ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886/ΔΕΥ σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

24.11.2006 - (COM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Carlos Coelho

Διαδικασία : 2006/0126(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0413/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0413/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886/ΔΕΥ σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

(COM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0383)[1]

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 30(1)(α) και (β), το άρθρο (31)(1)(α) και (β) και το άρθρο 34(2)(γ) της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39(1) της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0296/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0413/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Με επιστολή από 11ης Σεπτεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί δύο προτάσεων σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σέγκεν ΙΙ (ΣΠΣ ΙΙ). Η πρώτη γνωμοδότηση αφορά την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) που βασίζεται στο άρθρο 66 της Συνθήκης ΕΚ. Η δεύτερη γνωμοδότηση αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886 σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), που βασίζεται στα άρθρα 30(1)(α) και (β), 31(1)(α) και (β) και 34(2)(γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος των προτάσεων

Οι προτάσεις αποσκοπούν στην παράταση της εντολής που έχει δοθεί στην Επιτροπή από το Συμβούλιο, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006, με στόχο την ανάπτυξη του SIS ΙΙ. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την παράταση της εντολής έως το Δεκέμβριο του 2007. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πιστώσεων για την ανάπτυξη του SIS ΙΙ. Το τρέχον Σύστημα Πληροφοριών Σέγκεν θα αντικατασταθεί από το μελλοντικό SIS ΙΙ, του οποίου η νομική βάση ψηφίστηκε από την επιτροπή LIBE στις 5 Οκτωβρίου 2006 και από την ολομέλεια στις 25 Οκτωβρίου 2006[1].

Το σύστημα πληροφοριών Σέγκεν

Το σύστημα SIS είναι μια βάση δεδομένων μεγάλης κλίμακας που λειτουργεί ως κοινό σύστημα πληροφοριών το οποίο επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό την υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών που απαιτούνται ενόψει της εγκαθίδρυσης ενός χώρου απαλλαγμένου από ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Επιτρέπει στις εν λόγω αρχές την πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με πρόσωπα και αντικείμενα, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο σύστημα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούνται, ιδίως, στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και στους ελέγχους φυσικών προσώπων στα εξωτερικά σύνορα ή στην επικράτεια κράτους μέλους, καθώς και για την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου και τίτλων παραμονής.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως τη δημιουργία του νέου SIS II, διότι το τρέχον σύστημα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μόνο 18 κράτη μέλη. Κατέστη επομένως αναγκαία η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος που να επιτρέπει στα κράτη μέλη την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγκεν και την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα με τα άλλα κράτη Σέγκεν. Ταυτόχρονα, το SIS II θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και θα επιτρέψει την αποδοτικότερη αξιοποίηση των δεδομένων και την προσθήκη νέων λειτουργιών με την αξιοποίηση των τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας. Θα αποτελέσει ισχυρό και ευέλικτο μέσο για την αντιμετώπιση των διαρκώς ταχύτερα μεταβαλλόμενων απαιτήσεων.

Το 1998 ολοκληρώθηκε προκαταρκτική μελέτη για την αξιολόγηση των ενδεχόμενων εξελίξεων και βελτιώσεων στο SIS.

Στο μεταξύ αναπτύχθηκε μια πιο ενημερωμένη εκδοχή του SIS (SIS 1+), όταν τα σκανδιναβικά κράτη εντάχθηκαν σε αυτό, η οποία προσέφερε τη δυνατότητα σύνδεσης δύο ή τριών πρόσθετων κρατών στο σύστημα. Η αναθεώρηση είχε επίσης ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του SIS και τη διευκόλυνση της διαχείρισης και της συντήρησής του.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2001 το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή την ανάπτυξη του SIS II το οποίο -σε αντίθεση με το τρέχον SIS- θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή ανέθεσε την τεχνική υλοποίηση τον Οκτώβριο του 2004, με την υπογραφή σύμβασης ύψους 40 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του SIS II και του VIS (Visa Information System -σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις), που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική βάση. Η έναρξη της λειτουργίας του SIS II είχε προβλεφτεί για το Μάρτιο του 2007.

Παράλληλα με την τεχνική υλοποίηση, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου ήταν και οι συζητήσεις για τις νέες απαιτήσεις από το SIS, και το 2003 και το 2004 εγκρίθηκαν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τις λειτουργίες του SIS II. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε κι εκείνο στη συζήτηση και εξέφρασε τις απόψεις του στα τέλη του 2003[2].

Το SIS II απαιτούσε κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να περιγράφει λεπτομερώς τη λειτουργία και τη χρήση του. Δεδομένου ότι εμπλέκονται διάφοροι τομείς πολιτικής, η Επιτροπή υπέβαλε την 1η Ιουνίου 2005 τρεις νομοθετικές προτάσεις. Η πρώτη πρόταση βασιζόταν στον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ (θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων) και η δεύτερη στον τίτλο VI της Συνθήκης ΕΚ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ζητήματα ποινικού δικαίου) λόγω του γεγονότος ότι το SIS εντάσσεται σε περισσότερους του ενός πυλώνες. Μια τρίτη πρόταση, συμπληρωματική προς τις δύο άλλες, η οποία βασίζεται στον τίτλο V (Μεταφορές), έχει ως στόχο να προσφέρει πρόσβαση στο SIS II στις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Παρά το γεγονός ότι τα τρία νομοθετικά κείμενα υπάγονται σε διαφορετικές διαδικασίες (συναπόφαση και διαβούλευση), αποτελούν ενιαία δέσμη δεδομένου ότι το SIS II λειτουργεί με βάση ενιαίο σύστημα πληροφοριών.

