JELENTÉS a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a személyi sérülésekkel és halálos balesetekkel kapcsolatos, határokon átnyúló vitákban alkalmazandó elévülési időről

  23.11.2006 - (2006/2014(INI))

  Jogi Bizottság
  Előadó: Diana Wallis
  (Kezdeményezés - az eljárási szabályzat 39. cikke)

  Eljárás : 2006/2014(INL)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0405/2006
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0405/2006
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a személyi sérülésekkel és halálos balesetekkel kapcsolatos, határokon átnyúló vitákban alkalmazandó elévülési időről

  (2006/2014(INI))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére,

  –   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑0405/2006),

  A. mivel Európában különbségek tapasztalhatók az elévülési időszakok, az elévülés kezdete, a tudomásul vétel időpontja, az elévülés időtartamának megszakadása és nyugvása, valamint az elévülésre vonatkozó fellebbezés bizonyítása és mérlegelése tekintetében,

  B.  mivel az említett eltérések mértéke nemkívánatos következményekkel járhat a balesetek áldozatai számára a határokon átnyúló eljárások során, akadályokat állítva a sérült személyek elé jogaik gyakorlásában egy, a hazájuktól eltérő tagállamban, és egyes esetekben akár saját hazájukban is, mivel külföldi jogszabályokra kell támaszkodniuk,

  C. mivel a nemzetközi balesetekkel kapcsolatban különösen az alábbi kérdések merülnek fel: egyes országokban a kiskorúak és a fogyatékkal élő személyek nem részesülnek semmilyen külön védelemben az elévülés időtartamával kapcsolatban, és ezért elveszíthetik a hazájuktól eltérő tagállamban szerzett sérülés esetén egyébként járó kárpótlás igénylésére vonatkozó jogukat; egyes országokban az elévülési idő megállításának egyetlen módja, ha az érintett pert kezdeményez; a határokon átnyúló eljárások esetén ez a felfogás problémákat okozhat, ugyanis a tárgyalások szükségszerűen több időt igényelnek, és az elévülési idő leállításának lehetetlen volta következtében a sértett hátrányos helyzetbe kerülhet, mivel az ügy korai szakaszában per indítására kényszerülve, a tárgyalások lehetséges lezárása előtt jelentős költségekkel találhatja magát szemben,

  D. mivel a határokon átívelő vonatkozású személyi sérülések esetében érvényes elévülési időszakok eltéréseit tekintve célravezető lehet a lényegre korlátozódó alapelvek felállítása,

  E.  mivel az eljárási szabályzat 39. cikke (2) bekezdésének előírása – mely szerint semmilyen javaslat nem lehet előkészítés alatt – maradéktalanul teljesül,

  1.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a különböző elévülési határidők meglétének a belső piacra és különösen a Szerződésben foglalt szabadságjogaikat gyakorló állampolgárokra kifejtett hatását. E tanulmánynak különösen arra kellene törekednie, hogy meghatározza a határon átnyúló vonatkozású, személyi sérüléssel járó esetek számát, és felmérje a károsult felek számára az elévülési idők különbözőségéből fakadóan adódó mindennemű nehézséget és/vagy megpróbáltatást, figyelembe véve a B. preambulumbekezdésben megállapított problémákat;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy a tanulmány értékelését követően készítsen jelentést az elévülési időkről, amely elsősorban az elévülési idők korlátozott összehangolásától a kollíziós szabályok alkalmazásáig terjedő döntési lehetőségekkel foglalkozik;

  3.  kéri a Bizottságot, hogy az 1. bekezdés értelmében elvégzett vizsgálat fényében és a Parlamenttel folytatott konzultáció után megfelelő esetben az alábbi részletes ajánlások alapján és az EK-Szerződés 65. cikke c) pontja és 67. cikke (5) bekezdésének második franciabekezdése értelmében nyújtson be a Parlamenthez a határokon átnyúló, személyi sérülésekkel és halálos balesetekkel kapcsolatos kárigényeljárásokról szóló jogalkotási javaslatot;

  4.  megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét és az alapvető állampolgári jogokat; felhívja a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg a szubszidiaritás és az arányosság elvének szigorú alkalmazását; különös tekintettel arra, hogy a jogalkotás legkíméletesebb eszközét kell alkalmazni, és meg kell vizsgálni többek között, hogy a származási ország elvének bevezetése oldja-e meg legjobban a problémát;

  5.  úgy véli, hogy a kért javaslat nem járhat pénzügyi következményekkel;

  6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és a kísérő részletes ajánlásokat a Bizottságnak és a Tanácsnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

  AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE

  A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRÓL SZÓLÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

  1. ajánlás (az elfogadandó eszköz formájáról és hatályáról)

  A Parlament álláspontja szerint a kártérítési igények elévülési időszakának kritériumait megfelelő formában kell kialakítani, amennyiben a Közösség jogalkotási hatáskörrel rendelkezik:

  -     személyi sérülésből eredő kárigény,

  -     az áldozat örökösei által benyújtott kárigény,

  -     egyéb személy által benyújtott kárigény, ha az áldozat személyi sérülést vagy halálos balesetet szenvedett

  azokban az esetekben, amelyekben az eljárások különböző tagállamban élő vagy azokban állandó lakhellyel rendelkező feleket, vagy a Közösségen kívüli országban élő vagy abban állandó lakhellyel rendelkező felet érintenek, illetve különböző országok jogszabályai között kell választani.

