ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskehospoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)

15. 11. 2006 - (12032/2/2006 – C6‑0318/2006 – 2005/0043(COD)) - ***II

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Jerzy Buzek

Postup : 2005/0043(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0392/2006

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)

(12032/2/2006 – C6‑0318/2006 – 2005/0043(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (12032/2/2006 – C6‑0318/2006),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0119)[2],

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2006)0364)[3],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0392/2006),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  schvaľuje pripojené vyhlásenie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 7

7) Osobitný význam pre priemyselný výskum majú európske technologické platformy (ETP) a plánované spoločné technologické iniciatívy (JTI). ETP pomáhajú zúčastneným stranám stanoviť dlhodobé strategické výskumné plány a môže sa z nich neskôr stať významný mechanizmus zvyšovania európskej konkurencieschopnosti.

7) Osobitný význam pre priemyselný výskum majú európske technologické platformy (ETP) a plánované spoločné technologické iniciatívy (JTI). V tejto súvislosti by sa mali do ich fungovania aktívne zapojiť MSP. ETP pomáhajú zúčastneným stranám stanoviť dlhodobé strategické výskumné plány a môže sa z nich neskôr stať významný mechanizmus zvyšovania európskej konkurencieschopnosti.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 15

15) V rámci programu „Myšlienky” by činnosti mala vykonávať Európska rada pre výskum (ERC), ktorá by mala byť vo veľkej miere autonómna, aby mohla na európskej úrovni rozvíjať výskum na hraniciach poznania na vysokej úrovni, ktorý by nadväzoval na excelentnosť v Európe a zviditeľňoval sa na medzinárodnej úrovni. ERC by mala udržiavať pravidelné kontakty s vedeckou obcou a európskymi inštitúciami.

15) V rámci programu „Myšlienky” by činnosti mala vykonávať Európska rada pre výskum (ERC), ktorá by mala byť vo veľkej miere autonómna, aby mohla na európskej úrovni rozvíjať výskum na hraniciach poznania na vysokej úrovni, ktorý by nadväzoval na excelentnosť v Európe a zviditeľňoval sa na medzinárodnej úrovni. ERC by mala udržiavať pravidelné kontakty s vedeckou obcou a európskymi inštitúciami. Pokiaľ ide o jej štruktúry, preskúmanie siedmeho rámcového programu v polovici jeho trvania môže poukázať na potrebu ďalších zlepšení, ktoré by si vyžadovali vhodné zmeny a doplnenia.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 20

20) Siedmy rámcový program dopĺňa činnosti vykonávané v členských štátoch, ako aj iné akcie Spoločenstva, ktoré sú potrebné v rámci celkového strategického úsilia dosiahnuť lisabonské ciele, a to najmä popri tých, ktoré sa týkajú štrukturálnych fondov, a tých, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, vzdelávania, odbornej prípravy, konkurencieschopnosti a inovácií, priemyslu, zamestnanosti a životného prostredia.

20) Siedmy rámcový program dopĺňa činnosti vykonávané v členských štátoch, ako aj iné akcie Spoločenstva, ktoré sú potrebné v rámci celkového strategického úsilia dosiahnuť lisabonské ciele, a to najmä popri tých, ktoré sa týkajú štrukturálnych fondov, a tých, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, vzdelávania, odbornej prípravy, konkurencieschopnosti a inovácií, priemyslu, zamestnanosti a životného prostredia.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 22

22) Cieľom siedmeho rámcového programu by malo byť predovšetkým zabezpečenie vhodnej účasti MSP. Inovácie a činnosti súvisiace s MSP podporované siedmym rámcovým programom by mali byť komplementárne s inováciami a činnosťami uskutočňovanými v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie.

22) Cieľom siedmeho rámcového programu by malo byť predovšetkým zabezpečenie vhodnej účasti MSP prostredníctvom konkrétnych opatrení a špecifických akcií v ich prospech. Inovácie a činnosti súvisiace s MSP podporované siedmym rámcovým programom by mali byť komplementárne s inováciami a činnosťami uskutočňovanými v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 23

23) Účasť na činnostiach siedmeho rámcového programu by sa mala uľahčiť uverejnením všetkých relevantných informácií, ktoré sa tak včas a spôsobom zrozumiteľným pre užívateľa sprístupnia všetkým potenciálnym účastníkom.

23) Účasť na činnostiach siedmeho rámcového programu by sa mala uľahčiť uverejnením všetkých relevantných informácií, ktoré sa tak včas a spôsobom zrozumiteľným pre užívateľa sprístupnia všetkým potenciálnym účastníkom, a vhodným využívaním jednoduchých a rýchlych postupov, ktoré nestanovujú prehnane komplikované finančné podmienky a nevyžadujú nepotrebné podávanie správ, v súlade s pravidlami účasti uplatniteľnými na tento rámcový program.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 2 odsek 1 bod i) písmeno b)

b)     potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia;

b)     potraviny, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, biotechnológia;

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 4 odsek 1 tabuľka

Spoločná pozícia Rady

Spolupráca

32 365

Myšlienky

7 460

Ľudia

4 728

Kapacity

4 217

Nejadrové akcie Spoločného výskumného centra

1 751

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Spolupráca

32 413

Myšlienky

7 510

Ľudia

4 750

Kapacity

4 097

Nejadrové akcie Spoločného výskumného centra

1 751

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 7a (nový)

 

Článok 7a

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Príloha I kapitola I „Spolupráca” odsek 3 bod 2

2) potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia;

2) potraviny, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, biotechnológia;

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Príloha I kapitola I „Spolupráca” odsek 7

Najmä v prípade otázok, ktoré sú významné z hľadiska priemyslu, sa témy určili okrem iných zdrojov na základe práce rôznych európskych technologických platforiem zriadených v oblastiach, v ktorých konkurencieschopnosť, hospodársky rast a blahobyt Európy závisia od významného pokroku vo výskume a technológiách zo strednodobého až dlhodobého hľadiska. Európske technologické platformy združujú zainteresované strany pod vedením priemyslu s cieľom vymedziť a vykonávať strategický výskumný plán. Siedmy rámcový program prispeje k vykonávaniu týchto strategických výskumných plánov v prípadoch, ak tieto predstavujú skutočnú európsku pridanú hodnotu. Európske technologické platformy môžu prispieť k uľahčeniu a organizácii účasti priemyslu vrátane MSP na výskumných projektoch, ktoré súvisia s ich oblasťou pôsobenia, vrátane projektov oprávnených na financovanie na základe siedmeho rámcového programu.

