ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013

10. 11. 2006 - (KOM(2005)0124 – C6‑0241/2005 – 2005/0034(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Romano Maria La Russa

Postup : 2005/0034(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0390/2006
Předložené texty :
A6-0390/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013

(KOM(2005)0124 – C6‑0241/2005 – 2005/0034(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0124)[1],

–   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0241/2005),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A6‑0390/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  domnívá se, že orientační finanční referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 3A nového víceletého finančního rámce a zdůrazňuje, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového postupu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006[2];

3.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence rizik spojených s bezpečností, zejména předcházení teroristickým útokům, a zvládání jejich následků“ na roky 2007–2013

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 1

(1) Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků jsou základními prvky cíle, který směřuje k udržení a rozvoji Unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, jak vyplývá z čl. 2 čtvrté odrážky Smlouvy o Evropské unii.

(1) Prevence rizik spojených s bezpečností, zejména předcházení teroristickým útokům, a zvládání jejich následků jsou zásadními prvky cíle, který směřuje k udržení a rozvoji Unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, jak vyplývá z čl. 2 čtvrté odrážky Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 2

(2) Společenství musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby zabránilo teroristům útočit na hodnoty demokracie, právního státu, otevřené společnosti, svobody našich občanů a společností a omezilo dopady útoků, které jsou kdykoli možné.

 

(2) Společenství musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby předcházelo přírodním katastrofám, které ohrožují dobré životní podmínky, svobodu a bezpečnost občanů a společností, i katastrofám způsobeným lidskou činností (k nimž patří teroristické útoky), které ohrožují samotné hodnoty demokracie, právního státu a otevřené společnosti. Rovněž musí přijmout opatření k tomu, aby co nejvíce omezilo dopady případných katastrof.

Odůvodnění

I když je program zaměřen na teroristické útoky, týká se všech druhů rizik a ohrožení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 6

(6) Mechanismus Společenství ke zjednodušení posílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany[3], který byl vytvořen rozhodnutím Rady (ES, Euratom) č. 2001/792 ze dne 23. října 2001, se zaměřuje na okamžitou reakci na všechny mimořádně vážné události, ale nebyl zvláště navržen pro prevenci, připravenost a zvládání následků teroristických útoků.

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 7

(7) V zájmu účinnosti, hospodárnosti a transparentnosti by měla být konkrétní opatření v oblasti prevence, připravenosti a zvládání následků teroristických útoků upravena a financována jediným programem.

(7) V zájmu účinnosti, hospodárnosti a transparentnosti by měla být konkrétní opatření v oblasti prevence rizik spojených s bezpečností, zejména předcházení teroristickým útokům, a zvládání jejich následků upravena a financována jediným programem.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 8

(8) S ohledem na právní jistotu, soudržnost s jinými finančními programy a jejich doplnění by měly být definovány pojmy „opatření prevence a připravenosti“, „krizové řízení a zvládání následků“ a „rozhodující infrastruktura“.

(8) S ohledem na právní jistotu, soudržnost s jinými finančními programy a jejich doplnění by měly být definovány pojmy „preventivní opatření“, „zvládání následků“ a „rozhodující infrastruktura“.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 9

(9) Opatření Komise spolu s odpovídajícími nadnárodními projekty jsou zásadní k dosažení integrovaného a koordinovaného přístupu EU. Navíc je užitečné a vhodné, aby byly v rámci členských států podporovány projekty do té míry, v jaké mohou do dalších opatření na úrovni Společenství vnést užitečné zkušenosti a znalosti, především při inspekcích a hodnocení rizik a hrozeb.

(9) Opatření Komise a odpovídající nadnárodní projekty jsou zásadní k neodkladnému zjištění a zhodnocení hrozeb namířených proti osobám a rozhodující evropské infrastruktuře, k zavedení mechanismu rychlé výměny informací mezi Komisí a členskými státy a k dosažení integrovaného a koordinovaného přístupu k výsledkům na úrovni EU. Navíc je užitečné a vhodné, aby byly v rámci členských států podporovány projekty do té míry, v jaké mohou přinést užitečné zkušenosti a znalosti použitelné pro další opatření na úrovni Společenství, především při inspekcích a hodnocení rizik a hrozeb.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 10

(10) Je rovněž vhodné, aby bylo třetím zemím a mezinárodním organizacím umožněno podílet se na nadnárodních projektech.

(10) Vzhledem k tomu, že teroristické útoky neznají hranice, je rovněž vhodné, aby bylo třetím zemím a mezinárodním organizacím umožněno podílet se na nadnárodních projektech.

 

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 11

(11) Budou zajištěny potřeby doplnění jiných programů Společenství a Unie, jakými jsou například Fond solidarity EU a nástroj reakce a přípravy na mimořádně vážné události, mechanismus Společenství na podporu posílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany, rámcový program pro výzkum a rozvoj a strukturální fondy.

