ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ pro období let 2007–2013

10. 11. 2006 - (KOM(2005)0124 – C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Romano Maria La Russa

Postup : 2005/0035(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0389/2006
Předložené texty :
A6-0389/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ pro období let 2007–2013

(KOM(2005)0124 – C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0124)[1],

–   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0242/2005),

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0389/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  domnívá se, že orientační finanční referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 3A nového víceletého finančního rámce a zdůrazňuje, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového postupu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006[2];

3.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl.  250 odst.  2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

(1) Předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní bude v souladu se zněním čl. 2 čtvrté odrážky a článku 29 Smlouvy o Evropské unii dosaženo cíle Unie poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany.

(1) Předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní bude v souladu se zněním čl. 2 čtvrté odrážky a článku 29 Smlouvy o Evropské unii dosaženo prioritního cíle Unie poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany.

Odůvodnění

Je třeba jasně potvrdit prioritu, kterou EU přiznává otázce bezpečnosti – tudíž i boji proti všem formám trestné činnosti – v rámci cíle, který podporuje rozvoj skutečného prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 2

(2) K ochraně svobody a bezpečnosti svých občanů a společnosti před trestnou činností musí Unie zavést nezbytná opatření, která budou směřovat k účinnému a efektivnímu předcházení všech forem trestné činnosti, jejich odhalování, objasňování a stíhání, především v případech s přeshraničním prvkem.

(2) K ochraně svobody a bezpečnosti svých občanů a společnosti před trestnou činností musí Unie zavést nezbytná opatření, která budou směřovat k účinnému a efektivnímu předcházení všech forem trestné činnosti, jejich odhalování, objasňování a stíhání, především v případech organizované trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 5

(5) Je nutné a vhodné, aby se rozšířily možnosti financování opatření, jež směřují k předcházení trestné činnosti a boji proti ní, a přehodnotily modality v zájmu účinnosti, hospodárnosti a transparentnosti.

(5) Je nutné a vhodné, aby se rozšířily možnosti financování opatření, jež směřují k předcházení trestné činnosti a boji proti ní: je třeba zejména usilovat o optimální využití příslušných orgánů prostřednictvím budování kapacit zaměřených na přímé provozní aspekty. Ustanovení tohoto programu musí mimo jiné umožňovat přehodnocení modalit v zájmu účinnosti, hospodárnosti a transparentnosti.

Odůvodnění

Předcházející program AGIS účinně přispěl k lepšímu vzájemnému poznání a spolupráci mezi orgány pověřenými bojem proti trestné činnosti; bylo by žádoucí, aby se spolupráce díky tomuto programu stala operativnější.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 9

(9) Protože cíle opatření, která mají být přijata především k předcházení organizované a přeshraniční trestné činnosti a boji proti ní, nemohou být v dostatečné míře dosaženy na úrovni členských států, vzhledem k rozsahu a dopadu iniciativy tudíž mohou být lépe dosaženy na unijní úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu se zásadou proporcionality, upravenou v uvedeném článku, toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(9) Protože cíle opatření, která mají být přijata především k předcházení organizované a přeshraniční trestné činnosti a boji proti ní, nemohou být v dostatečné míře dosaženy na úrovni členských států, vzhledem k rozsahu a dopadu iniciativy tudíž mohou vyžadovat zásah na unijní úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu se zásadou proporcionality, upravenou v uvedeném článku, toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

Potvrzení zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 11

(11) Výdaje programu by měly být slučitelné s limity uvedenými v okruhu 3 finančního výhledu. Je nezbytné předvídat pružnost v definování programu a umožnit tak případné úpravy jakéhokoli předpokládaného opatření, aby bylo možné reagovat na vývoj potřeb v průběhu období let 2007–2013. Rozhodnutí by se tudíž mělo omezit na obecné definice předpokládaných opatření a jejich odpovídajícího administrativního a finančního zabezpečení.

(11) Výdaje programu by měly být slučitelné s limity uvedenými v okruhu 3 finančního výhledu. Je nezbytné předvídat pružnost v definování programu a umožnit tak případné úpravy jakéhokoli předpokládaného opatření, aby bylo možné reagovat na vývoj potřeb v průběhu období let 2007–2013.

