BETÆNKNING om Fuld fart fremad – Opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst

27.10.2006 - (2006/2138(INI))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Pilar del Castillo Vera

Procedure : 2006/2138(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0384/2006
Indgivne tekster :
A6-0384/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Fuld fart fremad – Opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst

(2006/2138(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program – Moderne SMV-politik for vækst og beskæftigelse (KOM(2005)0551),

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Fuld fart fremad – Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse" (KOM(2006)0030,

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse – Overdragelse af virksomheder – Kontinuitet og en ny start" (KOM(2006)0117),

 der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000, Det Europæiske Råd i Stockholm den 23. og 24. marts 2001, Det Europæiske Råd i Barcelona den 15. og 16. marts 2002 og Det Europæiske Råd i Bruxelles den 22. og 23. marts 2005, den 15. og 16. december 2005 og den 23. og 24. marts 2006,

 der henviser til Det Europæiske Råd i Göteborg den 15. og 16. juni 2001, som besluttede at lægge Lissabon-strategien sammen med en strategi for bæredygtig udvikling,

 der henviser til konklusionerne fra det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne på Hampton Court den 27. oktober 2005,

 der henviser til Rådets henstilling 2005/601/EF af 12. juli 2005 vedrørende de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker (2005-2008)[1],

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave – Et nyt afsæt for Lissabon-strategien"(KOM(2005)0024);

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008)" (KOM(2005)0141),

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En fælles indsats for vækst og beskæftigelse – Fællesskabets Lissabon-program" (KOM(2005)0330,

 der henviser til de 25 nationale reformprogrammer (NRP'er), som medlemsstaterne har fremlagt, og til Kommissionens vurdering af disse NRP'er i del 2 i ovenstående meddelelse fra Kommissionen med titlen "Fuld fart fremad – Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse",

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden[2] samt til Kommissionens meddelelse med titlen "Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse:
Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013" (KOM(2005)0299),

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0119) og til Parlamentets dermed forbundne holdning af 15. juni 2006[3],

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program – Mere forskning og innovation – Investering i vækst og beskæftigelse – En fælles tilgang" (KOM(2005)0488) og Kommissionens medfølgende arbejdsdokumenter (SEK(2005)1253 og SEK(2005)1289),

 der henviser til den europæiske resultattavle for innovation 2005 – komparativ analyse af innovationsresultater,

 der henviser til rapporten fra den uafhængige ekspertgruppe om F&U og innovation, der blev udpeget efter topmødet på Hampton Court, med titlen "Mod et innovativt Europa" ("Aho-rapporten") fra januar 2006,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om "Viden i praksis: En bredt funderet innovationsstrategi for EU" (KOM(2006)0502),

 der henviser til Kommissionens henstilling 94/1069/EF af 7. december 1994 vedrørende overdragelse af små og mellemstore virksomheder[4] (SMV'er),

 der henviser til ekspertgruppens slutrapport fra maj 2002 om BEST-procedure-projektet vedrørende overdragelse af små og mellemstore virksomheder,

 der henviser til undersøgelsen i Flash Eurobarometer nr. 160 om iværksætterkultur og en analytisk rapport fra henholdsvis april og juni 2004,

 der henviser til den endelige rapport fra arbejdsgruppen om venturekapital bestående af det amerikanske handelsministeriums udenrigshandelsorgan International Trade Administration og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik og Industri fra oktober 2005,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (KOM(2005)0121) og Parlamentets dermed forbundne holdning af 1. juni 2006[5],

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program – En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2005)0535,

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program – Fremme af iværksættertankegangen gennem uddannelse og læring" (KOM(2006)0033),

 der henviser til Kommissionens grønbog om energieffektivitet eller hvordan vi kan få mere ud af mindre (KOM(2005)0265),

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Handlingsplan for biomasse" (KOM(2005)0628),

 der henviser til i2010-initiativet, navnlig i2010 e-forvaltningsplanen - Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for alle (KOM(2006)0173),

 der henviser til Kommissionens grønbog – En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed (KOM(2006)0105),

 der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i EU og forslag til konkrete foranstaltninger[6],

 der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om gennemførelsen af det europæiske charter for små virksomheder[7],

 der henviser til sin beslutning af 14. marts 2006 om et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse[8],

 der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om bidraget til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2006 med henblik på Lissabon-strategien[9],

 der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om EU's energiforsyningssikkerhed[10],

 der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om grønbogen om energieffektivitet – eller hvordan vi kan få mere ud af mindre[11],

 der henviser til sin beslutning af 5. juli 2006 om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Mere forskning og innovation – investering i vækst og beskæftigelse: En fælles tilgang[12],

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A6-0384/2006),

A.  der henviser til, at EU skal foretage en strategisk tilpasning af sin position som svar på de ændrede regler i den nye globale økonomi og de globale markeders øgede hastighed for at undgå at kvæle den langsigtede økonomiske vækst yderligere,

B.  der henviser til, at for at sikre langsigtet økonomisk vækst må EU og medlemsstaterne mindske kløften mellem forskning og markeder i EU,

C.  der henviser til, at adgangen til det globale marked giver SMV'erne nye nichemarkeder, lavere F&U-omkostninger, bedre adgang til finansiering, stordriftsfordele og teknologiske fordele samt mulighed for risikospredning,

D.  der henviser til, at udviklingen i forhold til at nå målene i Lissabon-strategien ikke er ens i hele EU, og at der er enorme forskelle i det generelle teknologiske udviklingsniveau samt i medlemsstaternes resultater,

E.  der henviser til, at forenklingen af lovgivningen medfører alvorlige problemer med hensyn til den juridiske korrekthed og kræver indførelse af mekanismer eller procedurer til at bekræfte denne korrekthed,

F.  der henviser til, at manglende gennemførelse af vigtig fællesskabslovgivning og deraf følgende fragmentering af markedet forhindrer økonomisk vækst og udvikling af den konkurrence, som medfører de nødvendige stordriftsfordele med henblik på at skabe en yderst konkurrencedygtig økonomi i EU,

G.  der henviser til, at EU skal omdanne sig til en opgraderet videnbaseret økonomi, eftersom udvikling, overførsel og anvendelse af ny viden er den vigtigste kilde til økonomisk vækst og bæredygtige konkurrencefordele,

H.  der henviser til, at medlemsstaterne fortsat skal håndtere udfordringerne i forbindelse med sociale demografiske ændringer og bæredygtige sociale modeller og udnytte denne mulighed til at udvikle innovative processer, tjenesteydelser og produkter,

I.  der henviser til, at velfinansieret F&U medfører innovation, økonomisk vækst, jobskabelse og ekspertisebaseret forskning,

J.  der henviser til, at EU skal sikre en dynamisk virksomhedskultur ved at fremme aktive politikker som livslang læring, faglig videreuddannelse, personlig karrierevejledning, tilbud til unge og erhvervsuddannelse,

K.  der henviser til, at det europæiske rum for information og kommunikation skal være mere synligt og aktivt fremme iværksætter- og læringskultur,

L.  der henviser til, at SMV'er står for 70 % af den samlede beskæftigelse, og der henviser til, at kun 44 % af SMV'erne skaber innovation internt,

M.  påpeger, at SMV'er er af afgørende betydning for den økonomiske og sociale samhørighed, eftersom de beskæftiger over 75 millioner mennesker i hele EU og i visse erhvervssektorer tegner sig for op til 80 % af beskæftigelsen; mener, at det er absolut nødvendigt at yde en omfattende støtte til SMV'erne på grund af deres betydning for den økonomiske udvikling og for innovationen og på grund af deres andel af markedet;