 

(11) Budou zajištěny potřeby doplnění jiných programů Společenství a Unie, jakými jsou například Fond solidarity EU a nástroj reakce a přípravy na mimořádně vážné události, mechanismus Společenství na podporu posílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany, rámcový program pro výzkum a rozvoj a strukturální fondy. Rovněž musí být výslovně povoleno společné financování s programy Komise, které umožňují vypracovat specifické studie týkající se bezpečnosti osob a rozhodující infrastruktury, zejména v oblasti dopravy a energetiky, jejichž cílem bude shromáždit všechny nástroje financování do jediného společného nástroje určeného pro jasně stanovenou celkovou bezpečnostní strategii.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 12

(12) Protože cíle tohoto programu nemohou být v dostatečné míře dosaženy na úrovni členských států, vzhledem k rozsahu a dopadu iniciativy tudíž mohou být lépe dosaženy na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v uvedeném článku, toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(12) Protože cíle tohoto programu nemohou být v dostatečné míře dosaženy na úrovni členských států, vzhledem k rozsahu a dopadu iniciativy tudíž mohou v tomto případě vyžadovat zásah na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v uvedeném článku, toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

Potvrzení zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 16

(16) V souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi by měla opatření pro provádění tohoto rozhodnutí být přijata použitím poradního postupu upraveného v článku 3 tohoto rozhodnutí. To je vhodné, neboť program nemá významný dopad na rozpočet Společenství.

 

(16) V souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi by měla opatření pro provádění tohoto rozhodnutí být přijata použitím regulativního postupu upraveného v článku 5 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Podle čl. 2 prvního pododstavce písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999) (komitologie) se opatření na ochranu (…) bezpečnosti osob (…) přijímají regulativním postupem.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 1 odst. 1

Rozhodnutí zřizuje pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“, dále jen „program“, jako součást obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ za účelem posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Rozhodnutí zřizuje pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 specifický program „Prevence rizik spojených s bezpečností, zejména předcházení teroristickým útokům, a zvládání jejich následků“, dále jen „program“, jako součást obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ za účelem posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 2 písm. a)

(a) „prevencí a připraveností“ opatření směřující k prevenci a/nebo omezení rizika teroristického útoku a/nebo jeho následků, zejména prostřednictvím hodnocení rizik a ohrožení, inspekcí a rozvoje společných norem technologie a metodologie;

(a) „prevencí“ opatření směřující k prevenci a/nebo omezení rizika teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností a k identifikování ohrožení osob a rozhodující infrastruktury, zejména prostřednictvím hodnocení rizik a ohrožení, inspekcí a rozvoje společných norem technologie a metodologie;

Pozměňovací návrh 14

Čl. 2 písm. b)

(b) „zvládáním následků“ opatření, která omezují průběžné následky teroristických útoků a která jsou nezbytná pro ochranu Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

(b) „zvládáním následků“ koordinace opatření způsobilých podle čl. 5 odst. 2 umožňujících reagovat na mimořádné události související s bezpečností, zejména na teroristické útoky, a omezit jejich následky. Tato opatření jsou nezbytná pro ochranu Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zejména vzhledem k zavedení centralizovaného systému rychlé výměny informací a účinné koordinace činností Společenství, kterými je třeba na takové události reagovat.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 2 písm. c)

(c) „rozhodující infrastrukturou“ věcné zdroje, služby, komunikační zařízení, sítě a/nebo majetek, jejichž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na zdraví, ochranu, bezpečnost a ekonomický blahobyt občanů nebo na účinné fungování Evropské unie nebo vlád jejích členských států.

(c) „rozhodující infrastrukturou“ věcné zdroje, služby, komunikační zařízení, sítě a/nebo majetek, jejichž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na zdraví, ochranu, bezpečnost a ekonomický blahobyt občanů, na životní prostředí nebo na fungování Evropské unie nebo vlád jejích členských států, a jejichž nevyčerpávající seznam je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 3 odst. 1

1. Program přispěje k ochraně občanů, jejich svobod a společnosti před teroristickými útoky a souvisejícími událostmi a k ochraně Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

1. Program přispěje k ochraně občanů, jejich svobod a společnosti před teroristickými útoky, dalšími riziky spojenými s bezpečností bez ohledu na jejich příčinu či původ a souvisejícími událostmi a k ochraně Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 3 odst. 2

2. Obecné cíle programu přispějí k rozvoji jiných politik Unie a Společenství, jakými jsou politika soudní spolupráce v trestních věcech, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, doprava, výzkum a technologický rozvoj a ekonomická a sociální soudržnost.

2. Obecné cíle programu přispějí k rozvoji pojmu globální bezpečnosti založené zejména na jiných politikách Unie a Společenství, jakými jsou politika policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, ochrana životního prostředí, zásobování energií, bezpečnost komunikačních a informačních sítí, veřejné zdraví, doprava, výzkum a technologický rozvoj, kontinuita veřejného života a ekonomická a sociální soudržnost.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 4 odst. 1

1. V rámci obecných cílů bude program posilovat, prosazovat a rozvíjet opatření v oblasti prevence, připravenosti a zvládání následků, pokud nejsou upravena jiným specifickým právním nástrojem.