Najmä v prípade otázok, ktoré sú významné z hľadiska priemyslu, sa témy určili okrem iných zdrojov na základe práce rôznych európskych technologických platforiem zriadených v oblastiach, v ktorých konkurencieschopnosť, hospodársky rast a blahobyt Európy závisia od významného pokroku vo výskume a technológiách zo strednodobého až dlhodobého hľadiska. Európske technologické platformy združujú zainteresované strany pod vedením priemyslu s cieľom vymedziť a vykonávať strategický výskumný plán. Siedmy rámcový program prispeje k vykonávaniu týchto strategických výskumných plánov v prípadoch, ak tieto predstavujú skutočnú európsku pridanú hodnotu. Európske technologické platformy, za možnej účasti regionálnych zoskupení orientovaných na výskum, môžu prispieť k uľahčeniu a organizácii účasti priemyslu vrátane MSP na výskumných projektoch, ktoré súvisia s ich oblasťou pôsobenia vrátane projektov oprávnených na financovanie na základe siedmeho rámcového programu.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Príloha I kapitola I „Spolupráca” odsek 8

Uvedených desať tém zahŕňa tiež výskum potrebný na podchytenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík Spoločenstva, napríklad v oblastiach zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa, energetiky, životného prostredia, rozvojovej pomoci, rybného hospodárstva, námorníctva, poľnohospodárstva, blaha zvierat, dopravy, vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti, sociálnych vecí, súdržnosti, vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj prípravného a sprievodného výskumu na podporu normalizácie, ktorý zohráva úlohu pri zlepšovaní súčinnosti a kvality noriem a ich vykonávania.

Uvedených desať tém zahŕňa tiež výskum potrebný na podchytenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík Spoločenstva, napríklad v oblastiach zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa, energetiky, životného prostredia, rozvojovej pomoci, rybného hospodárstva, námorníctva, poľnohospodárstva, pohody zvierat, dopravy, vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti, sociálnych vecí, súdržnosti, vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj prípravného a sprievodného výskumu na podporu normalizácie, ktorý zohráva úlohu pri zlepšovaní súčinnosti a kvality noriem a ich vykonávania, čím zároveň zvyšuje európsku konkurencieschopnosť. Osobitná pozornosť sa bude venovať koordinácii aspektov súvisiacich s racionálnym a efektívnym využívaním energie v rámci rámcového programu, ako aj iných politík a programov Spoločenstva.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Príloha I kapitola I „Spolupráca” odsek 10

Šírenie a prenos znalostí sú kľúčovou pridanou hodnotou európskych výskumných akcií a prijmú sa opatrenia na zvýšenie využívania výsledkov zo strany priemyslu, tvorcov politík a zo strany spoločnosti. Šírenie sa bude považovať za úlohu, ktorá je súčasťou všetkých tematických oblastí, pričom pri téme „Bezpečnosť” sa budú z dôvodu dôverného charakteru činností uplatňovať primerané obmedzenia, okrem iného prostredníctvom financovania iniciatív na vytváranie sietí, seminárov a iných podujatí, pomoci externých odborníkov a informačných a elektronických služieb, najmä služby CORDIS.

Šírenie a prenos znalostí sú kľúčovou pridanou hodnotou európskych výskumných akcií a prijmú sa opatrenia na zvýšenie využívania výsledkov zo strany priemyslu, tvorcov politík a zo strany spoločnosti. Je tiež potrebné chrániť práva duševného vlastníctva okrem iného aj v kontexte podpory boja proti falšovaniu. Šírenie sa bude považovať za úlohu, ktorá je súčasťou všetkých tematických oblastí, pričom pri téme „Bezpečnosť” sa budú z dôvodu dôverného charakteru činností uplatňovať primerané obmedzenia, okrem iného prostredníctvom financovania iniciatív na vytváranie sietí, seminárov a iných podujatí, pomoci externých odborníkov a informačných a elektronických služieb, najmä služby CORDIS.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Príloha I kapitola I „Spolupráca” podnadpis „Medzinárodná spolupráca” odsek 1 bod 2

Osobitné akcie spolupráce v každej tematickej oblasti venované tretím krajinám v prípade obojstranného záujmu o spoluprácu na určitých témach, ktoré sa vyberú na základe ich vedeckej a technickej úrovne a potrieb dotknutých krajín. Keďže tieto akcie úzko súvisia s dvojstrannými dohodami o spolupráci alebo mnohostrannými dialógmi medzi EÚ a týmito krajinami alebo skupinami krajín, budú slúžiť ako výhradné nástroje na vykonávanie spolupráce medzi EÚ a týmito krajinami. Týmito akciami sú najmä akcie, ktorých cieľom je posilniť výskumné kapacity kandidátskych, ako aj susedných krajín, a akcie spolupráce zamerané na rozvojové krajiny a krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom, ktoré sa sústredia na ich konkrétne potreby, napríklad v oblasti zdravia, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a životného prostredia a vykonávajú sa za finančných podmienok prispôsobených ich kapacitám.

Osobitné akcie spolupráce v každej tematickej oblasti venované tretím krajinám v prípade obojstranného záujmu o spoluprácu na určitých témach, ktoré sa vyberú na základe ich vedeckej a technickej úrovne a potrieb dotknutých krajín. Keďže tieto akcie úzko súvisia s dvojstrannými dohodami o spolupráci alebo mnohostrannými dialógmi medzi EÚ a týmito krajinami alebo skupinami krajín, budú slúžiť ako výhradné nástroje na vykonávanie spolupráce medzi EÚ a týmito krajinami. Týmito akciami sú najmä akcie, ktorých cieľom je posilniť výskumné kapacity kandidátskych, ako aj susedných krajín, a akcie spolupráce zamerané na rozvojové krajiny a krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom, ktoré sa sústredia na ich konkrétne potreby, napríklad v oblasti zdravia vrátane výskumu zanedbávaných chorôb, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a životného prostredia a vykonávajú sa za finančných podmienok prispôsobených ich kapacitám.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 1 „Zdravie” podnadpis „Cieľ”

Zlepšovať zdravie európskych občanov a zvyšovať konkurencieschopnosť a podporovať kapacity pre inovácie európskeho priemyslu a podnikov, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so zdravím, a zároveň riešiť globálne otázky zdravia vrátane nových epidémii. Dôraz sa bude klásť na translačný výskum (uplatňovanie základných objavov v klinickej praxi vrátane vedeckého overovania výsledkov pokusov), rozvoj a overovanie nových liečebných postupov, metódy na podporu zdravia a prevencie vrátane podpory zdravého starnutia, diagnostické nástroje a liečebné technológie, ako aj na trvalo udržateľné a účinné systémy zdravotnej starostlivosti.