N.  der henviser til, at medlemsstaterne skal tilvejebringe et stimulerende miljø for udviklingen af den private sektor og tage hånd om SMV'ernes særlige behov, herunder befordrende virksomhedsmiljøer og -regler, tilstrækkelige grundlæggende infrastrukturtjenester, adgang til kort- og langsigt finansiering til rimelige priser, egen- og venturekapital, rådgivningsbistand og viden om markedsmuligheder,

O.  der henviser til, at offentlig-private partnerskaber (OPP'er) er et værdifuldt redskab til at opnå kvalitet i offentlige tjenester og finansiel bæredygtighed,

P.  der henviser til, at SMV'er kan lide af dårlige iværksætterfærdigheder samt mangler inden for anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier og regnskabsføring og kan have problemer med sproglige barrierer, produktionsforvaltning, forretningsplanlægning, mangel på ressourcer samt deres evne til at nå en kritisk masse,

Q.  der henviser til, at støtte til rådgivende organisationer, der repræsenterer SMV'er, er uundværlig i betragtning af deres foranstaltninger i form af information, backup og opfølgning for SMV'er, navnlig for de mindste blandt dem,

R.  der henviser til, at SMV'er deltager i grænseoverskridende og globale markeder, og at dette er blevet strategisk for deres videre udvikling,

S.  der henviser til, at en af de vigtigste hindringer for vellykket iværksætterånd, innovation og produktudvikling er manglen på forskellige finansieringsformer i kapitalkæden,

T.  der henviser til, at EU bør støtte udvikling/tidlig udvikling af mulige opstartsprojekter i et markedsorienteret akademisk miljø med henblik på at hjælpe dem til at opnå mere kritisk masse, højere værdifastsættelser samt større indledende investeringer gennem venturekapitalvirksomheder,

U.  der henviser til, at patentering med en pris på 46.700 euro er meget dyrt i EU sammenlignet med USA (10.250 euro) og Japan (5.460 euro), og der henviser til, at der er et presserende behov for et EU-patent,

V.  der henviser til, at NRP'erne på bæredygtig vis skal tage hånd om SMV'ernes og store virksomheders behov,

W.  der henviser til, at de 23 millioner SMV'er i Europa faktisk afspejler en meget stor mangfoldighed af iværksættersituationer, som der skal tages højde for i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker, navnlig inden for rammerne af NRP'er, og især vedrørende de særlige karakteristika, der gør sig gældende for mikrovirksomheder og håndværksindustrier, som udgør over 95 % af SMV'erne i Europa,

X.  der henviser til, at statsstøtteregler kan fremme den økonomiske udvikling og virksomhedernes innovation i ugunstigt stillede samfund og regioner,

Y.  der henviser til, at familieejede virksomheder står for ca. to tredjedele af beskæftigelsen i EU,

Z. der henviser til, at der bør lægges vægt på betydningen og udviklingen af eksisterende EU-programmer som f.eks. Leonardo da Vinci-programmet, der fremmer mobilitet, innovation og kvalitet i uddannelsen gennem transnationale partnerskaber (mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kontaktorganer, osv.);

Et konkurrencedygtigt EU på et globalt marked

1. minder medlemsstaterne om, at den eneste måde, hvorpå EU kan være konkurrencedygtig på et globalt marked, er ved at skabe et avanceret europæisk vidensamfund;

2. anerkender betydningen af at skabe en innovationskultur og behovet for, at denne indarbejdes i alle områder af de nationale konkurrencestrategier;

3. fremhæver, at organisatorisk styrke i stigende omfang ikke skal findes i kernekompetencer, men i kompetente kernepersoner;

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme iværksætterånden på de tidlige undervisningstrin og øge støtten til livslang læring;

5. understreger betydningen af at forbedre kvaliteten og effektiviteten af faglige og almene uddannelsessystemer i forbindelse med effektiv tilvejebringelse af de nødvendige midler, navnlig ved hjælp af øgede private investeringer i højere uddannelse og videreuddannelse;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at fjerne juridiske forskelle mellem landenes handelslovgivning for at sikre et åbent og konkurrencedygtigt marked;

7. understreger behovet for at styrke samarbejdet dels mellem regioner, der står over for de samme problemer og udfordringer ved at opmuntre til etablering af netværk blandt virksomheder i disse regioner, og dels mellem regioner på tværs af grænserne med det formål at opmuntre til udvikling og koordinering af politikker, der tager hensyn til deres specifikke behov; understreger betydningen af SMV-klynger omkring teknologiparker, offentlige laboratorier eller universiteter, der skaber dynamiske miljøer i Europa, som er i stand til at udnytte videnskabelig viden og til at skabe videnbaserede arbejdspladser;

8. understreger behovet for at anerkende den særlige situation og opmuntre til udvikling af virksomhedsklynger og erhvervszoner ved hjælp af EU-programmer, der tager højde for deres specifikke karakteristika og yder dem tilstrækkelig støtte; opfordrer Kommissionen til at tilskynde til udveksling af god praksis mellem medlemsstater om etablering af "virksomhedsklynger" og om, hvordan der kan ske en forbedring af forbindelserne mellem virksomheder og universiteter, som begge anses for at være værdifulde med henblik på at tilskynde til innovation og virksomhedsdannelse;

9. opfordrer indtrængende til at fremme de økonomiske transatlantiske relationer med henblik på at skabe et større frihandelsområde end det europæiske indre marked;

10. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fortsat at markedsføre åbenhed og gennemføre udestående lovgivning, der omhandler dette formål, for at forbedre samhørigheden og den europæiske konkurrenceevne globalt;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fuldstændiggøre og integrere servicesektoren og dermed fremme væksten i arbejdskraftproduktiviteten;

12. erkender, at Europa har brug for en fuldt ud integreret energipolitik, der garanterer forsyningssikkerhed og medfører minimal skade på miljøet;

13. understreger, at forenkling af lovgivningen udgør et vigtigt mål, men at den er vanskelig at gennemføre, og at den på visse områder delvis minder om kodificering, anmoder indtrængende Kommissionen om at bidrage til forenklingen med et forslag til en enkel mekanisme til bekræftelse af den juridiske korrekthed af ændringerne af EU-lovgivningen og at foreslå, at medlemsstaterne hver især indfører en tilsvarende mekanisme som et incitament til at påbegynde denne udvikling;

Lad europæernes kreativitet blomstre

14. fremhæver behovet for, at medlemsstaterne puster nyt liv i viden, forskning og innovation; mener, at forskning er en afgørende forudsætning for vellykket innovation og økonomisk vækst; mener, at det er vigtigt at skabe et europæisk vidensamfund ved hjælp af livslang læring, sprogundervisning og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for at mindske kvalifikationskløfter og arbejdsløshed, hvorved arbejdstagernes mobilitet i EU forbedres;

15. understreger, at informations- og kommunikationsteknologierne, e-læring og e-business er afgørende elementer i forbindelse med forbedring af SMV'ers konkurrenceevne; mener derfor, at der bør sættes yderligere skub i projekter, som fremmer disse muligheder for SMV'er;

16. støtter den mest omfattende anvendelse af "nøglekompetence til livslang læring" for at imødekomme europæiske elevers behov ved at sikre retfærdighed og adgang navnlig for de grupper, der har brug for støtte for deres uddannelsesmæssige potentiale som f.eks. personer med grundlæggende færdigheder på et lavt niveau, personer, der er gået tidligt ud af skolen, langtidsarbejdsløse, indvandrere og handicappede;