1. V rámci obecných cílů bude program posilovat, prosazovat a rozvíjet opatření v oblasti prevence rizik spojených s bezpečností, zejména pokud jde o teroristické útoky, a zvládání jejich následků, pokud nejsou upravena jiným specifickým právním nástrojem.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 4 odst. 2 úvodní věta

2. Co se týče předcházení teroristickým útokům a připravenosti na ně, je cílem programu:

2. Co se týče předcházení teroristickým útokům, je cílem programu:

Pozměňovací návrh 20

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

(a) posilovat, prosazovat a podporovat hodnocení rizik a hrozeb směřujícím vůči rozhodující infrastruktuře, včetně místních šetření, aby se určily možné cíle teroristických útoků a možné potřeby pro zdokonalení jejich bezpečnosti,

(a) posilovat, prosazovat a podporovat hodnocení rizik a hrozeb směřujících vůči rozhodující infrastruktuře, zejména prostřednictvím místních šetření, aby se určily možné cíle a možné potřeby pro zdokonalení jejich bezpečnosti,

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

(a) posilovat, prosazovat a podporovat hodnocení rizik a hrozeb směřujícím vůči rozhodující infrastruktuře, včetně místních šetření, aby se určily možné cíle teroristických útoků a možné potřeby pro zdokonalení jejich bezpečnosti;

(a) posilovat, prosazovat a podporovat hodnocení rizik a hrozeb směřujících vůči osobám a rozhodující infrastruktuře, včetně místních šetření, aby se určily možné cíle a možné potřeby pro zdokonalení jejich bezpečnosti;

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacích návrhů 1 a 2.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 4 odst. 3 úvodní věta

3. Co se týče zvládání následků v případě teroristických útoků, je cílem programu:

3. Co se týče zvládání následků, zejména těch, které souvisejí s teroristickými útoky, je cílem programu:

Pozměňovací návrh 23

Čl. 4 odst. 3 písm. a)

(a) posilovat, prosazovat a podporovat výměnu znalostí, zkušeností a technologií ohledně možných následků teroristických útoků,

(a) posilovat, prosazovat a podporovat výměny znalostí, zkušeností a technologií ohledně možných následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností,

Pozměňovací návrh 24

Čl. 4 odst. 3 písm. c)

(c) zajišťovat vstup odborných posudků v záležitostech terorismu v rámci celkového krizového řízení, mechanismu rychlé výměny informací a civilní ochrany v reálném čase.

(c) zajišťovat vstup odborných posudků rovněž v záležitostech terorismu v rámci celkového krizového řízení, mechanismu rychlé výměny informací a civilní ochrany v reálném čase.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že krize mohou být různého druhu, je třeba nevylučovat další druhy odborníků.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 5 odst. 1 písm. c) odrážka 4

– jinak zásadně přispívají k ochraně Unie a jejích občanů proti teroristickým útokům;

– jinak zásadně přispívají k ochraně Unie a jejích občanů proti teroristickým útokům a proti ostatním rizikům spojeným s bezpečností; způsobilé jsou tedy činnosti, které se týkají rozhodující vnitrostátní infrastruktury, provádějí se ve spolupráci s příslušnými členskými státy a jejichž cílem je odstranit nebo omezit rizika zneužití nedostatků v oblasti bezpečnosti, zejména v případě, kdy by toto zneužití mohlo mít závažné přeshraniční důsledky;

Pozměňovací návrh 26

Čl. 5 odst. 2a (nový)

 

2a. Členské státy nadále odpovídají za přijetí, uplatňování a financování provozních bezpečnostních opatření, která jsou v tomto programu uvedena jako nezbytná pro zlepšení globální bezpečnosti v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 7 odst. 2a (nový)

 

2a. Přístup k financování bude usnadněn uplatňováním zásady proporcionality při předkládání potřebných dokumentů a vytvořením databáze pro předkládání žádostí.

Odůvodnění

Metody a postupy musí být zjednodušeny, aby se zvýšila transparentnost a rychlost výběrového řízení a aby byl usnadněn přístup k programu.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 7a (nový)

 

Článek 7 a

 

Zveřejnění financování

 

Každá síť, instituce nebo sdružení, kterému je poskytována podpora v rámci tohoto programu, musí příjem podpory obdržené z Evropské unie zveřejnit. Za tímto účelem Komise stanoví podrobné pokyny týkající se zviditelnění.

Odůvodnění

Každá podpora ze strany Evropské unie musí být vždy zveřejněna. Odpovídá to jednak snaze o  transparentnost, jednak nezbytnosti lépe informovat o úsilí, které Unie vyvíjí.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 8 odst. 4 písm. ‑a) (nové)

 

‑ a) priorita předcházení teroristickým útokům, pokud nedošlo k velkým katastrofám.

Odůvodnění

I když jsem si vědomi toho, že program zahrnuje prevenci všech druhů rizik spojených s bezpečností, prioritou zůstává boj proti terorismu.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 8 odst. 4a (nový)

 

4a. Komise musí co nejvíce zjednodušit postupy a ujistit se, že výzvy k předkládání návrhů k tomuto programu nepředstavují pro navrhovatele předložených projektů nadměrnou byrokratickou zátěž. Výzva k předkládání návrhů může být případně organizována ve dvou etapách, přičemž v první etapě bude nutné zaslat pouze informace nezbytné pro řádné zhodnocení projektu.

Odůvodnění

Program nesmí svou komplexností a/nebo složitými administrativními postupy odrazovat žádný projev dobré vůle; klíčem k úspěchu programu je zjednodušení postupů.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 9 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 10 odst. 1

1. Vyžaduje se synergie, soulad a komplementarita s jinými nástroji Unie a Společenství. Jedná se mimo jiné o programy Předcházení trestné činnosti a boj proti ní a Trestní soudnictví, dále rámcové programy pro výzkum a technický rozvoj a Fond solidarity Evropské unie a nástroj rychlé reakce a přípravy na mimořádně vážné události.