Zlepšovať zdravie európskych občanov a zvyšovať konkurencieschopnosť a podporovať kapacity pre inovácie európskeho priemyslu a podnikov, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so zdravím, a zároveň riešiť globálne otázky zdravia vrátane nových epidémii. Dôraz sa bude klásť na translačný výskum (uplatňovanie základných objavov v klinickej praxi vrátane vedeckého overovania výsledkov pokusov), rozvoj a overovanie nových liečebných postupov, metódy na podporu zdravia a prevencie vrátane podpory zdravia detí, zdravého starnutia, diagnostické nástroje a liečebné technológie, ako aj na trvalo udržateľné a účinné systémy zdravotnej starostlivosti.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 1 „Zdravie” podnadpis „Odôvodnenie” odsek 6

Plánované činnosti, ku ktorým patrí aj výskum dôležitý z hľadiska politických požiadaviek, sú uvedené nižšie. Osobitná pozornosť sa v rámci týchto činností bude venovať strategickým otázkam týkajúcim sa zdravia detí a zdravia starnúceho obyvateľstva. Podľa potreby sa budú podporovať dlhodobé výskumné plány, ako napríklad tie, ktoré ustanovili európske technologické platformy, ako napríklad plán v oblasti inovačných liekov. S cieľom reagovať na nové politické potreby sa môžu podporovať dodatočné akcie, napríklad v oblasti otázok zdravotníckej politiky a v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Plánované činnosti, ku ktorým patrí aj výskum dôležitý z hľadiska politických požiadaviek, sú uvedené nižšie. Podľa potreby sa budú podporovať dlhodobé výskumné plány, ako napríklad tie, ktoré ustanovili európske technologické platformy, ako napríklad plán v oblasti inovačných liekov. S cieľom reagovať na nové politické potreby sa môžu podporovať dodatočné akcie, napríklad v oblasti otázok zdravotníckej politiky a v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

 

Strategickým otázkam týkajúcim sa zdravia detí a pediatrických chorôb, ako aj zdravia starnúceho obyvateľstva sa vo všetkých činnostiach v rámci tejto témy bude venovať osobitná pozornosť a bude sa musieť na ne, kedykoľvek to bude potrebné, prihliadať.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 1 „Zdravie” podnadpis „Činnosti” bod 2 zarážky 3 a 4

- Translačný výskum infekčných chorôb: riešenie problémov rezistencie voči liekom, globálneho ohrozenia, ktoré predstavujú HIV/AIDS, malária a tuberkulóza, ako aj hepatitída C a potenciálne nové a vracajúce sa epidémie (napríklad SARS a vysoko patogénna chrípka).

- Translačný výskum najvýznamnejších chorôb: rakoviny, srdcovocievnych ochorení, cukrovky/obezity, zriedkavých chorôb, iných chronických chorôb vrátane reumatických chorôb, artritídy a muskuloskeletálnych chorôb: rozvoj stratégií zameraných na pacienta od prevencie po diagnostiku s osobitným dôrazom na liečbu vrátane klinického výskumu. Budú sa zohľadňovať aspekty paliatívnej medicíny.

- Translačný výskum infekčných chorôb: riešenie problémov rezistencie voči liekom, globálneho ohrozenia, ktoré predstavujú HIV/AIDS, malária a tuberkulóza, ako aj hepatitída a potenciálne nové a vracajúce sa epidémie (napríklad SARS a vysoko patogénna chrípka).

- Translačný výskum najvýznamnejších chorôb: rakoviny, srdcovocievnych ochorení, cukrovky/obezity, zriedkavých chorôb, iných chronických chorôb vrátane artritídy, reumatických a muskuloskeletálnych chorôb a respiračných chorôb vrátane chorôb vyvolaných alergiami: rozvoj stratégií zameraných na pacienta od prevencie po diagnostiku s osobitným dôrazom na liečbu vrátane klinického výskumu a využívania aktívnych prísad. Budú sa zohľadňovať aspekty paliatívnej medicíny.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia” názov

2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia

2. Potraviny, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, biotechnológia

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia” podnadpis „Činnosti”, bod 2

· „Od stola k poľnohospodárskemu podniku”: potraviny, zdravie a blahobyt: spotrebiteľské, spoločenské, kultúrne, priemyselné a zdravotné, ako aj tradičné aspekty potravín a krmív vrátane behaviorálnych a kognitívnych vied, výživa, choroby a poruchy súvisiace so stravou vrátane obezity a alergií detí a dospelých, strava vo vzťahu k prevencii chorôb (vrátane zlepšených znalostí o zdraviu prospešných kombináciách a vlastnostiach potravín), inovačné technológie spracovania potravín a krmív (vrátane balenia a technológií z odvetví mimo potravinárskej oblasti), lepšia chemická a biologická kvalita a bezpečnosť potravín, nápojov a krmív, lepšie metódy zaistenia bezpečnosti potravín, ucelenosť (a kontrola) potravinového reťazca, fyzické a biologické vplyvy životného prostredia na potraviny/potravinové reťazce a naopak, vplyv na potravinový reťazec a jeho odolnosť voči globálnym zmenám, celková koncepcia potravinového reťazca (vrátane morských potravín a iných potravinových surovín a zložiek), vysledovateľnosť a jej ďalší rozvoj, pravosť potravín, vývoj nových prísad a výrobkov.

· „Od stola k poľnohospodárskemu podniku”: potraviny (vrátane morských potravín), zdravie a blahobyt: spotrebiteľské, spoločenské, kultúrne, priemyselné a zdravotné, ako aj tradičné aspekty potravín a krmív vrátane behaviorálnych a kognitívnych vied, výživa, choroby a poruchy súvisiace so stravou vrátane obezity a alergií detí a dospelých, strava vo vzťahu k prevencii chorôb (vrátane zlepšených znalostí o zdraviu prospešných kombináciách a vlastnostiach potravín), inovačné technológie spracovania potravín a krmív (vrátane balenia a technológií z odvetví mimo potravinárskej oblasti), lepšia chemická a biologická kvalita a bezpečnosť potravín, nápojov a krmív, lepšie metódy zaistenia bezpečnosti potravín, ucelenosť (a kontrola) potravinového reťazca, fyzické a biologické vplyvy životného prostredia na potraviny/potravinové reťazce a naopak, vplyv na potravinový reťazec a jeho odolnosť voči globálnym zmenám, celková koncepcia potravinového reťazca (vrátane morských potravín a iných potravinových surovín a zložiek), vysledovateľnosť a jej ďalší rozvoj, pravosť potravín, vývoj nových prísad a výrobkov.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia” podnadpis „Činnosti” bod 3