17. understreger, at den til eneste måde til at få et marked for EU's SMV'er og industri er at mindske den kløft, der findes i EU mellem forskningsmæssige og markedsføringsmæssige innovative processer, tjenesteydelser og produkter;

18. fremhæver behovet for åbne innovationsmodeller, som er mindre lineære og mere dynamiske, og som kan sikre virksomhederne merværdi;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme ikke blot brug af computere, men også af programpakker, da disse giver kapacitet til at effektivisere forskellige administrative opgaver;

20. understreger behovet for et brugervenligt EU-patent og for øget gensidighed mellem de europæiske, amerikanske og japanske patentsystemer med henblik på at beskytte europæisk erhvervsliv og europæiske ideer og i særlig grad fremmer SMV'ers anvendelse af dem;

21. roser målene for EU's strategi for markedsadgang og opfordrer EU til i højere grad at fremme sin database i SMV-samfundet og holde den opdateret; anbefaler, at medlemsstater samt regionale og lokale myndigheder skaber fælles "one-stop information shops" og opmuntrer forvaltningstjenesterne til at tilbyde flere af deres tjenesteydelser over internettet (E-forvaltning);

22. opfordrer indtrængende Kommissionen til via netværket af EuroInfoCentre (EIC) til at fremme større adgang til internationale markeder;

23. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre reformer af og udvide dette netværk ved at inkorporere forskellige erhvervsfremmeagenturer, som eksisterer under nationale netværk, som er i stand til at yde SMV'er omfattende og pålidelige tjenester;

24. understreger, at det derfor for vigtigt at evaluere, forbedre og omorganisere EIC-netværket, hvad angår effektiviteten af såvel dets drift som dets aktiviteter, på en sådan måde, at det kan arbejde mere målrettet og hurtigere; mener, at Euro Info-centrene bør laves om til kvikskranker (one stop trouble shooting shops) til brug for SMV'er, som støder på hindringer på det indre marked, og mener, at de bør udvikle sig til egentlige mæglere mellem SMV'erne og medlemsstaterne og for hvert problem anlægge en indfaldsvinkel, hvor fællesskabslovgivningen anvendes på en så praktisk og pragmatisk måde som muligt; konstaterer, at det kræver større bevillinger til EIC-netværket, hvis disse målsætninger skal opfyldes;

25. opfordrer Kommissionen til aktivt at søge at gøre EIC-netværket mere synligt og understreger, at alle SMV'er bør have let og gratis adgang til den information, service og rådgivning, som EIC-netværket tilbyder, uanset om de er medlemmer af de organisationer, der varetager EIC-netværkets funktioner; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de SMV-paneler, EIC-netværket sammensætter, omfatter SMV'er uden for værtsorganisationerne; mener, at det er af afgørende betydning, at Kommissionen opstiller ambitiøse mål til fremme af EIC-netværkets anvendelse og synlighed blandt alle SMV'er og ikke blot de SMV'er, der er medlemmer af værtsorganisationerne;

26. finder, at der bør tilstræbes en sammenlægning af alle de netværk, der drives af Fællesskabet, og som fokuserer på SMV'ernes behov (f.eks. Euro Info-centrene og Innovation Relay-centrene); mener, at disse organer for eksempel kan integreres i de erhvervsorganisationer, der repræsenterer SMV'erne;

Konkurrencens drivkraft: Forudsætningerne for konkurrencedygtighed og SMV'er

27. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til, hvor det er muligt, at anvende princippet "tænk på de små først" baseret på det europæiske charter for små virksomheder for at sætte især mikrovirksomheder og håndværksindustrier i stand til fuldt ud at realisere deres vækst- og udviklingspotentiale, både på lokalt plan og på eksportmarkeder;

28. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme profilen for iværksætterånd og individuelt ansvar ved at belønne en indsats og fremme de samfundsmæssige værdier ved risikovillighed og iværksætterånd;

29. bemærker, at teknologisk fremskridt og ekspertise er af central betydning for at opnå en konkurrencemæssig fordel i et videnbaseret samfund;

30. anser det for væsentligt, at der lægges større vægt på ikke blot at informere, men også formidle bedste praksis til SMV'erne såvel som mikrovirksomhederne; betragter derfor formidlingen af særlige erhvervsrelevante oplysninger, bl.a. de nødvendige oplysninger vedrørende udbud, som et område, der bør prioriteres;

31. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme vellykkede e-handelsmodeller for at fremme anvendelsen af IKT;

32. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fastlægge fælles standarder eller frivillige aftaler på områder, hvor manglen på sådanne skader SMV'ernes vækst;

33. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at puste nyt liv i europæiske virksomheder ved at mindske bureaukratiet, forbedre reglernes kvalitet, reducere den administrative byrde, forbedre SMV'ernes deltagelse i høringsprocessen og forenkle procedurerne for overholdelse af skattelovgivningen til deres fordel og strømline administrative processer og sociale sikringsordninger for arbejdstagere og arbejdsgivere; anmoder medlemsstaterne om at fjerne administrative tærskler for grænseoverskridende samarbejde mellem SMV'er, industrien, forskningsinstitutter og universiteter;

34. opfordrer medlemsstaterne til at yde mere støtte til at rette op på det utilstrækkelige antal nyetablerede virksomheder og til at overveje og anvende hensigtsmæssige incitamenter og introducere særlige hjælpeordninger, der vil opmuntre til vækst i størrelse og beskæftigelse; bemærker betydningen af virksomhedsoverdragelser med hensyn til at bevare arbejdspladser og kapital; glæder sig over den nye meddelelse om overdragelse af virksomheder: "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og arbejdspladser: overdragelse af virksomheder – kontinuitet og en ny start" forbundet med målet om at reducere den iboende risiko, der er forbundet med iværksætterkultur; bemærker, at vellykkede virksomhedsoverdragelser i stigende grad er vigtige i betragtning af Europas aldrende befolkning, og det forhold, at over en tredjedel af Europas iværksættere vil trække sig tilbage i løbet af de kommende 10 år; opfordrer derfor medlemsstaterne til i lige stor grad at rette den politiske opmærksomhed mod nyetablerede virksomheder og virksomhedsoverdragelser og inkorporere praktiske foranstaltninger i nationale politikker for gennemførelsen af Lissabon-strategien og fastsætte specifikke tidsplaner;

35. godkender de forslag, der sigter på at gøre det lettere at starte ny virksomhed og nedbringe den tid og de omkostninger, der er forbundet hermed, men bemærker samtidig, at mens skatteincitamenter ikke er problematiske, er brugen af rentebegunstigede lån ikke nødvendigvis i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, som tværtimod søger at sikre lige markedsvilkår; foreslår fremme af relevante foranstaltninger som f.eks. skattelettelser og fleksible selskabsretsordninger for at gøre det lettere for virksomheder at fortsætte og navnlig gøre det lettere at overdrage familievirksomheder til tredjeparter eller medarbejdere;

Moderne socialt beskyttelsessystem og arbejdsmarked

36. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemgå ineffektive sociale modeller i lyset af deres finansielle bæredygtighed, ændre den globale dynamik og demografiske mønstre med henblik på at gøre disse mere bæredygtige;

37. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe pragmatiske politiske beslutninger for at kompensere for både de aldrende befolkninger og et faldende fødselstal som f.eks. en højere pensionsalder alder i overensstemmelse med de stigende sundhedsstandarder og indførelse af familieorienterede politikker med incitamenter til at føde børn og til børnepasning;

38. fremhæver behovet for at støtte kvindelige iværksættere, navnlig med adgang til finansierings- og iværksætternetværk;