1. Vyžaduje se synergie, soulad a komplementarita s jinými nástroji Unie a Společenství. Jedná se mimo jiné o programy Předcházení trestné činnosti a boj proti ní a Trestní soudnictví, dále rámcové programy pro výzkum a technický rozvoj a Fond solidarity Evropské unie a nástroj rychlé reakce a přípravy na mimořádně vážné události. Komise zajistí, aby se činnosti prováděné v rámci těchto programů nepřekrývaly.

Odůvodnění

Legislativní akt by měl být konkrétnější a jasnější, aby se tak předcházelo překrývání a dvojímu financování činností prováděných na základě tohoto návrhu a činností specifického programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“, který se zaměřuje na předcházení trestné činnosti a její stíhání, a příslušných obecných programů „Základní práva a spravedlnost“ a „Solidarita a řízení migračních toků“.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 10 odst. 2

2. Program může sdílet prostředky s jinými nástroji Společenství a Unie, zejména s programem Předcházení trestné činnosti a boj proti ní tak, aby prováděl opatření, která budou naplňovat cíle jak programu, tak jiných nástrojů Společenství/Unie.

 

2. Program může sdílet prostředky s jinými nástroji Společenství a Unie, zejména s programem Předcházení trestné činnosti a boj proti ní tak, aby prováděl opatření, která budou naplňovat cíle jak programu, tak jiných nástrojů Společenství/Unie. Rovněž může sdílet prostředky s programy Komise, které umožňují vypracování zvláštních studií týkajících se bezpečnosti rozhodující infrastruktury, jako jsou ty, které již probíhají v oblasti dopravy a energetiky.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 7.

Pozměňovací návrh 34

Čl. 10 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise zajistí, aby činnosti, jichž se toto rozhodnutí týká, doplňovaly činnosti, jež jsou prováděny na základě programů zmíněných v odstavci 1, a aby se nepřekrývaly.

Odůvodnění

Legislativní akt by měl být konkrétnější a jasnější, aby se předcházelo překrývání a dvojímu financování činností prováděných na základě tohoto návrhu a činností specifického programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“, který se zaměřuje na předcházení trestné činnosti a její stíhání, a příslušných obecných programů „Základní práva a spravedlnost“ a „Solidarita a řízení migračních toků“.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 10 odst. 3a (nový)

 

3a. Pokud budou zdroje programu nedostatečné pro provádění již zahájených opatření, zajistí Společenství využití dalších slučitelných fondů.

Odůvodnění

Pokud v průběhu programu budou opatření vyžadovat nové finanční zdroje, musí být možné využívat pro tato opatření jiných fondů, například strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 12 odst. 1a (nový)

 

1a. Komise zajistí, aby se u činností, jichž se toto rozhodnutí týká, provádělo předběžné hodnocení, sledování a hodnocení ex post.

Odůvodnění

Program je třeba ve vhodnou dobu sledovat a vyhodnocovat, aby byla zajištěna demokratická kontrola.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 14 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise bude jednou ročně při předkládání předběžného návrhu rozpočtu informovat Evropský parlament a Radu o provádění programu, zejména o využívání dostupných prostředků.

Odůvodnění

Obě složky rozpočtového orgánu musí dostávat pravidelné a včasné informace tak, aby se zajistilo účinné sledování a vyhodnocování programu.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 14 odst. 3

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

(a) prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu nejpozději do 31. března 2010;

(a) podrobnou prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu nejpozději do 31. března 2010;

(b) sdělení o pokračování tohoto programu nejpozději do 31. prosince 2010;

(b) sdělení o pokračování tohoto programu, zejména pokud jde o jeho cíle, nejpozději do 31. prosince 2010;

(c) následnou hodnotící zprávu nejpozději do 31. března 2015.

(c) po ukončení programu, a to nejpozději do 31. března 2015, následnou hodnotící zprávu týkající se výsledků, jichž bylo v rámci programu dosaženo včetně rozpočtového posouzení.

Odůvodnění

Fond je třeba ve vhodnou dobu sledovat a vyhodnocovat, aby byla zajištěna demokratická kontrola.

Pozměňovací návrh 39

Čl. 14 odst. 3 písm. ‑ a) (nové)

 

– a) stručnou výroční zprávu obsahující zejména informace, které umožní zhodnotit úspěch tohoto programu z kvantitativního hlediska.

Odůvodnění

Parlament nemůže čekat tři a půl roku na první hodnocení výsledků tohoto programu. K tomu, aby plnil řádně svoji úlohu spolutvůrce rozpočtu, potřebuje především informace o výsledcích, jež mu umožní zvolit či změnit směr, kterým zaměří své úsilí. Povinnost předkládat stručnou roční zprávu se jeví jako nezbytná.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 14a (nový)

 

Článek 14 a

 

Zveřejňování projektů

 

Komise a členské státy každoročně zveřejní seznam projektů financovaných z tohoto programu se stručným popisem každého projektu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je důležitý z hlediska transparentnosti.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 14b (nový)

 

Článek 14 b

 

Rovné zacházení

 

Subjekty, které jsou v rámci tohoto programu příjemci grantu na provozní náklady, se mohou zúčastnit výzvy k předkládání návrhů v rámci jiných programů, aniž by však měly před jinými subjekty, které jsou financovány z jiných rozpočtů, než je rozpočet Evropské unie, výhodu přednostního zacházení.

