ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το θέμα: Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

27.10.2006 - (2006/2138 (INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera

Διαδικασία : 2006/2138(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0384/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0384/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το θέμα: Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

(2006/2138 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης" (COM(2005)0551),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2006)0030),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Εξασφάλιση της συνέχειας με μια νέα αρχή" (COM(2006)0117),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων των Βρυξελλών στις 22 και 23 Μαρτίου 2005, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, και στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

-       έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου 2001 που αποφάσισε να ενσωματώσει στη στρατηγική της Λισαβόνας μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της άτυπης συνεδρίασης των αρχηγών κρατών στο Hampton Court στις 27 Οκτωβρίου 2005,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 2005/601/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας (2005-2008)[1],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας" (COM(2005)0024),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008)" (COM(2005)0141),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας" (COM(2005)0330),

–       έχοντας υπόψη τα 25 εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, και την αξιολόγηση των εν λόγω εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων εκ μέρους της Επιτροπής στο Μέρος 2 της προαναφερθείσας ανακοίνωσής της με τίτλο "Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση",

-       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[2] , το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [3], καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013" (COM(2005)0299),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (COM(2005)0119) και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2006[4],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας - Περισσότερη έρευνα και καινοτομία - Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση - Μια κοινή προσέγγιση» (COM(2005)0488) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2005)1253 και SEC(2005)1289),

–       έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία 2005 - Συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων στην καινοτομία,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιανουαρίου 2006 της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την Ε&Α και την καινοτομία, η οποία συγκροτήθηκε ως επακόλουθο της συνόδου κορυφής του Hampton Court, με τίτλο «Δημιουργία μιας καινοτόμου Ευρώπης», («έκθεση Aho»),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ» (COM(2006)0502),

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 94/1069/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1994 περί της μεταβίβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων[5] (ΜΜΕ),

–       έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Μαΐου 2002 της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος διαδικασίας BEST περί της μεταβίβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

–       έχοντας υπόψη το Ευρωβαρόμετρο Flash 160: Έρευνα για την επιχειρηματικότητα και αναλυτική έκθεση του Απριλίου και του Ιουνίου 2004 αντίστοιχα,

–       έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Οκτωβρίου 2005 της ομάδας εργασίας για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στην οποία συμμετείχαν το Υπουργείο Εμπορίου και η Διοίκηση διεθνών εμπορικών συναλλαγών των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και η Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (COM(2005)0121) και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006[6],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας - Στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος» (COM(2005)0535),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: Προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης» (COM(2006)0033),

–       έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα (COM(2005)0265),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βιομάζα» (COM(2005)0628),

–       έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία i2010, ιδίως το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων (COM(2006)0173),

–       έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής - Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια (COM(2006)0105),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενεργείας της ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις[7],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή του Eυρωπαϊκού Χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις[8],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με μια ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση[9],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη συμβολή στo Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας[10],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση[11],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα - Πράσινη Βίβλος[12],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία - επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Κοινή προσέγγιση[13],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0384/2006),

Α.     εκτιμώντας ότι η ΕΕ οφείλει να προσαρμόσει τη θέση της με στρατηγικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες της νέας παγκόσμιας οικονομίας και τον διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης των παγκόσμιων αγορών προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω παρεμπόδιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης,

Β.     εκτιμώντας ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να καλύψουν το κενό που υπάρχει μεταξύ της έρευνας και των αγορών στην ΕΕ,

Γ.     εκτιμώντας ότι η πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά προσφέρει στις ΜΜΕ νέες εξειδικευμένες αγορές, χαμηλότερες δαπάνες για Ε&Α, βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οικονομίες κλίμακας και τεχνολογικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες καταμερισμού του κινδύνου,

Δ.     εκτιμώντας ότι η πρόοδος προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη και τις επιδόσεις των κρατών μελών συνολικά,

Ε.     εκτιμώντας ότι η διαδικασία απλούστευσης των ρυθμίσεων θέτει σοβαρά προβλήματα νομικής διόρθωσης τα οποία απαιτούν την ύπαρξη μηχανισμών ή τεχνικών που θα τείνουν στην επικύρωσή της,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η αποτυχία εφαρμογής σημαντικών κοινοτικών νομοθετημάτων και ο επακόλουθος κατακερματισμός της αγοράς εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ανταγωνισμού που συμβάλλουν στη διαμόρφωση οικονομίας κλίμακας η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας στην ΕΕ,

Ζ.     εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να μετατρέψει εαυτόν σε οικονομία βασιζόμενη σε διαρκώς αναβαθμισμένες γνώσεις, καθώς η δημιουργία, η μετάδοση και η πρακτική εφαρμογή νέων γνώσεων είναι η βασικότερη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,

Η.     εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κοινωνική δημογραφική αλλαγή και τα βιώσιμα κοινωνικά πρότυπα, και να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να αναπτύξουν καινοτόμους διαδικασίες, υπηρεσίες και προϊόντα,

Θ.     εκτιμώντας ότι η ικανοποιητική χρηματοδότηση της Ε&Α οδηγεί στην καινοτομία, στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην έρευνα που βασίζεται στην αριστεία,

Ι.      εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξη δυναμικού επιχειρηματικού πνεύματος ενθαρρύνοντας την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών όπως τη δια βίου μάθηση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την καθοδήγηση όσον αφορά την προσωπική σταδιοδρομία, την ανεύρεση εργασίας σε νέους και την επαγγελματική κατάρτιση,

ΙΑ.    εκτιμώντας ότι ο ευρωπαϊκός χώρος πληροφορίας και επικοινωνίας πρέπει να προωθεί περισσότερο ξεκάθαρα και ενεργά την επιχειρηματικότητα και την καλλιέργεια πνεύματος μάθησης,

ΙΒ.    εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 70% της συνολικής απασχόλησης και ότι μόνο το 44% των ΜΜΕ καινοτομούν εσωτερικά,

ΙΓ.    εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής δεδομένου ότι απασχολούν πάνω από 75 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την ΕΕ, συνεισφέροντας σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς σε ποσοστό έως και 80% της απασχόλησης, εκτιμώντας δε το ρόλο που διαδραματίζουν από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και του ποσοστού της αγοράς που αντιπροσωπεύουν, είναι επιτακτική ανάγκη να λαμβάνουν ολοκληρωμένη στήριξη,

ΙΔ.    εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και να μεριμνούν για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ, όπως, μεταξύ άλλων, κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και ευνοϊκή νομοθεσία, κατάλληλες βασικές υποδομές, πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με λογικά επιτόκια, σε ίδια κεφάλαια και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε γνώσεις για τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά,

ΙΕ.    εκτιμώντας ότι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συνιστούν πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ πάσχουν από χαμηλού επιπέδου επιχειρηματικές δεξιότητες, και παρουσιάζουν αδυναμίες στη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και στο λογιστικό τομέα, έχουν δε προβλήματα σε γλωσσικό επίπεδο, στη διαχείριση παραγωγής, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, καθώς και έλλειψη πόρων και ικανοτήτων να επιτύχουν κρίσιμη μάζα,

ΙΖ.    εκτιμώντας ότι η στήριξη των διαμεσολαβητικών οργανισμών που εκπροσωπούν ΜΜΕ είναι απαραίτητη, δεδομένης της θεμελιώδους φύσης των δράσεών τους όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, υποστήριξης και παρακολούθησης για τις ΜΜΕ, ιδίως για τις μικρότερες μεταξύ αυτών,

ΙΗ.    εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ συμμετέχουν σε διασυνοριακές και παγκόσμιες αγορές, γεγονός που συνιστά παράγοντα στρατηγικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξή τους,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων είναι η έλλειψη ποικίλων μορφών διατιθέμενης χρηματοδότησης,

Κ.     εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την εκκόλαψη και/ πρώιμη εκκόλαψη προγραμμάτων έναρξης επιχειρήσεων σε ακαδημαϊκό περιβάλλον προσανατολισμένο στην αγορά για την επίτευξη περισσότερης κρίσιμης μάζας, υψηλότερων αξιών καθώς και υψηλότερων αρχικών επενδύσεων από εταιρείες με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου,