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση με την οποία οι προτάσεις αυτές διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και για διάφορες ελλείψεις, όπως μιας αιτιολογικής έκθεσης, δεδομένων του τόσο τεχνικού χαρακτήρα και της πολυπλοκότητας των προτάσεων. Αποφάσισε, ωστόσο, να εξετάσει τη δέσμη στο σύνολό της και να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για ένα συμβιβασμό σχετικά με τα τρία κείμενα στην πρώτη ανάγνωση, προκειμένου να μην εμφανιστεί ως ανασταλτικός παράγοντας στη διεύρυνση του Χώρου Σέγκεν.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν σύνθετες και δυσχεράνθηκαν από το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν σεβάστηκε το συμβιβασμό στον οποίο είχε καταλήξει ο τριμερής διάλογος υψηλού επιπέδου της 17ης Μαΐου 2006 στο Στρασβούργο, κατέστη πάντως δυνατή η έγκριση τελικού συμβιβαστικού κειμένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, στις 27 Σεπτεμβρίου. Η συμβιβαστική δέσμη εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από την επιτροπή LIBE στις 5 Οκτωβρίου. Τούτο επιβεβαιώθηκε και από την ψηφοφορία στην ολομέλεια, στις 25 Οκτωβρίου.

Μολονότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε από την πλευρά του την επιτάχυνση της διαδικασίας για τη θέσπιση των νομικών μέσων του SIS II, ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για όλες τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί ως τώρα στο φιλόδοξο αυτό σχέδιο:

- Δικαστικές προσφυγές από επιλαχόντες της διαδικασίας ανάθεσης προσφορών για τη σύσταση του νέου συστήματος,

- Η Επιτροπή συνάντησε επίσης προβλήματα με τους υποψηφίους που επιλέχτηκαν για τη δημιουργία και την ενεργοποίηση της βάσης δεδομένων.

- Ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2006 ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα του έργου λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της βασικής εγκατάστασης στο Στρασβούργο, όπου θα στεγάζεται η βάση δεδομένων για την ανταλλαγή μεθοριακών πληροφοριών. Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι έτοιμη η προτεινόμενη εγκατάσταση στο Στρασβούργο έγκαιρα για την παράδοση του εξοπλισμού του SIS II σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια για καθυστερήσεις στο έργο, αφού έχουν εξαντληθεί πλήρως τα περιθώρια που προβλέπονταν στο σχεδιασμό της Επιτροπής, ο στόχος να έχει τεθεί σε λειτουργία το SIS II Μάρτιο του 2007 απλούστατα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Ανακοινώθηκε καθυστέρηση τουλάχιστον 15 εβδομάδων στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος στο Στρασβούργο.

Συνεπώς, απαιτήθηκε η αναθεώρηση του όλου χρονοδιαγράμματος του έργου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη, και να επιχειρηθεί να ελαχιστοποιηθεί, ο βαθμός στον οποίο η καθυστέρηση αυτή θα μεταφραστεί σε καθυστέρηση της άρσης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με τα νέα κράτη μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο χώρο Σέγκεν.

Με βάση το λεγόμενο 'Global SIS II Rescheduling document', προβλέπεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών που απαιτούνται για τη λειτουργία του SIS II θα μπορούσε να λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2008, πριν από την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της ημερομηνίας κατά την οποία το SIS II θα τεθεί σε λειτουργία για τα μέλη που συμμετέχουν πλήρως στο SIS 1+. Στη συνέχεια, και μετά τη μετάβαση των κρατών μελών που συνδέονται τώρα με το SIS 1+ στο SIS II, θα ακολουθήσει η ένταξη των νέων κρατών μελών, ο δε χρόνος που απαιτείται για την τεχνική ένταξη των "νέων" χρηστών του SIS II έχει εκτιμηθεί σε 12 εβδομάδες.

Συμπεράσματα του εισηγητή

Ο εισηγητής δεν αμφισβητεί την ανάγκη για παράταση της εντολής της Επιτροπής, δεδομένων των καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί. Υπογραμμίζει, ωστόσο, με απορία, ότι η αίτηση για παράταση της εντολής έως το τέλος του 2007 δεν συνάδει με τον ανωτέρω προγραμματισμό, από τον οποίο προκύπτει ότι η τεχνική ανάπτυξη του SIS II δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2007. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στα διάφορα κράτη μέλη και έφτασαν και στον εισηγητή, η καθυστέρηση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ομολογούν αυτή τη στιγμή η Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι η παράταση της εντολής της Επιτροπής θα πρέπει να επιτρέπει, ταυτόχρονα, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ώστε να μπορεί να περιλάβει και την προετοιμασία για την τεχνική ένταξη των νέων κρατών μελών στο SIS II.

  • [1]  Η λεγόμενη "δέσμη Σέγκεν" συνίσταται στα A6-0353/2006, δημιουργία, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση), A-60354/2006, πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, και A6-0355/2006, δημιουργία, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), που εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία στις 25 Οκτωβρίου 2006.
  • [2]  Βλ. έκθεση του κ. Coelho, A5-0436/2002.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886/ΔΕΥ σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

11.9.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
26.9.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Carlos Coelho
13.9.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

35

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Inger Segelström, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bárbara Dührkop Dührkop, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Μανώλης Μαυρομμάτης, Alejo Vidal-Quadras

Ημερομηνία κατάθεσης

24.11.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...