ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

24. 11. 2006 - (KOM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Carlos Coelho

Postup : 2006/0126(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0413/2006
Předložené texty :
A6-0413/2006
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

(KOM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise (KOM(2006)0383)[1],

–   s ohledem na čl. 30 odst. 1 písm. a) a b), čl. 31 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0297/2006),

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0413/2006),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dopisem ze dne 11. září 2006 byl Evropský parlament konzultován ve věci dvou návrhů o Schengenském informačním systému II (SIS II). První žádost o vypracování stanoviska se týká návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), který vychází z článku 66 Smlouvy o ES. Druhá žádost o vypracování stanoviska se týká návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), na základě čl. 30 odst. 1 písm. a) a b), čl. 31 odst. 1) písm. a) a b) a čl. 34 odst. 2) písm. c) Smlouvy o Evropské unii.

Cíl návrhů

Cílem návrhů je dosáhnout rozšíření mandátu k vývoji SIS II, který Rada udělila Komisi a který končí dne 31. prosince 2006. Komise proto navrhuje prodloužení lhůty do prosince 2007. Dále se chce Komise ubezpečit, že lze zajistit rozpočet nutný k realizaci tohoto vývoje. Současný Schengenský informační systém bude nahrazen budoucím SIS II, jehož právní základ byl schválen Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci dne 5. října 2006 a na plenárním zasedání dne 25. října 2006.[1]

Schengenský informační systém

SIS je rozsáhlá databáze, která funguje jako společný informační systém umožňující příslušným úřadům v členských státech spolupracovat a vyměňovat si potřebné informace s cílem vybudovat prostor bez vnitřních hraničních kontrol. Systém těmto úřadům umožňuje získávat informace o výstrahách týkajících se osob a věcí. Získané informace se používají zejména pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech, jakož i pro kontroly osob na vnějších hranicích nebo na vnitrostátním území a pro vydávání víz a povolení k pobytu.

Zjištění zpravodaje

Zpravodaj plně podporuje vybudování nového SIS II, protože současný systém má kapacity pro obsluhu nejvýše 18 členských států. Z tohoto důvodu se stal nezbytným vývoj nového systému, který by novým členským státům umožnil plné provádění schengenského acquis a zrušení kontrol na jejich vnitřních hranicích s dalšími státy Schengenu. Současně by měl SIS II přinést více bezpečnosti, umožnit efektivnější využívání údajů a zavést nové funkce a měl by těžit z nejnovějšího technického vývoje. Měl to by být silný a pružný nástroj, schopný řešit rychle se měnící požadavky.

V roce 1998 byla zahájena předběžná studie pro hodnocení možného vývoje systému SIS a zkoumání jednotlivých možností a zlepšení, které by SIS mohl obsáhnout. Mezitím byla po připojení skandinávských zemí k Schengenu vyvinuta aktualizovaná verze SIS (SIS 1+) umožňující připojení dvou nebo tří dalších zemí k systému. Aktualizace rovněž měla zlepšit výkon SIS a usnadnit jeho správu a údržbu.

Dne 6. prosince 2001 Rada udělila Komisi mandát pro vývoj SIS II, který bude na rozdíl od aktuálního SIS financován z rozpočtu EU. Komise zahájila technickou realizaci v říjnu 2004 podpisem smlouvy s rozpočtem až 40 milionů EUR na vývoj SIS II a VIS (Vízový informační systém), který sdílí společnou technickou platformu. Cílovým datem pro dodávku SIS II byl březen 2007.

Souběžně s technickou realizací probíhala jednání o nových požadavcích na SIS v Radě, která v letech 2003 a 2004 přijala závěry k funkcím SIS II. Evropský parlament k debatě rovněž přispěl a vyjádřil svá stanoviska na konci roku 2003.[2]

SIS II potřeboval vhodný právní rámec podrobně popisující jeho provoz a využití. Vzhledem k různým dotčeným oblastem politiky předložila Komise dne 1. června 2005 tři legislativní návrhy. Z důvodu povahy SIS, jenž zasahuje více pilířů, vycházel první návrh z hlavy IV Smlouvy o ES (vízová, azylová, imigrační politika a další politiky týkající se volného pohybu osob) a druhý návrh vycházel z hlavy VI Smlouvy o EU (policejní a soudní spolupráce v trestních věcech). Třetí návrh, který oba ostatní návrhy doplňuje, vychází z hlavy V (doprava) a jeho cílem je zajistit orgánům provádějícím registraci vozidel přístup do SIS II. Přestože existují tři legislativní texty, které vznikly na základě různých postupů (spolurozhodování a konzultace), tvoří neoddělitelný balíček, protože SIS II funguje jako jednotný informační systém.