· Vedy o živej prírode a biotechnológia pre trvalo udržateľné nepotravinové produkty a postupy: lepšie poľnohospodárske plodiny a lesné zdroje, krmivá, produkty mora a biomasa (vrátane morských zdrojov) na získavanie energie, životné prostredie a výrobky s vysokou pridanou hodnotou, ako napríklad materiály a chemické látky (vrátane biologických zdrojov využiteľných vo farmaceutickom priemysle a v medicíne) vrátane novátorských systémov hospodárenia, bioprocesov a koncepcií biorafinérie, biokatalýza, nové a lepšie mikroorganizmy a enzýmy, produkty a postupy lesného hospodárstva, biologická obnova životného prostredia a čistejšie biologické spracovanie, využitie poľnohospodársko-priemyselného odpadu a vedľajších produktov.

 

· Vedy o živej prírode, biotechnológia a biochémia pre trvalo udržateľné nepotravinové produkty a postupy: lepšie poľnohospodárske plodiny a lesné zdroje, krmivá, produkty mora a biomasa (vrátane morských zdrojov) na získavanie energie, životné prostredie a výrobky s vysokou pridanou hodnotou, ako napríklad materiály a chemické látky (vrátane biologických zdrojov využiteľných vo farmaceutickom priemysle a v medicíne) vrátane novátorských systémov hospodárenia, bioprocesov a koncepcií biorafinérie, biokatalýza, nové a lepšie mikroorganizmy a enzýmy, produkty a postupy lesného hospodárstva, biologická obnova životného prostredia a čistejšie biologické spracovanie, využitie poľnohospodársko-priemyselného odpadu a vedľajších produktov.

 

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 3 „Informačné a komunikačné technológie (ICT)” podnadpis „Odôvodnenie” odsek 4

Zo všetkého tohto rôznorodého úsilia vzniká nová vlna technológií. Výskumné činnosti v oblasti ICT tiež vychádzajú zo širokého spektra vedeckých a technických disciplín vrátane biovedy, vedy o živej prírode, psychológie, pedagogiky, kognitívnych, spoločenských a humanitných vied.

Zo všetkého tohto rôznorodého úsilia vzniká nová vlna technológií. Výskumné činnosti v oblasti ICT tiež vychádzajú zo širokého spektra vedeckých a technických disciplín vrátane biovedy, vedy o živej prírode, chémie, psychológie, pedagogiky, kognitívnych, spoločenských a humanitných vied.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 3 „Informačné a komunikačné technológie (ICT)” podnadpis „Činnosti” bod 3 zarážka 2 podzarážka 3

- systémy založené na ICT na podporu prístupnosti a dlhodobého využívania digitálnych kultúrnych a vedeckých zdrojov a kapacít v mnohojazyčnom/mnohokultúrnom prostredí.

- systémy založené na ICT na podporu prístupnosti a dlhodobého využívania digitálnych kultúrnych a vedeckých zdrojov a kapacít v mnohojazyčnom/mnohokultúrnom prostredí, ako aj v oblasti kultúrneho dedičstva.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 3 „Informačné a komunikačné technológie (ICT)” podnadpis „Činnosti” bod 3 zarážka 4

- ICT na zabezpečenie dôvery: riadenie identity; autentifikácia a autorizácia; technológie na lepšiu ochranu súkromia; správa práv a majetku; ochrana proti ohrozeniu z kybernetického prostredia.

- ICT na zabezpečenie dôvery: riadenie identity; autentifikácia a autorizácia; technológie na lepšiu ochranu súkromia; správa práv a majetku; ochrana proti ohrozeniu z kybernetického prostredia, v koordinácii s inými témami, najmä témou „Bezpečnosť“.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 5 „Energetika” podnadpis „Odôvodnenie” odsek 3

Radikálna premena energetického systému na konkurencieschopný a trvalo udržateľný energetický systém, ktorý produkuje menej alebo žiadne emisie CO2, si vyžaduje nové technológie, s ktorými sú spojené príliš vysoké riziká a ktorých zisky sú príliš neisté na to, aby súkromné firmy poskytli všetky investície potrebné na výskum, rozvoj, demonštráciu a zavedenie. Pri mobilizovaní súkromných investícií by preto kľúčovú úlohu mala zohrávať verejná podpora a európske úsilie a zdroje by sa mali kombinovať kohorentným a účinnejším spôsobom s cieľom konkurovať ekonomikám, ktoré významne a dôsledne investujú do podobných technológií. Európske technologické platformy zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu tým, že koordinovaným spôsobom mobilizujú potrebné výskumné úsilie. Činnosti potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa sú uvedené nižšie. Patrí k nim osobitná činnosť týkajúca sa znalostí potrebných na tvorbu energetickej politiky, ktoré môžu zároveň podporiť nové politické potreby, napríklad tie, ktoré súvisia s úlohou európskej energetickej politiky pri vypracovávaní medzinárodných akcií v oblasti zmeny klímy a s nestabilitou či narušeniami v dodávkach a cenách energie.

Radikálna premena energetického systému na konkurencieschopný a trvalo udržateľný energetický systém, ktorý produkuje menej alebo žiadne emisie CO2, si vyžaduje nové technológie a nové materiály, s ktorými sú spojené príliš vysoké riziká a ktorých zisky sú príliš neisté na to, aby súkromné firmy poskytli všetky investície potrebné na výskum, rozvoj, demonštráciu a zavedenie. Pri mobilizovaní súkromných investícií by preto kľúčovú úlohu mala zohrávať verejná podpora a európske úsilie a zdroje by sa mali kombinovať koherentným a účinnejším spôsobom s cieľom konkurovať ekonomikám, ktoré významne a dôsledne investujú do podobných technológií.