ΚΑ.  εκτιμώντας ότι η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι πολύ ακριβή στην ΕΕ, καθώς αγγίζει τα 46.700 ευρώ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ (10.250 ευρώ) και την Ιαπωνία (5 460 ευρώ) και ότι επείγει η δημιουργία κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

ΚΒ.  εκτιμώντας ότι τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα οφείλουν να αντιμετωπίζουν με βιώσιμο τρόπο τις ανάγκες των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων,

ΚΓ.  εκτιμώντας ότι τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρώπη στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζουν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία επιχειρηματικών καταστάσεων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη και την υλοποίηση κοινοτικών πολιτικών, στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, και ιδίως όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των βιοτεχνών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 95% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ,

ΚΔ.  εκτιμώντας ότι η ύπαρξη σαφών κανόνων για την παροχή κρατικών ενισχύσεων μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην επιχειρηματική καινοτομία σε μειονεκτούσες κοινότητες και περιοχές,

ΚΕ.  εκτιμώντας ότι οι οικογενειακές εταιρείες αντιπροσωπεύουν χονδρικώς τα δύο τρίτα της απασχόλησης στην ΕΕ,

ΚΣΤ. εκτιμώντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος και η ανάπτυξη των υφισταμένων κοινοτικών προγραμμάτων, όπως είναι το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, που προωθούν την κινητικότητα, την καινοτομία και την ποιότητα της κατάρτισης μέσω διακρατικών εταιρικών σχέσεων (επιχειρήσεις, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, φορείς διασύνδεσης, κ.τ.λ.),

Για να αντιμετωπίσει με επιτυχία η ΕΕ τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά

1.      υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της αριστείας που θα βασίζεται στη γνώση·

2.      αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της διαμόρφωσης πνεύματος προώθησης της καινοτομίας καθώς και την ανάγκη να κυριαρχήσει το πνεύμα αυτό σε όλους τους τομείς των εθνικών στρατηγικών περί ανταγωνιστικότητας·

3.      επισημαίνει ότι, όλο και συχνότερα, η οργανωτική δύναμη δεν θα εντοπίζεται σε κεντρικές ικανότητες, αλλά μάλλον σε κεντρικά "ικανά άτομα"·

4.      παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα ήδη από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης και να αυξήσουν την υποστήριξή τους στη δια βίου μάθηση·

5.      τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για να κινητοποιηθούν αποτελεσματικά οι απολύτως απαραίτητοι πόροι, ιδίως μέσω ενισχυμένων ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης·

6.      παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για την άρση των νομικών διαφορών που παρατηρούνται στα εμπορικά δίκαια των διαφόρων χωρών προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργία μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς·

7.      τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία, αφενός, μεταξύ των περιφερειών που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και προκλήσεις μέσω της ενθάρρυνσης της δημιουργίας δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται στις περιφέρειες αυτές και, αφετέρου, μεταξύ των διασυνοριακών περιφερειών, με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και του συντονισμού πολιτικών που θα καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ομίλων ΜΜΕ γύρω από τεχνολογικά πάρκα, δημόσια εργαστήρια ή πανεπιστήμια που δημιουργούν δυναμικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη, ικανά να εκμεταλλευθούν την επιστημονική γνώση και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που βασίζονται στη γνώση·

8.      τονίζει την ανάγκη συνειδητοποίησης της συγκεκριμένης κατάστασης και ενθάρρυνσης της δημιουργίας βιομηχανικών ομίλων και ζωνών, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους και παρέχοντάς τους επαρκή υποστήριξη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τη δημιουργία επιχειρηματικών «ομίλων» και τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων που θεωρούνται εξίσου πολύτιμες για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της σύστασης επιχειρήσεων·

9.      ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη των διατλαντικών οικονομικών σχέσεων προκειμένου να διαμορφωθεί μια ευρύτερη –σε σχέση με την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά– ζώνη ελεύθερων συναλλαγών·

10.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να ανοίξουν περαιτέρω τις αγορές τους και να εφαρμόσουν τη εκκρεμούσα νομοθεσία που διευκολύνει την επίτευξη αυτού του σκοπού, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνοχή και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παγκοσμίως·

11.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν τον τομέα των υπηρεσιών και συνεπώς να παράσχουν σημαντική ώθηση στον ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας·

12.    αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική που θα εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού σε συνδυασμό με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον·

13.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απλούστευση των ρυθμίσεων αποτελεί σημαντικό μεν αλλά δύσκολο στην επίτευξή του στόχο και ότι, από ορισμένες απόψεις, μοιάζει εν μέρει με κωδικοποίηση· καλεί επίμονα την Επιτροπή να συμβάλει στην απλούστευση με πρόταση για ένα απλό μηχανισμό που θα τείνει στην επικύρωση της νομικής διόρθωσης των αλλαγών οι οποίες θα γίνονται στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για λόγους απλούστευσης· προτείνει στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, καθένα σε ό,τι το αφορά, ανάλογο μηχανισμό, πράγμα που θα αποτελεί για καθένα τους κίνητρο συμμετοχής σε αυτή την κίνηση·

Ας αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργικότητα των Ευρωπαίων

14.    επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να τονώσουν εκ νέου τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία· θεωρεί ότι η έρευνα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνία βασισμένη στη γνώση, αξιοποιώντας τη δια βίου μάθηση, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών προκειμένου να μειωθούν οι διαφορές σε θέματα δεξιοτήτων και η ανεργία, βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ·

15.    τονίζει ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η ηλεκτρονική μάθηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν συνιστώσες οι οποίες βελτιώνουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ· συνεπώς, πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στα σχέδια που προωθούν τις δυνατότητες αυτές για τις ΜΜΕ·

16.    στηρίζει την ευρύτερη δυνατή χρήση της "βασικής ικανότητας για τη διά βίου μάθηση" ώστε να πληροί τις ανάγκες των ευρωπαίων εκπαιδευομένων διασφαλίζοντας την ισότητα και την πρόσβαση, ιδίως για εκείνες τις ομάδες που χρειάζονται υποστήριξη όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, όπως τα άτομα με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων, άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, μακροχρόνια ανέργους, μετανάστες και άτομα με αναπηρίες·

17.    τονίζει το γεγονός ότι ο μόνος τρόπος ύπαρξης μιας αγοράς για τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία της ΕΕ είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην ΕΕ μεταξύ της έρευνας και της προώθησης καινοτόμων διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων·

18.    τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προτύπων καινοτομίας, τα οποία θα είναι λιγότερο γραμμικά και περισσότερο δυναμικά και τα οποία θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις εταιρείες·

19.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν όχι μόνο τη χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και πακέτων λογισμικού, καθώς η χρήση των προαναφερθέντων συμβάλλει στη διεύρυνση του πνεύματος η οποία με τη σειρά της συνεισφέρει στη βελτίωση της απόδοσης κατά την εκτέλεση διαφόρων διοικητικών καθηκόντων·

20.    τονίζει την ανάγκη ενός φιλικού προς τον χρήστη κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και βελτίωσης της αμοιβαιότητας μεταξύ των συστημάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας προκειμένου να προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδέες, και να προωθείται ειδικότερα η χρήση τους από τις ΜΜΕ·

21.    επαινεί τους στόχους της κοινοτικής στρατηγικής πρόσβασης στην αγορά και καλεί την ΕΕ να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση της βάσης δεδομένων της στις ΜΜΕ και για τη διαρκή ενημέρωσή της· συνιστά στα κράτη μέλη και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να δημιουργήσουν κοινές «μονοαπευθυντικές αρχές πληροφόρησης» και ενθαρρύνει τις κυβερνητικές υπηρεσίες να προσφέρουν τις περισσότερες υπηρεσίες τους μέσω Διαδικτύου (ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες)·