Odůvodnění

I když je určitý stupeň pružnosti žádoucí, není vhodné vytvářet dojem, že je toto rozhodnutí příliš všeobecné, a je proto možné využít tento program k jakémukoli účelu.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 odst. 1 písm. a) a b)

(a) vymáhání práva

(a) předcházení trestné činnosti a kriminologie

(b) předcházení trestné činnosti a kriminologie

(b) vymáhání práva s cílem čelit trestné činnosti a zabránit zločincům, aby měli užitek z jejích výsledků

Pozměňovací návrh 7

Čl. 3 odst. 2 písm. a)

(a) prosazovat a rozvíjet koordinaci, spolupráci a vzájemné porozumění mezi donucovacími orgány, jinými vnitrostátními orgány a příslušnými orgány Unie;

(a) prosazovat a rozvíjet koordinaci, spolupráci a vzájemné porozumění mezi donucovacími orgány, jinými vnitrostátními orgány, místními orgány a příslušnými orgány Unie, zejména racionalizací jejich činnosti, zlepšením jejich interoperability, podporou zřizování společných vyšetřovacích týmů koordinovaných Europolem, stejně jako výcvikem a akcemi zaměřenými na zvyšování povědomí v oblasti boje proti terorismu, které vyplývají ze spolupráce Evropské policejní akademie (CEPOL) a Europolu;

Odůvodnění

Posílení akceschopnosti programu vyžaduje zapojení místních orgánů, obecné rozšíření smíšených skupin pro vyšetřování a udržování pořádku a zavedení specifické odborné přípravy v oblasti boje proti terorismu.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 3 odst. 2 písm. a)

(a) prosazovat a rozvíjet koordinaci, spolupráci a vzájemné porozumění mezi donucovacími orgány, jinými vnitrostátními orgány a příslušnými orgány Unie;

(a) prosazovat a rozvíjet koordinaci, spolupráci a vzájemné porozumění mezi donucovacími orgány, jinými vnitrostátními, regionálními a místními orgány a příslušnými orgány Unie;

Odůvodnění

Je důležité, aby byly v členských státech zapojeny do programu orgány na všech úrovních.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 3 odst. 2 písm. b)

(b) posilovat, prosazovat a rozvíjet horizontální metody a nástroje, které jsou nezbytné ke strategickému předcházení trestné činnosti a boji proti ní a kterými jsou například spolupráce veřejného a soukromého sektoru, osvědčené postupy v prevenci trestné činnosti, porovnatelné statistické údaje a aplikovaná kriminologie;

(b) posilovat, prosazovat a rozvíjet horizontální metody a nástroje, stejně jako normalizovat postupy, které jsou nezbytné ke strategickému předcházení trestné činnosti a boji proti ní a kterými jsou například spolupráce veřejného a soukromého sektoru (při důsledném dodržování stávajících i budoucích předpisů v tak citlivých oblastech, jako jsou uchovávání a ochrana údajů), osvědčené postupy v prevenci trestné činnosti, porovnatelné statistické údaje a aplikovaná kriminologie, a to zejména vytvořením vlastního nástroje určování srovnávacích standardů;

Odůvodnění

Normalizace postupů a vytvoření a užívání vhodného statistického kriminologického nástroje jsou klíčovými aspekty tohoto programu. Pokud jde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která je nezbytná, musí zabránit jakékoli kritice dodržováním platného právního rámce v citlivých oblastech, které se týkají dodržování základních práv a práva na ochranu soukromí.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 3 odst. 2 písm. c)

(c) prosazovat a rozvíjet správné postupy ochrany obětí trestných činů a svědků.

(c) prosazovat a rozvíjet správné postupy ochrany obětí trestných činů a svědků, zejména založením stálého fondu pro odškodňování, který by doplňoval různé národní systémy a zaručoval minimální společnou úroveň ochrany a odškodnění.

Odůvodnění

Odškodňování obětí a jejich rodin, stejně jako ochrana svědků musí přesahovat opatření, která platí v jednotlivých členských státech a která jsou navíc navzájem odlišná: takový fond podpoří solidaritu vůči obětem a zároveň bude přispívat k účinnosti policejní a soudní činnosti tím, že omezí nátlak na svědky.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 3 odst. 2 písm. ca) (nové)

 

(ca) prosazovat v rámci vhodných projektů koncepci „občanské účasti“ a podporovat iniciativy spočívající na aktivním zapojení občanské společnosti a jejích činitelů ve prospěch zvýšení celkové bezpečnosti.

Odůvodnění

Zapojení veřejnosti do boje proti všem formám trestné činnosti a zejména proti terorismu musí být zařazeno mezi cíle tohoto programu, protože tato účast, která přispívá k dlouhodobé prevenci, může přispět k nalezení vhodných a vyvážených opatření a měla by se stát nedílnou součástí vytváření a uplatňování politik členských států v této oblasti.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 odst. 3

3. Program se nevztahuje na soudní spolupráci. Může však zahrnovat opatření směřující ke spolupráci mezi soudními orgány a donucovacími orgány.

3. Program se nevztahuje na soudní spolupráci. Může však zahrnovat opatření směřující ke spolupráci mezi soudními orgány a donucovacími orgány, zejména zřízením stálé pohotovostní buňky právní pomoci v rámci spolupráce mezi Europolem a Eurojustem, která by byla pověřena posouzením vhodného právního základu žádosti, který by podle situace v době jejího předložení umožňoval další činnost policejních nebo soudních orgánů v souladu s právními předpisy.