 

Európske technologické platformy zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu tým, že koordinovaným spôsobom mobilizujú potrebné výskumné úsilie. Činnosti potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa sú uvedené nižšie. Kľúčovou úlohou, ktorá je základom celej témy „Energetika“, je zvýšenie efektívnosti celého energetického systému od zdroja po používateľa. Obnoviteľné zdroje a efektívnosť konečného využitia energie budú hlavnou časťou tejto témy, pričom sa uznáva ich významný príspevok k trvalej udržateľnosti budúcich energetických systémov. Osobitná pozornosť sa bude venovať podnecovaniu výskumu, rozvoja, demonštračných činností, ako aj podpore budovania kapacít v tejto oblasti. V tejto súvislosti sa naplno využijú synergie s programom Inteligentná energia – Európa, ktorý je časťou programu pre konkurencieschopnosť a inováciu. Preskúma sa aj potenciál budúcich rozsiahlych iniciatív spájajúcich financovanie z rôznych zdrojov (napr. JTI).

 

Patrí k nim osobitná činnosť týkajúca sa znalostí potrebných na tvorbu energetickej politiky, ktoré môžu zároveň podporiť nové politické potreby, napríklad tie, ktoré súvisia s úlohou európskej energetickej politiky pri vypracovávaní medzinárodných akcií v oblasti zmeny klímy a s nestabilitou či narušeniami v dodávkach a cenách energie.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 5 „Energetika” podnadpis „Činnosti” bod 6

Výskum, vývoj a demonštrácia technológií na podstatné zvýšenie účinnosti, spoľahlivosti a zníženie nákladov elektrární prostredníctvom vývoja a demonštrácie technológií premeny čistého uhlia a iných tuhých palív, ktoré produkujú tiež druhotné nosiče energie (vrátane vodíka) a kvapalné alebo plynné palivá. Činnosti budú prípadne prepojené s technológiami zachytávania a skladovania CO2 alebo spoločného využívania biomasy.

Výskum, vývoj a demonštrácia technológií na podstatné zvýšenie účinnosti, spoľahlivosti a zníženie nákladov elektrární prostredníctvom vývoja a demonštrácie technológií premeny čistého uhlia a iných tuhých palív vrátane chemických procesov, ktoré produkujú tiež druhotné nosiče energie (vrátane vodíka) a kvapalné alebo plynné palivá. Činnosti budú prípadne prepojené s technológiami zachytávania a skladovania CO2 alebo spoločného využívania biomasy.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 6 „Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)” podnadpis „Odôvodnenie” odsek 5 poznámka pod čiarou 23

23 Komplementárny výskum súvisiaci s výrobou a využívaním biologických zdrojov sa rieši v rámci témy Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia..

23 Komplementárny výskum súvisiaci s výrobou a využívaním biologických zdrojov sa rieši v rámci témy Potraviny, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, biotechnológia.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 6 „Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)” podnadpis „Činnosti” bod 1 zarážka 1

- Tlak na životné prostredie a klímu: fungovanie systémov klímy a Zeme vrátane polárnych oblastí; opatrenia určené na prispôsobenie a zmiernenie; znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vody; zmeny zloženia atmosféry a kolobehu vody; globálne a regionálne interakcie medzi klímou a atmosférou, zemským povrchom, ľadom a oceánom; a dosah na biodiverzitu a ekosystémy vrátane vplyvu zvýšenia hladiny morí na pobrežné oblasti a na mimoriadne citlivé oblasti.

- Tlak na životné prostredie a klímu: fungovanie systémov klímy, Zeme a mora vrátane polárnych oblastí; opatrenia určené na prispôsobenie a zmiernenie; znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vody; zmeny zloženia atmosféry a kolobehu vody; globálne a regionálne interakcie medzi klímou a atmosférou, zemským povrchom, ľadom a oceánom; a dosah na biodiverzitu a ekosystémy vrátane vplyvu zvýšenia hladiny morí na pobrežné oblasti a na mimoriadne citlivé oblasti.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 7 „Doprava (vrátane aeronautiky)” podnadpis „Činnosti” bod 1 zarážka 1

- Ekologickejšia letecká doprava: znižovanie emisií vrátane skleníkových plynov a znižovanie hluku, zapracovanie prác v oblasti motorov a alternatívnych palív, konštrukcií a nových modelov lietadiel vrátane rotorových lietadiel, prevádzky letísk a riadenia dopravy.

- Ekologickejšia letecká doprava: znižovanie emisií vrátane skleníkových plynov a znižovanie hluku, zapracovanie prác v oblasti motorov a alternatívnych palív, konštrukcií a nových modelov lietadiel vrátane rotorových lietadiel (vrátane helikoptér a lietadiel s preklopnými rotormi), prevádzky letísk a riadenia dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 8 „Socio-ekonomické a humanitné vedy” podnadpis „Cieľ”

Vytváranie hlbšieho spoločného porozumenia zložitých a navzájom prepojených socioekonomických výziev, ktorým musí Európa čeliť, ako napríklad rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, sociálna súdržnosť, sociálne, kultúrne a vzdelávacie výzvy v rozšírenej EÚ, trvalá udržateľnosť, demografické zmeny, migrácia a integrácia, kvalita života a vzájomná globálna prepojenosť, najmä s cieľom zabezpečiť kvalitnejšiu znalostnú základňu pre politiku v príslušných oblastiach.

Vytváranie hlbšieho spoločného porozumenia zložitých a navzájom prepojených socio-ekonomických výziev, ktorým musí Európa čeliť, ako napríklad rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, sociálna súdržnosť, sociálne, kultúrne a vzdelávacie výzvy v rozšírenej EÚ, trvalá udržateľnosť, problémy životného prostredia, demografické zmeny, migrácia a integrácia, kvalita života a vzájomná globálna prepojenosť, najmä s cieľom zabezpečiť kvalitnejšiu znalostnú základňu pre politiku v príslušných oblastiach.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 8 „Socio-ekonomické a humanitné vedy” podnadpis „Činnosti” bod 5

· Občan v Európskej únii: v kontexte budúceho vývoja rozšírenej EÚ riešenie otázok dosiahnutia pocitu spoluzodpovednosti za demokraciu a aktívnej účasti obyvateľov Európy; účinné a demokratické riadenie na všetkých úrovniach vrátane hospodárskeho a právneho riadenia a úloha občianskej spoločnosti; výskum zameraný na budovanie vzájomného porozumenia a úcty k európskej rozmanitosti a k tomu, čo nás spája v oblasti kultúry, náboženstva, kultúrneho dedičstva, inštitúcií a právnych systémov, histórie, jazykov a hodnôt ako stavebných prvkov našej európskej mnohokultúrnej identity a nášho dedičstva.