22.    παροτρύνει την Επιτροπή μέσου του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών (ΕΚΠ) να προωθήσει την ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές·

23.    παροτρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να διευρύνει το εν λόγω δίκτυο ενσωματώνοντας διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων που υπάρχουν στα εθνικά δίκτυα και είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε ΜΜΕ·

24.    τονίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί, να βελτιωθεί και να αναδιοργανωθεί το δίκτυο αυτό, τόσο από την άποψη της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας όσο και της δράσης του, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευστοχία και ταχύτητα· πιστεύει ότι τα κέντρα αυτά πρέπει να μεταβληθούν σε ανεξάρτητες και αναγνωρίσιμες αποκλειστικές θυρίδες ("one stop trouble shooting shops") για τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εσωτερική αγορά και πρέπει να αναπτυχθούν ως πραγματικοί μεσολαβητές μεταξύ των ΜΜΕ και των κρατών μελών, προσεγγίζοντας το κάθε πρόβλημα με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας με τον πλέον πρακτικό και ενδεδειγμένο τρόπο· αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη των εν λόγω στόχων απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση των ΕΚΠ·

25.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δραστήρια την αναγνωρισιμότητα των ΕΚΠ και τονίζει ότι όλες οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στην ενημέρωση, τις υπηρεσίες και τις συμβουλές που προσφέρουν τα ΕΚΠ, ανεξαρτήτως εάν είναι μέλη των οργανώσεων που εξυπηρετούν τα ΕΚΠ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ομάδες των ΜΜΕ που συγκροτούνται από τα ΕΚΠ περιλαμβάνουν ΜΜΕ που δεν έχουν σχέση με την οργάνωση υποδοχής· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να θέτει η Επιτροπή φιλόδοξους στόχους για την προώθηση της χρήσης και της αναγνωρισιμότητας των ΕΚΠ μεταξύ όλων των ΜΜΕ, και όχι μόνον αυτών που είναι μέλη της οργάνωσης υποδοχής·

26.    θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να συγκεντρωθούν όλα τα δίκτυα που λειτουργούν από την Κοινότητα και που προσανατολίζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ (επί παραδείγματι, Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών και Κέντρα Αναδιανομής της Καινοτομίας)· θεωρεί ότι τα εν λόγω ιδρύματα θα μπορούσαν, επί παραδείγματι, να ενσωματωθούν στις επαγγελματικές ενώσεις των ΜΜΕ·

Η κινητήρια δύναμη του ανταγωνισμού: Οι προϋποθέσεις για επιτυχή ανταγωνισμό και επιτυχημένες ΜΜΕ

27.    παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπου αυτό είναι δυνατό, να εφαρμόζουν την αρχή της προτεραιότητας των μικρών επιχειρήσεων που βασίζεται στον ευρωπαϊκό χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις έτσι ώστε να επιτρέψουν συγκεκριμένα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες να συνειδητοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξής τους τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εξαγωγικές αγορές·

28.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την ατομική ευθύνη, να ανταμείβουν τις προσπάθειες, και να ενθαρρύνουν τις κοινωνικές αξίες της ανάληψης κινδύνου και της επιχειρηματικότητας·

29.    επισημαίνει ότι τα τεχνολογικά επιτεύγματα και η αριστεία αποτελούν το επίκεντρο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στους κόλπους μιας προσανατολισμένης στη γνώση κοινωνίας·

30.    θεωρεί σημαντικό να αποδοθεί πιο εξέχων ρόλος όχι μόνο στην παροχή πληροφοριών αλλά και στη μεταβίβαση βέλτιστων πρακτικών, για τις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις· προς αυτόν τον σκοπό, θεωρεί τη διδασκαλία της γνώσης που συνδέεται με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που απαιτείται για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, ως τομέα προτεραιότητας·

31.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν επιτυχημένα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά πρότυπα προκειμένου να διευκολύνουν την ευρεία χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

32.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινά πρότυπα ή εθελούσιες συμφωνίες σε τομείς στους οποίους η έλλειψή τους παρεμποδίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

33.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να τονώσουν εκ νέου τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, βελτιώνοντας την ποιότητα της νομοθεσίας, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο εργασίας, βελτιώνοντας τη συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία διαβούλευσης απλουστεύοντας τις διαδικασίες φορολογικής συμμόρφωσης προς όφελός τους και εκσυγχρονίζοντας τις διοικητικές διαδικασίες και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους και εργοδότες· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν τα διοικητικά κατώφλια για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ, της βιομηχανίας, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων·

34.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αύξηση του ανεπαρκούς αριθμού ενάρξεων επιχειρήσεων και να θεσπίσουν και να παράσχουν κατάλληλα κίνητρα και να εισαγάγουν ειδικές ρυθμίσεις στήριξης οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη όσον αφορά το μέγεθος και την απασχόληση· επισημαίνει τη σημασία της μεταβίβασης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και του κεφαλαίου· επιδοκιμάζει τη νέα ανακοίνωση σχετικά με τη μεταβίβαση επιχειρήσεων με τίτλο: «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Εξασφάλιση της συνέχειας με μια νέα αρχή» που συνδέεται με τον στόχο της μείωσης των εγγενών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα· επισημαίνει ότι οι επιτυχείς μεταβιβάσεις επιχειρήσεων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές, δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης και του γεγονότος ότι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα αποσυρθεί πάνω από ένα τρίτο των ευρωπαίων επιχειρηματιών· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να προσδώσουν ισότιμη πολιτική προσοχή στις ενάρξεις επιχειρήσεων και στις μεταβιβάσεις εταιρειών και να ενσωματώσουν συγκεκριμένα μέτρα στις εθνικές πολιτικές για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας και να εγκρίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα·

35.    επιδοκιμάζει τις προτάσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρήσεων και στη μείωση του χρόνου και του κόστους για τη σύστασή τους, επισημαίνοντας όμως ότι, μολονότι τα φορολογικά κίνητρα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, η ιδέα των δανείων με μειωμένο επιτόκιο δεν συνάδει αυτομάτως με την κοινοτική νομοθεσία, η οποία, αντίθετα, επιδιώκει την ισότητα των αγοραίων όρων· προτείνει την προώθηση αντίστοιχων μέτρων, όπως φορολογικών κινήτρων και ευέλικτων ρυθμίσεων εταιρικού δικαίου, που θα διευκολύνουν τη συνέχιση των επιχειρήσεων και ιδίως τη μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων προς τρίτους ή υπαλλήλους·

Ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικής προστασίας και μια σύγχρονη αγορά εργασίας

36.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν μη αποδοτικά κοινωνικά πρότυπα με γνώμονα τη χρηματοοικονομική τους βιωσιμότητα, αλλάζοντας τη συνολική δυναμική και τη δημογραφική τάση προκειμένου τα εν λόγω πρότυπα να καταστούν περισσότερο βιώσιμα·

37.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ρεαλιστικές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση τόσο της γήρανσης του πληθυσμού τους, όσο και της μείωσης του ποσοστού των γεννήσεων, όπως αύξηση των ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησης σε συμφωνία με τα νεοεμφανιζόμενα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης και εισαγωγή περισσότερο επικεντρωμένων στην οικογένεια πολιτικών, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για την αύξηση των γεννήσεων και παιδική μέριμνα·

38.    επισημαίνει την ανάγκη υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, κυρίως της πρόσβασής της σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικά δίκτυα·

39.    τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να εργαστούν προς την κατεύθυνση της πλήρους ηλεκτρονικής ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

40.    επισημαίνει ότι η αγορά εργασίας πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές τάσεις και τα ζητήματα σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού·

41.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι το μη μισθολογικό κόστος αποτελεί ένα από τα μείζονα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μονοπρόσωπες επιχειρήσεις και τις αποτρέπει από την απασχόληση επιπλέον εργαζομένων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβασθούν την αρχή της αναλογικότητας και της ευελιξίας κατά την εξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ περί απασχόλησης, δεδομένων των υψηλών επιπέδων ανεργίας που παρουσιάζονται στην Ευρώπη και ιδίως στους νέους·