Odůvodnění

Připomínka zásady rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 42

Příloha (nová)

 

PŘÍLOHA

 

PŘEHLED rozhodující infrastrukturY podle ODVĚTVÍ:

 

1)Energetika

 

a. Výroba, rafinace, zpracování a skladování ropy a plynu, včetně ropovodů a plynovodů

 

b. Výroba elektrické energie

 

c. Přeprava elektřiny, plynu a ropy

 

d. Rozvod elektřiny, plynu a ropy

 

2) Informační a komunikační technologie (IKT)

 

a. Ochrana informačních systémů a sítí

 

b. Automatizace a kontrolní systémy (SCADA atd.)

 

c. Internet

 

d. Provozování pevných telekomunikačních linek

 

e. Provozování mobilních telekomunikačních linek

 

f. Radiokomunikace a radionavigace

 

g. Družicová komunikace

 

h. Rozhlasové a televizní vysílání

 

3) Voda

 

a. Zásobování pitnou vodou

 

b. Kontrola kvality vody

 

c. Uzávěr a kontrola hladin

 

4) Potravinářství

 

a. Potravinářská výroba a bezpečnost potravin

 

5) Zdraví

 

a. Lékařská a nemocniční péče

 

b. Léčivé přípravky, séra, vakcíny a farmaceutické výrobky

 

c. Biochemické laboratoře a biolátky

 

6) Finanční služby

 

a. Platební služby/platební struktury (soukromé)

 

b. Veřejné finanční služby

 

7) Bezpečnost, veřejný pořádek a justice

 

a. Bezpečnost a udržení pořádku

 

b. Justice a nápravná zařízení

 

8) Civilní správa

 

a. Vládní funkce

 

b. Ozbrojené síly

 

c. Služby civilní správy

 

d. Pohotovostní služby

 

e. Poštovní a kurýrní služby

 

9) Doprava

a. Silniční doprava

 

b. Železniční doprava

 

c. Letecká doprava

 

d. Vnitrozemská vodní doprava

 

d. Námořní doprava (pobřežní nebo dálková)

 

10) Chemický a atomový průmysl

 

a. Výroba a skladování/zpracování chemických a atomových látek

 

b. Přepravní cesty pro nebezpečné látky (chemické)

 

11) Vesmír a výzkum

 

a. Vesmír

 

b. Výzkum

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [3]               Úř. věst. L 297, 15.11.2001, s. 7.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V návaznosti na vrcholné schůzky v Tampere a Haagu si Komise ve finančním výhledu na období 2007–2013 jako jednu ze svých priorit stanovila dosažení takové úrovně celkové bezpečnosti Evropské unie, jež se díky své vynikající úrovni stane jedním z pilířů, které dodají plného významu pojmu evropského občanství.

Ačkoli mohl specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ zpočátku vzbuzovat dojem – jak tomu napovídá jeho název – že jeho jediným cílem je zlepšit boj proti hrozbě teroristických útoků, na základě dalších katastrof, k nimž došlo, potenciálních katastrof a vůle Komise položit základy celkovému bezpečnostnímu systému na evropské úrovni došlo k novému vymezení oblasti působnosti tohoto programu. Toto nové vymezení, které bylo provedeno na základě naprosté, i když zvláštní shody Rady a Komise, rozšiřuje cíl zmíněného programu na zlepšení celkového zabezpečení veškerých rozhodujících infrastruktur proti jakékoli hrozbě rozvíjením účinné politiky prevence a skutečnou koordinací reakcí na evropské úrovni v případě katastrofy.

V první řadě je třeba změnit název zprávy, protože ačkoli teroristické útoky jsou převládajícím a stálým prvkem hrozeb namířených proti různým rozhodujícím infrastrukturám, jejichž případné napadení by mělo nesmírně závažné přeshraniční důsledky, tato zpráva se věnuje odvrácení všech takových hrozeb a zahrnuje tak rovněž přírodní katastrofy, závažná zdravotní ohrožení, selhání technologií atd. Přeshraniční aspekt této nově vymezené problematiky, který vždy vyžaduje velký stupeň spolupráce různých národních bezpečnostních služeb, umožňuje zachovat příslušný nástroj v rámci třetího pilíře.

Tato varianta může překvapit, pokud srovnáme minimum přidělených prostředků (137 milionů EUR na 7 let) s úkolem, který si Komise tímto stanovila: cílem tohoto programu sice není vlastní financování provozní bezpečnosti rozhodujících infrastruktur, ale snížení jejich zranitelnost zejména tam, kde by zhoršení nebo ochromení jejich činnosti mohlo mít vážné dopady na lidské životy, životní prostředí, hospodářskou a finanční činnost nebo na fungování demokracie a právního státu v celé Evropské unii nebo v její části. Nicméně životně důležitých orgánů, jichž se tento požadavek týká, je celá řada: energetika, doprava, informační a komunikační technologie, potravinářský řetězec, zdravotnické infrastruktury a laboratoře, finanční systémy, doprava, rizikový průmysl, jako je chemie nebo atomový průmysl, nebo vesmírné programy jsou oblasti, v nichž je taková iniciativa naléhavě nutná.