  2. ajánlás (az elfogadandó eszköz minimális tartalmáról)

  Az elévülési idő terjedelme, kiszámítása, kezdő dátuma, felfüggesztése és megszakítása

  -     Az általános elévülési időszaknak 4 évnek kell lennie a kötelezettség természetétől, az intézkedés okától és az alperes kilététől függetlenül, kivéve, ha a követeléssel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok hosszabb időszakot írnak elő, amely esetben a hosszabb időszak alkalmazását a felperesnek kell bizonyítania. Azon kárigények elévülési ideje, amelyek esetében jogerős ítélet vagy bírósági döntés született 10 év. A terrorista cselekményekből, kínzásból vagy rabszolgaságból eredő károkra nem vonatkozik elévülési idő.

  -     Az elévülési idő annak utolsó napjának utolsó pillanatában jár le; az elévülési időt annak a tagállamnak a hivatalos naptára szerint kell megállapítani, amelyben a kárigényt benyújtották; a kárigény okául szolgáló esemény napját nem kell beszámítani. Amennyiben az elévülési időt meghosszabbítják, az új időszakot az előző elévülési időszak lejáratától kell számítani.

  -     Az elévülési időszak kezdő dátuma:

  1.   a személyi sérüléssel járó esemény napja, vagy az az időpont, amikor a sérült (valós vagy konstruktív) tudomást szerzett az eseményről (ha ez később történt);

  2.   örökösök által benyújtott kárigény esetén a haláleset napja, vagy az az időpont, amikor az örökösök (valós vagy konstruktív) tudomást szereztek az eseményről (ha ez később történt).

  3    másodlagos áldozatok által benyújtott kárigény esetén a haláleset napja, vagy az az időpont, amikor a másodlagos áldozat (valós vagy konstruktív) tudomást szerzett az eseményről (ha ez később történt), illetve az az időpont, amikor a kárigény alapjául szolgáló esemény bekövetkezett, vagy az az időpont, amikor a sérült (valós vagy konstruktív) tudomást szerzett az eseményről (ha ez később történt, nem halálos balesetek esetén).

  -     Az elévülési időt fel kell függeszteni abban az esetben, ha az alperes szándékosan, tisztességtelenül, ok nélkül vagy tévedésből eltitkolta a saját felelősségét bizonyító tényeket vagy információkat. Az elévülési időszakot fel kell függeszteni az ügyhöz kapcsolódó büntetőjogi eljárás/nyomozás idejére, vagy abban az esetben, ha a negyedik gépjármű-biztosítási irányelv értelmében kérelmet/kárigényt nyújtottak be.

  -     Az elévülési időt meg kell szakítani bírósági eljárás kezdetén; a felperes további bírósági eljárást kezdeményezését célzó bármilyen lépése esetén, amelyről az alperest értesítik; a felperes tárgyalások kezdeményezését célzó bármilyen lépése esetén, amelyről az alperest értesítik; az alperest a felperes kárigényéről való értesítését célzó bármilyen lépés esetén, amelyről az alperest értesítik.

  Megfelelő rendelkezéseket kell hozni a perelési korlátozásokkal, a bíróságnak az elévülési időszak alkalmazására vonatkozó jogkörével, a sikeres pereléssel és azokkal az esetekkel kapcsolatban, ahol több felperes/alperes érintett.

  A fentiek mellett a tagállamoktól meg kell követelni, hogy állítsanak fel nemzeti infomációs központokat a külföldi áldozatokat érintő bűnügyi nyomozások vagy folyamatban lévő eljárások regisztrálására, amely központok írásos választ adnak a külföldi áldozatok által vagy a nevükben benyújtott jogos információkérésekre.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A Bizottságnak szóló ajánlásokkal a személyi sérülésekkel és halálos balesetekkel kapcsolatos, határokon átnyúló vitákban alkalmazandó elévülési idő

  Eljárás száma

  2006/2014(INI)

  Illetékes bizottság

  JURI

  Az engedélyezés ülésen való bejelentésének dátuma (45. cikk)

  19.1.2006

  Az engedélyezés ülésen való bejelentésének dátuma (39. cikk)

  19.1.2006

  A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
    A plenáris ülésen való bejelentés   dátuma

   

   

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt
    A határozat dátuma

   

   

   

   

   

  Megerősített együttműködés
    A plenáris ülésen való bejelentés   dátuma

   

   

   

   

   

  Előadó(k)
    A kijelölés dátuma

  Diana Wallis12.12.2005

   

  Korábbi előadó(k)

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  23.2.2006

  21.3.2006

  3.5.2006

  30.5.2006

  21.11.2006

  Az elfogadás dátuma

  21.11.2006

  A zárószavazás eredménye

  +:

  -:

  0:

  20

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) ( 178. cikk (2) bekezdése szerint)

  Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt

  Benyújtás dátuma

  23.11.2006

   

  Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

  ...