42.    κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των επενδύσεων των ΜΜΕ σε ανθρώπινο κεφάλαιο ώστε να καταστούν οι εργαζόμενοι περισσότερο απασχολήσιμοι και να αυξηθεί η παραγωγικότητα· αναγνωρίζει την ανάγκη προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εξατομικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας κατάρτισης· τονίζει την ανάγκη να προσφέρεται μία κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση (κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες) στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους και στα άτομα με αναπηρία ώστε να μπορούν να παραμένουν στην εργασία ή να βρίσκουν ευκολότερα απασχόληση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών και των ατόμων με αναπηρία·

43.    προτείνει να διδάσκονται οι βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε τομείς της εκπαίδευσης όπου θα μπορούσαν να προσφέρουν συμπληρωματικές πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές· υποστηρίζει την πολιτική των πανεπιστημίων εκείνων των οποίων τα διδακτικά προγράμματα περιλαμβάνουν και μαθήματα με περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας·

44.    τονίζει την αναγκαιότητα να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη·

45.    εκτιμά την επιδίωξη της Επιτροπής για διάλογο και προώθηση των τακτικών διαβουλεύσεων με τις ΜΜΕ και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις και ζητεί η μέθοδος αυτή να εφαρμόζεται συστηματικά με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατά τομέα ενώσεών τους, όχι μόνον στην εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων αλλά και στην ίδια την σχεδίασή τους· επισημαίνει ότι η διαδικασία διαβούλευσης στην παρούσα μορφή της είναι προβληματική για τις ΜΜΕ διότι το χρονικό όριο των οκτώ εβδομάδων δεν παρέχει στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ χρόνο να συγκεντρώσουν απόψεις και να τις υποβάλουν· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει επειγόντως αυτό το εμπόδιο·

46.    υποστηρίζει ότι όλα τα μέτρα υπέρ των ΜΜΕ θα πρέπει να ισχύουν στους ελεύθερους επαγγελματίες, ειδικά εκείνα που αφορούν τις διάφορες μορφές συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και των παροχών που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτών, καθώς και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων·

47.    συνιστά στα κράτη μέλη να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νομοθετικό περιβάλλον το οποίο θα εγγυάται ευελιξία απασχόλησης για τις ΜΜΕ υπό την επιφύλαξη των πτυχών κοινωνικής ασφάλισης·

48.    επισημαίνει την ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν στην επίτευξη του κοινού αυτού στόχου, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·

49.    υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας είναι ζωτικής σημασίας ιδίως ενόψει της δημογραφικής αλλαγής, εξαιτίας της οποίας το ένα τρίτο των επιχειρηματιών της Ευρώπης θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη δεκαετία• καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή άριστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα, εξετάζοντας επί παραδείγματι προγράμματα επιχειρηματικότητας για μεγαλύτερα άτομα, πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν καλύτερα οι νέοι ώστε να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, καθώς και την προώθηση ιδίως γυναικών επιχειρηματιών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση μέτρων για τον καλύτερο συνδυασμό του εργασιακού και οικογενειακού βίου·

Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα

50.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να σέβονται τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας προκειμένου να διασφαλίσουν υγιή δημόσια οικονομικά·

51.    ενθαρρύνει την αναθεώρηση των προτύπων των δημόσιων υπηρεσιών, της χρηματοδότησης και της διαχείρισής τους, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για τους ρόλους και τα οφέλη των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

52.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως το πλέον κατάλληλο πρότυπο παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης προς τις ΜΜΕ, περιλαμβανομένης της δημιουργίας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και να παράγουν κατά συνέπεια επαρκές αποτέλεσμα μόχλευσης για μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·

53.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις διαδικασίες κρατικών προμηθειών, καθώς πρόκειται για παράγοντα που παρεμποδίζει σημαντικά την ανάπτυξη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τα κατά καιρούς αρνητικά αποτελέσματα των οδηγιών περί κρατικών προμηθειών που οδήγησαν για παράδειγμα ορισμένους αναθέτοντες δημόσιων συμβάσεων να ζητήσουν χρηματικά ποσά από πιθανούς προμηθευτές, για να επεξεργαστούν τις προσφορές τους· σημειώνει ότι τέτοιου είδους πληρωμές μπορεί να αποβούν καταστροφικές για μικρές επιχειρήσεις και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτό το γεγονός κατά την εκπόνηση του εγγράφου καθοδήγησής της σχετικά με την εφαρμογή των αναθεωρημένων οδηγιών περί κρατικών προμηθειών εντός του έτους·

54.    θεωρεί ότι η οικολογική καινοτομία μπορεί επίσης να ενισχυθεί χρησιμοποιώντας την αγοραστική δύναμη των δημόσιων προϋπολογισμών, καθώς ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός των δημόσιων συμβάσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία κρίσιμης μάζας, ώστε οι φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις να είναι σε θέση να εισέλθουν στην αγορά σε ευρύτερη κλίμακα, κάτι που θα ωφελήσει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που είναι πολύ ενεργές σε αυτόν τον τομέα·

55.    ζητεί τη χρήση φορολογικών κινήτρων που ενθαρρύνουν την αξιοποίηση επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και τη χρήση πόρων που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τα διαρθρωτικά ταμεία και θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση εγχώριας επενδυτικής βάσης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·

56.    κρίνει επιτακτική την ανάγκη, σε σχέση με τη χρηματοδότηση ή τους κινδύνους που συνδέονται με τις επιχειρήσεις, να λαμβάνουν οι ΜΜΕ ολοκληρωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές μορφές επιμερισμού των κινδύνων·

57.    θεωρεί ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του δυναμικού τους στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρότερων ερευνητικών φορέων, παρέχοντας χρηματοδότηση προς ΜΜΕ και ομίλους μικρών επιχειρήσεων και εργαστηρίων·

58.    επαινεί την προσέγγιση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 2006 περί ευρύτερης και ευκολότερης χορήγησης δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε επιχειρήσεις, και ιδίως σε ΜΜΕ·

Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα εν δράσει

59.    παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που αφορούν τις ΜΜΕ στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ενεργή συμμετοχή και τη διαβούλευση με επιχειρηματικές οργανώσεις των ΜΜΕ για την επαλήθευση της απόδοσής τους·

60.    εκφράζει λύπη για την απώλεια της συγκεκριμένης διάστασης που αναγραφόταν στον κατάλογο του ευρωπαϊκού χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις και παροτρύνει την Επιτροπή να προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να διεξαγάγουν διμερείς συναντήσεις (με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων σε εθνικό επίπεδο) με θέμα την πρόοδο των συγκεκριμένων μέτρων για τις ΜΜΕ κατά την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα·

61.    εκφράζει λύπη για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών·

62.    επισημαίνει την αξία της υποβολής εκθέσεων και της γνωστοποίησης των επιτυχιών και των αποτυχιών των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·

63.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν με ποιον τρόπο σκοπεύουν να επιδιώξουν την υλοποίηση των στόχων που τα ίδια έθεσαν στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα·

o

o       o

64.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παραδοχή ότι η Ευρώπη υπολείπεται έναντι των ΗΠΑ όσον αφορά το ΑΕγχΠ, την παραγωγικότητα, τις επιδόσεις στην τεχνολογία και τις συνολικές επενδύσεις σε Ε&Α ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο δόθηκε αρχικά ώθηση στην ατζέντα της Λισαβόνας και αποφασίστηκε η εκ νέου υλοποίησή της πέρυσι. Η Ευρώπη θα μπορέσει να αποκτήσει ηγετική θέση στην παγκόσμια οικονομία μόνο εάν κατορθώσει να διασφαλίσει επιτυχώς την ανταγωνιστικότητά της, επιδιώκοντας να μετατραπεί σε κοινωνία βασισμένη στη γνώση που θα εστιάζει στην έρευνα και στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Τι πρέπει όμως να κάνει η Ευρώπη για να μετατραπεί σε οικονομία βασισμένη στη γνώση;

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αμβλύνει τις περιφερειακές ανισότητες προκειμένου να δημιουργήσει έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο. Τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η δημόσια πολιτική παρέχει ευνοϊκό περιβάλλον για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και την ευρεία χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην Ευρώπη.