Jak si tedy vysvětlit takový rozdíl mezi rozsahem a naléhavostí úkolu na jedné straně a prostředky, které jsou na jeho provedení k dispozici, na straně druhé? Jak odůvodníme, že se značně rozšiřuje oblast působnosti tohoto programu, aniž by se úměrně navýšil jeho rozpočet?

V tomto případě pracujeme v oblasti, která se vyvíjí a pro niž neexistuje precedens: i když jsou prostředky přidělené pro tyto takové cíle skromné – nebyly ostatně zahrnuty do rozpočtu – měly by umožnit zahájení dlouhodobé operace, jež by vedla k uvědomění si skutečných potřeb a k tomu, aby se členské státy a Unie podílely na financování měrou, která by odpovídala tomuto úkolu, což zdaleka neodpovídá současné situaci. Vůle vytvořit v zájmu celkové bezpečnosti „chybějící článek“, který by propojil civilní bezpečnost a bezpečnost v úzce policejním významu, je ostatně chvályhodná. Cílem tohoto propojení je posílit účinnost každého z pilířů: přestože tento program nemá vliv ani na činnost různých pohotovostních služeb, ani na činnost bezpečnostních sil, měl by skutečně napomáhat prevenci tím, že identifikuje hrozby, a rovněž reakci tím, že prostředky, kterým v současné době chybí propojení, budou optimálně koordinovány.

Protože se však Komise a Rada shodly na novém vymezení cílů a dávají přednost pragmatickému přístupu zohledňujícímu veškeré hrozby proti rozhodujícím infrastrukturám Unie, musí dovést opatření vedoucí k vyjasnění do konce a zabránit tomu, aby velmi ctižádostivý název zakrýval mnohem omezenější skutečnost, a to, že vlády velmi těžce došly k finanční dohodě, která je na značně nižší úrovni, než byla přání vyjádřená Parlamentem, a co je horší, než jsou skutečné potřeby nezbytné k dalšímu plnění cílů, které si Evropská unie vytyčila, mezi nimiž má mít vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva důležité místo.

Ponecháme-li stranou aspekt koordinace, je třeba pro dosažení významného účinku programu, jehož rozpočet činí 137 milionů na 7 let (což je méně než odhad Komise, jež se domnívá, že pod hranicí 20 milionů ročně akce nemůže být skutečně efektivní), financovat nejprve pouze iniciativy, které umožní identifikovat slabá místa rozhodujících evropských infrastruktur a případně upozorní na existující hrozby, pokud tyto nedostatky zůstanou bez odezvy.

Za těchto podmínek spočívá úloha Parlamentu v kontrole, zda rozvržení výdajů v této oblasti je skutečným přínosem, v souladu se zásadami proporcionality (cílem je výrazné zjednodušení postupů) a subsidiarity. I za předpokladu, že by Parlament bez výhrady souhlasil se strategií Komise, která musí čelit zároveň finanční bázlivosti členských států a omezením nesmírně složitých zákonů v oblasti bezpečnosti, musí sám realisticky sladit název, cíle a finanční možnosti programu.

Pokud však jde o koordinaci, musí zpráva podporovat jakákoli opatření urychlující vytvoření sítě CIWIN. Smíšený charakter této sítě by měl spojovat systém včasného varování s prostorem pro diskusi a výměnu tak, aby v případě krize umožňovala okamžité varování, jeho přenos a neprodlené provedení přiměřených ochranných opatření na úrovni Společenství. Měl by rovněž vytvářet základ pro diskusi a výměnu osvědčených postupů v oblasti ochrany kritických infrastruktur mimo období pohotovosti. Tato opatření, která propojují Komisi a členské státy a která podporují (již zavedený) systém „ARGUS“ umožňující rychlé šíření informací mezi všemi systémy včasného varování Komise a jejích oddělení, jsou však odůvodněná pouze tehdy, pokud další rozvoj, jenž zde rovněž závisí na budoucím navýšení rozpočtu, předpokládá možnost napojení na síť nejen členských států, ale rovněž vlastníků a provozovatelů rozhodujících infrastruktur.

Zbývá ještě lépe definovat způsoby kontroly tohoto programu, zejména ze strany Evropského parlamentu: je zřejmé, že Evropský parlament musí být partnerem výboru pověřeného řízením tohoto programu; je rovněž vhodné stanovit povinnost předkládat příslušnému výboru roční souhrnnou zprávu, na jejímž základě bude možné uplatňovat doložku o přezkoumání. Je třeba rovněž navázat vztahy s národními parlamenty, aby mohly na základě výsledků a případných zjištěných nedostatků rozšířit požadavky na zásah v této oblasti ve svých členských státech: předkládání roční zprávy by mohlo být příležitostí k setkání v Evropském parlamentu za přítomnosti představitelů národních parlamentů.

Značné úsilí Komise o posílení celkové bezpečnosti Unie, které je v souladu s teoretickými přáními Rady, by bylo významně získalo průhlednější činností založenou na včasném oznámení konečného cíle, kterým je vytvoření integrovaného evropského systému předcházení a řešení všech typů krizí. Nebude-li předložen dokument ukazující jasně a jednoduše strategii a odpovědnosti každého při plnění těchto cílů, nemá Parlament jinou možnost než vyslovit se k projektu, který by měl být zahajovacím projektem – jak na úrovni Unie, tak členských států – a jehož první zřejmou mezerou je … jeho vlastní financování.