39. understreger behovet for, at medlemsstaterne arbejder hen imod fuldstændig inddragelse i informationssamfundet (e-inclusion) i hele Europa;

40. fremhæver behovet for fleksibilitet på arbejdsmarkedet for at håndtere skiftende sociale mønstre og spørgsmål vedrørende det aldrende samfund;

41. minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at indirekte lønomkostninger er en af de største hindringer, som enkeltmandsvirksomheder står over for, og som hindrer dem i at ansætte yderligere arbejdstagere; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at respektere princippet om proportionalitet og fleksibilitet i forbindelse med EU's beskæftigelseslovgivning i betragtning af den høje arbejdsløshed, der opleves i Europa, navnlig blandt unge mennesker;

42. anser det for yderst vigtigt at øge SMV'ernes investeringer i de menneskelige ressourcer for at forbedre arbejdstagernes beskæftigelsesmuligheder og øge produktiviteten; erkender behovet for uddannelsesprogrammer og -aktiviteter, der specifikt er rettet mod SMV'ernes iværksætteraktiviteter, herunder uddannelse på stedet; understreger nødvendigheden af at tilbyde passende faglig uddannelse (uddannelse i nye teknologier) til ældre arbejdstagere og handicappede, således at de kan forblive i beskæftigelse eller lettere finde arbejde og for at opfylde arbejdsgivernes og de handicappedes behov;

43. foreslår, at uddannelse i grundlæggende erhvervsfærdigheder bliver en del af skole-undervisningsplanen på sekundærtrinnet, og opfordrer til, at SMV'erne inddrages i uddannelsen på områder, hvor de kan give supplerende praktisk information og rådgivning; støtter universiteternes politik med at lade deres undervisningprogrammer få et indhold, der imødekommer økonomiens behov;

44. understreger nødvendigheden af at tilskynde SMV'erne til at anvende miljøvenlig praksis inden for rammerne af det fælles sociale ansvar og EU's strategi for bæredygtig udvikling;

45. glæder sig over Kommissionens hensigt om at søge dialog og regelmæssig udveksling af oplysninger med SMV'erne og disses organisationer, og anmoder om, at denne metode giver sig nøje udslag i en praksis, som også via brancheforeningerne skal gøre de europæiske virksomheder interesserede i ikke bare fællesskabsprogrammernes gennemførelse, men også i deres udarbejdelse; konstaterer, at høringsproceduren i den nuværende form er problematisk for SMV'erne, idet fristen på otte uger ikke giver de organisationer, der repræsenterer SMV'erne, tilstrækkelig tid til at indsamle og fremsende synspunkter; opfordrer Kommissionen til snarest at ændre dette forhold;

46. går ind for, at alle foranstaltninger til fordel for SMV'er også finder anvendelse på selvstændige erhvervsdrivende, især foranstaltninger vedrørende de forskellige socialsikringsordninger og de ydelser, de giver adgang til, samt forebyggelse af sundhedsrisici på arbejdspladsen;

47. henstiller, at medlemsstaterne i videst muligt omfang skaber en lovgivningsramme, som kan sikre fleksible ansættelsesmuligheder for SMV'erne uden at forringe socialsikringen;

48. understreger behovet for at fuldstændiggøre det indre marked, og opfordrer medlemsstaterne til at fremme denne fælles målsætning ved at tilskynde til fri bevægelighed for arbejdstagerne;

49. erindrer om, at initiativet til at fremme iværksætterånden er afgørende, navnlig på baggrund af den demografiske udvikling, der betyder, at en tredjedel af Europas iværksættere vil gå på pension i løbet af de næste ti år; opfordrer Kommissionen til at lette udvekslingen af god praksis på dette område mellem medlemsstaterne ved f.eks. at overveje "sølv-iværksætterordninger" for ældre, incitamenter til unge virksomhedsstartere og i særdeleshed fremme af kvindelige iværksættere, herunder eventuelle foranstaltninger, der kan forbedre mulighederne for at forlige arbejds- og familieliv.

Finansiel bæredygtighed

50. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at respektere principperne for budgetdisciplin for at sikre sunde offentlige finanser;

51. opfordrer til, at der sker en gennemgang af modellerne for offentlige tjenester samt finansiering og forvaltning deraf, herunder drøftelser om OPP'erne roller og fordele;

52. opmuntrer medlemsstaterne til at fremme partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor som den mest passende model for levering af erhvervsfremmeydelser til SMV'er, herunder oprettelse af fonde for risikovillig kapital, og således skabe tilstrækkelig løftestangseffekt for en højere grad af inddragelse af den private sektor;

53. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre SMV'ernes adgang til offentlige indkøbsprocedurer, som udgør en betydelig hindring for vækst; minder Kommissionen og medlemsstaterne om til tider uhensigtsmæssige virkninger af direktiverne om offentlige indkøb, som f.eks. har ført til, at nogle udbydere af offentlige kontrakter beder om honorarer fra eventuelle leverandører for at behandle deres ansøgninger om at afgive bud; bemærker, at sådanne honorarer kan være ødelæggende for små virksomheder, og anmoder derfor Kommissionen om at overveje dette punkt, når den fremlægger vejledningen til dem om gennemførelsen af de reviderede direktiver om offentlige indkøb senere i år;

54. mener, at miljøinnovation også kan stimuleres ved anvendelse af de offentlige budgetters købekraft, da det at gøre offentlige indkøb grønne kunne bidrage til at skabe en kritisk masse, således at miljøvenlige virksomheder i større omfang kan komme ind på markedet, hvilket vil gavne europæiske SMV'er, der er meget aktive inden for denne sektor;

55. opfordrer indtrængende til, at der anvendes skatteincitamenter, som fremmer investeringer i venturekapital, og at der anvendes ressourcer, som er til rådighed gennem Den Europæiske Investeringsfond og strukturfondene, med henblik på at opbygge en national investorbase til risikokapital;

56. anser det for absolut nødvendigt, at SMV'erne på grund af risiciene i forbindelse med finansiering og erhvervsaktiviteter modtager omfattende og pålidelige oplysninger om mulighederne for risikospredning;

57. mener, at SMV'er er en vigtig del af den europæiske økonomi, og at for at udnytte deres potentiale inden for F&U skal EU's syvende rammeprogram strømlines for at lette deltagelse af mindre forskningsorganer ved at øremærke midler til SMV'er og til klynger af små virksomheder og laboratorier;

58. glæder sig over den fremgangsmåde, som Det Europæiske Råd i Bruxelles i marts 2006 anvendte med henblik på at lette og udvide virksomhedernes adgang til lån fra Den Europæiske Investeringsbank, særligt for SMV'er;

NRP'er i aktion

59. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at lægge særlig vægt på foranstaltninger for SMV'er i deres NRP'er, ud fra det synspunkt at succesen vil afhænge af aktiv inddragelse af og samråd med SMV'ernes erhvervsorganisationer for at bekræfte deres effektivitet;

60. beklager tabet af den konkrete dimension, der tidligere fandtes i rapporteringen om det europæiske charter for små virksomheder, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at give medlemsstaterne mulighed for at afholde bilaterale møder (der omfatter nationale interessenter) om fremskridt med konkrete SMV-foranstaltninger som forberedelse til de årlige NRP-rapporter;

61. beklager den manglende koordination mellem medlemsstaternes NRP'er;

62. fremhæver værdien af at rapportere og formidle NRP'ernes succeshistorier og nederlag;

63. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at præcisere, hvordan de har til hensigt at gå frem med henblik på at gennemføre de mål, de har sat sig i NRP'erne;

o

o       o

64. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

BEGRUNDELSE

Anerkendelsen af, at Europa halter efter USA, hvad angår BNP, arbejdskraftproduktivitet, teknologiske resultater og samlede investeringer i F&U, var det vigtigste incitament til Lissabon-dagsordenen og har betydet, at den blev relanceret sidste år. Europa kan kun indtage en førerposition i den globale økonomi, hvis den kan garantere sin konkurrenceevne ved at tilpasse sig og blive et videnbaseret samfund med fokus på forskning og IKT, men hvad skal Europa gøre for at blive en videnbaseret økonomi?