Odůvodnění

Právo na pronásledování, které je přiznáváno policii nebo jiným bezpečnostním orgánům členských států, často není skutečné, protože je podemíláno nejistotou týkající se právního základu opravňujícího tyto subjekty působit za hranicemi jejich státu: podobná pomoc by měla umožnit rozsáhlejší činnost a omezit pozdější zrušení řízení z důvodu formální chyby nebo nedostatečného právního základu.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 6 odst. 1

1. Finanční podpora Unie může mít následující právní formy:

1. Finanční podpora Unie může mít následující právní formy ve smyslu článků 108 a 88 finančního nařízení:

(a) dotace,

(a) (netýká se českého znění)

(b) veřejné zakázky.

(b) veřejné zakázky.

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že finanční podpora EU podléhá pravidlům finančního nařízení 1605/2002/ES. Jedná se zcela evidentně o opravu přepisu.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 6 odst. 2a (nový)

 

2a. Přístup k financování bude usnadněn díky uplatňování zásady proporcionality při předkládání potřebných dokumentů a rovněž díky vytvoření databáze pro předkládání žádostí.

Odůvodnění

Metody a postupy musí být zjednodušeny, aby se zvýšila transparentnost výběrového řízení a aby se usnadnil přístup k programu.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 7 odst. 3a (nový)

 

3a. Komise musí co nejvíce zjednodušit postupy a ujistit se, že výzvy k předkládání návrhů uvedené v tomto programu nepředstavují administrativní zátěž pro iniciátory předložených projektů. Výzva k předkládání návrhů může být případně organizována ve dvou etapách, z nichž první bude vyžadovat pouze zaslání informací nezbytných pro přiměřené zhodnocení projektu.

Odůvodnění

Program nesmí v žádném případě odrazovat svou složitostí nebo administrativní obtížností; jednoduchost postupů je jedním z klíčů jeho úspěchu.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 7 odst. 5 písm. d)

(d) zeměpisného dopadu prováděných opatření;

(d) zeměpisného a sociálního dopadu prováděných opatření;

Pozměňovací návrh 17

Článek 9

1. Odkazuje-li se na tento článek, zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, v případě potřeby i hlasováním.

2. Stanovisko je uvedeno do zápisu; každý členský stát může požadovat, aby v zápisu bylo uvedeno jeho stanovisko.

 

3. Komise stanovisko poskytnuté výborem zohlední v co nejvyšší míře. Rovněž musí informovat výbor o způsobu, kterým bylo přihlédnuto k jeho stanovisku.

Odkazuje-li se na tento článek, uplatní se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení a objasnění legislativního aktu se navrhuje odkázat přímo na ustanovení týkající se poradního postupu rozhodnutí o komitologii z roku 1999. Toto rozhodnutí Rady, které zdaleka není dokonalým, alespoň předpokládá jistý stupeň informovanosti a průhlednosti ve prospěch Evropského parlamentu, zatímco postup navržený Komisí vylučuje jakoukoli informovanost EP.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 14 odst. 1a (nový)

 

1a. Komise zajistí, aby činnosti stanovené tímto rozhodnutím byly předběžně hodnoceny, sledovány a následně vyhodnocovány; zajistí přístupnost programu a průhlednost jeho provádění.

Odůvodnění

Považuje se za důležité zajistit demokratickou kontrolu sledováním a hodnocením programu.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 14 odst. 2

2. Komise zajistí pravidelné, nezávislé a externí hodnocení programu.

2. Komise zajistí pravidelné, nezávislé a externí hodnocení programu. Uspořádá rovněž pravidelné výměny názorů s příjemci tohoto programu týkající se jeho koncepce, uplatňování a hodnocení.

Odůvodnění

Pravidelná výměna informací s příjemci programu je nezbytnou součástí jeho možného zlepšování, protože umožní přizpůsobovat program skutečnosti, s níž se příjemci setkávají.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 14 odst. 3 úvodní část a písm. -a) (nové)

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

3. Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a národním parlamentům:

 

(- a) stručnou výroční zprávu obsahující zejména informace, které umožní vyhodnotit z kvantitativního pohledu úspěšnost tohoto programu;

Odůvodnění

Dokumenty týkající se hodnocení musí být předloženy rovněž Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru; EP ostatně nemůže čekat tři a půl roku na první informace o výsledcích programu; potřebuje především ukazatele, které mu umožní řádně vykonávat úlohu společného rozpočtového zákonodárce a podle uvedených výsledků přizpůsobit vynakládané úsilí nebo zaměřit je jiným směrem. Je tedy nutné předložit stručnou výroční zprávu.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 14 odst. 3

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

(a) prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu nejpozději do 31. března 2010;

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

(a) tři roky po přijetí programu prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu;

(b) sdělení o pokračování programu nejpozději do 31. prosince 2010;

(b) čtyři roky po přijetí programu sdělení o pokračování programu;

(c) následnou hodnotící zprávu nejpozději do 31. března 2015.