Ακόμη, τα αποθέματα ενέργειας που απαιτούνται για να λειτουργήσει η εν λόγω οικονομία της γνώσης πρέπει να είναι επίσης άμεσα διαθέσιμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο ενεργειακός εφοδιασμός να καταστεί ασφαλής. Είναι σαφές ότι η εξάρτησή μας από την παροχή ενέργειας μπορεί ενδεχομένως να μειωθεί σε κάποιο βαθμό μέσω της εφαρμογής πρακτικών μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που θα παρέχουν καθαρότερη και ασφαλέστερη ενέργεια με λογικό κόστος.

Δεύτερον, όπως αποδεικνύεται επανειλημμένα από πολλές μελέτες, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τη δέσμευσή τους, με την υποστήριξη των κατάλληλων πόρων και πολιτικών μέτρων όσον αφορά την τόνωση της καινοτομίας και τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης και της κατάλληλης κατάρτισης σε θέματα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Τα ανωτέρω θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα ικανού και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και θα απελευθερώσουν την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα, δηλαδή τις ιδέες εκείνες που θα δώσουν νέα πνοή στις παρωχημένες πρακτικές, ενώ θα δημιουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τη γνώση που απαιτείται προκειμένου οι επιχειρήσεις να καταστούν ανταγωνιστικές.

Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κλάδου, της κυβέρνησης και του ακαδημαϊκού χώρου ώστε να διευκολυνθεί η απελευθέρωση της δημιουργικότητας, γεγονός το οποίο θα δώσει με τη σειρά του στην Ευρώπη ηγετική θέση, αυξάνοντας την εξειδίκευσή της σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι μόνο το 5% των ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας αναφέρουν τα πανεπιστήμια και τα κρατικά ερευνητικά ιδρύματα ως ιδιαίτερα σημαντικές πηγές καινοτομίας.

Τρίτον, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι προτιμούν να είναι υπάλληλοι παρά να έχουν δικές τους επιχειρήσεις· την τάση αυτή έχουν ενθαρρύνει ενεργά, αλλά και παθητικά τα κράτη μέλη της ΕΕ. Έχει έλθει, όμως, πλέον η στιγμή να αλλάξει η τάση αυτή και να καλλιεργηθεί πνεύμα επιχειρηματικότητας και ανάληψης κινδύνων, που θα ευνοεί και δεν θα παρεμποδίζει τη δημιουργία ανταγωνιστικής κοινωνίας της γνώσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να μην στιγματίζονται οι αποτυχίες στον επιχειρηματικό τομέα, ιδίως των νέων που αποτελούν το ελπιδοφόρο μέλλον του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού πνεύματος. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν την έναρξη επιχειρήσεων, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για τη σύσταση επιχειρήσεων στο έδαφός τους.

Η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, κυρίως, της Ευρώπης ήταν βασική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Νεολαίας που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2005. Οι εκπαιδευτικοί φορείς ορισμένων κρατών μελών έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη αυτή τα τελευταία χρόνια και έχουν πρωτοπορήσει προσθέτοντας υποχρεωτικά στοιχεία επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα σχολικά προγράμματα και παρέχοντας στους καθηγητές την αναγκαία στήριξη. Συγχαίρουμε τα κράτη αυτά και καλούμε και τα υπόλοιπα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και μεταξύ των λαών ολόκληρης της Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η Ευρώπη να ωφεληθεί ουσιαστικά από τα πλεονεκτήματα μιας πραγματικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Πάντως, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συναντούν πολλά εμπόδια στην προσπάθειά τους να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα κλίμακας. Σε αυτά τα εμπόδια συγκαταλέγονται παράγοντες όπως σημαντικές διαφορές σε υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες, ευελιξία εργατικού δυναμικού, αγορές κεφαλαίων και προϊόντων, γλωσσικά εμπόδια, φορολογικά εμπόδια και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Μάλιστα, όλα τα ανωτέρω πλήττουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ΜΜΕ, την κινητήρια δύναμη της σημερινής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αντιπροσωπεύουν εφευρετικές και καινοτόμες δραστηριότητες, που αναπτύσσονται πρωταρχικά για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, είναι σαφές ότι πολλοί Ευρωπαίοι προτιμούν να κατοχυρώνουν τις ευρεσιτεχνίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και να επωφελούνται από την αμερικανική αγορά αντί να τις κατοχυρώνουν στην ΕΕ.

Πέμπτον, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες δημογραφικές προκλήσεις. Οι κοινωνικές πολιτικές και τα κοινωνικά πρότυπα πρέπει, επομένως, να προσαρμοστούν ανάλογα, να απλουστευθούν και να γίνουν περισσότερο ευέλικτα ή να καταστούν τελικώς μη βιώσιμα. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο λόγω της βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης και το ποσοστό των γεννήσεων μειώνεται. Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα κίνητρα για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών ιδίως όσον αφορά την οικογένεια: πρέπει να παρέχεται στις οικογένειες η στήριξη που χρειάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να κάνουν περισσότερα παιδιά και να τα φροντίζουν, χωρίς να τίθενται σε μειονεκτική θέση οι γυναίκες που επιθυμούν να συνδυάσουν οικογένεια και επαγγελματική ζωή.

Τέλος, για να επιτύχουν τα κράτη μέλη τους στόχους της Λισαβόνας, οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τα διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό κονδύλια. Η αύξηση αυτή δεν πρέπει να προέλθει μόνο από τον δημόσιο τομέα βάσει των παραμέτρων της Συμφωνίας του Μάαστριχτ για τις δημόσιες δαπάνες. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ώστε η αύξηση αυτή να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Υπάρχουν πολλές εν δυνάμει ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης ΜΜΕ και συμβολής στην οικονομία της γνώσης. Το 2003, οι ευρωπαϊκές εταιρείες με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προέβησαν σε 377 αρχικές επενδύσεις ύψους 420 000 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ οι εταιρείες με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που εδρεύουν στις ΗΠΑ προέβησαν σε 181 μόνο αρχικές επενδύσεις ύψους 1 680 000 ευρώ κατά μέσο όρο. Το ποσοστό των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου ως προς το ΑΕΠ ποικίλλει στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ: 0,79% στη Σουηδία, 0,60% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 0,44% στη Γαλλία και 0,24% στη Γερμανία. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αμβλύνουν τις διαφορές που παρατηρούνται όσον αφορά τις νομικές απαιτήσεις οι οποίες διέπουν τις αγορές κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου προκειμένου να μην αποτρέπονται οι επενδύσεις εκτός των συνόρων τους.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (20.9.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με το θέμα «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης»(2006/2138(INI))Συντάκτρια γνωμοδότησης: Patrizia Toia

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Επαναλαμβάνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και προάγουν την κοινωνική σταθερότητα και ότι εξασφαλίζουν υψηλούς ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης και καλύτερης ποιότητας και προπάντων χώρων κατάρτισης, αλλά και διότι διατηρούν τον ζωτικό δεσμό μεταξύ της παραγωγικής πραγματικότητας και της εδαφικής της διάστασης και τονίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης της ανεργίας και όλων των προβλημάτων που αυτή προκαλεί είναι η δημιουργία ελκυστικών τοπικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις.

2.  Είναι, εν προκειμένω, της γνώμης ότι οι μετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που οδηγεί στην απώλεια θέσεων απασχόλησης δεν θα πρέπει να προωθείται με τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων.

3.  Με τη νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση υπογραμμίζεται ιδιαίτερα, η ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας και προωθώντας υφιστάμενους τύπους βιομηχανικών ζωνών και συγκροτημάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις προσδοκίες, καθώς και την εξασφάλιση της κατάλληλης στήριξής τους, αν και λιγότερο υπό τη μορφή επιδοτήσεων και περισσότερο μέσω της παροχής βοήθειας για να βελτιωθούν από μόνες τους.

