektorns finansiella deltagande, immateriella rättigheter, eventuella intressekonflikter, stadgarna för det gemensamma företaget och översynen av dessa, anslutningen av nya medlemmar, rösträtt inom styrelsen och slutligen Europaparlamentets delaktighet.

Föredraganden anser att det är nödvändigt med förtydliganden i fråga om de tre faserna. Ändringsförslagen definierar tydligt de tre olika faserna i SESAR och begränsar det gemensamma företaget till den andra fasen. Kommissionen bör lägga fram ett lagförslag gällande den tredje fasen.

Föredraganden understryker också att det är viktigt med en översynsklausul när det gäller det gemensamma företagets syfte, hur det skall styras och hur länge det skall bestå. Mot bakgrund av problemen vid startandet av Galileo är det viktigt att se till att liknande problem inte uppstår igen.

När det gäller nya medlemmars anslutning till det gemensamma företaget begär föredraganden parlamentets och rådets godkännande. Med tanke på att det gemensamma företaget är ett offentligt-privat partnerskap är det också viktigt att fastställa särskilda anslutningsvillkor. Det måste säkerställas att nya medlemmar redan tidigare slutit avtal med EU på luftfartsområdet. De skall också visa på dokumenterad erfarenhet av flygledningstjänst, hur de bidragit till genomförandet av översiktsplanen, hur mycket de bidrar med ekonomiskt och tänkbara intressekonflikter.

Finansiering

Då den första fasen i projektet finansieras helt av EU och Eurocontrol, bör villkoren kring den privata sektorns bidrag under den andra fasen tydligt anges. I kommissionens förslag om bildandet av ett gemensamt företag bidrar den privata sektorn ekonomiskt under utvecklingsfasen, eventuellt genom del av avgifter på flygtrafik.

Fas

År

Finansiering

Aktör

Utformning

2005–2007

60 milj. euro:
Eurocontrol (30 milj.)

EU (30 milj.)

Eurocontrol

Utveckling

2008–2013

300 milj. euro/år:
EU (100 milj.)
Eurocontrol (100 milj.)
Luftfartssektorn och andra aktörer (100 milj.)

Det gemen-samma företaget

Installation

2014–2020

Luftfartssektorn

Luftfarts-sektorn

(Källa KOM(2005)0602, s. 9.)

Av ovanstående framgår att intressekonflikter kan uppstå om privata företag blir medlemmar i det gemensamma företaget. Intressekonflikter uppstår också då en medlem av det gemensamma företaget, privat eller offentlig, har möjlighet att utnyttja sin yrkesmässiga eller offentliga ställning. Den offentliga och den privata sektorns intressen skiljer sig också på ett grundläggande sätt. Medan den privata sektorn i huvudsak har kommersiella intressen av programmet måste den offentliga sektorn ha andra målsättningar, som är av allmänhetens intresse, och absolut agera oberoende av industriella och kommersiella intressen.

En av det gemensamma företagets viktigaste uppgifter är att förbereda och genomföra de upphandlingar som krävs under utvecklingsfasen. För att undvika intressekonflikter bör medlemmarna i det gemensamma företaget skyddas mot tänkbara intressekonflikter. I slutet av förfarandet skall särskilda avtal som avser viktiga tekniska och ekonomiska villkor upprättas mellan det gemensamma företaget och dess delägare.

Eurocontrols roll som grundare av det gemensamma företaget skall också klargöras. Särskilda avtal med det gemensamma företaget skall fastställa villkoren för tillhandahållandet och användningen av uppnådda resultat under utvecklingsfasen.

Europaparlamentets deltagande

Föredraganden vill påtala att det ingenstans i förslaget står något om budgetkontroll, trots att en stor del av det gemensamma företagets verksamhet skall finansieras genom gemenskapsbudgeten. Eftersom det gemensamma företaget kommer att anställa personal och motta gemenskapsstöd vore det rimligt att företaget underställs allmänna budgetförfaranden så att utgifterna för verksamhet och administration i större utsträckning kan granskas. Europaparlamentet bör rådfrågas om vem som skall utnämnas till verkställande direktör, om stadgeändringar, om eventuell förlängning av finansieringen av det gemensamma företaget och en observatör från Europaparlamentet bör sitta i styrelsen.

Med tanke på styrelsens många viktiga uppgifter bör ledamöterna i styrelsen företräda olika parter såsom offentliga organ, mellanstatliga organisationer och den privata sektorn. Rösträtt skall vara viktad i förhållande till hur mycket man bidrar med ekonomiskt.

När det gäller utnämningen av verkställande direktör skall kommissionen efter samråd med Europaparlamentets representant presentera en lista med tre tänkbara kandidater för styrelsen. Förordnandet skall gälla i fem år och kunna förlängas i maximalt tre år.

Slutsatser

· SESAR är det första gemensamma företaget som bygger på ett offentligt-privat partnerskap och kommer på så sätt att vara en föregångare.

· SESAR och Galileo är tvillingprojekt med mål och lönsamhetsplaner som fastställts på medellång och lång sikt.