(c) následnou podrobnou hodnotící zprávu o provádění a výsledcích tohoto programu po jeho ukončení nejpozději do 31. března 2015.

Odůvodnění

Považuje se za důležité zajistit demokratickou kontrolu sledováním a hodnocením programu.

Pozměňovací návrh 22

Článek 14a (nový)

 

Článek 14a

 

Rovné zacházení

 

Subjekty, kterým je poskytován grant na provozní náklady v rámci tohoto programu, se mohou účastnit výzev k předkládání návrhů pro jiné programy, aniž by se k nim ve srovnání s jinými organizacemi financovanými z jiných rozpočtů než z rozpočtu Evropské unie přistupovalo přednostně.

Odůvodnění

Připomínka zásady rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 23

Článek 14b (nový)

 

Článek 14b

 

Zveřejňování finančních podpor

 

Každá instituce, sdružení nebo činnost, kterým je poskytován grant v rámci tohoto programu, musí zajistit zveřejnění podpory přidělené EU; k tomuto účelu stanoví Komise podrobné pokyny v oblasti průhlednosti.

Odůvodnění

Veškerá finanční pomoc přijatá od EU by měla být, pokud možno, veřejná. Toto zveřejnění, které by mohlo vyplývat ze samotné zásady průhlednosti, je rovněž prvořadé pro seznámení veřejnosti s činností Unie. Jako obecný vzor mohou sloužit pokyny, které již Komise vypracovala v této oblasti.

Pozměňovací návrh 24

Článek 14c (nový)

 

Článek 14c

 

Šíření výsledků

 

Pro usnadnění šíření výsledků budou nástroje vyplývající z projektů financovaných v rámci tohoto programu – zejména v oblasti kriminologických statistik a údajů – v elektronické podobě zdarma zpřístupněny široké veřejnosti.

Odůvodnění

Takové zpřístupnění by rozšířilo možnosti šíření výsledků programu a zdůraznilo by obecný zájem tohoto projektu.

Pozměňovací návrh 25

Článek 14a (nový)

 

Článek 14a

 

Zveřejňování projektů

 

Komise a členské státy každoročně zveřejní seznam projektů financovaných tímto programem a přiloží k němu stručný popis každého projektu.

Odůvodnění

Důležité z důvodu zachování transparentnosti.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V souladu s obavami vyjádřenými zejména na vrcholných schůzkách v Tampere a v Haagu stanovila Komise jako jednu ze svých priorit v rámci finančního výhledu na období 2007–2013 zajistit v Evropské unii globální úroveň bezpečnosti, jejíž vysoká úroveň z ní učiní jeden z pilířů, které dodají pojmu evropského občanství jeho plný význam: jelikož se kontext evropské bezpečnosti vyznačuje zvyšujícími se riziky a hrozbami, které nemusí být vždy zjevnými, znamená to široký rozsah.

Naopak, zdokonalování technologií využívaných pro páchání trestné činnosti ve všech jejích formách spolu s hranicemi, které jsou překážkami jen pro policii, vyžaduje posílení účinné spolupráce mezi policií a bezpečnostními orgány s cílem snížit zranitelnost, ať už hmotnou, technickou, soudní nebo správní. Od této posílené spolupráce můžeme oprávněně očekávat, že přinese racionalizaci činnosti a odstraní její tříštění a zbytečné zdvojování, zavedení norem v oblasti řízení a lepší interoperabilitu, která je dosud často nahodilá.

To jsou hlavní cíle, které mohou být stanoveny pro program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“, v němž má boj proti teroristické hrozbě významné místo: lidské a hmotné ztráty při atentátech, které v nedávné době zasáhly evropské cíle na kontinentu – máme na mysli samozřejmě útoky v dopravních prostředcích v Madridu a v Londýně – ale také v zahraničí (jako v Casablance), činí zřejmě z boje proti terorismu symbol naléhavé potřeby spolupráce v zájmu evropských občanů.