4.  Επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής δεδομένου ότι απασχολούν πάνω από 75 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την ΕΕ, συνεισφέροντας σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς σε ποσοστό έως και 80% της απασχόλησης ·πιστεύει, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να προσφέρεται στις ΜΜΕ ευρύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της καινοτομίας, να παραχθεί οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης και να καταπολεμηθεί η ανεργία, ειδικότερα μεταξύ των νέων· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών κατά τη δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων· στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ και πανεπιστημίων καθώς και (ιδιωτικών) ερευνητικών ινστιτούτων και για περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις για τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιμόρφωση·

5.  Κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των επενδύσεων των ΜΜΕ σε ανθρώπινο κεφάλαιο ώστε να καταστούν οι εργαζόμενοι περισσότερο ευπροσάρμοστοι και να αυξηθεί η παραγωγικότητα· αναγνωρίζει την ανάγκη προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας κατάρτισης·

6.  Τονίζει την αναγκαιότητα να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

7.  Υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της ληφθείσης απόφασης, ήτοι την ενσωμάτωση της αρχής της προτεραιότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Think small first) σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και ζητεί το κριτήριο αυτό να τηρείται αυστηρά και αποδεδειγμένα·, ειδικότερα δεδομένου ότι το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ΜΜΕ· εκτιμά ότι, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου που διαδραματίζουν από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και του ποσοστού της αγοράς που αντιπροσωπεύουν, είναι επιτακτική ανάγκη να λαμβάνουν ολοκληρωμένη στήριξη·

8.  Αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία του θέματος της ενημέρωσης· επισημαίνει, πράγματι, ότι συχνά οι ΜΜΕ είναι ανεπαρκώς και κακώς ενημερωμένες (ή ενημερώνονται με υπερβολικά γενικό τρόπο) σχετικά με την Ένωση και τις δραστηριότητές της. Οι ΜΜΕ παραπονούνται δικαίως για την ελλιπή αυτή ενημέρωση, καθώς και για ορισμένες συνέπειες των πολιτικών της ΕΕ, για τις οποίες δεν ενημερώνονται άμεσα. Προς τον σκοπό αυτό, σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσει το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Θυρίδων Πληροφοριών (EIC), το οποίο μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να προσφέρει υπηρεσίες στο ύψος των προσδοκιών και των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·, κυρίως διότι η μεγάλη πλειονότητα των ΜΜΕ το αγνοεί·

9.  θεωρεί, συνεπώς, σημαντικό να αξιολογηθεί, ελεγχθεί και να βελτιωθεί το δίκτυο αυτό, τόσο από την άποψη της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας όσο και της δράσης του, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευστοχία και ταχύτητα. Τα κέντρα αυτά πρέπει να μεταβληθούν σε ανεξάρτητες και αναγνωρίσιμες αποκλειστικές θυρίδες ("one stop trouble shooting shops") για τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Οι EIC (Ευρωπαϊκές Θυρίδες Πληροφοριών) πρέπει να αναπτυχθούν ως πραγματικοί μεσολαβητές μεταξύ των ΜΜΕ και των κρατών μελών, προσεγγίζοντας το κάθε πρόβλημα με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας με τον πλέον πρακτικό και ενδεδειγμένο τρόπο· αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη των εν λόγω στόχων απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση των EIC·

10. Καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δραστήρια την αναγνωρισιμότητα των EIC και υπογραμμίζει ότι όλες οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην ενημέρωση, τις υπηρεσίες και τις συμβουλές που προσφέρουν οι EIC, ανεξαρτήτως εάν είναι μέλη των οργανώσεων που εξυπηρετούν οι EIC· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ομάδες των ΜΜΕ που συγκροτούνται από τις EIC, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ που δεν έχουν σχέση με την οργάνωση υποδοχής· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να θέτει η Επιτροπή φιλόδοξους στόχους για την προώθηση της χρήσης και της αναγνωρισιμότητας των EIC μεταξύ των ΜΜΕ, γενικώς και όχι μόνον αυτών που είναι μέλη της οργάνωσης υποδοχής·

11. Θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να συγκεντρωθούν τα δίκτυα που λειτουργούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που προσανατολίζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ (επί παραδείγματι, Ευρωπαϊκές Θυρίδες Πληροφοριών και Κέντρα Αναδιανομής της Καινοτομίας)· θεωρεί ότι τα εν λόγω ιδρύματα θα μπορούσαν, επί παραδείγματι, να ενσωματωθούν στην επαγγελματική ένωση των ΜΜΕ.

12. Θεωρεί σημαντικό να αποδοθεί πιο εξέχων ρόλος όχι μόνο στην παροχή πληροφοριών αλλά και στη μεταβίβαση βέλτιστων πρακτικών, για τις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις· προς αυτόν τον σκοπό, θεωρεί τη διδασκαλία της γνώσης που συνδέεται με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που απαιτείται για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, ως τομέα προτεραιότητας.

13. Κρίνει επιτακτική την ανάγκη, σε σχέση με τη χρηματοδότηση ή τους κινδύνους που συνδέονται με τις επιχειρήσεις, να λαμβάνουν οι ΜΜΕ ολοκληρωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές μορφές επιμερισμού των κινδύνων·

14. Εκτιμά ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσανάλογα εμπόδια, γραφειοκρατικής και άλλης φύσεως, εντός της εσωτερικής αγοράς. καλεί την Επιτροπή να καταρρίψει τα εν λόγω εμπόδια, εκτιμώντας ότι έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά και χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή την διαδικασία επί παραβάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης κατά παντός κράτους μέλους που δεν ανταποκρίθηκε σε μία από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει της συνθήκης ΕΕ και συγκεκριμένα τις προβλέψεις για την εσωτερική αγορά, περιλαμβανομένων αυτών περί του Κοινού Δασμολογίου, της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και των κοινών φορολογικών κανόνων.

15. Διαπιστώνει την ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης και της πρόσβασης των ΜΜΕ σε διαδικασίες επί παραβάσει και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ και οι μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι άμεσα φορείς τους έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες επί παραβάσει και κάνουν χρήση αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις επί της έκβασης της εν λόγω αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο·

16. Ζητεί βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των μικροεπιχειρήσεων σε προγράμματα πλαίσια και στα διαρθρωτικά ταμεία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τα εν λόγω μέσα στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων σε πολλές περιοχές· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με, την συμμετοχή των ΜΜΕ στους κοινοτικούς πόρους επισημαίνει ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για την συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜΜΕ σε κοινοτικά προγράμματα, μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών εφαρμογής και της συντόμευσης του χρόνου αναμονής· εκτιμά ότι μεταξύ των συγκεκριμένων στόχων που προτίθεται να προσδιορίσει η Επιτροπή, ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, μεταξύ άλλων, στην απασχόληση εργαζομένων με ειδικές ανάγκες, γυναικών και μακροχρόνια ανέργων. Προς τον σκοπό αυτό, προτείνει να προβλέπεται στα εν λόγω προγράμματα ειδική χρηματοδότηση για την κατάρτιση των ανωτέρω, λιγότερο προνομιούχων, κατηγοριών εργαζομένων.

17. Επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και της πρόσβασής τους σε κεφάλαια, τόσο στα διαρθρωτικά ταμεία και τις ροές κεφαλαίων προς όφελος τους, ειδικά αυτές που παρέχουν ευέλικτη μικροχρηματοδότηση για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και για νέες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυναίκες, ή για οικογενειακές εταιρείες• θεωρεί επίσης απαραίτητη την ανάπτυξη αυτών των μορφών παροχής βοήθειας για την ορθή επιβολή της ολοένα και αυστηρότερης περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας.