· SESAR och lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet kommer att garantera många fasta tjänster och detta är ytterligare ett skäl som talar för att projektet bör genomföras.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Giles Chichester

Ordförande

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

BRYSSEL

Ärende:           Rättslig grund för förslaget till rådets förordning om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) (KOM(2005)0602 – C6‑0002/2006 – 2005/0235(CNS))[1]

Med en skrivelse av den 26 mars 2006 begärde Ni, i enlighet med artikel 35.2 i arbetsordningen, att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten och lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Vid utskottssammanträdet den 20 april 2006 behandlade utskottet detta ärende.

Er skrivelse löd som följer[2]:

”Med denna skrivelse ber jag, i enlighet med artikel 35 i arbetsordningen, om ett yttrande från ert utskott om lämpligheten hos den rättsliga grund som kommissionen föreslagit för ovannämnda förslag om SESAR.

ITRE:s föredragande Erna Hennicot-Schoepges och TRAN:s föredragande av yttrandet, Philip Bradbourn, har diskuterat lämpligheten hos den föreslagna rättsliga grunden, det vill säga artikel 171 i EG-fördraget (samråd). De ifrågasätter kommissionens val av två skäl: mål och syfte.

För det första har förslaget ett enda mål: att främja moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten (artikel 1.2). Detta mål är emellertid detsamma som det som anges i förordning (EG) nr 551 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet[3]. De fyra förordningar genom vilka det gemensamma europeiska luftrummet skapas har emellertid som sin rättsliga grund artikel 80.2 i EG‑fördraget (medbeslutande).

SESAR-förslaget och förordningen om luftrummet delar ett avlett mål, nämligen modernisering. Detta gäller för en omstrukturering av det europeiska luftrummet för att hantera luftfartstrafiken mer effektivt och kostnadseffektivt. De delar emellertid inte samma förfaranderättsliga grund: SESAR-förslaget grundas på samråd medan förordningen om luftrummet grundades på medbeslutande.

För det andra föreslås att det övergripande målet skall uppnås genom att man lånar metod och medel från det förslag inom Galileoprogrammet som gäller genomförande av installations- och driftsfaserna (se KOM(2004)0477).

När det gäller metoden kommer SESAR att genomföras i tre faser: definitionsfas (2005‑2007), utvecklingsfas (2008-2013) och installationsfas (2014-2020). Men Galileoprogrammet innehåller samma tre faser, fastän med olika tidsperioder. SESAR kommer emellertid att beslutas i samråd och Galileo med medbeslutande.

När det gäller medlen kommer SESAR att finansieras genom ett företag med tre parter: EG:s budget, Eurocontrol och den privata sektorn. Galileo kommer att finansieras av EG:s budget och den privata sektorn. SESAR kommer att finansieras genom budgeten för det sjunde ramprogrammet (06.06 01) och TEN (06.03 01). Men Galileos rättsliga grund baseras på TEN (artikel 156 i EG-fördraget) och omfattas av medbeslutande, medan SESAR omfattas av samråd.

Samordnarna i utskottet ITRE har enhälligt uttryckt att rättsutskottet bör höras för att verifiera den rättsliga grunden för SESAR-förslaget. Utskottet ITRE har upprepat Europaparlamentets gamla ståndpunkt att parlamentets rättigheter på medbeslutandeområdet inte bör äventyras genom risken att det skapas ett prejudikat om den rättsliga grunden för SESAR accepteras.”

Bedömning

De berörda artiklarna i EG-fördraget

Den artikel som i förslaget till direktiv anges som rättslig grund är artikel 171:

Artikel 171

Gemenskapen kan bilda gemensamma företag eller andra organisationer som krävs för att effektivt genomföra gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Man bör beakta att första stycket i artikel 172 lyder som följer:

Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén, anta de bestämmelser som avses i artikel 171.

Den artikel som utskottet ITRE föreslår som rättslig grund är artikel 80.2, som gäller gemenskapens transportpolitik:

Artikel 80

1. Bestämmelserna i denna avdelning skall gälla transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar.

2. Rådet får med kvalificerad majoritet besluta huruvida, i vilken omfattning och på vilket sätt lämpliga bestämmelser skall kunna meddelas för sjöfart och luftfart.

Procedurreglerna i artikel 71 skall tillämpas.

De berörda artiklarna i fördraget som gäller TEN (Galileo grundas på artikel 156) lyder:

Artikel 155

1. För att förverkliga de mål som anges i artikel 154

 skall gemenskapen ställa upp en serie riktlinjer som omfattar mål, prioriteringar och huvudlinjer för de åtgärder som förutses när det gäller de transeuropeiska näten: i dessa riktlinjer skall projekt av gemensamt intresse preciseras,

 skall gemenskapen genomföra de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att säkerställa nätens driftskompatibilitet, särskilt när det gäller teknisk standardisering,

 kan gemenskapen stödja projekt av gemensamt intresse som stöds av medlemsstaterna och som preciseras i de riktlinjer som avses i första strecksatsen, särskilt genom genomförbarhetsstudier, lånegarantier eller räntesubventioner; gemenskapen kan också genom den enligt artikel 161 upprättade sammanhållningsfonden bidra till finansieringen av särskilda infrastrukturprojekt på transportområdet inom medlemsstaterna.