Evropská unie se urychleně angažovala v této oblasti – policejní, ale i soudní spolupráce při potírání trestné činnosti – prostřednictvím několika programů (Grotius criminal, Oisin, Stop, Falcone a Hippocrates), které byly od ledna 2003 sloučeny v rámcovém programu AGIS. Tento program zaznamenal velký úspěch – v roce 2004 bylo možno financovat pouhou asi třetinu předložených projektů – a velmi výrazně přispěl k rozvoji porozumění mezi různými vnitrostátními institucemi a orgány. Není tedy překvapující, že Komise prodloužila prostřednictvím specifických programů „Trestní soudnictví“ a prostřednictvím tohoto programu všechny možnosti, které poskytoval program AGIS a obohatila je o několik dalších priorit, jejichž cílem je lepší využívání příslušných orgánů díky budování kapacit (capacity building), které se zaměří na přímé provozní aspekty: lepší výměna informací (za pomoci nových technologií), indexování a interoperabilita databází, technologie a metodologie chráněných komunikací a rozvíjení spolupráce veřejného a soukromého sektoru jsou takovými specifickými cíli, k jejichž splnění by měla tato zpráva přispět.

Přestože tato zpráva souhlasí s celkovou strukturou návrhu Komise, může přispět k jeho doplnění, rozvíjení vhodné součinnosti a stanovení některých hranic:

doplnění:

Bylo by vhodné do programu lépe začlenit koncepce „občanské účasti“ a lidského rozměru v:

· v prvním případě jde o to, aby, kdykoli to projekty umožní, byla podporováno zapojení veřejnosti do boje proti všem formám trestné činnosti a zejména proti terorismu; zdá se, že je naprosto nezbytné podporovat iniciativy spočívající na aktivním zapojení občanské společnosti a jejích činitelů ve prospěch zvýšení globální bezpečnosti. Toto začlenění, které je součástí dlouhodobé prevence, může přispět k nalezení vhodných a vyvážených opatření a mělo by se stát pevnou součástí definice a uplatňování politik členských států v této oblasti. Za tímto účelem musí být zajištěna lepší spolupráce místních orgánů: tyto orgány totiž často představují vhodnou úroveň, na níž jsou vypracovávána a zkoušena praktická opatření umožňující čelit hrozbě trestné činnosti.

· ve druhém případě jde o potvrzení pevné vůle v oblasti ochrany svědků a obětí, zejména právě v oblasti terorismu: kromě přirozené zdravotní, psychologické a sociální pomoci obětem a jejich rodinám by mělo být zváženo vytvoření stálého fondu pro odškodnění tak, aby konkrétně odrážel zásadu solidarity, která je často málo konkrétní; podle zásady komplementarity by mohl tento fond doplňovat velmi rozdílné národní systémy, odstraňovat jejich nedostatky a přispět tak k zajištění minimální společné ochrany a odškodnění v rámci EU.

Na základě předcházejícího provádění programu AGIS by bylo rovněž vhodné dále zjednodušit postupy s cílem umožnit realizaci iniciativ, kterým byly až dosud na překážku formální nebo správní obtíže.

rozvíjení součinnosti:

Bylo by snazší dosáhnout některých cílů programu, pokud by byla stanovena nebo lépe zajištěna skutečná součinnost s činností nebo kapacitami určitých subjektů Společenství:

· cíle v oblasti statistiky – program týkající se kriminologie a společné databáze, vytvoření vlastního nástroje určování srovnávacích standardů („benchmarking“) v oblasti osvědčených postupů, atd... – by měly být propojeny s Eurostatem a zejména s Europolem, který je pověřen vypracováváním výroční zprávy o posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA), která má být poprvé zveřejněna na jaře roku 2006 a má se opírat o rozbor vhodných statisticky srovnatelných národních dat.

· Protokoly Europolu týkající se jeho zapojení do společných vyšetřovacích týmů (Úř. věst. C 312 ze dne 16. 12. 2002) a jeho poslání jako průsečíku policejní spolupráce v Evropě („dánský protokol“, Úř. věst. 002 ze dne 6. 1. 2004) musí být referenčními dokumenty v této oblasti a styčnými body pro iniciativy tohoto programu, které mají přispět k posílení těchto společných vyšetřovacích týmů, a to i v členských státech, které je dosud neratifikovaly. Tyto iniciativy vyžadují rovněž přispění Eurojustu, pokud jakýmkoli způsobem zasahují do soudní oblasti.

· Vzhledem k prioritní povaze této záležitosti, bude zvláštní pozornost věnována navrhovanému výcviku a specifickým činnostem zaměřeným na zvyšování povědomí v oblasti boje proti terorismu: tyto činnosti musí především vycházet ze spolupráce Evropské policejní akademie (CEPOL) a Europolu, jejichž akční strategie budou vycházet mimo jiné ze zprávy o posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA).