Først og fremmest skal Den Europæiske Union mindske de regionale forskelle for at skabe et større europæisk videnskabs- og teknologiområde. Medlemsstaterne skal arbejde for at garantere, at den offentlige politik tilvejebringer et gunstigt miljø, der fremmer IKT-sektorens konkurrenceevne og anvendelsen af IKT i Europa.

Den energiforsyning, der er nødvendig for at køre denne videnøkonomi, skal ligeledes være lettilgængelig, og Den Europæiske Union skal gøre sit yderste for at fremme energiforsyningssikkerheden. Det er klart, at vores afhængighed af energiforsyning til dels kan mindskes gennem praktiske foranstaltninger vedrørende energieffektivitet, men på lang sigt har Europa imidlertid brug for investeringer til at skabe innovative teknologier, som giver en renere, mere sikker energiforsyning til en fornuftig pris.

For det andet skal medlemsstaterne, som flere undersøgelser gang på gang har vist, i højere grad engagere sig med støtte af de nødvendige ressourcer og politiske foranstaltninger for at fremme innovation og kompetenceopbygning gennem livslang læring og faglig videreuddannelse inden for IKT. Sådanne foranstaltninger vil skabe en yderst kompetent og kvalificeret arbejdsstyrke og få den europæiske kreativitet til at blomstre, hvilket netop er den strøm af idéer, vi skal bruge for at bryde dødvandet og skabe viden, så virksomhederne kan blive konkurrencedygtige.

Samarbejdet mellem erhvervslivet, regeringen og de akademiske miljøer bør styrkes for at fremme denne strøm, hvilket igen vil give Europa en førerposition og øge specialiseringen inden for de højteknologiske industrier. Det skal bemærkes, at det i dag kun er 5 % af alle europæiske virksomheder med innovationsaktiviteter, der anfører universiteter eller statslige forskningsinstitutioner som yderst vigtige kilder til innovation.

For det tredje er det intet tilfælde, at de fleste europæere hellere vil være ansatte end have deres egen virksomhed, idet de europæiske medlemsstater både aktivt og passivt har tilskyndet til dette. Men nu er det på tide at vende strømmen og få iværksætterånd og risikovillighed til at blusse op igen, hvilket vil fremme snarere end modvirke etableringen af et konkurrencedygtigt vidensamfund. Medlemsstaterne skal arbejde for at afstigmatisere risikoen for fiasko, navnlig blandt unge, som er fremtiden for en vellykket europæisk virksomhedskultur. Samtidig bør medlemsstaterne gøre deres yderste for at hjælpe med at starte nye virksomheder op ved at reducere den tid og de omkostninger, der er forbundet med at etablere en virksomhed på deres område.

Fremme af iværksætterånd blandt Europas ungdom var et af de vigtigste elementer i den europæiske ungdomspagt, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i marts 2005. Visse medlemsstaters uddannelsesministerier har inden for de seneste år anerkendt, at der er et sådant behov og er gået forrest ved at indføre obligatoriske elementer af iværksætterundervisning i skolernes pensum og yde den nødvendige støtte til lærerne, så de kan gennemføre dette. Disse medlemsstater fortjener ros, og deres nabolande opfordres til at følge trop.

Samarbejde er afgørende blandt Europas medlemsstater og blandt mennesker i hele Den Europæiske Union for at sikre, at Europa reelt kan udnytte fordelene ved et egentligt Europæisk hjemmemarked. Ikke desto mindre er der mange hindringer for et europæisk samarbejde og udnyttelse af stordriftsfordelene. Disse hindringer omfatter forskelle i infrastruktur og offentlige tjenester, fleksibilitet i arbejdskraften, kapital- og produktmarkeder, sproglige barrierer, skattemæssige hindringer og adgang til finansiering, og alle disse påvirker SMV'erne, som er drivkraften i vores økonomi i dag.

Det er afgørende, at der etableres et EU-patent. Patenter er tegn på kreative og innovative aktiviteter, der primært udvikles af kommercielle hensyn, og alligevel er det tydeligt, at mange europæere foretrækker at patentere i USA og udnytte det amerikanske marked i stedet for at patentere derhjemme.

For det femte står Europa over for enorme demografiske udfordringer, og sociale politikker og modeller skal tilsvarende justeres, trimmes og gøres mere fleksible eller i sidste ende blive ubæredygtige. Mennesker lever længere som følge af bedre sundhedspleje, og fødselstallet falder. Der skal indføres hensigtsmæssige incitamenter til at imødekomme disse ændringer, særligt i forhold til familierne for at give netop disse den nødvendige støtte til at få flere børn samt til pasning, samtidig med at kvinder, som ønsker at kombinere familie- og arbejdsliv, ikke stilles ringere.

Endelig skal regeringerne øge deres finansielle forpligtelser, så medlemsstaterne kan nå Lissabon-målene. Disse bør ikke kun komme fra den offentlige sektor som følge af Maastricht-parametrene om offentlige udgifter, men medlemsstaterne skal i højere grad opfordre den private sektor til at bidrage ligesom i USA og Japan. Der findes mange potentielle private investeringskilder.

Venturekapital er ét middel til at finansiere SMV'er og bidrage til en videnøkonomi. I 2003 stod europæiske venturekapitalvirksomheder for 377 indskud af startkapital til en gennemsnitlig værdi af ca. 420.000 euro, mens venturekapitalvirksomheder i USA kun stod for 181 indskud af startkapital med en gennemsnitlig værdi på ca. 1.680.000 euro. Venturekapital over for BNP varierer i de europæiske medlemsstater med 0,79 % i Sverige, 0,60 % i Det Forenede Kongerige, 0,44 % i Frankrig og 0,24 % i Tyskland. Medlemsstaterne skal fortsat reducere forskellene i lovkrav over for risikokapitalmarkeder for ikke at forhindre grænseoverskridende investeringer.

Ovenstående skal tages i betragtning for at nå Lissabon-målene.