Vid gemenskapens insatser skall hänsyn tas till projektens potentiella ekonomiska livskraft.

2. I samverkan med kommissionen skall medlemsstaterna inbördes samordna den politik på nationell nivå som kan få väsentlig betydelse för att förverkliga de mål som anges i artikel 154. Kommissionen får i nära samarbete med medlemsstaterna ta lämpliga initiativ för att främja en sådan samordning.

3. Gemenskapen kan besluta om att samarbeta med tredje land för att främja projekt av gemensamt intresse och för att säkerställa nätens driftskompatibilitet.

Artikel 156

De riktlinjer och övriga åtgärder som avses i artikel 155.1 skall antas av rådet som skall besluta enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Riktlinjer och projekt av gemensamt intresse som angår en medlemsstats territorium kräver den berörda medlemsstatens godkännande.

Allmän kommentar när det gäller den rättsliga grunden

Alla gemenskapsrättsakter måste grundas på en rättslig grund i fördraget (eller i någon annan rättsakt som de är avsedda att genomföra). Genom den rättsliga grunden definieras gemenskapens behörighet ratione materiae, det vill säga den materiella behörigheten, och anges hur denna behörighet skall utövas, särskilt vilket eller vilka rättsinstrument och vilket beslutsförfarande som skall användas.

Med tanke på följderna av den rättsliga grunden är valet av rättslig grund av grundläggande betydelse, särskilt för parlamentet, eftersom det avgör vilket inflytande parlamentet får i lagstiftningsprocessen, om det alls får något. Enligt EG-domstolen skall emellertid valet av rättslig grund inte ske helt subjektivt utan måste grundas på objektiva faktorer som kan bli föremål för juridisk granskning[4], exempelvis målet för och innehållet i den berörda åtgärden[5]. Vidare bör det huvudsakliga målet för en åtgärd vara den avgörande faktorn[6]. Detta innebär att parlamentets preferenser till förmån för medbeslutande och till nackdel för samråd inte kan åsidosätta resultatet av en analys av målet för och innehållet i en föreslagen åtgärd.

I enlighet med domstolens rättspraxis utgör en allmän fördragsartikel en tillräcklig rättslig grund, även om avsikten med den berörda åtgärden även är att, på ett underordnat sätt, uppnå ett mål som anges i en särskild fördragsartikel[7].

Analys

Den första fråga som måste ställas är vad som är målet för och innehållet i den föreslagna åtgärden. Detta kan göras genom att undersöka skälen och bestämmelserna i förslaget till förordning.

I skäl 1 hänvisas helt enkelt till de fyra förordningar som nämns i skrivelsen från ITRE och som innebär att det gemensamma europeiska luftrummet skapas.

I skäl 2 beskrivs projektet SESAR, som skall modernisera flygledningstjänsten i Europa, som ”de tekniska aspekterna av det gemensamma europeiska luftrummet”.

I skäl 3 anges att SESAR ”är tänkt att förena och koordinera de spridda åtgärder som tidigare har vidtagits utan samordning i gemenskapen”.

I skälen 4, 5 och 6 förklaras att definitionsfasen för SESAR redan satts i gång, genomförs av Eurocontrol och finansieras av EG, under utgiftskategorin transeuropeiska nätverk, och av Eurocontrol. Definitionsfasen kommer att följas av utvecklings- och installationsfaserna.

I skäl 7 anges på vilket sätt undervägsavgifter kan ge inkomster till finansiering av projekt.

I skäl 8 uppges att EU kommer att bidra till utveckling av rymdbaserade tillämpningar.

I skäl 9 förklaras att eftersom SESAR innebär att dubbelarbete inom forskning och utveckling kan undvikas, kommer programmet totalt sett inte att medföra någon ökning av de bidrag som luftrummets användare betalar till forskning och utveckling.

I skäl 10 förklaras att när gemenskapen hade anslutit sig till Eurocontrol undertecknades ett ramavtal om förverkligandet av det gemensamma europeiska luftrummet och forsknings- och utvecklingsarbete om flygtrafiktjänst.

I skäl 11 anges att budgeten för SESAR:s genomförandefas bör kompletteras med bidrag från den privata sektorn.

I skäl 12 står att det, med tanke på det stora antal aktörer som kommer att vara inblandade och de finansiella medel och den tekniska expertis som kommer att krävas, är nödvändigt att en juridisk person samordnar förvaltningen av de medel som avsätts för SESAR under genomförandefasen.

I skälen 13 och 14 anges att detta organ bör betraktas som en internationell organisation när det gäller mervärdes- och punktskatter, medan det i skäl 14 föreslås att organet bör undantas från mervärdesskatt och punktskatter och att de anställdas löner inte bör inkomstbeskattas nationellt.