· Občan v Európskej únii: v kontexte budúceho vývoja rozšírenej EÚ riešenie otázok dosiahnutia pocitu spoluzodpovednosti za demokraciu a aktívnej účasti obyvateľov Európy; účinné a demokratické riadenie na všetkých úrovniach vrátane hospodárskeho a právneho riadenia a úloha občianskej spoločnosti, ako aj inovačné procesy riadenia s cieľom posilniť účasť občanov a spoluprácu medzi verejnými a súkromnými subjektmi; výskum zameraný na budovanie vzájomného porozumenia a úcty k európskej rozmanitosti a k tomu, čo nás spája v oblasti kultúry, náboženstva, kultúrneho dedičstva, inštitúcií a právnych systémov, histórie, jazykov a hodnôt ako stavebných prvkov našej európskej mnohokultúrnej identity a nášho dedičstva.

 

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 9 „Vesmír” podnadpis „Odôvodnenie” odsek 3

Cieľom nižšie uvedených činností je efektívne využívanie vesmírnych kapacít (v koordinácii s kapacitami in situ vrátane vzdušných kapacít) na zavedenie aplikácií, konkrétne systému GMES, a ich prínos k vynucovaniu práva v politikách Spoločenstva; prieskum vesmíru, ktorý umožňuje medzinárodnú spoluprácu a prevratné technické objavy, ako aj nákladovo efektívne misie; využitie a prieskum vesmíru podporovaný tým, že sa umožní vykonávanie činností, ktoré zaručujú strategickú úlohu Európskej únie. Tieto činnosti sa doplnia inými akciami, ktoré sú súčasťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a programu pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Tiež sa maximálne zvýšia prínosy nižšie uvedených činností v oblasti verejnej politiky vrátane poskytnutia dodatočnej podpory pre prípadné nové politické potreby, ako napríklad riešenia založené na vesmírnych technológiách na podporu rozvojových krajín a využívanie nástrojov a metód pozorovania vesmíru na podporu rozvoja politík Spoločenstva.

Cieľom nižšie uvedených činností, ktoré sa sústredia najmä na využívanie existujúcich európskych schopností, je efektívne využívanie vesmírnych kapacít (v koordinácii s kapacitami in situ vrátane vzdušných kapacít) na zavedenie aplikácií, konkrétne systému GMES, a ich prínos k vynucovaniu práva v politikách Spoločenstva; prieskum vesmíru, ktorý umožňuje medzinárodnú spoluprácu a prevratné technické objavy, ako aj nákladovo efektívne misie; využitie a prieskum vesmíru podporovaný tým, že sa umožní vykonávanie činností, ktoré zaručujú strategickú úlohu Európskej únie. Tieto činnosti sa doplnia inými akciami, ktoré sú súčasťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a programu pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Tiež sa maximálne zvýšia prínosy nižšie uvedených činností v oblasti verejnej politiky vrátane poskytnutia dodatočnej podpory pre prípadné nové politické potreby, ako napríklad riešenia založené na vesmírnych technológiách na podporu rozvojových krajín a využívanie nástrojov a metód pozorovania vesmíru na podporu rozvoja politík Spoločenstva.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Príloha I kapitola I „Spolupráca” téma 10 „Bezpečnosť ” podnadpis „Odôvodnenie” odsek 4a (nový)

 

Je nutné, aby sa stanovili osobitné požiadavky na zachovávanie dôvernosti informácií, ale nie je nevyhnutné obmedzovať transparentnosť vedeckých zistení. Okrem toho je potrebné určiť oblasti, v ktorých je možné zachovať súčasnú úroveň transparentnosti vedeckých zistení.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Príloha I kapitola II „Mýšlienky” podnadpis „Činnosti” odsek 3

Vedeckú radu tvoria najvyšší predstavitelia európskej vedeckej obce pri zabezpečení rôznorodosti výskumných špecializácií konajúci samostatne a nezávisle od politických alebo iných záujmov. Jej členov vymenúva Komisia na základe nezávislého určovacieho postupu. Členovia Vedeckej rady budú vymenovaní na obdobie štyroch rokov, s možnosťou jednorazového opätovného vymenovania, na základe rotačného systému, ktorý zabezpečí kontinuitu práce Vedeckej rady.

Vedeckú radu tvoria najvyšší predstavitelia európskej vedeckej obce pri zabezpečení rôznorodosti výskumných špecializácií konajúci samostatne a nezávisle od politických alebo iných záujmov. Jej členov vymenúva Komisia na základe nezávislého a transparentného určovacieho postupu, na ktorom sa dohodne s Vedeckou radou a ktorého súčasťou budú konzultácie s vedeckou obcou a správa Európskemu parlamentu a Rade. Členovia Vedeckej rady budú vymenovaní na obdobie štyroch rokov, s možnosťou jednorazového opätovného vymenovania, na základe rotačného systému, ktorý zabezpečí kontinuitu práce Vedeckej rady.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Príloha I kapitola II „Myšlienky” podnadpis „Činnosti” odsek 6

Náklady ERC na administratívu a nábor zamestnancov týkajúce sa Vedeckej rady a osobitnej vykonávacej štruktúry budú v súlade s nenákladným a hospodárnym riadením; administratívne výdavky budú čo najnižšie v súlade so zabezpečením zdrojov potrebných pre vysokokvalitné vykonávanie.

Náklady ERC na administratívu a nábor zamestnancov týkajúce sa Vedeckej rady a osobitnej vykonávacej štruktúry budú v súlade s nenákladným a hospodárnym riadením; administratívne výdavky budú čo najnižšie a nepresiahnu 5 % celkových finančných prostriedkov pridelených pre ERC v súlade so zabezpečením zdrojov potrebných na vysokokvalitné vykonávanie, aby sa maximalizovalo financovanie výskumu na hraniciach poznania.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Príloha I kapitola II „Myšlienky” podnadpis „Činnosti” odsek 9

S cieľom zhodnotiť dosiahnutý pokrok a prispôsobiť a skvalitniť postupy na základe získaných skúsenosti sa vykonávanie a riadenie uvedenej činnosti priebežne skúma a hodnotí. V kontexte priebežného hodnotenia uvedeného v článku 7 ods. 2 sa uskutoční aj nezávislé preskúmanie štruktúr a mechanizmov ERC na základe kritérií vedeckej excelentnosti, autonómie, efektívnosti a transparentnosti a za plnohodnotnej účasti Vedeckej rady. Preskúmanie sa výslovne zameria na výhody a nevýhody štruktúry založenej na výkonnej agentúre a štruktúry založenej na článku 171 zmluvy. Na základe tohto preskúmania by sa mali tieto štruktúry a mechanizmy podľa potreby upraviť. Komisia zabezpečí, aby sa čo najskôr vykonali všetky potrebné prípravné práce a aby sa predložili Európskemu parlamentu a Rade na účely prechodu na upravenú štruktúru, ktorá môže byť potrebná. V správe o pokroku uvedenej v článku 7 ods. 2, ktorá predcháza priebežnému hodnoteniu, sa uvedú počiatočné zistenia o fungovaní ERC.