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (20.9.2006)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om fuld fart fremad - Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse
(2006/2138(INI))

Rådgivende ordfører: Patrizia Toia

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at små og mellemstore virksomheder (SMV) spiller en væsentlig rolle i den europæiske økonomi og fremmer samfundets stabilitet, og at SMV'erne på afgørende vis medvirker til at skabe større og varig vækst, øget fleksibilitet og nye og bedre arbejdspladser samt flere uddannelsespladser; minder om, at SMV'erne udgør et vigtigt bindeled mellem produktionen og dens territoriale dimension, når det gælder om at forvalte de forskellige fænomener, der er forbundet med flytning af produktionen, og de arbejdsløshedsproblemer, der ofte er forbundet hermed;

2. mener i denne forbindelse, at virksomhedsflytninger, der medfører tab af arbejdspladser, ikke må fremmes med fællesskabsmidler;

3. påpeger, at der med det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse lægges særlig vægt på behovet for at forbedre virksomhedsmiljøet ved at anerkende og fremme de eksisterende industriområder og -koncentrationer f.eks. gennem EU-programmer og ved at tage behørigt hensyn til virksomhedernes specifikke karakteristika, problemer og forventninger og sikre dem den nødvendige støtte, om end snarere gennem hjælp til selvhjælp end i form at subsidier;

4. påpeger, at SMV'er er af afgørende betydning for den sociale og økonomiske samhørighed, eftersom de beskæftiger over 75 millioner mennesker i hele EU og i visse erhvervssektorer tegner sig for op til 80 % af alle arbejdspladser; understreger, at SMV'ernes adgang til FTU- tjenester bør forbedres for at fremme den økonomiske vækst, skabe mere kvalificerede job og bekæmpe arbejdsløsheden, navnlig blandt de unge; henstiller, at Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at udveksle information om bedste praksis vedrørende oprettelse af virksomhedskoncentrationer; understreger i denne forbindelse, hvor vigtigt det er at styrke samarbejdet mellem SMV'erne og universiteterne og (private) forskningsinstitutter og sikre flere og bedre investeringer i teknologioverførsler såvel som erhvervsuddannelse;

5. anser det for yderst vigtigt at øge SMV'ernes investeringer i de menneskelige ressourcer for at forbedre arbejdstagernes beskæftigelsesmuligheder og øge produktiviteten; erkender behovet for uddannelsesprogrammer og -aktiviteter, der specifikt er rettet mod SMV'ernes iværksætteraktiviteter, herunder uddannelse på stedet;

6. understreger nødvendigheden af at tilskynde SMV'erne til at anvende miljøvenlig praksis inden for rammerne af det fælles sociale ansvar og den europæiske strategi for bæredygtig udvikling;

7. understreger vigtigheden af den beslutning, der er truffet om at medtage princippet om at give de SMV'er førsteprioritet (think small first) i alle Fællesskabets politikker; anmoder om, at dette kriterium bliver nøje og gennemskueligt overholdt, især fordi 99 % af alle virksomheder i EU er SMV'er; mener, at det er absolut nødvendigt at yde en omfattende støtte til SMV'erne på grund af deres betydning for den økonomiske udvikling og for innovationen og på grund af deres andel af markedet;

8. anerkender informationsspørgsmålets afgørende betydning; gør opmærksom på, at SMV'erne reelt ofte får for lidt eller dårlig (eller alt for generel) information om EU og EU's aktiviteter; bemærker, at SMV'erne med rette beklager denne manglende information samt visse virkninger af EU's politikker, som de ikke bliver informeret om i rette tid; minder i den forbindelse om, at Euro Info Center-netværket (EIC), som hidtil ikke har været i stand til at yde en service, der levede op til de europæiske virksomheders forventninger og behov, bør spille en vigtig rolle, navnlig fordi langt størstedelen af SMV'erne ikke er opmærksomme på dets eksistens;

9. understreger, at det derfor for vigtigt at evaluere, forbedre og omorganisere EIC-netværket, hvad angår effektiviteten af såvel dets drift som dets aktiviteter, på en sådan måde, at det kan arbejde mere målrettet og hurtigere; mener, at Euro Info-centrene bør laves om til kvikskranker (one stop trouble shooting shops) til brug for SMV'er, som støder på hindringer på det indre marked; mener, at disse Euro Info-centre bør udvikle sig til egentlige mæglere mellem SMV'erne og medlemsstaterne og for hvert problem anlægge en indfaldsvinkel, hvor fællesskabslovgivningen anvendes på en så praktisk og pragmatisk måde som muligt; konstaterer, at det kræver større bevillinger til EIC-netværket, hvis disse målsætninger skal opfyldes;

10. opfordrer Kommissionen til aktivt at søge at gøre EIC-netværket mere synligt og understreger, at alle SMV'er bør have let og gratis adgang til den information, service og rådgivning, som EIC-netværket tilbyder, uanset om de er medlemmer af de organisationer, der varetager EIC-netværkets funktioner; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de SMV-paneler, EIC-netværket sammensætter, omfatter SMV'er uden for værtsorganisationerne; mener, at det er af afgørende betydning, at Kommissionen opstiller ambitiøse mål til fremme af EIC-netværkets anvendelse og synlighed blandt alle SMV'er og ikke blot de SMV'er, der er medlemmer af værtsorganisationerne;

11. finder, at der bør tilstræbes en sammenlægning af de netværk, Den Europæiske Union driver, og som fokuserer på SMV'ernes behov (f.eks. Euro Info-centrene og Innovation Relay-centrene); mener, at disse organer for eksempel kan integreres i de erhvervsorganisationer, der repræsenterer SMV'erne;

12. anser for væsentligt, at der lægges større vægt på ikke blot at informere, men også formidle bedste praksis til SMV'erne såvel som mikrovirksomhederne; betragter derfor formidlingen af særlige erhvervsrelevante oplysninger, bl.a. de nødvendige oplysninger vedrørende udbud, som et område, der bør prioriteres;

13. anser det for absolut nødvendigt, at SMV'erne på grund af risiciene i forbindelse med finansiering eller erhvervsaktiviteter modtager omfattende og pålidelige oplysninger om mulighederne for risikospredning;

14. er af den opfattelse, at visse bureaukratiske og andre hindringer på det indre marked rammer SMV'erne uforholdsmæssigt hårdt; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin indsat for at fjerne disse hindringer; anser det derfor for vigtigt, at Kommissionen systematisk og med det samme indleder overtrædelsesprocedurer i henhold til EF-traktatens artikel 226 mod enhver medlemsstat, der ikke overholder en af de forpligtelser, der påhviler den i henhold til EF-traktaten og navnlig traktatens bestemmelser om det indre marked, herunder bestemmelserne om den fælles toldtarif, fri bevægelighed for tjenesteydelser og fælles beskatningsregler;

15. erkender nødvendigheden af at forbedre SMV'ernes information om og adgang til overtrædelsesprocedurerne og opfordrer Kommissionen til evaluere, hvordan SMV'er og større virksomheder samt de relevante aktører har adgang til og anvender overtrædelsesprocedurerne; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om resultatet af denne evaluering;

16. opfordrer Kommissionen til at sikre bedre adgang for SMV'er og mikrovirksomheder til EF-rammeprogrammer og strukturfondene, eftersom disse instrumenter i mange regioner spiller en vigtig rolle for fremme af erhvervslivet og forskellige færdigheder; opfordrer Kommissionen til at overvåge de små og mellemstore virksomheders adgang til EF-finansiering og informere Europa-Parlamentet herom; henviser til, at målsætningerne for SMV'ernes deltagelse i forskningsrammeprogrammerne ikke er blevet opfyldt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre SMV'erne øget deltagelse i fællesskabsprogrammerne, forenkle ansøgningsprocedurerne, reducere ansøgningsomkostningerne og nedbringe ventetiderne; mener, at der blandt de særlige mål, Kommissionen skal fastsætte, bør foretages en høj prioritering af bl.a. beskæftigelsen af arbejdstagere med særlige behov, kvinder og langtidsledige; foreslår derfor, at der i programmerne afsættes særlige bevillinger til uddannelse af ovennævnte grupper dårligt stillede arbejdstagere;

17. understreger behovet for, at de små og mellemstore virksomheder får bedre finansieringsmuligheder og adgang til kapital, både fra strukturfondene og til anden kapital, som er til deres fordel, især adgang til en fleksibel mikrofinansiering af FTU-aktiviteter, og at dette også bør gøre sig gældende for nyoprettede virksomheder, virksomheder oprettet af kvinder og familievirksomheder; mener, at der bør ske en forhøjelse af den støtte, som muliggør en effektiv anvendelse af den stadig mere krævende miljø- og sociallovgivning;