I skäl 15 anges att eftersom SESAR är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bör finansieras inom ramen för gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling, är ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget en förutsättning för en framgångsrik teknisk utveckling av flygkontrollsystemen under utvecklingsfasen (2008–2013).

I skäl 16 nämns att enligt artikel 4 g i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet kan åtgärder på forsknings- och utvecklingsområdet finansieras.

Skäl 17 handlar om det gemensamma företagets huvuduppgift: att organisera och samordna SESAR genom att sammanföra offentliga och privata medel med hjälp av tekniskt bistånd utifrån, särskilt från företagets medlemmar och särskilt i fråga om erfarenheter från Eurocontrol.

Skäl 18 behandlar sätet för det gemensamma företaget.

Skäl 19 gör det möjligt för användarna av luftrummet att vara representerade i det gemensamma företaget, med tanke på att undervägsavgifterna betalas av dem som använder luftrummet och på så sätt medfinansierar forsknings- och utvecklingsarbetet kring flygledningstjänsten.

Skälen 20, 21 och 22 behandlar stadgarna för det gemensamma företaget, kommittéförfarandet och behovet av att företaget bildas innan utformningsfasen avslutas.

När det gäller den föreskrivande delen behandlas i artikel 1 inrättandet av det gemensamma företaget. I punkt 2 behandlas målet med detta mer i detalj:

Företagets syfte är att främja moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten genom att förena forsknings- och utvecklingsarbetet i gemenskapen[8]. Företaget skall ansvara för bland annat följande arbetsuppgifter:

 Att organisera och samordna genomförandet av SESAR i enlighet med Eurocontrols plan för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten (nedan kallad planen), upprättad av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol), genom att sammanföra offentliga och privata medel.

 Att uppdatera planen och bevaka dess genomförande.

 Att organisera det tekniska forsknings-, utvecklings-, validerings- och utredningsarbete som det ansvarar för.

 Att bevaka utvecklingen av de gemensamma produkter som anges i planen och – i förekommande fall – genomföra upphandling.

Artikel 2 behandlar det gemensamma företagets rättsliga ställning, artikel 3 dess stadgar, artikel 4 finansieringskällor och artikel 5 kommittéförfarandet. Artikel 6 innehåller en klausul om utvärdering och artikel 7 rör ikraftträdandet. I bilagan anges stadgarna för det gemensamma företaget.

Slutsatser

Den bedömning som industriutskottets föredragande och transportutskottets föredragande av yttrandet gjort verkar grundas på ett missförstånd. Det framgår av skälen och av artikel 1.2 att det inte är ett av målen för förslaget att garantera ”moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten”, även om det kommer att kunna bidra till detta mål, utan i stället att inrätta ett gemensamt företag med ansvar för att ”förena forsknings- och utvecklingsarbetet i gemenskapen”. Detta framgår av artikel 1.2 i förslaget och uppgifterna för det gemensamma företaget enligt detta förslag (se ovan).

Detta framgår även av skälen. Samtidigt som man i skälen 1 till 11 tecknar bakgrunden till SESAR, anger dess mål och förtydligar att det inte bör ske någon ökning av användarnas bidrag till forskning och utveckling, speglas inte detta i den föreskrivande delen. Som en kontrast tydliggör de följande bestämmelserna att målen för och syftet med det gemensamma företaget är att garantera samordnad förvaltning av de medel som tilldelas SESAR-projektet under genomförandefasen (skäl 12), att förvalta ett offentligt forskningsprojekt av europeiskt intresse (skäl 13), att möjliggöra framsteg i utvecklingen av flygledningsteknik (skäl 15) och att organisera och samordna SESAR genom att sammanföra offentliga och privata medel med hjälp av tekniskt bistånd utifrån, särskilt från företagets medlemmar och särskilt i fråga om erfarenheter från Eurocontrol (skäl 16), vilket beskrivs som det gemensamma företagets ”huvuduppgift”.

Även om det inte kan förnekas att det gemensamma företaget är önskvärt för att garantera ”moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten” utgör inte detta det omedelbara målet för förslaget till förordning om att inrätta detta gemensamma företag. Detta kan kontrasteras mot förordning (EG) nr 551/2004, som ordföranden för industriutskottet hänvisar till i sin skrivelse och vars mål och syfte är luftrummets organisation och användning.

Förslagets huvudmål, i den mening som avses i EG-domstolens rättspraxis, är att inrätta ett gemensamt företag för att effektivt kunna bedriva gemenskapsforskning och teknisk utveckling (se bland annat skäl 9), varken mer eller mindre.

Följaktligen är den enda möjliga rättsliga grunden artikel 171 (Gemenskapen kan bilda gemensamma företag eller andra organisationer som krävs för att effektivt genomföra gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.), eftersom detta är den enda bestämmelse i EG-fördraget som möjliggör inrättandet av gemensamma företag för forskning och teknisk utveckling. Att denna bestämmelse föreskriver enbart samråd med parlamentet, i stället för medbeslutande, är inte relevant.