· Pro umožnění dalšího působení evropských policejních sborů za hranicemi příslušných států, zejména v rámci práva na pronásledování, by měla být dále zřízena v rámci spolupráce Europolu a Eurojustu stálá pohotovostní buňka právní pomoci, která by byla pověřena posouzením vhodného právního základu žádosti, který by podle situace v době jejího předložení umožňoval další činnost při plném dodržování právních předpisů.

stanovení hranic:

Zpravodaj již podpořil koncepci „občanské účasti“, která je součástí globálních opatření v oblasti bezpečnosti; domnívá se, že je rovněž nezbytné posilovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblastech, kde nutná znalost technologií vyžaduje spolupráci zúčastněných stran, jejichž prvotními cíli nejsou udržení pořádku a boj proti trestné činnosti (dohled pomocí videokamer, „monitorování“ v oblasti telefonní sítě a internetu, boj proti počítačové trestné činnosti, atd.). Je dále potřeba, aby oblast spolupráce, kterou pokrývá tento program, byla přesně vymezena a aby nedocházelo k přenosu odpovědnosti v oblasti bezpečnosti z veřejného sektoru do soukromého.

Toto upozornění vychází z trvalého postoje, který zaujímá tento výbor, jenž se domnívá, že snaha o bezpečnější prostředí je možná pouze za důsledného dodržování základních hodnot Unie, jako jsou osobní svobody, ochrana soukromí, právní stát a demokracie. Tato spolupráce, jejíž rozvoj je vhodný, musí tedy důsledně dodržovat platné předpisy současné i budoucí (v tak citlivých oblastech, jako je například uchovávání a ochrana osobních údajů) a dodržovat nový právní rámec třetího pilíře, který by měl být schválen v průběhu roku 2006.

Zpravodaj se v tomto ohledu domnívá, že úloha parlamentní kontroly – zejména kontrolní úloha Evropského parlamentu – není dostatečně zjevná: tato kontrola bude prováděna skutečně účinně pouze tehdy, bude-li celý program předmětem shrnující výroční zprávy a bude-li doplněn klauzulí o přezkoumání na základě dosažených výsledků. Šíření projektů a uvedených výsledků je navíc základní podmínkou jeho úspěchu: musí výslovně zahrnovat národní parlamenty, jejichž posláním je pokračovat v iniciativách Unie a dohlížet na to, aby příslušné členské státy v této oblasti plně spolupracovaly.

Na závěr je třeba připomenout, že pokud program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ má navázat na program AGIS a přispět k rozvoji koordinace, spolupráce a vzájemného porozumění mezi různými příslušnými orgány Evropské unie, ale také vyhodnocovat právní a politická opatření přijatá na evropské úrovni s cílem zavést je účinně do praxe, musí být doplněn dalšími prioritami, které zamezí tomu, aby aspekt „komunikace“ pohltil téměř celý rozpočet, který má program k dispozici: aniž od nich bude upuštěno, musí být konference, semináře a další vzdělávací a výměnné činnosti doplněny – s cílem rozvíjet a podporovat horizontální metody a nástroje boje proti trestné činnosti v terénu – tak, aby spolupráce mezi členskými státy postoupila pro orgány do akceschopnější etapy a byla pro občany viditelnější.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (26. 4. 2006)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013
(KOM(2005)0124 – C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS))

Navrhovatel: Yannick Vaugrenard

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I.         Návrh Komise

Tento návrh je jedním ze dvou rozhodnutí, která jsou součástí rámcového programu „Bezpečnost a ochrana svobod“[1], který předložila Komise v dubnu 2005 pro období od ledna 2007 do prosince 2013 a na nějž bude vyčleněno 745 milionů EUR z kompromisních rozpočtových prostředků. Navržený rámcový program zavádí dva programy založené na odlišném právním základě: specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ a specifický program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“.

Kromě tohoto rámcového programu pro období let 2007–2013 se současná činnost Společenství v oblasti boje proti terorismu a organizovanému zločinu soustřeďuje do dvou pilotních projektů a přípravných akcí[2]:

1. Oběti teroristických činů (přípravná akce)

Vzhledem k tomu, že neexistuje platný právní základ, který by stanovil financování projektů v roce 2006, pokračuje tato činnost jako přípravná akce. Od roku 2007 budou tyto činnosti zahrnuty do současného programu „Bezpečnost a ochrana svobod – předcházení trestní činnosti a boj proti ní“. Cílem přípravné akce je podpora financování projektů určených na pomoc obětem teroristických činů a/nebo jejich rodinným příslušníkům na překonání následků prožité události a podpora financování projektů určených na mobilizaci evropské veřejnosti proti hrozbám terorismu. Dotace na rok 2004 byly plně vyčerpány. Rozpočet na rok 2005 na tuto akci vyčlenil 1 950 000 EUR v položkách závazků.

Rozpočtová položka

Rok plnění

 

Označení přípravné akce

Rozpočet 2004

 

Rozpočet 2005

Rozpočet 2006

2004

2005

PP2006

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PZ

18 05 04

PP1

PP2

 

Oběti teroristických činů

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,20

2. Boj proti terorismu (pilotní projekt)

Cílem tohoto pilotního projektu je urychlit činnosti, které usilují o zlepšení bezpečnosti občanů Evropské unie a o zlepšení spolupráce v boji proti terorismu odstraňováním nedostatků v činnostech Společenství. Po výzvě k předložení návrhů v roce 2004 bylo možné v roce 2005 využít téměř 100% prostředků.