18. mener i forbindelse med en politik for SMV'er, at den nye metode bør sikre initiativer og foranstaltninger, der navnlig sigter mod at styrke nystiftede virksomheder, familievirksomheder og kvindevirksomheder, navnlig hvis de er etableret i ugunstigt stillede områder, i bjergområder, på øer eller i tyndt befolkede områder af EU;

19. erindrer om, at små virksomheder lider betydeligt under omfattende bureaukrati; glæder sig over Kommissionens mål på dette område om at mindske bureaukratiet i Europa med 25 %, men kræver hurtig gennemførelse og udarbejdelse af en metode til evaluering af omkostningerne i forbindelse med og de administrative konsekvenser af al EU-lovgivning; understreger, at de administrative byrder, der lægges på SMV'erne, skal være proportionale og nødvendige, og at al EU-lovgivning bør gøres til genstand for en konsekvensevaluering i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om at lovgive bedre;

20. påpeger, at indirekte lønomkostninger er en af de væsentligste hindringer for enkeltmandsvirksomheder og mikrovirksomheder, og at disse ikke ansætter yderligere personale, fordi de ikke kan opfylde de administrative krav, det ville indebære; erindrer om EF-traktatens artikel 137, stk. 2, litra b, hvori det hedder, at det i forbindelse med vedtagelse af direktiver inden for social beskyttelse og arbejdstagerbeskyttelse skal "undgås at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder"; opfordrer Kommissionen og Rådet til i højere grad at fritage disse virksomheder fra bestemte krav, som f.eks. rapporterings- og dokumentationspligter;

21. der konstaterer, at afvikling af bureaukrati for det meste henhører under medlemsstaternes ansvar; opfordrer Kommissionen til gennem henvisninger til eksempler på god praksis og sammenlignelige værdier at gøre det klart over for medlemsstaterne, at dereguleringsforanstaltninger er nødvendige;

22. betragter markedet for offentlige indkøb som en enestående mulighed for SMV'erne og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for i fremtiden at gøre det muligt for SMV'er navnlig inden for landbruget at afgive bud i fællesskab;

23. mener, at en politik med støtte til SMV'erne fremmer en reel samhørighed og integration i EU, navnlig på grund af den lille størrelse og den undertiden familiære karakter af de europæiske virksomheder, som dermed bidrager til at skabe et gunstigt miljø også for ugunstigt stillede arbejdstagere; understreger derfor, at EU i sin lovgivning bør tage hensyn til de funktioner, som SMV'erne varetager i forbindelse med sikring af indkomsten, forebyggelse af afvandring, styrkelse af lokalsamfundene og bekæmpelse af fattigdommen; anser det således fremover for nødvendigt jævnsides med den økonomiske lovgivning at udarbejde fælles europæiske retningslinjer for at hjælpe SMV'erne med at styrke den sociale samhørighed; pointerer, at i forbindelse med disse retningslinjer bør især etablering og drift af mikrovirksomheder begunstiges for at fremme integreringen af grupper udsat for forskelsbehandling og ugunstige vilkår og af særlige etniske grupper samt af udstødte for at bidrage til bekæmpelse af fattigdommen;

24. glæder sig over Kommissionens hensigt om at søge dialog og regelmæssig udveksling af oplysninger med SMV'erne og disses organisationer, og anmoder om, at denne metode giver sig nøje udslag i en praksis, som navnlig via brancheforeningerne skal gøre de europæiske virksomheder interesserede i ikke bare fællesskabsprogrammernes gennemførelse, men også i deres udarbejdelse; konstaterer, at høringsproceduren i den nuværende form er problematisk for SMV'erne, idet fristen på otte uger ikke giver de organisationer, der repræsenterer SMV'erne tilstrækkelig tid til at indsamle og fremsende synspunkter; opfordrer Kommissionen til snarest at ændre dette forhold;

25. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sørge for, at de organisationer, der repræsenterer SMV'er, sikres større deltagelse i den europæiske sociale dialog; understeger behovet for større hensyntagen til disse virksomheders særlige karakteristika i dialogen på arbejdsmarkedet på både europæisk og nationalt plan, idet den på nuværende tidspunkt er en afspejling af dialogen mellem de store virksomheder og deres ansatte; anser det desuden for vigtigt, at medlemsstaterne tilskynder de små og mellemstore virksomheder til at oprette uafhængige repræsentative organer;

26. understreger nødvendigheden af, at der med henblik på at øge beskæftigelsen og skabe flere uddannelsespladser oprettes et bedre netværk, som samler virksomhederne omkring platforme, der arbejder for innovation i processer og produkter; mener, at oprettelsen af dette netværk skal ske ved at træffe foranstaltninger, som tager højde for SMV'ernes vanskelige adgang til lån og støtteprogrammer;

27. går ind for, at alle foranstaltninger til fordel for SMV'er også finder anvendelse på selvstændige erhvervsdrivende, især de forskellige socialsikringsordninger og de ydelser, de giver adgang til, samt forebyggelse af sundhedsrisici på arbejdspladsen;

28. henstiller, at medlemsstaterne i videst muligt omfang skaber en lovgivningsramme, som kan sikre fleksible ansættelsesmuligheder for SMV'erne uden at forringe socialsikringen;

29. understreger behovet for at færdiggøre det indre marked, og opfordrer medlemsstaterne til at fremme denne fælles målsætning ved at tilskynde til øget mobilitet blandt arbejdstagerne;

30. henviser til behovet for at forbedre samarbejdet mellem de regioner, der står over for de samme problemer og udfordringer, ved at tilskynde virksomhederne i de pågældende regioner til at oprette netværk, der kan støtte udviklingen og samordningen af politikker, der imødekommer virksomhedernes særlige behov;

31. erindrer om, at initiativet til fremme iværksætterånden er afgørende, navnlig på baggrund af den demografiske udvikling, der betyder, at en tredjedel af Europas iværksættere vil gå på pension i løbet af de næste ti år; opfordrer Kommissionen til at lette udvekslingen af god praksis på dette område mellem medlemsstaterne ved f.eks. at overveje "sølv-iværksætterordninger" for ældre, incitamenter til unge virksomhedsstartere og i særdeleshed fremme af kvindelige iværksættere, herunder eventuelle foranstaltninger, der kan forbedre mulighederne for at forlige arbejds- og familieliv.

PROCEDURE

Titel

Fuld fart fremad - Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse

Referencer

2006/2138(INI)

Korresponderende udvalg

ITRE

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL
15.6.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Ordfører
  Dato for valg

Patrizia Toia
23.11.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

22.6.2006

10.7.2006

12.9.2006

 

 

Dato for vedtagelse

13.9.2006

Resultat af den endelige afstemning

:

–:

0:

40
4
0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Jamila Madeira, Dimitrios Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Gabriele Stauner, Patrizia Toia

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Bairbre de Brún

Andre medlemmer (art. 183.3)

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (9.10.2006)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om "Tiden er kommet til at gå op i et højere gear – Et Europa med iværksætterkultur og vækst"
2006/2138(INI)

Rådgivende ordfører: Gyula Hegyi

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen og udviklingen af eksisterende EU-programmer som f.eks. Leonardo da Vinci-programmet, der fremmer mobilitet, innovation og kvalitet i uddannelsen gennem transnationale partnerskaber (mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kontaktorganer, osv.);