Vid utskottssammanträdet den 20 april 2006 beslutade utskottet enhälligt[9] att meddela er att artikel 171 i EG-fördraget utgör den lämpliga rättsliga grunden.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

 • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
 • [2]  Öv. anm.: Översättningen av denna skrivelse från det engelskspråkiga originalet till svenska gjordes samtidigt som översättningen av detta yttrande.
 • [3]  Det gemensamma europeiska luftrummet regleras genom fyra förordningar (EG): nr 549/2004 (ramförordning), 550/2004 (förordning om tillhandahållande av tjänster), 551/2004 (förordning om luftrummet) och 552/2004 (förordning om driftskompatibilitet).
 • [4]  Mål 45/86, kommissionen mot rådet, Rec. 1987, s. 1439, punkt 5.
 • [5]  Mål C-300/89, kommissionen mot rådet, Rec. 1991, s. I-287, punkt 10.
 • [6]  Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s. I-7079, punkt 27.
 • [7]  Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s. I-7079, punkterna 27-28; mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco, REG 2002, s. I-11453, punkterna 93-94.
 • [8]  Författarens kursivering.
 • [9]  Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Andrzej Jan Szejna och Katalin Lévai (vice ordförande), Diana Wallis (föredragande), Maria Berger, Rosa Díez González, Adeline Hazan (suppleant för Nicola Zingaretti), Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas och Jaroslav Zvěřina.

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (20.9.2006)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till rådets förordning om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)
(KOM(2005)0602 – C6‑0002/2006 – 2005/0235(CNS))

Föredragande (*): Philip Bradbourn

(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Enligt aktuella prognoser kommer flygtrafiken i Europa att mer än fördubblas under de kommande 20 åren och i vissa regioner kommer den till och med att tredubblas. Utvecklingen av en fullgod infrastruktur för lufttrafiken har blivit en stor utmaning för Europa eftersom den kraftiga ökningen av lufttrafiken under de senaste årtiondena inte har åtföljts av någon högre grad av uppgradering av flygkontrollsystemen.

Genom lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet som antogs 2004 skedde en genomgripande reformering av organisationen av luftfartstjänsterna. I bestämmelserna fastslogs en tydlig fördelning av roller och ansvarsområden för tillsynsmyndigheter och tjänsteleverantörer och gränsöverskridande luftrumsblock upprättades. Detta kräver en stor omorganisation av sektorn.

Kommissionen har nu lagt fram ett förslag om en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) och om bildande av det gemensamma företaget SESAR. SESAR utgör den tekniska delen av det gemensamma europeiska luftrummet.

Syftet med förslaget är att utveckla tekniska lösningar, organisationsformer och industriella komponenter som kan garantera säkerheten inom luftfarten under de närmaste 20 åren. SESAR är först och främst ett forsknings- och utvecklingsprojekt, och det är avsett att föra samman och samordna forsknings- och utvecklingsinsatser. Målet är att åstadkomma en enhetlig nivå på flygledningsutrustningen inom Europeiska unionen. Kommissionen har för avsikt att uppnå detta mål inom ramen för ett offentligt-privat partnerskap där resurser kombineras för att uppnå ett gemensamt mål och föreslår att det bildas ett gemensamt företag (artikel 171 i EG-fördraget).

SESAR är indelat i tre fraser:

1. Utformning (2005–2007):

Under denna fas skall det upprättas en plan för uppgraderingen av flygledningstjänsten i Europa. Där fastläggs de olika tekniska etapper som skall genomföras, vad som skall prioriteras samt motsvarande tidplaner. Utformningsfasen kräver en budget på 60 miljoner euro, varav hälften skall finansieras av gemenskapen genom TEN-T-budgeten och hälften av Eurocontrol.

2. Utveckling (2008–2013):

Under denna fas utvecklas den grundläggande teknik som skall bli plattformen för den nya generationens system. Denna fas kräver en finansiering på 300 miljoner euro per år: 100 miljoner euro från gemenskapsmedel (denna fas avslutas med finansieringsramen för 2007–2013), 100 miljoner euro från Eurocontrol och 100 miljoner euro från industrin. Gemenskapsmedlen kommer från ramprogrammen för forskning och utveckling och från de transeuropeiska näten.

3. Installation (2014–2020): Under installationsfasen installeras systemen i stor skala och utrustas med sina funktioner. Under den här fasen tar industrin fullt ansvar för finansieringen.

Anmärkningar

Föredraganden stöder i princip kommissionens förslag. SESAR är en nödvändig del i det gemensamma europeiska luftrummet. Flera delar av förslaget till förordning och stadgarna måste emellertid delvis klargöras och omarbetas.

För det första måste det noteras att industrin vid flera tillfällen har uttryckt sitt engagemang för SESAR som en del av en strategi för att uppdatera det europeiska systemet för flygledningstjänsten i Europa. För att SESAR skall bli en framgång måste man se till att alla parter för ett nära samarbete med varandra och att industrin deltar i lämplig utsträckning i alla faser. SESAR måste vara ett industriinitiativ och den privata sektorn måste följaktligen kunna skaffa sig tillräckligt många röster i styrelsen. Föredraganden föreslår därför att gemenskapens röster skall reduceras. Gemenskapens röster bör begränsas till 25 procent av det sammanlagda antalet röster. När det gäller Eurocontrol bör dess roll som styrelsemedlem ses över. Eurocontrol bör där endast ha en teknisk/rådgivande funktion.