S cieľom zhodnotiť dosiahnutý pokrok a prispôsobiť a skvalitniť postupy na základe získaných skúsenosti sa vykonávanie a riadenie uvedenej činnosti priebežne skúma a hodnotí. V kontexte priebežného hodnotenia uvedeného v článku 7 ods. 2 sa uskutoční aj nezávislé preskúmanie štruktúr a mechanizmov ERC na základe kritérií vedeckej excelentnosti, autonómie, efektívnosti a transparentnosti a za plnohodnotnej účasti Vedeckej rady. Súčasťou toho bude aj výber členov Vedeckej rady a kritériá tohto výberu. Preskúmanie sa výslovne zameria na výhody a nevýhody štruktúry založenej na výkonnej agentúre a štruktúry založenej na článku 171 zmluvy. Na základe tohto preskúmania by sa mali tieto štruktúry a mechanizmy podľa potreby upraviť. Komisia zabezpečí, aby sa čo najskôr vykonali všetky potrebné prípravné práce vrátane všetkých legislatívnych návrhov, ktoré bude považovať za potrebné, a aby sa predložili Európskemu parlamentu a Rade, ako sa to vyžaduje v zmluve, na účely prechodu na upravenú štruktúru, ktorá môže byť potrebná. Na tento účel sa rámcový program upraví alebo doplní postupom spolurozhodovania podľa článku 166 ods. 2 zmluvy. V správe o pokroku uvedenej v článku 7 ods. 2, ktorá predchádza priebežnému hodnoteniu, sa uvedú počiatočné zistenia o fungovaní ERC.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Príloha I kapitola IV „Kapacity” podnadpis „Výskumný potenciál” podnadpis „Činnosti” odsek 1 zarážka 1

- nadnárodných obojsmerných výmien výskumných pracovníkov medzi vybranými organizáciami v konvergenčných regiónoch a jednou alebo viacerými partnerskými organizáciami; podporu vybraných centier existujúcej alebo rodiacej sa excelentnosti pri nábore skúsených výskumných pracovníkov z iných krajín,

- nadnárodných obojsmerných výmien výskumných pracovníkov medzi vybranými organizáciami v konvergenčných regiónoch a jednou alebo viacerými partnerskými organizáciami; podporu vybraných centier existujúcej alebo rodiacej sa excelentnosti pri nábore skúsených výskumných pracovníkov vrátane manažérov z iných krajín,

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Príloha I kapitola IV „Kapacity” podnadpis „Veda v spoločnosti” podnadpis „Činnosti” odsek 1 zarážka 5

- vytvárania otvoreného prostredia podnecujúceho záujem mladých ľudí o vedu, a to formou upevňovania vzdelávania v oblasti vedy na všetkých úrovniach vrátane škôl a podnecovaním záujmu mladých ľudí z rôznych prostredí o vedu a plné pôsobenie v nej;

- vytvárania otvoreného prostredia podnecujúceho záujem detí a mladých ľudí o vedu, a to formou upevňovania vzdelávania v oblasti vedy na všetkých úrovniach vrátane škôl a podnecovaním záujmu mladých ľudí z rôznych prostredí o vedu a plné pôsobenie v nej;

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Príloha I kapitola IV „Kapacity” podnadpis „Nejadrové akcie spoločného výskumného centra” podnadpis „Odôvodnenie” odsek 1

Nezávislosť Spoločného výskumného centra od osobitných súkromných alebo národných záujmov spolu s jeho technickými odbornými znalosťami mu umožňuje jednoduchšie komunikovať a dosahovať dohody so zúčastnenými stranami (priemyselnými združeniami, environmentálnymi akčnými skupinami, príslušnými orgánmi členských štátov, inými výskumnými centrami atď.) a tvorcami politík, obzvlášť na úrovni Spoločenstva. Spoločné výskumné centrum prostredníctvom vedeckej a technickej podpory pomáha zvyšovať efektívnosť, transparentnosť a vedecký charakter postupu vytvárania politiky Spoločenstva. Ak to bude vhodné, výskum Spoločného výskumného centra by sa mal koordinovať s výskumom uskutočňovaným v rámci tém programu „Spolupráca”, aby sa zabránilo prekrývaniu a duplicite.

Nezávislosť Spoločného výskumného centra od osobitných súkromných alebo národných záujmov spolu s jeho technickými odbornými znalosťami mu umožňuje jednoduchšie komunikovať a dosahovať dohody so zúčastnenými stranami (priemyselnými združeniami, environmentálnymi akčnými skupinami, príslušnými orgánmi členských štátov, inými výskumnými centrami atď.) a tvorcami politík, obzvlášť na úrovni Spoločenstva a najmä s Európskym parlamentom. Spoločné výskumné centrum prostredníctvom vedeckej a technickej podpory pomáha zvyšovať efektívnosť, transparentnosť a vedecký charakter postupu vytvárania politiky Spoločenstva. Ak to bude vhodné, výskum Spoločného výskumného centra by sa mal koordinovať s výskumom uskutočňovaným v rámci tém programu „Spolupráca”, aby sa zabránilo prekrývaniu a duplicite.

 

Spoločné výskumné cetrum posilní svoje postavenie v Európskom výskumnom priestore. Výskumným pracovníkom vrátane začínajúcich vedeckých pracovníkov z Európy a mimo nej uľahčí prístup k svojim pracoviskám, čím sa zlepší jeho spolupráca s inými verejnými a súkromnými výskumnými organizáciami, pričom bude neprestajne zvyšovať kvalitu svojej vlastnej činnosti a prispievať odbornejším spôsobom k odbornej príprave, ktorá zostane pre Spoločné výskumné centrum významnou prioritou.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Príloha II tabuľka

Spoločná pozícia Rady

Spolupráca

32 365

           Zdravie

6 050

           Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia

1 935

           Informačné a komunikačné technológie

9 110

           Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

3 500

           Energetika

2 300

           Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)

1 900

           Doprava (vrátane aeronautiky)

4 180

           Socio-ekonomické a humanitné vedy

610

           Vesmír

1 430

           Bezpečnosť

1 350

Myšlienky

7 460

Ľudia

4 728

Kapacity

4 217

Výskumné infraštruktúry

1 850

Výskum v prospech MSP

1 336

Regióny znalostí

126

Výskumný potenciál

370

Veda v spoločnosti

280

Koherentný vývoj výskumných politík

70

Činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce

185

Nejadrové akcie Spoločného výskumného centra

1 751

 