Rozpočtová položka

Rok plnění

 

Název pilotního projektu

Rozpočet na rok 2005

 

Rozpočet na rok 2006

2005

2006

 

PZ

PP

PZ

PP

18 05 06

PP1

PP2

Boj proti terorismu

7,00

4,00

9,00

7,00

Od roku 2007 bude tedy částka na tento rámcový program zvýšena o 745 milionů EUR.

Specifický program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ nahrazuje současný rámcový program týkající se soudní a policejní spolupráce v trestních věcech s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti občanů pomocí prevence a boje proti trestné činnosti, a to zejména terorismu, obchodování s lidmi, zločinům proti dětem, obchodu s drogami a zbraněmi, korupcí a podvodům.

Fond bude zaměřený na tři oblasti:

· vymáhání práva;

· předcházení trestné činnosti a kriminologie;

· ochrana obětí trestných činů a jejich svědků.

Pro dosažení těchto požadavků se program zaměří na financování projektů koordinace, spolupráce a vzájemného porozumění v rámci Evropské unie, horizontálních postupů a nástrojů na vytvoření strategie pro prevenci a boj proti kriminalitě a nejvhodnějších postupů v oblasti ochrany obětí trestných činů a jejich svědků. Podporovat se budou projekty na evropské, nadnárodní a vnitrostátní úrovni.

Komise navrhuje posílit tuto činnost celkovou částkou ve výši 597,6 milionů EUR, které budou rozděleny následujícím způsobem:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014...

CELKEM

Provozní náklady

 

PZ

 

PP

44,6

50,9

71,8

85,6

108

117,2

119,5

 

597,6

22,3

43,92

60,09

74,52

94,04

108,12

116,51

78,1

597,6

Komise stanovila ve finančním výkaze návrhu celkovou částku na administrativní výdaje ve výši 10 milionů EUR, ale bez konkrétních částek na jednotlivé programy.

II.       POZNÁMKY

K novým opatřením, která předložila Komise, zpravodaj připojuje následující návrhy:

1.   Je třeba zdůraznit, že částka uvedená ve finančním výkaze je pouze orientační, dokud se neuzavře dohoda o finančním výhledu. V tomto smyslu byly předloženy dva pozměňovací návrhy k návrhu legislativního usnesení.

2.   Jakákoli finanční podpora příjemců ze strany Komise se musí řídit pravidly finančního nařízení, zejména pokud jde o granty a veřejné zakázky. V tomto smyslu byl předložen pozměňovací návrh k článku 6.

3.    V zájmu zjednodušení a srozumitelnosti legislativního aktu se navrhuje přímo odkázat na ustanovení týkající se poradního postupu rozhodnutí o komitologii[3] prostřednictví pozměňovacího návrhu k článku 10.

4.    V zájmu zaručení rozpočtové soudržnosti a účinnosti akce Unie při provádění nových programů zaměřených na prostor svobody, bezpečnosti a práva je nezbytné zajistit vzájemné doplňování tohoto programu s ostatními programy Společenství, zejména s:

· programy na prevenci, přípravu a zvládání následků teroristických útoků[4],

· rámcovými programy pro výzkum a technologický rozvoj[5],

· výše uvedenými existujícími pilotními projekty a přípravnými akcemi[6],

· Fondem solidarity Evropské unie a nástrojem pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události[7].

Jeden pozměňovací návrh je předložen k článku 14, aby se zabránilo rozptýlení evropských fondů, které spravují různá generální ředitelství Evropské komise.

5.    V poslední řadě je důležité zajistit demokratickou kontrolu pomocí přiměřeného sledování a hodnocení programu. V tomto smyslu byly předloženy tři pozměňovací návrhy ke článku 14.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1a (nový)

1a. domnívá se, že orientační finanční referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 3A nového víceletého finančního rámce a zdůrazňuje, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového postupu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne xxx;

Návrh rozhodnutí

Znění navržené Komisí[8]

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2

Čl. 6 odst. 1

1. Finanční podpora Unie může mít následující právní formy:

1. Finanční podpora Unie může mít následující právní formy ve smyslu článků 108 a 88 finančního nařízení:

(a) dotace,

(a) (netýká se českého znění)

(b) veřejné zakázky.

(b) veřejné zakázky.