För det andra föreslår kommissionen i samband med finansieringen under utvecklingsfasen att en tredjedel skall komma från gemenskapsmedel, en tredjedel från Eurocontrol och en tredjedel från industrin. Föredraganden anser att finansieringen från den offentliga och privata sektorn bör vara lika stor under den här fasen och lägger fram ett ändringsförslag angående detta. När det gäller installationsfasen är kommissionens förslag rimligt – den här fasen skall finansieras helt av industrin.

Tanken om en extra andel av avgifterna på flygtrafik bör släppas. Föredraganden anser att trafikavgifterna är tillräckligt höga. Via Eurocontrol kommer trafikavgifterna redan att bidra till finansieringen av SESAR. Om utformningsfasen blir framgångsrik bör det vara möjligt att få in de medel som behövs från den privata och offentliga sektorn utan att införa ytterligare en avgift.

Det bör tilläggas att det råder tvivel om den rättsliga grunden för förslaget. Kommissionen har valt artikel 171 i EG-fördraget (samrådsförfarandet), eftersom lagförslaget rör bildandet av ett gemensamt företag. Samtidigt skall förslaget garantera att det europeiska systemet för flygledningstjänsten moderniseras och är som sådant nära förknippat med lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet som omfattades av medbeslutandeförfarandet. Även om parlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) inte ansåg att det fanns tillräckliga skäl att ändra den rättsliga grunden till medbeslutande avser föredraganden att utreda den här frågan närmare i nära samarbete med Erna Hennicot-Schoepges, föredragande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) som är ansvarigt utskott.

Slutligen lägger föredraganden fram några ändringsförslag om utnämningen av den verkställande direktören, möjligheten att hålla extraordinarie styrelsesammanträden och definitionen av majoritet i styrelsen. Eftersom SESAR-projektet är så pass viktigt föreslås också att man skall stärka Europaparlamentets roll genom att uttryckligen begära att Europeiska kommissionen lägger fram lägesrapporter vart tredje år.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Beaktandeled 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 171,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 171 och 173,

Motivering

Enligt gällande rättspraxis, särskilt domen av den 26 mars 1987 (mål C-45/86, kommissionen mot rådet, s. 1493), domen av den 11 februari 1991 (kommissionen mot rådet, mål C-300/89, s. I-2867) och domen av den 26 april 1996 (parlamentet mot rådet, mål C-271/94, s. I-1689) gör ändringen det möjligt för parlamentet att i större utsträckning delta i bildandet, utvecklandet och etableringen av gemensamma företag.

Ändringsförslag 2

Skäl 3

(3) SESAR är tänkt att förena och koordinera de spridda åtgärder som tidigare har vidtagits utan samordning i gemenskapen.

(3) SESAR är tänkt att förena och koordinera de spridda åtgärder som tidigare har vidtagits utan samordning i gemenskapen, även de i avlägsna områden och i de yttersta randområdena, i enlighet med artikel 299.2 i EG-fördraget.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa rättslig klarhet i enlighet med fördraget.

Ändringsförslag 3

Skäl 7

(7) Enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 550/2004 får undervägsavgifter användas för att gynna ”projekt som stödjer specifika kategorier av luftrummets användare och/eller leverantörer av flygtrafiktjänster i syfte att förbättra den gemensamma infrastrukturen för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och användningen av luftrummet”.

utgår

Motivering

Man måste undvika att flygtrafikavgiften beläggs med ytterligare en avgift. Det finns redan trafikavgifter som kommer att bidra till programmet via Eurocontrol. En lyckad utformningsfas bör skapa ett klart affärsmässigt argument som utlöser nödvändiga privata investeringar (och offentlig finansiering).

Ändringsförslag 4

Skäl 11

(11) Den offentliga sektorns bidrag till SESARs genomförandefas bör kompletteras med bidrag från den privata sektorn.

(11) Den offentliga sektorns bidrag till SESARs genomförandefas bör kompletteras med bidrag från den privata sektorn. Under utvecklingsfasen (2008–2013) bör dessa bidrag utgöra 50 % av budgeten.

Motivering

SESAR bör göra det möjligt för industrin att anlita hela sin expertis. Om SESAR emellertid skall vara ett initiativ från industrin, måste detta också återspeglas i finansieringen av utvecklingsfasen.

Ändringsförslag 5

Skäl 14

(14) Dessutom bör medlemsstaterna undanta organet från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter, och de anställdas löner bör inte inkomstbeskattas.

(14) Dessutom bör medlemsstaterna undanta organet från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter, och de anställdas löner bör vara förenliga med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

För den rättsliga och sociala konsekvensens skull är det viktigt att klargöra att lönerna måste vara förenliga med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Ändringsförslag 6

Skäl 15

(15) SESAR är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bör finansieras inom ramen för gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. Ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget är alltså en förutsättning för en framgångsrik teknisk utveckling av flygkontrollsystemen under utvecklingsfasen (2008–2013).