 

SPOLU

50 521

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Spolupráca

32 413

           Zdravie

6 100

           Potraviny, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, biotechnológia

1 935

           Informačné a komunikačné technológie

9 050

           Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

3 475

           Energetika

2 350

           Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)

1 890

           Doprava (vrátane aeronautiky)

4 160

           Socio-ekonomické a humanitné vedy

623

           Vesmír

1 430

           Bezpečnosť

1 400

Myšlienky

7 510

Ľudia

4 750

Kapacity

4 097

Výskumné infraštruktúry

1 715

Výskum v prospech MSP

1 336

Regióny znalostí

126

Výskumný potenciál

340

Veda v spoločnosti

330

Koherentný vývoj výskumných politík

70

Činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce

180

Nejadrové akcie Spoločného výskumného centra

1 751

 

 

SPOLU

50 521

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Príloha II podnadpis „Osobitné ustanovenia o finančnom nástroji s rozdelením rizika (RSFF)” odseky 2, 3 a 4

Siedmy rámcový program prispeje na RSFF sumou v maximálnej výške 1 miliardy EUR, ktorú doplní rovnaká suma z EIB. Bude pochádzať z programu „Spolupráca” (až do výšky 800 miliónov EUR, ktoré sa získajú pomerným príspevkom všetkých tematických priorít okrem socioekonomických a humanitných vied) a z programu „Kapacity” (až do výšky 200 miliónov EUR z oblasti výskumnej infraštruktúry).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto suma sa bude pre EIB uvoľňovať postupne, pričom sa bude prihliadať na úroveň dopytu.

V záujme rýchleho začatia s kritickou kapacitou zdrojov sa bude suma 500 miliónov EUR postupne prideľovať v rozpočte na obdobie do priebežného hodnotenia siedmeho rámcového programu uvedeného v článku 7 ods. 2 tohto rozhodnutia. Pri prideľovaní tejto sumy na zvyšok trvania programu sa zohľadnia výsledky tohto priebežného hodnotenia.

Siedmy rámcový program do roku 2010 prispeje na RSFF sumou v maximálnej výške 500 miliónov EUR. V období rokov 2010 – 2013 bude možné uvoľniť maximálne ďalších 500 miliónov EUR, a to na základe hodnotenia, ktoré Rada a Európsky parlament uskutočnia podľa postupu uvedenom v článku 7 ods. 2 na základe správy Komisie, ktorá bude obsahovať informácie o účasti MSP a univerzít, spĺňaní výberových kritérií siedmeho rámcového programu, druhu podporovaných projektov a žiadosti o dotknutý nástroj, dĺžke postupu udeľovania povolenia, výsledkoch projektu a rozdeľovaní finančných prostriedkov.

 

Sumu, ktorá sa poskytne zo siedmeho rámcového programu, doplní rovnaká suma z EIB. Bude pochádzať z programu „Spolupráca” (až do výšky 800 miliónov EUR, ktoré sa získajú pomerným príspevkom všetkých tematických priorít okrem socio-ekonomických a humanitných vied) a z programu „Kapacity” (až do výšky 200 miliónov EUR z oblasti výskumnej infraštruktúry).

 

Táto suma sa bude pre EIB uvoľňovať postupne, pričom sa bude prihliadať na úroveň dopytu.

V záujme rýchleho začatia s kritickou kapacitou zdrojov sa bude suma 500 miliónov EUR postupne prideľovať v rozpočte na obdobie do priebežného hodnotenia siedmeho rámcového programu uvedeného v článku 7 ods. 2 tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Príloha III podnadpis „Nepriame akcie” odsek 4 písmeno a) bod 1)

Podpora výskumných projektov, ktoré uskutočňujú konzorciá s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom vyvíjať nové znalosti, nové technológie, výrobky, demonštračné činnosti alebo vytvárať spoločné zdroje pre výskum. Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia projektov sa môže v rámci jednotlivých oblastí a tém líšiť. Projektmi môžu byť cielené výskumné akcie malého alebo stredného rozsahu až po rozsiahle integračné projekty na dosiahnutie stanoveného cieľa. Projekty môžu byť zamerané aj na osobitné skupiny, ako napríklad MSP.

Podpora výskumných projektov, ktoré uskutočňujú konzorciá s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom vyvíjať nové znalosti, nové technológie, výrobky, demonštračné činnosti alebo vytvárať spoločné zdroje pre výskum. Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia projektov sa môže v rámci jednotlivých oblastí a tém líšiť. Projektmi môžu byť cielené výskumné akcie malého alebo stredného rozsahu až po rozsiahle integračné projekty na dosiahnutie stanoveného cieľa. Projekty by mali byť zamerané aj na osobitné skupiny, ako napríklad MSP a iné menšie subjekty.

Odôvodnenie

Cieľom predloženého PDN je dosiahnuť dohodu s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I (nová)

PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament zdôrazňuje svoje pevné presvedčenie, že žiadne finančné prostriedky v rámci tohto programu sa nepoužijú na zriadenie a/alebo administratívne náklady plánovaného Európskeho technologického inštitútu. Podľa pravidiel účasti sa môžu pokrývať len administratívne náklady priamo spojené s výskumnými projektmi.

(Ak bude tento PDN prijatý, do uznesenia sa doplní dodatočný odsek uvádzajúci prijatie tejto prílohy k uzneseniu.)

  • [1]  Prijaté texty, 15.6.2006, P6_TA-PROV(2006)0265.
  • [2]  Ú. v. C 125 , 24.5.2006, str. 12.
  • [3]  Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)

Referenčné čísla

12032/2/2006 – C6 0318/2006 – 2005/0043(COD)

Dátum prvého čítania v EP
– P číslo

15.6.2006

T6-0265/2006

Návrh Komisie

KOM(2005)0119 – C6-0099/2006

Zmenený a doplnený návrh Komisie

KOM(2006)0364

Dátum prijatia spoločnej pozície predloženej na schôdzi

28.9.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
27.4.2005

Spravodajca
  dátum menovania

Jerzy Buzek
31.3.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.10.2006

23.10.2006

 

 

 

Dátum prijatia

13.11.2006

Výsledok záverečného hlasovan

+:
–:

0:

39

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Vincent Peillon, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Alyn Smith

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender

Dátum predloženia

15.11.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...