Je tedy ve všeobecném zájmu řádně se připravit a přispět k posílení celkové bezpečnosti tím, že bude možné financovat hodnocení a zjišťování nedostatků, a tím, že prostředky, které jsou k dispozici, a příslušná opatření v případě katastrofy se budou efektivně koordinovat. Záležitost je naléhavá: veřejné mínění je na různé formy katastrof velmi citlivé, což činí z této oblasti nesmírně citlivé téma, kde je nesmírně důležité předvídat. Evropská unie má v oblasti organizace a reakce příležitost ke zúročení svých schopností poskytovat podněty a může konkrétně ilustrovat zásadu solidarity, která je jedním z nejpevnějších možných pilířů evropského občanství. Pokud by nesplnila své povinnosti, což by mělo tragické následky, znamenalo by to likvidaci zbytku evropského projektu.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (26. 4. 2006)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013
(KOM(2005)0124 – C6‑0241/2005 –2005/0034 (CNS))

Navrhovatel: Ville Itälä

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. ÚVOD

Tento návrh je jedním ze dvou návrhů rozhodnutí, které tvoří rámec programu „Bezpečnost a ochrana svobod“[1]1 navržený na období od ledna 2007 do prosince 2013, který předložila Komise v dubnu 2005 a byla mu celkově přidělena částka 745 milionů EUR v položkách závazků. Součástí rámcového programu jsou dva specifické programy: program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ a program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“.

Kromě tohoto programu existují v současné době dvě přípravné akce a pilotní projekty financované z rozpočtu EU, které se zabývají stejnou problematikou:

1. Oběti teroristických činů (přípravná akce)

Rozpočtová položka

Rok plnění

Označení přípravné akce:

Rozpočet 2004

 

Rozpočet 2005

Rozpočet 2006

2004

2005

PP2006

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

18 05 04

PS1

 

PP1

Oběti teroristických činů

1.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.20

2. Boj proti terorismu (pilotní projekt)

Rozpočtová položka

Rok plnění

Název pilotního projektu

Rozpočet na rok 2005

Rozpočet na rok 2006

2005

2006

PZ

PP

PZ

PP

18 05 06

PS1

PS2

Boj proti terorismu

7.00

4.00

9.00

7.00

II. NÁVRH KOMISE

Tento návrh specifického programu se od roku 2004 soustřeďuje na předcházení a snižování rizik teroristických útoků a na ochranu kritické infrastruktury. Zahrnuje také opatření pro řízení následků, a to do té míry, do níž tato opatření nejsou zahrnuta v nástroji rychlé reakce a přípravy na mimořádně vážné události.

Navrhovaný program poskytuje prostředky na projekty po celé EU, na spolufinancování nadnárodních projektů a také na vnitrostátní projekty s cílem nadále podporovat inovace a přenášet získané zkušenosti na nadnárodní úroveň a/nebo na úroveň EU.

Doplněním tohoto specifického programu je specifický program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“, který se zaměřuje na vymahatelnost práva a předcházení trestné činnosti, a jemu odpovídající obecné programy „Základní práva a spravedlnost“ a „Solidarita a řízení migračních toků“, které se týkají například pomoci obětem, soudní spolupráce v trestních věcech a nelegálního přistěhovalectví.

Finanční částka přidělená na tento program pro období 2007–2013 činí 137,4 milionu EUR a dělí se následovně:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014...

CELKEM

Provozní výdaje

PZ

 

PP

12,7

15,2

17,7

20,3

23

23,4

25,1

 

137,4

6,35

12,93

15,95

18,5

21,130

22,66

24,170

15,710

137,4

Návrh vybízí k několika připomínkám:

1.   Prostředky uvedené ve finančním výkazu návrhu rozhodnutí Rady jsou pouze orientační, dokud nebude uzavřena dohoda o finančním výhledu na období počínající rokem 2007. V tomto ohledu byly k návrhu legislativního usnesení předloženy dva pozměňovací návrhy.

2.   K zajištění koherence a ke zjednodušení se navrhuje společný článek o prováděcích opatřeních k programu, který se bude projednávat v rámci poradního výboru. Tento článek zahrnuje roční pracovní plán, pokyny a návrhy pro výběr projektů a jiná opatření, která má výše zmíněný výbor přijmout, aby byla zajištěna transparentnost. Proto bylo navrženo vytvořit nový článek 8a.

3.   Aby se zamezilo riziku překrývání činností tohoto návrhu s následujícími programy, byly navrženy dva pozměňovací návrhy k článku 10:

· specifický program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“[2]1.

· programy „Základní práva a Spravedlnost“ a „Solidarita a řízení migračních toků“[3]2.

· 7. rámcový program pro výzkum (výzkum bezpečnosti)[4]3.

· výše zmíněný pilotní projekt a přípravné akce[5]4.

4.  Je důležité zajistit demokratickou kontrolu pomocí vhodných opatření pro dohled nad finančními prostředky a jejich vyhodnocení. V tomto ohledu byly předloženy tři pozměňovací návrhy k článkům 12 a 14.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1

Bod 1a (nový)

1a.    domnívá se, že orientační finanční referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 3A nového víceletého finančního rámce a zdůrazňuje, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového postupu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne xxx;

Znění navržené Komisí[6]5Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2

Čl. 7 odst. 2a (nový)

 

2a. Přístup k financování bude usnadněn uplatňováním zásady proporcionality při předkládání potřebných dokumentů a vytvořením databáze pro předkládání žádostí.