(15) SESAR är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bör finansieras inom ramen för gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. Ett gemensamt företag enligt artiklarna 171 och 173 i fördraget är alltså en förutsättning för en framgångsrik teknisk utveckling av flygkontrollsystemen under utvecklingsfasen (2008–2013).

Motivering

För att skapa förenlighet med de båda rättsliga grunderna, artiklarna 171 och 173 i EG‑fördraget.

Ändringsförslag 7

Skäl 17a (nytt)

(17a) Det är önskvärt att den privata sektorn deltar på ett ändamålsenligt sätt i alla faser, särskilt i utvecklingsfasen (2008-2013) för att garantera de privata aktörernas ansvar under utvecklingsfasen (2014-2020).

Motivering

Näringslivet kan ha vissa ansvarsproblem då ett nytt system införs om de inte deltar på ett ändamålsenligt sätt i utvecklingen av de tekniska grunderna.

Ändringsförslag 8

Artikel 2, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall undanta företaget från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter. Företaget skall undantas från registrerings- och företagsskatt och andra liknande skatter. Lönerna till företagets anställda skall inte underkastas nationell inkomstskatt.

3. Medlemsstaterna skall undanta företaget från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter. Företaget skall undantas från registrerings- och företagsskatt och andra liknande skatter. Lönerna skall betalas till företagets anställda i enlighet med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

För den rättsliga och sociala konsekvensens skull är det viktigt att klargöra att lönerna måste vara förenliga med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Ändringsförslag 9

Artikel 4, punkt 1, led b

b) och eventuellt med en andel av de avgifter på flygtrafik som avses i artikel 15.3 e andra strecksatsen i förordning (EG) nr 550/2004. Hur andelen skall tas ut och användas skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 15.4 i förordning (EG) nr 550/2004.

utgår

Motivering

Man måste undvika att flygtrafikavgiften beläggs med ytterligare en avgift. Det finns redan trafikavgifter som kommer att bidra till programmet via Eurocontrol. En lyckad utformningsfas bör skapa ett klart affärsmässigt argument som utlöser nödvändiga privata investeringar (och offentlig finansiering).

Ändringsförslag 10

Artikel 4, punkt 2

2. Gemenskapens bidrag skall i första hand komma från budgetarna för ramprogrammen för forskning och utveckling respektive transeuropeiska nät.

2. Gemenskapens bidrag skall i första hand komma från budgetarna för ramprogrammen för forskning och utveckling.

Motivering

Det transeuropeiska transportnätet utgör ett viktigt verktyg för att uppnå Lissabonstrategin och målen i vitboken om transportpolitik. Den budget som man fastställt för TEN-T är redan nu inte tillräcklig för att genomföra alla existerande prioriterade projekt.

Ändringsförslag 11

Artikel 6

Kommissionen skall utvärdera genomförandet av denna förordning och företagets resultat och arbetsmetoder vart tredje år från det att företaget inleder sin verksamhet och fram till dess att företaget upphör.

I enlighet med artikel 173 i fördraget skall kommissionen utvärdera genomförandet av denna förordning och företagets resultat och arbetsmetoder vart tredje år från det att företaget inleder sin verksamhet och fram till dess att företaget upphör. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram rapporter om resultatet av dessa utvärderingar och om de slutsatser som skall dras.

Motivering

Det är viktigt att garantera att Europaparlamentet och rådet får riklig och fortlöpande information om det gemensamma företagets resultat och arbetsmetoder.

Det gemensamma företaget SESAR är ett långsiktigt projekt som måste utvärderas regelbundet så att man kan upptäcka brister och förseningar i ett så tidigt skede som möjligt. Parlamentets delaktighet i denna process bör tydliggöras.

Ändringsförslag 12

Bilaga, artikel 3, punkt 1, led fa (nytt)

(fa) en företrädare för berörda vetenskapliga institutioner eller vetenskapliga samfund, som utnämnts av företrädarorganisationen på europeisk nivå.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är uppenbart: att garantera vetenskaplig exakthet.

Ändringsförslag 13

Bilaga, artikel 4, punkt 2

2. Varje medlem skall ha ett röstetal som står i proportion till dess bidrag till företagets medel. Av det sammanlagda antalet röster skall emellertid gemenskapen och Eurocontrol ha minst 30 % vardera och den företrädare som anges i artikel 3, punkt 1 b minst 10 %.

2. I enlighet med artikel 4.1 skall varje medlem ha ett röstetal som står i proportion till dess bidrag till företagets medel. Av det sammanlagda antalet röster skall emellertid gemenskapen och Eurocontrol ha minst 30 % vardera och den företrädare som anges i artikel 3, punkt 1 b minst 10 % och den företrädare för leverantören av flygtrafiktjänster som anges i artikel 3, punkt 1 c också minst 10 % av det sammanlagda antalet röster.