18. Εκτιμά ότι κατά τη χάραξη της πολιτικής για τις ΜΜΕ, η νέα προσέγγιση πρέπει να προβλέπει πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αποσκοπούν ιδιαίτερα στην ενίσχυση νεοσύστατων, οικογενειακών και γυναικείων επιχειρήσεων, ειδικότερα δε αν είναι εγκατεστημένες σε μειονεκτούσες, ορεινές, νησιωτικές ή αραιοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ:

19. Υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω της γραφειοκρατίας· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τον στόχο της Επιτροπής να μειώσει τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη κατά 25%, ωστόσο συνιστά άμεση εφαρμογή και ταχεία επιλογή μεθόδου αξιολόγησης του κόστους και των διοικητικών επιπτώσεων της κοινοτικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι το διοικητικό βάρος που βαρύνει τις ΜΜΕ πρέπει να είναι ανάλογο και αναγκαίο και ότι η όλη η νομοθεσία που εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση των επιπτώσεων, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

20. Υπενθυμίζει ότι το μη μισθολογικό κόστος αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονοπρόσωπες επιχειρήσεις οι οποίες συχνά δεν δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, διότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διοικητικές απαιτήσεις που συνεπάγονται· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 137 παράγραφος 2 στοιχείο β της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι στις οδηγίες που εγκρίνονται στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας των εργαζομένων «αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξαιρέσουν τις εν λόγω εταιρείες σε μεγαλύτερο βαθμό από ορισμένες απαιτήσεις, όπως οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης και τεκμηρίωσης·

21. Γνωρίζει ότι η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ζήτημα των κρατών μελών και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τα κράτη μέλη την ανάγκη λήψης μέτρων απορρύθμισης προβάλλοντας παραδείγματα δοκιμασμένων και ελεγμένων διαδικασιών και αξιών σύγκρισης.

22. Θεωρεί ότι η αγορά δημόσιων συμβάσεων αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις ΜΜΕ και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν το ενδεχόμενο να επιτρέπεται στο μέλλον στις ΜΜΕ, ειδικά σε όσες δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, να υποβάλλουν κοινές προσφορές·

23. Εκτιμά ότι μία πολιτική για την υποστήριξη των ΜΜΕ ευνοεί την πραγματική συνοχή και ολοκλήρωση της Ένωσης, ιδίως λόγω των μικρών τους διαστάσεων και του ενίοτε οικογενειακού χαρακτήρα που έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος και για την απασχόληση και λιγότερο προνομιούχων εργαζομένων· τονίζει συνεπώς ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να δίνει τη δέουσα προσοχή στις λειτουργίες των ΜΜΕ, για τη διασφάλιση των βιοτικών πόρων, την πρόληψη της απερήμωσης, την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και τη μείωση της φτώχιας· συνεπώς, στο μέλλον, εκτός της οικονομικής νομοθεσίας, πρέπει να καταρτιστούν κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να συνδράμουν τις ΜΜΕ στον ρόλο που επιτελούν στον τομέα της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής· συνιστά, ως μέρος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, να δοθεί ιδιαίτερη στήριξη για τη δημιουργία και τη διατήρηση μικροεπιχειρήσεων, προκειμένου να προωθηθεί η ενσωμάτωση ομάδων που υφίστανται διακρίσεις και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και ειδικών εθνοτικών ομάδων, καθώς και η επανένταξη όσων έχουν περιθωριοποιηθεί στην κοινωνία, με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχιας·

24. Εκτιμά την επιδίωξη του διαλόγου και τακτικών ανταλλαγών με τις ΜΜΕ και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις και ζητεί η μέθοδος αυτή να εφαρμόζεται συστηματικά, οδηγώντας σε συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως μέσω των κατά τομέα ενώσεών τους, όχι μόνον στην εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων αλλά και στην ίδια την σχεδίασή τους, επισημαίνει ότι η διαδικασία διαβούλευσης στην παρούσα μορφή της είναι προβληματική για τις ΜΜΕ διότι το χρονικό όριο των οκτώ εβδομάδων δεν παρέχει στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ χρόνο να συγκεντρώσουν απόψεις και να τις υποβάλουν· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει επειγόντως αυτό το εμπόδιο.

25. Καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για ισχυρότερη συμμετοχή των οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο· υπογραμμίζει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ στον κοινωνικό διάλογο, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο εθνικό επίπεδο, διάλογος ο οποίος διαμορφώνεται σήμερα από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές· υπενθυμίζει ότι έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη τις ΜΜΕ να δημιουργήσουν ανεξάρτητα όργανα εκπροσώπησης·

26. Προς τον σκοπό της αύξησης της απασχόλησης και των χώρων κατάρτισης, υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα καλύτερο δίκτυο για τη συνένωση επιχειρήσεων σε κοινές πλατφόρμες για την ανανέωση των διαδικασιών και των προϊόντων: το δίκτυο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί με μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πιστώσεις και προγράμματα προώθησης.

27. Υποστηρίζει ότι όλα τα μέτρα υπέρ των ΜΜΕ θα πρέπει να ισχύουν στους ελεύθερους επαγγελματίες, ειδικά όσον αφορά τις διάφορες μορφές συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και των παροχών που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτών, καθώς και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.

28. Συνιστά στα κράτη μέλη να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο για να δημιουργήσουν ένα νομοθετικό περιβάλλον το οποίο θα εγγυάται ευελιξία απασχόλησης για τις ΜΜΕ υπό την επιφύλαξη των πτυχών κοινωνικής ασφάλισης·

29. Επισημαίνει την ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν στην επίτευξη του κοινού αυτού στόχου, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

30. Εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις και, προς αυτόν τον σκοπό, να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στις εν λόγω περιοχές να σχηματίσουν δίκτυα με σκοπό την επιδίωξη και τον συντονισμό των πολιτικών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ειδικών απαιτήσεών τους.

31. Υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας είναι ζωτικής σημασίας ιδίως ενόψει της δημογραφικής αλλαγής, εξαιτίας της οποίας το ένα τρίτο των επιχειρηματιών της Ευρώπης θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη δεκαετία· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα, εξετάζοντας επί παραδείγματι προγράμματα επιχειρηματικότητας για μεγαλύτερα άτομα, πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν καλύτερα οι νέοι ώστε να συστήσουν επιχειρήσεις, καθώς και την προώθηση ιδίως γυναικών επιχειρηματιών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση μέτρων για τον καλύτερο συνδυασμό του εργασιακού και οικογενειακού βίου·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

Αριθμός διαδικασίας

2006/2138(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
15.6.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Patrizia Toia
23.11.2005

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.6.2006

10.7.2006

12.9.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

:

–:

0:

40
4
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Μαρία Ματσούκα, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Jamila Madeira, Δημήτριος Παπαδημούλης, Leopold Józef Rutowicz, Gabriele Stauner, Patrizia Toia

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bairbre de Brún

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

Αριθμός διαδικασίας

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (9.10.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με το θέμα «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης»(2006/2138(INI))Συντάκτης γνωμοδότησης: Gyula Hegyi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος και η ανάπτυξη των υφισταμένων κοινοτικών προγραμμάτων, όπως είναι το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, που έχουν ως στόχο να προωθούν την κινητικότητα, την καινοτομία και την ποιότητα της κατάρτισης μέσω διακρατικών εταιρικών σχέσεων (επιχειρήσεις, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, φορείς διασύνδεσης, κ.τ.λ.)·

2.  προτείνει η βάση δεδομένων EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχολήσεως) να περιλάβει και επικαιροποιημένα στοιχεία για τις δυνατότητες διεξαγωγής πρακτικής άσκησης ως συμβολή στους στόχους που τέθηκαν στα συμπεράσματα της Προεδρίας του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006·

3.  τονίζει την ανάγκη να καθορισθεί επακριβώς ορισμός της επιχειρηματικότητας ώστε να προλαμβάνονται στο μέλλον τυχόν λάθη ερμηνείας·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ιδέα του επιχειρηματικού πνεύματος ήδη από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στη δια βίου εκπαίδευση·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προσφέρεται μία κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση (κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες) στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους και στα άτομα με αναπηρία ώστε να μπορούν να παραμένουν στην εργασία ή να βρίσκουν ευκολότερα απασχόληση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών και των ατόμων με αναπηρία·