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že finanční podpora EU podléhá pravidlům finančního nařízení 1605/2002/ES. Jedná se zcela evidentně o opravu přepisu.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 6 odst. 2

2. Dotace Unie jsou přidělovány prostřednictvím výzev k předkládání návrhů, s výjimkou náležitě opodstatněných a ojedinělých případů naléhavé potřeby nebo případů, kdy není pro dané opatření z důvodu charakteristiky příjemce jiná možnost, a jsou poskytovány prostřednictvím provozních dotací a dotací na činnost. Nejvyšší podíl spolufinancování bude stanoven ročními pracovními programy.

2. Dotace Unie jsou přidělovány prostřednictvím výzev k předkládání návrhů a jsou poskytovány prostřednictvím provozních dotací a dotací na činnost. Nejvyšší podíl spolufinancování bude stanoven ročními pracovními programy.

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že finanční podpora EU podléhá pravidlům finančního nařízení 1605/2002/ES.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 6 odst. 2a (nový)

 

2a. Přístup k financování bude usnadněn díky uplatňování zásady proporcionality při předkládání potřebných dokumentů a rovněž díky vytvoření databáze pro předkládání žádostí.

Odůvodnění

Metody a postupy musí být zjednodušeny, aby se zvýšila transparentnost a rychlost výběrového řízení a aby se usnadnil přístup k programu.

Pozměňovací návrh 5

Článek 9

1. Odkazuje-li se na tento článek, zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, v případě potřeby i hlasováním.

2. Stanovisko je uvedeno do zápisu; každý členský stát může požadovat, aby v zápisu bylo uvedeno jeho stanovisko.

 

3. Komise stanovisko poskytnuté výborem zohlední v co nejvyšší míře. Rovněž musí informovat výbor o způsobu, kterým bylo přihlédnuto k jeho stanovisku.

Odkazuje-li se na tento článek, uplatňují se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES .

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení a objasnění legislativního aktu se navrhuje odkázat přímo na ustanovení týkající se poradního postupu rozhodnutí o komitologii z roku 1999. Toto rozhodnutí Rady, které zdaleka není dokonalým, alespoň předpokládá jistý stupeň informovanosti a průhlednosti ve prospěch Evropského parlamentu, zatímco postup navržený Komisí vylučuje jakoukoli informovanost EP.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 14 odst. 1a (nový)

 

1a. Komise zajistí, aby činnosti stanovené tímto rozhodnutím byly předběžně hodnoceny, sledovány a následně vyhodnocovány; zajistí přístupnost programu a průhlednost jeho provádění

Odůvodnění

Považuje se za důležité zajistit demokratickou kontrolu sledováním a hodnocením programu.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 14 odst. 3

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

(a) prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu nejpozději do 31. března 2010;

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

(a) tři roky po přijetí programu prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu;

(b) sdělení o pokračování programu nejpozději do 31. prosince 2010;

 

(b) čtyři roky po přijetí programu sdělení o pokračování programu;

(c) následnou hodnotící zprávu nejpozději do 31. března 2015.

(c) následnou podrobnou hodnotící zprávu o provádění a výsledcích tohoto programu po jeho ukončení nejpozději do 31. března 2015.

Odůvodnění

Považuje se za důležité zajistit demokratickou kontrolu sledováním a hodnocením programu.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013

Referenční údaje

KOM(2005)0124– C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

BUDG
9. 6. 2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

0. 0. 0000

Navrhovatel
  Datum jmenování

Yannick Vaugrenard
6. 9. 2005

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

6. 3. 2006

3. 4. 2006

18. 4. 2006

25. 4. 2006

 

Datum přijetí

25. 4. 2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

  • [1]  KOM(2005)0124
  • [2]  Článek 49 finančního nařízení stanoví, že pilotní projekty (PP) jsou určené na „testování realizovatelnosti činnosti a její užitečnosti“, přípravné akce (PA) jsou „učené na přípravu návrhů s cílem přijetí budoucích činností“.
  • [3]  ES/1999/469, Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23–26
  • [4]  2005/0034(CNS), KOM(2005)0124
  • [5]  Rozpočtová položka 02 04 02 na níž je vyčleněno 15 milionů EUR v položkách závazků a 19 milionů EUR v položkách plateb.
  • [6]  Rozpočtové položky 18 05 04 a 18 05 06
  • [7]  KOM(2005)0123
  • [8]  Úř. věst. C 12.12.2005, s. 00.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ pro období let 2007–2013

Referenční údaje

KOM(2005)0124 – C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

25. 7. 2005

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

LIBE
6. 9. 2005

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

BUDG
6. 9. 2005

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Romano Maria La Russa
14. 9. 2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu
Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace
Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

4. 10. 2005

1. 12. 2005

22. 2. 2006

6. 3. 2006

3. 4. 2006

 

18. 4. 2006

1. 6. 2006

6. 11. 2006

 

 

Datum schválení

6. 11. 2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Maria da Assunção Esteves, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Salvatore Tatarella

Datum předložení

10. 11. 2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)