Motivering

Rättslig klarhet.

Med tanke på den viktiga uppgift som företrädarna för leverantörerna av flygtrafiktjänster har är det viktigt att de ges minst 10 % av det sammanlagda antalet röster.

Ändringsförslag 14

Bilaga, artikel 4, punkt 5a (ny)

5a. Besluten om antagandet av översiktsplanen för flygtrafikledningen och eventuella ändringar till den kräver samtliga grundares samtycke. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 får sådana beslut inte fattas om de företrädare som avses i artikel 3, punkt 1 c–fa enhälligt motsätter sig dessa.

Motivering

Ändringsförslaget har införts eftersom det är nödvändigt att garantera enhälliga beslut om eventuella ändringar till översiktsplanen för flygtrafikledning.

Ändringsförslag 15

Bilaga, artikel 5, punkt 1, led c

c) utse den verkställande direktören och godkänna organisationsplanen,

c) utse den verkställande direktören i enlighet med artikel 6.1 och godkänna organisationsplanen,

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa rättslig klarhet i enlighet med ändringsförslagen.

Ändringsförslag 16

Bilaga, artikel 5, punkt 2, stycke 1

2. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Extraordinarie sammanträden skall hållas om en tredjedel av styrelsemedlemmarna med minst 30 % av rösterna, gemenskapen eller den verkställande direktören begär det.

2. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Extraordinarie sammanträden skall hållas om en tredjedel av styrelsemedlemmarna med minst 30 % av rösterna eller den verkställande direktören begär det.

Motivering

Möjligheten att hålla extraordinära sammanträden om en tredjedel av styrelsemedlemmarna begär det bör vara tillräckligt för gemenskapen. Det borde inte behövas någon ytterligare bestämmelse.

Ändringsförslag 17

Bilaga, artikel 6, punkt 1

1. Den verkställande direktören skall leda det löpande arbetet i företaget, och är dess företrädare i rättsligt hänseende. Han eller hon skall utses av styrelsen efter förslag från kommissionen. Den verkställande direktören skall vara oavhängig i sitt tjänsteutövande.

1. Den verkställande direktören skall leda det löpande arbetet i företaget, och är dess företrädare i rättsligt hänseende. Han eller hon skall utses av styrelsen efter förslag från kommissionen på grundval av resultaten från ett offentligt uttagningsprov. Den verkställande direktören skall vara oavhängig i sitt tjänsteutövande.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att öka öppenheten och insynen i ansökningsförfarandet där man bör utgå ifrån att anställa den bästa kandidaten mot bakgrund av de olika kandidaternas meriter.

Ändringsförslag 18

Bilaga, artikel 11, punkt 3, stycke 2

För företag som räknas som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, och som enskilt eller kollektivt tecknar andelar, skall beloppet vara 250 000 euro, oavsett när de blir medlemmar.

För företag som räknas som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, och som enskilt eller kollektivt tecknar andelar, skall beloppet vara 250 000 EUR, oavsett när de blir medlemmar; grundarna kan fördela beloppet i mindre rater under en fastslagen tidsperiod.

Motivering

Det finns inga små och medelstora företag som har tillräckligt med medel för att betala 250 000 EUR på en enda gång. För att eventuellt kunna göra betalningen ger sig de små och medelstora företagen ut på den finansiella marknaden för att få ett lån. Eftersom små och medelstora företags kreditvärdighet i normala fall är lägre än stora företags är det viktigt att dela in företagets maximibelopp i olika mindre belopp och på så sätt öka möjligheterna till extern finansiering och minska den ekonomiska bördan på kort sikt och öka möjligheterna till avkastning på lång sikt.

Ändringsförslag 19

Bilaga, artikel 11, punkt 6

6. I fråga om den andel av de avgifter på flygtrafik som avses i punkt 1 skall styrelsen föreslå kommissionen storlek och beräkningsgrund.

utgår

Motivering

Man måste undvika att flygtrafikavgiften beläggs med ytterligare en avgift. Det finns redan trafikavgifter som kommer att bidra till programmet via Eurocontrol. En lyckad utformningsfas bör skapa ett klart affärsmässigt argument som utlöser nödvändiga privata investeringar (och offentlig finansiering).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

Referensnummer

KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN
24.1.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

24.1.2006

Föredragande av yttrande Utnämning

Philip Bradbourn
06.2.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

20.6.2006

13.9.2006

 

 

 

Antagande

13.9.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zsolt László Becsey, Guy Bono, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Brian Simpson

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

 • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ett projekt för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) och om bildande av det gemensamma företaget SESAR

Referensnummer

KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

4.1.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ITRE
17.1.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
17.1.2006

TRAN
17.1.2006

JURI
17.1.2006

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

BUDG

23.3.2006

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN
18.5.2006

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Erna Hennicot-Schoepges
26.1.2006

Philip Bradbourn

6.2.2006

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

/

JURI
20.4.2006

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

19.4.2006

30.5.2006

11.9.2006

9.10.2006

 

Antagande

23.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Den Dover, Jan Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande

27.10.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...