Zpravodaj lituje zpoždění, se kterým byly tyto tři návrhy zaslány Evropskému parlamentu, i toho, že scházelo několik prvků, jmenovitě vysvětlující prohlášení k návrhům, které byly velmi technické a složité. Zpravodaj se však přesto rozhodl zabývat se tímto balíčkem jako celkem a urychlit jednání, aby se pokusil dosáhnout kompromisu ve věci těchto tří textů v prvním čtení, a nebyl tak faktorem blokujícím skutečné rozšíření schengenského prostoru.

Jednání byla velmi složitá a neschopnost Rady splnit závazek vyplývající z neformálního trialogu na vysoké úrovni dne 17. května ve Štrasburku je ještě zkomplikovala. Dne 27. září 2006 však Evropský parlament, Komise a Rada dosáhly konečného kompromisního znění. Tento kompromisní balíček byl ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci přijat téměř jednomyslně dne 5. října. Hlasování bylo velkou většinou potvrzeno na plenárním zasedání dne 25. října.

Ačkoli byl Evropský parlament poměrně úspěšný při urychlení své části postupu k přijetí právních nástrojů k SIS II, zpravodaj lituje zpoždění, která tento ambiciózní projekt již utrpěl:

- soudní spory s dodavateli, kteří nebyli úspěšní ve výběrovém řízení na vybudování nového systému,

- Komise měla rovněž problémy s dodavateli, které najala na vytvoření, zprovoznění a provoz této databáze,

- v červnu 2006 bylo poprvé oznámeno zpoždění oproti harmonogramu projektu z důvodu prodlení při přípravě hlavního střediska ve Štrasburku, kde bude databáze umístěna. Komise konstatovala, že není možné včas připravit navržené místo ve Štrasburku tak, aby mohlo být potřebné zařízení SIS II dodáno v souladu s harmonogramem.

Vzhledem k tomu, že již neexistuje prostor pro další zpoždění projektu, protože rezervy na zpoždění začleněné do plánu projektu Komise již byly vyčerpány, nelze splnit cílový termín uvedení SIS II do provozu, kterým je březen 2007. Bylo oznámeno zpoždění instalace a uvedení centrálního systému ve Štrasburku do provozu nejméně o 15 týdnů.

V důsledku toho bylo nezbytné revidovat celý harmonogram projektu tak, aby byl zohledněn a pokud možno minimalizován rozsah, ve kterém se tato zpoždění promítnou do zpožděného zrušení kontrol na vnitřních hranicích s novými členskými státy EU, jež splní podmínky požadované na vstup do schengenského prostoru.

Na základě tzv. dokumentu o globální změně harmonogramu SIS II se předpokládá, že zkoušky nezbytné pro uvedení SIS II do provozu by mohly proběhnout v dubnu 2008, po nichž Rada stanoví pevné datum, kdy bude SIS II uveden do provozu pro členské státy plně zapojené do SIS 1+. Poté a po následném přechodu členských států nyní připojených k SIS 1+ na SIS II bude následovat integrace nových členských států, přičemž doba nutná na technickou integraci „nových“ uživatelů SIS II byla odhadnuta na 12 týdnů.

Závěr zpravodaje:

Zpravodaj nepochybuje o tom, že vzhledem ke všem zpožděním, k nimž došlo, je nutno mandát Komise prodloužit. S určitým překvapením však zdůrazňuje, že žádost o prodloužení mandátu do konce roku 2007 není v souladu s harmonogramem uvedeným výše, který uvádí, že technický rozvoj SIS II nebude v průběhu roku 2007 dokončen. Informace kolující v různých členských státech, které byly předány zpravodaji, naznačují, že zpoždění může být mnohem větší, než v současné době Komise a Rada přiznávají.

Na druhé straně by mělo být rovněž vzato v úvahu, že prodloužení mandátu Komise musí současně umožnit rozšířit jeho mandát tak, aby mohl zahrnout i přípravu pro technické začlenění nových členských států do SIS II.

  • [1] Tzv. „Schengenský balíček“ tvoří A6-0353/2006, zřízení, využití a provoz SIS II (rozhodnutí), A-60354/2006, přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel k SIS II, A-6-0355/2006 zřízení, využití a provoz SIS II (nařízení), které byly velkou většinou přijaty dne 25. října 2006.
  • [2]  Viz zprávu C. Coelha, A5-0436/2002.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

Referenční údaje

KOM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

11.9.2006

Příslušný výbor  
  Datum oznámení na zasedání

LIBE
26.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

        Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Carlos Coelho
13.9.2006

 

Předchozí zpravodaj

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí  Datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu
  Datum, kdy výbor JURI zaujal   stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace
  Datum, kdy výbor BUDG zaujal   stanovisko

 

 

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem –

datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů –

datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bárbara Dührkop Dührkop, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Manolis Mavrommatis, Alejo Vidal-Quadras

Datum předložení

24.11.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)