Odůvodnění

Metody a postupy musí být zjednodušeny, aby se zvýšila transparentnost a rychlost výběrového řízení a aby byl usnadněn přístup k programu.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 10 odst. 1

1. Vyžaduje se synergie, soulad a komplementarita s jinými nástroji Unie a Společenství. Jedná se mimo jiné o programy Předcházení trestné činnosti a boj proti ní a Trestní soudnictví, dále rámcové programy pro výzkum a technický rozvoj a Fond solidarity Evropské unie a nástroj rychlé reakce a přípravy na mimořádně vážné události.

1. Vyžaduje se synergie, soulad a komplementarita s jinými nástroji Unie a Společenství. Jedná se mimo jiné o programy Předcházení trestné činnosti a boj proti ní a Trestní soudnictví, dále rámcové programy pro výzkum a technický rozvoj a Fond solidarity Evropské unie a nástroj rychlé reakce a přípravy na mimořádně vážné události. Komise zajistí, aby se činnosti prováděné v rámci těchto programů nepřekrývaly.

Odůvodnění

Legislativní akt by měl být konkrétnější a jasnější, aby se tak zamezilo riziku překrývání a dvojího financování činností stávajícího návrhu s činnostmi specifického programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“, který se zaměřuje na vymahatelnost práva a předcházení trestné činnosti, a jemu odpovídajících obecných programů „Základní práva a spravedlnost“ a „Solidarita a řízení migračních toků“.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 10 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise zajistí, aby činnosti, jichž se toto rozhodnutí týká, doplňovaly činnosti, jež jsou součástí programů zmíněných v odstavci 1, a aby se nepřekrývaly.

Odůvodnění

Legislativní akt by měl být konkrétnější a jasnější, aby se tak zamezilo riziku překrývání a dvojího financování činností stávajícího návrhu s činnostmi specifického programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“, který se zaměřuje na vymahatelnost práva a předcházení trestné činnosti, a jemu odpovídajících obecných programů „Základní práva a spravedlnost“ a „Solidarita a řízení migračních toků“.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 12 odst. 1a (nový)

 

1a. Komise zajistí, aby u činností, jichž se toto rozhodnutí týká, docházelo k předběžnému hodnocení, sledování a hodnocení ex post.

Odůvodnění

Program je třeba v přiměřených intervalech sledovat a vyhodnocovat, aby byla zajištěna demokratická kontrola.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 14 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise bude jednou ročně při předkládání předběžného návrhu rozpočtu informovat Evropský parlament a Radu o provádění programu, zejména o využívání zdrojů, které jsou k dispozici.

Odůvodnění

Obě složky rozpočtového orgánu by měly dostávat pravidelné a včasné informace v zájmu zajištění toho, aby byl program účinně sledován a vyhodnocován.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 14 odst. 3

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

3. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

(b) prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu nejpozději do 31. března 2010;

(a) podrobnou prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto programu nejpozději do 31. března 2010;

(b) sdělení o pokračování tohoto programu nejpozději do 31. prosince 2010;

(b) sdělení o pokračování tohoto programu, zejména pokud jde o jeho cíle, nejpozději do 31. prosince 2010;

(c) následnou hodnotící zprávu nejpozději do 31. března 2015.

(c) následnou hodnotící zprávu, v níž budou uvedeny výsledky, jichž bylo prostřednictvím programu dosaženo, včetně vyhodnocení rozpočtu po skončení jeho plnění, a to nejpozději do 31. března 2015.

Odůvodnění

Fond je třeba v přiměřených intervalech sledovat a vyhodnocovat, aby byl zajištěn demokratický dohled.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013

Referenční údaje

KOM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG
6.9.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
Datum jmenování

Ville Itälä
9.6.2005

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

6.3.2006

3.4.2006

18.4.2006

25.4.2006

 

Datum přijetí

25.4.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

  • [1] 1 KOM(2005)0124.
  • [2] 1 2005/0035/(CNS), KOM(2005)0124
  • [3] 2 KOM/(2005)0123
  • [4] 3 Rozpočtová položka 02 0402 (15 mil. EUR v položkách závazků a 19 mil. v položkách plateb v rozpočtu na rok 2006).
  • [5] 4 Rozpočtové položky 18054 a 18056
  • [6] 5 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007–2013

Referenční údaje

KOM(2005)0124 – C6‑0241/2005 – 2005/0034(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

25.7.2005

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

LIBE
6.9.2005

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

        Datum oznámení na zasedání

BUDG
6.9.2005

AFET
6.9.2005

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

AFET
25.1.2006

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)
  Datum jmenování

Romano Maria La Russa
14.9.2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu

        Datum, kdy výbor JURI zaujal   stanovisko

 

/

 

Změna finanční dotace

        Datum, kdy výbor BUDG zaujal   stanovisko

 

/

 

Konzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

4.10.2005

18.4.2006

1.12.2005

1.6.2006

22.2.2006

6.11.2006

6.3.2006

 

3.4.2006

Datum schválení

6.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ole Krarup, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Maria da Assunção Esteves, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Salvatore Tatarella

Datum předložení

10.11.2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...