6.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η ενθάρρυνση μίας κουλτούρας η οποία δέχεται με θετικό τρόπο την καινοτομία και την έρευνα·

7.  ζητεί η επαγγελματική κατάρτιση και η ανώτερη εκπαίδευση να περιλάβουν περιόδους πρακτικής άσκησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να έχουν οι μαθητευόμενοι την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και σε βάθος γνώσεις του επαγγέλματος που επέλεξαν·

8.  προτείνει να διδάσκονται οι βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει κίνητρα στις ΜΜΕ με σκοπό να συμμετέχουν στους συγκεκριμένους εκείνους τομείς της εκπαίδευσης όπου θα μπορούσαν να προσφέρουν συμπληρωματικές πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές·

9.  θεωρεί ότι η γλωσσική εκπαίδευση, τόσο στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών σπουδών, όσο και στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει να περιλάβει στα μαθήματα και την επιχειρηματική ορολογία ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ, οι οποίες συχνά συναντούν εμπόδια εξαιτίας των ελλείψεών τους στη γνώση της γλώσσας πελατών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, να επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά·

10. τονίζει ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η ηλεκτρονική μάθηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν συνιστώσες οι οποίες βελτιώνουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ· συνεπώς, πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στα σχέδια που προωθούν την εφαρμογή των δυνατοτήτων αυτών για τις ΜΜΕ·

11. ζητεί να αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών οι οποίοι μετέχουν στη διακρατική επαγγελματική κατάρτιση με την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci ώστε να τους παρασχεθεί κατ' αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να σπουδάζουν και, ταυτόχρονα, να αποκτούν πρακτική εμπειρία ερχόμενοι σε επαφή με άτομα υψηλής ειδίκευσης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους·

12. τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για να κινητοποιηθούν αποτελεσματικά οι απολύτως απαραίτητοι πόροι, ιδίως μέσω ενισχυμένων ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης·

13. υποστηρίζει την πολιτική των πανεπιστημίων εκείνων των οποίων τα διδακτικά προγράμματα περιλαμβάνουν και μαθήματα με περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής καλύπτει πολλές πτυχές της εφαρμογής του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων στοιχείων προέρχεται από τα «παλαιά» κράτη μέλη· πολύ λίγα στοιχεία αφορούν τα νέα κράτη μέλη ενώ δεν γίνεται καθόλου μνεία ούτε στις χώρες που θα μπορούσαν μελλοντικά να καταστούν κράτη μέλη αλλά ούτε και στις υποψήφιες χώρες.

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στον τομέα αυτό. Στην ανακοίνωση ορθώς γίνεται λόγος για τις ΜΜΕ δεν γίνεται όμως μνεία για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Στο παρελθόν, οι περισσότεροι μαθητευόμενοι μάθαιναν την τέχνη από τεχνίτες δασκάλους μέσα σε μικρά εργαστήρια. Σήμερα, η ύπαρξη επαγγελματικής κατάρτισης σε κρατικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική αλλά οι σπουδαστές έχουν ανάγκη και από την πρακτική εμπειρία. Οι ΜΜΕ θα έπρεπε να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης προσφέροντας στους μαθητευόμενους δυνατότητες εκπαίδευσης μερικής παρακολούθησης για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας.

Οι ΜΜΕ θα έπρεπε επίσης να συμμετέχουν στην εκμάθηση των γενικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Οι περισσότεροι σπουδαστές θα γίνουν εργαζόμενοι σε εταιρίες ή επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για τον λόγο αυτό, ενώ η διδασκαλία μαθημάτων μακροοικονομίας θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα, μπορεί, για τη μελλοντική σταδιοδρομία των σπουδαστών, να μην απέβαινε σημαντική ή χρήσιμη. Η καλή θεωρητική διδασκαλία στο σχολείο θα έπρεπε να συνδυάζεται με την πρακτική εμπειρία σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Στον επιχειρηματικό κόσμο σήμερα, η γνώση των ξένων γλωσσών είναι θεμελιώδους σημασίας. Ωστόσο, ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας ξένων γλωσσών δεν περιλαμβάνει την ορολογία που χρησιμοποιείται στους κύκλους των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων. Τα γλωσσικά μαθήματα πρέπει να προσαρμόζονται κατά τρόπο που να προσφέρουν στους σπουδαστές τη γνώση αυτών των πρακτικών εκφράσεων.

Εκατομμύρια φοιτητές σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, αλλά πολύ λίγοι είναι οι ασκούμενοι που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε ξένες επιχειρήσεις. Ο βιομηχανικός πολιτισμός της Ευρώπης βασίστηκε στο συνεχές πέρασμα μαθητευομένων από "μάστορα" σε "μάστορα". Η παράδοση αυτή πρέπει να αναζωογονηθεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Οικοδόμηση της Ευρώπης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης

Αριθμός διαδικασίας

2006/2138(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της

          Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
15.6.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης

           Ημερομηνία ορισμού

Gyula Hegyi
8.6.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.8.2006

9.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2006

 

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Νικόλαος Σηφουνάκης, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Sérgio Sousa Pinto, Grażyna Staniszewska

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Harald Ettl, Gérard Onesta

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (4.10.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με το θέμα «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης»(2006/2138(INI))Συντάκτης γνωμοδότησης: Michel Rocard

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι η διαδικασία απλούστευσης των ρυθμίσεων θέτει σοβαρά προβλήματα νομικής διόρθωσης τα οποία απαιτούν την ύπαρξη μηχανισμών ή τεχνικών που θα τείνουν στην επικύρωσή της,

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το διάβημα της Επιτροπής που αποσκοπεί στην πληρέστερη ενσωμάτωση των 23 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των 75 εκατομμυρίων εργαζομένων σε αυτές στη στρατηγική της Λισαβόνας, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθεί το επίπεδο της απασχόλησης·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απλούστευση των ρυθμίσεων αποτελεί σημαντικό μεν αλλά δύσκολο στην επίτευξή του στόχο και ότι, από ορισμένες απόψεις, μοιάζει εν μέρει με κωδικοποίηση· καλεί επίμονα την Επιτροπή να συμβάλει στην απλούστευση με πρόταση για ένα απλό μηχανισμό που θα τείνει στην επικύρωση της νομικής διόρθωσης των αλλαγών οι οποίες θα γίνονται στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για λόγους απλούστευσης· προτείνει στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, καθένα σε ό,τι το αφορά, ανάλογο μηχανισμό, πράγμα που θα αποτελεί για καθένα τους κίνητρο συμμετοχής σε αυτή την κίνηση·

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρήσεων και στη μείωση του κόστους για τη σύστασή τους, επισημαίνοντας όμως ότι, μολονότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, η ιδέα των δανείων με μειωμένο επιτόκιο δεν συμφωνεί αυτομάτως με την κοινοτική νομοθεσία, η οποία, αντίθετα, επιδιώκει την ισότητα των αγοραίων όρων·

4. τονίζει ότι πρέπει να τεθεί το πρόβλημα των συμφερόντων του προσωπικού των ΜΜΕ και της υπεράσπισής τους και θεωρεί ότι απάντηση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να αποτελεί ο ορισμός ενός συνδικαλιστικού εκπροσώπου σε εδαφική βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

Αριθμός διαδικασίας

2006/2138(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
15.6.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

0.0.000

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Michel Rocard

11.9.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.10.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

13

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan, Michel Rocard, József Szájer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

Αριθμός διαδικασίας

2006/2138(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
15.6.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
15.6.2006

JURI
15.6.2006

CULT
15.6.2006

IMCO
15.6.2006

ENVI
15.6.2006

 

EMPL
15.6.2006

ECON
15.6.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

FEMM
11.7.2006

IMCO
4.9.2006

ENVI
14.6.2006

ECON
5.7.2006

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Όχι

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Pilar del Castillo Vera
20.3.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.9.2006

23.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+

-

0

37

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορίαe

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Carlo Casini

Ημερομηνία κατάθεσης

27.10.2006

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)