2. foreslår, at EURES-databasen (det europæiske arbejdsformidlingsnet) også kommer til at omfatte ajourført information om mulighederne for praktikophold, så den kan bidrage til opfyldelse af de mål, der er fastsat i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds forårsmøde den 23.-24. marts 2006;

3. understreger behovet for en klar definition på iværksætterkultur, således at eventuelle fejlfortolkninger undgås i fremtiden;

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme iværksætterånden på de tidlige undervisningstrin og øge støtten til livslang læring;

5. understreger nødvendigheden af at tilbyde passende faglig uddannelse (uddannelse i nye teknologier) til ældre arbejdstagere og handicappede, således at de kan forblive i beskæftigelse eller lettere finde arbejde og opfylde arbejdsgivernes og de handicappedes behov;

6. fremhæver betydningen af at fremme en kultur, som er modtagelig for innovation og forskning;

7. kræver, at faglig uddannelse og højere uddannelse omfatter praktikophold i SMV'er, der giver eleverne mulighed for at indhøste praktiske erfaringer og få et indgående kendskab til deres valgte erhverv;

8. foreslår, at uddannelse i grundlæggende erhvervsfærdigheder bliver en del af undervisningsplanen på sekundærtrinnet, og opfordrer til, at SMV'erne inddrages i uddannelsen på områder, hvor de kan give supplerende praktisk information og rådgivning;

9. mener, at sprogundervisningen i forbindelse med obligatorisk uddannelse, universitetsuddannelse og faglig uddannelse bør omfatte fagterminologi for at hjælpe SMV'erne, der ofte ikke kan drage fuld fordel af det indre marked på grund af manglende kendskab til kundernes sprog i andre medlemsstater;

10. understreger, at informations- og kommunikationsteknologierne, e-læring og e-business er afgørende elementer i forbindelse med forbedring af SMV'ers konkurrenceevne; mener derfor, at der bør sættes yderligere skub i projekter, som fremmer udnyttelsen af disse muligheder for SMV'er;

11. kræver, at antallet af elever der deltager i transnational faglig uddannelse øges ved yderligere at fremme deres deltagelse i Leonardo da Vinci-programmet, hvilket vil sætte dem i stand til at studere og indhøste erfaring fra de bedst kvalificerede mennesker uanset nationalitet;

12. understreger betydningen af at forbedre kvaliteten og effektiviteten af faglige og almene uddannelsessystemer i forbindelse med effektiv tilvejebringelse af de nødvendige midler, navnlig ved hjælp af øgede private investeringer i højere uddannelse og videreuddannelse;

13. støtter universiteternes politik med at indarbejde elementer i deres undervisningsprogrammer, som dækker erhvervslivets behov.

BEGRUNDELSE

Kommissionens meddelelse dækker mange aspekter ved gennemførelsen af Fællesskabets Lissabon-program. Desværre stammer størstedelen af oplysningerne i meddelelsen fra de "gamle medlemsstater", mens der kun få gange henvises til de nye medlemsstater og slet ikke til de "kommende medlemsstater/kandidatlandene".

Almen og faglig uddannelse spiller en afgørende rolle på dette område. I meddelelsen tales der godt nok om SMV'er, men deres betydning for faglig uddannelse nævnes ikke. Tidligere lærte de fleste deres erhverv fra mestre på små værksteder. I dag er det af afgørende betydning, at der findes en statslig erhvervsuddannelse, men eleverne har også behov for praktisk erfaring. SMV'erne bør inddrages i erhvervsuddannelsen og tilbyde deltidsuddannelse og erhvervserfaring til personer under faglig uddannelse.

SMV'erne bør også inddrages i undervisningen i almindelige erhvervsfærdigheder. De fleste elever bliver arbejdstagere eller virksomhedsledere i SMV'er, så selv om undervisning i makroøkonomi måske er interessant, er det måske ikke det mest relevante eller nyttige set i forhold til deres fremtidige karriere. En god teoretisk undervisning i skolen bør kombineres med praktisk erfaring i rigtige virksomheder.

I erhvervslivet i dag har kendskab til fremmedsprog stor betydning. Den traditionelle fremmedsprogsundervisning omfatter imidlertid ikke den terminologi, der anvendes i erhvervslivet og inden for de forskellige erhverv. Sprogkurserne skal tilpasses, så de giver de studerende kendskab til disse faglige udtryk.

Millioner af studerende studerer ved udenlandske universiteter inden for rammerne af EU-projekter, men meget få personer gennemfører deres faglige uddannelse i en udenlandsk virksomhed. Europas virksomhedskultur var baseret på, at lærlinge permanent skiftede fra mester til mester. Denne tradition må genindføres.

PROCEDURE

Titel

Tiden er kommet til at gå op i et højere gear – Skabe et Europa med iværksætterkultur og vækst

Procedurenummer

2006/2138(INI)

Korresponderende udvalg

ITRE

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT
15.6.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Gyula Hegyi
8.6.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

28.8.2006

9.10.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Sérgio Sousa Pinto, Grażyna Staniszewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Harald Ettl, Gérard Onesta

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

UDTALELSE fra Retsudvalget (4.10.2006)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om: Fuld fart fremad – Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse
(2006/2138(INI))

Rådgivende ordfører: Michel Rocard

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.     der henviser til, at forenklingen af lovgivningen medfører alvorlige problemer med hensyn til den juridiske korrekthed og kræver indførelse af mekanismer eller procedurer til at bekræfte denne korrekthed,

1.      glæder sig over Kommissionens tilgang, der har til formål på bedre vis at integrere de 23 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Europa og deres 75 millioner ansatte i Lissabon-strategien med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse;

2.      understreger, at forenklingen af lovgivningen udgør et vigtigt mål, men at den er vanskelig at gennemføre, og at den på visse områder delvis minder om kodificering, anmoder indtrængende Kommissionen om at bidrage til forenklingen med et forslag til en enkel mekanisme til bekræftelse af den juridiske korrekthed af ændringerne af EU-lovgivningen og at foreslå, at medlemsstaterne hver især indfører en tilsvarende mekanisme som et incitament til at påbegynde denne udvikling;

3.      godkender de forslag, der sigter på at gøre det lettere at starte ny virksomhed og nedbringe den tid og de omkostninger, der er forbundet hermed, men bemærker samtidig, at mens skattelettelser ikke er problematiske, er brugen af rentebegunstigede lån ikke nødvendigvis i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, som tværtimod søger at sikre lige markedsvilkår;

4.      understreger, at problemet med beskyttelse af de ansattes interesser i små og mellemstore virksomheder skal tages op, og foreslår, at udnævnelsen af en fagforeningsrepræsentant på lokalt plan kunne være en måde at løse dette problem på.

PROCEDURE

Titel

Fuld fart fremad – Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse

Procedurenummer

2006/2138(INI)

Korresponderende udvalg

ITRE

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
15.6.2006

Udvidet samarbejde - Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Michel Rocard

11.9.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

3.10.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan, Michel Rocard, József Szájer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

PROCEDURE

Titel

Fuld fart fremad – Opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst

Procedurenummer

2006/2138(INI)

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet   om tilladelse

ITRE
15.6.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
15.6.2006

JURI
15.6.2006

CULT
15.6.2006

IMCO
15.6.2006

ENVI
15.6.2006

 

EMPL
15.6.2006

ECON
15.6.2006

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

FEMM
11.7.2006

IMCO
4.9.2006

ENVI
14.6.2006

ECON
5.7.2006

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

Nej

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Pilar del Castillo Vera
20.3.2006

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

12.9.2006

23.10.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+

-

0

37

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Iles Braghetto, Carlo Casini

Dato for indgivelse

27.10.2006

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)